BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13 1           1 1   1   1   1             1 1 1                   1                             1           1     1     00
01 10                         2         1                                       1             2       1 1   1     1         01
02 10                     1 1   1 1 1               1     1                 1                   2                           02
03 16   1 1   1     1         1           1                     2             2           2     2           1     1         03
04 6   1     1                         1                 1                 1                                 1             04
05 12   2 1     1   2               1   1                                           2       1                   1           05
06 10         1   1         1             1             1                 1                   1     1               1     1 06
07 13                     2             1                                 1     1             1   1 1     1 1         1 1 1 07
08 7                         1                             1   1       1       1                 1         1               08
09 5                                                                 1       1 1                   1   1                   09
10 12       1   2                                                   1   1   1             1     1   1   1           2       10
11 15   1   1                 1 1     1     2               1     1     1     1           1   1 1             1             11
12 12 1               1     1     1       1                                     1     1 1               1         1       2 12
13 9                                   2       1                 1                   1   1 1         1 1                   13
14 7                                                                 1           1 1         1               1       1 1   14
15 6       1                                         1                     1                       2     1                 15
16 12                           1 1         1   1                 1 1             1 1     1 1       1               1       16
17 12     1           1         1     1   1               1             2         1               1     1         1         17
18 4                                                         1       1           1   1                                     18
19 8               2                         1     1             1                                           1   1   1     19
20 12   1       1           1                   1 1     1   1 1                         1 1         1             1         20
21 18 1     1     1 1   1         1     1   1           1 1 1 1                 1   1 1     1     1                 1       21
22 15         2   1                 1 1       1   1       1         1         1       1 1 1   1   1                         22
23 12 1       2             1                           1     1                             1 1   1   1 1           1       23
24 9                   1   2                             1                   1   1         1   1 1                         24
25 11             1       2         1             1           1       1   1             1                 1     1           25
26 10 1                                         1     1             1     1     1   1               1 1                 1   26
27 12 1                                     1     1           1 1         1       1               1   1           1   1 1   27
28 14     1 1       1 1 1             1         1           1           1           1 1   1 1                       1       28
29 14                 1   1       1           2           2   1                 1 1           1       1 1 1                 29
30 6                                       1                       1                                   1 1     1       1   30
31 13                           1                   3     1       1 1         1       1       2 1   1                       31
32 8   1               1         1                                   1             1   1                     1           1 32
33 9     1   1     1 1 1                     1                                   1                   1           1         33
34 16 1     1     1   1     1 1 1     1         2     1                               1         1           1 1           1 34
35 9 1               1       1     1     1                           1 1       1                                       1   35
36 12                       1       1 1 1             1 1             1             2               1                 1   1 36
37 14                       1 2 1 1         1                       2 2   1               1                   1     1       37
38 12 1               1         1       2         1                         1   1 1       1                     2           38
39 14     1   1   1         1         1               1     1             1 2     1                     1     1   1         39
40 10     1     1             1                               3     1           1       1                       1           40
41 11                         1         1           1       1                       1   1             1           1 1 1   1 41
42 8 1                           1 1   1                       1                                                 1     1 1 42
43 15     1 1         1   1     1   1 1                 1                 1 1       1             1   1       1 1           43
44 4     1               1                         1 1                                                                     44
45 14         1 1       1   1       1     1     2 1 1                 1               1           1                   1     45
46 10   1                         1                         1 1           1           2 1                     1     1       46
47 11             2                                             1   1                       1 2         1       1       2   47
48 8 1   1     1 1   1         1                                                                         1   1             48
49 11           1                       1     1     1 1           1     1     1     1   1           1                       49
50 11       1                             1   1         1 1     1       1 1                                 1     1 1       50
51 12 1     2 1                     1 1         1                 1                   1     1                   1         1 51
52 11         1 1 1 1   1           2             1   1                                   1               1                 52
53 10           1                                         1             1           1         1       1     1     1 1     1 53
54 12 1       1                 1 1           1           1 1         1         1 1                       1           1     54
55 7                       1         1           1                   1         1         1                 1               55
56 14     1               1           1       1     1   1         1 1     1   1 1                       1         1       1 56
57 9 1           1                 1                       1   1   1                   1                           1 1     57
58 10         1 1         1                 1 1                                       1       1   1                 1     1 58
59 9 1                                       1 1 1                         1                   1 1     1 1                 59
60 13             1     1       1         1       1     2 1               1       1 1           1 1                         60
61 9                                             1           1   1       1   1           1         1   1       1           61
62 7               1   1   1     1                                                               1           1       1     62
63 14       1   1 1 1         1                   1   1                       1 1       1   1       1 1         1           63
64 4               1   1                                                                         1                 1       64
65 14     1 1   1     1             1 1 1 1     1                         1       1         1   1     1                     65
66 8                     1                 1       1         1 1           1             1                             1   66
67 15   2     1           1         1           1     1 1       1 1               1   1       1             1     1         67
68 12       1                   1       1   1 1                   1 1               1       1         1       1           1 68
69 9   1                               1 1   1                                       1                   2 1         1     69
70 9                     1                           1   1   2   1           1                     1                 1     70
71 9                                     1 1       1   2                           1       1         1                 1   71
72 12     1     1     1 1                   1         1               1   1                           1   1   1     1       72
73 9                     1           1                   1 1           1 1                 1   1                         1 73
74 7     1 1           1                 1                       1                       1 1                               74
75 3                   1                                                                     1                         1   75
76 18       1                 2 1 1     1               1 1       1         2 1               1 1           1   1     1 1   76
77 13   1       1                 1       1 1           1   1     1 1           1 1             1 1                         77
78 12 1                   1   1     1                         1 3     1                 1   1           1                   78
79 6     1                                     1 1   1         2                                                           79
80 11   1 1                 1       1     1   1   1 1                                                 1     1       1       80
81 6               1             1                                   1       1                                   1       1 81
82 10         1   1 1             1 1           1                 1                     1                 1     1           82
83 11       1               1         1   1 2   1   1   1           1             1                                         83
84 9                   1     1       1   1                                       1     1                 1 2               84
85 9   1             1               1     1       1       1       1   1                           1                       85
86 5 1               1                                                                                     1     1   1     86
87 9               1                     1       2 1 1   1                                     1           1               87
88 8   1         1                         1 1             1   1     1     1                                               88
89 11     1   1 1         1     1                         1 1                         1     1                 1   1         89
90 13               1                         1     1       1                 1                         1           1 3 2 1 90
91 15                 1 2         1                   1     1             1 1           1       1 1   1   1 1 1             91
92 12   1       1               1                   1           1 1 1         1         1         1                     2   92
93 10 1         1 1           1               1                         1       1                   1     1     1           93
94 16   1 1 2     1   1       1                       1                 1         1   1 1               2 1     1           94
95 11         1             1         1 1         1   1       1     1       1   1                               1           95
96 9                 2 1 1     1                                       3                 1                                 96
97 14   1                         1       1 1   1             1 1 1       1 1       1       1   1               1           97
98 10               1                                   1   1               2 2           1               1   1             98
99 14                     1       1   1               1 1             1 1             1 1             1     1 1         1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng