BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1                     1 1       1     1       2         1     1       1       2                 1               1   00
01 11         1         1   1                               1   1     1     1                 1           1             1 1 01
02 14       1                   1             1           1         1 1   1       2       1     2         1   1             02
03 9 1   1                       1                       1 1 1                     1                               1     1 03
04 14               1     1   1     2       2         1   1       1   1 1         1                               1         04
05 11                       1             1             1 1       1       1       1               1       1 1       1       05
06 8                             1     1 1         1       1                           1   1                   1           06
07 14       1   1           1       1                                 1     1               1 1 1     1         2 1       1 07
08 17     1     1               1   1                   1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1 08
09 5   1               1                           1                                                       1         1     09
10 16       1 1   1   2   1     1       1   1                               1 1                   1               1 1 1 1   10
11 9                 1           1     1     1                           1                 1         2           1         11
12 7                                                     1     1 1   1         1                             1       1     12
13 4                                               1           1                         1                             1   13
14 13     1   1     1           1                                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         14
15 10     1         1             1             1 1                                 1             1         2       1       15
16 11 1     2   1       1                 1           1                             1 1     1                         1     16
17 8                             1       1           1       1               1               1         1             1     17
18 7               1           1           1   1   1   1                         1                                         18
19 11 1             1                 1 2     1                                 1     1                     1         1 1   19
20 9               1                             1 1                       1     1       1           1   1   1             20
21 8             2                 1         1                                         1           1   1 1                 21
22 10 1     1                 1               2 1                 1                               1                 2       22
23 12         1     1   2     1 1                             1     1                         1     1       1 1             23
24 7     1               1 1                                                 1         1       1                     1     24
25 10     1       1             1                               1           1     1                   1   1       1       1 25
26 9   1 1                                       1             1                     1         1           1 1   1         26
27 10 1                       1           1     1           1                           1         1       1         1     1 27
28 7             1                                               1 1           1     1               1   1                 28
29 13     1                   1 1           1     1 1           1   1 1 1           1       1                       1       29
30 7                               1     1       1                       1       1                 1                     1 30
31 8         1                 2       2                                                               1       1     1     31
32 11 1                   1     1                         1         1         1 1     1           1   1 1                   32
33 5                         1                     1 1                       1               1                             33
34 12         1                       1       1         1       1             1 1   1   1                       1     1 1   34
35 17 1                 2 2             1 1   1                     1     1   1         1     1       1 1       1       1   35
36 8   1                         1             1                   1           1         1                       1 1       36
37 17 1 1       2                 1           1                 1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           37
38 13           1     1 1             2     1         1   2               1                       1     1 1                 38
39 11           1   1   2                             1     1           2                 1         1     1                 39
40 19           1     1             1 2             1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       40
41 13                 1 1   1         1                       1                 2     2   1     1               1 1         41
42 11             1   1       1                     1 1       2           1       1                     1             1     42
43 13         1   1         1             1   1         1         1     1       1           1 1                       1 1   43
44 15       1                               1 1       1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1       44
45 10             1             1   1     1 1     1     2                       1                         1                 45
46 13 1         1     1   1             1                 1             1 1         1             1 1               1     1 46
47 15 1                         1       1         2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1           47
48 4                         1                       1                                                         1       1   48
49 9   1           1               1     1   1           1 1                                               1 1             49
50 12               1 1     1                   1 1             1 1           1   1 2                 1                     50
51 16           1 1           1   1     1       1   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1   51
52 11 1           1                             1 1         1                   1     1             1         2 1           52
53 11 1 1 1                               1 1         1                     2     1               1 1                       53
54 14 2         1               1     1   1   1           1                 1       1       1           1       1 1         54
55 14 1       1       1               1 1     1                       1   1             1   3 1       1                     55
56 13                     1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             1               1                           56
57 12   1     1 1   1                     1 1           1     1     1           1                     1               1     57
58 10                     2         1     1       1   1                   1         1               1 1                     58
59 12     1     2 2                                                             1     1               1 1 2 1               59
60 15       2         1 1     1     1           2       1                         1       2                     1   1   1   60
61 9         1     1     1         1                       1 1         1           1                                   1   61
62 9   1   1       1   1             1             1                             1               1                 1       62
63 10 1 1     2                               1       1   1                                   1 1                   1       63
64 11                   1 1             1   1         1   1       1 1 1   1                                           1     64
65 8       1                 1         1       1   1         1       1       1                                             65
66 8                   1       1           1             1       1         2                   1                           66
67 12         1   1 1             1                 2           2                         1 1                     1   1     67
68 8               1         1                                         1         1   1                           1   1   1 68
69 12     1 1                                 1             1 1     2 1 2                                   1       1       69
70 8                               1             1     1     1 1   1     1                                       1         70
71 9     1     1     1             1 1           1                   1           1               1                         71
72 6             1               1                                                         1 1               1           1 72
73 17       1 1 1         1           1         1                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1 73
74 14   1                   1       1     1     1   1   2             1     3                       1                 1     74
75 6   1                         1                             1       1                                   1     1         75
76 12               1 1     1         1   1                 1                                   2   2           1       1   76
77 5                               1                       1 1         1               1                                   77
78 5                             1                               1                             1           1   1           78
79 9   2   2         1       1           1                                                   1 1                           79
80 6               1             1           1                                 1           1       1                       80
81 10   1       1           1           1   1         1                             2     1                   1             81
82 9       1             1           1     1                 1         1   1     1                     1                   82
83 11     1   1   1 1                                                       2                 1         2   1             1 83
84 6                                             1                         1                     1   1 1   1               84
85 13   1 3           1         1     1                                   1         1   1   1 1                   1         85
86 13       1         1   2       1               1 2   1               1     1                                   1       1 86
87 11     1       1     1                               1 1 1         1       1     1 1         1                           87
88 11   1 1             1   1                           1   1     1     1                 2             1                   88
89 10         1               2                     1   1             1       1                     1                   1 1 89
90 9         1             2         1                       1           1               1           1               1     90
91 14 1                         1 2               1         1     1               1         1 1   1               1     1 1 91
92 11                 1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1                                                 92
93 8                       1                         1         1                       3               1               1   93
94 12   1   1 1   1       1   1   1         1   1                               1       1 1                                 94
95 5                               1                           1                                           1           1 1 95
96 15           1         1 1                   1           1     1 2                   1 1   1     2         1           1 96
97 10                       1                   1       1       1             1                 2 1       1               1 97
98 8             1     1     1                   1                             1                     1       1       1     98
99 12                 1     1         2                               1           1   2 1 1 1                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng