BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16       1     1     1 1         2   1               1 1         1     1   1             1         1         1     1     00
01 4                               1               1         1             1                                               01
02 12                 1               2         1 1         1 1       1             1       1                   1         1 02
03 8           1                       1         1 1             1                                       2           1     03
04 5   1                                     1                                       1                       1       1     04
05 10       1 1 1                     1 1                       1         1     1           1                       1       05
06 8 1 1 1       1                   1                                   1                                 1           1   06
07 11                         1         1 2       1   1   1                                   1       1       1           1 07
08 9 1                 1                   1       1                   1     1                       1       1 1           08
09 15   1 1 2                           1                   1   1     2     1 1           1 1                   1 1         09
10 11   2         2         1       1     1           1                     1 1                         1                   10
11 7                       1           1                       1                   1   1           1   1                   11
12 12                     2       1   1       1             1                           1 1   1                 1   1     1 12
13 13       1                       1 1 1 1   1               1     1   1                     1       1         1   1       13
14 7                 1                                           1   1       1     1                     1       1         14
15 8 1             1 1                           1     2                                                   1     1         15
16 10   1             1                       1               1     1       1             1           1   1   1             16
17 20                       1 1 2         2         1       1 1     1 1     1     1     1           1 2 1     1       1     17
18 14                     1             1               1           1             1         1 1   1         1   1 1     3   18
19 7         1                 1                           2               1 1                   1                         19
20 11                 1 1 1       1         1                     1                               2       1   1       1     20
21 7           1         2 1           1                       1                       1                                   21
22 7                                                 1     1     1     1           1       1                     1         22
23 7 1                           1         1         1         1             1           1                                 23
24 6     1                                         1 1         1           1                     1                         24
25 12   1                           1       1       1   1 1   1   1       1               1         1       1               25
26 8                                 1           1     1     1         1                               1         1       1 26
27 12 1 1 2                     1                         2       1                       1   1 1       1                   27
28 9   1 1                   1   1           1   1                       1                   2                             28
29 21         1           1         1     1   1 2               1   1     1       1   1   1     2 1       3 1     1         29
30 10                 1                                       1         2 1       2       1     1                       1   30
31 6     1                                       1       1 1   1                   1                                       31
32 15 1         1   1     1 1   1             1     1         1     1                   2 1           1       1             32
33 12           2           1     1                   1         1           1     1   1 1           1               1       33
34 9     1         1 1             1     1       1                       1                                         1     1 34
35 14   1   2 1           1                                       1     1     1     1   1   1     1       1 1               35
36 11                           1           1 1         1         1 1   2                   1   1   1                       36
37 13       1         1   1       1             1 1   1                             1       1     1         1   1         1 37
38 8                       1                             1       1       1   1           1   1                         1   38
39 6                         1   1   1                             1                   1                             1     39
40 12           1             2     1       2       2               1                     1                   1       1     40
41 13       2   1         1             1   1   1                         1 2         1           1     1                   41
42 13       1 1           1 1       1                 1 1         1             1     1               1                   2 42
43 9     1         1                                   1 1                           1                     1         1 2   43
44 7                                 1                       1                 1           1     1 2                       44
45 12 1                   1           1     2           1       1       1           1               1 1         1           45
46 6     1         1               1                                         1       2                                     46
47 10               1             1           1           1         1       1                           2           1 1     47
48 7   1         2       1       1       1                                                         1                       48
49 6                 1 1                                                       1               1       1       1           49
50 11     1     1       1     2 1                 1                   1                   1                       1   1     50
51 10 1 1       1       1           1               1             1                   1       1         1                   51
52 6                             1                   1         1   1         1       1                                     52
53 12 2   1                                   1 1 1     1           1             1             1           1 1             53
54 12       1       1             1         1   1     1   1     1             1                       1           1 1       54
55 10                   1       1         2                     1   1 1   1     1           1                               55
56 10                                 2   1       1         1         1             1           1   2                       56
57 10           1       1           1   1                         1       1   1               1                       1 1   57
58 13   1       1     1       1         1 1                             1             1 1   1 1             1   1           58
59 10     1             1 1                   1 1                                           1 1             1 1   1         59
60 8                       1     1                           1   1           1     1     1                             1   60
61 13     1                     2         1           1               1     2       1     1       1       1           1     61
62 8 3                           1                     1                         1               1       1                 62
63 10         1   1           2                     2 1     1           1                                       1           63
64 16               1 1         1     1 1 1   1 1             1               1 3       1           1                     1 64
65 14         1   1 1           1                         1 1 1       1   1     1 1           1           1             1   65
66 16     1   1       1   1                     1     1               1 1         1     1     1 1 2     1               1   66
67 10                 1         1           1           2       1           1           1               1         1         67
68 8               1                     1 1                         1           1       1               1             1   68
69 8   1     1                 1                   1                     1                             1   1           1   69
70 10 1               1 1                     1                   1   1 2             1             1                       70
71 7         1     1                       1             1 1       1               1                                       71
72 6                         1       2         1                                       1               1                   72
73 11   1         1                                             1               1     1     1       1 1     1   1   1       73
74 5         1               1               1                     1                                       1               74
75 11 1             1           1 1                     1   2     1                     1                 1         1       75
76 20 2       1       2 1   1   1                         1         1 1   1   1   1   1         1     2                 1 1 76
77 15     1         2     1   1     1     1             1 1                     1               1 1     2 1                 77
78 13             1         2         1         1     1         1                         1 1   2                   1     1 78
79 10         1   2     1                                                 1       1 1               1     2                 79
80 10     1       2           1       1                                                         2           1         1 1   80
81 11     1 1       1   1                                   1 1           1                                 1   1   1   1   81
82 8           1 1               1   1           1                                 1                               2       82
83 16           1                       2   1   3   1 1                 1               2             1       1           2 83
84 12         1         1           1   1         1                             1 1 1 1         1                 1   1     84
85 10   1     1                   1 2             1       2                                   1         1                   85
86 9                   1   1               1     1           1                     1             1           1 1           86
87 13       1         1     1                                 1   1         1   1           2 1 1           1             1 87
88 5                                                                 1 1     1                     1                     1 88
89 14   1   1 2 1 1     1           1                                       1               1 1                     1 1 1   89
90 19       1   2   1   1   1                       1   1   1     1 1   1 1       1 1               1         2   1         90
91 17   1         1 1       1   1         1   1     1 1       1       1     1     1                   1           1       2 91
92 8       1                 1                                                                       2   1   2   1         92
93 10                                         1   1 1       1                       1     1             1       1 1       1 93
94 15         1         1     1         2       1     1 1   1               1     1   1           1                 1 1     94
95 13       1                 1   1         1 1 1                               1 1             1 1               1 1 1     95
96 12 1             1       1   1 1               1             2               1     1   1                   1             96
97 10                 1                       1           1       1           1 1     1       1     1               1       97
98 13                       1               1         1   1   1       2         1       1                   1 1 1     1     98
99 8           1 1                             1   1                           1                               1 1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
Ngày
/
Tháng