BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                                                         1           1   1                       1   1       1         00
01 6 1                 1                                 1                 1                           1                 1 01
02 13               1                                           2   1   1   1     1     1 1   1                     1   2   02
03 14               1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   1       1   1                 03
04 10               1   2 1                                 1           2               1                         1   1     04
05 14           2     2             1     1                 1   2                           1     1     2   1               05
06 14         1                   1             1               1   1 1       1       1 1     1       2     1   1           06
07 13 2                       1             1 1         1             1 1 1         1               1                     2 07
08 15   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1         1                 1   1     08
09 8                                     1   1           1             1     1             1                 1       1     09
10 12       1                                     1 1                     1     2                 2     1     1 1 1         10
11 12                         1   1                       1         1             1   2     2             1         2       11
12 16 1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1               1               1         1 12
13 12   1                         1   1 1           1                                         2   1   1   1   1           1 13
14 12                     1 1     1             1         2     1   1     1           1       1       1                     14
15 13 1     1 1                   1             1       1 1                   1       1       1               1   1   1     15
16 13 1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1                             1     16
17 6                 1 1               1                   1                                     1                   1     17
18 10                       2 1               1                           1               1     1             1         2   18
19 3           1                                                                                               1   1       19
20 12   1                         1     1           1 1 1                                         1     1   1   1 1     1   20
21 10                 1           2 1     1           1                           1 1           1           1               21
22 11       1             1       1             1   1             1             1                     1   1         1   1   22
23 12                 2                       1     1   1 2       1               1                         1 1   1         23
24 5                                   1                             1             1     1                     1           24
25 8                 1                 1                 2                           1         1     1             1       25
26 16         1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1                         1 1 1         26
27 10           1         1           1                           1   1       1                         1 1           1 1   27
28 10   1 1           1         1   1                 1     1 1               1                           1                 28
29 11   2         1                   1     1                                         1   1 1                 1   1       1 29
30 10           1                 1 1             1                       1                   1   1 1               2       30
31 7     1   1                                             1     1     1         1                                       1 31
32 11     1     1                             1             1 1   1   1                 1 1                     1   1       32
33 6                     2           1   1                                   1     1                                       33
34 4                               1                         1   2                                                         34
35 15       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1             1       1         1   35
36 10             1           1   2             1             1                 1       1                   1     1         36
37 15 1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1                           1   37
38 14         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                                     1       1 2     38
39 11     1         1   1               1   1 1                   1                       2 1               1               39
40 10                                       1     1                 1       2           1           1 1         1     1     40
41 10 1     1 1   1             1                         1   1               1                       1   1                 41
42 9 1           1                             1 1         1                   1               1     2                     42
43 13             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1               1   1 1                   43
44 13               1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1                       1                   44
45 17   1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                     2   1           1 1       45
46 7                     2 2                             1                                     1                       1   46
47 10 2       1 1   1                                                       1           1 1 1                           1   47
48 6                                                     1                           1                       1 1         2 48
49 8 1                     1     1                 1 1                       1 1                   1                       49
50 10       1             1   1             1               1         1 1 1                                   1           1 50
51 12     1           1       1                       1                       2 1 1     1       2         1                 51
52 12                 1           1 1   1   1           1           1               1               1     1 1     1         52
53 14 1       1     2                           1 1   1             1             1           1     1   1     1           1 53
54 11   1 1                               1       1                   1                 1     1 1       1   1             1 54
55 11       2 1         1                     1     1             1                                 1           1       2   55
56 9           1 1               1   1                                       1 1         1   1                     1       56
57 8                   1               1   1         1                         1                   1               2       57
58 13             2                           1         1       1               1     2   1             1       2 1         58
59 11         1         1           1                                   1         1         3 1     1   1                   59
60 13                 1                             1 1       2     1 1                   1   1   1   1 1             1     60
61 10           2       1     1           1 1           1                                       1                     1   1 61
62 8                     1         1                               1                     1     1   2     1                 62
63 11                           2   1     1       1   1                 1                 1   1         1       1           63
64 15     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1             1         3 1     64
65 12   1   1         1     2               1 1                 1   1                   1                 1     1           65
66 6                                 1         1                 1       2                                 1               66
67 15 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1         1   1                   67
68 8         1               1                                               2           1   1   1   1                     68
69 8       1     1           1 1     1                   1                             1                                 1 69
70 10     1     1     1   1 1                                 1                     1               1       1           1   70
71 3                                                 1                           1             1                           71
72 12                           2               1       1               1       1   1             1         1   1 1       1 72
73 11 1                             1         1 1                             1   1 2   1   1                     1         73
74 4           1                     1 1   1                                                                               74
75 16   1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                             1     1         1         75
76 10           1       1   1   1         2     1             1                           1                   1             76
77 5             1           1                                     1               2                                       77
78 21   1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1   1 1 1     1           1     78
79 15 1                   1 1               1             1     1   1 1     1               1 2 1             1         1   79
80 15               1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2           1     1           1 80
81 8     1     1   1       1           1 1           1 1                                                                   81
82 12       1     1     2           1 1           1             1     1                     1               1           1   82
83 6 1                 1     1         1                                         1             1                           83
84 11                     1 1       1     1       1 1   1                                         1 1                   2   84
85 7                                 1 1               1     1                       1                     1     1         85
86 18   1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2                         1         86
87 17   1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1           1 1         1   1           87
88 8         2               1           1                     1 1         1                               1               88
89 11                                 1       1   1 1     1                 2     1                           2       1     89
90 10                 3         1       1             1     2               1       1                                       90
91 7     1 1                   1 1                           1         1                           1                       91
92 9   1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1                                   92
93 7               1                     1             1 1           1                                 1             1     93
94 10       1                         1       1                   1     1                     1 1   2           1           94
95 13                             1   2         1 1         1 1       1 1                                 3         1       95
96 11             2 2   1             1             1 1                   1                       1                       1 96
97 7         1         1                                             1           1     1             1               1     97
98 6   1 1                                   1   1                                                       1           1     98
99 12 1   1         2               1 1                         1   1               1                       1 1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
25
/
06
20
/
06
18
/
06
13
/
06
11
/
06
06
/
06
04
/
06
30
/
05
28
/
05
23
/
05
21
/
05
16
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng