BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9             1           1                         1                                     1 1           1     1 1   1   00
01 14         1     3           1                     1   1       1 1 1                         1 1                 2       01
02 8 2         1         1                 1 1               1                 1                                           02
03 12                       1 1 1                 1 1                                 1       2   1   2 1                   03
04 6                                 1 1 1     1                                   1         1                             04
05 14 1     1       1     1                       1             1       2     1     2             1             1         1 05
06 8                                                         2         2       1 1           1 1                           06
07 17     1   1   1     1       1   1       1   1 1                             1         1           1     2   1       1 1 07
08 9         1     1     1       1                           1     1       1 1       1                                     08
09 10       1     1           1                             1   1         1 1                         1               1   1 09
10 12                   2           1                     1       1 1 1           2         1           1             1     10
11 9                   1         1               1               1       1                     1 1                   1 1   11
12 7       1       1           1                 1                       1     1                           1               12
13 11       1   1                   1     1     1               1                               1 2 1     1                 13
14 12 1 1       1 1                                   1       1       1                 1         1 1       1         1     14
15 13                 1     1         1   1         1       1                               1 1     1 1 2         1         15
16 5                 1               1   1           1           1                                                         16
17 8                                   1     1             1         1                   1               1       1 1       17
18 13     1     1         1       1                                   1 1     1             2       2                   1 1 18
19 9                 2       2                                   1               1                   1 1       1           19
20 8                             1       1         1     1   1                   1             1     1                     20
21 6         1                   1     1 1                                         1                     1                 21
22 8                   1         1                                   1       1           1       1 1     1                 22
23 14         1 1   1           1                   1       1   2       1   1                       1   1     1         1   23
24 17 1 1           1         1       1 2           1           2       1       1 1     1                 1 1       1       24
25 17     1     3         1                         1     1           1   1   1           1 1   2       1 1 1               25
26 7                   1                                     1       1           1 1           1                         1 26
27 7           1 1   1                                                   1     1                                 1 1       27
28 11                 1   1                             1 1           1               1   1     1     1   1       1         28
29 12         1   1 1     1     1           1                                     1 1             1 1   1   1               29
30 8   1         1                     1                                 1   1                     1     1   1             30
31 11                   1               1 1 1       1 1     1   1               1                           1         1     31
32 14         1                 1 1     1                         1         1   1               1       1 1 1       1   2   32
33 6     1 1               1                             1                             1           1                       33
34 15   2         1         1             1       1 1         1     1     1   1   1           1             1       1       34
35 9                         1     1   1   1           1 1     1                                               1 1         35
36 11 1   1                           1             1             1           1         1       1 1     1     1             36
37 14     1 1       1                                 1         1   3         1     1   1         1 1     1                 37
38 10     1                 2                   1             1       1               1                       1       1 1   38
39 9     1     1 1       1                       1           1                                     1           1   1       39
40 12           1           1   1     1         1     1 1     1             1           1         1         1               40
41 6                                   1 1     1                                                                 1   1   1 41
42 9             1         1               1       1                 1   1           1                           1   1     42
43 8                             1       1 1     1                                         1       1             1       1 43
44 12 1   1   1           1       1         1 1     1         1 1                           1                         1     44
45 12                                       1 1       1 1         1 1 1 1         1 1         1               1             45
46 6               1 1         1                                           1                                           1 1 46
47 8       1 1               1               1             1 1 1                   1                                       47
48 15                     1       1     1   1     1       2           1   1 2       1 1     1                 1             48
49 10             1   1         1                     1             1                 1             1   1 1     1           49
50 7       1                       1     1             1 1                                       1             1           50
51 9 1 1                             1   1                         1                                     2     1   1       51
52 9                 1                   1 1   1       1         1 1         1                             1               52
53 15                                 1               1     1   1   1   1   1 1           1           1         2   1   1 1 53
54 11                     2                     1           1   1               1   2   1                         1   1     54
55 13   2   2 1   1                                   1                   2       1     2       1                           55
56 6   1                             1 1                             1                                             1     1 56
57 14 1     2 1             1     1           1         1               1                   1   1                       1 2 57
58 7     1                         1                       1                 1               1                 1     1     58
59 14                   1           1 1 1   1   1       1   1               1             1       1           1 2           59
60 7           1                             1                             1 1 1       1                     1             60
61 14   1               1         2       1                 2 1     1           1           1           1     1   1         61
62 11 1                       2                 1 1   1           1     2         1 1                                       62
63 16       1     1                 1   1     1         1                   1           1   1   1     2       1 1 1 1       63
64 9   1   1 1       1                                             1       1             1                       1   1     64
65 13 1 1   1               1                           1 1     1                     2 1 1 1               1               65
66 9               2                         1                           1               1 1 1           2                 66
67 14 2   1 1       1       1       1 1         2 1                                       1           1 1                   67
68 20 1             1 2             1 1             1   1                     2   2 1             1   2   1 1       1 1     68
69 12                         1       1   1     1 1   1   1       1       1     1         1                           1     69
70 10   1         1               1           1     1     1   1     1                                           1   1       70
71 16               1     1 1 1         1 1 1   2       1         1   1                     1 1 1                     1     71
72 6 1 1 1                                                                 1       1                         1             72
73 7   1                                     1       1           1             2                       1                   73
74 12   1   1     1   1 1             1           1   1         1                               1     1         1           74
75 11       1         1   1   1             1       1     1 1             1   1                         1                   75
76 11           1     1 1   1   1                                         1       1 1 1                   1               1 76
77 10                   1           1                 1     1           2   1   1                     1               1     77
78 8                                       1 1     1                                 1     1 2                     1       78
79 14         1           1         1   1     1         2       1                 1     1       1                 2       1 79
80 6         1             2 1                                                                       1                   1 80
81 9     1   1                   1       1   1   1         1 1                           1                                 81
82 7                           1 1           1         1         1     1                           1                       82
83 8     1   1                               1 1                               1     2                       1             83
84 10 1         1       1       2                         1                       2     1                               1   84
85 9     1           2     1                                                           1               1   1     1     1   85
86 12                               1 1             1     2       3                     1     1     1                     1 86
87 14     1             1   1   1     1         1     1     1   1     1     1                                 1   1       1 87
88 6               1     1                   1           1           1                                       1             88
89 16             1 1         1   1 1             1 1   1           1   3   1                     1               1     1   89
90 11   2       1         1     1   1                 1     1 1                       1                 1                   90
91 12 1   1                     1 1   1         1                               1         1         1         1         1 1 91
92 9           1     1   1                 1                                           1     1               1 1       1   92
93 13                               1   1     1   1   1 1                 1     1         1       1         1 1       1     93
94 7         1         1                                           1     1         1 1     1                               94
95 12 1           1                       1 1     1                 1     1   1       1     1         1                 1   95
96 9                               1       1     1 1                         1       2                   1         1       96
97 19         1 1 1     1   1 2     1   1                   1         1     1             1   2               1 1   1   1   97
98 8     1             1       1                                                   1   1     1     1       1               98
99 12           1       1     1       1                       1   1                       2 1     1     1             1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
09
14
/
09
09
/
09
07
/
09
02
/
09
31
/
08
26
/
08
24
/
08
19
/
08
17
/
08
12
/
08
10
/
08
05
/
08
03
/
08
29
/
07
27
/
07
22
/
07
20
/
07
15
/
07
13
/
07
08
/
07
06
/
07
01
/
07
29
/
06
24
/
06
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng