BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13   1     1 1     1                   1   1         2   1                             1           1             1   1   00
01 9 1               1                                     1             1   1       1         1     1   1                 01
02 9 1       1                                         1         1       1     1   1     1                 1               02
03 14   1       1 1           1     1     1                     1     1   1         1 1                     1         1   1 03
04 13             2           1         1                 1         1 1               2   1       1     1             1     04
05 9                           1 1                       1   1                           1               1   1       1 1   05
06 9                             1 1       1                             1 1               2           2                   06
07 12   1   1 1           1     1   1             1 1                   1                 2                             1   07
08 7         1             1                             1                     1         1   1       1                     08
09 11   1                           1       1 2   1       1             1           1                             1     1   09
10 10     1         2                   1           1                         1   1           1   1                       1 10
11 11 1                                           1 1     1     1 1       1 1                   1 2                         11
12 6           1                                                                             1   1   1     1           1   12
13 11         1       1 1   1               1     1   1                       1           1         1   1                   13
14 9     1                     1       1                           1 1       1           1     1               1           14
15 8                     1   1 1                           1           1                     2 1                           15
16 10 1 1                       1                   1         1   1   1                 1           1                   1   16
17 11 1                             1   1 3           1             1 1                                     1       1       17
18 8             1 1                     1   1             1                                       1   1         1         18
19 10 1   1               1   1         1         1   1 1       1                                         1                 19
20 7       1                         1     1                     1       1   1                 1                           20
21 8 1     1                                   1       1                         1 1                   1       1           21
22 8                 1         1                             1 1   1                         1                 1       1   22
23 10       2         1     1             1           1                     1       1       1                       1       23
24 7     1                                           1                   1       1                         1 1 1           24
25 7                       1                 1         2                   1                                           1 1 25
26 14   1           1     1                   1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1       26
27 9     1                         1         1                       1           1                       2 1 1             27
28 8   1                     1       1                     1 1                                 1       1         1         28
29 10                 1 2           1 1           1                                             1           1 1       1     29
30 5                                               1             1         1               1                   1           30
31 9           1       2 1                                             1         1 1                       1       1       31
32 16 2 1     1 1   1         1       1     1   1               1                                   1 1   1           1   1 32
33 11   1                   1 1     1         1       1                           2               1     1 1                 33
34 12   2               1         1     1 1                         1     2                     1 1                     1   34
35 12       1         1 1   1         2   1 1                                   1                         1     1         1 35
36 9 1             1                         1 1 1                                     2 1     1                           36
37 8                     1           2                   1 1     1             1                                     1     37
38 4   1                                                         1                     1                       1           38
39 14             2         1           1     1   1 1         1                         2         1 1           1     1     39
40 5                                                       1 1           1   1                                 1           40
41 12 1         1     1 1   1                 1     1       1           1           1     1                 1               41
42 13     1     1     1 1           1           1         1           1 1   1     1   1                   1                 42
43 11     1           1         1   1 1   1                               1         1                           1     1 1   43
44 11 1       1               1       1 1                           1 1         1   1         1                         1   44
45 12     1       1       1   1         1   1           1                     1             1       1         1   1         45
46 9       1             1                   1         1 1     1     1           1                               1         46
47 6     1         1   1                                                                         1       1         1       47
48 11                             2         1     1             1           1                   1     1   1       1 1       48
49 10       1                         1                 1   1 1 1             1       2                     1               49
50 13         2               1                   1 1 1           1       1 1         2             2                       50
51 15 1                 1 1     1     1     1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1 51
52 12 1             1 1   1 1   1             1           1                                       1 1   1             1     52
53 5                 1                                                         1     1       1                     1       53
54 9   1     1                                       1                 1           1     1     1   1 1                     54
55 8           1                           1                       1   1                 1           1               2     55
56 14 1           2 1         1   2   1 1                   1                         1     1                     2         56
57 12                                     1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2         57
58 6                   1                       1                   1                 1               1         1           58
59 16   1               1             1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       59
60 13           1                       1 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         60
61 10                     1         1   1       1   1                               1     1               1     1       1   61
62 6       1                                   1           1                                 1                 1       1   62
63 19     1     1                             2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 63
64 9 1           1               1 1             1 1       1     1                                           1             64
65 9                         1     1       1                       1 1         1                 1             1   1       65
66 16     1 1   1   1                               1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1               66
67 8       1   1 1               1                 1     1       1                     1                                   67
68 10       1             1               1               1                       1     1       1           1   1     1     68
69 10   1     1                                       1               1 1         1               1 1 1     1               69
70 11   1                           1       2             1     1 1   1       1                   1   1                     70
71 10                     1                   1             1       1         2                               1           3 71
72 10         1             1       1                   1         1   1   1                           1       1   1         72
73 29           1 2 1       3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 73
74 13 1           1           1 1             1     1     1   1                               1     1         1     1 1     74
75 13 1     1   1 1       1     1                       1         1   1                     1                 2     1       75
76 14     1 1               1     3   1         1   1 1 2                       1                 1                         76
77 10                         1 1                             1               1 2               1     1       1     1       77
78 7               1 1                 1                 1     1           1                                             1 78
79 18       1 2       1     1   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       79
80 6                               1                 1                             1       1     1           1             80
81 12     1       1 1 1                         1 1       1 1                 1           1                           1 1   81
82 15     1 1               1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1         82
83 10         1     1               1     1               1     1           1             1         1   1                   83
84 14       1 1                         1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1 84
85 8   1                     1   1             1 1                                   1               1 1                   85
86 10                 1           1     1                   1           1 1     1     1                   1 1               86
87 17           1       2 1 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                   87
88 12                         1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1         1     1 88
89 10     1     1             1       1                                 1         1   1     1               2               89
90 7               1       1 1 1           1                                 1                                           1 90
91 11               1           1 1             1                                       1               2         1 1 1   1 91
92 14   1 1     1     1 2         1               1   1 1       1 1                                         1           1   92
93 9               2                       1     1                     1       1 1         1                 1             93
94 12     1             1       1           1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 94
95 9                     1     1               1             1     1             1 1         1           1                 95
96 8           1 1                             2                           1   1       1                             1     96
97 10     1 1     1                                 1 1                     2               1           1           1       97
98 15         1                   1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2   98
99 10         1       1   2                                   1                 1   2 1             1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
Ngày
/
Tháng