BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9                   1                                     1 1           1     1 1   1         1         1               00
01 9                 1   1       1 1 1                         1 1                 2                                       01
02 7       1 1               1                 1                                             1   1             1           02
03 10             1 1                                 1       2   1   2 1                     1                             03
04 7 1 1 1     1                                   1         1                                 1                           04
05 11             1             1       2     1     2             1             1         1                         1       05
06 16                         2         2       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2 06
07 15       1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1   07
08 9                         1     1       1 1       1                                     1 1     1     1                 08
09 13                       1   1         1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1       09
10 14                     1       1 1 1           2         1           1             1       1           1 1 2             10
11 12             1               1       1                     1 1                   1 1               1     1     2   1   11
12 8             1                       1     1                           1               1           1       1 1         12
13 8     1     1               1                               1 2 1     1                                                 13
14 11                 1       1       1                 1         1 1       1         1       1             1 1             14
15 15 1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1                   2       1       1     15
16 5 1   1           1           1                                                               1                         16
17 8   1     1             1         1                   1               1       1 1                                       17
18 13                                 1 1     1             2       2                   1 1       1   3                     18
19 7                             1               1                   1 1       1             1               1             19
20 13     1         1     1   1                   1             1     1                               1       2   1   2     20
21 7   1 1                                         1                     1                                       1 1     1 21
22 6                                 1       1           1       1 1     1                                                 22
23 16               1       1   2       1   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1     23
24 15 1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1                         1           1 24
25 14               1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1     25
26 7                         1       1           1 1           1                         1                               1 26
27 6                                     1     1                                 1 1                             2         27
28 10                   1 1           1               1   1     1     1   1       1                       1                 28
29 8       1                                     1 1             1 1   1   1                             1                 29
30 8   1                                 1   1                     1     1   1                           1         1       30
31 13   1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1         1 1 1                       31
32 16   1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1   32
33 7                     1                             1           1                       1   1           1         1     33
34 16     1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       1   2       1               1   34
35 15   1   1           1 1     1                                               1 1             1   1             1 1 1 2 1 35
36 10 1             1             1           1         1       1 1     1     1                             1               36
37 13                 1         1   3         1     1   1         1 1     1                         1               1       37
38 11           1             1       1               1                       1       1 1     1   1         2               38
39 8             1           1                                     1           1   1               1       1             1 39
40 13 1         1     1 1     1             1           1         1         1                 1   1           1     1       40
41 13   1 1     1                                                                 1   1   1 1         1 1 1   2         1   41
42 12       1       1                 1   1           1                           1   1       1     2                     2 42
43 8     1 1     1                                         1       1             1       1 1                               43
44 12       1 1     1         1 1                           1                         1       1       1     2         1     44
45 15       1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1                   1     1             1     45
46 4                                       1                                           1 1                       1         46
47 12         1             1 1 1                   1                                         1       2         1       3   47
48 17   1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1     48
49 9                 1             1                 1             1   1 1     1                             1         1   49
50 6     1             1 1                                       1             1                                   1       50
51 8 1   1                         1                                     2     1   1                               1       51
52 10     1 1   1       1         1 1         1                             1                     1     1                   52
53 17 1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1     53
54 12           1           1   1               1   2   1                         1   1         1                       2   54
55 9                 1                   2       1     2       1                                       1               1   55
56 8 1 1                             1                                             1     1 1                     1       1 56
57 10         1         1               1                   1   1                       1 2     1                       1   57
58 9                       1                 1               1                 1     1             1   1   1       1       58
59 20 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 59
60 8         1                             1 1 1       1                     1               1           1                 60
61 13     1                 2 1     1           1           1           1     1   1                   2     1               61
62 9           1 1   1           1     2         1 1                                         1                             62
63 16   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1             63
64 8                               1       1             1                       1   1                   1   1       1     64
65 12                   1 1     1                     2 1 1 1               1                   1 1     1                   65
66 11         1                           1               1 1 1           2                       1             1         2 66
67 9 1         2 1                                       1           1 1                                       1         1 67
68 16 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                         68
69 16 1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1             2           2 1         69
70 11         1     1     1   1     1                                           1   1               1     1           1 1   70
71 13   1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1                         1           71
72 3                                       1       1                         1                                             72
73 10         1       1           1             2                       1                         1   1           1 1       73
74 9 1           1   1         1                               1     1         1                                 1     1   74
75 10       1       1     1 1             1   1                         1                               1 1     1           75
76 10                                     1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1 76
77 11                 1     1           2   1   1                     1               1         1         1       1         77
78 9       1 1     1                                 1     1 2                     1               1                       78
79 13   1     1         2       1                 1     1       1                 2       1                     1     1     79
80 2                                                                 1                   1                                 80
81 11     1   1   1         1 1                           1                                 1   1       1 1           1     81
82 6         1         1         1     1                           1                                             1         82
83 11         1 1                               1     2                       1                 1 1         2     1         83
84 7                     1                       2     1                               1               1     1             84
85 6                                                   1               1   1     1     1       1                           85
86 13 1             1     2       3                     1     1     1                     1                     1   1       86
87 13 1         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1     1               1   1       87
88 5         1           1           1                                       1             1                               88
89 12             1 1   1           1   3   1                     1               1     1                           1       89
90 7                 1     1 1                       1                 1                           1         1             90
91 9 1         1                               1         1         1         1         1 1 1                               91
92 10       1                                           1     1               1 1       1         1       1     1         1 92
93 14   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1             1   1                   93
94 11                               1     1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1     94
95 12     1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1       1                         1 95
96 17       1     1 1                         1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 96
97 13   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1     1           1                 97
98 6                                               1   1     1     1       1                                   1           98
99 10 1                       1   1                       2 1     1     1             1                         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng