BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11     1                               1 1     1                         1     1   1       1       1   1           1     00
01 12                                               1         1       1           1     1     2   1 1     1         1     1 01
02 15         1 1       1 1       1   2     1     1 1   1               1                             1             1   1   02
03 19   1         1 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1                   1       1       03
04 7       1               1                     1   1                         1                     1                   1 04
05 13           1                             2 1   1 1     1     1 2 1                     1                             1 05
06 14   1   1             1 1           1 1     1       1     1           1       1 1                           1   1       06
07 8 1   1             1       1                           1                   1               1   1                       07
08 11           1             1     1         1               1   1         1               1 1             1         1     08
09 6                                         1       1                 1         1                 1     1                 09
10 6       1 1                     1                                         1                 1             1             10
11 4                                                           1     1                                       1           1 11
12 11                   1   1               1                   1               2 1   1 1                     1           1 12
13 4                                 1                               1   1                       1                         13
14 13   1     1       1   1           1     1                   1     1     1 1           1         2                       14
15 8   1   2             2               2                                                                         1       15
16 9                                 1         1             1               1     1 1   1   1                   1         16
17 7                                               1                           1 1 1                             1 1 1     17
18 7             1                     1           2                                                   1     1   1         18
19 13   1 1         1                   1                 1 1 1             1         1     1     1   1 1                   19
20 9                     1           1 1           1 2             1         1                                       1     20
21 11                       1                 1     1       1       1           1   1 1 1                 1               1 21
22 6   1 1                         1                 1                               1                   1                 22
23 17   1           1           2   1               1               1 2 1   1       1 1         1     1       1         1   23
24 14                   1       1 2 1                 1                 1 1       1     1   1           1   1         1     24
25 13   1   1       1       1                               1       1                   1       2         1 1         1 1   25
26 11 1                 1           1                         1           1                 2     1     1           1   1   26
27 9                 1             2   1 1           1                     1 1             1                               27
28 8                                 1   1                       1 1             1                     2               1   28
29 7           1               1               1                                       1                     1       1   1 29
30 8     1                           1         1     1   1                       1               1   1                     30
31 11 1 2       1   1                 1                 1       1 1                           1                 1           31
32 14                                                 1 2       2   1   1 2                     1         2 2               32
33 11     1           1   1               1     1 1       1                                 1       1   1           1       33
34 10 1       1   1                               1     1 2                                 1 1           1                 34
35 4               1       1                                                                         1 1                   35
36 12         1                             1 1             1 1   1 1                       1     1 1             1       1 36
37 14 1       1         1             1     1           1       2   1 1                   1   1     1                 1     37
38 11 1                                 1 1 1               1 1 1                   2 1             1                       38
39 9       1   1         1   1       1           1                                 1         1                   1         39
40 11 1             1 1                   1   1                       1                     1           1 1     1   1       40
41 10 1               1 1                                       2         1       1                       1           1   1 41
42 7                     1 1           1   1                                               1       1                   1   42
43 3               1                                       1                   1                                           43
44 14         1 1 1     2                   1         1 1 1         1   1                             1   1   1             44
45 16   1       1   1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1                                 1 45
46 8                 1           1           1       1                           2                   1                 1   46
47 4   1             1                                           1               1                                         47
48 7                         1               1 1     1     1               1                 1                             48
49 12 1     1                 1   1                             1     1                 1 1 1               2           1   49
50 18 1       1 1   1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 1       1   1   1               1 50
51 8         1       1                             1     1                                   1 1       1               1   51
52 12         1     1                           1 1             1       1   1 1       1                     1 1 1           52
53 7                           1                               1       1             1                       1   1   1     53
54 8                       1               1     1                         1             1   1   1                   1     54
55 7             1           1   2         1 1                                                       1                     55
56 18       1 1           1 1           2     1   1 1           1               1   2 1                     1   2   1       56
57 14 1   1     1 1                         1   1                   1     1                             1     1 3     1     57
58 8     1     1   1       1                           1                 1     1                 1                         58
59 13       2           1               1     1                 1               1     1           1   1   1   1 1           59
60 11 2           1   1       1     1   1                                   1                             1     1 1         60
61 14             1                       2         1 1   1           1           1 1   1 1                 1   1 1         61
62 12   1             1           1                           1   1 1 1       1           1         1       1     1         62
63 13     1 1 1             1     2                       1       1           1                   1 1         1     1       63
64 10           1     1             1                   1                   1                       1       1     1     1 1 64
65 11                                 1                     1               1     1 1     1     1 1       1   1   1         65
66 6         1             2                               1                                       1               1       66
67 10   1       1             1                   1 1     1       1       1               1           1                     67
68 7 1   1                                       1               1                       1 1                           1   68
69 17 1         1       2           2     1 1 1       1 1     1             1                   1     1       1           1 69
70 13 1                   1   1   1     1         1     1     1   1 1                       1                   1 1         70
71 14     2                   1 1             1 1         1   1   1           2                     1               1   1   71
72 12     1   1                         1       2         1 1         1                     1   1     1       1             72
73 16   1         1       1     3   1                 1   1 1     1     1               1           1 1     1               73
74 14 1         1     1       1       1       1             1       1     1   1       1               1 1               1   74
75 12       1 1           1                 1           2         1             1           1         1     1   1           75
76 13     1 1       2         1 1           1             1 1             1         1         1                 1           76
77 10             1       1               1     1       1 1   1           1                   1           1                 77
78 18             1     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1       3         1                 78
79 6               1                 1 1                                 1                                       1 1       79
80 11     1                 1   2   1       1 1                                               1   1 1   1                   80
81 8             1           1                                       1       1 1   1                               1     1 81
82 19     1 2               1           1               1   1       1   1   1       2   1     1 1                     1 2 1 82
83 9                                           1           1     1     1               1 1                       1   1 1   83
84 11                             2     1                     1     1         1 1       1               1   1           1   84
85 13                 1   1         1             1           1   1   1       1       1   1   1                   1   1     85
86 8     1                     1         1         1                             1       1         1                 1     86
87 7 1           1           1   1     1       1                                               1                           87
88 15         1 1 1                               1 1             1       1           1 1 1             1       1 2       1 88
89 13               1 1         1     1                   1   1         1             1       1 1 1         1       1       89
90 11             2       1   1             1     1             1 1           1           1                 1               90
91 10                   2       1                   1                         1   1       1             1     1 1           91
92 12       1 1               1   1 1   1   1                 1                           1             1     1     1       92
93 14     1         1 1     1 1 1         1     1   1                                           1 2                 1   1   93
94 8       1 1   1   1             1                               1           1                 1                         94
95 7             1                       1     1         1                                       1           1       1     95
96 10   1                   2       1                     1 1               1   1           1                             1 96
97 7   1             1         1               1               1     1                 1                                   97
98 9           1                 1                                       1 1 1     1                   1       1     1     98
99 9   1       1   1   1     1                                                 1               1                 1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
Ngày
/
Tháng