BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10     1   1           1         1                     1                 2       1           1       1                   00
01 12                               1                   1               1     2     1     1   1     1   1   1 1             01
02 10   1           2                   1                                 1       1     1     1       1             1       02
03 13   1                     2       1                   1     1   1 2     1           1         1               1         03
04 13       1         1         1         1 1 1         1       2       2                             1         1           04
05 8 1                       1         1       1             1             1         1           1                         05
06 9   1                           1 1 1     1                         1                 1       1                       1 06
07 7                                         1 1         1                       1           1       1                 1   07
08 12   1 1   1       1         1 1         1                             1                   1               1   2         08
09 7                   1 1                             1                       2             1                         1   09
10 13             2   1           1 1           2     2     1           1           1           1                           10
11 10       1         1 1               1     1           1                       1         1         1 1                   11
12 11     1 1         1                         1 1     1           1               1 1         1                       1   12
13 7                 1           1                 1         1                   1   1                             1       13
14 10   1               1 1   1   1                             1 1   1                     1         1                     14
15 11               1                     2                                   2   1   1                     1   1     1 1   15
16 15                 1   1 1                 1     1         1 1   1     1       1 1   3           1                       16
17 8       1                     1     1           1   1             1                                   1   1             17
18 10                 1   1                         1                   2           1 1                   1         1     1 18
19 8           1 1                             1                 1                   1 1               1             1     19
20 8 1           1 1     1   1     1                                                         1       1                     20
21 12       1 2       1   1   1   1                   1                               1         1                       2   21
22 7     1               1         1                             1 1                                             1 1       22
23 11   1                 2 1 1                             1             1         1   1         1       1                 23
24 12                 1         2               1     1 1                       1 1 2     1             1                   24
25 12 1                 1         1               1 1       1 1       1               1   1         1           1           25
26 8           1                       1 1                                     1   1           1                     1   1 26
27 10 2 1           1               1           1         1     1           1                     1                         27
28 15               1 1           1         1     1 1     1         1                 1   1 1     1   1   1           1     28
29 10           1 1     1                 1   1   1                                     1       1           1     1         29
30 15     1   1             1         2     1               1 1   1                 1   1           1     1 1         1     30
31 6                                       1               1                                         1       2         1   31
32 12   1     1 1                         1           1         1       1   1 1                         1     1 1           32
33 11           1         1     1             1                 1         1       1             1     1         1     1     33
34 7             1           1                         1             1 1 1         1                                       34
35 11               1           1         1       1                 1 1                       1 1   1           1       1   35
36 12           1                                                           1 3 1 1   2       1 1           1               36
37 12                         1                   1               2       1   1             2 1   1                 1     1 37
38 13 1   1 1     1                   1                         1             1         1     1           1       1 1 1     38
39 8                                           1   1           1         1   1                     1           1         1 39
40 11                       1 1           1           1     1           1 1       1         1     1               1         40
41 6       1     1               1     1                                           1                               1       41
42 13     1         2           2                               1               1                   1 1 2 1       1         42
43 12           1           1                   1     1 1       1 2 2   1 1                                                 43
44 10 1                                   1   2                           1                     1       1     1   1 1       44
45 13     1 1           1         1     1                                                 1         1   1 1   1     3       45
46 4     1     1 1   1                                                                                                     46
47 17     1             1     1       1           1   1       3 1 1 1               1       1             1       1   1     47
48 9     1         1               1             1 1                 1                       1       1       1             48
49 8       2               1         1         1                     1               1                       1             49
50 11         1   1             1 1   1             1           1     1           1           1                           1 50
51 15 1             1               1 1     2     1       1           1     1   1   1           1 1 1                       51
52 7               1                                     2                     1   1                       2               52
53 16 2                 1   1 1           1           1                 2     1 1   1     3 1                               53
54 8         2                             1                                     1   1 1                   1       1       54
55 10   1       1               1     1                   1   2     1         1                                   1         55
56 15             1   1 1                     1           1   1   1                     1     1   1       1 1     1     1 1 56
57 7   1 1                     1                                     1 1               1     1                             57
58 8 1       1         1                                                             1         1   1         1 1           58
59 10   1     1     1         1   2         1                                       1             2                         59
60 11                       1     1           1 1         1                               1                 1         1   3 60
61 15                   1   1           1   1               2             1 1     1     2 1       1 2                       61
62 8 1             1       1 1               1                 1                 1                 1                       62
63 11                   1 1             1         1   1     1 1                               1     1 1               1     63
64 7 1                   1         2         1           1             1                                                   64
65 13   1                     1                 1   1           1             1             2             1   1   2   1     65
66 19         1           1 1             1     1     2     2 1       1     1     1         1 1   1             1   1     1 66
67 8                               1                             1   2               1   1                     2           67
68 11             1                     1         1       1       1           1           2 1           1         1         68
69 20   2       2 1   1     1   1 1 1       1 1       1 1 1       3 1                               1                       69
70 8             1 1   1 1                                                                     1     1   1             1   70
71 5     1                                         1         1                             1                         1     71
72 7                                                   1   1                   2     1                     1           1   72
73 10         1           1     1                   1                                   1             2   1     1 1         73
74 13     1                 2   1 1     1     1     1               1     1               1 1           1                   74
75 11   1                           1       2       1   1             1               1                       2 1           75
76 10       1   1       1                 1                         1       1 1   1                       1       1         76
77 9   1             1       1                             1                   1                 1         1   1         1 77
78 11                           1       2       1         1             1       1                       1     2     1       78
79 8   1   1       1                             1                           1               1   1                     1   79
80 4                       1               1                         1   1                                                 80
81 7       1   2                                       1               1                               1                 1 81
82 14     1   1         1   1     1         1               2     1 1                                       1   1 1     1   82
83 17       1   2 1     1           1 2   1                         1 1     1                   1       2 1         1       83
84 13     1   1   1                   1           1         1                         1       1   1   1               1 1 1 84
85 5         1                         1   1     1                                                   1                     85
86 10         1                               1   1   1             1     1               1 1         1   1                 86
87 14 2                 1       1       1 1           1   1   1     1     1 1             1                     1           87
88 11                 1   1       1             1           1   1       1   1                   1                   1     1 88
89 6                               1     1           1                                           1 1       1               89
90 16 1     1                       1       1 1       1 1     1             1   1 1                 1     1 1 1           1 90
91 9                                 2             1 1       1                 1       1   1           1                   91
92 11             1       1           1       1     1   2                   1                                       1 1   1 92
93 14 1                       1         1         1 1                     1 1                   2   1   1 1   1         1   93
94 13     1   1     1           1         1                 1 1   1             1       1                           1 1 1   94
95 12                 1     1         1                 1 1                   1 1                               2     2 1   95
96 7                 1               1                                   1 1                               2         1     96
97 15 1   1 3       1           1   1     1     1   1           1 1               1         1                               97
98 12   1       2       1   1 1           1             1           1                     1 1   1                           98
99 11             1                     1   1   1 2     1                       1                           1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng