BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8     1             1     1           2                     1                                                 1       1 00
01 4                       1                                                       1                 1                 1   01
02 13       1   2           2     1             1         2                       1     1             1             1       02
03 10                 1             1                     2 1                         1 1     2                     1       03
04 11         1   1 1           1       1             1   1           1                     1                   1         1 04
05 8       1           1 1   1           1                                                     1 1           1             05
06 8       2       1                                 1                       1                 1       1 1                 06
07 15 1     1           1     1     1         1 1                               1       1   1 1                 1       1 2 07
08 7                 1                                         1   1                       1             1   2             08
09 12                         1     1 1       1 2   1             2         2                                           1   09
10 7                 1           1   1                               1   1       1                                       1 10
11 13           1 1       1           1               1 1         1   2         1                           1       1 1     11
12 9   1       1             1           1         1           1   1                                       1       1       12
13 13           1       1 1         2 1   1 1           1 1   1                 1             1                             13
14 13                   1           1           1   1   1                         1     1           1 1   1   1 1 1         14
15 9                 1     1         1                                 1 1   1         1                   1     1         15
16 8         1       1                 1     2                           1                       1     1                   16
17 13     1       1 1 1                         2               1                 1       1             1     1       2     17
18 15     2       1             1   1       1       1 2         1   2                   1             1                 1   18
19 16     1     1           1 1         1 1 1       1 1 1           1       1   1               1 1   1                     19
20 7             1       1             1     1   1                                       1                       1         20
21 17 1 2     1     1   1     1 1       1                     1   1     1   1 2                               1 1           21
22 11       1           1                   1         1   1     1     1     1   1 1               1                         22
23 7                 1                     1     1                 1                           1 1   1                     23
24 12       1       1         1   1 1   1                   1           1                 1   1                 1     1     24
25 7   1       1         1                                       1       1                 1   1                           25
26 13                         2   1     1     1     1           1   1               2 1           1                   1     26
27 10 1           1   1   1       1       1                                       1         1                   1   1       27
28 14       2       1   1                   1     1 1                     2     1     1 1           1                 1     28
29 10     1                           1                                 1     1 1         1       1         1 1   1         29
30 3                                                                                                     1         1 1     30
31 5             1                                         1         1                     1                           1   31
32 12       1 1       1   1                       1             1         1     1 1       1                     1         1 32
33 12       1         1             1     1             2             1               1     1             1 1     1         33
34 12   1     1                       1   1                 1 1     1             1           1       1     1           1   34
35 10                                           1   2   1           1   1   1     1 1                               1       35
36 8 1   1             1         1   1     1           1                                                           1       36
37 9         1             1           1                                       1     1 1     1   1             1           37
38 7                 1               1     1       1                 1       1       1                                     38
39 12   1                       1                 1     1     1   1     1       1       1     1 1     1                     39
40 7       1 1                         1         1 1                       1     1                                         40
41 10           1                 1     1     1 1         1   1           1               1         1                       41
42 7                 1               2           1                                     1     2                             42
43 10         1     1             1           1   1   2       1                                 1                         1 43
44 10             1         1   2                           1     1       1                     1           1             1 44
45 10                             1                     1 1   1             1       2                   1 1             1   45
46 13                               1                       1     1 1                 1   1   1   2               1   1 1 1 46
47 7                           1                                                   1     1   1                 1 1     1   47
48 9   1                                                 1 1       1                                   1 1   1 1   1       48
49 15     1       1     1                     2 2         1 1     1       1     1           1             1           1     49
50 12         1 1   1       1             1                     1           1         2   1     1                 1         50
51 8         1                       1       1                       1         1         1   1                   1         51
52 6                                                     1   1                               1       1             1 1     52
53 10 1       1   1   1               1     1       1               1                                           1 1         53
54 17                     1 1     1       1         1   2 1             2   1     1         1           1             3     54
55 5     1         1                                           1                                   1                 1     55
56 13 1   1 1     1     1                     1               2   1 1         1     1 1                                     56
57 10     1                         1             1                 1 2     1       2                         1             57
58 15                   1 1                           1   1   2           1             1 1     2   1           1   2       58
59 11 1             1   1                     1 1           1                 1   2         1               1               59
60 10 1 1               1         1         1 1           1           1   1                                   1             60
61 13         1         1     1 2                           1               2       1                     1 1       1     1 61
62 13             1           1   1       1                       1     1           1   1     1     2   2                   62
63 10       1                   1               1                                     1 1 1             1 1         1     1 63
64 11                     2       1                             2     1           1                 1   1 1   1             64
65 13   1           1         2 1   1                 1                 1       1   1 1                               1   1 65
66 10       1       1           1 1       1                   1                                       1     1     2         66
67 8                                 1     1               1         1                         1     1     1 1             67
68 10             2                               1   1             2       1               1               1         1     68
69 7           1                       1                                           1     1 1   1   1                       69
70 13   1           1             1   1 1                         1   1                     1         2 1       1   1       70
71 23 1 1 1 1   1   1                 1       1 1 1   1         2       1 2     1               1         1 1 1 1 1         71
72 7 1                                 1         1         1                 1                         1         1         72
73 13 1   1               1           1       1             1                                 1     2   1 1     2           73
74 9                     1             1                     2   1               1 1     1 1                               74
75 15         1   1   1     1 1         1   1   1               2 1         1                     2                     1   75
76 11                         1           1         1               1 1       1           1       1 1             1 1       76
77 14               1     1                 2         1   1     1     1       1         1     1 1 1                     1   77
78 11   1                       1                             1   1     1     1   1               1   1 1           1       78
79 11   1     2           1 1   1   2                       1                 1                         1                   79
80 8 1         1 1       1                 2   1               1                                                           80
81 10       1 1                   1   1           1           1               1                 1                       1 1 81
82 11 1     1         1   1     1                   1                         1   1         1                 1       1     82
83 13           1     1 1   2       1                                     1 1             1           1 1               1 1 83
84 6         1                                   1     1                         1                     1               1   84
85 15 1 1 2           1     2             2             1 1             1   1 1                               1             85
86 11   1 1                       1       1                   1         1     1       1     1   1                       1   86
87 16                 1         1   1                       2             1           2   1         2 1   1     1   1     1 87
88 16 1         1               1                           1     1     2       1       1     1     2       2           1 1 88
89 11 1           1     1 1             1       1   1                           1       1         1                       1 89
90 12               1         1         1         1   1                     1       1 1             1 1   1           1     90
91 12   1                   1 1     1   1           1   2                       1                         1       1       1 91
92 3 1   1                                                             1                                                   92
93 8     1   1 1                             1                                           1 2     1                         93
94 12             1               1                   1 1         1       1             1                 1 2 1         1   94
95 9           3   1                       1     1                       1                     1             1             95
96 10 1 1               1       1           1                     1     1                           1 1 1                   96
97 14               1               1         1   2 1 1   1         1         1 1   1             1                     1   97
98 7                       1             1     1                                   1 1                         1 1         98
99 11   1                   1                         1 1   1         1               1 1                 1 1 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng