BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1 1                   1                             1           1     1     1               2   1     1           00
01 12                                     1             2       1 1   1     1         1   1           1         1   1       01
02 6         1     1                 1                   2                                                           1     02
03 13                     2             2           2     2           1     1                               1 1       1     03
04 6               1                 1                                 1                 1             1   1               04
05 7                                         2       1                   1                 1     1   1                     05
06 13             1                 1                   1     1               1     1         2   1     2 1   1             06
07 13                               1     1             1   1 1     1 1         1 1 1   1           1       1               07
08 11                 1   1       1       1                 1         1                 1         1   1   1     1           08
09 5                           1       1 1                   1   1                                                         09
10 12                         1   1   1             1     1   1   1           2                     1               1 1     10
11 13 2               1     1     1     1           1   1 1             1                 1                       2         11
12 11                                     1     1 1               1         1       2         1               1 1   1       12
13 8     1                 1                   1   1 1         1 1                                     1                   13
14 11                           1           1 1         1               1       1 1   1 1                     1           1 14
15 7           1                     1                       2     1                             1                   1     15
16 15 1   1                 1 1             1 1     1 1       1               1             1           1 1     2           16
17 11               1             2         1               1     1         1                   1   1 1                 1   17
18 8                   1       1           1   1                                           1 1                   1 1       18
19 10   1     1             1                                           1   1   1     1                             1   1 1 19
20 11     1 1     1   1 1                         1 1         1             1           1   1                               20
21 16 1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1                 1               1     1   1 1   1             21
22 15   1   1       1         1         1       1 1 1   1   1                             1 1       1             1   1     22
23 9             1     1                             1 1   1   1 1           1                                       1     23
24 15               1                   1   1         1   1 1                         1   1 1     1   1   1     1       1 1 24
25 8       1           1       1   1             1                 1     1                             1                   25
26 14     1     1             1     1     1   1               1 1                 1           1   1             1       1 1 26
27 14 1     1           1 1         1       1               1   1           1   1 1         1   2                           27
28 12     1           1           1           1 1   1 1                       1         1       1       1               1   28
29 13   2           2   1                 1 1           1       1 1 1                               1               1       29
30 9 1                       1                                   1 1     1       1   1                       1   1         30
31 15         3     1       1 1         1       1       2 1   1                                       1         1         1 31
32 9                           1             1   1                     1           1     1         1             1     1   32
33 6   1                                   1                   1           1                               1             1 33
34 11     2     1                               1         1           1 1           1 1         1           1               34
35 10                           1 1       1                                       1                 2   1     1     1     1 35
36 14           1 1             1             2               1                 1   1 1 1       1   2     1                 36
37 12 1                       2 2   1               1                   1     1           1           1           1         37
38 13       1                         1   1 1       1                     2           2       1             2         1     38
39 19           1     1             1 2     1                     1     1   1           1 1 1   1           1 1 1     2 1   39
40 9                   3     1           1       1                       1                 1                       1       40
41 13         1       1                       1   1             1           1 1 1   1     1           2               1     41
42 8                     1                                                 1     1 1   1               1 1   1             42
43 13             1                 1 1       1             1   1       1 1                               1       1   1 1 1 43
44 5         1 1                                                                         1           1     1               44
45 11     2 1 1                 1               1           1                   1                       2       1           45
46 9                 1 1           1           2 1                     1     1               1                             46
47 13                     1   1                       1 2         1       1       2         1                         1   2 47
48 11                                                               1   1                 1   3         1 2 1       1       48
49 13   1     1 1           1     1     1     1   1           1                                   1       1         1     1 49
50 11   1         1 1     1       1 1                                 1     1 1                           1           1     50
51 11     1                 1                   1     1                   1         1     2           1   1           1     51
52 7       1   1                                   1               1                 1                     1         1     52
53 12               1             1           1         1       1     1     1 1     1         1             1   1           53
54 13   1           1 1         1         1 1                       1           1               1 1       1 1             1 54
55 8       1                   1         1         1                 1                 1             1             1       55
56 16   1     1   1         1 1     1   1 1                       1         1       1   1     1                 1 1   1     56
57 11                 1   1   1                   1                           1 1     1           2             1         1 57
58 11 1 1                                       1       1   1                 1     1 1     1           1             1     58
59 9   1 1 1                         1                   1 1     1 1                                       1               59
60 14       1     2 1               1       1 1           1 1                               1   1               1       2   60
61 10       1           1   1       1   1           1         1   1       1                   1                             61
62 8                                                       1           1       1       1                   1   1   2       62
63 13       1   1                       1 1       1   1       1 1         1                       1           2 1           63
64 5                                                       1                 1       1         1       1                   64
65 10     1                         1       1         1   1     1                                 1 1       1 1             65
66 9 1       1         1 1           1             1                             1                 1                   1   66
67 16     1     1 1       1 1               1   1       1             1     1               1   3   1                     1 67
68 13 1 1                   1 1               1       1         1       1           1   1     1                   2         68
69 10   1                                       1                   2 1         1     1               1     1 1             69
70 9           1   1   2   1           1                     1                 1                                       1   70
71 11 1       1   2                           1       1         1                 1             1     1       1             71
72 12 1         1               1   1                           1   1   1     1                               1   1     1 1 72
73 9               1 1           1 1                 1   1                         1               1         1             73
74 7                       1                       1 1                                     1       2         1             74
75 3                                                   1                         1         1                               75
76 15             1 1       1         2 1               1 1           1   1     1 1   1                     1           1   76
77 13 1           1   1     1 1           1 1             1 1                         1                   1       1       1 77
78 9                   1 3     1                 1   1           1                                   1                     78
79 7     1 1   1         2                                                                     1         1                 79
80 7   1   1 1                                                 1     1       1                                           1 80
81 7                           1       1                                   1       1   1     1   1                         81
82 8     1                 1                     1                 1     1                   1 1                   1       82
83 9 2   1   1   1           1             1                                           1                           1       83
84 8                                       1     1                 1 2                               1           2         84
85 12 1       1       1       1   1                           1                       1         1 1                 1 1 1   85
86 5                                                                 1     1   1                 2                         86
87 10       2 1 1   1                                     1           1                             1   1           1       87
88 11 1 1             1   1     1     1                                                   1 1   1         1       1         88
89 11               1 1                         1     1                 1   1           1         1           1 1       1   89
90 14   1     1       1                 1                         1           1 3 2 1     1                             1   90
91 15           1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 1                   1           1         1       1 91
92 10         1           1 1 1         1         1         1                     2     1                                   92
93 7   1                         1       1                   1     1     1                                       1         93
94 11           1                 1         1   1 1               2 1     1                             1           1       94
95 8       1   1       1     1       1   1                               1                                             1   95
96 8                             3                 1                                     2 1 1                             96
97 11 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1               1                                                 97
98 10             1   1               2 2           1               1   1                         1                         98
99 14           1 1             1 1             1 1             1     1 1         1 1   2 1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
Ngày
/
Tháng