BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11         1   1 1   1               1               1               1           2         1                           1 00
01 9         1 1                 1                               1     1           1         1 1                       1   01
02 2                         1                                                                                       1     02
03 11     1     1 1     1 1                               1         1               1             1 1   1                   03
04 11   1           1       1                                   1               1         1     1 1                 1   1 1 04
05 20     1                           1     1 1           1   1       3   2   1 1 1 1       1   1             2   1         05
06 8 1                     1                                 1         1       2                             1 1           06
07 11 2 1       1 1       1                   1                           2         1 1                                     07
08 15 1 1 1     1                 1     1             1         1 1   1         1           1                 1       1   1 08
09 9       1         1   1         1 1                             1                 1 1                               1   09
10 12   1 1 1 1       1   1         1 1       1     1                             1                       1                 10
11 12   1               1 1   1           1 1                         1   1                 1                   1 1       1 11
12 11       1     1                 1   1               1 1                   1                   1       1     2           12
13 11         1     1     1                   1           1 1       1 1         1 1   1                                     13
14 10   1         1                   1     1                     2         1             1               1     1           14
15 6     1       1                   1                         2         1                                                 15
16 10       1                   2       1       1                   1             1 1           1                   1       16
17 10       1       1                 1                 1             2         1             1         1   1               17
18 13                 1         1   1 1   1     2     1               2                               1   1   1             18
19 6       1 1                     1                         1     1                                   1                   19
20 8                 1               1                   1                   1               1   1     1   1               20
21 13               1             1         1 1             1             1   1             1         1       1 1 1       1 21
22 12     2                       1       1           1             1           1     1     1           1 1         1       22
23 7                 2             1                                                       1           1 1               1 23
24 10       1                 1                     1     1               1 1         1         1       1       1           24
25 14   1       1 1                           1 1       1   1                     1         2               1 1     1   1   25
26 7   1                                                                 1 1           1                           1 1 1   26
27 9     1     1 1         1                 1           1                                 1         1           1         27
28 11                 1       1         1     2               1     1                   1 1               1     1           28
29 13     1             1 1   1         1             1   1       1       1             1       1   1             1         29
30 13           1           1 1     1       1     1 1         1   1     1                 1                 1           1   30
31 9 1     1                                                   1                   1       1         1   1       1   1     31
32 8                 1 1       1       1           1                 1       1                         1                   32
33 10                 1 1 1   1                   1                             1             1 1 1               1         33
34 10 1     1 1                 1         1             2                   1                             1 1               34
35 13 1       1     1     1                         1         1                       1   1   2             1         1   1 35
36 11   1 1                     1   1             1         2           2     1                       1                     36
37 12 1           1                 1 1                                   1 1       1 1                       1   1   1 1   37
38 13                                     1 1     1 1       2   1                     2   1   1 1                   1       38
39 16             1   1         2       1 1     1           1             1 1         1     1   1         1   1   1         39
40 15 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1     1   1                             1 1               1     40
41 13 1 1                                             1       1               1 1 1     1                       1 1 1 2     41
42 8       1                           1           1             1     1 1                 1   1                           42
43 14       1 1   1   1 1   1                 1         1                     1   2 1                       1             1 43
44 7     1           1             1             1 1                                           1   1                       44
45 10             1         1                             1             1 1       1       1     1         1 1               45
46 8     1     1               1                   1                   1               1             1 1                   46
47 15 1                                     1     1 1 1         1   1         2   1             1 1               1     1 1 47
48 15 1       1           1 1   1     1   1                       1     1   1               1     1 1       1           1   48
49 11                         2         1     1   1           1   1       1         1                               1 1     49
50 10                 1   1             1         2   1     1     1               1   1                                     50
51 11 1       1         1         1                           1   1 1           1         1         1                 1     51
52 6 1                 1                           1     1                                                           1   1 52
53 10             1                 1   1                     1                   1   1             1 1 1         1         53
54 11 1 1               1   1   1           1   1                             1     1                           2           54
55 11                     1                   1           1   1                       1   1 1         1       1     1   1   55
56 10               1                     1       1   1 1             1         1       1   1               1               56
57 7       1                   1                       1 1                     1             1   1                         57
58 5                                         1                                 1     1                                 1 1 58
59 14                     1     1         1             1           1 1                     1   1 2   2     1     1         59
60 12 1   1   1           1                   1       1         2                                         1   1       2     60
61 15         1     1   2                 1     1       1       1       2               2         1               1       1 61
62 12     1                       1 1           1     1     1   1           1         1   2               1                 62
63 11     1         1                           1   1           1       1                 1   1     1     1         1       63
64 11       1                   1       1             1                         1       1         1 1   1   2               64
65 9               1         1     1   1             1 1                 1                   1       1                     65
66 16                 1           1 1       3     1   1     2 1   1                       1               1     1 1         66
67 10   1   1           1         1       1     1           1       1       1                   1                           67
68 12   1   1   1 1 1 1     1                   1     1         1                 1     1                                   68
69 14     1       1       1   1   1   1     1   1                 1     1     1         1               1             1     69
70 12   1                   1     1         1 1 1   1                       1       1             1                 1     1 70
71 5                       1         1                   1                   1                             1               71
72 6           1             1         1         1                                     1             1                     72
73 12     1   1 1   2         1                     1                     1               1       1       1       1         73
74 6       1                             2               1                 1                               1               74
75 12   1           1               1                 1             1 1                   1     1   1   1                 2 75
76 10 1       1             1           1 1                       1               1                 1 1             1       76
77 14             1 2       1             1       1   1 2       1                   1   1               1       1           77
78 12 1                                           1       1 1 1 1       1   2       1   1                 1                 78
79 13             1   1     2                   1           1               1   1     1 1                 1 2               79
80 6                             1           1 1   1           1                                                     1     80
81 13                             1         1           2   1                     1   1       2       1                 3   81
82 7                         2       1 1   1                                                                       1 1     82
83 11           1   1             1 1     1     1                                             1     1         1   1 1       83
84 6               1                                                       1     1             1             1 1           84
85 16   1               1   1     1   1             1       1   1   1       1 2           1       1                 1     1 85
86 9   1       1                                       1               1                     1   1 1   1             1     86
87 11                 1   1 1   1                       1     1               1         1             1                 1 1 87
88 9                                   1   1 1           1                         1               2   1     1             88
89 7         1 1               1                 1                                       1   1                         1   89
90 12       1                     1                 1             1   2             1     1       2     1   1               90
91 12   1     1 1             1 1           1                                                       1 2       1 2           91
92 9                 1 1         1   2                             1             1         1   1                           92
93 14         1           1 1     1 1 1         1                 1               1           1               2 1       1   93
94 9                                                 1   1   3               1               1                     1     1 94
95 7         1 1                 1 1                                                 1                 1           1       95
96 14           1       2     1                   1           1 1   2   1 1     1   1       1                               96
97 9           1                                                 1 1   1     1 1                   1             1 1       97
98 8       1                                     1       1         1       1                       1           1       1   98
99 11                   1       1         1 1 1 1 1                   1     1           1                     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng