BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11     1                           1                         1         1     1 1         1     1 1 1         1           00
01 12 1   1                     1 1         1 1                 1         1 1                                     1       2 01
02 12                                           1 1 1                   1 1     1 1 1                     1     1     1   1 02
03 12       1 1   1         1                               1               1   1       1 2       1 1                       03
04 8                 1                                                 1         2     1               1     1     1       04
05 14 1       1 1 2             1                             1       1         1   1         1             1 1       1     05
06 8       1                   2         1             1             1                                       1         1   06
07 12         1 1       1                   1 1                       1             1           3   1         1             07
08 11           1                   1 1   1   1           1 1           1         1                       1             1   08
09 7                           1       1                     1   1                         1       1                     1 09
10 4                 1         1 1                                         1                                               10
11 11                               1 1       2         2 1   1 1   1                                         1             11
12 5                       1             1 1                                                                 1         1   12
13 10   1       1     1             1                 1     1               1                 1 1                   1       13
14 11                                                 1     2             1     2         1 1       1           1 1         14
15 10       1       1     1                   2                 1                 1     1             1     1               15
16 3                         1                                           1                                             1   16
17 19 1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1   2           1           1 1                 1     2     1   17
18 14               1       1         1       1 1 1     1                         1   1   1   1     1     1           1     18
19 10             1               1               1   1   1       1   1                           1     2                   19
20 13             3 1                       1 2                   2 1                                         1   1     1   20
21 9     2                         1                                               1           1 1         1   1 1         21
22 17                   1 1       1   1         1 1 1       1 1 1 1         1             1   1       1       1       1     22
23 9 1                                     1                   1   1         1                   1 1   1   1               23
24 16   1             1             1                   1           1           1     2             1 1 1 1   1     1     2 24
25 9     1     1       1                           1                         1       1     1                         2     25
26 17       1 1         1 1         1                 1 1           1   2 3                 1   1 1                       1 26
27 11   1             1                                   1 1     1   1           1   1                 1   1       1       27
28 11           1                 1             2   1             1 1                               1 1       1         1   28
29 10           2           1 1                                           1     1         1     1 1 1                       29
30 15       1                             1         1 2       1         1           1       2 1               1   1   1   1 30
31 5   1               1                                                             1                         1   1       31
32 14 1           1             1     1       1               1                     2 1   1       1       1   1         1   32
33 9           1                           1       1             1       1                 1     1         1           1   33
34 8   1       1         1                         1                               1         1               1           1 34
35 13                     1   1       2 1             1 1   1 1                       1         1     1     1               35
36 12         1                     1         1 2   1                                 1                 1       2 2         36
37 7                       1       1                           1 1         1       1                       1               37
38 15           1 1   1       1         1 2 1     1     1           2   1                           1   1                   38
39 10 1       1     1         2         1                   1       1   1                                                 1 39
40 10               1     1 1   1   1           1                 1           1 1             1                             40
41 14                   1 2   1   1   1               1                                 1     1       1 1           1     2 41
42 10     1                               1   1         1         1   1                       1         1 1 1               42
43 10       1               1   1     1                           1     1     2         1   1                               43
44 11   3 1   1             2               1                       1                         1         1                   44
45 13   2                 1           1 1           1 1                       1                     1 1     2   1           45
46 14   1               1         1     1         1                       1   1         2         1     1       1 2         46
47 11     1 1           1 1                       1                 1                     1             1 1     1     1     47
48 10 1       1     1         1                                       1 1                 1 2         1                     48
49 10 1   1 1                                                               2       1                       1   2     1     49
50 8         1       1             1     1                                         1           1                 2         50
51 10           1                                       1   1     1                     2 1   1             1         1     51
52 6                               1                 1       1                               1             1 1             52
53 13           1 1         1 3     1                     1                         1 1               1   1       1         53
54 5               1   1                                                                                             2 1   54
55 6     1         1                     1                             1                         1   1                     55
56 7                 1     1 1                           1   1           1                                         1       56
57 10     1         1           1                             1     1               1 1   1                     1     1     57
58 6 1 1                       1           1                         1   1                                                 58
59 7                             1         1           1     1                 1 1                                 1       59
60 7                               1   1               1 1                                               1 1       1       60
61 7                           1     2           1                 1                           1                   1       61
62 14       1       1             1   1                             1       1 1           1     1   1   1   1   1         1 62
63 8         1               1   1     1           1           1 1 1                                                       63
64 10       1                           2                         1     1                   1 1 1         1       1         64
65 11   1             1       1   1                                                 1   1   1         1   1         1     1 65
66 10                 1     1                     1   1     1                 1   1   1                   1             1   66
67 15 1                             1   1   3   1 1       1   1     2   1     1                                       1     67
68 9           1       1           1     1         1       1                                             1       1 1       68
69 16       1   1         1 1         1 1   1           2                         1   1     1             1     1   2       69
70 11           1     1     1     1               1 1   2                                 1       1                   1     70
71 9     1       1       1     1             1   2                                       1                             1   71
72 10         1       1                 1         1             2         1             1               1         1         72
73 16 1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   1                         1       1                           73
74 7   1           1                         1               1                   1                 1         1             74
75 9         1             1             1 1                                 1 1 1       1       1                         75
76 9                         1                 1                     1 1                 2 1             1   1             76
77 12     1 1 1     1 1                               1 1 1 1                                   1               1         1 77
78 11       1       1               1         1 1                                 1 1       1                         2 1   78
79 16   1               1 1 1     2     1   1   1   2                       1                     1 1 1             1       79
80 11       1           1           1   1                   2 1                               1 1     1 1                   80
81 15               2     1 1             1       1                   1 1   2   1 1                       1         1     1 81
82 6                                 1         2                         1           1     1                               82
83 7 1               1                                   1                     1 1                 1         1             83
84 10                   2             1   1         1         1       1                                               1 1 1 84
85 7                             1                       1       1 1                           1                 1     1   85
86 9 1           1               1                       2     1     1               1                             1       86
87 11 1                 1       1               1   1 2   1                   1         1     1                             87
88 8 1             1             1         1 1                       1     1   1                                           88
89 8                 1                 1                     2         1 1         1       1                               89
90 10 1       1 1 1                 1     1         1                         1 1     1                                     90
91 18     2       1       1           1 1 1     1   1           1     2   1 1           1         1       1             1   91
92 16 2 1   1 1         2 1                               1                 1     1     2     1         1                 1 92
93 12         1   1                           1 1           1           2     1     1   1             1       1             93
94 10   1             1                   1           2                         1     1           1             1       1   94
95 17                         1 2                 1   1     1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       95
96 10     1 1         1                                 1 1                   1   1                 1 1                 1   96
97 13       1 1 1 1       1                     1               1 1       1   1               1           1     1           97
98 6         1   1                                                                 1           1 1   1                     98
99 16               1         1 1                 1   1               2     2 1 1                 1   1 1   1       1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng