BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8               1                       1                               1 1     1                         1     1   1   00
01 8         1                   1 1                                                 1         1       1           1     1 01
02 15                     1         1 1         1 1       1 1       1   2     1     1 1   1               1                 02
03 18                           1         1         1 1 1   1   1   1       1       1   1                 1 1 1   2     1 1 03
04 8             1         1 1               1               1                     1   1                         1         04
05 13     1     1                                 1                             2 1   1 1     1     1 2 1                   05
06 14           1 1                       1   1             1 1           1 1     1       1     1           1       1 1     06
07 10   1                 1   1 1       1   1             1       1                           1                   1         07
08 9   1                             1           1             1     1         1               1   1         1             08
09 6                     1 1                                                   1       1                 1         1       09
10 7 1 1                 1                   1 1                     1                                         1           10
11 7               1   1     1 1 1                                                               1     1                   11
12 13             1     1     1   1                       1   1               1                   1               2 1   1 1 12
13 10 3     2                   1   1                                   1                               1   1               13
14 12     2                               1     1       1   1           1     1                   1     1     1 1           14
15 9           1 1                       1   2             2               2                                               15
16 14     1   2 1       2 1 1                                           1         1             1               1     1 1   16
17 6   1                         1                                                   1                           1 1 1     17
18 5                       1                       1                     1           2                                     18
19 9                                     1 1         1                   1                 1 1 1             1         1   19
20 13 1   1   1 1       1                                   1           1 1           1 2             1         1           20
21 13     1           1   1           1                       1                 1     1       1       1           1   1 1 1 21
22 6                           1         1 1                         1                 1                               1   22
23 17     1           1   1   1           1           1           2   1               1               1 2 1   1       1 1   23
24 11       1                                             1       1 2 1                 1                 1 1       1     1 24
25 10           1                   2     1   1       1       1                               1       1                   1 25
26 8 1 1           1                   1                 1           1                         1           1               26
27 11         1       1       1                         1             2   1 1           1                     1 1           27
28 5                                                                   1   1                       1 1             1       28
29 5   1                                         1               1               1                                       1 29
30 10   1 1                   1     1       1                           1         1     1   1                       1       30
31 9                                   1 2       1   1                 1                 1       1 1                       31
32 13   1   1       1           1                                                       1 2       2   1   1 2               32
33 11 1               1         1     1     1           1   1               1     1 1       1                               33
34 9                     1     1       1       1   1                               1     1 2                               34
35 5                     2     1                     1       1                                                             35
36 10                     1   1     1           1                             1 1             1 1   1 1                     36
37 11             1                     1       1         1             1     1           1       2   1 1                   37
38 13                 1       2         1                                 1 1 1               1 1 1                   2 1   38
39 11 1 1             1           1           1   1         1   1       1           1                                 1     39
40 9     1 1             1             1             1 1                   1   1                       1                   40
41 14     2                   1 2 1 1   1               1 1                                       2         1       1       41
42 5                               1                       1 1           1   1                                             42
43 6     1                           2               1                                       1                   1         43
44 15     1       1         1     1             1 1 1     2                   1         1 1 1         1   1                 44
45 18               1       2             1       1   1     1       1   1       1                       1 3 1       1   1 1 45
46 10         1   1   1       1                         1           1           1       1                           2       46
47 6                       1       1     1             1                                           1               1       47
48 8     1       1                                             1               1 1     1     1               1             48
49 9                   1   1           1     1                 1   1                             1     1                 1 49
50 15               1     1             1       1 1   1                 1   1         1 1 1     1         1   1           1 50
51 8 1 1     1             1                   1       1                             1     1                               51
52 11       1 1                                 1     1                           1 1             1       1   1 1       1   52
53 7   1           1               1                             1                               1       1             1   53
54 9   1         1   1       1   1                           1               1     1                         1             54
55 8                 1       1                     1           1   2         1 1                                           55
56 19 1           1       1       2           1 1           1 1           2     1   1 1           1               1   2 1   56
57 9                         1         1   1     1 1                         1   1                   1     1               57
58 14 1     1     1     1       1 1   1     1     1   1       1                           1                 1     1         58
59 11         1     1           1             2           1               1     1                 1               1     1   59
60 13             1 2   1           1   2           1   1       1     1   1                                   1             60
61 11 1                                             1                       2         1 1   1           1           1 1   1 61
62 12           1     1             1 1   1             1           1                           1   1 1 1       1           62
63 11           1                   1       1 1 1             1     2                       1       1           1           63
64 8               1 1     1                     1     1             1                   1                   1             64
65 9 1             1   1       1                                       1                     1               1     1 1     65
66 6       1           1                       1             2                               1                             66
67 14 1 1 1     1           1   1         1       1             1                   1 1     1       1       1               67
68 8         1     1   1   1           1   1                                       1               1                       68
69 17         1     1         1   1     1         1       2           2     1 1 1       1 1     1             1             69
70 13               1     1       1     1                   1   1   1     1         1     1     1   1 1                     70
71 13       1                       1       2                   1 1             1 1         1   1   1           2           71
72 9           1                           1   1                         1       2         1 1         1                   72
73 17 1 1   1                 1           1         1       1     3   1                 1   1 1     1     1               1 73
74 14       1 1                       1 1         1     1       1       1       1             1       1     1   1       1   74
75 8                                         1 1           1                 1           2         1             1         75
76 14       1             1 1               1 1       2         1 1           1             1 1             1         1     76
77 13           2       2             1             1       1               1     1       1 1   1           1               77
78 16         1       1                             1     3             1       1   2     1             1 1     1     1   1 78
79 9       1   1 1   1               1               1                 1 1                                 1               79
80 11   1 1 2                               1                 1   2   1       1 1                                           80
81 10       1         1 1           1               1           1                                       1       1 1   1     81
82 16                   1         1   1     1 2               1           1               1   1       1   1   1       2   1 82
83 8                     1       1 1                                             1           1     1     1               1 83
84 10                       1   1                                   2     1                     1     1         1 1       1 84
85 11     1   1                                         1   1         1             1           1   1   1       1       1   85
86 6                       1               1                     1         1         1                             1       86
87 15 1 2     1 1   2   1           1   1           1           1   1     1       1                                         87
88 12       1     1                   1         1 1 1                               1 1             1       1           1 1 88
89 9                 1                               1 1         1     1                   1   1         1             1   89
90 12             1             1     1             2       1   1             1     1             1 1           1           90
91 7 1                                                   2       1                   1                         1   1       91
92 11   1 1                           1       1 1               1   1 1   1   1                 1                           92
93 20       1 2 1 2 1 3         1           1         1 1     1 1 1         1     1   1                                     93
94 12           1       1     1   1   1       1 1   1   1             1                               1           1         94
95 6                             1   1             1                       1     1         1                               95
96 8                                     1                   2       1                     1 1               1   1         96
97 7                                     1             1         1               1               1     1                 1 97
98 12         1 1 1       1       1   1           1                 1                                       1 1 1     1     98
99 11 1         1       1   2             1       1   1   1     1                                                 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
Ngày
/
Tháng