BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8       1                                     2                   1           1   1               1       1             00
01 12                           1       1       1   2             2 1       1           1             1     1               01
02 8         1                                 1               1   1   1           1   1                     1             02
03 4                                                           1                   1                             1 1       03
04 12 1           1 1                             1           1     1   1       1 1       1             1                 1 04
05 13       1 1     1 1         1                         1             1     1         1 1         1   1   1               05
06 12                         1   1 1     1                   2 1   1                 1               2 1                   06
07 10                   1     1 1           1     1                                 1       2     1             1           07
08 8                           1         1                 1               1               2                         1   1 08
09 8   1       1 1         1                                     2                                         1   1           09
10 14       1                 1 1 1           1             1 1                 1   1 1         1     1             1     1 10
11 14         2     1   1 2     1         1                   1                                       1   1   1       2     11
12 9     1                 1                 1             1       1                 1 1       1 1                         12
13 15               1 1 1 1 1 1   1 2       1       1       1 1         1           1                                       13
14 6                                                                     2           2             1         1             14
15 9               1     1           1                         1             1       1       2     1                       15
16 13           1       1                 1   1   1   1       1       1         1   1             1           1       1     16
17 17   1         1   1 1   1 1   1               1             1 1 1       1             1       1 1                   2   17
18 12                                                     1 1       1                       1 1       1 1   1       1 1 1 1 18
19 9                 1       1                 1         1 1         1   1     1                           1               19
20 12     1 1               1   1     1         1     1           1       1           1                   1       1         20
21 6               1                 1             1                                     1       1                   1     21
22 10                       1                     1 1 1         1           1                         1               1 2   22
23 11       1 1                       1         1 1               1             1   1   1 1                               1 23
24 8                             1         1           1 1                                             1   1   1   1       24
25 12                 1                     2   1   1           1   1         3                                     1   1   25
26 14 2                 1 1       1     1         1           1           1     1 1     1           1             1         26
27 11             1   1                           1           1 1               1     1             1   1             1 1   27
28 7     1     1                 1 1                       1                 1                 1                           28
29 10               1         1           1           1         1     2             1     1           1                     29
30 10             1               1                 1       1         1         1                   1 1           1 1       30
31 8             1   1                                                   1     1           1         1   1 1               31
32 17       1             1   1         1   1           1   1   1                         1 1 1 1       1 2     1       1   32
33 7           1                 1             1     1                   1 1       1                                       33
34 19   1         1                     1   1       1   2             1     2   1   1 2 1 1         1     1 1               34
35 11   2                             1   1 1             1     1                 1       1 1                             1 35
36 18 1               1                                   1 1         1 3 1 1           1 1 2           2       2           36
37 13             1         1     1 1   1     1 1             1                   1       1       1     1     1             37
38 10         1     1   1                 1   1                 1         1                       1     2                   38
39 6                       1 1                                               1 1   1               1                       39
40 9   1 1                     1     1           1     1                                 1 1               1               40
41 7     2     1             1       1                                       1   1                                         41
42 11         1                   1       1 2     1           1                     1   1                               1 1 42
43 5                       1             1   1                       1   1                                                 43
44 4                               1                   1                   1                 1                             44
45 5         1                                                                                           2   1         1   45
46 14       1           1       2   1         1       1       1       1                 2           1                 1   1 46
47 14 2   1   1       1 1 1   1     1                   1                   1   1                                       1 1 47
48 10                           1       1 1 1 1     2               1                                             1       1 48
49 6 1                           1                                 1   1                         1           1             49
50 8                             1             1         1       2         1 1                                 1           50
51 16         1     1   1   1       1 1       1           2         1               1           1 1 2           1           51
52 9               1 1     1 1     1                     1 1                 1                   1                         52
53 12   1         1     1   1           1       1 1                       1     1                     1   1 1               53
54 13                           1                   1     1   1               1                   1     1   2   1 1   1   1 54
55 13         1   1 1                   1   1             1           1                       1 2 1                 2       55
56 11     1                       1               1     1                   1 1       1         1 1               1 1       56
57 12           2 1       1                         1                   1             1           1     1       2         1 57
58 5                                                             1     1 1                                             1 1 58
59 11           1   1     1           1             1   1         1               1             2                 1         59
60 8               1                 1   1                                         1 1                   2               1 60
61 13   1                             1     1 1               1         1       1         1   1 1   1 1     1               61
62 14   1       1       1 1         1           1           1     1   1   1       1     1         1       1                 62
63 10   1           1     1                                     1       1         2     1   1   1                           63
64 12         1       1             1 2   1 1   1         1             1           1                                     1 64
65 10     1         1 1   1                 1               1           1               1                   1         1     65
66 15 1         1                 1   1 1 1 1   1                 1   1 1         1 1                       1     1         66
67 6           1 1                           1 1                     1                           1                         67
68 10 1           1       1                           1                         1       1                 1       1     2   68
69 7                   1   1         1                         2                             1                           1 69
70 15 1 1 2   1     1                       1       1               1       1                   1     1   1     1   1       70
71 15   1 1       1             1         1                 1 1                         1   1 1       1 1 1           2     71
72 9 1                   1                   1       1   1         1               1           1           1               72
73 10   2             1 1                     1           1                         1         2 1                           73
74 11                                             1           2     1           1             1   1 1   1     1   1         74
75 10 1   1             1   1         1             1             1     1     1                               1             75
76 9   1   1   1             1         1             1 2                         1                                         76
77 8 2     2                 1                       1           1                                         1               77
78 11           1             1       1                   1     1 1       1                                     1 1 2       78
79 6         1   1   1 1                                   1                                                           1   79
80 11           1     1                 1               1           1       1             1   1     1           1   1       80
81 17 1         2 1       1   1             1                             1   1 1 1         1 1   1 1               1   1   81
82 11                       1     1     1               3             1           1       1                   1           1 82
83 8             1 1                                 1           1 1 1                     1                       1       83
84 13 1     1                   2         1                     1 1               2   1   1 1                 1             84
85 14                       1 1 1   1         1   1     1   1           1   2                                 2     1       85
86 11     1                                           1   1         1             1   1   1   1           1       1       1 86
87 8       1                     1 2     1                                 1                           1     1             87
88 6   1 1 1                                       1   1                 1                                                 88
89 12     1     1 1                           2   1         2             1   1                           1   1             89
90 8     1   1             1                                                                         2         1     2     90
91 11 1     1                 1         1             2               1                                       1     2   1   91
92 10                     1     1 1                           1 1         1           1 1                   1     1         92
93 16       1       1 2 1               1 1                         1 1 1                   1 1     1   1         2         93
94 5                                           1 1   1                                       1                 1           94
95 14   1   2             1 1       1           1   1 1                       2       1         1                     1     95
96 10 1                             1   2       1   1 1                                                         1 2         96
97 17   1 1 1 1 1       1       1       1     2         1 1                                   1 1   1           1     1     97
98 12                 1   1           1 1 1                                 1 1 1         1           1       1       1     98
99 11         2                     1           1     1                           1     1   1   1         1             1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng