BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9     1                         2     1           1         2               1                 1                         00
01 8 1         1   1               1                                         1                       1   1   1             01
02 10         1 1 1   1     1   1                 1                                   1                         1 1         02
03 9                             1           2     1     1                     1     1                   1     1           03
04 13                                 1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1   04
05 14                 1 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1           05
06 15       1                       1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1 06
07 15     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1               07
08 18         1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1     08
09 9 1         1                   1       1       1 1         1                                                       1 1 09
10 12                     1                     2                 1       1         1         2         1           1   2   10
11 7                           1 1       1                                                           1     2       1       11
12 9   2 1               1                                                             1       1   1   1 1                 12
13 9                         1       1     1             1 1       1                   1               1     1             13
14 13   1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2                                               14
15 5           1                                   1             1                               1                   1     15
16 13       1 2             1                         1                 1       1 1   1       1     1 1                 1   16
17 12                   1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1               17
18 12                     1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                     18
19 6                                             1     2                                           1               2       19
20 12               1   1     1 1                   1     2 2                     1               1             1           20
21 13       1 1   1         1     1     2         1   1                       1     1     1         1                       21
22 10         1                         1     1   1                                 1       1   1 1 1           1           22
23 10       1   1 1       1                                                 2               1           1 1           1     23
24 8         1           1                   1       1 1             1                                   1               1 24
25 14   1       1               1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1   25
26 14 2           1                                 1       1     1   2                 2   1   1       2                   26
27 12 1                               1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2 27
28 13       1     1             1       1                   1             1 1         2         1           1           1 1 28
29 12 1   1           1         1   1   1               1 1               1               1                 1       1       29
30 12 1                 1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1         30
31 11 1   1 1                                   1         1     1                         1 1               1   1         1 31
32 16   1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1         1               1     1             1     32
33 9                           1 1 1             1         1       1                           1             1 1           33
34 10                 1     1   1   1                                       1 1           1           1 1                 1 34
35 7                                   1             1   1   1                               1               1         1   35
36 19     1           1 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1       36
37 7         1         1                               1                           1   2                       1           37
38 9 1         1             1                           1     1               1     1 1     1                             38
39 9             2                       1       1         1                     1 1                           2           39
40 12   1                 1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1       40
41 6                             1         2                     2             1                                           41
42 13       1 1       1       1             1         1                 1 1       1               1           1   1 1       42
43 10   1   1               1               1                 1                             1                 2   1       1 43
44 10                                 1     1       1       1         1             1         2   1 1                       44
45 8               1                     1         1                   1     1                   1       1           1     45
46 16           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1 46
47 8     1                   1                 2           1             1                   1       1                     47
48 7 1         1                         1               1           1                 1                               1   48
49 7       1             1     1                                   1           1                                 1 1       49
50 3               1         1                                                                                           1 50
51 7                     1                         1     1                                                       1 1 1 1   51
52 9     1   1                     1                         1         1   1                 1                 1 1         52
53 12             1           1                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1 53
54 7                                           1                       1 1   1             1     1               1         54
55 8 1                           1   2                                             1 1                   1     1           55
56 12             1       1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                   56
57 16 1       1 1 1           1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1       57
58 7     1     1               1       1                                                             1           1     1   58
59 13   1   1         1     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1                     1 59
60 12                                   1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2               60
61 10   1           1       1                 1       1         1       1             1             1                     1 61
62 15         2     1       2               1                           1   1             1 1       1       1         3     62
63 8                   1                                 2     1 1   1                                   1   1             63
64 9     1           1                   1       1 1                             1             1   1     1                 64
65 9   2                   1             1     1 1       1                                 1             1                 65
66 10   1                             1       1   1                   2                             1       1   1         1 66
67 12     1               1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1           67
68 14         2   1     1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                           68
69 8           1 1   1                                                   1     1       1                           1   1   69
70 6     1 1                                 1     1                         1                                       1     70
71 7   1         1   1   1       1                                       1           1                                     71
72 14   1 1             1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1               72
73 12   1           1     1       1 1                       1 1           1               1           1           1     1   73
74 3                   1                       1                   1                                                       74
75 9   1       1                                             1         1                   1 1               1   1   1     75
76 9                   1                                 1               1         1     1                 1 1       2     76
77 10                 1                     1       1                                 1 1       1 1   1   1               1 77
78 8                 1 1                                       1       1     1   1       1                   1             78
79 9   1               1             1             1 1                     2     1       1                                 79
80 16         1 1     1     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1             1 80
81 10       1                                 2 1 1 2                             1                       1               1 81
82 14               1 1       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1           82
83 8                                 1   1 1                                     1   1 1             1   1                 83
84 12 1     1         1         2 2                         1       1   1   1                         1                     84
85 16     2                   1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1   85
86 9               2 1                     1   1 1               1                       1         1                       86
87 12               1           1     1       2                     2   1           1 1   1                       1         87
88 17 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1         88
89 13 1                 1 1       1                     2                     1               1       1       2 1       1   89
90 10           1   1                             1         1             1     1         1           1           1 1       90
91 12           1           1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1   91
92 14       1 1 1             1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       92
93 10     1 1             1                 1                 1     1                   1 1     1                 1         93
94 8 1             1             1     1   1                           1 1                   1                             94
95 15                       1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       95
96 6   1 1                       1                                       1     1                                     1     96
97 11                   2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1                 97
98 7           1         1                           1         2   1                 1                                     98
99 12                   1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng