BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng
00 14 1 1         1                 1     1                   1                 1             2 1   1   1             1   1 00
01 15   1   2 1                           1     1       1   1   1 1                         1   1                 2     1   01
02 16                                     1 1 1 1               1           1   2     1       2 1       1   1     1 1       02
03 13             1       1                 1 1   1           1 1         1 1             1 1   2                           03
04 7       1                     1                       1                           1   1 1             1                 04
05 10       1 1                         1                                         1     1       1               1 2   1     05
06 10         1 1         1                                 1 2                       1               1     1             1 06
07 10     1                       1             1               1       1 1   1                 1   1           1           07
08 14                           1       1     2               1 2               1   2     1         1           1   1       08
09 11 1                       2 1 1         1   1     1     1           1         1                                         09
10 10                 1       1   1     1         1         1                             1                   1   1 1       10
11 13             1   1                 1 1       1               1 1     2 1         1   2                                 11
12 8                 1     1           1             1                       2                       1         1           12
13 11       1   1           1             1 1         1 1 1     1                       1   1                               13
14 9   1               1   1                                       1               1                     1     1     1   1 14
15 13   1           1             1                     2           1 1 1     1       1       1 1                         1 15
16 6               1   1                               1                           1                                   1 1 16
17 14 1 1     1   1           1   1                                   1         1                 1 1   1 2 1               17
18 10                                                   2                 1       1 1               1         2       1 1   18
19 18 1   1   1 1   1   1                     2 1   1 1                 1   1                 1       1 2   1               19
20 14     1   1   1 1   1             1     1   1             1             1 1       1         1     1                     20
21 9           1               1     1                             1 1     1             1                         1   1   21
22 15 3                 1         1                           2 1     2   1                       1       1             2   22
23 16                       1   1   1           2   1   2 1 1   1         1             1   1                       1 1     23
24 9                           1         1         1                 1 1 1                 1       1 1                     24
25 9     1           1                 1           3 1                             1         1                             25
26 7 1         1 1               1             1                           1                                 1             26
27 10                   1     2           1   1                                 1 1             2                       1   27
28 9                                                     1   1   1         1       1 1         1 2                         28
29 13     1     1                   1   1 1     1   1       1                                     1     2 1           1     29
30 10 1                 1 1               1     1   1   1   1     1                     1                                   30
31 17 1     1     2           1   2 1     2     1                                   1     1                 1     1       2 31
32 12   1   1                                 2       1                       1 1 1 1       1           1                 1 32
33 12   1                   1       1       1             2                 1 1             1       1               1   1   33
34 4                                                                       1 1           1       1                         34
35 10         2       1 1                     1   1   1                         1                         1 1               35
36 16         1 1     1             1         1             1 1   1         1     1       1   1   1 1               1     1 36
37 6                     1 2               1                                 1                                         1   37
38 11 1         1     1               1 1 1                     1   1           1                 1         1               38
39 10               1     1                 1       1                             1         1           1 1   1   1         39
40 12 1   1       1 1 1   1                             1 1                                         1 1                 1 1 40
41 12       1   1     1 1       1     1               1   2                                     1                         2 41
42 9           1                           1 1           1             1 1       1                                 2       42
43 10                   1     1 1   1                               1 1           2 1                               1       43
44 12 1           1   1                       1           1 1     1 1                                 1   1           1   1 44
45 6                   1                           1                         1 1   1                                     1 45
46 11                         1       1 1                         1     1   2     2     1                           1       46
47 11 1   1     1   1             1                     1                   1             1 1           1     1             47
48 13     2               1     1 1               1       1             1 1   1 1                       1     1             48
49 8               1   1     1     1                           1             1           1                     1           49
50 7   1           1       1       1                                                   1               1 1                 50
51 10         1   1               1 1     1               1   2                                 1               1           51
52 7       1               1                           1                                 1         1           1     1     52
53 12                       2         1 2   1                     1 2                 1   1                             1   53
54 10                                               1 1         1   1                   1 1           1       1 1   1       54
55 6       1       1                                       1       1 1       1                                             55
56 6     1                                                       1   1                                     1 1   1         56
57 9   1                 1 1             1   1                       1                     2     1                         57
58 13         1                     1       1             1     2     1         1     1                 1         1 1   1   58
59 13               1 1 1           1 1             1           1 1                 1       1         1     2               59
60 10             1         1 1 2                                     1   1     1 1                     1                   60
61 15     1       1         1       1             2         1       2   1             1                 1   1     1   1     61
62 7     1       1       1                                       1                   1                       1       1     62
63 7                 1                 1 1                         1             1                             2           63
64 10       1                 1 1                       1     1       1     1                         1       1 1           64
65 11     1       1   1   1                       1 1               1           1       2                   1               65
66 14     1     2 1   1       1 1   1     1                   1               1                           1 1             1 66
67 6         1     1                                       1                   1       1           1                       67
68 9                     1 1         1           1         1                   1   1         1                           1 68
69 9     1   1               1                   1 1                                         1 1     1               1     69
70 8 1                               2                               1                 1           1       1       1       70
71 5                           1           1                                                     1             1 1         71
72 12       1   1   1           1     2     1                                       1   1   1           1         1         72
73 14         1           1                     1   2 1   1 1 1           1 1           1                 1 1               73
74 10                   1       1     1           1   1 1     1         1                                     1         1   74
75 6                   1             1       1                         1                         1             1           75
76 15 1 2                 1       1     2             2         1 1 1 1 1             1                                     76
77 13 1     1                                   1     2                   1         1 2   1   1       1               1     77
78 8         1                   1               1       1                   1       1   1               1                 78
79 14       1                         1 1       2 2               2     2     1                         1         1         79
80 14         1       1             2         2         1                               1                 1   1   1 1 1 1   80
81 12     1     1   1   1   1             1     1     1             1                                 1     1 1             81
82 4         1                                                   1         1           1                                   82
83 8                                           1             1         1 1               1 1     1   1                     83
84 10               1     1     1     1     1     1                   1                         1   1             1         84
85 13                 1     1                           1             1 1     1   1               1             1   2 1 1   85
86 9                                   1   1     1         1       1                 1     1         1   1                 86
87 12       1         1       1             1             2                             1   1     1 1 1           1         87
88 14   1                       1 1               1 1                   2 2         1   1     1     1         1             88
89 6               1                                         1       1                       1                 1       1   89
90 7       1 1 1     1                               1 1                                                               1   90
91 13 1     1   1       1             1 1         1                             2             2   1     1                   91
92 7                             1                         1     1               1                       1 1         1     92
93 16   2           1     2     1   1       1                   1             1   1         1     1   1           1   1     93
94 8   1         1                 1 1 1                                           1               1           1           94
95 16   1 1     1       1         1       1   1                           1         1 1       1   1   1       2           1 95
96 17               1     1 1 1                     1       1   1 1         1     1           1 2   1     1     1     1     96
97 9   1   1                 1                       1                   1           1                             1 1 1   97
98 8   1 1               1                 1               1                                             1   1           1 98
99 8             1           1                                   1                     1     1   1 1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
Ngày
/
Tháng