BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8         1                             1   1           1   1   1                               1             1         00
01 14     1               1   1     1   1   1     1       2           1   1     1   1         1                             01
02 10   1                     2         1         1                   1                               1     1   1         1 02
03 9                                         2   1               1                     1               1 1     1       1   03
04 15 1                         1               1                       1 1 1 1         1       2       2 1   1         1   04
05 11   1           1           1 1       1 1   1       1                           1             1 1                       05
06 12   2 1       1 1   1                         1   1   1         1         1             1                               06
07 11               1           2 2                     1         1                 1               1             2         07
08 13       1               1       1               1 1                           1               2   1             1 1   2 08
09 6         1                     1           1                   1       1               1                               09
10 11       1                                       1 1 1   1           1   1     1 2   1                                   10
11 7           1 1   1                   1           1                                       1     1                       11
12 10     1                                                                 1   1 1 1           1         2   1   1         12
13 19   1       1 2 1       1         1 1 1       1             1   1 1               1             3       1         1     13
14 16   1   2 1     1                       1               1       1                     2 1   1     2 1                 1 14
15 10     2                 1             1                   1       1         2                             1     1       15
16 13                             1   1 1   1         1 1       2   1     1       1       1                           1     16
17 8             1                           1                   1               2                   1     1         1     17
18 10           1               1   1 1       1       1     1               1     1     1                                   18
19 11         1               2       1                                     1 1 1 1                   1         1   1       19
20 10         1                             1     1   1   1   1         1                     1         1     1             20
21 11               1 2           1     1   1                           1     1               1                   1 1       21
22 6       1         1                               1 1                 1                                 1               22
23 12         1       1       1                         1         1 1                   1     1           1   1 1       1   23
24 9                     1                             1       1     1             1   2 1                 1               24
25 8   1     1 1                   1               1                             1   1   1                                 25
26 15         1 1               1   1             1 1                     1 1   1   1   1         1       2   1             26
27 10         1           1                                   1   1   1       1         1             1             1     1 27
28 7                       1 1   1                 1     1   1             1                                               28
29 10   1     2         1           1           1                 1                         1             2                 29
30 10             1   1           1                         1 1             1       1       1 1                         1   30
31 10                                           1   2       1   1     1     1                                 1         1 1 31
32 12         1           1               1 1     1                                       1 1     2         1         2     32
33 12 1 1   1   1 1                                                 1 1           2           1                     2       33
34 12   1       1                     2       1         2                             1 1         1 1 1                     34
35 15   1         1           1       1         1 2               1 1   1                       1     1 1             1 1   35
36 10       1   1 1                   1                                 1 1           2   1 1                               36
37 10     1     1                     2 1                   1                   1 1       1                   1             37
38 11             1       2 2                 1               2               1 1                               1           38
39 10 1                     1     1     1                               1       2                           1 1 1           39
40 9   1           1       1       1   1           1                                 1     1               1               40
41 8         1   1         1                       1         1                               1   1 1                       41
42 14     1         1           1                                           2         1     1 1 3 1           1           1 42
43 6                   1   1                               1                         1   1         1                       43
44 12             1     1   1     1                       1   1                       1     1   1   1       1           1   44
45 13       2         1               1         2                 1       1           1       1 1   1             1         45
46 12                   1             1   1 1     1 1 1                                           1   1   1           1 1   46
47 9                     2   1 1 1             1                     1               1         1                           47
48 8 1                   1                       1   1   1           1       1                           1                 48
49 10       1               1 1   1       1 2       1                                                       1       1       49
50 6                 1                                               1                           1   1 1         1         50
51 8                         1 1   1               1         1                         1 1 1                               51
52 9                           1       1 1                 2                               1   1       1                 1 52
53 9         1                           1                             1 1 1                           1   1 1 1           53
54 12         1                     1   1   1         1     1             1           2 1   1                   1           54
55 8         1           1 1   1                               1           1                     1         1               55
56 10 1               2 2 1                                     1                                 1             1       1   56
57 14     1     1 1 1     1       1         1 1                 2             2   1                                 1       57
58 6 1               1 1           1 1                                                   1                                 58
59 9               1                         1         1         1                     1     1     1 1               1     59
60 8       1                                   1       1 1   1 1                               1                     1     60
61 11             2           1                 1 1 1     1   1                                         2             1     61
62 11       1   1                             1   1           1 1                     1   1                         1   1 1 62
63 8       1   1                             1                 1     1           1                             2           63
64 7   1             1             1                     1                                             1 1 1               64
65 13     1 1       1   1 1                     1   1                       1   1             1 1       1             1     65
66 19       1       1   1 1     1             1   1     1       1   1           1 2                 1           1 1 1 1 1   66
67 16 2   1 2                   1                     1   1           1 2   1 1               1                         1 1 67
68 10   1                   1                 1     1         1   1               1       1       1                 1       68
69 6                     1                           1                                     1           1 1           1     69
70 9                                     1                     1         1               1 1     1 1     1         1       70
71 8           1     1                                             1               1                   1   2             1 71
72 6           1     1                                       1     1                         1                         1   72
73 10   1       1 1                                       1 1                       1           1   1     1   1             73
74 11     1     1   1   2             1                 1                                 1           1   1       1         74
75 7               1       1 1   1               1                                                   1         1           75
76 12 1   1   1   1           1           1                           1   1     1                 1           1           1 76
77 9                 1 1           1 1       1     1   1           1                               1                       77
78 11 1                                                         1 1           2                 1     1       1 1 1       1 78
79 8         1     1             1                             1 1     1                             1               1     79
80 14     1                   1 1           1             2   1     1 1                     1               1 1   1       1 80
81 14 1             1 1 1 1           1                                   1                             1   1 1   2 2       81
82 11     1               1         1 1       1 1       1         1           1     1             1                         82
83 9     1                 1   1           1         1                     1   1       1                                 1 83
84 7   1                               1   1         1                 1 1                                             1   84
85 10 1   1     1   1                             1         1 1                 1       1                               1   85
86 8                   1         1         1         1                 1           1 1                                   1 86
87 14   1                       2               1                 1     1       1     1   1           1       1   1 1 1     87
88 12     1               1 1           1 1     1   1             1         1       1         1         1                   88
89 10                                   3     1         1 1               1                 1       1             1         89
90 11                 1                   1   1 1     1     2     2 1                                                   1   90
91 8 1                             1   1 1             1                 1           1   1                                 91
92 13                   2           1     1   1         1 1                         1   1       1         1         1 1     92
93 18 1             1       1 2       1   1           1               1 1           1   1                       1 1   1 1 2 93
94 12                   1                         1       1         1     2   1     2 1                   1         1       94
95 17 1               1       1   1     1     1 1           1         1 1     1 1             1 1 1           1         1   95
96 11       1                     1     1 1 1               1 1               1 1       1               1                   96
97 16 1           1             1   2               1     1             2     1   1       1 1 1             1   1           97
98 14 1         1                         1                 1   1 1 1 1   1                   1                 2 2         98
99 7 1 1 1                       1                                 1         1                       1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng