BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8         1   1               1       1                     1                       1               1 1                 00
01 10   1           1             1     1                         1                     2           1   1         1         01
02 8           1   1                     1                 1                   1         1                         2       02
03 15           1                             1 1       1 1 1 2 1     2   1   1   1         1                               03
04 14       1 1       1             1                 1     1 1                     1 1             1         3           1 04
05 14     1         1 1         1   1   1                             1     1     1     1           2     1               1 05
06 9             1               2 1                                   1 1       1 1         1                             06
07 14           1       2     1             1                                             1   1 1               1   3 1   1 07
08 9   1               2                         1   1       1                             2       1                       08
09 13                                   1   1           1 1               1   1 1       1 1     1 1   1           1         09
10 12       1   1 1         1     1             1     1     1                         1                   1   1       1     10
11 13                             1   1   1       2             2   1                       1       1   1   1 1             11
12 13             1 1       1 1                                       1   1     1 2   1           1 1                   1   12
13 9           1                                         2         1     1   1             1           1               1   13
14 13 2           2             1         1               1           2                     1 1           1             1   14
15 8     1       1       2     1                           1                                               1 1             15
16 14       1   1             1           1       1                             2         1 1 1     1           2     1     16
17 12   1             1       1 1                   2                     1     1 1         1     1                   1     17
18 13                   1 1       1 1   1       1 1 1 1         1                     1     1                     1         18
19 10 1     1                           1                 1         1                                 1   1   1 1   1       19
20 9 1           1                   1       1         2                     1     1                                   1   20
21 7                 1       1                   1           1           1               1                           1     21
22 15   1                         1               1 2   1 1       1     1   1   1                       1 1     1       1   22
23 9       1   1   1 1                               1 1                     1                   1   1                     23
24 15                               1   1   1   1           3     2       1                         1 1 1       1       1   24
25 11     3                                     1   1           1       1 1 2             1                                 25
26 7 1     1 1     1           1             1                               1                                             26
27 8       1     1             1   1             1 1                   1           1                                       27
28 8     1                 1                                 1   1 1                           1 1           1             28
29 7           1     1           1                                             1 1     1                           1       29
30 12       1                   1 1           1 1             1   1       1         1 1                     1           1   30
31 11 1     1           1         1   1 1                   1 1         1       1                       1                   31
32 17                 1 1 1 1       1 2     1       1                 1             1 1     1     1 1     1             1   32
33 15 1 1       1                                         2             1 1   2           1     1       1             2 1   33
34 15   2   1   1 2 1 1         1     1 1                               1     1             1                           1   34
35 18         1       1 1                             1     1 1         2           1   2     2       1 1   1 1           1 35
36 15 1 1           1 1 2           2       2             1                         1       1             1       1         36
37 8         1       1       1     1     1                       1                               1           1             37
38 9 1                       1     2                                                 1 1           1         1           1 38
39 8     1 1   1               1                                               1                     2                   1 39
40 13                 1 1               1               1   1   1   1                       1   1       1   1     1 1       40
41 9     1   1                                             1         1   1 1                 1                   1 1       41
42 12           1   1                               1 1   1             1       1   1 1               2           1         42
43 8 1                                                 1 1         1 1                       1 1                       1   43
44 10   1                 1                                   1 1           1   1                       1       1     1   1 44
45 11                                 2   1         1   1                                 1 1 3 1                           45
46 7               2           1                 1   1                     1                                         1     46
47 12   1   1                                       1 1         1                       1               3   1     1 1       47
48 9                                         1       1       1               1     1   1       1           1             1 48
49 4                         1           1                                       1               1                         49
50 12   1 1                                 1                     1         1 1   1   1     1     1                 1   1   50
51 12           1           1 1 2           1               1 1   1 1                           1                         1 51
52 7     1                   1                             1                   1       1                   1         1     52
53 10 1     1                     1   1 1                                     1 1           2     1                         53
54 15     1                   1     1   2   1 1   1   1           1                             1   2         1   1         54
55 12                     1 2 1                 2                           1                   2     1         1         1 55
56 11   1 1       1         1 1               1 1                                 1   1   1     1                           56
57 8             1           1     1       2         1                             1                                     1 57
58 11 1                                             1 1   1                 1     1 1             1 1           1       1   58
59 12         1             2                 1         1           1   1 1 1         1         1           1               59
60 9           1 1                   2               1   1     1     1                           1                         60
61 10       1         1   1 1   1 1     1                         1                                         1       1       61
62 10 1       1     1         1       1                           1     1                                 2     1           62
63 11         2     1   1   1                           1         1 1         1                       1               1     63
64 3           1                                     1                                   1                                 64
65 7               1                   1         1                   1                                     1     1 1       65
66 7         1 1                       1     1                 1               1                   1                       66
67 10                         1                           2           2 1 1                   1   1       1                 67
68 11       1       1                 1       1     2   1     1         1                             1       1             68
69 8                     1                           1             1 1               1                   2 1               69
70 9   1                   1     1   1     1   1             1             1                                     1         70
71 10               1   1 1       1 1 1           2                                                                 1     1 71
72 11           1           1           1                       1   2 1     1                             1   1   1         72
73 10           1         2 1                           1           1         1       1           1               1         73
74 18       1             1   1 1   1     1   1         1     1     1       1       1 1                 1         1 1   1 1 74
75 15     1                               1                   1 2         1 1       1   1 1   1   1     1       2           75
76 9         1                                                 1   1                   2                           1 1 1 1 76
77 6                                   1               1                                 2   1                         1   77
78 13 1                                     1 1 2                       1     1         1 1         1           1     2     78
79 4                                               1                                                 1         1   1       79
80 10   1             1   1     1           1   1                                           1     1 1     1                 80
81 17 1   1 1 1         1 1   1 1               1   1             1               1 1         1 1                 1       1 81
82 8         1       1                   1           1       1       1     1                               1               82
83 8                   1                       1             1                 1       1                 1             1 1 83
84 12         2   1   1 1                 1                 1     1             1         1       1         1               84
85 7   2                                 2     1                       1     1                                             85
86 16         1   1   1   1           1       1       1         1   1 1         1                 1   1   1           1 1   86
87 13   1                           1     1               1         1   1 1 1       1     2                 1     1         87
88 5 1                                                         1             1       1                     1               88
89 7 1   1                           1   1             1         1                                             1           89
90 11                             2         1     2             1                             2               3             90
91 11                                     1     2   1                               1           2     1     1     1   1     91
92 9 1           1 1                   1     1         1   2                           1                                   92
93 12                   1 1     1   1         2           1                       1 1 1               1                   1 93
94 6                     1                 1                     1                                 1             1   1     94
95 10     2       1         1                     1                           1   1                     1 1     1           95
96 7                                       1 2         1         1                             1               1           96
97 15                     1 1   1           1     1         1               1         2   1           2       1 1     1     97
98 15   1 1 1         1           1       1       1                 1   1 1       3           1                     1       98
99 12         1     1   1   1         1             1                 1   1       1                     1   1             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng