BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14     1         1             1 1       1 1     1 1       1                       1       1 1   1                     1 00
01 12   1     1   1           1   1       1                 1                             1           1         2     1     01
02 19     1 1 1         1     1       1   1           1     2 1         1     2       1   1   2                   1         02
03 17               1           1     2 1   1 1   1   1   2 2               1           1         1                   1     03
04 11                                           1   1           1 1 1       1                 1   1     1       1       1   04
05 18 1       1         1 1 1           1 1 1 1             1 1             1         2   2 1         1                     05
06 15 1 1   1     1       1                 1   2                       1               1   1                   1   1 1   1 06
07 11 1 1           1                     1     1 1                   1 1               1       1                   1       07
08 19         2     1 2   1                 1 1             1       1                   2     1 1     1     1   2         1 08
09 13   1                       1 1   1 1 1       1           1                                     1     2       1 1       09
10 17   1       1       1                       3 1   1                     1     1           1 2 2               1       1 10
11 14     1 1       1           1     1   1   1       1 1                   1     1             1 1       1                 11
12 15         1     1 1                 1           1     1 2   1   1   1       1                   1             1 1       12
13 17           1   1               1   1               1 1 1       1 1             1           1         1 1   2   1 1     13
14 16     1 1                                 1   1 2   1 1                       1   1   1   2     1       1     1         14
15 14                 2     1   1 1     1   1             1 1                 1         1           1                 1   1 15
16 19     1   1 2                 1           1 1     2 1 1     1     2     1             1 1         1             1       16
17 12     1         1               1 1       1         1     1       1 1         1       1                   1             17
18 17   1         1 1             2 1             1     1 2 1       2             1   1                     1 1             18
19 16       1     1       1                     1       2   1   1     1   1 1             1 1 1               1       1     19
20 24   2       1 1       1 1             1         1   1       1 1   2 1       1     1       1 2   1   1     2         1   20
21 15 2                   1       1                   1 1             1         1 1             2           1     1     2   21
22 13 1           2         1   1 1                                             1     1       1       1 1       1         1 22
23 14   1   2                             1                             1 2             1             1 1 1       2   1     23
24 13   1       1       1           2             1               1       1     1 1 1       1                   1           24
25 13                   1     2 1   1     1               1                       1     1   1         1       1         1   25
26 14     1       1             1     1     1         1                         1   1         1       1   1     1 1   1     26
27 18 1             1       2 1     1 1             1   1 1                 1   1 1               1       1       1   1 1   27
28 20     1                           2           1   1 2       1     1   1 1 1           2   1 1     2 1 1                 28
29 17       2   1                       1 1 1     1                       1 1 1     1   1     1   1   1     1   1           29
30 17 1                   1 1   1         2 1                     1   2     1     1       1         2 1     1               30
31 6   1                                                     1           1 1               1             1                 31
32 25 1       2 1 1             1   1 1 1     1   1     1         2       1       1 1   1     1 1   1   2       1 1         32
33 20   1     1       1 1 1             1           1                     2   1   1     3 1 1   1   1     1         1       33
34 14                 1             1               1   1 2           1               1     1   1     1             2   1   34
35 13                   1     1   1   1 1               1                   1               1 1           2   1     1       35
36 16 1   1   1     1       1   1                         1   2 1         1 1     1             1 1   1                     36
37 15     1 1   1   1               1         1         1           1 2                                 1 1 1 1 1           37
38 10               1     1                 1         1   1   1 1         1             1               1                   38
39 12           1       2       1   1   1 1                           1                   1           1               1 1   39
40 13                 1   1   1               1                                 1 2       1   3               1           1 40
41 13           1                       1       1   1 1 1 1 1                               1           1 2               1 41
42 15 1                           1     1           1   1   1 1             1                         1 1   3   1     1     42
43 21         1         1       1           1     1   1       2 2 1     2 1     1   1           1         1         1   2   43
44 14             2                 1         1     1           1             1         1 1       2   1     1       1       44
45 16 1   1 1               1 1                 1 1   1             1   1     2     2               1                   1   45
46 17       2                 1       1         1   1           1                     1           1 1 2   1 1 1     2       46
47 16       1             1           1     1 1 2         1     1 1   1       1                         1   2       1       47
48 13       1       1   1         1     1                     1 1               1                 1   2             1   1   48
49 13   1     1 1             1     1             1   1 1         1                         1       1     1             1   49
50 15           1                 1 1   1 1       1                             1   1       1   1 1     1     1 1         1 50
51 13 1                   1                     1 1 1 1                               1   1       1           2 1     1     51
52 19                 2   1 2     1     1 1 1                 1     1   2     1         1                 1           2   1 52
53 11             2                                   1                 2   1   1   1       1           1             1     53
54 15 2 2       1           1           1 1                     1         1     1 1 1                     1             1   54
55 12         2               1             1                     1 1 1             1                 1 1           1     1 55
56 11       1   1                                 2 1   1                               2               2               1   56
57 21         1 1         1   1   1 1 1   1 1             1     1 2     1     1                     1   1     1       1 2   57
58 12     1 1       1                       1                 1   1 1       1                   1   1                 1 1   58
59 15   1     1   1   1   1     2     1   1         1   1 1       1                     1 1                                 59
60 8                         1                                     1   1           1 1   1                 1           1   60
61 17                 1       1   1 1   1 1     1   1       1     1   1         1                 1 1       1 1   1         61
62 17   1               2 1     1               1 1             1 1       1 1         1     1     1     1   1       1       62
63 18   1 1               1 1               1 2                   1 4 2                 1       1             1         1   63
64 20         1                           2 1 1   1 1   1             1   1 1 1       1     1 1 1           1 1         1 1 64
65 18         1   2       1         1                 1 1   1 2 2 1                         1   1       1       1 1         65
66 20 1         2 2 1         1     1               1             2       1           1   1 3 2                 1           66
67 12                 1     2                   1           1 1         1       1         1                             1 2 67
68 18               1   2   1               1       1       1 1   1     1       1     1       1   1           1     2   1   68
69 23   1 1     2     2 1         1 2 1 1                   1       1       1     1   1       1           1 2     1       1 69
70 18   1 1     1   1 1         1 2             1 1               1 1         1         1         1   1       1           1 70
71 16       1   1             1 1 1   1 1                 1 1                       1 1 1 1         1       1     1         71
72 17         1     1 1       1     1         1                     1         1     1       1             1   3 2     1     72
73 18 1   1           1     2 2             1                       2   1       1   1 1                         1   1   1 1 73
74 17   1   1     1           1     1 1 2     1       1               1     1   2       1       1 1                         74
75 24                 1   1   2 1   1                     1 1               1   1 1 1       1 1   1 1 2 1 1   1   1   1   1 75
76 11 1   1 1             1                             1 1                       1       1                     1     1   1 76
77 11     1         1   1       1             1               1     1         2     1                   1                   77
78 17     1   1   2   2 1   1                       2 2         1                         1                     1   1   1   78
79 24   2 1 1 2               1       1   1 1     1   1 1   1               1     2 1 1           1 1 1           2         79
80 16 1   1       1   1 1 1     2           2   2                     1   1                         1         1             80
81 18 1   1 2   1 1               1   2             1     1     1                     1           1       1     1 1 1       81
82 17       2 1           1 1                                 1 1       2     3   1 1 1         1                         1 82
83 16                       2         1   2   1                 1         1   2   1         1     1     1         1   1     83
84 13             1             1       1             1   1             1     1 1         1       1                 1   1 1 84
85 9               1 1 1           1                     1 1                 1             1       1                       85
86 14     1             1     1 1             1       1 1     2     1   1           1           1         1                 86
87 12                                 1         2   1 1                     1       1   1 1           1     1       1       87
88 20                 1   1           1     2 1   1               1 1 1 1         1   1 1 1       1     2     1       1     88
89 22 1         1         1 1     2     1       2     1     1 2           1           1 1         1     1 1 1       1     1 89
90 18 1             1     1       1   1 1 1 1     1               1       1 2 1     1 1             1                     1 90
91 11               1     1     2     1           1       1         1 1                       1                 1           91
92 21 2   1       1 1 1 1     1 2               1             1 1 1 1     1       1             1             1       2     92
93 16       1               1           1     1   1                             1 1 1 1     1 1     1       1             3 93
94 17   1 2   1     1             1       1                     1         2         1   1               1 1 1 1       1     94
95 16   1       1       1   2 1               2               1 1   1                               1       1     2 1       95
96 26 3       1 1   1   3   1 1   2 1                 1               1 1     1 1 1   1             1           1 2     1   96
97 17           1 1       1         1   1         1 2                     2 1   2   1       1   1                         1 97
98 18   1   1     1   1 1                       1 1 1       1   1 1       1   1 2           1     1 1                       98
99 22   1 1   1     1 1                   1 1 2           1 1     1     2           1     1         1             3   2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
Ngày
/
Tháng