BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17       1 1   1 1     1   1   1           2             1         1         1     2     1           1     1             00
01 9 1   1       3           1                                                   1                   1   1                 01
02 16     1         1           1                     1       1               1   1   1   2   2   2     1               1   02
03 18 1   1   1   1 1       1                     1 2     1   1           1 1               1         2       1       1     03
04 9 1         1   1 1                                     1   1                                       1   1 1             04
05 10       1       1 1                         1     1               1                       1                 1     1 1   05
06 8                 1                   1       1 1 1                         1   1                   1                   06
07 19   1       1               1   1   1 1 1   1   1     1 1         2 1             1                           2 1     1 07
08 6     1             1                       1                                 1   1                               1     08
09 15                       1                 1     1   2     1 1             1     2         1 1   1                   1 1 09
10 13   2       1         2 1           1         1   1                       1           1                   2             10
11 9       1       1                                             1 1           1 1                       2               1 11
12 10                             2           1 1                 1                   2 1   1       1                       12
13 13             1   1   1           1 1     1             3                           1                       2         1 13
14 10       1               1       1                 1       1             1     1                 1 1               1     14
15 7                 1                           1 1     1         1     1       1                                         15
16 12     1   1 1       1     1                                 1                           1 2         1   1             1 16
17 17                       1         1       1     2   2       1 1       1 1     1           1     1     1     1         1 17
18 10 1   1                         1     1   1                   1     1         1             1                         1 18
19 13           1       1 1                         1   1                 1   1 1                 1       1       1   1   1 19
20 7   1           1 1                   1                                                 1     1                     1   20
21 7   3                                         1             1     1                                 1                   21
22 10                 1                             1     1 1                           1       1       1   1       1 1     22
23 12   1       1       1 1 1   1                       1     2   1       1                   1                             23
24 13 1                   1   1   1     1                               2   2                               1 1     1   1   24
25 8 1     1         1           1       1                                                                     1 1   1     25
26 13       1                     1       1     1         1     1         1 1                             1       1   2 1   26
27 10                   1 1                                     1 1             1 1     1   1   1   1                       27
28 10       1           1                       1 1     1                   1               1   1     1                 1   28
29 8                                 1                 1       1               1         1 1         1       1             29
30 8             1 1       1                                               1 2                                 1         1 30
31 13     1                 1 2 1 1       1           1   1             1                     2                 1           31
32 13     1             1   1         1             1                     1                           1 1         2   1 2   32
33 6                                               1         1       1                             2                   1   33
34 15     1     1           1   1                 1   1       1         1 1 1           1 1     1             1 1           34
35 7                                 1                                   1     1                     1   1 1           1   35
36 9     1         1             1                                   1       1                       1   1             2   36
37 10             1 1             1         1                     2                 1 1                 1               1   37
38 6   1   1                             1                             1       1                               1           38
39 16   1     1     1                             1       2   1     1   1           1 1                     2     1 1 1     39
40 10             1         1   1 1 1                                         1           1     1     1     1               40
41 7             1                 1 1     1             1                                         1     1                 41
42 5 1                                   1                       1                                                   1 1   42
43 5       1               1                                           1                     1         1                   43
44 12                 2             1   1     1         1                           2 2           1 1                       44
45 13         1                 1   1 1   1           1 1             1 1                   1   1         2                 45
46 7                         1           1   1             2                         1                         1           46
47 7                   1 1   1                                   1           1       1   1                                 47
48 7   1                     1   1                         1             1                     1     1                     48
49 10             1     1     1 1                 1 1     1         1                   1   1                               49
50 7                               1   1                 1   1               1                 1 1                         50
51 14     1       1             1 1 1 1           1   1     1   1   1       1             1   1                             51
52 10                                   1       2 2     2   1                                                       1 1     52
53 10                                               1             1   1     1 1 1                 1       1         1   1   53
54 10 1   1 1       1         1                               1     1   1   1                 1                             54
55 17   1               1       1 1     1 1 1   2   1         1       1         1   1       1                 1     1       55
56 10           1                     1   2                         1           1                 2               1 1       56
57 11 1 1             1               2     1           1       1         1   1                                 1           57
58 7   1   1                         1                     1                               2                           1   58
59 12         1         1                                 2     1     2             1             1           1   1   1     59
60 12             1     1       1 1                               1 1         1   1 2                       1             1 60
61 9     1                                 1     1                     2           1   1                       1     1     61
62 15         2 1             1   1   1     1         1             2                   1   1       1               2       62
63 6             1         1       1   2                                                               1                   63
64 10                     1                     1 1       1             1 1             2             1       1             64
65 23       1 1     1 1   1     1   2     1 1 1           1     2             1     1     1     1 2     1     1           1 65
66 11 1               1               1     1   1                   1           1                     1   1 1         1     66
67 8                   1           1                 1                                   1     1       1           1     1 67
68 7           1     1           1               1               1                               1         1               68
69 12 1   1   2               1         1       1                 1                 1               1   1     1             69
70 8                                 1 1         1                 1 1                                   1   1   1         70
71 8                 1                       1                 1           1 1       1           1         1               71
72 10         1         1                 1 1 2                 1           1                   1               1           72
73 7                                                               1             1     1   2                     1 1       73
74 11               1         1         1   1 2   1       1         1             1                                   1     74
75 12     1     1         1       1                           1           1       1   1           1 1 1           1         75
76 14       1                 1     1           1     1 2     1 1             1           1                   2     1       76
77 9         1                 1           1                 1         1               1 1       1                     1   77
78 13   1     1 1             1                     1 1           2       1   1   1       1     1                           78
79 14 2                           1         1     1   1             1     1               1 1   1       1       1         1 79
80 11       1       1         1             1 1                 1               1                   1       2       1       80
81 10         1     1           1                     1 1                         2             2       1                   81
82 13 1     1   1       1           1                   2               1         1   1     1 1     1                       82
83 11     1 1     1         1         1                                 1   1   1     1   1                         1       83
84 7                         1     1 1     1                       1       1                                     1         84
85 4             1             1                                     1         1                                           85
86 11 1                     1           1     1 1         1         1 1                           1             1 1         86
87 12           2         1     1       1   1   1         1         1                         1             2               87
88 17         1 1                   1     1 1       1 1     2                       1           1   2 1   1 1       1       88
89 12                     1 1   1       1                                           1   3     1         1     1   1         89
90 7             1                   1                                   1             1     1               1   1         90
91 11                 1   1 1           1                     1 1       1                 2   1                 1           91
92 9     1                             1                   1                   2                   1       1             2 92
93 8     1       1       2                                                 1             1               1           1     93
94 15         2 1   2   1                                                 1           1 1             1   1     1 1 2       94
95 5 1     1                             1                   1                                                           1 95
96 11   1                                           1         1       1   1         2               1     1     1         1 96
97 15 1 1   1         1 2 1 1       1       1                         2                 1             2                     97
98 8 1               1         1             1                   1         1   1                       1                   98
99 13   1       1                               2     2     2     1           1   1               1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
15
/
07
14
/
07
08
/
07
07
/
07
01
/
07
30
/
06
24
/
06
23
/
06
17
/
06
16
/
06
10
/
06
09
/
06
03
/
06
02
/
06
27
/
05
26
/
05
20
/
05
19
/
05
13
/
05
12
/
05
06
/
05
05
/
05
29
/
04
28
/
04
22
/
04
21
/
04
15
/
04
14
/
04
08
/
04
07
/
04
01
/
04
31
/
03
25
/
03
24
/
03
18
/
03
17
/
03
11
/
03
10
/
03
04
/
03
03
/
03
26
/
02
25
/
02
19
/
02
18
/
02
12
/
02
11
/
02
05
/
02
04
/
02
29
/
01
28
/
01
22
/
01
21
/
01
15
/
01
14
/
01
08
/
01
07
/
01
01
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng