BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tây Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 6 1 1           1                           1     1                                                         1           00
01 13   1   1           1       1           1               1   1         1               1 1         1     1       1       01
02 11         1       1 1     1     1     1             1                       1   1                             1       1 02
03 18   1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1     1   1   2   1                   03
04 14   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1                 1     1 1         04
05 11       1 1                   1                         1         1     1     1   1       1           1             1   05
06 15                 1         1             1 1     2           1   1         1     1                         1 1 2   1   06
07 8       1                     1 1   2                   1     1                                             1           07
08 16   1 1                   1 1     1           1     1 1   1                           1       1   1   1   1         1 1 08
09 13       1                     1     1             1       1     1                     1   1     1         1 1       1 1 09
10 13 1             1   1     1     1       1                     1                 1         2           1         1 1     10
11 12   1                             1 1       2                 1   1 1               1   1               2               11
12 10     1         1 1     1               1 1                 2                                                   2       12
13 12           1     2   1           1         2 1                             1 2                     1                   13
14 12     1     1                 1   1     1       1                   1   1               1 1                         1 1 14
15 10 1                 1             1                     1         1 1 1 1               1                         1     15
16 10                     1     1         1 1   1         1                                               1       1   2     16
17 8             1             1                   1 1                 1 1                                 1           1   17
18 11         1         1       1                         1 1           1     1   1                 1           1         1 18
19 14                     1                         1 2 1   1                           1       1     1   1   1 1   1 1     19
20 8 1   1     1                 1                         1       1                     1                       1         20
21 11       1     1   1           1     1       1 1                       1                       1     1     1             21
22 16         1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1         2               1 2           1 22
23 9                       1         1     1                 1         1   1   1                         1           1     23
24 11         1   1         1                                             1             1   1         2 1 1     1           24
25 8                                 1       2   1                       1       2                               1         25
26 7                   1       1         1       1                                         1             1       1         26
27 7               1                                         1         1       1                 1         1     1         27
28 14         1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     1                     1 1         28
29 14             1   1               1 1               1             1 1         1               1 1     1 1 1     1       29
30 9   1   1               1                               1       1       1         1         1   1                       30
31 15         1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   1       1 1               1   1   31
32 13                         1                     1           1   1 3 2       1             1     1                     1 32
33 7           1             1                               1                     1       1 1                           1 33
34 14       1 1       1     2       1             1     1         1           1       2           1                   1     34
35 12     1     1                   1                     1                           1 2   1     1           1           2 35
36 9   1 1     1               1               1                   1     1       1                           1             36
37 9                       1                     1               1       1                 1     1                 1   2   37
38 8   1   1     1                         1                                         1           1             1 1         38
39 9                               1       1 2               1 1                       1       1 1                         39
40 9                     1 1     1         1 1                                                             2 1       1     40
41 11                     2           1         1                   1   1               1 1   1       1               1     41
42 6                   1       1             1                         1               1                   1               42
43 9         1   1                                 1     1 1 1                         1       1       1                   43
44 14             1           1           1         1           1 1       1   1 1   1         1     1   1     1             44
45 11           1   1               1     1           1       1       1 1   2             1                                 45
46 13     1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1                         1       1     46
47 13     1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 1   1   1                   1     47
48 16   1 1     1   1   1                           2     1     2         1                   1 1             1 1     1     48
49 10             1               1                             2 1               1 1       1             1     1           49
50 11         1                     1         1                           1 1   1   1 1         1   1               1       50
51 7       1     1     1 1   1   1         1                                                                               51
52 15     2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1                             1     1     1   52
53 12     1 1 1                         1 1                       1 1                 1       1 2     1                     53
54 6                       1                           2             1       1                       1                     54
55 10               1             2             1                             1 1           1           1       1 1         55
56 11           1   1     1               1         1             2         1   1                       1   1               56
57 7                 1             1           1 1         1       1                                     1                 57
58 8                                               1                     1           1         1     1   1       1   1     58
59 11                 1 1       1             1 1               1           1 1     1                 1 1                   59
60 10         1       1   1   1       1                 1     1         1   1                                         1     60
61 12 1 1   1 1 1   2                                                   1             1           1   1     1               61
62 8   1       1               1       1                             1       2                 1                           62
63 10 1                       2 1                                         1   1         1   1   2                           63
64 7                   1                     1       1     1       1                               1         1             64
65 11                       1 3         1 1       1 1   1                                             1     1               65
66 13     1 1                       1           1 1 1                           2   1   1                 1     1     1     66
67 10 1                                       2       1   1   1                             1       1     1 1               67
68 16       2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1   1         1   1     1   1       68
69 13 2             1                         1       1     1       1           1 1                     1         1 1     1 69
70 9               1       1 1       1             1   1                           1               1           1           70
71 9                               1     1                 1 1     1               1               1 1       1             71
72 4 1       1                                 1                                                                         1 72
73 4                                   1           1                             2                                         73
74 11 1                 1       1     1               1   1               1 1   1                                       1 1 74
75 19 1 1       1           1       1                 1   1                             2 2           1     1 1   1   1 3   75
76 5           1                         1                   1   1                                           1             76
77 13                     2       1                 1     1           1               1       3             1     1       1 77
78 6   1                               1                 1                           2                         1           78
79 13       1                   1         1               1               1             1 1   2   2     1                 1 79
80 8   1   1     1                                   1         1     1                       1                         1   80
81 10             1   1 1   1     1   1           2   1                             1                                       81
82 13 1 1 1                 1                           1 1   1     1                           3   1               1       82
83 13             1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1                       1               83
84 11     1     2                   1     1                       1           1                   1 1             1 1       84
85 8         1       1                   1   1                           1                                         1 1   1 85
86 13     1   1     2                     2       1     1                                 1 1   1 1   1                     86
87 4                 1           1                             1                         1                                 87
88 13 2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1                   1               1   88
89 8                           1                                     1   1 1             2               1       1         89
90 12 1           2       1       1 2   1   1                   1   1                                 1                     90
91 8                                     1 1           1 1       1             1                   1   1                   91
92 10     1   1                       1         1         1           1       1       1   1                         1       92
93 8             1   1                     1 1   1       1 1                 1                                             93
94 10                     1   1                         1     1   1         1           1         1     1             1     94
95 9 1                   1                                     1             1     1               1   1 1   1             95
96 14 1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                                   1 1                 1 96
97 8     1     1 1                 1                               1       1                                   1       1   97
98 11               1                   1     1                         1     1           1       1     2           1   1   98
99 11   1   1         1 2     1     1                         1                       1         1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng