BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11         1     1   1       1       1   1           1       1                       1           1         1             00
01 13   1           1     1     2   1 1     1         1     1             1               1                 1               01
02 9     1                             1             1   1   1                           1         1 1     1               02
03 16     1 1 1   2     1 1                   1       1             1     1   2         2 1                                 03
04 7             1                     1                   1   1                 1                   1             1       04
05 11 2 1                     1                             1                               1 1         1 1         1     1 05
06 11       1       1 1                           1   1                 1               1         1       2               1 06
07 11             1               1   1                       1   1         1             1 1     1     2                   07
08 7         1               1 1             1         1                         1 1                                       08
09 6     1         1                 1     1                                   1                                   1       09
10 5           1                 1             1                                 1                         1               10
11 8   1                                       1           1                                     2 1                   2   11
12 11             2 1   1 1                     1           1           1 1     1             1                             12
13 5   1   1                       1                             1                           1                             13
14 11   1     1 1           1         2                           1   1           1                         1       1       14
15 9                                                 1             2 1                   1         1     2               1 15
16 12           1     1 1   1   1                   1                 1           1                 1     1   1       1     16
17 15             1 1 1                             1 1 1                     1               2 1     1       3   1         17
18 9                                     1     1   1               1 1         1           1     1         1               18
19 15         1         1     1     1   1 1                         1       1             2   1       1             1   1 1 19
20 9 1         1                                       1       1     1           1 1                               1     1 20
21 9 1           1   1 1 1                 1               1                                                           1 1 21
22 12                   1                   1                         1 1 2     1 1       1   1                 1 1         22
23 12 1 2 1   1       1 1         1     1       1         1                 1                                               23
24 13     1 1       1     1   1           1   1         1         1     1           1 1                               1     24
25 16 1                   1       2         1 1         1 1     1     1   1             1       1   1           1         1 25
26 13       1                 2     1     1           1   1         1               1   1       1           2               26
27 7         1 1             1                                 1           1                     1                   1     27
28 10 1             1                     2               1                   1                               1   1   1   1 28
29 12                     1                     1       1   1 1             1             1 1             1 1     2         29
30 5               1               1   1                                   1 1                                             30
31 8                           1                 1           1   1 1 1           1                           1             31
32 14 1   1 2                     1         2 2                       1 1               1       1                       1   32
33 9                         1       1   1           1                 1             1                     1     1       1 33
34 8                         1 1           1                                           1                   1   1     1   1 34
35 9                                   1 1                                   1             1   1 1   1         1   1       35
36 15 1                       1     1 1             1       1 1     1     1 1       1           1 1     1           1       36
37 10 1 1                   1   1     1                 1       2                           1             1                 37
38 8                 2 1             1                                               1         1         1     1           38
39 10                 1         1                   1               1     1   1     1         1           1             1   39
40 13   1                     1           1 1     1   1           1 1     1                 1     1         1         1     40
41 12       1       1                       1           1   1   1 1           1         1 1       1   1                     41
42 12                         1       1                   1   1         1                           1 1 1         2 1 1     42
43 6             1                                             1                               1           1 1       1     43
44 10 1   1                             1   1   1             1     1 1                                                   2 44
45 14   1 3 1       1   1 1                                 1                     1       1   1   2                         45
46 11               2                   1                 1             1           1           1     1 1     1     1       46
47 4               1                                         1                                     1 1                     47
48 8         1                 1                             2 1 1   1           1                                         48
49 16   1                 1 1 1               2           1     1           1           1   2     1                 2   1   49
50 16     1   1           1 1       1   1   1               1               1 2 1       1 1   1 1                           50
51 11                           1 1       1               1                 1           1 1         1   1   1         1     51
52 10     1   1 1       1                     1 1 1                           1                         1           1       52
53 9     1             1                       1   1   1         2       1                           1                     53
54 11         1             1   1   1                   1           1                       1     1   1               1 1   54
55 6                                   1                                             2             1     1     1           55
56 13             1   2 1                     1   2   1       1 1 1       1               1                                 56
57 14 1     1                             1     1 3     1     1                       1 1                 1   1 1           57
58 12       1     1                 1                                 1           2             1           1 1 1 1     1   58
59 10             1     1           1   1   1   1 1           1                         1             1                     59
60 11         1                             1     1 1                   1             1       2     1 1               1     60
61 11   1           1 1   1 1                 1   1 1                     1           1                               1     61
62 13 1 1       1           1         1       1     1         1               2   1   1     1                               62
63 10           1                   1 1         1     1             1             1   1                   1     1           63
64 11         1                       1       1     1     1 1   1     1         1                                     1 1   64
65 15         1     1 1     1     1 1       1   1   1               1 1                 1         1                 1 1     65
66 11                                 1               1         1           2 1                                 1 1       3 66
67 9       1               1           1                               1       3           1               1               67
68 7                       1 1                           1                     1   1                   1     1             68
69 10         1                   1     1       1           1                   1   1           1         1     1           69
70 8 1                       1                   1 1                               1   1                 1   1             70
71 12           2                     1               1   1   1                           1             2 1       1     1   71
72 9   1                     1   1     1       1                             1 1         1             1                   72
73 16     1               1           1 1     1                   3       1     1     1         1   1                 2 1   73
74 9 1     1   1       1               1 1               1   1                                             1               74
75 11             1           1         1     1   1               1         2         1                 1         1         75
76 10       1         1         1                 1                   1         1   1                   1     1 1           76
77 12       1                   1           1                     2     1         1   1       1             1 1 1           77
78 17   1 1     1     1   1       3         1                                 1         1   1       2             1     2   78
79 4       1                                       1 1               1                                                     79
80 9                           1   1 1   1                           2 1                                 1     1           80
81 11   1       1 1   1                               1     1   1                   1               1   1             1     81
82 14 1   1   1       2   1     1 1                     1 2 1           1                       1                           82
83 9     1               1 1                       1   1 1                                                       1       2 83
84 11 1         1 1       1               1   1           1                           2                       1 1           84
85 10   1       1       1   1   1                   1   1                                   1 1       1                     85
86 7               1       1         1                 1               1         1         1                               86
87 12                             1                             1         1     2   2       1     1                 1 1 1   87
88 19       1           1 1 1             1       1 2       1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1   88
89 12     1             1       1 1 1         1       1                 2   1             1           1                     89
90 9           1           1                 1                 1                 1           1   1   1 1                   90
91 13           1   1       1             1     1 1           1     1           2                       1   1   1           91
92 15                       1             1     1     1             1   1 1   2   1     1       1               1       1 1 92
93 9                             1 2                 1   1     1           1                                 1     1       93
94 8 1           1                 1                                               1         1       1           2         94
95 13                               1           1       1     1             1       1 1         2 1 1             1     1   95
96 7         1   1           1                             1                       1 1             1                       96
97 5   1                 1                                         1     1                               1                 97
98 10       1 1 1     1                   1       1     1               1                   1 1                             98
99 14             1               1                 1       1             2 1         1       1 1   1   1     1     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
Ngày
/
Tháng