BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8                                       1   1   1     1 1           1                           1     1                 00
01 10                                         1   2         1   1           1       1           1               1   1       01
02 15 1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1               02
03 16 1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1         1       1   1       1 03
04 13       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1           04
05 10     1       2                     2                       1 1                   1                         1         1 05
06 12                                           1       3                 1         1             1 1     2           1   1 06
07 12       1   1         1                 1       1           1                     1 1   2                   1     1     07
08 12       1             1                           1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1         08
09 9               1     1                   1                 1                     1     1             1       1     1   09
10 12   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1                     1     10
11 11     1               1 1     1                         1                             1 1       2                 1   1 11
12 11                       1   1               1             1         1 1     1               1 1                 2       12
13 14       1         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1                     13
14 10         1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1                   14
15 10                 1         1           1   1   1     1                 1             1                     1         1 15
16 11   2       1 1                 1                                         1     1         1 1   1         1             16
17 13     2   2                               1 1     2 1             1             1                   1 1                 17
18 12             1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1           18
19 7                                       1                                 1                         1 2 1   1           19
20 6                                                     1   1     1                 1                         1       1   20
21 12       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1                     21
22 12               1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1                 1   22
23 7       1 1               1                                                 1         1     1                 1         23
24 8     1   1     1           1       1                         1   1         1                                           24
25 9         1       1         1               1 1                                       1       2   1                     25
26 13 1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1                     26
27 10 1   1                           1 1 1       2     1               1                                         1         27
28 13 1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     28
29 9                             1             2                     1   1               1 1               1             1 29
30 10 1               1     1                     1 1       1   1               1                               1       1   30
31 9   1                 1           1                           1         1   1     1           1             1           31
32 16           1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 3 32
33 4                                                 1             1             1                               1         33
34 13 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1     34
35 10         1         1 1         1   1         1           1     1                   1                     1             35
36 7                   1                                   1 1     1               1               1                   1   36
37 10 2         1       1       2       1                                       1                     1               1     37
38 8                           1                   3       1   1     1                         1                           38
39 13             1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1       39
40 9   1   1       1           1                                             1 1     1         1 1                         40
41 9           1         1                           1 1                     2           1         1                   1   41
42 9           1                   1       1 1 1   1                       1       1             1                         42
43 9       1           1                       1                 1   1                                 1     1 1 1         43
44 14   1                     2   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1     44
45 11                   1           1   1           1               1   1               1     1           1       1       1 45
46 10                               1                         1               1 1   1 1                     1       2 1     46
47 12 1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1                 1 1               47
48 13                 1     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1     2       48
49 9             1                 2 1                               1               1                             2 1     49
50 9     1             1   1   1         1           1           1                     1         1                         50
51 15   1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                           51
52 13                       1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1         52
53 15     1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1   53
54 8               1   1         1             1                               1                           2             1 54
55 11 1     2   1   1     1                           1                 1             2             1                       55
56 15                         2 2             3         1           1   1     1               1         1             2     56
57 10           1             1   1     1                                 1             1           1 1         1       1   57
58 4               1           1       1                                                               1                   58
59 8                     1         1                                     1 1       1             1 1               1       59
60 11         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         60
61 13             1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   61
62 11 1 1 1     1     1                           1         1       1               1       1                             1 62
63 7                                 1   1   1           1                       2 1                                       63
64 9                     1               1   1         1                   1                     1       1     1       1   64
65 12                 1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1               65
66 8                           1 1                           1 1                       1           1 1 1                   66
67 7                               1                     1                                       2       1   1   1         67
68 14             1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1               1 1 68
69 13 1         2       2         1                       2             1                         1       1     1       1   69
70 15   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1               70
71 11       1     1           1       1     1           1                               1     1                 1 1     1   71
72 6           1       1                               1 1       1                                 1                       72
73 8   2       1                       1 1             1                                   1           1                   73
74 9       1       1                               1     1                 1       1     1               1   1             74
75 15       1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1             75
76 6               1                                 1             1                         1                   1   1     76
77 10         2                         1   1                                 2       1                 1     1           1 77
78 7         1     1               1         1             1                               1                 1             78
79 6         1       1                                         1                   1         1               1             79
80 9   1             1                     1               1   1     1                                   1         1     1 80
81 15           1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                 81
82 13 1     2                         1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1   82
83 15 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1 83
84 11     1 1 1                   1           1               1     2                   1     1                       1     84
85 9                         1 1           2       1             1       1                   1   1                         85
86 13   1           2                             1     1     1   1     2                     2       1     1               86
87 6                                   1         2                       1           1                             1       87
88 12     1             1           1                     2                               1   1 1           1 1 1   1       88
89 5           1           1                           1                           1                                     1 89
90 18     1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1   90
91 11 1   1     1       1     1 1                                                             1 1           1 1       1     91
92 9   1                                 1   1               1   1                       1         1         1           1 92
93 14 1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1           93
94 7         1                       1                                       1   1                         1     1   1     94
95 8       1     2                                   1 1 1                   1                                     1       95
96 19   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2     96
97 9                     1   1             1     1           1     1 1                 1                               1   97
98 6               1         1   1                                     1                   1     1                         98
99 15 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng