BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13       1 1                 1       1                             2   1       1 1                 1       1     1     1 00
01 13         1 1         1 1     1           1       1     1         1             1             1     1   1               01
02 14           2                       1 1 1   1           1                     1       1 2                   1   1   1   02
03 14     1                               2   1     1               1 1     1 1   1     1           1     1       1         03
04 13     1         2       2   1   1   1         2                                             1         1   1             04
05 5 1 1           1                                                                   1                                 1 05
06 10     1                       1               1       1                 1 1 1                 1 1 1                     06
07 15 1     1 1       1 1 2       1       1     1                   1   1   1                                       2       07
08 9     1                 1     1 1     1                           1               1 1                                 1 08
09 10               1   1 1   1           1     1                         1                     1       1               1   09
10 8 1       1                                 1   1 1                       1                           1               1 10
11 8             1           2             1                                       1                     1     1   1       11
12 14   1       1 1     1               1         1     1     2 2       1       1                                     1     12
13 12   1                   1         1                   3 1         1           1                   2           1         13
14 10               1               2   1 1         1                               1 1   1           1                     14
15 10 1       1                               1 1 1 1                         1 1               1 1                         15
16 16   1             1                   1                 1 1             2 1   1   1   1   1   1         2   1           16
17 13           1   1             1     1                 1       1       1         1             1   1       1   1     1   17
18 8   1 1                                                       2             1             1               1           1 18
19 13 2       1           1 1 1         1               1     1               1                       2               1     19
20 11                         1             1       1               1         1         2       1   1           1         1 20
21 12         1                                 1               1 1       1 1   1     1 1           1           1         1 21
22 6                                                     1         1                   1       1           1 1             22
23 7                       2                 1         1               1                 1                   1             23
24 11                 1 1     1               1       1     1     1 1               1       1                       1       24
25 7                   1 1                     1 1       1                               1   1                             25
26 10         1                 1   2   1 1         1                                     1 1     1                         26
27 11   1     2   1 1   1                       1   1                                   1     1                     1       27
28 8         1                         1         1                   1     1                             1       2         28
29 9               1             1                 1                     1           1         1               1     1 1   29
30 10 1                     1 2                                   1   1     1         1                             1   1   30
31 11                                     1 1                   1   1     1     1                 1   2   1       1         31
32 11   1       1                           1   1                                   1     2   2   1                     1   32
33 8             1             2             2 1                         1                                           1     33
34 8 3                               1       1   1                       1                                     1           34
35 14                         1                         1 1 1     1   1                 1 1   1 1   1   1           1 1     35
36 7                       1         1                 1       1           1             1                   1             36
37 12           1                   1   1 1         1                 1                                 1   1 2       1 1   37
38 8 1 1                     1   1           1       1           1                     1                                   38
39 8             1     1                                       1   1   1                         1       2                 39
40 16       1     1             1                     1         1             1           2     1   1       2 1       2   1 40
41 12             1             1 1                         1     3   1         1   1 1                 1                   41
42 12   1 1               1                           1   1                           1         1     3 1               1   42
43 10                         1 1             1                               1 1           1               1   2   1       43
44 6         1                   1                                             1                             1 1 1         44
45 13     1       1                 1 1     1     1       1                           1 1                 1       2       1 45
46 6                         1             1       1         1                                                 1   1       46
47 11       1                 1     1   1                             1 2           1                   1   1         1     47
48 15         1         1                 1 2         2     1 1                   2         2         1 1                   48
49 13 1   1 1               1       1       1   1     1 1                 1                 1       1         1             49
50 11   1             1   1                             1                 1         1     1       1   1   1   1             50
51 12   1   1         1   1     1               1     1     1     1     1       1               1                           51
52 9                 1                             1       1       2       1 1       1                                   1 52
53 4                     1                                           1           1             1                           53
54 7       1         1         1                                   1       1     1                 1                       54
55 11                                   1 1     1         1     1       1   1       1   1           1   1                   55
56 10           1 1       1           1 1       1                   1       1 1                         1                   56
57 6                         1     1                         1     1 1                                   1                 57
58 16                     1     1 1 1   2     1     1 1     1       1           1                   2   1               1   58
59 11   1 1           1   1                     1                   1       1     1     1                                 2 59
60 12       1   1               1         2         1   1   1                 1     1       1 1                             60
61 10           1   1     1   1                     1   1                                       1       1       1 1         61
62 10   1                   1         1 1 1           1           1                 2         1                             62
63 11                   1         1                       2     1     1     1   1                   1                   1 1 63
64 9     1                       1                       1               1   1                 1         1         1 1     64
65 12             1     1         1   1                     1   1       1                         1               1 2 1     65
66 13           1     2             1             1   1 1               1 1           2             1                     1 66
67 15         1         1 1                 2 1   1                       1   1 2               1 1 1             1         67
68 5                                             1         1             1                       1       1                 68
69 12 1     1       1   1           1 1                 1             1         1                         1 1             1 69
70 15   2 1 1 1   1     1 1                               1   2       1             1                       1     1         70
71 15     1 1       2 2                         1     1       2 1 1     1         1                               1         71
72 11     1     1                           1                 1                   2   1 1     1                 1         1 72
73 17       1     1                   2           2 1   1         1     1 1     1             2 1 1 1                       73
74 9     1       1     1               1   1               1 1                                                 2           74
75 15 1   1               1 1           1                 1     1           1     2           2   1           1         1   75
76 10   1   1   1     1                       1                   1               1             1                     2     76
77 11         1 1           1               1     1     1               1         1         1           1         1         77
78 19                 1 2       1 1               1 1 1             1     1         1 1     1 1 1               1   1   2   78
79 10           1                     1   1             1 1   1 1               1                           1         1     79
80 15                       2                             1 1 1   1               1 1 1   1 2 1     1                     1 80
81 7 1             1                               1   1           1                                           2           81
82 9             1             1   1 1         1               1                       1             2                     82
83 9           1               1             1     1 1       1 1             1                 1                           83
84 6         1                                       1     1                                             1           1 1   84
85 4             1                                           1         1     1                                             85
86 8       1   1               1           1                                                           2   1         1     86
87 10       1       1 1                       1                         1     1       1     1     1               1         87
88 8   1 1     1                     1                                                   1             1   2               88
89 11   1         1           1                   1                 1                   1   1     1       1       1     1   89
90 8                     1                       1     1       1             1                       1     1             1 90
91 10 1       1             1               1 1                     1                     1             1 1   1             91
92 10 1             1               1       1               1   1           1   1           1       1                       92
93 10       1     1     1       1 2   1                                     1                                       2       93
94 11     1 1       1             2 1                           1       1 1                 1           1                   94
95 14     1 1                       1 2                 1     1   1     1           1     1                 1 1       1     95
96 14             1   1 1       1     1               1 1             1               1 1 1       1           1       1     96
97 7               1       1 1                 1                                       1     1             1               97
98 14 1               1               1       1                         1 1           1     1 1     1     1   1   1     1   98
99 8               1 1       1           1   1                                                                     1   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng