BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
22
/
05
16
/
05
15
/
05
09
/
05
08
/
05
02
/
05
01
/
05
25
/
04
24
/
04
18
/
04
17
/
04
11
/
04
10
/
04
04
/
04
03
/
04
28
/
03
27
/
03
21
/
03
20
/
03
14
/
03
13
/
03
07
/
03
06
/
03
28
/
02
27
/
02
21
/
02
20
/
02
14
/
02
13
/
02
07
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
24
/
01
23
/
01
17
/
01
16
/
01
10
/
01
09
/
01
03
/
01
02
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14   1       1   1 1                                   1     1 1 1 1                       1   1   2                   1 00
01 11         1 1                                                                 1             1       1 2     1   1   1 1 01
02 5       1                               1                           1             1                                   1 02
03 4               1   1                                                   1                                     1         03
04 7                         1                                   1                                     1 2 1             1 04
05 10   1                 1             1       2                 1 1 1       1       1                                     05
06 11 1               1             1 1       1   1   1     1                 1                       1             1       06
07 9           1                     1 2               1                                   1     1           1 1           07
08 9   2                         1               1                         1       1     1   1         1                   08
09 9                       1                 1             1             1         1             1       1   1     1       09
10 14     1                                                     3 1       1     2 1     1             1 1       1       1   10
11 12 1 1     1                     1   1 1 1   1 1                     1             1                       1             11
12 12   1       1 1       1                               1   1                   2     1           1       1           1   12
13 8 1           1                 1   1                     1       1                 1 1                                 13
14 12       1 2   1 1         1   1         1                         1                             1   1           1       14
15 7                   1     1             1             1                         2                           1           15
16 11     1   1                             1   1         1                         1             1 1               1 1 1   16
17 13   1             1   1       1 1 1                                         1         1 1   1           1       1 1     17
18 11   1                   1       1               1   1   1                           1 1 1           1 1                 18
19 3 1           1           1                                                                                             19
20 12               2 2       2 1       1           1         1                 1                           1               20
21 9       1     1           1         1         1       1                                     1         1   1             21
22 20 1         1         1       1     1   1 1                     1     1       1   2           1   1     2 1   2   1     22
23 12         1     1         1               1   1         1           1     1         1                   2       1       23
24 9   1               1   1 1         1           1                           1                           1     1         24
25 19           1             2   1 1     1                   1     1   1         1 1   1 1   2             1 1 2           25
26 8     1                 1           1           1   1           1         1                             1               26
27 10   1             1               2         1                     1 1 1     1       1                                   27
28 17           1                   2     2   1     1     1 1   1 1                           1           1 1 1 1   1       28
29 15                 1 1   1                     1     1             1             1   2       1     1         1   1     2 29
30 13 1       1                 1 1       1   1       1   1                                                         1 1 1 2 30
31 20   1 1               1 1       1               1 2   2 2 1   1         1 1 1       1           1                     1 31
32 11         2 1                 2                 1       1                                 1     1     1       1         32
33 8       1         1   1 1                 1       1                     1                             1                 33
34 12 1             1 1         1   1   1 1                     2             1                                 1         1 34
35 10     1       1 1                                         1       1               1           1       1           1 1   35
36 10               1       1   1     1     1                 1                     1       2                 1             36
37 9                                           1 1     1       1     1                 1 1             1               1   37
38 10 1     1                           1   1         1                           1         1 1                   1   1     38
39 12     1   1     1                       1         2     1   1       1                         1       1               1 39
40 11             1                             1 1   3     1                   1   1                         1         1   40
41 13       2     1                       1 1 1   1                     2 1   1   1                     1                   41
42 16         1 1               2       1     1         2 1     1 1 1     2                 1               1               42
43 12   1   1       1 1                                             1   1     2     1                         1       1 1   43
44 16             1 1     1     1               1   2         1   1   1 1                         1   1   2               1 44
45 10   1               1                     1                     1                 1     2 1                   1   1     45
46 8                           1             1                           1         1 1   1       1               1         46
47 10                                     1     1           1           2   1           1   1                   1       1   47
48 12     1                     1         2                       1                           1 2         1   1   1 1       48
49 5 1     1                                     1                           1                                       1     49
50 13     1     1           1   1 1               2   1 1               1   1           1             1                     50
51 7                 1                                   1       1                               1 1             1     1   51
52 15           1 1                         1           2 1     1           1     1 1   1   1   1   1             1         52
53 13           1               1   1 1                         1   1           1             1 1     3         1           53
54 7                         2               1   1       1           1           1                                         54
55 12       1                   1               1             1   1                         1   1 1 2             2         55
56 10                       1                         1                     1     1       1   2 1       1           1       56
57 11     1 1       1     1     1                           1     1         1                       1         1           1 57
58 5           1           1                                         1               1                             1       58
59 7                                               1                       1         2     1       1           1           59
60 9           1                 1   2         1         1                         1 1                           1         60
61 7 1           1                               1             1     1   1   1                                             61
62 10       1                   1         1   1   1     2                                             1 2                   62
63 14     2       2               2       1         1             1           1     1   1             1     1               63
64 9                           1 1   1                             1                               1     1   1     1 1     64
65 7                                                       2         1         1         1     1       1                   65
66 7                   1           1     2                 1 1                                 1                           66
67 6             1                         1         1               1   1           1                                     67
68 10       1                 1       1     1                                     1           1   2             1       1   68
69 11 1                       1           1                 1 1   1       1     1         1             1             1     69
70 10           1             1   1         1   1               1           1   1                   2                       70
71 11                   1 1         1         1   1                     1 1 1   1               1   1                       71
72 15         3   1     2         1               1                               1 1     1   1       1 1               1   72
73 10 1 1   1           1           1       1       1                                                       1           1 1 73
74 10       1         1 1 1       1                       1                 1     1             2                           74
75 9               1 1         1     1                         1                   1         1               1       1     75
76 9 1               1                               1 1         1 1   1                             1         1           76
77 11           1                   1 1             1     2         1   1                 1             1         1         77
78 7         1                                       1 1                     1           1 1         1                     78
79 8 1 1           1 1 1                                                                                       1 1       1 79
80 16   1     1 2           1       1       1 1         1         1           1 1           1     1     1 1                 80
81 7                                   1                     1           1                       2   1             1       81
82 11             1       1                     1   1   1                 1 1   1   1             1               1         82
83 11               1       1           1                     1 1   1           1     1           1                   2     83
84 13 2     1           1   1             2                                       1   1   1                   1       2     84
85 8   1                   1                                           1         1         1 1               1 1           85
86 9               1                           1               1   1 1               1             1                   1 1 86
87 10                 1                 2             1         1           1               1   1             1 1           87
88 13                           1 1     1         1           2     1         1         1     2               1           1 88
89 11     1   1           2 2                                       1   1     1                     1       1               89
90 16                     1 1 2   1   1         1                 1 2 1             1     1           1 2                   90
91 8       1             1           1       1     1                                   1                 1           1     91
92 9                                                   1 1               1   1 1 1   1 1                   1               92
93 16     1           1 1 1           1             1       1     1   2     2             1 1                       1   1   93
94 10         1   1 1                           1   1 1                                   1                       1 1   1   94
95 13   1               1                     1 1   1       1 1           1       1       1     1   1       1               95
96 10     2       1     1           1     1 1                               1 1                 1                           96
97 9     1                         1         1               1                 1     1                         1   1   1   97
98 11 2   1           1 1 1           1                 1                 2                                               1 98
99 10     1 1           1 1     1     1     1   1             1                                                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
22
/
05
16
/
05
15
/
05
09
/
05
08
/
05
02
/
05
01
/
05
25
/
04
24
/
04
18
/
04
17
/
04
11
/
04
10
/
04
04
/
04
03
/
04
28
/
03
27
/
03
21
/
03
20
/
03
14
/
03
13
/
03
07
/
03
06
/
03
28
/
02
27
/
02
21
/
02
20
/
02
14
/
02
13
/
02
07
/
02
06
/
02
31
/
01
30
/
01
24
/
01
23
/
01
17
/
01
16
/
01
10
/
01
09
/
01
03
/
01
02
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng