BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11             1       1 1         1                   1   1       1     1           1                 1           1     00
01 11               2         2                   1   1     1           1                 2                             1   01
02 9               1               1                 1                           1 1         1   1     1 1                 02
03 12     1     1                           1 1   1   1 1                         1         1             1           1   1 03
04 6                     1                         1                                 2 1                   1               04
05 17                 1 1       1 2   1 2               1       1                     1 1 1                 2 1     1       05
06 20       1 2     2   2       1     1           1         1     1     1                       1 1   1 2 1       1         06
07 14 1 1                 1 1 1             1           1           1     1 1                   1       1           1 1     07
08 9                       1             1                 2   1           2       1                                 1     08
09 6                                       1     1                 1         1     1                                     1 09
10 13     1                   1   1 1       1 2       2     1     1                         1                   1           10
11 11                 1 1   1             1         2       1           1         1                       1             1   11
12 8                   1                 1     1     1             1       1                                 1   1         12
13 15           1     1       1           1       1 1           1 1     1   1   1 1         1 1                         1   13
14 13     1       1     1   1 1   1 1 1         1                                   2                   1           1       14
15 7                               1                                     1     1           1       1   1             1     15
16 11   1     1                   1     1             1                     1         1         1   1         1   1         16
17 6                     1                           1           1                         1     1       1                 17
18 9   1       1               2                   1                                           1     1   1       1         18
19 10           1     1             1 1   1 1 1               1                         1   1                               19
20 17 2   1           1               1       1             1 1   2 2   1       1           1                 1   1         20
21 12       1                         1   1     1         1 1               1     1     1   1                     1       1 21
22 13             2                           1 1   1           1         1     1 1   1           1 1           1           22
23 13               2                 1 1 1 1                 1   1             1               1     1     1     1         23
24 10                       1   1 1         1     1       1                   1             1     2                         24
25 16     1   1   1     1             1         2         1 1   1                     1 1               2       1       1   25
26 8                                         1   1             1                               1   1     1         2       26
27 15   1 1     1     1   1                           1     1         1     1 1           1               1   1         1 1 27
28 10       1       1 1           1                               1             1                 1 1                   1 1 28
29 5                                                   1   1           1                 1                 1               29
30 12 2   1                       1         1               1               1                 1     1   1       1 1         30
31 8   1       1           1           1                     1                                       1 1                 1 31
32 12 1 1 1   1   1     1   1                       1                         1       2                       1             32
33 9           1         1 1           1     1                                 1                 1         1     1         33
34 10       1                 1         1                         2 2                 1 1               1                   34
35 8                                           1     1                               3     1     1     1                   35
36 5         1     1                             1                 1             1                                         36
37 11         1                                           1   1 1 1 1           1 1     1 1           1                     37
38 8     2                                                           1       1                 1     1   1               1 38
39 11   1                   1           1               1     1       1         1 1     1             1           1         39
40 11 1                                     1     1     1               1                 2           1   1     1         1 40
41 10   1                   1   1                                             1 1   1             2     1   1               41
42 9 1     1                 1     1     1                   1             1             1                             1   42
43 10       1                       1     1     1   1             1             1     1     1                       1       43
44 4       2                                     1                     1                                                   44
45 8       1     1 1                               1     1             1                 1 1                               45
46 11     1 1   1     1       1                                     1       1   1             1             1   1           46
47 8             1                             1   1   1     1                       1                     1             1 47
48 5             2                                   1                                       1           1                 48
49 15                   1                           1               1     1 1   1     1 1   1 1   1 1           1   1     1 49
50 19           1 1       1         2   1 1 1 1   1       1                         1 1         1   2       1 1     1       50
51 11             3       1     1             1   1                   1             1                             1   1     51
52 13 2 1                           1           1   1                     1         1   2             1       1       1     52
53 12               1   1                     2 1   1 1             1     1             1             1         1           53
54 8 1             1           1                                   1             1     1           1                   1   54
55 9             1       1   1       1 1             1             1     1 1                                               55
56 5                                   1   1               1 1       1                                                     56
57 11     1                     1     1           2   1 1     1                                   1   1                   1 57
58 14       1   2                               1       1   1 1       1                         1   1 1         1     1 1   58
59 12               1     1                 1           2           1               1         1 1       1           1 1     59
60 17             2 1 1                               1 1                 1   2   1 1       1 1         1       2   1       60
61 10     1         1       1           1           1           1                         1                   1 1   1       61
62 12       1                                 1                       1       1         1     1       1       1 1     1 1 1 62
63 17 1 1   1                         1         1       1     1   1 1 2             1                     2   1   1   1     63
64 12       1                           1                             1   3   1   1     1                     1     1 1     64
65 12           1       1   1         1         1         1                         1                           1     2 2   65
66 19         1           1 1 1   1     1           1 1   2 1 1 1                 2         1   1 1         1               66
67 10   1 1               1   1                                 1       2           2                     1                 67
68 12 1       1 1       2                         1               1 1     1       1                           2             68
69 7     1               1                 1                 1 1       1                     1                             69
70 9         1                             1       1 1                         1                     1         1     1 1   70
71 12     1     1           1   1 1             1 1       1               1                     1                 1     1   71
72 13 1 2     1             2     1         1                         1                     1       1     1       1         72
73 11   1     1 1   1   1           1                                       1                 1             1 1   1         73
74 14               1 2   1   1           1   1           1   1         1                             1   1 1       1       74
75 13 1                 1     2 1   2       1     1     1       1                 1                                       1 75
76 12                   1 1                   1             1 1       1           1                         1 1     1 1   1 76
77 11           1                 1             2         1     1             1               1     1   1         1         77
78 13       1                         1   1         1                         1           1   2     1   1     1 1 1         78
79 11 1                         2 1     1 1                     1     1                       1   1   1                     79
80 12                                         1         1 1             2                       1   1       1   1   1   1 1 80
81 5                   1     1                                                                   1 1               1       81
82 8                     1             1               1       2 1           1           1                                 82
83 10 1       1     1         1                           1                   1     1               1       1           1   83
84 7       1                         1                 1         1             1   1                             1         84
85 9   1     1       1   1               1           1     1             1                           1                     85
86 7   1 1           1         1                                           1                                             2 86
87 7                           1   1   1                                             1       1   2                         87
88 8                                             1                     1   1 1         1 2     1                           88
89 6     1           1           1       1                     1                           1                               89
90 12                         1           1   1           1         1     1                 1 2 1     1                   1 90
91 11         1                         1     1             1         3           1                           1       1 1   91
92 10                               2 2         1                               2         1             1   1               92
93 14 1 1     1 1     2           1       1             1 1               1   1         1                       1           93
94 11             1       1     1                   1     1               2 1         1   1                         1       94
95 11       1   1     1               1     2                           2                       1   1       1               95
96 8                               1                         1 1     1       1                 1         1         1       96
97 5                   1       1 1 1                             1                                                         97
98 7   1     2             1     1                                           1                 1                           98
99 11       1         1         1 1       1                       1             1   1     1                           1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng