BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9     1         1           1                                     2                   1           1   1               1 00
01 11                                               1       1       1   2             2 1       1           1             1 01
02 9   1         1               1                                 1               1   1   1           1   1               02
03 4   1       1                                                                   1                   1                   03
04 12 1         1         1           1 1                             1           1     1   1       1 1       1             04
05 11                           1 1     1 1         1                         1             1     1         1 1         1   05
06 13                   2                         1   1 1     1                   2 1   1                 1               2 06
07 13     2         2                       1     1 1           1     1                                 1       2     1     07
08 10       1 1   2                                 1         1                 1               1               2           08
09 7                 1     1       1 1         1                                     2                                     09
10 12                           1                 1 1 1           1             1 1                 1   1 1         1     1 10
11 11               1             2     1   1 2     1         1                   1                                       1 11
12 11 1   1                   1                 1                 1             1       1                 1 1       1 1     12
13 16         1                         1 1 1 1 1 1   1 2       1       1       1 1         1           1                   13
14 6             1                                                                           2           2             1   14
15 12 1     1         1                 1     1           1                         1             1       1       2     1   15
16 13         1       1             1       1                 1   1   1   1       1       1         1   1             1     16
17 16         1             1         1   1 1   1 1   1               1             1 1 1       1             1       1 1   17
18 7               1                                                         1 1       1                       1 1       1 18
19 10   1   1                             1       1                 1         1 1         1   1     1                       19
20 12 1             1         1 1               1   1     1         1     1           1       1           1                 20
21 7     1 1                           1                 1             1                                     1       1     21
22 7                                           1                     1 1 1         1           1                         1 22
23 13 1 1       1               1 1                       1         1 1               1             1   1   1 1             23
24 4                                                 1         1           1 1                                             24
25 11               1                     1                     2   1   1           1   1         3                         25
26 14 1                   2                 1 1       1     1         1           1           1     1 1     1           1   26
27 11       1     1 1                 1   1                           1           1 1               1     1             1   27
28 10                 1 2     1     1                 1 1                       1                 1                 1       28
29 10                                   1         1           1           1         1     2             1     1           1 29
30 9           1                     1               1                 1       1         1         1                   1 1 30
31 10 1         1 1 1                 1   1                                                   1     1           1         1 31
32 14         2                 1             1   1         1   1           1   1   1                         1 1 1 1       32
33 9       2                       1                 1             1     1                   1 1       1                   33
34 19               1 1     1         1                     1   1       1   2             1     2   1   1 2 1 1         1   34
35 12         1 1           2                             1   1 1             1     1                 1       1 1           35
36 14                     1               1                                   1 1         1 3 1 1           1 1 2           36
37 12 1                               1         1     1 1   1     1 1             1                   1       1       1     37
38 9   1                         1     1   1                 1   1                 1         1                       1     38
39 8 1 1                                       1 1                                               1 1   1               1   39
40 9                   1   1 1                     1     1           1     1                                 1 1           40
41 7                         2     1             1       1                                       1   1                     41
42 11 1           1               1                   1       1 2     1           1                     1   1               42
43 7               1 1                         1             1   1                       1   1                             43
44 6           1     1                                 1                   1                   1                 1         44
45 2     1                       1                                                                                         45
46 14         1 1               1           1       2   1         1       1       1       1                 2           1   46
47 12                     2   1   1       1 1 1   1     1                   1                   1   1                       47
48 8                                               1       1 1 1 1     2               1                                   48
49 6       1             1                           1                                 1   1                         1     49
50 8     1                                           1             1         1       2         1 1                         50
51 16                   1         1     1   1   1       1 1       1           2         1               1           1 1 2   51
52 10             1                     1 1     1 1     1                     1 1                 1                   1     52
53 12 1 1                   1         1     1   1           1       1 1                       1     1                     1 53
54 8   1               1                           1                   1     1   1               1                   1     54
55 12               1             1   1 1                   1   1             1           1                       1 2 1     55
56 11   1       1             1                       1               1     1                   1 1       1         1 1     56
57 9       1                       2 1       1                         1                   1             1           1     57
58 3                                                                                 1     1 1                             58
59 11         1                     1   1     1           1             1   1         1               1             2       59
60 6         1                         1                 1   1                                         1 1                 60
61 14         1         1   1                             1     1 1               1         1       1         1   1 1   1 1 61
62 17       1   1 1   1     1       1       1 1         1           1           1     1   1   1       1     1         1     62
63 12   2                   1           1     1                                     1       1         2     1   1   1       63
64 13                   2         1       1             1 2   1 1   1         1             1           1                   64
65 9         1               1         1 1   1                 1               1           1               1               65
66 20   1 1 1 1 1     2   1         1                 1   1 1 1 1   1                 1   1 1         1 1                   66
67 8           1 1                 1 1                           1 1                     1                           1     67
68 7       1             1           1       1                           1                         1       1               68
69 7         1                             1   1         1                         2                             1         69
70 14       1         1   1 1 2   1     1                       1       1               1       1                   1     1 70
71 13             1 1       1 1       1             1         1                 1 1                         1   1 1       1 71
72 11           1     2   1                   1                   1       1   1         1               1           1       72
73 13 1                 2   2             1 1                     1           1                         1         2 1       73
74 10     1           1                                               1           2     1           1             1   1 1   74
75 10   1                 1   1             1   1         1             1             1     1     1                         75
76 11 1           1         1   1   1             1         1             1 2                         1                     76
77 7                     2     2                 1                       1           1                                     77
78 11 1 1 1       1                 1             1       1                   1     1 1       1                             78
79 6         1                   1   1   1 1                                   1                                           79
80 13 1   1       1   1             1     1                 1               1           1       1             1   1     1   80
81 22 1   2 2       1   1 1         2 1       1   1             1                             1   1 1 1         1 1   1 1   81
82 9                                           1     1     1               3             1           1       1             82
83 9             1   1               1 1                                 1           1 1 1                     1           83
84 14           1   1     1     1                   2         1                     1 1               2   1   1 1           84
85 12           1                               1 1 1   1         1   1     1   1           1   2                           85
86 9             1           1                                           1   1         1             1   1   1   1         86
87 11 1   1 1 1     1           1                     1 2     1                                 1                           87
88 7               1       1 1 1                                       1   1                 1                             88
89 13     1             2     1     1 1                           2   1         2             1   1                         89
90 7           1   1         1   1             1                                                                         2 90
91 7                     1     1                 1         1             2               1                                 91
92 10       1 1                               1     1 1                           1 1         1           1 1               92
93 20   1 1   1 1 2   1         1       1 2 1               1 1                         1 1 1                   1 1     1   93
94 7       1           2                                           1 1   1                                       1         94
95 16 1         1     1     1   2             1 1       1           1   1 1                       2       1         1       95
96 7                     1                             1   2       1   1 1                                                 96
97 17   1               1   1 1 1 1 1       1       1       1     2         1 1                                   1 1   1   97
98 14   2 2                               1   1           1 1 1                                 1 1 1         1           1 98
99 9                             2                     1           1     1                           1     1   1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
Ngày
/
Tháng