BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 9 1                         1                 1     2     1       1                   1                             1   00
01 11 1   1   1       1                         1             1                           1   1           1   1           1 01
02 7     1 1                 1 1                     1                         1                             1             02
03 13                                             1               1 2   1 1                 2 1         1           1   1 1 03
04 6     1 1           1     1               1                                               1                             04
05 10           1 1                               1           1           1 1       1                   1     1       1     05
06 13   1               1                   1 1     1           1       1         1       1               1       2     1   06
07 7                       1               1 1     1                               1           1                         1 07
08 19   1 1                   1   1                 1   1   1         1     1   1 2               1   1   1 1     1 1   1   08
09 13   1         1         1         2 1 1                 1 1 1                                 1           1       1     09
10 11   1           1                         1   1   1 1           1       1                         1         1       1   10
11 6               1     1                                   1                                   1         1     1         11
12 9               1               1                   1       1 1     1 1               1       1                         12
13 9                                               1         1       1               1   1 1             1   1   1         13
14 11         1             1                         1                   1             1 1     1 1       1   1 1           14
15 13               1                   1 1     2         2               1 2         1     1               1               15
16 12 1         2 1                         1         1   2 1               1   1                     1                     16
17 8       1                                                 1       1         1                 1     1   1   1           17
18 8 1                                   1         1                     1               1           1   1               1 18
19 9   1           2                             1           1     1         1                   1 1                       19
20 14 1             1     1     2       1                           1 1               1 1     2               1       1     20
21 9                   1                         1                           1 1       1                           2 1 1   21
22 10   1             2   1                                                   2   1             1       1                 1 22
23 9       1       1             1         1           1     1               1           1       1                         23
24 8                     1                 1             1         1                 1                 2       1           24
25 9   1 2           3                 1                                                       1                         1 25
26 11   1                 1             1         1       1     1                     1                 1   1   1     1     26
27 11           1                               1       1           1       1 1           1 1           1         1 1       27
28 17 1         1 1                       1         1   1   1     1       1           1   1                 1     1 1 1 1 1 28
29 12           1 1                                       1         1 2   1       1               2   1         1           29
30 8   1                                                           1           1           1             1   1       1   1 30
31 12       1   2               1         1                             2   1       1 1     1 1                             31
32 8     1                       1             1           1                 1                 1     1         1           32
33 9     1 1               1 1               1                                                     1               2 1     33
34 14   1       1       1     2     1 1       1                       1             1             1   1       1         1   34
35 10                           1               1 1   1                       1 1     1                 1 1       1         35
36 9       1                                 1       1         1                       2           1       1           1   36
37 9               1   2               2                       1           1               1       1                       37
38 9       1 1   1   1             1                             1         1                     1           1             38
39 7           1           1           1         1                                     1           1 1                     39
40 16               3     1 1 1   1                   1         1                     1     1   2 1     1                 1 40
41 10 1                 1         1   1             2                                       1 1   1       1                 41
42 6     1                     1         1 1                       1                               1                       42
43 7           1                         1               1           1                                     1         2     43
44 7 1                         1                                     1       1                                 1     2     44
45 4   1   1                             1                                                                           1     45
46 7           1                     1   1   2               1       1                                                     46
47 8         2                               1       1 1                     1                           1       1         47
48 11 1     1 1           1 1                                             1       1 1       1 1                         1   48
49 7                 1 1     1                                         1         1   1                             1       49
50 13                               1   1 1     1   1   1         1 1         1 1   1                           1 1         50
51 10       1 1 1       1   1     1       1               1 1                                                             1 51
52 10                 1           1     1   1         1               1     1         1       1                 1           52
53 18                     1 1       1           1       1     1   1       1 1             1   1     2 3 1     1             53
54 7                   1   1 1                     1                                     1   1     1                       54
55 14                     1 1   1 1   1                                   1         1                       1 1 1   3 1     55
56 14       1 1           2 1         1                     1   1   1   1     1   1 1   1                                   56
57 11                             1                               1             1       1 1             1   1 1   1 1   1   57
58 12             1 1     1             1   2             2                         1       1                     1       1 58
59 11               1                               1   1 1                       1           1 1     1 1     1           1 59
60 18 1       3   1     1     1         1                               1 1             1 2   1 2           1       1       60
61 8   1     1     1                           1           1       1                       1                             1 61
62 11 1   1   1   1               1 1 2                                       1                           1       1         62
63 11           1     1         1           1 1                 1               2               1     1   1                 63
64 7           1                             1 1             1       1           2                                         64
65 8                       1 1                               1   1           1               1     1                   1   65
66 7                             1               1 1           1                   1   1                 1                 66
67 5                       1         1         1                                                     1           1         67
68 12             1   1 1           1   1   1     1   1                             1           2           1               68
69 18         1       1     1 1 1                           3     1 1 1       1 1       1 1         1       1           1   69
70 14             1 1         1             1     1   1           1         1   1                     1   1 1     1   1     70
71 9     1 1               1 1                 1                           1 1                     1               1       71
72 8                     1   1     1           1                     1 1                   1                   1           72
73 12                     1         1     1     1       1                       1   1     1 1     1 1       1               73
74 16 1 1         1 1           1                   1     1 1   1       1         1 1 1 1     1               1             74
75 9                             1       2 1           1                   1       1                                   1 1 75
76 11   1     1                                             2     1       1 1 1       1                 1     1             76
77 8             2           1                       1         1       1             1                   1                 77
78 10     1             2           1 1             1         1                       1 1                               1   78
79 12         2   1               1 1     1           2                 1       1       1                       1           79
80 17   1 1       1               1   2         2 1       1 1       1         1     1           1 1                   1     80
81 6     2                                         1         1 1                                   1                       81
82 10     1           1                 1               1         1                 1       2                       1   1   82
83 9 1                   1       1   1       1                 1               1                           1   1           83
84 11 1     1                   2 1                                   1 1       1 1             1                         1 84
85 11                   1               1 1               1   1   2         1                                   1 1 1       85
86 16 2     1   1     2 1       1     1   1               1       1 1           1                     1           1         86
87 12                         1     2           1 2                       1           2       1                 1   1       87
88 13                           1             1                     1               1   2     2     2     1     1 1         88
89 10 1       1               1         1           1 1   1               1                             1   1               89
90 12       1       1       1   1                         1 1         1 1         1                     2     1             90
91 16           1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1                                         1             1     1     91
92 17 1   1                 1         1     1   1   1           1       1 1         1       1         1 1 1               2 92
93 17   1                       1 1   1     1         2     1     2     2 1 1             1     1         1                 93
94 11                 1   1         2       1                 2   1                                                   1 2   94
95 7   2                           1             1             1                 2                                         95
96 10       1                       1   1     1   2     1                                       1   2                       96
97 11           1     1 2         1                 1           1       1               1       1     1                     97
98 11     1               1                           1     1   1   1 1                 1         1           1           1 98
99 9       1     1                           1         1                 1       2   1                     1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng