BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 13               1                         1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1           00
01 7                   1   1   1                                     1               1         1             1             01
02 12   1                         1 1                   1               2         1 1         1 1       1             1     02
03 8   1                   1     1               1                       1         1 1             1                       03
04 5               1               1     1                                     1                                       1   04
05 10             1               1           1 1 1                     1 1                       1         1     1         05
06 11   1     1             1 1     1   1 1 1       1                   1                                   1               06
07 9         1               1                                 1         1 2       1   1   1                               07
08 11 1 1         1             1     1 1                 1                   1       1                   1     1           08
09 11                                     1 1 2                           1                   1   1     2     1 1           09
10 15 1         2         1           1   2         2         1       1     1           1                     1 1           10
11 9                   1     2       1                       1           1                       1                   1   1 11
12 12     1       1   1   1 1                               2       1   1       1             1                           1 12
13 12     1               1     1             1                       1 1 1 1   1               1     1   1                 13
14 5                                                   1                                           1   1       1     1     14
15 7               1                   1             1 1                           1     2                                 15
16 10   1       1     1 1                 1             1                       1               1     1       1             16
17 18     1               2   1                               1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1 17
18 8             1   1 1                                   1             1               1           1             1       18
19 9                 1               2         1                 1                           2               1 1           19
20 8               1             1                     1 1 1       1         1                     1                       20
21 10 1     1         1                           1         2 1           1                       1                       1 21
22 11 1       1   1 1 1           1                                                     1     1     1     1           1     22
23 9         1           1 1           1                           1         1         1         1             1           23
24 6                       1               1                                         1 1         1           1             24
25 14 2         1       2                 1                           1       1       1   1 1   1   1       1               25
26 11     2   1   1       2                                             1           1     1     1         1                 26
27 10     1                           1 1 1 2                     1                         2       1                       27
28 11   2         1           1           1 1                   1   1           1   1                       1               28
29 15       1                 1       1         1           1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   29
30 13 1     1     1       1       1 1                   1                                       1         2 1       2       30
31 10       1 1               1   1         1                                       1       1 1   1                   1     31
32 14               1     1             1         1   1     1 1   1             1     1         1     1                   2 32
33 13             1             1 1               2           1     1                   1         1           1     1   1 1 33
34 10       1           1 1                 1         1 1             1     1       1                       1               34
35 12           1               1         1   2 1           1                                       1     1     1     1   1 35
36 16 1 1     1   1     1 1       1   1                           1           1 1         1         1 1   2                 36
37 12 1   2                       1           1         1   1       1             1 1   1                             1     37
38 8   1 1     1                                             1                             1       1       1   1           38
39 8 1                           2                             1   1   1                             1                   1 39
40 13       1             1     1     1           1             2     1       2       2               1                     40
41 11                                         2   1         1             1   1   1                         1 2         1   41
42 14               1           1   1 1       1 1           1 1       1                 1 1         1             1     1   42
43 9         1                 2   1       1         1                                   1 1                           1   43
44 8 1         2   1 1                                                 1                       1                 1         44
45 11               1       1           1                   1           1     2           1       1       1           1     45
46 11     1   2   1 1                       1         1               1                                         1       2   46
47 8           1       1                             1             1           1           1         1       1             47
48 7     1                               1         2       1       1       1                                               48
49 5                               1 1                 1 1                                                       1         49
50 8                                       1     1       1     2 1                 1                   1                   50
51 10                               1 1 1 1       1       1           1               1             1                   1   51
52 9           1                 1 1                               1                   1         1   1         1       1   52
53 11                         1       1 2   1                                   1 1 1     1           1             1       53
54 12         1     1               1         1       1             1         1   1     1   1     1             1           54
55 13 1 1                   1     1                       1       1         2                     1   1 1   1     1         55
56 10           1     1   1                                             2   1       1         1         1             1     56
57 12     1   1     1           1     1           1       1           1   1                         1       1   1           57
58 11                   1           1     1       1     1       1         1 1                             1             1 1 58
59 10 1     1     1 1 1                     1             1 1                   1 1                                         59
60 11     1     1         1   2                               1     1                           1   1           1     1     60
61 11   1             1                     1                     2         1           1               1     2       1     61
62 10       1 1       1       1         3                           1                     1                         1       62
63 11                       1   1               1   1           2                     2 1     1           1                 63
64 17             1   1     1                         1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1 64
65 13         1             1                   1   1 1           1                         1 1 1       1   1     1 1       65
66 13                 1       1   1         1   1       1   1                     1     1               1 1         1     1 66
67 12   1         1   1           1                     1         1           1           2       1           1           1 67
68 7 1           1                                   1                     1 1                         1           1       68
69 7     1                           1   1     1                 1                   1                     1               69
70 9                                   1               1 1                     1                   1   1 2             1   70
71 8   1                                       1     1                       1             1 1       1               1     71
72 8               1 1       1                                 1       2         1                                       1 72
73 8       1           1           1     1         1                                             1               1     1   73
74 4                                           1               1               1                     1                     74
75 13         1 1               1   1   1             1           1 1                     1   2     1                     1 75
76 19 1     1                 1 1       2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1   76
77 16   1 1       1 1   1   1               1         2     1   1     1     1             1 1                     1         77
78 9       1                   1                   1         2         1         1     1         1                         78
79 8       1                                   1   2     1                                                 1       1 1     79
80 8         1           1   1             1       2           1       1                                                   80
81 8                       1               1 1       1   1                                   1 1           1               81
82 11 1 1                   2     1               1 1               1   1           1                                 1     82
83 16   1 1             1   1                     1                       2   1   3   1 1                 1               2 83
84 10                   1                       1         1           1   1         1                             1 1 1 1   84
85 13 1       1 2       1                 1     1                   1 2             1       2                               85
86 8       1         1                                   1   1               1     1           1                     1     86
87 11 1 1   1                       1         1         1     1                                 1   1         1   1         87
88 6                 1   1         1                                                                   1 1     1           88
89 14           1       1       2 1       1   1 2 1 1     1           1                                       1             89
90 19       1           1           1 1       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1     90
91 15       1                   1         1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1       91
92 8     1 1     1   1         1     1       1                 1                                                           92
93 9     1 1     1                 1                                           1   1 1       1                       1     93
94 13           1                               1         1     1         2       1     1 1   1               1     1   1   94
95 15         1     1   1 1 1 1       1       1                 1   1         1 1 1                               1 1       95
96 10                                   1             1       1   1 1               1             2               1     1   96
97 10           1   1       1                           1                       1           1       1           1 1     1   97
98 10   1                                                     1               1         1   1   1       2         1       1 98
99 8               1         1     1             1 1                             1   1                           1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng