BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 12             2     1           1         2               1                 1                         1     1     1 1   00
01 5             1                                         1                       1   1   1                               01
02 7     1   1                 1                                   1                         1 1                   1       02
03 10           1           2     1     1                     1     1                   1     1               1             03
04 13               1 1 1           1 1     2                 1 2               1               1     1                     04
05 16 1 1   2       1     1     1           2       1         1               1               1           1 1 1             05
06 15             1           1     1         1   1             1   1     1             1 1     1   1 1 1       1           06
07 11   1   1   1               1     1   1         1 1 1                 1               1                                 07
08 17 1     1 1   2         1   1         1           1     1     1 1         1             1     1 1                 1     08
09 9             1       1       1 1         1                                                       1 1 2                 09
10 15   1                     2                 1       1         1         2         1           1   2         2         1 10
11 8         1 1       1                                                           1     2       1                       1 11
12 8   1                                                             1       1   1   1 1                               2   12
13 10       1       1     1             1 1       1                   1               1     1             1                 13
14 10       1     1         1       1 1 1     1           2                                                         1       14
15 6                             1             1                               1                   1             1 1       15
16 11     1                         1                 1       1 1   1       1     1 1                 1             1       16
17 13 1   1       1 2               1     1         1                 1               2   1                               1 17
18 13   1             1 1   1   1   2         1   1                           1   1 1                                   1   18
19 7                           1     2                                           1               2         1               19
20 14 1     1 1                   1     2 2                     1               1             1                     1 1 1   20
21 14     1     1     2         1   1                       1     1     1         1                           1         2 1 21
22 9                 1     1   1                                 1       1   1 1 1           1                             22
23 7   1                                                 2               1           1 1           1                       23
24 7   1                   1       1 1             1                                   1               1                   24
25 12         1 1       1 1       1   1                           2         1       2                 1                     25
26 11                             1       1     1   2                 2   1   1       2                                     26
27 11               1 1               1     1       1                 1                           1 1 1 2                   27
28 11         1       1                   1             1 1         2         1           1           1 1                   28
29 11         1   1   1               1 1               1               1                 1       1         1           1   29
30 12 1             1                   1             1     1     1     1     1       1       1 1                   1       30
31 8                         1         1     1                         1 1               1   1         1                   31
32 13         1         1                         1 1 1         1               1     1             1         1   1     1 1 32
33 12         1 1 1             1         1       1                           1             1 1               2           1 33
34 11     1   1   1                                       1 1           1           1 1                 1         1 1       34
35 11                 1             1   1   1                               1               1         1   2 1           1   35
36 17 1 1 1   2         2                                     1 1 1 1     1   1     1 1       1   1                         36
37 9 1                               1                           1   2                       1           1         1   1   37
38 8       1                           1     1               1     1 1     1                                             1 38
39 7                   1       1         1                     1 1                           2                             39
40 12   1         1 1                             1 1   1       1       1             1     1     1           1             40
41 10           1         2                     2             1                                           2   1         1   41
42 14       1             1         1                 1 1       1               1           1   1 1       1 1           1 1 42
43 9     1               1                 1                             1                 2   1       1         1         43
44 10               1     1       1       1         1             1         2   1 1                                         44
45 8                   1         1                   1     1                   1       1           1                   1   45
46 15           1   1 1   1 1     1             1         1           1   2   1 1                       1         1         46
47 8       1                 2           1             1                   1       1                             1         47
48 8                   1               1           1                 1                               1         2       1   48
49 8   1     1                                   1           1                                 1 1                 1 1     49
50 4       1                                                                                           1     1       1     50
51 9   1                         1     1                                                       1 1 1 1       1       1     51
52 7             1                         1         1   1                 1                 1 1                           52
53 11       1                 1                     1 1 1       1                         1       1 2   1                   53
54 9                         1                       1 1   1             1     1               1         1       1         54
55 8           1   2                                             1 1                   1     1                       1     55
56 11   1           1         1               1 1     1     1 1             1     1   1                                     56
57 14       1 1   1                         2   1           1         1   1     1           1     1           1       1     57
58 7         1       1                                                             1           1     1       1     1       58
59 12     1 1                                   1       1         1     1     1 1 1                     1             1 1   59
60 13                 1         1 1             1 1       1 1         1     1         1   2                               1 60
61 8     1                 1       1         1       1             1             1                     1                   61
62 12     2               1                           1   1             1 1       1       1         3                       62
63 10 1                                 2     1 1   1                                   1   1               1   1           63
64 9                   1       1 1                             1             1   1     1                         1 1       64
65 10     1             1     1 1       1                                 1             1                   1   1 1         65
66 12               1       1   1                   2                             1       1   1         1   1       1   1   66
67 12   1 1     1           1         1 1       1                   1         1   1           1                     1       67
68 12 1                   1               1   1 1   1     1 1 1   1           1                                   1         68
69 6                                                   1     1       1                           1   1     1               69
70 6                       1     1                         1                                       1               1 1     70
71 6   1       1                                       1           1                                       1     1         71
72 12 1   2                           1         1 2         1   1               1 1       1                                 72
73 11   1       1 1                       1 1           1               1           1           1     1         1           73
74 4 1                       1                   1                                                         1               74
75 8                                       1         1                   1 1               1   1   1             1         75
76 14 1                                 1               1         1     1                 1 1       2       1       2 1   1 76
77 12                     1       1                                 1 1       1 1   1   1               1         2     1   77
78 10 1                                       1       1     1   1       1                   1                   1         2 78
79 12 1             1             1 1                     2     1       1                                   1   2     1     79
80 15     1           2 1                   2   2   1                     1           1   1             1       2           80
81 12                       2 1 1 2                             1                       1               1 1       1   1     81
82 14       2     1   1       1       1                       1   1 1                   2     1               1 1           82
83 9               1   1 1                                     1   1 1             1   1                     1             83
84 11         2 2                         1       1   1   1                         1                       1         1     84
85 15       1     1   2 1                 1               1   1   1       1 2       1                 1     1               85
86 8                     1   1 1               1                       1         1                                   1   1 86
87 14         1     1       2                     2   1           1 1   1                       1         1         1     1 87
88 11                         1     1     1 2 1   1         1                     1   1         1                           88
89 18 1 1       1                     2                     1               1       1       2 1       1   1 2 1 1     1     89
90 14                           1         1             1     1         1           1           1 1       1   2   1   1   1 90
91 14     1               1 1 1 1             1         1     1         1                   1         1         1 1       1 91
92 12       1           1   1           1           1                 1 1     1   1         1     1       1                 92
93 8   1                 1                 1     1                   1 1     1                 1                           93
94 8           1     1   1                           1 1                   1                               1         1     94
95 16     1         1               1 2     1   1           1             1     1   1 1 1 1       1       1                 95
96 6           1                                       1     1                                     1             1       1 96
97 12 2         1                 1   1                   1 1   1           1   1       1                           1       97
98 7   1                           1         2   1                 1                                                     1 98
99 14 1                 1     2               1   1       2   1                 1         1     1             1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng