BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13     1 2           1               2     1 1     1 1       1                                     1         1           00
01 15     1     1           1             1   1   1   1         1         1 1         1 1           1     1           1     01
02 16               1   1     1           1   1 2   1   1   1 1     1           3                 1                         02
03 14   1             1     1                     1   1     2       1   2         1     1 1   1                             03
04 12   1           2         1                                             1   1                       1 1         1 1   2 04
05 14     1           1                   1           1   1   1               2                 1 2   1           2         05
06 11 1 1         1                           1 1   1                               1       1       1           1         1 06
07 12         1           1   1   1           1     1 1               1           2   1     1                               07
08 15     1               1   2     1 1 1                   1       1     1         1   1 1                         2       08
09 9                 1 1         2   1           2                   1                           1                         09
10 9         1 1       1                           2       1               1                         1     1               10
11 19             1 1         2 1       1             1   1     1     1   1 1 1   1     1               1 1         1   1   11
12 5                                               1   1 1   1                             1                               12
13 14       2               1     1                       1 1                 1   1   1   1 1   1               1       1   13
14 9                     1                       1 1                   1             1       1                 1       1 1 14
15 9   1         1                         1                                                 1 1           1         2   1 15
16 7   1   1   1           1                                                                         1           1     1   16
17 28   1 1 1 1     1   1   1 1 1     3   1                   2     1             1     1     1 1   1 1   1 1 1 2       1   17
18 11       1     1       1                         1 1                             2         1   1     2                   18
19 14       1                 1             2 1                 1   1                           1   1 1           1 2   1   19
20 9     1           1             1                                                 1         1 2       1   1             20
21 10 2         1                                 1         1 1             1             1                     1         1 21
22 10 1                       1             1   1         1             1                 1   1 1             1             22
23 11                 1   1   2     1               1 1                 1   1                           1                 1 23
24 9 1                     1       1 1         1   1                                             1   1           1         24
25 12       1               1         1   3   1                 1   1 1         1                   1                       25
26 7             1                                                 1   1           1   1 1                   1             26
27 13 2                   1       1                         1     2           1 1     1                   1   1           1 27
28 17   1     1 1         1     1   2     1   1   1     1   1   1     1           1 1           1                           28
29 11 1             1 1                 2             1       1               1 1                     1         1           29
30 11                       1         1   1 1 1                   1             1 1     1                         1     1   30
31 11     1             1                       1       1       1 1       2                           1 1             1     31
32 8                             1                 1 1 1       1     1         1 1                                         32
33 8                                                   1         2   1     1   1                       1         1         33
34 8           1             1                   1                 1     1         1   1                     1             34
35 11       1         1   1                 1   1 1                                 1 1       1               1       1     35
36 14           1 1             1           1         1           1     1                   1 1     1     3             1   36
37 11 1           1       1 1       1         1         1       1                                           1 1         1   37
38 12           1   2           1     1     1     1                   1     1       2             1                         38
39 12       1 1                 1 1                             1                         2 1       1       2           1   39
40 13             1                         2         1   1   1 1         1 1       1       1         1               1     40
41 16   1   1   1 2   1         2     1     1   1 1 1     1                                         1         1             41
42 6                       1   1                               1 1 1                                                     1 42
43 8 1                       1                   1                                             1   2       1       1       43
44 9     1                               1         1     1                           1                   1       3         44
45 10         1                         2           1   1 1                             1                   1 1       1     45
46 12 1   1             1               1                                     1     1         1       1         1 1     1 1 46
47 7                 1       1     1                             1           1                           1 1               47
48 9                       1     1     1               1     1               2                 1     1                     48
49 10 1                   1             1 1                     2                           1 1         1   1               49
50 10               1 1                 1             1           1               1     1 1                     1   1       50
51 9             1                                 1         1         1                     1                 1   1 2     51
52 8 1                                   1     1   1                               1 1 1   1                               52
53 7         1                                   1                   1   2   1                         1                   53
54 8                     1         1                 1               1     1       1       2                               54
55 10                   1   1   2     1     1                 1     1                   1   1                               55
56 18                 1 2   1           1               1     1                 1           1   1 1 2   1 1       1 1     1 56
57 4 1                   1                                                       1         1                               57
58 4                                         1                         1                       1               1           58
59 13     1 1                 1   1                   1   1           1           2                 1               1 2     59
60 7                                       1                         1   1         1                       1     1       1 60
61 12       1       1       1     2                     1       1                     1 2         1               1         61
62 9   1       1                     1 1                     1     1 1                                   1   1             62
63 8           1                     1                   2 1                         1                       1 1           63
64 9                   1                                             2                     1   1 1 1   1   1               64
65 12             1 1               1                           1 1       2     1             2               1   1         65
66 5                           1   1                       1     1                                           1             66
67 10         1 1   1                     1                               1   1   1       1                 1             1 67
68 9             1     1         1   1                   1 1           1                                 1   1             68
69 11                           1 1 1         1                     1         1   1       1     1             1           1 69
70 16   2                     1 1           1 1             1       1   1   2                 1       1 1 1         1       70
71 12             1   1 1   1       1     1     1         1                 1     1     1                         1         71
72 5             1                           1                               1                   1                 1       72
73 9     1               1                                   1   1     1                       1           1         1 1   73
74 13     2               2             1               1     1     1     1   1     1           1             1             74
75 12   1             1     1                         1 1         1 1 1   1                   1                 1       1   75
76 12   1     1   1 1       1                   1         1                 1   1         1       1         1               76
77 8     1                       1 1       1 1   1                                             1               1           77
78 7 1       2                                               1                           2                         1       78
79 7                 1         1               1           1                           1                               2   79
80 10               1   1                               1 1             1       2       1   1                           1   80
81 9       1           1                 1             1                       1                       2         1   1     81
82 11 1 2     1 2   1           1         1                             1           1                                       82
83 12 1   1 1   1                   1               1   1               2   1                                       2       83
84 7   1             1                         2                               1           1                 1             84
85 12   1   1                     1 1 1         1 1                                   1       1       1     1         1     85
86 11         3         1         1               1         1       1                 1                   1             1   86
87 9           1   1                       1 1             1                             1         1   1   1               87
88 9                   1         1                         1             1 1       1 2                 1                   88
89 9               1     1                     1       1 1                       1       1             1           1       89
90 7 1         1                               1 1                 1                               1 1                     90
91 12     1   1     1                 1   1 2                           1             1                   1               2 91
92 10         1       1     1                 1                   1               1           1                 1 1   1     92
93 16     1   1           1         1               1 2   1     2       1       1         1               1 1   1           93
94 15   1             1             1 1 2     1             1       1     1                     1 1   2             1       94
95 10           1               1 1                           1   1   2               1     1       1                       95
96 11                   1       1       1         1               1                     1 1   1   1                       2 96
97 8       1                 1       1                                     1 1                     1           1     1     97
98 11             1   1   1               1                   1             1 1                   2                   1 1   98
99 8     1       1                                               1       1   1       1               1 1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng