BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 14         1     1     1       1   1                     2   1   1           1       1   1         1     1               00
01 14 1           1                         1           1   1   1   1 1 1           1 1 1           1             1         01
02 9                   1                 1     1       1 1                                     1 1                   2     02
03 12 1                 1       1         1   1       2 1     1   1                             1                         1 03
04 10                 1 1     1   1   1                                 1   1   1                           1 1             04
05 14                     1   2   1           3     1                 1 3                                     1   1         05
06 11   1       1   1                       1                   1         1       1       1             1           1     1 06
07 5       1   1                                                       1                                       1         1 07
08 10                 1       1     1               1         1         1 1           1           1                     1   08
09 11     1   1                   1     1         1             1       1           1           1                     1   1 09
10 10     1                             1 1             1                   2       1   1       1                       1   10
11 5               1                   1                 1                     1                               1           11
12 8       1   1   1                   1           1 1                                       1                     1       12
13 8     1     1         1   1           1 1 1                                                   1                         13
14 12 2 1     1                   1     1               1       1         1               1                               2 14
15 11         1       2   1                   1   1                       1                   1         1               1 1 15
16 12                   2 1                               1         1 1 1         1 1                   2   1               16
17 12 1 1                           1   1 1         1 1         1                   1     1                           2     17
18 11       1                     1                     1           1               1   1     1       1   1 1         1     18
19 14             1   2                                             1     1 1                       1 1     3   1 1   1     19
20 8 1                                       1                             1 1         1           1 1       1             20
21 5                       1                     1     1                                         1     1                   21
22 9                             2 1       1         1               1   1       1               1                         22
23 5                         1                     1 1                                       1       1                     23
24 4 1               1           1                                                                           1             24
25 9                     1 1                       1         1                           1     1       2                 1 25
26 9     1           1                 1 1   1 1     1           1                                             1           26
27 6     1   1       1                       1     1                                                 1                     27
28 16   1   2         1     1 1       1             1       1   1                 1 1 1     1         1                 1   28
29 17 1   1       1       2     1           1     1           1   1             1       1             1       1     1 2     29
30 6   1                         1         1                       1               1                                   1   30
31 11   1                 1       2                                             3   1                       1       1 1     31
32 7   1   1             1   1                   1                                   1                                   1 32
33 11       1 1                 1           1       1   1   1 1             1                   1     1                     33
34 9         1       1                                       1               1   1                   1         2 1         34
35 15               1   1 1     2     1   1                 3                     1     1   1               1 1             35
36 11   2                         1               1   1 1 1               1 1                                 1     1       36
37 11                       1       1 1         1         1         1         1             1   1         2                 37
38 15       1 1                 1     1 1   1                 1                   1             1   2         2   1   1     38
39 8             1     1           2                           1 1     1           1                                       39
40 14     1     1                       1       1 1       1   1   1               1     1     1             1 1         1   40
41 16 1     1 1   1   1             1   1 2           1     1         1                             1     2 1               41
42 8             1       1     1 1               1                           1         1   1                               42
43 6         1 1   1                                                                       1                   1   1       43
44 9           1             1     1                           2     1   1   1                       1                     44
45 15   1   1       1   1 1               1 1 1 2 1                         1                 1         1           1       45
46 10               1         1         1             1   2 1             1                   1     1                       46
47 5                                 1                   1                             1     1     1                       47
48 11           1       1           1     1             1             1       1             2   1               1           48
49 11 1   1 1 1   1     1       1                 1 1               1                                       1               49
50 11       1       1     1     1                   2             1 1                 2   1                                 50
51 12                           1       1   2             1     1 1                       1                 1 2         1   51
52 5 1                     1                                       1                                           2           52
53 21       1                               1 1 1     1   1   1       1 1   1     2       1 1 1 1 1     2           1     1 53
54 15   1       2         1           1       1                 2 1     1     1                         1       1   1   1   54
55 13 3 1     1   1         1                                                           1         1     2         1 1       55
56 12   1           1                   1 1     1                     1           1         1 1   2                       1 56
57 13                   2     1   1       1                         1   1     1 1 1 1   1                 1                 57
58 9     1                 1                       1         1     1         1                 1         1     1           58
59 9         1 1   1       1                     1               1     1             1   1                                 59
60 14                   1     1             1   2         2           1             1 1   1     1   1                   1   60
61 12       1   1 1 2     1                                       2           1           1                     1   1       61
62 19     2             1           1 1           1   1 2                 1     1 1         1     1 1   1 1         2       62
63 11 1 1               2                               1                     1                     1 1           1   1 1   63
64 8                                                       1 1               1         1   1       1             1       1 64
65 10     1     1                     2           1     1     1 1           1           1                                   65
66 10           1           1                   1                 1                         2     2         1         1     66
67 14           1   1           1   1       1     1         1             2   1 1                     1       1   1         67
68 11                           1             1                       2       1                 3   1               1   1   68
69 10 1             1         2 1   1                             2 1                                               1       69
70 13         2   1 1 1             1           1                     1         1   1                     1     1         1 70
71 7                                               1     1 1       1       3                                               71
72 14 1           2         1   2       1             1       1                       1           1       1         1     1 72
73 10     1                   1           1 1           1   1                 1 1 1     1                                   73
74 12         1 1                     1           1         1 1     1 1           2       1       1                         74
75 8             1                         1             1                                 1           1   1 1   1         75
76 11 1   1           1   1                         1   1         1   1             1     1                       1         76
77 15   1     1   1           1       1       1 1                               2   1   1         1 1 1                   1 77
78 15     1       1         1   2               1 1             1 1                               1 1 1     1     1       1 78
79 7                 1     1       1                               1   1                     1           1                 79
80 6                 1     1 1                       1             1       1                                               80
81 9   1                   1       1         1 1             1 1                                         1   1             81
82 12               1           1         1     2                                     1         1 1       1   1   1   1     82
83 12             1                     1             1       1 1 1     1   1                 1         1         1     1   83
84 6                                 1   1     1                             1             1                       1       84
85 9                       1     1     1                                                 1 1 1 1               1 1         85
86 6     1     1           1         1                                                                               1   1 86
87 17       1           1   1         1     1       1 1       2                     1       1 1 1     1           1 1   1   87
88 5       1                       1                   1                                                         1   1     88
89 5                 1       1       1             1                           1                                           89
90 15     1       1                                     1 1           1 1   1   1   1 1   1           1               1 2   90
91 10     1                                                 1       1     1 1         1 1           1     2                 91
92 16   1   1     1                                         1     1   1 1       1     2       1         1       1 1   1 1   92
93 12                   1   1                     1 1 1   1               1 1 1       1                   1 1               93
94 10               1                       1                         1   3           1   1             1       1           94
95 7         1           1         1         1                                       1   1                     1           95
96 11                               1 1   1                                   1   1     1 1               1             2 1 96
97 16                 1           1     1 1   2       1     1   1               1 1 1     1   1     1 1                     97
98 13       1                     1     1         1                       1           1       2   1       1 1 2             98
99 4   1       1                                         1                                         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng