BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10       1             1     1 1                     1                       1       1                 1       1       1 00
01 14       1 2           1       1     1     2       1                               1           1   1       1           1 01
02 7     1       1                                 1           1       1                               1     1             02
03 8             1             1                     1 1     1                           1             1               1   03
04 8         1                             1                     1       1         1           1   1   1                   04
05 8                         1       1                               1         1   1                     2 1               05
06 11 1     1     1   1             1             1                 1 1                                   1         1   1   06
07 12   2 1         1                   1             1   1   1           1   1       1                                   1 07
08 11       1               1 1           1   1                             1       1   1                 1       1       1 08
09 13 1 1                 1       1   2                         1           1           1             1   1       1     1   09
10 12                           1 1   2   1     1   1               1     2         1                                   1   10
11 8               2     1 1                       1             1                                             1       1   11
12 12 1           1                       1 1             1               1   2             1   1               1 1         12
13 13             1   1                   1   1         1               2                   1 1   1         1             2 13
14 12                 1 1                     1                             1     1 1 1 1 1   1         1         1         14
15 12   1   1 1                               1     1 1         1   1 1                             1             1 1       15
16 9                                       1   1             1           1 2 1             1                 1             16
17 11                             1 1           1 1       1                                   2         1           2   1   17
18 9                       1                           1       1       2                 1     1     1       1             18
19 14   1     1       1           1       2       2     1       1                       1               1 1       1         19
20 7   1             1                               1             1                           1             1       1     20
21 5     1     1                                                               1                               1   1       21
22 10           1 1             2           1       1 1                           1             1 1                         22
23 8       1   1               1                           1             1                     1 1     1                   23
24 18   2 2         2         1         1             1     1       1               1 1     1       1     1   1   1         24
25 16                 1   1 1           1   1         1                         1   1     1       1     1     3       2     25
26 10 1                       1     1               1       1       1       1 1                       1         1           26
27 18       1   1     1           1   1 1     1             1     2           1 1         1       1 1       1   1       1   27
28 14         1 2   1   1         1               1           1       1     1                 1         1   1   1           28
29 5                                                               1         1   1     1               1                   29
30 11   2             1                                 1       1                 1       1     1     1   1       1         30
31 15         1       1       1         1     1           1   1                                   2   1   1     1 2 1       31
32 17       2           1     1         1               1   1       1       1   2 1 1               2   1   1               32
33 9           1         1               1   1     1                             1       1       1 1                       33
34 12     1     1                 1                   1   1 1   1             1       2   1         1                       34
35 10   1   1       1                       1                 1       1     1 1                       1                 1   35
36 13     1       1                 1 1 2     1   1   1 1     1 1         1                                                 36
37 12       1 1       1     1             1           1   1 1     1                                 1 1             1       37
38 20           1 2       1 1         3   1       1     1           1       1       2                   1     1   1 2       38
39 10               1     1 1   1 1     1           1             2                                       1                 39
40 13               1   1                 1             1                       2 1           1         1       2         2 40
41 7   1     1                     1                 1                                     1 1 1                           41
42 10     1                     1       1   1             1                         1         1         1     1           1 42
43 5                     1                                 1   1     1                             1                       43
44 9               1   1           1 1           1         1                             1 2                               44
45 11 1                 1                 1       1     1     1   1     1   1                         1               1     45
46 7   1         2                 1                         1       1                                       1             46
47 11 1                               1     1               1             1         1     1         1           1 1   1     47
48 9   1 1                     1                 1           1   1     1               1       1                           48
49 8                             1     1   1               2                           1     1           1                 49
50 10       1       1                           1             1       1 1               1 1                       1 1       50
51 10       1                                         1                               1     1   2   1 2                   1 51
52 9                                           1             1 1     1           1 1 1                     1 1             52
53 10             1       1 1         1         1 1                                   1     1                       1 1     53
54 12 2                                     1   1     1         1   1   2                     1             1         1     54
55 9                   1     1                                   1         1 1         1             1 1   1               55
56 7                 1             1         1     1   1                               1                   1               56
57 14                     2   2           2     2               1     1           1   1           1             1           57
58 10 1       1     1 1     1       1               1                 1         1 1                                         58
59 12     1               1     1             1         1       1         1     1                           1       1     2 59
60 9           1                     1     1   1                         1       1       1                   1 1           60
61 9 1       1         1   1                               1   1     1               1           1                         61
62 11   1 1     1         2                         1       1               1 1 1                                 1         62
63 11           1 1 1           1   1       1     1                   1   1                                           1 1   63
64 12           1               1 1             1           1                   1 3       1         1               1       64
65 8                       1           1                     1     1       1                   1 1                       1 65
66 11           1               2 1 1     1               1               1   1                                       1   1 66
67 7     2                         1           1                                                         2           1     67
68 13         1 1     1     1                   1     1 1   2                 1             1 1           1                 68
69 5                                         1           1                                       1                   1 1   69
70 9             1                     1         1                                 1 1                 1   2     1         70
71 15   1   1                       1 1     1   1         2               1           1 1 1     1   1             1         71
72 8             1           2           1                                                     1   1       1 1             72
73 10 1           1                 1                   1   1       1           1             1   1             1           73
74 8                   1   1 1                                   1       1       1         1                 1             74
75 9     1       1                                           1         1                   1   1     1 1               1   75
76 11   1   1                 1 1 1 1         1                     1                                     1     1     1     76
77 11 1     1           1         1 1                     1   1                       1         1                     1 1   77
78 8                               1 1                   1           2     1                                           1 1 78
79 9                         1 1       1   1 1                   1     1             1                     1               79
80 8         1                       1 1           1                         2             1       1                       80
81 7 1                                                                 1   1         1               1         1     1     81
82 12                                     1 1 1     1               1             1 1   1         2       1             1   82
83 13                 1 1     1                   2             1   1   1         1     1       1             1         1   83
84 5                                           1                           1       1                     1           1     84
85 12                         1         2               1 1           1 1         1 1       1                   1         1 85
86 12 1                     2               1         1         2 1     2                   1                         1     86
87 4                                         1     1         1                                                           1 87
88 12   1           1   1 1                     1   1               2         2         1                           1       88
89 11 1   1     2                 1               1   1   1           1                       1             1               89
90 10 1       1             1                       1         1 1                       1   1 1 1                           90
91 18 1         1   2   1     1 1 2         2       1     1                   1     1     1 1                         1     91
92 8                 1 1   1                                     1 1                     1   1                           1 92
93 14         1                 1               1     1   1   1           1     1                   1 1     2       1   1   93
94 12     1                                   1   1                   1         1       1   1               1 1     2 1     94
95 11       1 2         1                               1 1       1     1 1                                         1   1   95
96 11         1     1       1             1                       2         1   1     1   1                     1           96
97 16 1     1         1 1     1       1   1       1               1             1         1   1   2 1             1         97
98 12     1         1 1 1 2                     1   1                     1           1       1         1                   98
99 13     1       1   1 1           1                   1                               1     1       3         1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
24
/
02
19
/
02
17
/
02
12
/
02
10
/
02
05
/
02
03
/
02
29
/
01
27
/
01
22
/
01
20
/
01
15
/
01
13
/
01
08
/
01
06
/
01
01
/
01
30
/
12
25
/
12
23
/
12
18
/
12
16
/
12
11
/
12
09
/
12
04
/
12
02
/
12
27
/
11
25
/
11
20
/
11
18
/
11
13
/
11
11
/
11
06
/
11
04
/
11
30
/
10
28
/
10
23
/
10
21
/
10
16
/
10
14
/
10
09
/
10
07
/
10
02
/
10
30
/
09
25
/
09
23
/
09
18
/
09
16
/
09
11
/
09
09
/
09
04
/
09
02
/
09
28
/
08
26
/
08
21
/
08
19
/
08
14
/
08
12
/
08
07
/
08
Ngày
/
Tháng