BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17   1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1   00
01 8     1 1                 2                                           1         1               1   1                   01
02 11                                   1   1             1           1           2     2             1     1 1             02
03 14   2   1   2 1                     1                                             1 1   1 1 1     1                   1 03
04 9   1                                 1                               1               2 1                   1     2     04
05 11       1             1         1                         1           1 2                 1               1   1   1     05
06 13   1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1             06
07 16           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2   07
08 9                                 1 1     1     1                 1                   2                       2         08
09 12           1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1               09
10 11 1           1             1       1           1 1 2                   1                       1 1                     10
11 12     1 1                   1 1               1     1     2   1                                           1     1 1     11
12 13                 1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             1 12
13 14     1 2 1     1                                                   1         1         1 2 1       1     1           1 13
14 10       1 1       1         1       1             1 1               1                 1     1                           14
15 17 1 1     1 1 2         1                   2       1       1                           1 1     2 1       1             15
16 8                                       1                                   1     1             1           1   2   1   16
17 8               1       1 1                                       1   1               1           1   1                 17
18 13 2       2                   1 1       1   3                             1                 1       1                   18
19 10           1 1       1             1               1             1                           1               1   1 1   19
20 10     1     1                               1       2   1   2                               1               1           20
21 9               1                                       1 1     1   1 1       1                       1     1           21
22 8       1 1     1                                                   1                 1 1 1           1                 22
23 13         1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                                                 1 23
24 11               1 1       1                         1           1 1     1         1 1               1     1             24
25 8 1   2       1 1 1                       1                 1                                                           25
26 5     1                         1                               1                             1                 1       26
27 7                       1 1                             2         1                 1           1                       27
28 9     1     1   1       1                       1                                             2     1                 1 28
29 8       1 1   1   1                             1                                 1         1                 1         29
30 8         1     1   1                           1         1           1                             1               1   30
31 9                 1         1         1 1 1                       1       1                             2               31
32 19     1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 1 32
33 9         1                       1   1           1         1       1               1                       2           33
34 13   1             1       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1           34
35 14                     1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1             35
36 8     1 1     1     1                             1                         1   1                             1         36
37 10       1 1     1                         1               1         1         1       1   1       1                     37
38 15                   1       1 1     1   1         2                       1     3       1         1 1             1     38
39 13         1           1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1       39
40 9       1         1                 1   1           1     1               1                                       1   1 40
41 17                       1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1     41
42 17                       1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2   42
43 9 1       1             1       1 1                                       1   1             1     1                     43
44 13 1                         1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1       44
45 11   1               1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1                 45
46 7                             1 1                       1         1           1         1   1                           46
47 10                                   1       2         1       3       1                                   1           1 47
48 9 1                 1             1     1             1     1             1     1 1                                     48
49 10         1   1 1     1                             1         1           1       1               1   1                 49
50 11       1             1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1       50
51 10               2     1   1                               1                         1   1       1           2           51
52 6                 1                     1     1                                 1 1                               1     52
53 19           1         2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   1 53
54 10                       1   1         1                       2   1             1     1     2                           54
55 8     1                                       1               1   1 1                   1               1 1             55
56 6                         1     1 1                     1       1                                   1                   56
57 11 1   1                       1 2     1                       1             1         1               1     1           57
58 20   1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1           58
59 16       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                                 59
60 6                   1               1           1                   1   1 1                                             60
61 14 1           1     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1             61
62 5                                   1                                   1   1                 1 1                       62
63 15 1   1     2       1 1 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1     63
64 5                       1   1                   1   1       1                                                           64
65 9 1               1                   1 1     1                                     1   1           1           1       65
66 11 1 1           2                       1             1         2                             1 1         1             66
67 10           1 1                                       1         1   1 1 2                     1 1                       67
68 14       1   2   1 1       1 1           1                             1     3                 1   1                     68
69 10                           1             2           2 1             1                   1           1         1       69
70 10                     1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1   70
71 7 1 1 1                     1                         1                             1                   1               71
72 6                   1                                                               1                   1       2 1     72
73 11             1                         1   1           1 1         1   1     1         1   1                         1 73
74 8     1     1         1                                 1     1                 1           1                         1 74
75 7             1                               1 1     1                               1             1       1           75
76 8               1               1 1 1           1               1                         1                       1     76
77 12           1               1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1         77
78 8 1 2                     1               1                         1 1               1                                 78
79 14     1                 2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 1 79
80 11           1                   1                                     1             1         1   1   2 1   1       1   80
81 14                                 1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1   81
82 7         1                                             1             1         1 1                           1   1     82
83 10                   1                 1 1         2     1                   1                         2               1 83
84 8                             1               1     1                 1                       1       1     1   1       84
85 8             1   1     1     1       1                                                         1             1     1   85
86 10   1     1                     1                     1   1                   1   1   1       1                       1 86
87 9                   1   1       1     1               1   1                                         1     1           1 87
88 5                   1             1                                 1                               1               1   88
89 12       1               1     1                           1                       2 1           1     2       1       1 89
90 5             1                           1         1                     1                   1                         90
91 8         1         1         1 1 1                                                           1                   1   1 91
92 15   1               1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2   92
93 14       1         1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1     93
94 9 1                               1       1 1     1   1     1               1                               1           94
95 8 1         1                 1       1                         1                 2                                   1 95
96 17               1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1     96
97 10   2               1 1   1   1     1           1                       1                                     1         97
98 10   1     1       1                                   1               1                 2   1   1   1                   98
99 11 1     1     1             1                         1                         1       1                 1   1 1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng