BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17           2 1         1         1   1       1 1                     1 1       1     1       2         1     1       1 00
01 9               1                           1         1         1   1                               1   1     1     1   01
02 12 2   1 1                                 1         1                   1             1           1         1 1   1     02
03 16   1   1 2     1 1 1 1       1       1       1   1                       1                       1 1 1                 03
04 18         1     2 1           1       1                     1     1   1     2       2         1   1       1   1 1       04
05 8       1             1                                             1             1             1 1       1       1     05
06 8     1               1   1                                               1     1 1         1       1                   06
07 13   1 1   1           1         1   1 1             1   1           1       1                                 1     1   07
08 10           1               1               1     1     1               1   1                   1     2                 08
09 10 1 1             1 1     1   1           1     1               1                           1                           09
10 18       1   1   1               1     1 1 1         1 1   1   2   1     1       1   1                               1 1 10
11 11 1 1                     1   1   1 1                         1           1     1     1                           1     11
12 12 1       1   1 1   1   1 1           1                                                           1     1 1   1         12
13 4                               1           1                                               1           1               13
14 9 1           1                   1               1   1     1           1                                     1       1 14
15 6                               1                 1         1             1             1 1                             15
16 10                 1       1   1               1     2   1       1                 1           1                         16
17 8     1         1           1                                             1       1           1       1               1 17
18 13 1     1           1         1     1     2                 1           1           1   1   1   1                       18
19 10     1             1     1                 1 1             1                 1 2     1                                 19
20 7               1                   1   1                   1                             1 1                       1   20
21 10                   1   1     2   2                       2                 1         1                                 21
22 9                     1     1                 1     1                 1               2 1                 1             22
23 11           1               1         1               1     1   2     1 1                             1     1           23
24 8 2                       1       1               1               1 1                                                 1 24
25 8                               1   1       1     1       1             1                               1           1   25
26 9         1 1                             2 1   1 1                                       1             1               26
27 10 1               1         1       1   1     1                       1           1     1           1                   27
28 6       1       1       1                                 1                                               1 1           28
29 13               1             1         1         1                   1 1           1     1 1           1   1 1 1       29
30 7                     1 1     1                                             1     1       1                       1     30
31 9       1 1   1           1                           1                 2       2                                       31
32 10       1   1 1                         1     1                   1     1                         1         1         1 32
33 9           1 1 1           1             1                           1                     1 1                       1 33
34 8                     1               1               1                       1       1         1       1             1 34
35 14         1       1                         1 1                 2 2             1 1   1                     1     1   1 35
36 11       1         1 1 1           1 1   1       1                         1             1                   1           36
37 14       1     1             1       1       1 1 1       2                 1           1                 1   1     1     37
38 18 1       1   1 1 1   1     1 1                         1     1 1             2     1         1   2               1     38
39 9                       1                               1   1   2                             1     1           2       39
40 13           1                                           1     1             1 2             1 1       2   1     1     1 40
41 10   1   1     1                           1 1                 1 1   1         1                       1                 41
42 12       1                             1 2                 1   1       1                     1 1       2           1     42
43 11                   1       1           1             1   1         1             1   1         1         1     1       43
44 12   1       1     1                       2         1                               1 1       1           1   1       1 44
45 13                     1       1         1 1 1             1             1   1     1 1     1     2                       45
46 12 1           1                     1   1     1         1     1   1             1                 1             1 1     46
47 14             1                       1       1                         1       1         2       1     1 2 1   1 1     47
48 8                         1           1 1 1 2                         1                       1                         48
49 13   2 1             1     1   1                 1           1               1     1   1           1 1                   49
50 11 1                     1         1                         1 1     1                   1 1             1 1           1 50
51 18   1   1   1               1 2             1           1 1           1   1     1       1   1   1   1             1 1   51
52 10     1           1     1         1         1 1           1                             1 1         1                   52
53 11             1           1   1               1 1 1                               1 1         1                     2   53
54 14           1                     1     2 1   2         1               1     1   1   1           1                 1   54
55 8                                             1       1       1               1 1     1                       1   1     55
56 14     1           1         1                                     1 1     1 1   1   1   1 1       1 1     1             56
57 13               1               1 1   1         1     1 1   1                     1 1           1     1     1           57
58 9       1           1                                             2         1     1       1   1                   1     58
59 9     1                     2               1     1     2 2                                                             59
60 12     1       1                         1           2         1 1     1     1           2       1                       60
61 12               2               1 1         1         1     1     1         1                       1 1         1       61
62 9         1           1   1                     1   1       1   1             1             1                           62
63 11     1     1                       1   1     1 1     2                               1       1   1                     63
64 13 1               1                       1                     1 1             1   1         1   1       1 1 1   1     64
65 9                                   1               1                 1         1       1   1         1       1       1 65
66 10     1   1                               1                     1       1           1             1       1         2   66
67 14 1 1       1         1       1     1                 1   1 1             1                 2           2               67
68 7                           1     1 1   1                   1         1                                         1       68
69 12                           1 1                   1 1                                 1             1 1     2 1 2       69
70 11         1       1             1     1                                     1             1     1     1 1   1     1     70
71 12             1     1   1 1     1                 1     1     1             1 1           1                   1         71
72 3         1                                               1               1                                             72
73 14     2           1 1   2                           1 1 1         1           1         1                   1         1 73
74 12                                               1                   1       1     1     1   1   2             1     3   74
75 7           1     1                 1           1                         1                             1       1       75
76 9       1     1                   1                         1 1     1         1   1                 1                   76
77 6                     1           1                                         1                       1 1         1       77
78 2                                                                         1                               1             78
79 9                               1       1       2   2         1       1           1                                     79
80 10       1   1           2   1   1   1                       1             1           1                                 80
81 11   1 1             2     1                     1       1           1           1   1         1                         81
82 8     1                                             1             1           1     1                 1         1   1   82
83 7                                     1           1   1   1 1                                                       2   83
84 8 2         1     1     1       1                                                         1                         1   84
85 16     1       2         1       1 1   1   1     1 3           1         1     1                                   1     85
86 14   1             1                 1               1         1   2       1               1 2   1               1     1 86
87 15   2     1     1   1 1           1               1       1     1                               1 1 1         1       1 87
88 12         1     1         1       1             1 1             1   1                           1   1     1     1       88
89 10         2                           1               1               2                     1   1             1       1 89
90 10 1                 1     1         1                 1             2         1                       1           1     90
91 14   1     1 1       1 1 1 1                   1                         1 2               1         1     1             91
92 14                   1   1 1                                   1                 1 1 2   1         1 1       1   1 1     92
93 7     1       1 1                         1                         1                         1         1               93
94 10   1                                           1   1 1   1       1   1   1         1   1                               94
95 7                     1     1   3                                           1                           1               95
96 13   1                 1 1       2                       1         1 1                   1           1     1 2           96
97 10       1                           1 2     1                       1                   1       1       1             1 97
98 8       1             1     1               1             1     1     1                   1                             98
99 7   1             1                                           1     1         2                               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng