BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10       1 1           1   1   1         1     1         1           1         1                                         00
01 8     1   1                                                           1     1                   2   1               1   01
02 16       1     1 1             1   2                             1     1                 1   2             2       1 1 1 02
03 15 1     1                   1   1   1                 1 1                     1   1   1           1   1 1 1         1   03
04 10                 1     2                         1   1           1       1     1   1                       1           04
05 13               1   1   1               1   1         1         1 1 1 1                           1     1         1     05
06 13     1         1             1 1             1           1           1   1     2   1 1                         1       06
07 8             1     1     2                                   1                           1     1                     1 07
08 10                   2           1               1 1         2       1                 1                         1       08
09 6             1                       1   1             1           1                                               1   09
10 12     1 1                         1 1         1 1 1   1         1               1                 1           1         10
11 12               1     1 1           1                       1           1 1 1       1   1     1                   1     11
12 14 1         1 1             1     1                               1   2           1                   1 2     1   1     12
13 7 1       1     1           1               1                                                           1       1       13
14 7 1                                                                   1         1 1                         2   1       14
15 12     2 1       1                                   1                       1                       1 1 1   2       1   15
16 11     1           1   2   1                             1   1   1       1           1                             1     16
17 17       1   1                 1 1                       1 2         1   1           1       1 1 2 1     1       1       17
18 7 1       1                   1       1                 1           1                                                 1 18
19 7   1               1   1 1                                               1                   1       1                 19
20 10 1               1                         1 1   2     1               2                                           1   20
21 8           1     1                 1                                   2         1   1                       1         21
22 13           1                       1       1 1                 1 1 1     1   1       1   1   1               1         22
23 11                           1   1         1 1 1 3                   1                                     1           1 23
24 9         1     1                       1                       1       1 1               1     1     1                 24
25 8                                               1 1   1                   1   1       1   1                           1 25
26 14   1                 1       1 2                           1     1             1       1   1     1   1 1 1             26
27 7     1                                         1 1       1                                                       1 1 1 27
28 9   2     1                 1   1                 1 1                 1                       1                         28
29 14 1                 1         1   2         1 1     1       1       1           1 1   1               1                 29
30 11         1               1       1                   1     1               1                 3   1     1               30
31 11             2                   1             1   1           1 1     1                 1 1     1                     31
32 11             1 1         1 1                                   1 1       1     1                     1 1 1             32
33 12                 2                 1       2                                     1 1       1     1           1   1   1 33
34 10         1       1             1       1   1         1 1             1                                   1           1 34
35 9       1       1                         1         1         1         1   1         1                         1       35
36 5                   1                                 2                                         1       1               36
37 12       1                                 1       2 1       1               1         3         1           1           37
38 10       1 1             1       1   1   1     1     1                         1                     1                   38
39 11 1 2               1 1           1     1                           1   1     1             1                           39
40 12                       1   1         1   1     1             1               1         1     1               1 1   1   40
41 11           1         1 1               1       1 1     1 1 1 1                             1                           41
42 14   1 1       1   2   1   2                                                   1     1       1   1               1   1   42
43 9 1     1                                                       1               1           1 2             1     1     43
44 11 1   1     1         1                             1                     1           1             1       1 1     1   44
45 11 1     1   1                     1   2                 1     1                         1           1           1       45
46 9 1                                   4                                     1     1 1                     1             46
47 13               1           1     1                 1     1 1     1   1     1           1 1         1               1   47
48 7                                                     1           1     1   1                     1 1     1             48
49 14       1   1                 1         1                     1         1   1 1   1     1 1       1 1 1                 49
50 10       1 1           1                   1 1           1               1                         1             1   1   50
51 15     1           2               1                           1         1   1 1       1 2       1   2         1         51
52 17                       1         1 1     1     1   1 1       2 1           1     1           1       1     1     2     52
53 18 1             1   2 1 1   1   1                     1     1   1     1           1 1               1   1 1     1       53
54 12 2                           1 1       1     1                       1         1         1         1       1         1 54
55 12             1 1                 1       1               1   1     2 1             1   1                       1       55
56 6         1                                                   1     1         2                   1                     56
57 11           1     1           1                             2       1                   1 1       1     1 1             57
58 8             2   1                                             2                 1 1                                 1 58
59 4                               1                                         1                 1                 1         59
60 3                                               1                                         1   1                         60
61 13   1   1     1 1               1   1   1               1         1         1   1                           2           61
62 18   1 1                           1 1 1       1   1 1     2       1   3       1                   1           1   1     62
63 6                 1     1         1     1                                                   1                   1       63
64 10                                                 1       1 1   1         1                 1 1     1                 2 64
65 13         1           1       2               1           1   1           1             1 1           2             1   65
66 11   1 1         1                     1       1   2 1       2                                   1                       66
67 11   1 1                               1 2             1                   1                           1       1   1   1 67
68 12   1   1                           2       1 1   1   1 1                                       1           1     1     68
69 9           1         1                     1                 1             1 1                           1 1         1 69
70 13             1           1                   1               1   1     1     1       1 1   1         1     1 1         70
71 9             1                     1       1 1     1                                       1   2                 1     71
72 16             1       2 1             1 1 1             1 1                       1 1     1   1       1     1         1 72
73 5 1                         1                           2                             1                                 73
74 10 1                         1 1         1                       1 1         1 1     1                       1           74
75 9         1       1                       1                   1 1                       1 2   1                         75
76 9                       1                     1                                       1 1       1 1       2     1       76
77 11   1   1 1   1     1                           1             1         1 1               1             1               77
78 10                             1 1   1                                     1       2                               2 1 1 78
79 19       1     1         1 1 1                   1     1       1       1       1     1     1 2 2   1                 1 1 79
80 10   1   1   2 1   1       1               1                                     1   1                                   80
81 12     1         1     1   1           1   1 1       1             1                       1           1   1             81
82 8                   1   1       1         1         1     1         1         1                                         82
83 11           2               1           1     1 1   1             1             2                       1               83
84 12   1       1     1   1               1       1 1                       1       1     1 1                         1     84
85 11     1             1     1         1 1         1     1     1 1                         1       1                       85
86 10   1                       1 1     1       2   1         1         1               1                                   86
87 11         1     1           1 1     1     1                                     1   1               1   1     1         87
88 6         1               1   1                     1               1                                     1             88
89 13     1     2       1       1       1                   1       1         1 1     1               1           1         89
90 10   1                                     2         1     1     1         2         1     1                             90
91 10   1                   1   1           1 1       2                                             1     1   1             91
92 15         1 1             2     2 1         1             1       1             1                   1     1     1   1   92
93 14     1         1   1   1         1                                         2   1 1   1             2       1 1         93
94 5                 1                                   2               1                                       1         94
95 10                           1 1           1                 1     2 1                           1               1     1 95
96 10                   1   1             1                 1 1                       1                     1     1 1   1   96
97 6                   1                 1 1   1                                                                   1   1   97
98 9 1   1   1                                                                       1     1           1 1       1   1     98
99 8               1   1 1   1                               1                                 1     1     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
24
/
09
22
/
09
17
/
09
15
/
09
10
/
09
08
/
09
03
/
09
01
/
09
27
/
08
25
/
08
20
/
08
18
/
08
13
/
08
11
/
08
06
/
08
04
/
08
30
/
07
28
/
07
23
/
07
21
/
07
16
/
07
14
/
07
09
/
07
07
/
07
02
/
07
30
/
06
25
/
06
23
/
06
18
/
06
16
/
06
11
/
06
09
/
06
04
/
06
02
/
06
28
/
05
26
/
05
21
/
05
19
/
05
14
/
05
12
/
05
07
/
05
05
/
05
30
/
04
28
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng