BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng
00 12     1     1 1       1   1         1       1 1 1   1               1                           1                       00
01 19   1   1 1     1 1 1   2   1   1       1       1     1         1   1                     1 1         1 1               01
02 10                     2 1   1   1   1       1                                                             1 1 1         02
03 10 1       1                   1 1                         1           1 1   1         1                               1 03
04 9                   1                   2 2       1     1   1                   1                                       04
05 13   1   2           1     2                             1       1       1 1 2             1                             05
06 11       1                         1           1   1 2                 1                   2         1             1     06
07 9               1               1                 1           1         1 1       1                   1 1               07
08 12           1     1         1                             1   1           1                   1 1   1   1           1 1 08
09 10 1   2     1                               1         2   1                               1       1                     09
10 10       1     1 1                       1           1   1   1                   1         1 1                           10
11 12     1         1 1           1                 1                                             1 1       2         2 1   11
12 9   1 1               1               1 1       1                                     1             1 1                 12
13 16               1     1       1 1 1   1 1         2           1   1       1     1             1                 1     1 13
14 10       1           1       1       1         1     1     1                                                     1     2 14
15 12 1 1 1                       1             1   1           1         1       1     1                   2               15
16 5                     1               1     1           1                               1                               16
17 15           1 1                 1         1         1           1 1 1 1           1     1 1 1     1                   1 17
18 13         1                         1       1       1 2                       1       1         1       1 1 1     1     18
19 9           1                                             1 1 1             1               1               1   1   1   19
20 13 2   2                           1       1                                 3 1                       1 2               20
21 8 1   1   1               1                             1           2                         1                         21
22 18     1       1     1   1         2 1               1         2                   1 1       1   1         1 1 1       1 22
23 3                             1                                 1                                     1                 23
24 10 1             1                 1 1 2                           1             1             1                   1     24
25 9             1   1 1     1               1                         1     1       1                           1         25
26 10                     1         1               1                     1 1         1 1         1                 1 1     26
27 9     1   1           1                       1             1     1             1                                   1 1 27
28 11           1                 1           1     1 2                       1                 1             2   1         28
29 6                                     2                                   2           1 1                               29
30 12       1         1 1   1   1       1 1                               1                             1         1 2       30
31 7   1 1                             1       1           1         1               1                                     31
32 8         1       1               1                             1           1             1     1       1               32
33 11       1   1 1             1             1       2       1               1                           1       1         33
34 8           1                             2     1                 1       1         1                         1         34
35 16 1       1             1           2 1               1     1                       1   1       2 1             1 1   1 35
36 11       2                   1           1                     1         1                     1         1 2   1         36
37 4                         1       1                                                   1       1                         37
38 14                       1   1                     1   1                   1 1   1       1         1 2 1     1     1     38
39 8         1                                                     1       1     1         2         1                   1 39
40 13       1       1         1   1               2             1                 1     1 1   1   1           1             40
41 14       1     1     1             1   1             2                             1 2   1   1   1               1       41
42 10 1                 1         1       1       1 1                   1                               1   1         1     42
43 12       1     1               1               1     1   1   2         1               1   1     1                       43
44 9     1                                                           3 1   1             2               1                 44
45 12 2     1                               1   1                     2                 1           1 1           1 1       45
46 11                                   1   1 1 1 1   1               1               1         1     1         1           46
47 8   1                 1                                       1     1 1           1 1                       1           47
48 5                                   1                           1       1     1         1                               48
49 10     1   1     2                 1     1             1         1   1 1                                                 49
50 8                   1           2                     1                 1       1             1     1                   50
51 11           1 1   1   1     1             1                 1 1           1                                       1   1 51
52 4             1                         1                                                     1                 1       52
53 15           1             2 1   1                   1     1               1 1         1 3     1                     1   53
54 3   1                                                                         1   1                                     54
55 11 1 2             1 1   1     1                             1       1         1                     1                   55
56 10                 1                     1     2   2                             1     1 1                           1   56
57 5 1                           1                                     1         1           1                             57
58 13           1         1                               4 1   1 1 1 1                       1           1                 58
59 7         1                             1   1 1                                             1         1           1     59
60 9                             1             1 1       1 1                                     1   1               1 1   60
61 10               1     1   1           1               1   1                               1     2           1           61
62 10               1               1         1       1     1     1       1       1             1   1                       62
63 12                         2               1   1 1   1     1             1               1   1     1           1         63
64 7       1                                           1   1     1       1                           2                     64
65 10   1 1       1 1   1                     1                       1             1       1   1                           65
66 9   1 1             1               1                                           1     1                     1   1     1 66
67 15                             1 1 1     1   1     1             1                             1   1   3   1 1       1   67
68 11   1                                   1     1 1     1                   1       1           1     1         1       1 68
69 13                         1 1       1               1                 1   1         1 1         1 1   1           2     69
70 14             1   2               1     1       1                         1     1     1     1               1 1   2     70
71 13       1           1   1             1         1             1     1       1       1     1             1   2           71
72 12     1         1 1     1                   2           1 1             1       1                 1         1           72
73 24           2 1   2             1 1   1               1 2       1   1       1 1 1   1 1             2 1     1       2   73
74 7                   1           1     1     1                     1           1                         1               74
75 5               1                                                       1             1             1 1                 75
76 9         1           1 1   1 1 1           1                                           1                 1             76
77 11                           1       1                               1 1 1     1 1                               1 1 1 1 77
78 10         1                             2       1       1             1       1               1         1 1             78
79 16           1           1       1                         1 1     1               1 1 1     2     1   1   1   2         79
80 11           1             1 1     1 1                                 1           1           1   1                   2 80
81 10   1         1   1                                 1                         2     1 1             1       1           81
82 8   1           1           1                             2                                     1         2             82
83 6                 1 1         1                                 1               1                                   1   83
84 13 1                               1   1   1     1     1   2                       2             1   1         1         84
85 5                           1         1             1                                       1                       1   85
86 11 1       1         1       1 1                             1   1           1               1                       2   86
87 15             1 1     1 2       1 1                             1                 1       1               1   1 2   1   87
88 10   1     1 1           1   1                                   1             1             1         1 1               88
89 8     1           1   1 1                               1     1                 1                 1                     89
90 13   1     1                         1                   1   1 1 1       1 1 1                 1     1         1         90
91 16   1         1       1           1       1 1   1                   2       1       1           1 1 1     1   1         91
92 14           1       1   1                         1         1   2 1   1 1         2 1                               1   92
93 12 1       1 1                 1               1           1 1           1   1                           1 1           1 93
94 11 1       1       1                             1 1           1   1             1                   1           2       94
95 12 1             1             1                 1   1       1                           1 2                 1   1     1 95
96 12   1                 1   2           1   1                   1     1 1         1                                 1 1   96
97 13       1       1       1       1         1 1             1           1 1 1 1       1                     1             97
98 14       1 1   2       1   1         1         1   1     1 1   1         1   1                                           98
99 8                         1       1           1                               1         1 1                 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
Ngày
/
Tháng