BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11           1   1           1           1           1                         2     1           1         2             00
01 7           1 1                         1       1         1   1               1                                         01
02 11                   1       1   1     1                 1 1 1   1     1   1                 1                           02
03 14   1       1   1   1   1       1 3                                         1           2     1     1                   03
04 11 1 1     1 1                                                                   1 1 1           1 1     2               04
05 13                           1   1                               1 1 1   2       1     1     1           2       1       05
06 7                     1                               1                       1           1     1         1   1         06
07 18           1             2             1     1     1 1     1 1     1   1   1               1     1   1         1 1 1   07
08 14     1                   1       1                     1     1   1     1 1   2         1   1         1           1     08
09 14 2   1 1           1                 1   1     1         1                   1       1       1 1         1             09
10 7                                   1 1                             1                     2                 1       1   10
11 5     1                 1                                                 1 1       1                                   11
12 5                                     1           2 1               1                                                   12
13 10   1       1 1     1                                                   1       1     1             1 1       1         13
14 17 1 1 1   1                                       1     1   1 1         1     1         1       1 1 1     1           2 14
15 9     1     1         1   1       1 1                     1                                   1             1           15
16 11         1     1               1         2           1 2             1                         1                 1     16
17 10       1                                   1                     1   1       1 2               1     1         1       17
18 11 1                                     1                           1             1 1   1   1   2         1   1         18
19 6         1         1       1                                                               1     2                     19
20 13                             1       1     1 1               1   1     1 1                   1     2 2                 20
21 14 1   1 2                                   1         1 1   1         1     1     2         1   1                       21
22 7               1         1         1                   1                         1     1   1                           22
23 7                     1                               1   1 1       1                                                 2 23
24 12   1       1 1                   1     2               1           1                   1       1 1             1       24
25 12     1                   1 1                 1   1       1               1 1       1 1       1   1                     25
26 12                     1                 1   1 1 2           1                                 1       1     1   2       26
27 12           1     3   1   1                     1                               1 1               1     1       1       27
28 14             1     1   2   1     1       1           1     1             1       1                   1             1 1 28
29 12             1       1               1         1   1           1         1   1   1               1 1               1   29
30 11   1     1         1 1       2                 1                 1             1                   1             1     30
31 12     2   1                   1   1   1         1   1 1                                   1         1     1             31
32 17         1                               1 3     1 1 1     1 1 2         1         1                         1 1 1     32
33 9               1     2                                                   1 1 1             1         1       1         33
34 8                   1     1         1                           1     1   1   1                                       1 34
35 7 1                             1   1                                             1             1   1   1               35
36 11                 1                       1         1           1 1 1 1   2         2                                   36
37 5                                           1 1         1         1                               1                     37
38 11 1                   1     1 1 1       1       1         1             1                           1     1             38
39 12 1             1 1 1       1     1 1                       2                       1       1         1                 39
40 11   1                   1     1         1         1                 1         1 1                             1 1   1   40
41 9     1     1                           1   1                               1         2                     2           41
42 16         1     2   1   2       1     1               1 1       1       1             1         1                 1 1   42
43 9       1       1                         2       1   1               1               1                 1               43
44 9                 1 1     1 1                                                   1     1       1       1         1       44
45 7       1                 1                 1                 1                     1         1                   1     45
46 14       1 1                               1   1           1 1               1   1 1   1 1     1             1         1 46
47 9   2 1                                             1                   1                 2           1             1   47
48 8               1       1             1         1         1                         1               1           1       48
49 8 1   1                   1                   1       1             1     1                                   1         49
50 9     1 1         1       1   1 1     1                       1         1                                               50
51 9       1 1   1       1                       2                     1                         1     1                   51
52 11             1                   1       1 1 1     1   1                     1                         1         1   1 52
53 11       1       1   1                       1 1             1           1                 1                     1 1 1   53
54 5                 1           1                                                           1                       1 1   54
55 7   1                           1         1     1                           1   2                                       55
56 11   2         1       1                                     1       1           1         1               1 1     1     56
57 12                 1                   1         1       1 1 1           1 1   1                         2   1           57
58 8         1               1       1 1               1     1               1       1                                     58
59 10 1 1                                       1     1   1         1     1 1                                   1       1   59
60 10               1     1     1       1                                             1         1 1             1 1       1 60
61 10       1                     1       1           1           1       1                 1       1         1       1     61
62 11 1                         1   1                       2     1       2               1                           1   1 62
63 12           1 1                 1   1 1   1                       1                                 2     1 1   1       63
64 9           1         1   1 1                       1           1                   1       1 1                         64
65 12   1           1       2           1             2                   1             1     1 1       1                   65
66 15     1   1   1   1           1       1   1 1 1   1                             1       1   1                   2       66
67 12   1             1             1       1           1               1 1     1           1         1 1       1           67
68 12                     1           1                     2   1     1                   1               1   1 1   1     1 68
69 7                 1                 1         1           1 1   1                                                   1   69
70 10       1         1   1   1       1 1               1 1                                 1     1                         70
71 9                       1         2               1         1   1   1       1                                       1   71
72 15     1 1       1                 1 1   1         1 1             1   2                           1         1 2         72
73 11 2                                           1   1           1     1       1 1                       1 1           1   73
74 10   1   1   1       1   1       1       1                         1                       1                   1         74
75 8           1                 2     1             1       1                                             1         1     75
76 5 1             1                                                 1                                 1               1   76
77 6             1   1   1                                         1                     1       1                         77
78 9           1     1   1 1     1                                 1 1                                       1       1     78
79 8                                     1           1               1             1             1 1                     2 79
80 23 1   1 2 1   1     1       1 1   1       1             1 1     1     1           2 1                   2   2   1       80
81 8     1                                               1                                 2 1 1 2                         81
82 14 1         1           1             1   1   1               1 1       2     1   1       1       1                     82
83 6             1     1   1                                                       1   1 1                                 83
84 14       1                       1       1       1     1         1         2 2                         1       1   1   1 84
85 18             1 1   1   1   1       1   1 1 1       2                   1     1   2 1                 1               1 85
86 12   2         1   1       1                                   2 1                     1   1 1               1           86
87 12         1                 2       1                         1           1     1       2                     2   1     87
88 17                 1     1     1               1 3     1     1 1                           1     1     1 2 1   1         88
89 7                 1                             1                 1 1       1                     2                     89
90 8             1     1   1                                 1   1                             1         1             1   90
91 14             1             1   1       1   1 1           1           1               1 1 1 1             1         1   91
92 9                                     1               1 1 1             1           1   1           1           1       92
93 11         1                     1   1 1 1           1 1             1                 1                 1     1         93
94 10         1                   1           1     1             1             1     1   1                           1 1   94
95 11 1                         1 2                                       1         1               1 2     1   1           95
96 7     1   1                     1                 1 1                       1                                       1   96
97 10               1         1       1         1                     2         1                 1   1                   1 97
98 16         1 2 1 1   1     1     1   1     1               1         1                           1         2   1         98
99 12       1                               1   1 1                   1                 1     2               1   1       2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
Ngày
/
Tháng