BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10     1                       1             1   1           1         1                     1                 2       1 00
01 9           1           1       1                                     1                   1               1     2     1 01
02 6                                         1           2                   1                                 1       1   02
03 14                 1 1 1           1       1                     2       1                   1     1   1 2     1         03
04 17         1 1   2                     2       1         1         1         1 1 1         1       2       2             04
05 8       2                               1                       1         1       1             1             1         05
06 10     1         1               2         1                           1 1 1     1                         1             06
07 5                   1                                                           1 1         1                       1   07
08 11         2                           1   1 1   1       1         1 1         1                             1           08
09 5                                                         1 1                             1                       2     09
10 14 1                                 1               2   1           1 1           2     2     1           1           1 10
11 12         1   1       1   1           1       1         1 1               1     1           1                       1   11
12 11                 1   1 1                   1 1         1                         1 1     1           1               1 12
13 11     1       1         1         2   1                 1           1                 1         1                   1   13
14 13     1       1 1           1   1         1               1 1   1   1                             1 1   1               14
15 13 1         2   1   2         1                       1                     2                                   2   1   15
16 15       1     1     1       1                           1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1 16
17 14 1 1 2       1                 1 1 1         1                     1     1           1   1             1               17
18 7                       1                               1   1                         1                   2           1 18
19 11       1 2   1   1     1   1                     1 1                             1                 1                   19
20 9   1                   1       1       1           1 1     1   1     1                                                 20
21 13     1         1         1       1   1       1 2       1   1   1   1                   1                               21
22 7   1                         1             1               1         1                             1 1                 22
23 12               1               1     2   1                 2 1 1                             1             1         1 23
24 12       1                         1                     1         2               1     1 1                       1 1 2 24
25 9                             1         1                 1         1               1 1       1 1       1               25
26 8   1             1         1                     1                       1 1                                     1   1 26
27 15   1           1   1           1   2   2 1           1               1           1         1     1           1         27
28 9                           1                         1 1           1         1     1 1     1         1                 28
29 10     1             1 1   1                       1 1     1                 1   1   1                                   29
30 16       1     1   1 1 1     1               1   1             1         2     1               1 1   1                 1 30
31 3           1                                                                 1               1                         31
32 12                         1   1   1       1     1 1                         1           1         1       1   1 1       32
33 8       1                                         1         1     1             1                 1         1       1   33
34 10   1             1         1                       1           1                         1             1 1 1         1 34
35 9   1       1           1                             1           1         1       1                 1 1               35
36 8             1                                   1                                                           1 3 1 1   36
37 13 1 1         1                   1 2 1                         1                   1               2       1   1       37
38 10                       1   1 1         1   1 1     1                   1                         1             1       38
39 10 2           1                 1 1                                               1   1           1         1   1       39
40 10           1     1                                           1 1           1           1     1           1 1       1   40
41 12   1             1   1 1 1   1   1           1     1               1     1                                           1 41
42 10               1   1   1                   1         2           2                               1               1     42
43 18 1       1       2     1           1             1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1           43
44 12       3           1 1   1     1       1                                   1   2                           1           44
45 11 1 1       1                   1   2       1 1           1         1     1                                             45
46 9     1 1     1 1                   1       1     1 1   1                                                               46
47 16 1                       1         1       1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1 47
48 9                     1   1 1               1         1               1             1 1                 1               48
49 7 1                                           2               1         1         1                     1               49
50 16     1   1             1 1     1   1 1         1   1             1 1   1             1           1     1           1   50
51 17     1   1 2     1                     1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1 51
52 9                 1 1             1   1               1                                     2                     1   1 52
53 12                                       2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1 53
54 5                                 1             2                             1                                     1   54
55 11                             1   1       1       1               1     1                   1   2     1         1       55
56 14       1 1     1     1     1 1   1                 1   1 1                     1           1   1   1                   56
57 6                                   1     1 1                     1                                     1 1             57
58 5     1               1                 1       1         1                                                             58
59 12         1 2                   1         1     1     1         1   2         1                                       1 59
60 8 1     1       1                                             1     1           1 1         1                           60
61 13       1           2 1                                   1   1           1   1               2             1 1     1   61
62 11   1                     1   1       1 1             1       1 1               1                 1                 1   62
63 10   1 1                       1                           1 1             1         1   1     1 1                       63
64 12 1                 1     1 1 1         1                   1         2         1           1             1             64
65 10   1   1         1     1                 1                     1                 1   1           1             1       65
66 19   1             1   2 1             1         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1   66
67 9 1             1       1   1       1                                 1                             1   2               67
68 9   1                 1 1                           1                     1         1       1       1           1       68
69 21   1           1                         2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                 69
70 5         1                                         1 1   1 1                                                           70
71 4       1                                   1                                         1         1                       71
72 8         1             1 1   1                                                           1   1                   2     72
73 12 1         1 1   1 1     1   1     1           1           1     1                   1                                 73
74 15   1                     1 1   1   1       1                 2   1 1     1     1     1               1     1           74
75 11     1       1   1               1       1                           1       2       1   1             1               75
76 13 1                   2 1         1           1   1       1                 1                         1       1 1   1   76
77 9     1                   1   1       1   1             1       1                             1                   1     77
78 11         1               2   1                                   1       2       1         1             1       1     78
79 9             2             1 1           1   1       1                             1                           1       79
80 9             1           1 2     1                           1               1                         1   1           80
81 10       1   1       1 1               1       1   2                                       1               1             81
82 10                                           1   1         1   1     1         1               2     1 1                 82
83 14         2                                   1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1         83
84 7   1                                       1   1   1                   1           1         1                         84
85 7 1         1                   1               1                         1   1     1                                   85
86 8             1                     1           1                               1   1   1             1     1           86
87 14 1                         1           2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1         87
88 8                                                       1   1       1             1           1   1       1   1         88
89 9         1       1 1       1 1 1                                     1     1           1                               89
90 15                               2 1 1   1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1   90
91 8               2                                                       2             1 1       1                 1     91
92 12     1 1   1                         1             1       1           1       1     1   2                   1         92
93 9 1   1                                 1                       1         1         1 1                     1 1         93
94 11         1       1                         1   1     1           1         1                 1 1   1             1     94
95 9                   1 1                                 1     1         1                 1 1                   1 1     95
96 6               2                                       1               1                                   1 1         96
97 17     1     1                         1 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1   97
98 12           1 1                       1   1       2       1   1 1           1             1           1                 98
99 8                                                   1                     1   1   1 2     1                       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng