BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11                         2         1                         1     2         2                         1 1       1     00
01 9                 1             1                 1 1         1         1                 1                   1 1       01
02 13   1   1         1         1                   1   1       3             1         1                       1   1       02
03 9     1   1 1       1   1                 1   1       1                                                     1           03
04 13     1               1 1                   1     1     1   1                         1 1     1             1 1       1 04
05 14 1       1                       1 1                         1           1           1 1       2 1     1   1     1     05
06 13       1         1       2     1                   1                           1   1               1   2 1         1   06
07 10       1 1                                     1               1     1         1     1 1 1   1                         07
08 11     1 1       1   1       1         1                                             1   1 1                   1       1 08
09 11     1   1                 1         1                 1   1     1     1         1 1     1                             09
10 10       1   1     1         1                             1               1           1                         1     2 10
11 15     1     1               1             1       1         1           1       1 1   1           1   1   1         1 1 11
12 14 1       1     1                       2           1 1                     1             1     2   1   1         1     12
13 8                     1     1             1     1                       1                 1                   1   1     13
14 18         1   1     1               1     1               1 1 1           1   1 1 2   1               1       1 2       14
15 9   1   2     1                                         1                         1               2   1                 15
16 14   1                           1     1 1     1           1         1                         1 2 1 1       1     1     16
17 13               1         1 1   1   1   1     1                         1       1                 1 1           1 1     17
18 11   1         1       1     1     1     1         1                 1                 2     1                           18
19 11                           1     1             1                         1             1       1   1       2     1 1   19
20 8   1       1               1     1         1                         1   1             1                               20
21 10       1       1                   1           1       2           1                         1             1         1 21
22 3                     2                                               1                                                 22
23 11             1                       1                             2       1   1                         2 1 1     1   23
24 15       1       1         1           2     1                 2             1   1   1                     4             24
25 15           1             1   1             1 1     1 1   1 1       1                     1 1       1       1         1 25
26 9         1 1       1   1                         1           1       1 1                         1                     26
27 8                       1   1   1                         1     1     1               1     1                           27
28 9           1         1                 2       1                         1         1                             1 1   28
29 7 1         1                   1       1   1           1                                                 1             29
30 12     1                 2     1     1     1         1     1                   1                   1   1 1               30
31 6                                               1               1                             1 1   1                 1 31
32 13 1 1                     1           1   1                     1             1 1   1             1 1           1   1   32
33 13 1           1           2             1 1 1       1   1                 1     1                   1     1             33
34 10       1 1     1       2                                           1   1         1       1   1                         34
35 12         1                   1     1 1 1             1         1   1                   2   1                       1   35
36 10   1                         1         1 1             1       1 1 1               1                 1                 36
37 7       1                     1                             1     1       1   1                                     1   37
38 14         1     1   1 1                         1     1   1             1       1 2             2     1                 38
39 5           1               1                 1                                               1     1                   39
40 9           2     1               1                         1                     1   1                 2               40
41 10                 2           1   1               1                           1               2 1                   1   41
42 14             2           2                 1     1   1               1       1 2             1   1 1                   42
43 8             1           1                           1       1 1   1                                 2                 43
44 9                     1       2     1         1                                   1 1                       1 1         44
45 6                     1                       1               1 1           1                                     1     45
46 14     1                 1                           1 1       2     1               1                         1 2 1 1 1 46
47 3                         1             1                                                             1                 47
48 9   2         2 2               1                     1                                   1                             48
49 9     1   1             1 1                                     1 1       1             1       1                       49
50 6                                           1             1 1         1                       1                       1 50
51 10     1                   1   1                                       1 1       1                     1 1       2       51
52 12         1     1           1               1 2                   1             1 2 1                                 1 52
53 13     1   1     1   1                 1       1         1                                   3       1   2               53
54 13               1       1         1   1         1             1           1 1         1   1 1 1               1         54
55 18     2 1               1     2 1 2             1     1   1         1   1     1           1 1                     1     55
56 5 1                   1                 1                                     1         1                               56
57 11                                   1         1       1 1     1               1           1                 1     1 2   57
58 8 1                     1   1 1                                                       1   1 1                         1 58
59 6                     2       1                                           1                         1           1       59
60 11   1   1               1       1   1                 1 1           1                 1           1     1               60
61 12   1       1       1   1             1       1                       1     2               1             1       1     61
62 11 1     1                                     2     1     1                                 1   1   1 1           1     62
63 5   1                           1               1 1         1                                                           63
64 11                 1       1 1   1                       1         2                             1 1               1 1   64
65 11 1 1       1 1             1       1 1                 1                   1       1               1                   65
66 15 1   1         1 1                       1     1   1                   1     1   1     1                     2 1   1   66
67 15     2             1 1                             2 1     1   1 1                 1           1   1 1         1       67
68 7   1                   1       1                 1 1                                                     1         1   68
69 11       1     1                 1         2                   1       1 1       1     1             1                   69
70 11         1   1   1       1           1             1       1     1                     1             1   1             70
71 12 1         1       1                 1   1   1       1 1             1 1         1     1                               71
72 11                 3 1                       1                         1       1         1   1     1           1         72
73 12   1           1   1                 1   1         1     2                             1         1   1             1   73
74 14                                       1 1       1           1   1 1     1     1       1     1         2   1   1       74
75 13 1                               2   1       1 1 1     1   1           2   1       1                                   75
76 9                   1                   1             1   1   1   1       2                   1                         76
77 9 1           1   1                         1                           1               1 1 1         1                 77
78 5                                   1       1   1                               1                                 1     78
79 12 1         1                         1   1           1         1           1   1     2       1         1               79
80 13   1           1 1           2         1           1   1 1     1 1         1                                 1         80
81 7                                                     1             1 1             1     1                           2 81
82 11                                 1       1             1 2   1 1 1         1 1                     1                   82
83 10   1       1                       1       2   1                 1               1           1                       1 83
84 15         1   1     1           2               1       1   1         1 1 1   1             1           1   1           84
85 6       1                   1     2                                         1         1                                 85
86 13 1       1           1 1         1 1             1               1               1         1                     1 1 1 86
87 10     1                                 1 1 1               1   1                     1   1               1   1         87
88 15   1               1         1           1   1   1         1           1         1 2       1         1       1     1   88
89 8         1           1                     1                                     1 1                 1         1 1     89
90 11           1     1 2               1   1         1 1         1                                               1 1       90
91 13       1   1 1       1           1         1 1                 1 2                           1 1           1           91
92 6                   1                           1                   1     1 1                                 1         92
93 10                     1 1   1 1                 1               2     1                   1   1                         93
94 10                 1                 1             2       1                               1       2   1               1 94
95 11 1             1               1     1             1                       1 1         1               1 1 1           95
96 10     2               1         1           1                     1   1   1                                   1       1 96
97 12         1                       1 1             1       1                 2                   1 2         1   1       97
98 12 1           1 2   1         1                   1                   1     1 2                           1             98
99 15 1     1     1   1             1 1 1                 1         1     1                     1   1       1 1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
15
/
08
10
/
08
08
/
08
03
/
08
01
/
08
27
/
07
25
/
07
20
/
07
18
/
07
13
/
07
11
/
07
06
/
07
04
/
07
29
/
06
27
/
06
22
/
06
20
/
06
15
/
06
13
/
06
08
/
06
06
/
06
01
/
06
30
/
05
25
/
05
23
/
05
18
/
05
16
/
05
11
/
05
09
/
05
04
/
05
02
/
05
30
/
03
28
/
03
23
/
03
21
/
03
16
/
03
14
/
03
09
/
03
07
/
03
02
/
03
29
/
02
24
/
02
22
/
02
17
/
02
15
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng