BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/10/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9                 1       1       1       1                 1     1                                 1   1             1 00
01 10         1   1       1           1                         1 1   1 1             1                                 1   01
02 12               1     1               1               1       1 1   1 1       1   1   1         1                       02
03 10 1             1               1                       1                 1           1         1 2     1               03
04 9       1   1   1                       1         1                                               1     1           2   04
05 13                 2 1               1     1       1   1     1     1     1       1                       2               05
06 11                 1         1   1       1       1                                 1 1         1     1   1     1         06
07 6                                 1               1                   1               1                   1       1     07
08 12                 1       1       1 1     1 1       1 1 1             1                   1                   1         08
09 16             1   1       1     1         1               1 2   1     1               1   1 1       1       1 1         09
10 10                               1   1       2     1                     1 1               1 1                       1   10
11 5                       1       1     1     1       1                                                                   11
12 9   1   1               1 1                                 1             1           2                         1       12
13 12   1 1   1         1             2   1                         2   1         1                                   1     13
14 15 1   1         1         1         1   1     1   1       1                   1   1   1                     2     1     14
15 12           1             1 1       1                   1 1     1       1   1         1       1           1             15
16 10   1                 1                 1           1                   1 1 1                   1   1             1     16
17 17     2         1           2   1     1         1   1     1     1         1 1           1           1         1 1       17
18 13 1     1     1       1                     1         1           1             1   1     1               1         1 1 18
19 13               1 1       1                   1     1 1   2             1       1 1                       1 1           19
20 11       1             1       1                           1             1   1               1       2     1     1       20
21 12                       1   1                       1 1           1     1                 1   1   1           2   1     21
22 9       1 1                           1                         1   1     1                         1       1         1 22
23 7       1 1     1                                                 1                 1 1                       1         23
24 14   1       1     1   1   1                               1     1       1             1 1         1 1     1         1   24
25 14 1       1     1     3       2       1   1               1 1               1       1                                   25
26 18             1         1           1   1       2     1   1           1               1     1 2         1 1   1 1   1   26
27 15 1       1 1       1   1       1     1   1     1     1                   1               2   1     1                   27
28 7     1         1   1   1                                                       1                                   1 1 28
29 8               1                     1     1 1                   1   1             1                         1         29
30 17 1     1     1   1       1                               2             1                   3 1   1   1 1       1     1 30
31 16         2   1   1     1 2 1                       2   1       1                         1             1 1       1     31
32 11           2   1   1                 1         1 1     2     1                                           1             32
33 14 1       1 1                         1                       2     2           1   1 1               1       1   1     33
34 13 1         1                                           1       1   1 1       1 1 1         1     1   1     1           34
35 9             1                 1   1                       1           1     1   1                               1   1 35
36 9                                       1 1                 1 1         1                     1           1   1     1   36
37 9           1 1             1       1                           1 1         1           1     1                         37
38 16               1     1   1 2       1             1   1       1   1   1     1     1     1         1 1                   38
39 7                 1                                             1   1 1 2                             1                 39
40 13     1         1       2         2               1   1 1             1                         1     1             1   40
41 8   1 1 1                                 1           1       1 1                                       1               41
42 11     1         1     1           1                 1   1   1                 1               1   1             1       42
43 5           1                                                     1           1                                   1   1 43
44 12 1 2                                               1               2 1         1             1         1           1 1 44
45 12             1               1       1       1     1             1         1     1   1 1       1         1             45
46 11                     1             1     1     1       1                 1 1         1                     1     1 1   46
47 14 1         1           1 1   1         1   1 1   1           1       1         1               1   1                   47
48 3       1                                               1                         1                                     48
49 8     1           1                                                 1         1         1     1           1       1     49
50 13 1                       1 1         1 1                                 1   1     1           1 1 1       1         1 50
51 15   1   2   1 2                   1 1             1                       1         1 1 1       1 1                     51
52 8                   1 1                   1     1                   1             1           1             1           52
53 8   1                       1 1     1                                 1   1                                   2         53
54 13     1             1         1               3 1     1                     1 2                   1                   1 54
55 9             1 1   1                                         1                   2         1     1               1     55
56 9                   1                   1               1           1                     1 1         1         1     1 56
57 9         1             1               1     1             1                 1 1         1               1             57
58 12                                   2 1         1         1                 1   1               1 1   1     2           58
59 7                   1       1     2       1                     1                                                   1   59
60 11 1                   1 1           1                       1               1   1         1 1           1             1 60
61 12         1                           1 1   1             1                     2       2   1                 1 1       61
62 6                         1                   1 1             1 1                         1                             62
63 10                             1 1                   1         1     1       1         1           1   1 1               63
64 8 1         1               1       1                                                   1         1       1   1         64
65 11       1 1                       1 1               1         1       1       1                       1       1       1 65
66 10                             1   1               1         1 1                   1     1 1 1                       1   66
67 11                 2           1             1                 1                 1               1     3     1           67
68 8   1 1           1                   1     1                             1                     1               1       68
69 10         1                   1 1                   1 1                                             1     2     2       69
70 8               1   2     1                     1         1   1             1                                           70
71 8 1     1   1             1           1   1                                               1 1                           71
72 11       1   1       1 1                                 1     1             1                         1 1       1     1 72
73 14     1   1             1               1           1   1       1     1 1     1   1     1     1                       1 73
74 6   1                 1                 1                                           1         1                     1   74
75 15   1   1     1 1               1             1 1         1             1       1   1                 2       1     1   75
76 9                 1     1     1           1 1                     1       1                       1             1       76
77 5       1                     1 1                   1             1                                                     77
78 14                               1 1     1   1 2             1     1           2           1     1       1         1     78
79 7                   1                                 1                 1   1                       1           1 1     79
80 6   1       1                                   1             1           1                 1                           80
81 11             1         1     1           1     1                   1       1     1   1                     1     1     81
82 9         2       1             1       1         1                         1 1           1                             82
83 6       1             1         1           1                                       1     1                             83
84 11                 1           1             1 1           1     1   1                   2     1               1         84
85 10   1                   1         1       1       1 1           1                       1 1                         1   85
86 7   1                         1                       1     1     1   1             1                                   86
87 5                                 1       2       1                                                             1       87
88 7                           1               1         1     1                               1       1 1                 88
89 10     1             1                         1                           1         1         1 1         1 1   1       89
90 14   1 1 1                                   1 1                           2       1   1         1         1     1 2     90
91 12 1 1                         1                           1       1   1                 1       1           2     1   1 91
92 7 1   1                           1                                   1 1         1                     1               92
93 8           1 1     2       1   1                       1                                                             1 93
94 16   1               1 1     2 1     1 1   1       1   1 1                           1                   1   1         1 94
95 17                           1   1     1 1   1 2 1   1   1   1     2             1           1 1   1                     95
96 12 1                     1                       1 1                 2   1       1                     2 1   1           96
97 14 1   1   2 1             1             1   1         1     1                       2   1       1                       97
98 9     1         1                                                             1         1   1   2               1   1   98
99 17     1       3         1       1       1       1 2     1                 1     1   2               2                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
05
/
08
31
/
07
29
/
07
24
/
07
22
/
07
17
/
07
15
/
07
10
/
07
08
/
07
03
/
07
01
/
07
26
/
06
24
/
06
19
/
06
17
/
06
12
/
06
10
/
06
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
Ngày
/
Tháng