BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                   1                   1                     1       1 2 1           1           1                     00
01 9       1     1     1     1                         1     1         1                                         1       1 01
02 19                 4       1                       1   1       1       1       2     1       1 3     1       1         1 02
03 10                 1       1       1 1               1       1         1   1               1             1               03
04 14   1                   1   1           1 1           1 1 2                                   1 1               1 1   1 04
05 11 1 1       1     1         1 1 1                       1 1         1     1                                             05
06 9             1 1 1         1             1                                   1   1 1                     1             06
07 9 1         1               1   1           1                                       1     1           1       1         07
08 9                   1   1       1       1   1                 1         1                                       1 1     08
09 7                           1         1                                 1           1                     1       1   1 09
10 13     1   2           1       1                   1         1     1   1 1         1   1                 1               10
11 13       1           1               1           3   1           1       1                         1   1   1 1           11
12 13 1 2                   1                 2         1       1           1                   1   1   1       1           12
13 9                   1             1 1         1 1                                 1           1 1 1                     13
14 14 1   2   1 1                 1         1           1                   1 1                       1 1   1     1         14
15 7   1                         1                         1         1               1   1           1                     15
16 17   1                           1 1   1     1 1               1 1   1   1     1       1 1 1 1 1                   1     16
17 10                 1                           2       2     2         1     1 1                                         17
18 8                                               1           1 1           1 1   1             1         1               18
19 17     1         1 1 1     1     1     1   1           1 1       1 1             1     1 1                   1         1 19
20 8                                             2   1           1                       1 1               1     1         20
21 7   1               1         1     1                                                             1   1       1         21
22 10     1   1 1                         1     1       1                   1         1           1                   1     22
23 11   1 1               1                                   1                         1             1     1   1   1 1   1 23
24 11                                           1   1             1 1       1           1 1 1 1   1   1                     24
25 14                         1       1 1         1   1               1 1     1   1 1           1 1 1                   1   25
26 9         1           1                         1               1                     1         1   1 1         1       26
27 6           1                                                   1 1       1               1         1                   27
28 13     1       2             1           1 1   1               1   1       1           1   1 1                           28
29 3                   1                                                               1       1                           29
30 10                                         1       1       1   1                             1             1   1 1 2     30
31 12   1                     1                 1 1           1           1 1 1   1   1                         1     1     31
32 14       1   1                 1 1                 1         1   1           1           1 1         1   1     1 1       32
33 15 1     1             1             1 2                           1         1 1   1 1   1                   1   1   1   33
34 7                   1                       1                 1             1   1                             1     1   34
35 10                   1               1       1           1   1 1     1                       1   1       1               35
36 10         1       1               2   1 1                                         1       1             1   1           36
37 16       2         1   1         1   2 1         1       1     1   1         1       1                   1           1   37
38 7       1                     1                   1                         1   2                               1       38
39 14   1         1 1 1 1 1   1           1                           1         1       1 1         1                 1     39
40 12     1         1         1         2       1 1                         1                   1       1     1   1         40
41 17     1     1 1 1     2       1           1     1     1   1             1       1   1               1       1         1 41
42 4               1                           1           1           1                                                   42
43 12   1 1           1           1 2       1                   1   1               1             1                       1 43
44 12       1       2                   1                       1   2                   1   2   1                     1     44
45 7             2                                         1                   1       1           1                 1     45
46 7                       1             1   1                               1   1                 1       1               46
47 12             1   1           2       1             1               1   1         1         1     1           1         47
48 10                               1             1       1                   1       1 1           1         2 1           48
49 9 1       1           1                     1       1                                       1         1   1           1 49
50 10 2     1 1                       2                                               1                     2             1 50
51 5 1       1                                                               1   1                             1           51
52 9                               1 1 1           1     1                                         1 1 1               1   52
53 15               1 1 1 1                   1 1                 1     1           1                 1   1 1 1         1 1 53
54 9   1     1   1                                               1                   1   1 1           1               1   54
55 7 1                                                     1       1 1   1                       1           1             55
56 6                         1     1                 1           1           1           1                                 56
57 13                     1                 1           1               1 1 1 1             2     1   1     1     1         57
58 9       1                                     1         1           1       1             1             1           1 1 58
59 9     1 1       1                         1                         1     1                   1   1           1         59
60 17   1   1 1                           1               1           1   2             1 2     1     1 1           2     1 60
61 15 1 1                     1 1 1     1   1     1 2         1     1     1                                     1 1         61
62 3                                                 1                                       1               1             62
63 14 1     1       1     1                             1       1   1         1     1     1       1             1   1     1 63
64 7                     1       1                                                         1     1 1             1   1     64
65 11                                           1               1         1         1   1           1           1 1 2   1   65
66 10         1                   1   1     1   1     1     1               1                       1   1                   66
67 8       1   1       1   1               1 1           1                                                     1           67
68 12                           1     1   1         1 2       1         1 1                   1                     1 1     68
69 15             1                           1     1         1     1   1 1         1   1           1   1     1     1 1 1   69
70 11 1         1         1           1         1 1             1   1     1       1                     1                   70
71 11 1       1             1 1 1           1 1                         1       1             1                         1   71
72 16         1   1       1                 1           1   1     1     1       2               1 1       2             2   72
73 5 1             1                                   1                           1                                     1 73
74 11               1             1       1 1 1                                   1         1 1 1         2                 74
75 8           1 1     1   1   1   1                     1                                           1                     75
76 9                       1 2                   1     2           1   1         1                                         76
77 14 1 2 1     2           1         1             1     1   1     1               1                                     1 77
78 15                               1         1 1               1     1 1 1               1     1   1   1 2   1 1           78
79 11       1   1               1         1   1     1   1 1     1                           1                       1       79
80 10       1                               1             1           1         1     1         1     1           2         80
81 12                   1   2         1   1       1         1               1   1                                   1 1   1 81
82 8     1 1 1             1           1                         1               2                                         82
83 4                           1       1                                 1                     1                           83
84 9     1 1             1 1                       1     1             1                                   1 1             84
85 8               1 1     1   1                     1           1                           1               1             85
86 10           1                         1                   1       1             1 1       2       1                   1 86
87 7     2                     1                         1   1               1                           1                 87
88 12   1     1                 1 1 1       1     1                   1           2   1                       1             88
89 19         1 1 1           1 2 1 1 1       1               1     1           1 1 1 2                   1             1   89
90 10 1         1             2       1             1 1 2                                 1                                 90
91 11           1   1   1   1                         1   1 1 1                     1 1       1                             91
92 14           1   1           1               1     1   1           1   1               1       1       1   1 1       1   92
93 14         1             1 1   1 1             1           1                 1       1   1       1 1 1               1   93
94 7 1               1                     1         1     1 1                                                   1         94
95 11   1                 2 1                   1               2     1                     1                   1       1   95
96 10             1 2                                 1 1   1                                 1         1 1   1             96
97 12             1           1       1 1 1 1                                               1             1 1       1 1 1   97
98 9     2             1             1 1                             1       1     1                                 1     98
99 14             2   1 1   1       1                       2   1               1           1       1   1 1                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng