BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15                     1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1 00
01 8                       1 1                 2                                           1         1               1   1 01
02 10       1                                             1   1             1           1           2     2             1   02
03 14             1       2   1   2 1                     1                                             1 1   1 1 1     1   03
04 7           1         1                                 1                               1               2 1             04
05 11     1     2             1             1         1                         1           1 2                 1           05
06 14       1 1           1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1             1     06
07 14       1         1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           1             07
08 10   1 1       1                                     1 1     1     1                 1                   2               08
09 13 1 1                         1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                       09
10 13         2         1           1             1       1           1 1 2                   1                       1 1   10
11 10 1                     1 1                   1 1               1     1     2   1                                       11
12 12 1     1                           1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         12
13 12                       1 2 1     1                                                   1         1         1 2 1       1 13
14 11               1         1 1       1         1       1             1 1               1                 1     1         14
15 16                   1 1     1 1 2         1                   2       1       1                           1 1     2 1   15
16 4                                                         1                                   1     1             1     16
17 8                 1               1       1 1                                       1   1               1           1   17
18 14     1             2       2                   1 1       1   3                             1                 1       1 18
19 8         1                   1 1       1             1               1             1                           1       19
20 10         1             1     1                               1       2   1   2                               1         20
21 8           1                     1                                       1 1     1   1 1       1                       21
22 9     1           1       1 1     1                                                   1                 1 1 1           22
23 13   1                       1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                                 23
24 13       1 1     1                 1 1       1                         1           1 1     1         1 1               1 24
25 11 1   1           1 1   2       1 1 1                       1                 1                                         25
26 6         1 1           1                         1                               1                             1       26
27 9 1     1                                 1 1                             2         1                 1           1     27
28 10             1   1     1     1   1       1                       1                                             2     1 28
29 9         1 1             1 1   1   1                             1                                 1         1         29
30 9 1   1                     1     1   1                           1         1           1                             1 30
31 8       1                           1         1         1 1 1                       1       1                           31
32 17   1   1               1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1           32
33 8               1           1                       1   1           1         1       1               1                 33
34 15 1   1   1           1             1       1       1   2       1               1     1       1       1               1 34
35 13                                       1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1   35
36 9     1         1       1 1     1     1                             1                         1   1                     36
37 13     1     1   1         1 1     1                         1               1         1         1       1   1       1   37
38 15             1                       1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1 38
39 11                           1           1   1               1       1             1                 1   1     1 2       39
40 9   1           1         1         1                 1   1           1     1               1                           40
41 14                                         1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             41
42 13 1           1                           1   1       1     2                     2                   1   1     1 1     42
43 9                   1       1             1       1 1                                       1   1             1     1   43
44 11                   1                         1       1       1     2         1           1         1         1   1     44
45 12         1 1         1               1                   1     1             1     1         1 1             1     1   45
46 8   1                                           1 1                       1         1           1         1   1         46
47 9           1                                         1       2         1       3       1                               47
48 14 1 2       1 1     1                 1             1     1             1     1             1     1 1                   48
49 10             1             1   1 1     1                             1         1           1       1               1   49
50 10                         1             1                                   1       1 1       1   2                 1 1 50
51 8                                 2     1   1                               1                         1   1       1     51
52 6     1                             1                     1     1                                 1 1                   52
53 16   1 1           1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1         53
54 14       1   2   1                         1   1         1                       2   1             1     1     2         54
55 11 2       1     2       1                                       1               1   1 1                   1             55
56 6                                           1     1 1                     1       1                                   1 56
57 9                   1   1                       1 2     1                       1             1         1               57
58 18     1               1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2           58
59 18   1             1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1               59
60 10   1 1 1       1                     1               1           1                   1   1 1                           60
61 13       1           1           1     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1   61
62 7         1 1                                         1                                   1   1                 1 1     62
63 15   1           1   1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1               1           63
64 7   1             1                       1   1                   1   1       1                                         64
65 12             2 1 1 1               1                   1 1     1                                     1   1           1 65
66 12 1               1 1 1           2                       1             1         2                             1 1     66
67 11                 1           1 1                                       1         1   1 1 2                     1 1     67
68 19     2   2 1             1   2   1 1       1 1           1                             1     3                 1   1   68
69 11 1     1         1                           1             2           2 1             1                   1           69
70 8                                       1   1               1     1           1 1                 1         1           70
71 6                   1 1 1                     1                         1                             1                 71
72 4   1       1                         1                                                               1                 72
73 12       2                       1                         1   1           1 1         1   1     1         1   1         73
74 7                       1     1         1                                 1     1                 1           1         74
75 8 1   1                         1                               1 1     1                               1             1 75
76 11 1       1 1 1                   1               1 1 1           1               1                         1           76
77 12   1   1                     1               1         1         1       1         1   1                       1   1 1 77
78 9             1     1 2                     1               1                         1 1               1               78
79 12         1     1       1                 2       1                     1     1           1 1 1                     1   79
80 6                             1                   1                                     1             1         1   1   80
81 12                 1                                 1   1       1 1           1       1         2     1     1     1     81
82 5                           1                                             1             1         1 1                   82
83 10       1     2                       1                 1 1         2     1                   1                         83
84 8         2     1                               1               1     1                 1                       1       84
85 7               1               1   1     1     1       1                                                         1     85
86 10               1     1     1                     1                     1   1                   1   1   1       1       86
87 8   1                                 1   1       1     1               1   1                                         1 87
88 4                                     1             1                                 1                               1 88
89 9   1                     1               1     1                           1                       2 1           1     89
90 6             1                 1                           1         1                     1                   1       90
91 8       1         1         1         1         1 1 1                                                           1       91
92 13               1     1               1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 92
93 14 1     1         1       1         1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1     93
94 11 1         1 1     1                               1       1 1     1   1     1               1                         94
95 10 1   1       1     1         1                 1       1                         1                 2                   95
96 18     1       2                   1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1             96
97 11   1             1   2               1 1   1   1     1           1                       1                             97
98 12           1   1     1     1       1                                   1               1                 2   1   1   1 98
99 9                 2 1     1     1             1                         1                         1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
Ngày
/
Tháng