BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6                                 1             1                             1 1         1       1                     00
01 9   1           1                           1           1       1       1                           1         1     1   01
02 8             1   1 1 1         2                   1       1                                                           02
03 6 1           2     1                                   1                                   1                           03
04 8 1                     1 1   1                               1                     1   1               1               04
05 21     1                   1     3         1   1   1 1   1     1         2 1   1     2     1 1         1         1       05
06 9           1           1   1                   1                     1   1                       1   1           1     06
07 9                     1                           1   1                 1             1                 1     2     1   07
08 4                         1                   1       1                                             1                   08
09 13               1       1     1     2     1       1               1       1       1           1             1       1   09
10 11   1                 1 1       1                     1             1           1             1   1   1     1           10
11 10         1 1                                     1           1 1                 1   1             1 1         1       11
12 7 1       1   1                                 1         1                       1                                   1 12
13 10   1 1               1     1             1                                         1         1         1           1 1 13
14 14 1 1   1         1       1 1 1                           1   1                                 2             1 1     1 14
15 7                 1     1                   1                     1     1     1                                 1       15
16 12 1     1               1               1   1     1 1                                     1     1 2           1         16
17 8       1       1                             1             1       1   1             1     1                           17
18 12 1         1                   1 1   1               1 1 1   1                   1             1         1             18
19 5     1                                       1                                               2             1           19
20 12             1   1           1     1         1 1                         1   1     1                     1 1       1   20
21 9                                       1   1 1       1                   1       1     2     1                         21
22 9 1                       2                                               1       2     1   1       1                   22
23 11         2   1         1         1     1         1   1 1       1                                   1                   23
24 9                                   1   1                               1 1     2     1   1                       1     24
25 10 1             1       1         3               1         1                           1                     1         25
26 12     1           1                         2                 1     1     1   1   1       1     1   1                   26
27 5                                             1           1   1       1         1                                       27
28 9                   1                   1             1     1                       1     1               1   1 1       28
29 13     1 1   1                             1           1         1   1         1   1               1 1 1     1           29
30 11                 1 1   1       1       1                     1     1                     1   1         1 1             30
31 8       1     1 1   1                 1   1               1                                         1                   31
32 7   1   1                 1 1           1                               1                                   1           32
33 10             1     2                                             1 1         1     1       1                 2         33
34 11   1   2         1 1                     1     1     1                             1                           1     1 34
35 16       1     1         1 1       1 1   1 1   1             1       1           1       1                     1   1 1   35
36 10         1   1         1                           1               1                     1           1           1 1 1 36
37 17             2           1   1             1           1     1   1   1     3 1           1 1               1     1     37
38 11 1           1   1   2             1                     1 1                                             2 1           38
39 15                 1                   1 1 1     1       1 1     1 2                   1 1     1           1           1 39
40 15       1   1           1             1             1     1   1             1   1         1     1     1     1 1     1   40
41 11 1                   1                       1   1               1             2                               1 1 1 1 41
42 8                       1         1       1         1       1             1 1                                 1         42
43 15     1       1           1   1 1   1 2   1           1   1           1                 1   1           1               43
44 7                           1                         1   1 1   1                           1                       1   44
45 11     1     1               1             1     1     1               1   1 1         1           1                     45
46 14         1         1 1   1 1 1   1 1 1             1               1         1 1                       1               46
47 11 1               1         1   1           1       1   1         1               1         1     1                     47
48 11                 2                                     1       1           1   1       1 1   1                   2     48
49 10         1         1         1 1                         1                 1               1       1             1 1   49
50 13   1     1   1     1 1                     1 1 1               1       1       1                       1             1 50
51 7   1                                       1                                 1               1   1     1       1       51
52 15   1     2   1                         1               1 1   1     1 1 1   1                   1       1       1       52
53 8     2                       1     1                         1                         1 1                     1       53
54 12   1     1     1 1       2                           1             1                   1   1                     1   1 54
55 12           1     1       1   1               1                               1   1   1             1       1 1     1   55
56 7                                                               3     1 1                                 1     1       56
57 17 1         1                         2   2                         1     1           1     1 1   3             1     2 57
58 18     2       1                 1     1         2           1                         2 1             2 1 1 2       1   58
59 7       1                           1                                 1       1         1                 1         1   59
60 16                 1 1 1     1 1       2             1   1         1     1             1       2 1   1                   60
61 9     1                   1                 1       2             1                             1 1       1             61
62 12               1                       1   1                       1 1               1   1     1   1 1         1   1   62
63 5   1                                                                 1             1                               1 1 63
64 5       1                         1           1                 1                                                     1 64
65 14 1 1     1                         1             1 1     1       1   1   1     1   1         1                   1     65
66 9 1   1                 1   1                           1     1                           1           1               1 66
67 6 1 1                           1           1                                             1       1                     67
68 10           1       1                     1     1 1         1               1       1           1               1       68
69 8           1           1           1   1         1     1             1       1                                         69
70 7                                     1   1   1   1           1             1   1                                       70
71 6           1                 1 1           1           2                                                               71
72 13   1   1   1           1         1     1     1                       1             2   2         1                     72
73 11           1               1 2         1         1   1             1         1       1     1                           73
74 13 1   1             1   1                                     1             2             1     1   2 1               1 74
75 6         1                         1                           2             1     1                                   75
76 15               1           4                         1 1 1     1         1             1       1 1       1     1       76
77 16       1       2     1         1                 1 1                                 2         1       1     2 1     2 77
78 20       1           2 1           1       1       1 2 1       1         2   1       1 1     1           1   1   1       78
79 6   1           1               1             1                         1                                   1           79
80 14           1   1   1                   3       1                         1 1         1                   1   1   2     80
81 6 1                                                         1   1                       1 1           1                 81
82 8                   1             1                       1     1               1             1 1   1                   82
83 6                             1     1                       1         1           1   1                                 83
84 9           1                               1   1                 2             1                       1 1 1           84
85 12     1                               1             1             1 1 2 2                         1   2                 85
86 8         1                       1             1 1   1                                   1     1     1                 86
87 15       1 1     2 1   2           1       1             1       1               1             1         1 1             87
88 14   1           1 1   1       1 1   1 1                           1     1           1           1           1   1       88
89 17       1   1         1                       1 1   1 1     2       1     2       1         1       1         1     1   89
90 12 1 1 1         1           2                               1                   1 1                     2 1             90
91 14           2   1 1               1             1   1   1   1     1 1       1               1                       1   91
92 18                             1   1 1 1     1 2 1         1           2     1     2     1     1     1       1           92
93 9     1                   1             1                                 1   1                     1   1 1       1     93
94 14         2           1                         1 1           1   1         1 1     1           1                 3     94
95 10   1                     1   1       1     2             1         1               1                       1           95
96 10         1     1     1   1         1                       2     1                         1     1                     96
97 10     1       1                   1   1                       1           1   1   1                     1         1     97
98 7                       1           1     1       1       1                       1         1                           98
99 9       1                   1   1                                                             1       2   1   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng