BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/12/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1                       1       1                 1       1       1       1                 1     1                 00
01 11 1                               1           1   1       1           1                         1 1   1 1             1 01
02 12           1       1                               1     1               1               1       1 1   1 1       1   1 02
03 8 1 1     1                           1             1               1                       1                 1         03
04 8             1       1         1           1   1   1                       1         1                                 04
05 14                 1         1   1                     2 1               1     1       1   1     1     1     1       1   05
06 8               1 1                                   1         1   1       1       1                                 1 06
07 9 1   1   1           1   1       1                                   1               1                   1             07
08 13                       1       1   1                 1       1       1 1     1 1       1 1 1             1             08
09 13           1           1           1             1   1       1     1         1               1 2   1     1             09
10 11               1     2         1                                   1   1       2     1                     1 1         10
11 6             1                                             1       1     1     1       1                               11
12 10     1               1   2             1   1               1 1                                 1             1         12
13 14   1               2                   1 1   1         1             2   1                         2   1         1     13
14 16                       1     1 1 1 1 1   1         1         1         1   1     1   1       1                   1   1 14
15 13 1         1   1 1                             1             1 1       1                   1 1     1       1   1       15
16 12         1           1 2 1             1                 1                 1           1                   1 1 1       16
17 14     1                                   2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1       17
18 12   1       1       2                 1     1     1       1                     1         1           1             1   18
19 14   1       1                       1               1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1 19
20 8 1             1                           1             1       1                           1             1   1       20
21 7                           1                               1   1                       1 1           1     1           21
22 8 1                           1             1 1                           1                         1   1     1         22
23 6       1             1                     1 1     1                                                 1                 23
24 13 1     1       1               1 1     1       1     1   1   1                               1     1       1           24
25 16 1                         1   1     1       1     1     3       2       1   1               1 1               1       25
26 13       1       1       1 1                       1         1           1   1       2     1   1           1             26
27 16       1     2           1 1         1       1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1         27
28 8         1       1     1                 1         1   1   1                                                       1   28
29 10               1         1   1     1               1                     1     1 1                   1   1             29
30 11   1       1                 1       1     1     1   1       1                               2             1           30
31 14     1   1                                   2   1   1     1 2 1                       2   1       1                   31
32 18   1   1       1       1   2 1 1               2   1   1                 1         1 1     2     1                     32
33 10                             1       1       1 1                         1                       2     2           1   33
34 16 1   1 1   1             1       2   1         1                                           1       1   1 1       1 1 1 34
35 11         1       1     1 1                       1                 1   1                       1           1     1   1 35
36 10 1 1     1 1         1                                                     1 1                 1 1         1           36
37 11 1   1 1     1                                 1 1             1       1                           1 1         1       37
38 18   1           1       1       2                   1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1 38
39 8             2                                       1                                             1   1 1 2           39
40 14   1                       2 1           1         1       2         2               1   1 1             1             40
41 8 1                                     1 1 1                                 1           1       1 1                   41
42 10     1                         1         1         1     1           1                 1   1   1                 1     42
43 6       1   1     1                             1                                                     1           1     43
44 9       1                             1 2                                               1               2 1         1   44
45 13   1     1   1     1   1                         1               1       1       1     1             1         1     1 45
46 9         1       1                                       1             1     1     1       1                 1 1       46
47 15       1             1         1     1         1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1   47
48 7         1   1     1               1       1                                               1                         1 48
49 7       2                           1     1           1                                                 1         1     49
50 11         1       1 1               1 1                       1 1         1 1                                 1   1     50
51 12 1                               1     1   2   1 2                   1 1             1                       1         51
52 12         1 1     1           1 1 1                     1 1                   1     1                   1             1 52
53 7                                 1     1                       1 1     1                                 1   1         53
54 16 1         1   1   2                     1             1         1               3 1     1                     1 2     54
55 10             1         1 1         1             1 1   1                                         1                   2 55
56 6   1                               1                   1                   1               1           1               56
57 11           1     1           1   1           1             1               1     1             1                 1 1   57
58 10                 1         1 1                                         2 1         1         1                 1   1   58
59 10   1       1         1     1                           1       1     2       1                     1                   59
60 9                     1       1       1                   1 1           1                       1               1   1   60
61 11       1   1     1               1           1                           1 1   1             1                     2   61
62 9       1               1 1 1                                 1                   1 1             1 1                   62
63 8                 1   1                                           1 1                   1         1     1       1       63
64 9       1                   1 3       1         1               1       1                                               64
65 11         1     1       1                   1 1                       1 1               1         1       1       1     65
66 9     1               1   1                                       1   1               1         1 1                   1 66
67 6                                                     2           1             1                 1                 1   67
68 11 1 1   2                 1             1 1           1                   1     1                             1         68
69 6     1                                       1                   1 1                   1 1                             69
70 10                               1 1                 1   2     1                     1         1   1             1       70
71 11     2               1           1 1 1     1   1             1           1   1                                         71
72 7                                           1   1       1 1                                 1     1             1       72
73 15   1   1       1           1             1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1 73
74 6             1       1       1         1                 1                 1                                           74
75 12         1         1                   1   1     1 1               1             1 1         1             1       1   75
76 8               1                                     1     1     1           1 1                     1       1         76
77 8     1   1                       1         1                     1 1                   1             1                 77
78 14     1           2     1                                           1 1     1   1 2             1     1           2     78
79 7             1     1             1                     1                                 1                 1   1       79
80 7                         2             1       1                                   1             1           1         80
81 11                   1   1         1               1         1     1           1     1                   1       1     1 81
82 12               1             1 1   1         2       1             1       1         1                         1 1     82
83 9           1   1   1         1     1       1             1         1           1                                       83
84 9                       1       1                     1           1             1 1           1     1   1               84
85 13   1 1           1 1         1 1       1                   1         1       1       1 1           1                   85
86 12 1         2 1     2                   1                         1                       1     1     1   1             86
87 5         1                                                           1       2       1                                 87
88 9               2         2         1                           1               1         1     1                       88
89 7 1   1           1                       1             1                         1                           1         89
90 11         1 1                       1   1 1 1                                   1 1                           2       1 90
91 9     1                   1     1     1 1                         1                           1       1   1             91
92 8             1 1                     1   1                           1                                   1 1         1 92
93 12 1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1                       1                           93
94 15                 1         1       1   1               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           94
95 19   1 1       1     1 1                                         1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1   95
96 13             2         1   1     1   1                     1                       1 1                 2   1       1   96
97 12             1             1         1   1   2 1             1             1   1         1     1                       97
98 5                     1           1       1         1                                                             1     98
99 15   1                               1     1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
Ngày
/
Tháng