BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8   1 2           1       1                         1           1           1                                           00
01 11       1       2 1       1 1 1           1                 1                                         1     1           01
02 9                     1       1     1         1                       1     1     1 1               1                   02
03 14       1   2                         1 1                     1         1 1   1   1                   1 1 1     1       03
04 13     1               1     1   1       1       1     1 1                                       2 1             1     1 04
05 11         1   1   1                     1               2       1             2                 1             1         05
06 9         1     2 1 1                                       1               1         1     1                           06
07 17 1   1             1   1                         1 1             1       2 1       1 1   1         1           1 1   1 07
08 10     1     1     1                 1 1                                     1       1     1         1             1     08
09 11                           1           1           1 2         1             1   1           1             1 1         09
10 10                       1   1                 1 1               1     1               1                   1 1 1         10
11 12   2                     1         1 1         1     1 1         1           1             1           1               11
12 13     2                   1               1 1 1       1   1 1       2                     1                         1   12
13 8           1 1     1                               1                                     1             1 1         1   13
14 10 1             1     1 1         1     1                             1   1             1               1               14
15 3                   1                                         1                           1                             15
16 12   1                     1         1           1       1           2 1                 1   2                 1         16
17 11                           1             1       1             1   1 1 1               1     1   1               1     17
18 7                     1       1                 1               1 1       1           1                                 18
19 9           1             1         1         1               1               1   1                 1         1         19
20 5                                                     1 1           1                           1     1                 20
21 11 2 1 1       1         1       1 1                                                             1 1                 1   21
22 6       1                                           1             1         1                 1       1                 22
23 12   1                               1     3   1             1     1 1   1 1                       1                     23
24 11             1 1                     1       1   1     1 1                   2         1   1                           24
25 15       1 1     1           1 1                 2   1     1           1                   2 1   1     1                 25
26 14     1   1   1   1 1 1             1     1             1                     1     1   1       1         1             26
27 13                     1                                   2             1   2   1       1   3                       1 1 27
28 15 1   1 2 1                     2       1   1     2                                   1         1           1 1         28
29 6       1                                             1 1       1                           1                       1   29
30 12               1       1                                   1         1 1         1     1     1   1 1             1   1 30
31 14             1 1             1         1         2   1       1                     2   1       1 1                   1 31
32 7     1               1 1                                     1       1           1                         1           32
33 12   1                                 2                           1 1   1     1               3 1         1             33
34 10                                               1   2 1     1     1 1   1                         1       1             34
35 13           1               1   1         1       1             1 1         1 1                     1   1 1   1         35
36 6 1               1           1                     1                           1             1                         36
37 12 1             1 1     1       1             2                             2           1             1       1         37
38 7                       1 1                                                   1       2             1       1           38
39 5   1                             1                                                                 1       1       1   39
40 9 1                   1           1                   1             2     1                           1               1 40
41 8             1             1               1                               1             1           1     1         1 41
42 9         1   1           1       2                                   1       1         1                       1       42
43 16   1               1   2     1             1           2   1 1   1   1 1               1 1       1                     43
44 9     1                   1                         2     1   1 1               1               1                       44
45 14     1       1 2     1                           1         2   1                           1   1     1         2       45
46 15 1       1         1 1   1         1   1                 1 1             1             1 1       1     1 1             46
47 12                           1 2         1       1           1                       1     1         1             2   1 47
48 16           2 1   2               1         1 1                 1       1 1     1 2                             2       48
49 10           1     1   1         1 1                           1   1       1         1                         1         49
50 11         1     1         1                     2                           1     1   1                   1         2   50
51 2                                                       1                                 1                             51
52 10   1   1                                 1   1                   1         1   1             1         1         1     52
53 10                                 1         1   1 1     1     1     1                           1         1           1 53
54 14   1   1   1   1           1       1           1   1 1                         1     1               1 1             1 54
55 8 1         1                     1                 1                           1   2                         1         55
56 6       1       1       1                                 1                     1                                     1 56
57 10       1     1         1   1       1                     2                         1             1 1                   57
58 13       1 1               1       1 1 1                               1 1 1     1 1                   1 1               58
59 10                 1               1   1 1   1             1     1       1             1                           1     59
60 10                             1 1                   1       1               1   1                 1 1   1       1       60
61 10 1           2       1                                                       1   1             2 1                   1 61
62 9     1     1       1                     1                                 1         1           1   1   1             62
63 14 2 2               2 1             1                 1   1               1               1                   1   1     63
64 19   1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1       1             1             1 1                   1     1   64
65 12                   1         1           1     1 1     1       1 1 1                       1     1         1           65
66 15   1 1 1   1             1               1               1   1                               1     1     1       3 1   66
67 11             1         1         2     1         1   1 1           1                             1   1                 67
68 8 1 1     1                       1       1     1                                   1                 1                 68
69 8             1             1             1       1         1             1                   1         1               69
70 9         1       1                 1 1                                                     1     1 1     1       1     70
71 10             1               1     1       2                     1       1     1               1           1           71
72 13                 1 2                     1                                               1   1             1 1 2   2 1 72
73 9               1       1 1                   1   1                                     1               1       1   1   73
74 12                       1           1   1 1 1     1       1                           1 1             1         1   1   74
75 12         1         1       1   1             1 1       1       1     1             1                 1           1     75
76 12                 1                     3         1       1 1                 1 3                             1         76
77 14           1     1                   1             2 1         1           1 1   2           1 1   1                   77
78 7                                                             1     1                       2 1             1       1   78
79 12     1                 1     1                 1             1   1   1           1         1 1     1             1     79
80 10         1       1             1   1           1             1 1                                                 2 1   80
81 11                           1     1       1 1         1       1         1             1     1 1           1             81
82 7       1             1                           1           1                 1         1         1                   82
83 14         1         1       1   3           2                           1       1   1                   1 1 1           83
84 12       1   1       1   1               1                   1         1         1   2               1       1           84
85 8   1                                     1           1           1             1 1               1   1                 85
86 13 1       1                         1 2                       1     1   1             1         1 1             1     1 86
87 8                 1                     1   1 2                         1                     1                 1       87
88 12 1           1               1       1 1           1 1   2                       1     1                 1             88
89 13 1       1                 1   1                       1             1 1                               2     2 1   1   89
90 11   1     1 1                     1         1 1             1           1             1                 1             1 90
91 9                   1     1   2                                                   1                       1   1 1 1     91
92 6                       1       1                                 1     1                               1   1           92
93 8     1 1                         1                               1   1   1                               1 1           93
94 11                                   1 3                       1   1                       1 1               1   1   1   94
95 10       1           1                       2                             1   1       1       1         1             1 95
96 12 1                   1               1       2                 2         1       1 1                       1         1 96
97 13           1   1     1   2 1 1 1             1         1     1     1               1                                   97
98 11     1                   1     1           1         1   1         1                 1 1           1 1                 98
99 11                               1                           1         2     1 1       1 1 1                   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
Ngày
/
Tháng