BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15 2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1       1   1         1       00
01 18     1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     1 1 1   2   1   1       1   01
02 14 1         1       1     1   1     1                 1                 1                         2 1   1   1   1       02
03 12         1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1                   1 1           03
04 14   1         1 1               2   1       1     1             1                               1                   2 2 04
05 15   1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2           1     2                 05
06 10                   1 1               2           2                   1 1           1                         1         06
07 7                 1                 2                             1   1                     1               1           07
08 8   1                     1         1   1       1                                       1     1         1               08
09 11   1             1           1                             1     1         2 1   2     1                               09
10 9                       1   1           1   1                       1               1     1 1                       1   10
11 12   1     1 1       1 1                   1 2                                     1         1 1           1             11
12 10                                       1   1   1     1           1             1 1               1               1 1   12
13 12                       1           1         1   1                         1               1     1       1 1 1   1 1   13
14 10             1 1       1           1     1               1                         1           1       1       1       14
15 9     1           1                     2 1                                   1 1 1                       1             15
16 9       1   1   1                 1           1                   1   1                           1               1     16
17 10             1 1                                     1       1             2           1 1                 1         1 17
18 7     1                                       1   1         1               1         1                         1       18
19 5 1       1                                         1                     1             1                               19
20 10           1       1   1                 1                                   2   2                           1       1 20
21 10 1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1               1                 21
22 14       1 1   1                         1                 1       1     1         1       1     1   1         2 1       22
23 5                     1       1       1                       1                                           1             23
24 12                   1       1                         1 1 1               1   1             1                 1 1 2     24
25 10 2                   1                                           1 1                     1   1 1     1               1 25
26 13   1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                         1         1           26
27 9               1           1                       2 1 1                         1   1           1                     27
28 10     1 1                                 1       1         1           1 1             1                 1           1 28
29 6                                         1           1 1       1                                                 2     29
30 11           1         1               1                   1                         1         1 1   1   1       1 1     30
31 8                 1         1 1                       1       1                 1 1                             1       31
32 11         1                                   1 1   1           1   1   1   1         1       1               1         32
33 10                           2               1     1 1                               1   1 1             1             1 33
34 9             1     2                     1 1                     1                     1                             2 34
35 10                         1                         1     1         1         1       1             1           2 1     35
36 8                                 2 1     1                                         2                   1           1   36
37 8   1 1     1             1                                     1     1                               1       1         37
38 6           1                     1                       1                 1                       1   1               38
39 8       1                         2         1 1           1     1                     1                                 39
40 10     1 1           1   1                                 1               1         1       1         1   1             40
41 10     1           1           1     1                 1                             1     1     1             1   1     41
42 13   1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1                 1         1       1     42
43 9                   1         1                           1     1 1   1             1     1               1             43
44 7             1 1         1   1         1                         1               1                                     44
45 10 1                     1             1       1         1   1                 2     1                               1   45
46 10 1 1     1     1           1                               1             1                                     1   1 1 46
47 6                                           1       1         1             1   1                 1                     47
48 8         1           1                   1     1   1       1 1                                                 1       48
49 15 1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     2                 1     1   49
50 11           1       1 1         2             2                       1                         1           2           50
51 16             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1   1   1     1             1 51
52 7   1                                       1 1   1             1                         1                         1   52
53 10                         1     1       1                     1         1               1             2 1   1           53
54 7                 1           1     1     1   1 1                               1                                       54
55 13             1   1                 1           1               2             1 2             1 1   1     1             55
56 8     1                         1     1                     2         1                       1                     1   56
57 10             1               1       1   1         1 1     2                 1                           1             57
58 7             1                 1               1         1               1             1         1                     58
59 17     1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1                             1   59
60 9           1           1 1 2                           1   1         1                                   1             60
61 9                             1     1               1     1       1                         1     1   1           1     61
62 8     1                                 1                 1       1       1                 1               1         1 62
63 18       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                             2               1 63
64 6     1     1                                           1                 1 1       1                                   64
65 14             1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 1   1                     1 65
66 15       1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1             1               1       66
67 7   1       1                     1                                                                       1 1 1     1   67
68 9   1                       1     1       1           1   1     1               1                                   1   68
69 10               1 1         1               1 1 1     1                                               1 1       1       69
70 12   1     1 1   1       1                   1   1                                         1   2               1     1   70
71 15     1       1         2                               1           3   1 2         1           1   1             1     71
72 11 1         1   1   1                           1       1   1                     1         1 1     1                   72
73 24     2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   2             1 1   1     73
74 10   1   1                               1     1         1     1 1                               1           1     1     74
75 11 1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               1                           75
76 12 2                       1                 1                           1   1         1           1 1   1 1 1           76
77 11       1               1 2               1     1       1     1           1                             1       1       77
78 7   1     1           1                                             1                 1                             2   78
79 17       1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1           1       1           79
80 9                             1       1     1           1                               1             1 1     1 1       80
81 10   1 1                 1           1                           1 1         1   1         1   1                         81
82 13 1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           1           1               82
83 9   1     1           1             1         1   1                                           1 1         1             83
84 14 1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1                               1   1   1 84
85 6                               1               1 1                       1                             1         1     85
86 12     1           1 1     1     1                   1 1                       1       1         1       1 1             86
87 17 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 1     1 2       1 1         87
88 14             1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1           1   1               88
89 10                 1         1   1     1               2                           1           1   1 1                   89
90 6                       1                                           1     1     1     1                         1       90
91 12                                 1               2         1 1 1   1           1         1       1           1       1 91
92 9 1       1 1                                         1           1         1           1       1   1                   92
93 9                 1       1 1         1                 1                     1       1 1                 1             93
94 12         1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1       1                         94
95 9       1     1             1 1         1           1                         1             1             1             95
96 10                     1   1       1                             1               1                 1   2           1   1 96
97 11                     2               1           1           1       1             1       1       1       1         1 97
98 17         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2       1   1         1       98
99 9       1                 1   2 1             1                             1                         1       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng