BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 14           1             2   1             1                         1 3 1             1 1 1               1           00
01 11 1 1                 1           1                       1                       1   1     1               1   1   1   01
02 11               1       1   1     1   1           1           1     1                           1               1 1     02
03 8           1   2                                 1                                   1               1 1 1             03
04 8   1                         1                         1 1                             1 1                     1 1     04
05 14                           1   1         1       2       1       2 1       1         1               1 1             1 05
06 15     1   1     1 1       1                                 2           1                       1   1 3   1   1         06
07 6                                                     1                 1     2             1 1                         07
08 8 1         1                   1                                             1 1             1               1 1       08
09 12   1 1       1       1       1               1     1             1               1             1       1     1         09
10 10       1     1 1           1         1 1                     1                               1     1         1         10
11 10             1         1 1             1   1             1 2                 1             1                           11
12 7                   1                       1     2                         1   1 1                                     12
13 5 1                   1                     1           1                       1                                       13
14 8                             1     1           2           1 1                     1                               1   14
15 16 1                 1         2             1     1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                     15
16 17 1   1     1                     1   1       1     1   1         1               2 1             1     1   1         2 16
17 11   1   1               1   1                         2         1         1   1       1                           1     17
18 11             1                   1   1             1 1             1         1         1 1               1 1           18
19 11             1           1       1       1 1             2       2   1                                       1         19
20 8           1                             1               1           1   1       1             1           1           20
21 10                                       1 1     1                 1     1 1           1   1   1     1                   21
22 6   1           1                         1   1     1                                                         1         22
23 11           1     1 1                 1           1         1                 1               1 1 1               1     23
24 11           1 1                   1     1       1               1                     1 1           1 1 1               24
25 17                                         1   1     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2       25
26 3                                                       1                           1                         1         26
27 5                                   1           1             1                   1                                   1 27
28 14       1 1       1 1       1         1             2 1                             1 1 1                   1         1 28
29 11     1 1 1     1         1     1     1           1                                               1     1             1 29
30 9       1               1 1       1                               1                           2   1           1         30
31 10     1                       1             1 1                     1                     1       1               1   2 31
32 7                           1 1                                         1         1 1                   1       1       32
33 8   1           1                               1 1         1         1                                         1 1     33
34 9 1         1                             1               1 2         1                                       1       1 34
35 8 1       1                 1   1       1               1                     1                       1                 35
36 13 1         1   1 1   1           1   1       1   1   1                     1               1                     1     36
37 11   1 1                           1         1 1     1           1 1       1   1                 1                       37
38 16       1       1           1     1 1 1                             1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   38
39 11       1     1       1           1                       1   1         1 1               1         1                 1 39
40 8                     1                       1     1 1   1                 1                     1   1                 40
41 11     1   1       1   1         1                   1                         1             1     2         1           41
42 12       1     1         1                     1               1 2     1 1     1 1                               1       42
43 7                   1   1   1                           1                               1       1                     1 43
44 8 1                 1                 1   1             1             1                               1     1           44
45 15 1   1             1         1     1   1                         1   1     1   1           1     1   1       1   1     45
46 17 1 1 1   1     1     1 1     1 1     1 1                     1 1 1             1                 1                   1 46
47 10                 1           1                                         1             1   1         1   1 1         2   47
48 14         1       1     1   1   1                             1 1           1       2       1               1     1 1   48
49 5                               1   1             1                             1                     1                 49
50 4                   1 1                                                                       1 1                       50
51 9                                         1           2       1               1   1                               1 1 1 51
52 8   1     2         1       1     1 1                                           1                                       52
53 15         1 1       1   1                   1                   2   2   1 1       1             1   1     1             53
54 13     1   1           1               1 1 1             1                   1   1             1     1   1 1             54
55 5           1           2                 1   1                                                                         55
56 14       1                               1                 1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1   56
57 10 1                 1 1             1       1           2           1             1     1                               57
58 8             1         1   2                 1                                               1       1 1               58
59 12               1     1                   1 1   1         1   1                   1   1 1         1     1               59
60 16     1   1                             1       1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   60
61 17                 1 2 1 1                   1 1 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1   61
62 13       1     1                       1           1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   62
63 11     1     1 1                               1                 1               1       1 1       1       1           1 63
64 10           1               1 1 1       2         1                                       1     1                     1 64
65 9                   1 1                 2                       1     1         1     1     1                           65
66 5                           1                 1 1                   1                           1                       66
67 11                       1 2     1   1                       1           1 1 1                         1   1             67
68 9           1   1       1     1 1                     1       1     1                                   1               68
69 9 1     1   1 1                                                             1   1   1               1               1   69
70 7         1                 1       1     2         1                       1                                           70
71 11 1             1                           1 1       1           1             1         1               1     1 1     71
72 14     1 1   1     2       1       1                   1                   1           1 1           1 1   1             72
73 13       1         1 1         2 1   1                             1       1   1       1             2                   73
74 8               1       1               1   1                           1               1                   1 1         74
75 6                             1             1                       1         1         1                 1             75
76 8             1       1               1                         1       1 1                                   1     1   76
77 7         1                 1           1 1                                               1         1   1               77
78 10                 1         1     1 1           1                     1                     1     1   1         1       78
79 13 1 1           1 1       1               1       2                       1           1   1                         2   79
80 10   1   1                         1                     1           1   1         1   1                       1 1       80
81 16 1   1           1             1         1 1     1               2 1     1         1       1         1         2       81
82 14 1   1                               1   1     1           1 2 1 1           1         1 1                     1       82
83 7             2                     1       1                             1         1                       1           83
84 17     1         1 1 1     1           1     1   1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1     84
85 11         1                         1           3   1       1     1             1   1         1                         85
86 11   1   2 1                     1 1                                                           1             2     1   1 86
87 10   1                         1       1             1   2                               1   1 1 1                       87
88 16     1 1   1 1           2     1   1         1       1 1 1 1                             1 1       1                   88
89 9             1     1                 1         1             1     1                 1                     1       1   89
90 8                     1             2                                         1     1 1                   1       1     90
91 11                       1     1   1 1                     1 1   1   1     1                       1                   1 91
92 18           1   1 1       1     1               1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1       92
93 12   1             1       1         1               1 1 1         1   1                 1               1     1         93
94 11                 1               1           1           1     2     1     2   1           1                           94
95 13   1   1     1     1 1                                     1 1       1           1       1               1   2         95
96 9     1                 1                           1       1               1   1             1 1                 1     96
97 13         1               1             1           1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1 97
98 13 1 1                     1     2       1         1                 2             1 1                     1     1       98
99 10   2     1           1                       1           1   1                                 1         1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng