BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6                     1                       1               1 1                                     1   1             00
01 10                       1                     2           1   1         1           1           1           1     1     01
02 6                 1                   1         1                         2                               1             02
03 20   1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                                 1                 1   1   1       2 03
04 14           1     1 1                     1 1             1         3           1                 1             1 1   1 04
05 13                           1     1     1     1           2     1               1       1           1           1 2     05
06 6                             1 1       1 1         1                                       1                           06
07 14 1                                             1   1 1               1   3 1   1   1 1           1             1       07
08 10       1   1       1                             2       1                                   1           1   2         08
09 17 1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1               1     1         1         1 1   09
10 11     1     1     1                         1                   1   1       1         1         1   1 1                 10
11 13       2             2   1                       1       1   1   1 1               1       1   1                       11
12 12                           1   1     1 2   1           1 1                   1                           1   1     1   12
13 9               2         1     1   1             1           1               1                   1                     13
14 12               1           2                     1 1           1             1         1       1       1   1   1       14
15 7                 1                                               1 1               1     1   1         1               15
16 16       1                             2         1 1 1     1           2     1     1 1 1                     1 2         16
17 14         2                     1     1 1         1     1                   1             1 1   1         1     1   1   17
18 11     1 1 1 1         1                     1     1                     1               1             1         1       18
19 13               1         1                                 1   1   1 1   1       1                 1 1       1   1 1   19
20 7   1         2                     1     1                                   1               1                         20
21 10       1           1           1               1                           1       1                       1     2   1 21
22 14       1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1                               1         22
23 10           1 1                     1                   1   1                       1                     1 1   1     1 23
24 15 1   1           3     2       1                         1 1 1       1       1         1 1                             24
25 10     1   1           1       1 1 2             1                                   1 1                                 25
26 4   1                               1                                             1         1                           26
27 7       1 1                   1           1                                           1       1         1               27
28 10                   1   1 1                           1 1           1             2                     1   1           28
29 9                                     1 1     1                           1       1         1       1     1       1     29
30 14   1 1             1   1       1         1 1                     1           1               2   1                 2   30
31 9                 1 1         1       1                       1                                 1 1     1   1           31
32 20 1       1                 1             1 1     1     1 1     1             1       1 1   1 2       1     1 1   1   1 32
33 14               2             1 1   2           1     1       1             2 1       1                       1         33
34 6                             1     1             1                           1                           1   1         34
35 24           1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1         1 1       1 1         1 2 1 1 35
36 11 2             1                         1       1             1       1         1                   1           1   1 36
37 6                       1                               1           1             1                 2                   37
38 8                                           1 1           1         1           1               1 1                   1 38
39 6                                     1                     2                   1                                   2   39
40 15             1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1             1     1 1 1           1         40
41 8                 1         1   1 1                 1                   1 1                                         1   41
42 17         1 1   1             1       1   1 1               2           1         1 1 1 1     1     1 1                 42
43 12             1 1         1 1                       1 1                       1                   1   1       1     2   43
44 13                   1 1           1   1                       1       1     1   1   1     1           2         1       44
45 8         1   1                                 1 1 3 1                                                                 45
46 6       1   1                     1                                         1       1               1                   46
47 12         1 1         1                       1               3   1     1 1                             1   1           47
48 14   1       1       1               1     1   1       1           1             1 1               1 1   1             1 48
49 2                                       1               1                                                               49
50 11 1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1           1                             50
51 7 1               1 1   1 1                           1                         1                                       51
52 8                 1                   1       1                   1         1         1   1       1                     52
53 6                                   1 1           2     1                                                       1       53
54 12 1 1   1   1           1                             1   2         1   1         1                                   1 54
55 12     2                           1                   2     1         1         1 1             1 1                   1 55
56 7   1 1                                 1   1   1     1                                   1                             56
57 11 2         1                             1                                     1 1       1     1 1   1               1 57
58 15         1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1         1     1 1           1 1         58
59 14   1         1           1   1 1 1         1         1           1               1   1   1                     1   1   59
60 7           1   1     1     1                           1                                 1               1             60
61 4                       1                                         1       1                   1                         61
62 9                       1     1                                 2     1           1 1 1                             1   62
63 8             1         1 1         1                       1               1                       1                 1 63
64 7           1                                   1                                   1       1     1   1   1             64
65 9       1                   1                                     1     1 1               1       1 1 1                 65
66 10   1                 1               1                   1                           1 1     1         1 1   1         66
67 11               2           2 1 1                   1   1       1                     1         1                       67
68 10   1     2   1     1         1                             1       1             1             1                       68
69 10           1             1 1               1                   2 1                   1                 1 1             69
70 10 1   1             1             1                                     1           1   1             1   1     1       70
71 5       2                                                                 1     1   1                                   71
72 10                     1   2 1     1                             1   1   1                   1           1               72
73 9             1           1         1       1           1               1                 1               1         1   73
74 14   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1     1                     1           74
75 15                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2                         1                   1   75
76 11                     1   1                   2                           1 1 1 1           1                   2       76
77 8             1                                 2   1                         1                 1 1         1           77
78 18 1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2             1 1   1   1     1   1         78
79 7         1                                                 1         1   1             1           1       1           79
80 11 1   1                                           1     1 1     1                               1             1 1 1 1   80
81 11     1   1             1               1 1         1 1                 1       1         1                       1     81
82 7           1       1       1     1                               1                                           1       1 82
83 10     1             1                 1       1                 1             1 1                     1 1 1             83
84 10                 1     1             1         1       1         1                           1         1   1   1       84
85 12     1                       1     1                                                   1 1 1     1     2         2   1 85
86 13   1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1               1             1           86
87 16               1         1   1 1 1       1     2                 1     1           1       1       1   1       1     1 87
88 8                     1             1       1                     1                   1   1   1 1                       88
89 6             1         1                                             1           1     1           1                   89
90 11 1     2             1                             2               3               1       1                           90
91 15     2   1                               1           2     1     1     1   1         1 3                             1 91
92 8   1         1   2                           1                                             1             1     1       92
93 11   2           1                       1 1 1               1                   1 1                 1 1                 93
94 9 1                     1                                 1             1   1               2       1       1           94
95 8       1                           1   1                     1 1     1                       1         1               95
96 9 1 2         1         1                             1               1                                     1     1     96
97 14 1     1         1               1         2   1           2       1 1     1           1         1                     97
98 11       1                 1   1 1       3           1                     1                 1     1                     98
99 12         1                 1   1       1                     1   1             1     1   1             1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng