BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
Ngày
/
Tháng
00 12       1         1               1 1       1       1         1                       1     1     1       1   1         00
01 6                           1     1   1                                       1           1                         1   01
02 10     1   1 1         1 1                               1       1   1                           1                 1     02
03 11           1             1 1             1               1             1     1                 1       1         1   1 03
04 12                                 1         1 1     2       1   1                             1 1     1   1   1         04
05 11         1                     1 1                                         1                     1   2   1           3 05
06 7   1           1                                                   1           1       1   1                       1   06
07 5 1 1                                                           1                   1   1                               07
08 14       1   1   1                 2         1   1     1 1       1 1                           1       1     1           08
09 15   1     1 1   1                               1       1   1   2     1   1       1   1                   1     1       09
10 10     1           1           1     1             1           1         1         1                             1 1     10
11 5               1                           1         1                                     1                   1       11
12 9     1   1       1                                 2                               1   1   1                   1       12
13 19 1 1     1 1       1                   1   1       1   1 1       1     1         1     1         1   1           1 1 1 13
14 17     2     1               1 1       1         2       1               1 1   2 1     1                   1     1       14
15 11   1                                   2         1     1   1                         1       2   1                   1 15
16 8   1               1     1     2                                                               2 1                     16
17 8                         1             1 1                                   1 1                           1   1 1     17
18 11                 1           2   1               2   1       1       1             1                     1             18
19 11     1 1           1       1   1                               1   1 1                   1   2                         19
20 10 1 1 1       1                         1                 1         1       1 1                                       1 20
21 7   1     1             1               1                 1     1                                   1                   21
22 12           1   1     1   1   1               1       1                 1                                 2 1       1   22
23 4                                                 1       1       1                                   1                 23
24 8       1                                       1 2                 1         1               1           1             24
25 8                       1     2 1                                       1   1                     1 1                   25
26 15         1   1     1           2         2 1                         1 1         1           1                 1 1   1 26
27 6                                               1                     1           1   1       1                       1 27
28 17       1                 1 2     1   1       1   1     1       1               1   2         1     1 1       1         28
29 10 1 1                     1                                                   1   1       1       2     1           1   29
30 8       1           1     1                                         1   1       1                         1         1   30
31 11     1         1           1       1               1         1 1               1                 1       2             31
32 8   1                       1 1                                         1       1   1             1   1                 32
33 11         1                         1 1   1         1       1     1                 1 1                 1           1   33
34 16 1           1       2   1 1           1         1   1 1   3       1                 1       1                         34
35 12 1                     1                                   1   1   1                       1   1 1     2     1   1     35
36 8               2 1       1                       1                             2                         1             36
37 10     1               2                 1                 1           1   1                         1       1 1         37
38 12           1       1       1   1         1                       1                 1 1                 1     1 1   1   38
39 10 1                     1         1   1       1       1                                   1     1           2           39
40 12                         1           1   2 2       1 1       1                   1     1                       1       40
41 15       1   1             1                 1                 2               1     1 1   1   1             1   1 2     41
42 12       1   1     1                     1                     1         1 2               1       1     1 1             42
43 8                                   1                 1 1             2               1 1   1                           43
44 10       1     1     1         1 1             1                           1             1             1     1           44
45 14         1           1 1                             1   1               1     1   1       1   1 1               1 1 1 45
46 7                   1         1               1                     1                       1         1         1       46
47 11       1     1                         1 1     1 1       1 1     1   1                                       1         47
48 15   1   1   1                     1       1         1 1 1           1       2           1       1           1     1     48
49 10                                             1   1                       1   1   1 1 1   1     1       1               49
50 15 1   1                 1       1     1           1       1   1 1     1 1           1       1     1     1               50
51 12         1             1   1 1   1       1     1   1                                                   1       1   2   51
52 8                     1 1     1               1     1           1             1                     1                   52
53 10         1       1 1             1 1                               1   1           1                               1 1 53
54 10   1                       1                         1 1                       1       2         1           1       1 54
55 11 1       1             1                           1                         3 1     1   1         1                   55
56 10     1         1 1                                           3                 1           1                   1 1     56
57 17       1       1         1 2   1 1     3                 1       1                             2     1   1       1     57
58 8                   1               1       1                     1 1     1       1                 1                   58
59 11     1         1                         1 1                 1       1   1           1 1   1       1                   59
60 11                 1 1           2     1                 2           1                           1     1             1   60
61 9             1                 1                         1                         1   1 1 2     1                     61
62 10     1       1   1                       1                                 1     2             1           1 1         62
63 7                 1                                         1             1   1 1               2                       63
64 9         1                 2                       1                 1 1 1 2                                           64
65 12     1   1               1             1   1 2           1                       1     1                     2         65
66 10       1         1   1                     1           2   1       1                   1           1                   66
67 13               1     1       1 1   1 1                         1         1             1   1           1   1       1   67
68 9                 1   1             1   1     1 1             1                                         1             1 68
69 8                                         1                   1               1             1         2 1   1           69
70 13 1             1         1         1                             1       1 1         2   1 1 1             1           70
71 1                                                       1                                                               71
72 15 1           1               1     1         1   1                   1   1   1           2         1   2       1       72
73 12 1                                 2 1               1   1 1         1           1                   1           1 1   73
74 7                     1               1                     1     1                   1 1                     1         74
75 12   1                 2 1         1         2                   1 1     1                 1                         1   75
76 12 1   1         1     1                     1       1     1                 1 1   1           1   1                     76
77 15                                       1   1 1   2   1 1           1       1   1     1   1           1       1       1 77
78 12           1     1 1                           1           1       1       1     1       1         1   2               78
79 11       1           1         1   1 1           1           1               1                 1     1       1           79
80 13 1   1     1 1     1     1           1               1               1 1                     1     1 1                 80
81 13   1         1 1                   1                     1       4             1                   1       1         1 81
82 11           1   1               1   1         1 2                         1                 1           1         1     82
83 10           1 1         1                 1                   1   1   1     1             1                     1       83
84 10         1 1   1 1 1               1 1         1                                                             1   1     84
85 9   1                   1     1       1               1         1                                   1     1     1       85
86 13                 1         1         1 1       2                     1 1   1     1     1           1         1         86
87 12             2         1 1     1     1                   1                         1           1   1         1     1   87
88 6               1                 1                         1 1                     1                       1           88
89 12 1 1   2   1             1                 1       1               1                         1       1       1         89
90 10             1   1 1     1 1                             1       1     1         1       1                             90
91 9           1 1       1             1     1   1           1       1               1                                     91
92 12 2 1                   1     1       1 1         1   1                         1   1     1                             92
93 14         1   1   1 2 1 1         1                   1 1       1         1                     1   1                   93
94 9                             1       1   2                 1 1         1                   1                       1   94
95 10       1     1         1                       1           1               1         1           1         1         1 95
96 9         1                                   2     1                 1     1                               1 1   1     96
97 10     1                                       1   1   1                                       1           1     1 1   2 97
98 14 1 1 1 1 1           1 1                       1   1                     1 1       1                     1     1       98
99 7             1                 1 1                             1   1           1       1                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
Ngày
/
Tháng