BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 6       1     1                                                         1                 1     2                       00
01 13   1               1   1         1               1 1         1     1       1                                 1 1 1 1   01
02 9 1             1                       1   1                             1       1           1                 2       02
03 16         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                               1       1             1 03
04 13           1 1     1                     1     1                 1     1 1               1     1       1 1           1 04
05 9                   1         1     1     1   1       1           1             1       1                               05
06 14     1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1       1                               06
07 10                   1     1                                             1               1       1     1 1       2 1     07
08 14         1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 1             1         1           08
09 12             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1       1                   1         09
10 9   1                     1                 1         2           1         1 1                       1                 10
11 11       2                 1   1 1               1   1               2                           1     1                 11
12 11   1 1                 2                                                   2               1 1     1 2                 12
13 11       2 1                             1 2                     1                       2           1         1         13
14 10   1       1                   1   1               1 1                         1 1                 1       1           14
15 9                   1         1 1 1 1               1                         1                         1   1           15
16 10 1 1   1         1                                               1       1   2               1 1                       16
17 11           1 1                 1 1                                 1           1     1 1       1     1     1           17
18 14                 1 1           1     1   1                 1           1         1 1     1   1   1     1         1     18
19 15           1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1               1                 1       19
20 9                   1       1                     1                       1                       1 1       1         2 20
21 7       1 1                       1                       1     1     1             1                                   21
22 14 1       1                 1       1     1         2               1 2           1                     1       1   1   22
23 10   1                 1         1   1   1                         1           1         1         1         1           23
24 12                                 1             1   1         2 1 1     1             1           1 1                 1 24
25 10     2   1                       1       2                               1                     1   1             1     25
26 12 1       1                                         1             1       1               1 2   1     1         1 1     26
27 10                     1         1       1                 1         1     1                 1     1       1 1           27
28 13   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1               1           1       1         28
29 13               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1             1   1                   1     29
30 9                   1       1       1         1         1   1                         2                 1               30
31 16     1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1     1           1     1 1 1           31
32 18           1           1   1 3 2       1             1     1                     1 1       1 1 1         1   1         32
33 8                     1                     1       1 1                           1                               1 2   33
34 11         1     1         1           1       2           1                   1     1         1       1                 34
35 11                 1                           1 2   1     1           1           2                 1                 1 35
36 6       1                   1     1       1                           1                   1                             36
37 13         1               1       1                 1     1                 1   2   1             1     1         1   1 37
38 9   1                                         1           1             1 1           1 1           2                   38
39 10   1 2               1 1                       1       1 1                                             2               39
40 8   1 1                                                             2 1       1                     1               1   40
41 9       1                   1   1               1 1   1       1               1                         1               41
42 5     1                         1               1                   1                                 1                 42
43 12           1     1 1 1                         1       1       1                   1 1     1             1         1   43
44 15 1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1                 1                     1 1       44
45 14 1           1       1       1 1   2             1                                   1     1       1     1     1 1     45
46 9               1       2 1         1       1                         1       1                           1             46
47 12             1 1                     1         1 1   1   1                   1     1           2         1             47
48 14           2     1     2         1                   1 1             1 1     1             1 1             1           48
49 14                       2 1               1 1       1             1     1           1 1 1         1   2                 49
50 14     1                           1 1   1   1 1         1   1               1       1                     2   1     1   50
51 6   1                                                                               1   1   1   1 1                     51
52 13   1   1           1 1         1     1                             1     1     1       1                 1   1   1     52
53 12 1                       1 1                 1       1 2     1                         1 2             1               53
54 9               2             1       1                       1                               1         1           1 1 54
55 8       1                             1 1           1           1       1 1               1                             55
56 8 1         1             2         1   1                       1   1                                                   56
57 9       1 1         1       1                                     1                               1   1             1 1 57
58 11           1                     1           1         1     1   1       1   1     1                             1   1 58
59 10     1 1               1           1 1     1                 1 1                                 1       1             59
60 9               1     1         1   1                                         1         1     1           1       1     60
61 8                               1             1           1   1     1                         1 1     1                 61
62 7                             1       2                 1                               1                   1       1   62
63 8                                 1   1         1   1   2                               1           1                   63
64 8     1       1     1       1                               1         1                           1           1         64
65 8 1       1 1   1                                             1     1                       1         1                 65
66 13       1 1 1                           2   1   1                 1     1     1                                 1 1   1 66
67 12     2       1   1   1                             1       1     1 1                                     1       1   1 67
68 18           1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       1         1   2                 2   68
69 14     1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1                       1 1 1       1 69
70 6           1   1                           1               1           1                     1                         70
71 11 1                 1 1     1               1               1 1       1                           1 1       1           71
72 3       1                                                                         1                   1                 72
73 4           1                             2                                                             1               73
74 7             1   1               1 1   1                                       1 1                                     74
75 14             1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3                                       75
76 5 1                   1   1                                           1                                             1   76
77 11           1     1           1               1       3             1     1       1                           1         77
78 8                 1                           2                         1             1   1                     1   1   78
79 19 1               1               1             1 1   2   2     1                 1   1     1               2 1     2 1 79
80 10             1         1     1                       1                         1       1           1       1   2       80
81 5         2   1                             1                                                                 1         81
82 11               1 1   1     1                           3   1               1         1                           1     82
83 17   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               1     1 1     1   1     1           83
84 12 1                       1           1                   1 1             1 1           1   1     1           1 1       84
85 10 1   1                           1                                         1 1   1 1       1 1         1               85
86 12 2       1     1                                 1 1   1 1   1                               1         1       1       86
87 10                       1                         1                                 1 2       1 1                 1   2 87
88 12 1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1                               1     1 88
89 11                             1   1 1             2               1       1           1     2                 1         89
90 7   1                   1   1                                 1                       1   1         1                   90
91 12 1 1           1 1       1             1                   1   1                         1   1       1   1             91
92 11       1         1           1       1       1   1                         1       1 1                       1 1       92
93 8   1 1   1       1 1                 1                                                             1         1         93
94 10               1     1   1         1           1         1     1             1             1             1             94
95 13                       1             1     1               1   1 1   1               1   1         1       1     1 1   95
96 12   1         1           2                                   1 1                 1       1     1       1 1           1 96
97 8                           1       1                                   1       1   1     1                 1     1     97
98 11     1                         1     1           1       1     2           1   1           1   1                       98
99 7                     1                       1         1                         1                 1         1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng