BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13       1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1   1     1                 00
01 13                             1       2   2         1   1   1     1             1               1   1         1         01
02 11                     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 1                       1 02
03 12   1 2       1 1                           1         1                     2               1       1               1   03
04 11   1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1                 1         04
05 13         1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1                         1 05
06 8                         1         1                         1   1     2                       1                     1 06
07 12           3   1         1                   1   1         1       1     1 1                                     1     07
08 18                     1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1           08
09 9       1       1                     1     1           1     1       1         1                                   1   09
10 9                                           1         1             1         1   1     1     1         1 1             10
11 10                         1                           1     1   1         1   1   2               2                     11
12 12                         1         1     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1   12
13 12         1 1                   1                 1 1             1     1               1           1   1   1       1   13
14 11     1 1       1           1 1                                 1   1   1         1                     1       1       14
15 13   1             1     1               1         1       1         1                         1         1   1 2   1     15
16 5                                   1               1                                 1   1       1                     16
17 15   1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1       1           2           17
18 16 1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1                             18
19 11             1     2                                 1                   1 1     1 1       1     1                 1   19
20 12                         1   1     1               1     1     1             1           1   1           2     1       20
21 8           1 1         1   1 1           1                                             1                             1 21
22 9     1   1       1       1       1       1                 1                 1                   1                     22
23 13             1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2     1         1           23
24 14 2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2                                   24
25 11 1     1                         2           1                 1 1   1           1         1                     1     25
26 13       1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1     26
27 16 1                 1   1       1           1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1 27
28 12               1 1       1         1   1               1                 1                   1           1       2   1 28
29 12     1     1 1 1                         2     1   1                   1           1                         1       1 29
30 14       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                     1             1       1 30
31 12 1                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   1             1           31
32 12 1   1       1       1   1         1   1                                 1             1     1         1 1             32
33 17       1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1         33
34 7         1               1           1                 1                                       1 1       1             34
35 11 1         1     1     1                     1                 1           1           1           1     1 1           35
36 11 1                 1       2 2         1                     1           1   1                                   1     36
37 8                       1                             1   1   1                     1   1                       1 1     37
38 15               1   1                   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1   38
39 4                                     1                                   1                               1       1     39
40 7         1                               1       1                                 1 1                       1     1   40
41 12   1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                             1                   41
42 14         1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2         1     1       1       42
43 5   1   1                                     1           1                   1                                         43
44 7         1         1                                                               1             1 1   1       1       44
45 13               1 1     2   1                           1 1     1 1                     1         1             1   1   45
46 16   2         1     1       1 2           1                   2                 1         1     1   1           1 1     46
47 11     1             1 1     1     1             1                           1     1                             1     2 47
48 7     1 2         1                                 1             1                 1                                   48
49 13                       1   2     1       1       1           1                       1       1             1 1   1   1 49
50 10           1                 2                       1   1                               1   1       1 1     1         50
51 8   2 1   1             1         1                     1                                                           1   51
52 8         1             1 1                           1           1   1           1   1                                 52
53 12 1               1   1       1           1 1         1               1       1                           1 1     1     53
54 9                                 2 1       1   1                 1                 1                         1 1       54
55 8             1   1                           2   1                 1 1         1                                       55
56 8                               1                                       1           1   1       1     1         1     1 56
57 13 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1                           57
58 4                                                       1     1                                           1       1     58
59 7                               1                     1     1                                   1   1         1 1       59
60 10                     1 1       1             1     1   1                   1                       1     1         1   60
61 6           1                   1         1                                 1             1             1               61
62 19     1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1           62
63 14                                               1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                   63
64 12       1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                               1   1               64
65 14   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 65
66 7 1                   1             1         1   1             1   1                                                   66
67 6                                 1       1                 1                 1                     1       1           67
68 9                     1       1 1       1 1               1               1       1                     1               68
69 13 1     1             1     1   2       1                       1     1                                 1 1   1 1       69
70 7     1       1                   1     1                                     1           1                 1           70
71 8     1                             1         1   1 1   1 1                                       1                     71
72 13   1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1                           72
73 8   1       1                                         1                               1     1               1   1   1   73
74 3               1         1                                           1                                                 74
75 8     1       1                           1     1                 1                                   2               1 75
76 14     2 1             1   1                               2         1 1 2             1             1 1                 76
77 8           1               1         1 1                 1 1                         1               1                 77
78 13       1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1                       1     1   78
79 12             1 1 1             1             1 1                           1       1                     2       1   1 79
80 12         1 1     1 1                           1                     1             1       1 1         1         1   1 80
81 13                     1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1                     2     81
82 15 1     1                                           1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1 82
83 12               1         1                         1 2                         1       1             1 1       1   1 1 83
84 9                                 1 1 1         1             1                       1       1   1         1           84
85 6           1                 1     1     1                               1                           1                 85
86 9 1                             1           1                 1 1         1 1                 1       1                 86
87 8   1     1                                                       1                 1     2   1         1               87
88 6                                       1       1       1     1             1 1                                         88
89 8       1                               1                   1           1                       2         1   1         89
90 10 1                                             1 1                 1         1 1 1 1                 1               1 90
91 11   1         1       1             1                                   1     1         1           1         1 2       91
92 10   2     1         1                 1 1           1                   1                     1               1         92
93 6   1             1       1                 1     1           1                                                         93
94 9 1           1             1       1                       1     1 1                               1 1                 94
95 11 1       1 1   1                       1                       2           1     1             1                 1     95
96 9               1 1                 1           2       1         1             1               1                       96
97 9         1           1     1           1 1                         1       1                   2                       97
98 14           1 1   1                         2     1                 1           2     1     1             1   1     1   98
99 14             1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1   1     1     1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng