BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10   1               1               1               1           2         1                           1         1     1 00
01 7             1                               1     1           1         1 1                       1                   01
02 5         1                                                                                       1         1 1     1   02
03 8   1 1                               1         1               1             1 1   1                                   03
04 11       1                                   1               1         1     1 1                 1   1 1         1 1     04
05 20                 1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1                   1     05
06 9       1                                 1         1       2                             1 1                       1 1 06
07 6     1                   1                           2         1 1                                                     07
08 13             1     1             1         1 1   1         1           1                 1       1   1         1 1     08
09 10 1   1         1 1                             1                 1 1                               1     1 1           09
10 9 1   1         1 1       1     1                             1                       1                       1         10
11 12   1 1   1           1 1                         1   1                 1                   1 1       1         1       11
12 10               1   1               1 1                   1                   1       1     2                   1       12
13 10     1                   1           1 1       1 1         1 1   1                                                   1 13
14 8                 1     1                     2         1             1               1     1                           14
15 7                 1                         2         1                                                 1 1       1     15
16 12           2       1       1                   1             1 1           1                   1           1 1   1     16
17 8                 1                 1             2         1             1         1   1                               17
18 14 1         1   1 1   1     2     1               2                               1   1   1                       1     18
19 4               1                         1     1                                   1                                   19
20 10 1               1                   1                   1               1   1     1   1                 1     1       20
21 13             1         1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1     1           21
22 12             1       1           1             1           1     1     1           1 1         1           1   1       22
23 8 2             1                                                       1           1 1               1           1     23
24 9         1                     1     1               1 1         1         1       1       1                           24
25 12                         1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   1               25
26 8                                                     1 1           1                           1 1 1   1     1         26
27 6       1                 1           1                                 1         1           1                         27
28 15 1       1         1     2               1     1                   1 1               1     1             1 1     1   1 28
29 14   1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1             1               1     1   29
30 13       1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1           1               1   30
31 7                                           1                   1       1         1   1       1   1                     31
32 11 1 1       1       1           1                 1       1                         1                   2       1       32
33 10 1 1 1   1                   1                             1             1 1 1               1                         33
34 7           1         1             2                   1                             1 1                               34
35 12     1                         1         1                       1   1   2             1         1   1         1   1   35
36 12           1   1             1         2           2     1                       1                       1   1       1 36
37 10               1 1                                   1 1       1 1                       1   1   1 1                   37
38 13                     1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1                       38
39 15 1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1                         39
40 16     1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1               1       1   1     1 1 40
41 13                                 1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2               1   1 41
42 9                   1           1             1     1 1                 1   1                                     1 1   42
43 15 1 1   1                 1         1                     1   2 1                       1             1 2 1           1 43
44 8 1             1             1 1                                           1   1                             1     1   44
45 10       1                             1             1 1       1       1     1         1 1               1               45
46 8           1                   1                   1               1             1 1                   1     1         46
47 14                       1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1                 47
48 14     1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1           1       1           48
49 11         2         1     1   1           1   1       1         1                               1 1                     49
50 11 1   1             1         2   1     1     1               1   1                                                   1 50
51 11   1         1                           1   1 1           1         1         1                 1       1   1         51
52 8   1                           1     1                                                           1   1     1     1   1 52
53 11               1   1                     1                   1   1             1 1 1         1             1       1   53
54 10   1   1   1           1   1                             1     1                           2                   1       54
55 11     1                   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1                   55
56 10                     1       1   1 1             1         1       1   1               1               1               56
57 7           1                       1 1                     1             1   1                             1           57
58 7                         1                                 1     1                                 1 1     1       1   58
59 18     1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1     1           1 1 1   1     59
60 11     1                   1       1         2                                         1   1       2       1       1     60
61 15   2                 1     1       1       1       2               2         1               1       1     1       1   61
62 11             1 1           1     1     1   1           1         1   2               1                                 62
63 11                           1   1           1       1                 1   1     1     1         1       1       1       63
64 10           1       1             1                         1       1         1 1   1   2                               64
65 9         1     1   1             1 1                 1                   1       1                                   1 65
66 16 1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1                         66
67 10   1         1       1     1           1       1       1                   1                                 1   1     67
68 10 1     1                   1     1         1                 1     1                                     1     1   1   68
69 15     1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1             1       3             69
70 11       1     1         1 1 1   1                       1       1             1                 1     1                 70
71 7       1         1                   1                   1                             1               1   1           71
72 6         1         1         1                                     1             1                         1           72
73 9         1                     1                     1               1       1       1       1         2               73
74 6                     2               1                 1                               1               1               74
75 11               1                 1             1 1                   1     1   1   1                 2 1               75
76 8       1           1 1                       1               1                 1 1             1                       76
77 13       1             1       1   1 2       1                   1   1               1       1               1         1 77
78 12                             1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                             1   78
79 14 1     2                   1           1               1   1     1 1                 1 2                   1     1     79
80 8             1           1 1   1           1                                                     1     1           1   80
81 13             1         1           2   1                     1   1       2       1                 3                   81
82 7         2       1 1   1                                                                       1 1                     82
83 11             1 1     1     1                                             1     1         1   1 1             1 1       83
84 6                                                       1     1             1             1 1             1             84
85 15   1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1                 85
86 10                                   1               1                     1   1 1   1             1             2 1     86
87 13 1   1 1   1                       1     1               1         1             1                 1 1   1         1   87
88 11                   1   1 1           1                         1               2   1     1                   1       1 88
89 7           1                 1                                       1   1                         1     1     1       89
90 11             1                 1             1   2             1     1       2     1   1                               90
91 11         1 1           1                                                       1 2       1 2                 1 1       91
92 13 1 1         1   2                             1             1         1   1                             1         1 2 92
93 16     1 1     1 1 1         1                 1               1           1               2 1       1       1 1   1     93
94 11                                 1   1   3               1               1                     1     1           1 1   94
95 8             1 1                                                 1                 1           1                   1 2 95
96 15   2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                               1       1       96
97 10                                             1 1   1     1 1                   1             1 1             2         97
98 8                             1       1         1       1                       1           1       1                 1 98
99 11   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng