BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng
00 9       1   1           1       1                       1           1         1                     1         1         00
01 12   1 1     1         1     1             1               1                 1               1 1   1                   1 01
02 8       1             1   1   1                           1         1 1     1                                           02
03 10             1       1             1     1   2         2 1                                     1                       03
04 9       1                   1   1                 1                   1             1           1           1       1   04
05 10                           1                               1 1         1 1         1     1     1         2             05
06 9                 1   1                 1               1         1       2               1           1                 06
07 12 1   1                       1   1         1             1 1     1     2                       1         1             07
08 9             1         1                         1 1                                             1 1         1     1 1 08
09 6     1     1                                   1                                   1                         1       1 09
10 4 1             1                                 1                         1                                           10
11 11               1           1                                     2 1                   2           1     1     1   1   11
12 10               1           1           1 1     1             1                                     1   1 2             12
13 3   1                             1                           1                                                         13
14 9     2                           1   1           1                         1       1                   1             1 14
15 10                     1             2 1                   1         1     2               1                     1       15
16 9                   1                 1           1                 1     1   1       1           1     1               16
17 14                   1 1 1                     1               2 1     1       3   1           1             1           17
18 12         1     1   1               1 1         1           1     1         1                       1 1     1           18
19 14   1   1 1                         1       1             2   1       1             1   1 1   1               1         19
20 9                       1       1     1           1 1                               1     1           1       1         20
21 8           1               1                                                           1 1     1 1             1     1 21
22 14           1                         1 1 2     1 1       1   1                 1 1         1           1       1       22
23 7 1     1       1         1                 1                                                   1   1                   23
24 10         1   1         1         1     1           1 1                               1                       1   1     24
25 16 2         1 1         1 1     1     1   1             1       1   1           1         1 1                 1         25
26 13   1     1           1   1         1               1   1       1           2                     1 1     1             26
27 6                               1           1                     1                   1     1                   1       27
28 8         2               1                   1                               1   1   1   1                             28
29 15               1       1   1 1             1             1 1             1 1     2           1           1     1 1     29
30 5   1   1                                   1 1                                                                       1 30
31 12                 1           1   1 1 1           1                           1             1 1       1 1   1           31
32 13 1         2 2                       1 1               1       1                       1       1 1 1                   32
33 12     1   1           1                 1             1                     1     1       1   1 1   1 1                 33
34 10           1                                           1                   1   1     1   1 2                     1   1 34
35 14       1 1                                   1             1   1 1   1         1   1         1 1   2   1               35
36 16   1 1             1       1 1     1     1 1       1           1 1     1           1                       2       1   36
37 11     1                 1       2                           1             1                     1 1   2               1 37
38 7     1                                               1         1         1     1                                     2 38
39 10                   1               1     1   1     1         1           1             1   1             1             39
40 14         1 1     1   1           1 1     1                 1     1         1         1     1             1       1     40
41 11           1           1   1   1 1           1         1 1       1   1                                       1         41
42 13     1                   1   1         1                           1 1 1         2 1 1           1       1             42
43 8                               1                               1           1 1       1       1         1       1       43
44 9       1   1   1             1     1 1                                                   2                         1   44
45 7                           1                     1       1   1   2                                               1     45
46 16       1                 1             1           1           1     1 1     1     1       1       2 2 1             1 46
47 8                             1                                     1 1                         1 1 2 1                 47
48 11                             2 1 1   1           1                                           1             1 3         48
49 15             2           1     1           1           1   2     1                 2   1       1                 1   1 49
50 12   1   1   1               1               1 2 1       1 1   1 1                                                       50
51 15 1       1               1                 1           1 1         1   1   1         1     2 1             1       1   51
52 11             1 1 1                           1                         1           1                 1     1 1 1 1     52
53 7               1   1   1         2       1                           1                                                 53
54 8   1                   1           1                       1     1   1               1 1                               54
55 7       1                                             2             1     1     1                         1             55
56 12             1   2   1       1 1 1       1               1                                     1     1       1         56
57 15         1     1 3     1     1                       1 1                 1   1 1           1     1             1       57
58 12   1                                 1           2             1           1 1 1 1     1   1                         1 58
59 13   1   1   1   1 1           1                         1             1                           1         1   1 1 1   59
60 11           1     1 1                   1             1       2     1 1               1                               1 60
61 13             1   1 1                     1           1                               1       1   2   1     1   1 1     61
62 11     1       1     1         1               2   1   1     1                                                 1     1   62
63 9   1 1         1     1             1             1   1                   1     1                                       63
64 11     1       1     1     1 1   1     1         1                                     1 1                         1     64
65 15 1 1       1   1   1               1 1                 1         1                 1 1               1         1   1 1 65
66 12     1               1         1           2 1                                 1 1       3 1                           66
67 11       1                               1       3           1               1                 1         1         2     67
68 10                         1                     1   1                   1     1                             2     1 2   68
69 11 1     1       1           1                   1   1           1         1     1                         1     1       69
70 7                 1 1                               1   1                 1   1                                 1       70
71 14     1               1   1   1                           1             2 1       1     1       1     2         1       71
72 10 1     1       1                             1 1         1             1                               1         2     72
73 15     1 1     1                   3       1     1     1         1   1                 2 1               1               73
74 8       1 1               1   1                                             1                             1   1     1   74
75 11       1     1   1               1         2         1                 1         1           1                   1     75
76 10                 1                   1         1   1                   1     1 1                               1   1 1 76
77 10           1                     2     1         1   1       1             1 1 1                                       77
78 14 3         1                                 1         1   1       2             1     2   1               1           78
79 5                   1 1               1                                                               1 1               79
80 11   1 1   1                           2 1                                 1     1                 1           1     1   80
81 11                     1     1   1                   1               1   1             1       2                   1 1   81
82 12 1                     1 2 1           1                       1                             1         1   1   1   1   82
83 8                   1   1 1                                                       1       2       1       1             83
84 9         1   1           1                           2                       1 1                 1     1               84
85 9                   1   1                                   1 1       1                     1   1   1 1                 85
86 7     1                 1               1         1         1                                   1             1         86
87 12 1                             1         1     2   2       1     1                 1 1 1                               87
88 16         1       1 2       1     1 1               1     1 1         1         1 1 1   1           1                   88
89 11 1 1         1       1                 2   1             1           1                             1     1             89
90 10             1                 1                 1           1   1   1 1                         1                 1 1 90
91 14         1     1 1           1     1           2                       1   1   1           1           1   1 1         91
92 16         1     1     1             1   1 1   2   1     1       1               1       1 1       1               1     92
93 13 1 2                 1   1     1           1                                 1     1         1 1       2               93
94 8   1                                               1         1       1           2                     1   1           94
95 15   1           1       1     1             1       1 1         2 1 1             1     1     1             1           95
96 6                           1                       1 1             1                                           1   1   96
97 4                                   1     1                               1                               1             97
98 8         1       1     1               1                   1 1                                 1         1             98
99 14 1                 1       1             2 1         1       1 1   1   1     1     1                                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
Ngày
/
Tháng