BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10 1         1     1         1           1         1                                               2 1           1       00
01 8                                         1     1                   2   1               1     1                   1     01
02 13 1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1                             02
03 14   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1       1               1       03
04 10                     1   1           1       1     1   1                       1                     1         1 1     04
05 15           1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1       1   1           1     2   05
06 12 1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1                                 1 06
07 6                                 1                           1     1                     1   1         1               07
08 11   1               1 1         2       1                 1                         1         1       1           1     08
09 5         1   1             1           1                                               1                               09
10 13     1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1                     1     2         10
11 12       1                       1           1 1 1       1   1     1                   1             1     1     1       11
12 14     1                               1   2           1                   1 2     1   1         1     1 1             1 12
13 7               1                                                           1       1                 1   1   1   1     13
14 11                                         1         1 1                         2   1           1   1 1           2     14
15 11                       1                       1                       1 1 1   2       1     1               2         15
16 11                           1   1   1       1           1                             1         2     1           1   1 16
17 18 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1         1                 1     1 17
18 5 1       1                 1           1                                                 1                             18
19 9                                             1                   1       1                           1 1 1 1   1 1     19
20 11               1 1   2     1               2                                           1       1   1   1               20
21 11       1                                   2         1   1                       1         1 1             1     2     21
22 17       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1             1   2   1           1   22
23 13   1         1 1 1 3                   1                                     1           1                     1   1 1 23
24 8           1                       1       1 1               1     1     1                                     1       24
25 10                   1 1   1                   1   1       1   1                           1       1 1                   25
26 14 1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1                           1           1 26
27 7                   1 1       1                                                       1 1 1       1                     27
28 5   1                 1 1                 1                       1                                                     28
29 13 1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                               1             29
30 11     1                   1     1               1                 3   1     1                 1             1           30
31 12     1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     1   1     1                 31
32 10                                   1 1       1     1                     1 1 1               1       1   1             32
33 10       1       2                                     1 1       1     1           1   1   1                             33
34 10   1       1   1         1 1             1                                   1           1   1                 1       34
35 10             1         1         1         1   1         1                         1             1         1         1 35
36 8                         2                                         1       1                     1           1 1     1 36
37 11             1       2 1       1               1         3         1           1                                       37
38 10   1   1   1     1     1                         1                     1                     1     1               1   38
39 9     1     1                           1   1     1             1                                 1     1         1     39
40 11         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1                     1         40
41 11           1       1 1     1 1 1 1                             1                           1     1               1     41
42 10                                                 1     1       1   1               1   1   1               1   1   1   42
43 11                                   1               1           1 2             1     1               1   2     1       43
44 13                       1                     1           1             1       1 1     1       1   2 1   1   1         44
45 10     1   2                 1     1                         1           1           1               1   1               45
46 13         4                                     1     1 1                     1             1 2   1         1           46
47 16     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1         2   1     1       1   47
48 9                         1           1     1   1                     1 1     1               1       1                 48
49 16 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                         2 1     1           49
50 10             1 1           1               1                         1             1   1   1   1 1                     50
51 15     1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1           1         1             1 51
52 21     1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2         1 1   1         1 1     52
53 12   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1                                 1 53
54 12 1 1       1     1                       1         1         1         1       1         1               1 1           54
55 13     1       1               1   1     2 1             1   1                       1           1           1   1       55
56 9                                 1     1         2                   1                                 1       1 1 1   56
57 12 1                             2       1                   1 1       1     1 1             1   1                 1     57
58 7                                   2                 1 1                                 1       1                   1 58
59 6   1                                         1                 1                 1         1         1                 59
60 8                   1                                         1   1                         1         1 1   1 1         60
61 12   1   1   1               1         1         1   1                           2           1               1       1   61
62 20     1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     2   1           1           62
63 5     1     1                                                   1                   1                                 1 63
64 11                     1       1 1   1         1                 1 1     1                 2             1               64
65 11 2               1           1   1           1             1 1           2             1                               65
66 11         1       1   2 1       2                                   1                                     1         2   66
67 12         1 2             1                   1                           1       1   1   1     1             1     1   67
68 12       2       1 1   1   1 1                                       1           1     1                   2             68
69 12               1                 1             1 1                           1 1         1             1 1   1   1 1   69
70 12                 1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1                                   1 70
71 11       1       1 1     1                                       1   2                 1         1     1     1           71
72 13         1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1             1               72
73 4                           2                             1                                         1                   73
74 10 1         1                       1 1         1 1     1                       1           1       1                   74
75 10             1                   1 1                       1 2   1                                           1 1   1   75
76 11                 1                                       1 1       1 1       2     1               1   1             1 76
77 7                   1             1         1 1               1             1                                 1         77
78 13 1 1   1                                     1       2                               2 1 1 1               1       1   78
79 15                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 1                           79
80 4             1                                     1   1                                                 1             80
81 12         1   1 1       1             1                       1           1   1             1               1       1 1 81
82 9   1         1         1     1         1         1                                                 1       1     1     82
83 11           1     1 1   1             1             2                       1               1 1   1                     83
84 11         1       1 1                       1       1     1 1                         1           1       2             84
85 8       1 1         1     1     1 1                         1       1                                                   85
86 11 1     1       2   1         1         1               1                                   1           1     1         86
87 9 1     1     1                                     1   1               1   1     1                           1         87
88 7 1                     1               1                                     1                     1     1           1 88
89 8       1                   1       1         1 1     1               1           1                                     89
90 10             2         1     1     1         2         1     1                               1                         90
91 9           1 1       2                                             1     1   1                             1 1         91
92 14   2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1       1       1         1     92
93 11     1                                         2   1 1   1             2       1 1                           1         93
94 6                         2               1                                       1           1                 1       94
95 10 1           1                 1     2 1                           1               1     1                         1   95
96 9         1                 1 1                       1                     1     1 1   1                             1 96
97 8         1 1   1                                                                   1   1       1 1             1       97
98 8                                                     1     1           1 1       1   1                             1 1 98
99 5                             1                                 1     1     1                           1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
21
/
04
16
/
04
14
/
04
09
/
04
07
/
04
02
/
04
31
/
03
26
/
03
24
/
03
19
/
03
17
/
03
12
/
03
10
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng