BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng
00 23 2 1     1   1 1   1   2 1   1 1                       1 1         1       1       1     1     1 1 1         1   1     00
01 19           2 1 1     1   1     1   1 1                   1   1               2 1 1       1               1       1 1   01
02 17                 2         1       2 1         2     1     1   1                 1       1 1   1         1   1         02
03 10               1       1               1           1       1   1                       1     1             1       1   03
04 16   1       1       1   1   1       1                   1     1 1 1 1         1   1           1       1   1             04
05 14         1           1             2           1                 1   1 1     1             1             2   1       1 05
06 13     1   2           1 1   1         2             2                             2     1                               06
07 9     1                               1           1             1             1           1               1       1 1   07
08 27 1 1   1   1         1 1   1 2       1 1         1 1   1     1 1   1     2 1   1 1   1     1             1       1   1 08
09 17   1 1           1       1       1   1         2 1   1 1     1     1                         1         1           2   09
10 12                 1               1                 1   1 1 1         2                     2             1 1           10
11 24   2   1         1     1 1 1 1 2   1                 1       1       1 2 1   1               2 1           1       2   11
12 17 1 1         1 1   1   1 1 1               1                               1   1 1 1         1       1   1 1           12
13 20 1     1     1   1     1 1           1               1 2     1                 1 1     2 2       1           1   1     13
14 16                 1 2       2         1     2     1   1   2                       1             1     1       1         14
15 15           1 1   2           2             1 1   1       2   1     1     1           1                                 15
16 11       1                       2               2 1           1       1 1     1                 1                       16
17 13       1             1   1   1           1         1   1           2                     1   1   2                     17
18 19   1 1           1 2         1         1     1   1       1   2       2               1                   1     2   1   18
19 16 1             1       1 1 1           2   1       1   1     1                     1             1         1   1 1     19
20 12   1 1 1     1   1                                       1     1         1   1       1       1                     1   20
21 19     1   1         1 1             1   2 1                 1         1 3   1         1   2 1           1               21
22 15         1         1             1         1   1   1   2   1                                   1   1 1       1   1 1   22
23 16           1   1       1         1           2       1           2 1   1             1         1   1         1     1   23
24 24           1   1     1       2 1 1                   1 1 2     1       2 1     1       1 1   1     2 1 1       1       24
25 14   1 1       1     1 1 1       1   1     1                                   1   1 1         1                   1     25
26 11 1 1                                                           1             1 2     1     1   1     1               1 26
27 15 1       1         2               2   1               1                     1   2   1 1                     1       1 27
28 14     1             1                 1 2         1                     1     1             1   1           1 1 1     1 28
29 15           1               1                               1             1 1   2   1     1   1       1 1   1   1 1     29
30 14     1 1       1       1     1               1           1   1       1                   1           2       1   1     30
31 8       1 1                               1 1                             1                       1             1     1 31
32 12 1       1                           1 1   1             1       1               1   2                     1         1 32
33 12       1                                 1         1   1   1     1             1           3   1       1               33
34 18                           2             2   2 1       1             1 2             1       1 1   1   1       1     1 34
35 20   1     1 1         1   1         1         2         1   1 1           1                 1 1   1 1 1 1         1   1 35
36 12                                   1       1   1         1             1   1     1     1           1   1       1     1 36
37 11   1                     1   1             1       1 1   1       1     1               1           1                   37
38 16                 1 1 1           1     1 1   1                 1     2   1                   1           1   1   1   1 38
39 18   1       1   1           2       1 1 1         1                 1   2           2   1       1       1   1           39
40 19       1   1     1       1         1         2     2       1   1 1   2   1         1   1   1         1                 40
41 14           1 1   1 1       1   2 1       1                                       1     2             1               1 41
42 19 1       1           1       1   1     1       1 1 1 1     1   1         1     1   1   1 1                 1     1     42
43 22                   1 1     1   1 2       2                 2       2       1           1 1       2 1   2 1           1 43
44 16     1 1   1   1               1               1               1         1   1 1   1       1 2     1             1     44
45 6               1     2                 1                                                     1                     1   45
46 17 1 1   1             1                   1 1   1         2   1         1 1                     1           1     2 1   46
47 16                   2         1           1   1   1   1       1     2       1               1 1   2                 1   47
48 22     2     1   2 1   1       1         1 1 2   1       1   1       1               1 1     1       1       1 1         48
49 17   1 1   1                           2   1                   1   2         1       1       1   2 1   1         1       49
50 16       1   1               1   1 1     1   1                         1 1       2   1   2         1                   1 50
51 16 1           1 1   1             1       1     1     2   1       1 1   1     1   1                           1         51
52 14 2   1 1 1         1           1         1     1     1 1                     1           1             1               52
53 17               1   1     1       2 1 2                 1   1         1   1     1 1                           1 1   1   53
54 13 1       1   1 1         1             1     1 1 1               1         1       1               1                   54
55 14               1     1 1       1       1         1 1       1 1             1 2         1   1                           55
56 19 1 1         2         1 1     2           1         1   1       1         1     1 1       1         2     1           56
57 12         2       1     1                   1     2         1   1         1           1     1                           57
58 11       1     1           1     1                       1             1   1       1       1 1           1               58
59 17     1 1             1   1 1   1 1 1     1     1   1                     1 1   1     1     1           1               59
60 18 1 1         1 1         1   1                         1   1 1     1     1   2               1 1 1   1         1       60
61 19         1 1           1           1 1 1 1               1 1   1   1                 3         1 1 1       1     1     61
62 14 1               1 1         1                               1         1   1         1             1   2   1   2       62
63 16     1     1                                     1   1         1     1       1 1   1     1     1     1     1 2     1   63
64 14       1   1           1         1     1 1   1     1                       2       1         1                 1 1     64
65 19   2       1 1               1     1       1   1           1   1         1             2                   1     1 3 1 65
66 16 1 1 1       1             2           1 1           2             1 1     1 1     1                 1                 66
67 11 1               1     1 1     1   1               2             1                 1                 1                 67
68 19   1 1 1     1               1       1           1 1           1   1             1       1     1 1     1 1 1 1 1       68
69 15       1                   1             1             1     1 1         2     1   1 1     1             1     1     1 69
70 16         1       1   1 1       1   1           1                           1   2           1       1   1 2         1   70
71 16       1       1       1   1 1                   1       1     1   1   1                 3       1 1             1     71
72 20   1         1     1 1   1           1       1         1     2       1 1         1     1               1 1       1 1 2 72
73 20   2   2         2   2                           1       1 1   1 1 1 1     2           1         1         1           73
74 14         1           1               1 1       1 1                     1   1                 2   1       1 1         1 74
75 13 1                                                 1           3 1               1       2       1   1         1     1 75
76 16                 1           1         1     1 1       1       1 1     1 1       1 1   1         1               1   1 76
77 15                 1             1         1                 1 2 1 1                 1   1     1     1 1         2       77
78 22   1   1   1 1             2     1   1             1           1 1 2               1 1 1         1 1 1   1       1 1   78
79 15         1       1   1       1   1   1   1 1         1                                 1                 1 1 2     1   79
80 22     1     1   1       1   1                 2 3 1 1 1                   1     2     2                 2         1 1   80
81 20         1     1           1   1         1   1               1   1 1 1   1 1 1 1 1       1         2   1             1 81
82 11         1     1       1                 1 2                               1         1               1       1   1     82
83 13 1             2                     1 1   2 1       1                                 1           1     1   1         83
84 15 1         1 1     1                             1 1     1       1                           1 1       1       1   1 2 84
85 16                     1           2   1     1 1   1 1     1 2                 1             1           1     1 1       85
86 17       2       1                 1 1       1     1       1               1     1   1     1       1     1 2           1 86
87 11         1               1                 1 1         1           1                 1   1         1       1         1 87
88 15                 1       1                   1   1   2   1   1             1                     1   1 1 1 2           88
89 16     2         1         1                     1 1   1       1   2   1         1     1         2           1           89
90 12     2                       1 1 2 1             1                       1         1 1       1                         90
91 14 1     1       1     1   1             1   1           1                               1   1   1   1 1       1         91
92 27 2   1     2           1     1   2                   1     2     1 1 3 1     1     1             1 1 1   2       1   1 92
93 20         1   2         1     2   1   1       1     1             1         1 1           1 1 1 1   1           2       93
94 22 1 1 2     1               1 1 1     2 1 1     1           1     1 1       1     1           1       1 1 1             94
95 18             2     1   1         1 1       1       1 1 1   1     1     1   1     1               1           1 1       95
96 19       1     1   1 1 1   2         1         1                       1       1 1   1             1 1       1 1   1 1   96
97 18     1   3               1                   1       2         1                 1             2           1 2 2   1   97
98 12             2     1     1     2   1               1     1                     1     1         1                       98
99 6           2     1     1           1                                         1                                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
Ngày
/
Tháng