BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9         1     1     1             1               1   1   1     1                           1                         00
01 12 2   2         1   1   1     1             1               1   1         1                                             01
02 10 1                                 1     1 1     1     1 1                       1         1                     1     02
03 8       1         1                     2               1       1               1                             1         03
04 11                         1     1 1       1   1         1                 1         1 1   1     1                       04
05 14     1                   1 1 1             2     1     1                         1 1         1               1 1 1     05
06 7                         1   1     2                       1                     1             1                       06
07 10         1   1         1       1     1 1                                     1                     1       1   1       07
08 21         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 2   1 1 1     1             1         1   2             1     08
09 10 1     1           1     1       1         1                                   1                 1   1   1             09
10 15       1         1             1         1   1     1     1         1 1             1     1   3                 1       10
11 13                 1     1   1         1   1   2               2                     1       1       2                   11
12 15     1 1     1     1     1               1 1     1         1                   1       1         1     1   1 1         12
13 17             1 1             1     1               1           1   1   1       1     1         2   1 1         1 2     13
14 8                           1   1   1         1                     1       1           1           1                   14
15 16   1         1       1         1                         1         1   1 2   1       1 1           2 1 1               15
16 7               1                                 1   1       1                         1         1 1                   16
17 12       1 1                         1 1 1           1       1           2                   1     1   1                 17
18 10       2     1 1 1 1             1           1     1 1                                                                 18
19 17                 1                   1 1     1 1       1     1                 1         1 1   1     1 2           1 2 19
20 11               1     1     1             1           1   1           2     1                     1                   1 20
21 7     1                                             1                             1   1           1           1   1     21
22 9     1                 1                 1                   1                     1           1   1 1               1 22
23 13   1                                 1 1 1 1           2     1         1                 1         1   1 1             23
24 8 2           1         1                       2                                                         1     1       24
25 10         1                 1 1   1           1         1                     1         1 1                         1   25
26 11 1           1 1   1             1   1 1       1                           1 1                       1                 26
27 16       1         2   1         1                 1             1 1     1       2 1         1   2                   1   27
28 12   1               1                 1                   1           1       2   1               1         1 1   1     28
29 14     2     1   1                   1           1                         1       1 1 1               2   1     1       29
30 10 1                   1 1     1       1                     1             1       1 1           1                       30
31 12   1       1       1       1                 1   1   1   1             1                         1   1         1       31
32 9   1                                 1             1     1         1 1               1                 1           1   32
33 17   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1     1 1           1                 1     1             1     1 33
34 8 1                 1                                       1 1       1                   1 1       1                   34
35 8         1                 1           1           1           1     1 1                           1                   35
36 8   1                     1           1   1                                   1           1     1       1               36
37 10                 1   1   1                     1   1                       1 1     1   1                           1   37
38 15   1     1   1                     1     1 1   1                   2 1 1   1   1                         1   1         38
39 8 1                                   1                               1       1           1   1           1 1           39
40 7     1       1                                 1 1                       1     1                       1               40
41 10 2             1   1           1 1                             1                         1               1       1     41
42 13           1                   1 1         1 1     2         1     1       1           1                     1   1     42
43 5         1           1                   1                                                               1         1   43
44 9                                               1             1 1   1       1           1   1                     1 1   44
45 10                   1 1     1 1                     1         1             1   1             1                 1       45
46 13     1                   2                 1         1     1   1           1 1       1               1         1     1 46
47 10           1                           1     1                             1     2     1               1     1       1 47
48 7               1             1                 1                                         1                 2     1     48
49 12     1       1           1                       1       1             1 1   1   1                         2       1   49
50 9                 1   1                               1   1       1 1     1                                     2       50
51 3                   1                                                           1               1                       51
52 10                 1           1   1           1   1                                 2           1                   2   52
53 13     1 1         1               1       1                           1 1     1           1               2 1       1   53
54 9       1   1                 1                 1                         1 1                               2         1 54
55 8         2   1                 1 1         1                                             1   1                         55
56 13                                   1           1   1       1     1         1     1 1   1                 1 2 1         56
57 13         1   1 1 1         2     1       1             1                                     3                       1 57
58 8                   1     1                                           1       1                     1 1       2         58
59 8                 1     1                                   1   1         1 1                                   1     1 59
60 12         1     1   1                   1                       1     1         1     1 1                   1   1     1 60
61 5     1                                 1             1             1                                                 1 61
62 17 1             1 1             1     1     2           1     2 1   1   1                     1         1 2             62
63 17           1     1   2 1     1         1       1     3   2     1                       1                     1 1       63
64 12       1   1   1       1       1                               1   1               1         2 1               1       64
65 12 1         1       1 1 1         1                   1       1   1                 1 1             1                   65
66 9         1   1             1   1                                                     1   1 1   1             1         66
67 9     1                 1                 1                     1       1           1 1                           1   1 67
68 10   1 1               1               1       1                     1                       1           1         1   1 68
69 11   1                       1     1                                 1 1   1 1             1 1 1         1               69
70 7   1                                     1           1                 1                   1           2               70
71 6         1   1 1   1 1                                       1                                                         71
72 13       1 2 1               1     1 2             1     1                                   1     1     1               72
73 13                 1                               1     1               1   1   1           1     1   3 1             1 73
74 6                                 1                                                         1     1 1 1           1     74
75 7     1     1                 1                                   2               1   1                                 75
76 11                     2         1 1 2             1             1 1                       1                       1     76
77 8 1 1                 1 1                         1               1                 1       1                           77
78 13   1     1   1         1 1           1           1                       1     1     2   2                             78
79 12         1 1                           1       1                     2       1   1 1             1           1     1   79
80 13           1                     1             1       1 1         1         1   1 1     1             1 1   1         80
81 14 1                     2     1 1 1   1               1 1                     2         1     1             1           81
82 16               1   1 1     1                 2       1       1   2   1         1 1     1             1           1     82
83 14               1 2                         1       1             1 1       1   1 1 1                       1       1 1 83
84 11 1         1             1                       1       1   1         1             1 1     1             1           84
85 6     1                               1                           1                               2       1             85
86 9       1                 1 1         1 1                 1       1                     1         1                     86
87 9                             1                 1     2   1         1                   1             1               1 87
88 10   1       1       1     1             1 1                                                               2       1 1   88
89 9   1                   1           1                       2         1   1                 1                     1     89
90 11           1 1                 1         1 1 1 1                 1               1         1                         1 90
91 8                                   1     1         1           1         1 2                                   1       91
92 8 1 1           1                   1                     1               1                   1 1                       92
93 7       1     1           1                                                                     1       1 1         1   93
94 8                       1     1 1                               1 1                               1                 2   94
95 7   1                       2           1     1             1                 1                                         95
96 9           2       1         1             1               1                                     1         1       1   96
97 7   1 1                         1       1                   2                         1                                 97
98 16       2     1                 1           2     1     1             1   1     1               1   1         2 1       98
99 12       1               1                         1 1   1   1     1     1       1     1 1                     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng