BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19               1             1           1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     00
01 12                 1       2               2                 1                       1 2   1           1   1             01
02 10           1 1       2           1         1                                           2           1 1                 02
03 7 1         1               1                   2                                                                 1   1 03
04 18     1     1 1           1     1   1   1 1 1 2         2                   1       1             1         2           04
05 10   1           1         1       1     1 1                         1                 1     1           1               05
06 17   2     1   1               1         1     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1   06
07 13 1 1   1             1     1 1   1                       1                           1                 1 1 1         1 07
08 5                           2                                                     1     1                       1       08
09 9         1           1   1                             1         1         1                     1 1       1           09
10 7     1     1           1       1           1             1                                 1                           10
11 3       1                                                                                                           2   11
12 18         1     1 1     1       2   1                       1   2   1 1 1           1             1   1   1 1           12
13 13                 1     1   1       1               1                         1   1 1   1 2           1   1             13
14 8 1                       1     1                 1                           1               1   1           1         14
15 8       1                       2 1   1           1               1     1                                               15
16 15       1   1         1             1                   1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       16
17 12   1                         1   1 1                           1                 2                             1 2 1 1 17
18 15         2   1 1       1 1       1         1         1           1 1 1                       1   1                 1   18
19 9               2   1                                             1                 1         2 1                 1     19
20 10       1     1   1   1       1                 2   1 1                           1                                     20
21 16     1   1 1       1     1                         1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2     21
22 16 1       1   1   1 1                                   1       1 2   1 1 1         2 1     1                           22
23 10     1 2 1                   1     1                   1       1           1   1                                       23
24 15     1 1             1   1   2   1 1 1           1 1                       1                   1   1   1               24
25 12       2         2             1         1   1                       1     1 1         1                             1 25
26 13       1           1   1   1     1               1               1       1   1   1                     1       1 1     26
27 5                                           1       1     1 1                                           1               27
28 6         1                         1       1                                     1               2                     28
29 13 2           1                     1 1   1                                         1     1             1       1   2 1 29
30 9     1             1   1   2                                       1       1               1               1           30
31 10   1                 1                     1 1             2 1 1               2                                       31
32 3                           1         1         1                                                                       32
33 13         1   1   1   1                                 1 2 2 1 1       1         1                                     33
34 11         1         1     1                       1     1       2 1     1       1         1                             34
35 14         1             1     1                 2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   1 35
36 17   1     1       1 1       1                     2 1 2 1             1 1 1         1             1                   1 36
37 13           1 1       1   1   2     1                                     1                         1     1   1     2   37
38 15     1           1       1 1                                   2   1           1     1 1   1         1     1         2 38
39 9                     1           1   1         1           1                     1                   1       1     1   39
40 9           1     1     1 1           1                                   1             1         1             1       40
41 11                                 1                               1     2 1                       2         1   2     1 41
42 11               2   2                             1                             1   1   1         1           1     1   42
43 11         1   1     1       1               1 1     1                                           1 1 1                 1 43
44 8     1                                         1 1                       1     1         1         1 1                 44
45 5         1     1                                             1                   1       1                             45
46 10   1 1                       1               1 1             2   1                                     1     1         46
47 10                       2             1 1           1         1                         1   1                   1   1   47
48 9   1                               1                   1 1             1       1                   1 1   1             48
49 14               1       1         1 1   1     1 1           1 1       1       1             2         1                 49
50 6   1   2                                                                                     1               1   1     50
51 7                                 2             1         1             1     1               1                         51
52 10             2                         1         1   1   1         1               1       1             1             52
53 11 1       1   1       1 1                         1         1                                 1 1       1     1         53
54 15 1         1       1       1   1               1   1             2   1 1 1     1     1               1                 54
55 8           1                   1 1                       1                 1                     1           1   1     55
56 10                       1               2     2                   1       1 1                     1     1               56
57 9                 1   1       1       1   1                       1               1   1   1                             57
58 12           2     1 1       1                                               1           2   1           1   1     1     58
59 11   2   1                                   1       1               1 1                 1             1         1 1     59
60 14     2             1 1   2                 1   1       1     1       1         1             1         1               60
61 16   1           1         1               1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           1 61
62 4               1                                                   1         1                             1           62
63 8     1                                   1       1 1                 1         1         1   1                         63
64 9                 1           1     1 1               1             1             1             1   1                   64
65 13     1     1         1               3     1                           1     1               1 1               2       65
66 8                               1     1 1       1       1                                     1 1             1         66
67 14               1                           1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1       67
68 8   1                   1                             2                     1   1               1             1         68
69 11 1   1         1               1 1     1             1           1           1             1       1                   69
70 6 1             1                     1                                                 1         1       1             70
71 11           1           1 1     1                       1               1       1     1 1   1                     1     71
72 14 1                         1                 1           1           2               1       2     1   1   1     1 1   72
73 9       2                     1       1     1           1   1                           1                           1   73
74 18             1       2       2       2             1 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 74
75 9 1             1                           1           1     1       1           1   1   1                             75
76 13 2   1                             1               1 1                                       2 1     1     1   1   1   76
77 7                                         2     1         1 1                 1             1                           77
78 6 2                                             1           1                 2                                         78
79 10           1                   1 1                       1   1     1     1           1   1                           1 79
80 13   1 1                               1   1                               3                     1 1     1         1   2 80
81 12             2           1     1           1 1     1   1             1     1           1       1                       81
82 15   2               2               2   3             1                       1                 1   1         2         82
83 7                           1               1 1                     1                     2           1                 83
84 8 1 1               1           1                 1         1   1                         1                             84
85 11     1         1                                               1       1         1             1   1     1 1 1     1   85
86 7                 1     1                                     1                 1   1 1                               1 86
87 11           1     1             1                   1       1             1     1     2               1 1               87
88 12       1       1       1               1 1             1       1                         1     2       1     1         88
89 6                           1                 1                     1                       1   1     1                 89
90 13             1             1     1 1   1 1   2   1                                   1         1         1     1       90
91 8                 2                                                     1                 1 1             2       1     91
92 14 1                     1                 1       1   1         1       1 1 2       1               2     1             92
93 9             1                           1           1   1     1                                   1   1 2             93
94 11                   1 1             1     1         1               1     1   2 1   1                                   94
95 8                                               1   1                       1     2                 1     1         1   95
96 6     1             1             1                             1               1     1                                 96
97 11         1                   1 1       1     2       1       1               1                             1     1     97
98 7       1 1                                       1   1   1 1             1                                             98
99 10           2                           2   1                 1   1                         1               1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng