BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1                           1     00
01 13             1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1                         01
02 12     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                       1         1       02
03 7                           1         1                     2               1       1               1                   03
04 14   1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1   04
05 14       1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                         1 1         1     05
06 9         1         1                         1   1     2                       1                     1             1   06
07 8         1                   1   1         1       1     1 1                                     1                     07
08 20     1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   08
09 8                     1     1           1     1       1         1                                   1                 1 09
10 14                           1         1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3     10
11 12         1                           1     1   1         1   1   2               2                     1       1       11
12 14         1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1       1         1 12
13 13               1                 1 1             1     1               1           1   1   1       1     1         2   13
14 9           1 1                                 1   1   1         1                     1       1           1           14
15 14 1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2   1       1 1           15
16 7                   1               1                                 1   1       1                         1         1 16
17 15       1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2                   1     1 17
18 12     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                                             18
19 13   2                                 1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1   19
20 13         1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1                     1 20
21 8       1   1 1           1                                             1                             1   1           1 21
22 9 1       1       1       1                 1                 1                   1                     1           1   22
23 12   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1                 1         23
24 11 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                                                   24
25 11                 2           1                 1 1   1           1         1                     1         1 1         25
26 10                     1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1                     26
27 18   1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2   27
28 12 1       1         1   1               1                 1                   1           1       2   1               1 28
29 10                         2     1   1                   1           1                         1       1 1 1             29
30 13         1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1       1 1           1   30
31 12           1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1                         1 31
32 10     1   1         1   1                                 1             1     1         1 1               1             32
33 17       1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1 33
34 8         1           1                 1                                       1 1       1                   1 1       34
35 9 1     1                     1                 1           1           1           1     1 1                           35
36 12   1       2 2         1                     1           1   1                                   1           1     1   36
37 10       1                             1   1   1                     1   1                       1 1     1   1           37
38 14   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1                   38
39 6                     1                                   1                               1       1           1   1     39
40 6                         1       1                                 1 1                       1     1                   40
41 11 1 1           1     2             1   1           1 1                             1                         1         41
42 14   1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       1           1           42
43 3                             1           1                   1                                                         43
44 8   1                                                               1             1 1   1       1           1   1       44
45 13 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             1   1             1     45
46 14   1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 1       1             46
47 11   1 1     1     1             1                           1     1                             1     2     1           47
48 5 1                                 1             1                 1                                         1         48
49 13       1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1   1   1                 49
50 9             2                       1   1                               1   1       1 1     1                         50
51 5       1         1                     1                                                           1               1   51
52 10       1 1                           1           1   1           1   1                                 2           1   52
53 12 1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1     1           1         53
54 9                 2 1       1   1                 1                 1                         1 1                       54
55 9 1                           2   1                 1 1         1                                             1   1     55
56 10               1                                       1           1   1       1     1         1     1 1   1           56
57 14           1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                                     3     57
58 4                                       1     1                                           1       1                     58
59 7               1                     1     1                                   1   1         1 1                       59
60 12     1 1       1             1     1   1                   1                       1     1         1     1 1           60
61 5               1         1                                 1             1             1                               61
62 17   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1     62
63 15                               1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1           63
64 13     1       1             1   1   1       1       1                               1   1               1         2 1   64
65 14 1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             65
66 10     1             1         1   1             1   1                                                     1   1 1   1   66
67 8                 1       1                 1                 1                     1       1           1 1             67
68 10     1       1 1       1 1               1               1       1                     1                       1       68
69 14     1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1             1 1 1     69
70 6                 1     1                                     1           1                 1                   1       70
71 7                   1         1   1 1   1 1                                       1                                     71
72 14   1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                                   1     1 72
73 8                                     1                               1     1               1   1   1           1     1 73
74 4         1                                           1                                                         1     1 74
75 7                         1     1                 1                                   2               1   1             75
76 12     1   1                               2         1 1 2             1             1 1                       1         76
77 9           1         1 1                 1 1                         1               1                 1       1       77
78 16                 2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     2   2         78
79 12 1             1             1 1                           1       1                     2       1   1 1             1 79
80 12 1 1                           1                     1             1       1 1         1         1   1 1     1         80
81 15     1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1     81
82 14                                   1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1           82
83 12         1                         1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1               83
84 12                 1 1 1         1             1                       1       1   1         1             1 1     1     84
85 7             1     1     1                               1                           1                               2 85
86 10               1           1                 1 1         1 1                 1       1                     1         1 86
87 7                                                 1                 1     2   1         1                   1           87
88 6                       1       1       1     1             1 1                                                         88
89 8                       1                   1           1                       2         1   1                 1       89
90 10                               1 1                 1         1 1 1 1                 1               1         1       90
91 9     1             1                                   1     1         1           1         1 2                       91
92 9   1                 1 1           1                   1                     1               1                   1 1   92
93 6 1       1                 1     1           1                                                                     1   93
94 8           1       1                       1     1 1                               1 1                               1 94
95 7                       1                       2           1     1             1                 1                     95
96 9 1                 1           2       1         1             1               1                                     1 96
97 9     1     1           1 1                         1       1                   2                         1             97
98 13 1                         2     1                 1           2     1     1             1   1     1               1   98
99 15 1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng