BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Sóc Trăng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14     2         1     1       1       2                 1               1   1 1   1               1               1     00
01 9           1   1     1     1                 1           1             1 1                 1                           01
02 12         1         1 1   1       2       1     2         1   1                         1                               02
03 10         1 1 1                     1                               1     1 1     1 1                               1   03
04 9     1   1       1   1 1         1                               1           1       1                                 04
05 13       1 1       1       1       1               1       1 1       1                           1     1 1           1   05
06 6   1       1                           1   1                   1                     1                                 06
07 13                     1     1               1 1 1     1         2 1       1 1       1                   1               07
08 16       1     2                     1       1             1   3 1 1 1     1                 1     1             1       08
09 7   1                                                       1         1         1   1         1 1                       09
10 13                           1 1                   1               1 1 1 1       1   1         1 1       1     1         10
11 10                         1                 1         2           1               1 1   1           1 1                 11
12 12         1     1 1   1         1                             1       1     1                 1   1               1 1   12
13 9   1           1                         1                             1     1     1                   1           1 1 13
14 12                     1       1     1 1 1 1     1           1     1         1                   1     1                 14
15 8 1                                 1             1         2       1       1                   1                       15
16 9     1                             1 1     1                         1                   2       1       1             16
17 9     1       1               1               1         1             1       1                 1                 1     17
18 11   1   1                         1                                             1         1   1 1   1     2     1       18
19 6                               1     1                     1         1 1                     1                         19
20 11 1 1                       1     1       1           1   1   1                 1               1                   1   20
21 9                                       1           1   1 1                   1             1         1 1             1 21
22 7                 1                               1                 2                       1       1           1       22
23 9             1     1                         1     1       1 1                 2             1                         23
24 7                             1         1       1                     1                 1                     1     1   24
25 12               1           1     1                   1   1       1       1 1                           1 1       1   1 25
26 7 1             1                     1         1           1 1   1                                                     26
27 10           1                           1         1       1         1     1 1         1                 1           1   27
28 11                 1 1           1     1               1   1                     1       1         1     2               28
29 15 1 1           1   1 1 1           1       1                       1             1 1   1         1             1   1   29
30 11 1                       1       1                 1                     1           1 1     1       1     1 1         30
31 3                                                       1       1     1                                                 31
32 13         1         1         1 1     1           1   1 1                       1 1       1       1           1         32
33 9   1 1                       1               1                                 1 1 1   1                   1           33
34 13       1       1             1 1   1   1                       1     1 1                 1         1             2     34
35 12                   1     1   1         1     1       1 1       1       1     1     1                         1         35
36 10                   1           1         1                       1 1                     1   1             1         2 36
37 14               1   1     1     1         1       1 1 1 1 1     1           1                 1 1                       37
38 13     1   2               1                       1     1 1                                         1 1     1 1       2 38
39 15     1     1           2                 1         1     1                 1   1         2       1 1     1           1 39
40 22   1 1       2   1     1     1               1       1   1 1 1 1   1       1       1   1       1   1         1 1     1 40
41 10             1                 2     2   1     1               1 1                                             1       41
42 10   1 1       2           1       1                     1             1                           1           1         42
43 14       1         1     1       1           1 1                       1 1   1   1 1   1                 1         1     43
44 16     1           1   1       1         1   1 2 1         1 1       1           1             1             1 1         44
45 8 1     2                       1                         1                 1         1                             1   45
46 10         1             1 1         1             1 1               1     1               1                   1         46
47 16 2       1     1 2 1   1 1                       1 1           1                                     1     1 1 1       47
48 8     1                                                         1       1           1 1   1     1   1                   48
49 9         1 1                                               1 1                         2         1     1   1           49
50 15 1             1 1           1   1 2                 1                         1   1             1         2   1     1 50
51 12   1   1   1             1 1           1         1 1           1       1         1         1                           51
52 11 1         1                   1     1             1         2 1                 1                           1     1   52
53 9     1                     2     1               1 1                       1                 1   1                     53
54 12         1                 1       1       1           1       1 1               1   1   1           1   1             54
55 11                     1   1             1   3 1       1                             1                   1           1   55
56 11 1       1 1     1             1               1                             1                     1       1   1 1     56
57 9       1     1     1           1                     1               1                   1                       1 1   57
58 7 1   1                   1         1               1 1                                                 1               58
59 11                               1     1               1 1 2 1                       1     1         1             1     59
60 10       1                         1       2                     1   1   1           1                   1       1       60
61 11           1 1         1           1                                   1     1   2                 1     1       1     61
62 9   1                             1               1                 1                       1 1           1     1     1 62
63 8     1   1                                   1 1                   1         1                           1   1         63
64 10     1   1       1 1 1   1                                           1                   1       1             1       64
65 10   1         1       1       1                                               1         1     1   1             1 1     65
66 15         1       1         2                   1                               1           1 1       3     1   1     2 66
67 13   2           2                         1 1                     1   1           1         1       1     1           1 67
68 12                       1         1   1                           1   1   1 1 1 1     1                   1     1       68
69 16           1 1     2 1 2                                   1       1       1       1   1   1   1     1   1             69
70 13 1     1     1 1   1     1                                       1                   1     1         1 1 1   1         70
71 7 1                   1           1               1                                   1         1                   1   71
72 7                                           1 1               1           1             1         1         1           72
73 15                   1         1     1 2           1     1     1     1   1 1   2         1                     1         73
74 12   1   2             1     3                       1                 1                             2               1   74
75 7               1       1                                   1     1           1               1                 1       75
76 10           1                                   2   2           1       1             1           1 1                   76
77 13           1 1         1               1                                   1 2       1             1       1   1 2     77
78 7                 1                             1           1   1                                           1       1 1 78
79 8                                             1 1                           1   1     2                   1           1 79
80 7                               1           1       1                                       1           1 1   1         80
81 10     1                             2     1                   1                             1         1           2   1 81
82 10             1         1   1     1                     1                               2       1 1   1                 82
83 12                           2                 1         2   1             1   1             1 1     1     1             83
84 7 1                         1                     1   1 1   1                 1                                         84
85 12                         1         1   1   1 1                   1               1   1     1   1             1       1 85
86 9 1 2   1               1     1                                   1       1                                       1     86
87 13       1 1 1         1       1     1 1         1                               1   1 1   1                       1     87
88 11       1   1     1     1                 2             1                                         1   1 1           1   88
89 9   1   1             1       1                     1                   1 1               1                 1           89
90 7             1           1               1           1               1                     1                 1         90
91 13 1         1     1               1         1 1   1               1     1 1             1 1           1                 91
92 10         1 1       1   1 1                                                     1 1         1   2                       92
93 13     1         1                       3               1               1           1 1     1 1 1         1             93
94 5                               1       1 1                                                                     1   1   94
95 6               1                                           1           1 1                 1 1                         95
96 15           1     1 2                   1 1   1     2         1           1       2     1                   1           96
97 8       1       1             1                 2 1       1               1                                             97
98 7 1                             1                     1       1       1                                     1       1   98
99 15                     1           1   2 1 1 1                 1                   1       1         1 1 1 1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng