BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1                       1         1                 1       1       1             1     1 1                     1 00
01 16         3                 1   1     1     1                             1 2           1       1     1     2       1   01
02 7             1                           1                     1 1     1       1                                 1     02
03 7         1   1                     1                                           1             1                     1 1 03
04 4   1   1                                                                   1                             1             04
05 5       1           1                                   1                                   1       1                   05
06 12       1                 1   2           1         1               1     1     1   1             1             1       06
07 11   1               1         1                     1       1         2 1         1                   1             1   07
08 14     1     1     1         1   1                 1     1 2               1               1 1           1   1           08
09 11 1   1       1                           1                       1 1 1                 1       1   2                   09
10 15 1           2     1   1                                     1   2                           1 1   2   1     1   1     10
11 14       1 1   1 1   1         1 1   1         1                                   2     1 1                       1     11
12 12     2       1       1 1       1     1                           1 1           1                       1 1             12
13 9 1             1                         2                                     1   1                   1   1         1 13
14 9           1                       1     1 1   1     1                             1 1                     1           14
15 12                                         1 1         1 2   1         1   1 1                               1     1 1   15
16 9     2               1                 1 1     1         1                                               1   1         16
17 7           1                                   1                 1                             1 1           1 1       17
18 12       1   1       1 1 1       1     1 1           1           1                         1                           1 18
19 14   1                 1   1   2                                       1     1       1           1       2       2     1 19
20 11                 2     1   1     1     1     1           1           1             1                               1   20
21 5 1                               1   1                                 1     1                                         21
22 13                 1     1 1       1 1   1                                     1 1             2           1       1 1   22
23 10         1             1         1 1           1           1     1       1   1               1                         23
24 13                       1                   1   1           1         2 2         2         1         1             1   24
25 12       1                         1 1     1           1 1                           1   1 1           1   1         1   25
26 10       1       1                   1     1         1             1 1                       1     1               1     26
27 9               1                             1                           1   1     1           1   1 1     1           27
28 10 1                       1       1                                         1 2   1   1         1               1       28
29 3                         1                               1   1                                                         29
30 13                             2 2 2 1             1 1                 2             1                                 1 30
31 11         1       1 1           1 1           1                             1       1       1         1     1           31
32 14   1     2       1           1                     1             2       2           1     1         1               1 32
33 13         2   1 1         1   1                   1             1             1         1               1   1     1     33
34 8                         1                 1         1       1         1     1                 1                   1   34
35 10     1 1               1   1               1           1             1   1       1                       1             35
36 19     1       1   1       1           1   1     1     1     1           1       1                 1 1 2     1   1   1 1 36
37 11       1                         1   1       1           1               1 1       1     1             1           1   37
38 14 1                     1   1                                                 1 2       1 1         3   1       1     1 38
39 13 1             1       1 1                     2                                 1     1 1   1 1     1           1     39
40 8                                     1     1         1     1                     1   1                 1             1 40
41 9                     1   1                   1                 1 1   1     1                     1                 1   41
42 11         1       1                 2     1       1               1     1                     1       1   1             42
43 6           1                               1         1 2                               1                               43
44 10             1       1 1     1               1                                   1   1           1 1           1       44
45 8       1                                         1         1       1                 1                 1       1     1 45
46 15     1         1 1   1               1       1           3   2       1         2                 1                     46
47 6           1                               1                   1   1                               1     1             47
48 14 1 1               1 1   1       1             1   1         2       1 1                     1                 1       48
49 13                       1   1 1 1               1 2           1   2                             1     1   1             49
50 11       1   2                         2 1             1   1               1       1                           1         50
51 6     1         1                     1                     1             1                                         1   51
52 7   1     1         1   1           1                       1                                                 1         52
53 10                 1               1                 1   1                       1       1 1         1         1 1       53
54 7                   1         1                                     2                                     1   1     1   54
55 6             1   1       1                                   1                       1     1                           55
56 18   3     1       1   1   1       1         1   1   1         2                     1             1         1     1   1 56
57 14   1   1       1 1                                 1     1                             2   2           2     2         57
58 18             1 1         1 2       2         2         1   1       1       1     1 1     1       1               1     58
59 9                   1                           1 1     1               1               1     1             1         1 59
60 9           1                 1 1             1 1                             1                     1     1   1         60
61 10     1 1             1 1             1               1             1       1         1   1                             61
62 11 1     1                   1 1                               1       1 1     1         2                         1     62
63 11     1                   1                           1 1                     1 1 1           1   1       1     1       63
64 8                         1                           1 1       1             1               1 1             1         64
65 8   2           1   1                     1     1                                         1           1                 65
66 12         1   1       1               1             1   1                     1               2 1 1     1               66
67 10                                 1     1           1 1     1   1       2                         1           1         67
68 9   1                                   1                                   1 1     1     1                   1     1 1 68
69 5           2         1 1                                                                                   1           69
70 8                                         1         1 1   1     1               1                     1         1       70
71 9 1             1                               1                     1   1                       1 1     1   1         71
72 13   2             1         1               1 1             1 1 1               1           2           1               72
73 9         1                     1       1         1     1           1           1                 1                   1 73
74 8     1 1                             1   1               1                           1   1 1                           74
75 6 1                                           1             1 1         1       1                                       75
76 11             1                           1                     2     1   1                 1 1 1 1         1           76
77 16 1             1     1         3     1   1               1 1 1     1     1           1         1 1                     77
78 11     1       1   1       1         1   1               1       2                                 1 1                   78
79 10         1                 1           1         1     1                                   1 1       1   1 1           79
80 12       1   1 1                 1 1           1   1       1                 1                       1 1           1     80
81 6                 1       1 1                         1           1 1                                                   81
82 8   1                   1         1   1                                                                 1 1 1     1     82
83 11           1   1   1 1     1     1                                                 1 1     1                   2       83
84 6                   1 1                 1         1 1                                                         1         84
85 11                   1                         1   2 2           1                           1         2               1 85
86 10     1                     1                 1       1     1       1                     2               1         1   86
87 6   1           1           1                     1                                                         1     1     87
88 10                               1           1     1       1           1           1   1 1                     1   1     88
89 16 2         1                       1   1   1           1   1 1     1   1     2                 1               1   1   89
90 10                       1           1       1   1 1         1       1       1             1                       1     90
91 20 1                 1               1       1 1 1               1 1 1         1   2   1     1 1 2         2       1     91
92 11           1     1 1   1               1     1 1                 1                 1 1   1                             92
93 10               1   1       1                         1         2           1                 1               1     1   93
94 9 1             1   1                 1 1   1                           1                                   1   1       94
95 13           1 1       1     1     1                       1   2           1 2         1                               1 95
96 12     1 2                   1 1         1             1         1           1     1       1             1               96
97 14 1           1               1 1   1   1                           1     1         1 1     1       1   1       1       97
98 17 1       1                     1       1 1 2       1       1           1         1 1 1 2                     1   1     98
99 17     1     2   1 1   2               1           1 1 1                 1       1   1 1           1                   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
06
17
/
06
15
/
06
10
/
06
08
/
06
03
/
06
01
/
06
27
/
05
25
/
05
20
/
05
18
/
05
13
/
05
11
/
05
06
/
05
04
/
05
29
/
04
27
/
04
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
Ngày
/
Tháng