BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11       1                   1   1       1     1           1                 1           1     1                     1 1 00
01 9                   1   1     1           1                 2                             1     1           1           01
02 10     1                 1                           1 1         1   1     1 1                   1             1         02
03 14             1 1   1   1 1                         1         1             1           1   1     1 1   1 1             03
04 5                     1                                 2 1                   1                                         04
05 19 1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     1           1   1       1     1   05
06 13 1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1                                   06
07 10             1           1           1     1 1                   1       1           1 1       1                       07
08 10           1                 2   1           2       1                                 1               1       1       08
09 10             1     1                 1         1     1                                     1         1       1   2     09
10 13   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1           1             1           10
11 16           1         2       1           1         1                       1             1   1   2   1   1   1       2 11
12 10           1     1     1             1       1                                 1   1                         1     2   12
13 16           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1           2   1 1           13
14 10   1 1 1         1                                   2                   1           1           1 1                   14
15 9     1                                     1     1           1       1   1             1                 1     1       15
16 16   1     1             1                     1         1         1   1         1   1         1 1 1   2         1     1 16
17 7                       1           1                         1     1       1                         1 1               17
18 9 2                   1                                           1     1   1       1               1         1         18
19 9     1 1   1 1 1               1                         1   1                                   1                     19
20 14       1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1                         1         20
21 11       1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1       1                           21
22 14               1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1                         1     1 1   22
23 14       1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1                 3                 23
24 11 1 1         1     1       1                   1             1     2                           1               1       24
25 15       1         2         1 1   1                     1 1               2       1       1             1   2           25
26 9               1   1             1                               1   1     1         2           1                     26
27 13                       1     1         1     1 1           1               1   1         1 1     1 1     1             27
28 9   1                               1             1                 1 1                   1 1   1                   1   28
29 8                         1   1           1                 1                 1                 1               1     1 29
30 12   1         1               1               1                 1     1   1       1 1                   1 1         1   30
31 10         1                     1                                       1 1                 1     1 1       1   1 1     31
32 6                     1                         1       2                       1                         1             32
33 9         1     1                                 1                 1         1     1               1   1         1     33
34 9         1                         2 2                 1 1               1                   1                         34
35 12                 1     1                               3     1     1     1                     1     1       2         35
36 3                   1                 1             1                                                                   36
37 11                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                                       1       37
38 9                                       1       1                 1     1   1               1                   1   1 1 38
39 9         1               1     1       1         1 1     1             1           1                                   39
40 15             1     1     1               1                 2           1   1     1         1       2       1       1 1 40
41 8 1                                             1 1   1             2     1   1                                         41
42 7     1     1                   1             1             1                             1             1               42
43 13     1     1     1   1             1             1     1     1                       1               1   1     1     1 43
44 5                   1                     1                                                   1   1         1           44
45 5                     1     1             1                 1 1                                                         45
46 7                                     1       1   1             1             1   1                         1           46
47 9                 1   1   1     1                       1                     1             1 1                     1   47
48 5                       1                                       1           1                             1     1       48
49 16                     1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1           1           1   49
50 17     2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       1                         50
51 9 1             1   1                   1             1                             1   1       1                 1     51
52 11     1           1   1                     1         1   2             1       1       1         1                     52
53 14               2 1   1 1             1     1             1             1         1           1     1               1 1 53
54 7 1                                   1             1     1           1                   1               1             54
55 7       1 1             1             1     1 1                                                 1                       55
56 6         1   1               1 1       1                                                       1                       56
57 11 1     1           2   1 1     1                                   1   1                   1                 1         57
58 12                 1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   1                         58
59 15             1           2           1               1         1 1       1           1 1     1 2   1           1       59
60 15                       1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       1                       1 60
61 9         1           1           1                         1                   1 1   1                           1 1   61
62 15               1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1         1 1 1 1           62
63 20       1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1               1   1   2   2   63
64 13         1                             1   3   1   1     1                     1     1 1                     1       1 64
65 9       1         1         1                         1                           1     2 2                             65
66 18   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1                           1   2         66
67 9                                 1       2           2                     1                           1         2     67
68 11                   1               1 1     1       1                           2               1 1         1   1       68
69 7             1                 1 1       1                     1                                                 1   1 69
70 10             1       1 1                         1                     1         1     1 1                       1 1   70
71 10 1 1             1 1       1               1                     1                 1     1                   1         71
72 10   1         1                         1                     1       1     1       1             1     1           1   72
73 6     1                                       1                 1             1 1   1                                   73
74 10           1   1           1   1         1                             1   1 1       1                               1 74
75 10 1   2       1     1     1       1                 1                                       1             1             75
76 13               1             1 1       1           1                         1 1     1 1   1     1             1     1 76
77 12   1             2         1     1             1               1     1   1         1                     1       1     77
78 15       1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1                       1 1       1 78
79 12 2 1     1 1                     1     1                       1   1   1                               1             1 79
80 12               1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1                           80
81 5                                                                   1 1               1       2                         81
82 9         1               1       2 1           1           1                                 1 1                       82
83 10                           1                   1     1               1       1           1         2   1   1           83
84 8       1                 1         1             1   1                             1               1 1                 84
85 8           1           1     1             1                           1                           2     1             85
86 7 1                                           1                                             2 1         1         1     86
87 11 1   1   1                                             1       1   2                           2     1 1               87
88 10                   1                     1   1 1         1 2     1                                       1     1       88
89 6   1       1                     1                           1                                             1   1       89
90 12           1   1           1         1     1                 1 2 1     1                   1             1             90
91 15         1     1             1         3           1                           1       1 1   2         1   1       1   91
92 14     2 2         1                               2         1             1   1                       1   1       1   1 92
93 12   1       1             1 1               1   1         1                       1               1   1       1   1     93
94 13 1                   1     1               2 1         1   1                         1           1         1 1   1     94
95 13       1     2                           2                       1   1       1                 1   3           1       95
96 11     1                         1 1     1       1                 1         1         1           1     1         1     96
97 5 1 1 1                             1                                                                                 1 97
98 4   1                                           1                 1                                               1     98
99 10 1 1       1                       1             1   1     1                           1 1                   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng