BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 14             1       1         1 1 1     1               1   1             1 2   1   1                     1           00
01 11       1 2             1   1                                       1       1                 1   1   1               1 01
02 12         1 1       2     2 1                         1       1 1         1                                       1     02
03 7                       1     1                           1         1                     1                 1     1     03
04 14               1           1 1     1     1 1   1 1       1     1     1                 1           1                 1 04
05 6 1         1                                         1                       1                       1         1       05
06 11 1 1                 1       2     1                           1                     1     1       1             1     06
07 10     1           1           1           1             2                 1         1         1       1                 07
08 17           2   1           1     2 2 1 1     1                       1     1       1 1       1                       1 08
09 6         1                 1             1         1                             1     1                               09
10 9                                       2     1   1     1         1         1                   1         1             10
11 9                               1               1                                     1     3               1 1     1   11
12 7                 1     1   1     1                 1             1                                                 1   12
13 14 1                       1       1     2                                       1     2   2             1 1   2         13
14 11                   1         1       1 1                 1 1             1   1       1                       2         14
15 18     2 1 1     1     1 1   1   1             1       1 1       1                 1       1     1 2                     15
16 11               1 1     1           1                     1     1   2                     1       1 1                   16
17 12   1             1 1           1       1 1 1       1 1     1                     1                 1                   17
18 15   1       1 1                     1                 1           1   1 1           1 2           1       1     1     1 18
19 9                                           1         1           1 1       1     1       1                         2   19
20 10     1                 1         1         1   1           1 1 1                                           1       1   20
21 12       1   1         2             1                         1         1       1       2 1     1                       21
22 11       1     1                         1         1 1             1     1               1 1         1           1       22
23 12             2                           1       1             1 1     1     1                 1 1     1         1     23
24 10   1     1           1                         2   1         1         1                   1                     1     24
25 19 1   1   1     1       1         2                   1           1 1 1           1       1   1 1   1     1     1     1 25
26 10 1             1                         1   1   1           1                         1                       1 1   1 26
27 12       1         1           1                 1 1                   1                       1     1 1 2             1 27
28 8   1   1                             1                             1 2   1                                   1         28
29 8             1         1           1 1             1                           1       1           1                   29
30 10           1                       1 1           1                         1       1   1     1             1   1       30
31 12     1         1 1     1                 1   1 1       1           1               1                       1   1       31
32 6 1                                 1       1                                     2                 1                   32
33 7                   1     1   1 1   1       1                                                             1             33
34 11     1     1       1                         2           1         1                         1   1   1 1               34
35 9           1                                       1   1 1     1               1                         1 1         1 35
36 9           1     1 1                                                 2 1   1 1                                     1   36
37 10         1   1 1           1             1     2 1     1           1                                                   37
38 19                 1 2 1         2     1 1   1 1   1     1 1 1     1                                 1       1 1   1     38
39 6                 2     1                                                             1                         2       39
40 15             1 2           1     1         1         1   2   2 1                                   1 1           1     40
41 11 1   1                               1   1 1               1                 2           1     1                   1   41
42 6     1       1   1           1         1                               1                                               42
43 9     1     2 1                           1 1                                             1 1             1             43
44 6       1                                               1   1             1                             1       1       44
45 7             1                 1             1               1                       1     1                 1         45
46 9                         1           1                             1 1             1 1   1           1         1       46
47 2                               1 1                                                                                     47
48 11   2     1           1               1                                               1           2 1     1   1         48
49 14 2 1   1           1                 1                 2                   1             1               3 1           49
50 10                                                                   1 2       1     1         2   1   1           1     50
51 13 1     1 1   1 1         1 1               1                   1               1               1         1     1       51
52 11   2 1     1   1           1               1                                 1 1         1                     1       52
53 15                 1   1 1 1                                   1 1           1     2 2         2       1 1               53
54 10       2             1               1 1                                 1       2 1       1                           54
55 7               1   1               1                 1           1                   1   1                             55
56 9                             1                       1 1       1 1   1 1   1                                         1 56
57 13 1             1 1             1     1           1             1 1       1         2                 1         1       57
58 9                     1           2                           1                         1   1         2               1 58
59 12 1 1   2               1 1               1     1   1     1         1                                                 1 59
60 11                           1 1 1   1 1     1     1         1 1             1                     1                     60
61 15     1             1                   1 1 2   1       1         1           1         1       1         1           2 61
62 13                   1                                       1       2   2           1 1       1 1                 1 1 1 62
63 12     1       1 1       1 1   1                     1       1                 1 1                 1                 1   63
64 14                   2     1     1                     1                                 1         1   1 1 1 1     1 2   64
65 7                                       1             1                   4                         1                   65
66 10                 1                           1                 1       1                   1   1   1       1     2     66
67 7         1                           1           1 1                     1     1                                   1   67
68 9                 1                         1     1         1       1     1                         1     1     1       68
69 10                           1             1                   1       1 1   1 1                             1 2         69
70 16   1   1   1 1         1 1         1                         1         1 1 1             1     1     1 2               70
71 6               1                           1                       1             1 1                         1         71
72 15   1     1       1                               1       2     1       2   2 1         1           1         1         72
73 9   1     1           1   1       1                       1     1     1                                 1               73
74 10       2                 1             1     1         1                         1         1                   2       74
75 7 1                 1             1       1                 1 1                                               1         75
76 20   1     1       1           1 1             1 1           1 1   2   1 2 1     1   1 1       1               1         76
77 8                                     1       1               1               1 1               2                   1   77
78 6                           1                             1 1                               1 1             1           78
79 20   1     1           1             1   1 1       1 1       1               1   3       1     1 1 1       1           2 79
80 12 1         1         1         1             1     1 1 1 1 1                         1                 1               80
81 10 1       1                                                 1                 1         1       1 1     2         1     81
82 9               1         1 1           1       1 1                       1     1                                   1   82
83 12           1   1     1             1 1       1           1 1         1                     1             1     1       83
84 12             1         1                         1     1                           1   2 1 1     1               1   1 84
85 7         1   1             1 1                                                                       1   1 1           85
86 7                       1   1     1           1                   1                                   1             1   86
87 14         1 1                 1   1       1       1 1       1 1                 1 2                   1       1         87
88 10 1   1                     1 1                 1   1           1                             1         1   1           88
89 8                                       1                         1         1         1           1               1 1 1 89
90 9                               1   1                           1     1                     1   1       1           2   90
91 10             1     1     1       1             1   1 1                             1                       1     1     91
92 9       1         1       1                                       1       1       1                   1     2           92
93 13   1               1 1           1   1               2                     1 1             1   1 1     1               93
94 10           1             1   1         1       1       1                       1           1       2                   94
95 11     1       1                       1       1       1   1       1       1     1 1                               1     95
96 7 1                             3             1                                               1               1         96
97 14                     1 1                       1   2   1               1       1   1   1 1 1   1       1               97
98 7   1 1 1                                   1   1     1                       1                                         98
99 13 1   2               1 1 1   1           1         1               1                   1     1               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng