BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14 1     1     1   1   1       1   1       1 1         1                       1                         1 1   1         00
01 9               1           1 1                                                       1 1     1 1       1       1       01
02 18   1   1   1     1 3 1 1           1   1       1                                 1   1         1       1     2         02
03 6     1               1           1       1       1                         1                                           03
04 10 1               1   2                 1                           1         1         1                         2     04
05 16             1               1   2           1         1 1       1   1 1 1         1                     2         1 1 05
06 8               1           1   1     1           1                                               1 1             1     06
07 4       2                                                                                                             2 07
08 10             1                 1     1 1                                 1   2               1 1     1                 08
09 8           1                 1       1                                         2         1 1   1                       09
10 9             1           1                         2   1     2                   1                             1       10
11 18   1   1                 1 1     1           2 1     2             1 1       1           1     1             1   1 1   11
12 10         1                                                   1     1       2   2       1             1         1       12
13 11     1                                       1           1 1     1       1 1     1     1   1                       1   13
14 10                         1                 1                         1 4     1             1                       1   14
15 12                 1   1                 1         1     1 1 1   1   1                                 1 1       1       15
16 13   1                       1       1   1                     1   1 1           1   1     1                   1   1 1   16
17 12 1   1     1   1       1                     1 1   1                         1     1 1                         1       17
18 7 1           1                                                           2                           1 1   1           18
19 9         1     1                                   1   1                                       1     1 1   1     1     19
20 12   1         1               1 3     1                   1 1                             1               1           1 20
21 15   1         1                 3   1         1   1 1 1       1           1               1 1                       1   21
22 9 1             1   1                       1                     1         1                             1           2 22
23 5 1                               1                   1   1                                                       1     23
24 16       1                                 1   1   2 1       1 1           1         1     2 1     1         1       1   24
25 7                               1 1       1                         1           1                         2             25
26 9               1         1                     1     1               1 1                 1             1 1             26
27 9       1                   1         1                 1                                   2             1 1     1     27
28 17     2         1 2 1   1                   1                 1 1 1 1               1   1     2     1                   28
29 14   1     1 1   1             1     1             1     1                                       1 1   1       1   1   1 29
30 11       1   1                   2                     1       1 1 1           1                                 1 1     30
31 12     1                 2               1 1                           1                           1       2 1 1   1     31
32 8           1   1         1         1   1                                 1   1             1                           32
33 9         1           1                                   1       1         1     1           1 1             1         33
34 9   1             1 1   1     1                                                 1 1 1                       1           34
35 13       1 1         1       1 1           1       1   1     1                     1       1                   1 1       35
36 8 1                       1 1       1                         1 1   1 1                                                 36
37 13 2       1 1             1         1                           1                 1         1       1 1 1   1           37
38 13                 1     1           1 1 1                   1 1 1                       1             1       2 1       38
39 14                                 1 1 1     1 1     1     1 1   1   1       1       1 2                                 39
40 12 1       2   1       1             1                 1         1     1 1           1 1                                 40
41 8               1 1             2                       1 1       1             1                                       41
42 10           1         1       1       2               1   1           1                               1               1 42
43 14   2   1             1       1     1 1     1     2     1                       2                 1                     43
44 15 1 1 1                                   2 1       1           1                 2                 1   1         1 1 1 44
45 13     2       1                     1                 1           1 1     1       1 1       1               1         1 45
46 10   1   1                       1 1                         1     1               1     1                       1   1   46
47 10         1                   1               1                             1 1                   2     1     1     1   47
48 11                         1   1 1         1               1     1 1       1         1   1                       1       48
49 14 1             1             1             1         1 1             1 1   1           1     2             1   1       49
50 9 1                     2   1               2       1 1                                                             1   50
51 8                 1                       1                   1                               1 1           1   1 1     51
52 10             1                                     1   1       1                 1             1 1 1       1 1         52
53 10                                     1     1       1     1   1   1   1     1                   1     1                 53
54 13               2         1               2 1           1                 1 1 1       1 1         1                     54
55 11               1       1             1 1 1             1   1             1 1                 1                     1   55
56 5                                       1             1                               1   1                 1           56
57 14                   1     1       1 2                               1 1           1   2     1   1       1   1           57
58 8           1       1                     1     1           1                   1                 1           1         58
59 14             2       2   1 1       1                               1   1       1   1           1               1     1 59
60 4                                                     1         1                   1                                 1 60
61 7   1 1           1                             1                                     1             1         1         61
62 6                   1                                                                     1     1   1       2           62
63 11           1 1     1                     1                 1     1             1 1                 1     1         1   63
64 6       1 1                                           1                                             1 1         1       64
65 19     1 2 1                 1                           2 1 2 1             1     1               2 1 1         1     1 65
66 10             1       3                                   1 1   1                   1         1                 1       66
67 8     1             1                 1 1     1                       1                 1               1               67
68 10                           1     1             1                             1     1                 2 2         1     68
69 16             1 1           1     1 1       1 1   1   1 1     1             1   1       1 1                 1           69
70 10     1                   1                 1   1 1 1                                 1         1 1 1                   70
71 12     1           1         1     1           1                 1   1         1     2 1                     1           71
72 15   1         1         1 2   1         1         1                       1       1     2     1   1     1               72
73 8                                                       1         1   1   1         1 1       1           1             73
74 10   2                                                       1     1   1 1       1             1     2                   74
75 9 1         1       1               1   1         1                 1                       1         1                 75
76 10         2             1       1       1                     1                           1 2                 1         76
77 17     1                     1 1                   1       1         1   2       1       1   2     1   1       1   2     77
78 8   1   1   2                                 2                                                     1 1                 78
79 20         1     1   1 1 1   1           1     1 1               1   1   1   1         2       1           2     1 1     79
80 5             1                                       1         1                   1                               1   80
81 9   2                                 1 1                         1   1     1                       1                 1 81
82 6                   1   1     1                     2                                                               1   82
83 7                 1 1 1   1 1                       1                                 1                                 83
84 9         1 1     1     1         1                       1     1                                 1 1                   84
85 7                                         1             1                 1             1               1             2 85
86 8         1                           1         1 1           1               1                   1             1       86
87 8     1         1   1                   1           1       1                 1                           1             87
88 12                 1         1         1     1 2 1 1                                       2               1   1         88
89 15     1     1               1             1 1   1           1         2 1 1           1       1       1               1 89
90 15             1           2   1   2             1   1             2     1 1 1                 1     1                   90
91 20 1             1       1 1       1   2 1       1 1     1                     1 1         1 1 1 1       1           2   91
92 6                                           1   1           1       1                     1             1               92
93 9       2         1     1           1               1                   1               1   1                           93
94 8                       1     1               1 1                   1   1 1                               1             94
95 12 1       1       1 1 1                     1                 1       1       1         1 1     1                       95
96 5 1       1                                                             1                     1                       1 96
97 7                 1             1                               1               1 1                 1       1           97
98 9 1   1     1                     1             1         1                   1                 1                 1     98
99 13       1   2                   1         1     1         2   1             1     1               1                 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng