BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8 1           1                                   1   1   1                     1     1           1                     00
01 5                                     1       1                                   1     1           1                   01
02 11         1                     1     1   2 1                                     1                     2         1   1 02
03 13                         1           1 1     1       1 1                     1         1         1 1         1   1 1   03
04 12       1           1                     1                           1     1   1     2       1       1   2             04
05 11           1   1 1         1     1         1               1             1               1           1   1             05
06 13 1 1           1         1           1             1 1           1           1     1     1           1 1               06
07 17                     1       1       1   2 1                   1           1 1     1       1         1 1   1   2 1     07
08 10                               2             1 1       1 1             1                       2             1         08
09 11 1               1                       1         1         1 1               1 1           1       1               1 09
10 12         1             1                       1       1                 1   1     1 1         1                   3   10
11 6     1 1                         1       1   1                       1                                                 11
12 8 1               1                                   1         1                               1     1   1         1   12
13 9           1   1                       1       1         1     1             1         1         1                     13
14 18 1                   1 1       1               1 1       1           1         1 2   1         1     1     3       1   14
15 13         1 1                             1       2                                 1       2     1 1     1 1 1         15
16 10                     1         1   1                       1 1                 1 1                       1     1     1 16
17 8     1       1           1                   1           1                                             2 1             17
18 7                     1     1             1         1                 1           1           1                         18
19 6   1                         1             1       1                       1                                       1   19
20 15   1     1   1       1     1         1   1               1           1     1         1           2 1     1             20
21 11 1                 1             1     1       1         1   1     1                   1       1   1                   21
22 8   1       1 1   1                     1           1                               1                             1     22
23 11     1                                             1               1   1     1           1 1 1     1 1       1         23
24 8                                             2     1   2       1   1             1                                     24
25 9                       1               1                             1 1               1         1         1 1   1     25
26 7                 1         2                     1     1                         2                                     26
27 14             2         1                     2           1       1 1               1 1         1               3       27
28 12 1         2               1               1             1 1   1       1               1           1           1       28
29 11 1 1         1     1         2     1   1       1                         1       1                                     29
30 9 1       1                       1                               1 1               1     1     1       1               30
31 9       1         2 1                         1   1                                             1   1 1                 31
32 6     2         1                       1             1       1                                                         32
33 11         1   2                       1           1         1     1       1                             1 1         1   33
34 15     1           1 1 1       1             1 1                   1 1         1         2       2   1                   34
35 5         1                       1                                         1   1         1                             35
36 11                 1       1   1 1               1                         1                               1 1       1 2 36
37 14 1                   1   1     1   1 1               1       1               1   1           1           1 1   1       37
38 11     2                     1                             1 2 1   1       1                   1                     1   38
39 9                     2     1             1             1               1               1                   1       1   39
40 10   2                 1     1 1         1                                           1       1     1           1         40
41 10     1 1                                           1                   1     1   1   1     1         1               1 41
42 8     1                     1             1       1                                   1 2           1                   42
43 10                                   1     1     2   2         2   1                                     1               43
44 10     1           1             1 1 1                             1           1                   1                 1 1 44
45 16           1           1         1     1 2 1     1         1 1         1   2   1   1                             1     45
46 11                         1 1           1   1               1 1         1           1     1     1                 1     46
47 5                           1                           1 1           1       1                                         47
48 10     1               2       1   1                 1                   1                 1             1 1             48
49 7           1               1                         1 1                             1                       2         49
50 12           1                               1                   1       1                 2 1           2       2 1     50
51 15           1           1     2       1     1       1             1     2               1               1   1       1 1 51
52 11       1               1                     1                     1           1                 1 2 1           2     52
53 5               1             1                 1                                                         1     1       53
54 11                         1     1   2 1     1     1                                     1       1 1             1       54
55 16 1 2           1         2   1     1     1           1     1                 1                 2 2                     55
56 11       1 1             2       1     1               1         1     1             1               1                   56
57 8         1                 1               1   1     1               1               1                       1         57
58 15                 1 1               1               1         1     1 1 1       1     1     1 1 1 2                     58
59 12 1                         1               1     1               1 1 1 1           1     1               1     1       59
60 15   1       1     1   1       1         1     1     1                 1     1   1 1           1             1         1 60
61 12 1     1           1   1       1       1       1     1             1           1   1                           1       61
62 16       1       1   1   1     1                               1 1         1 3           1   1 1           1   1         62
63 11                     1 1   1         1             1         1           1 1                             1 1   1       63
64 13     1 1 1       1           1   1   1               1             1                   1           1         1     1   64
65 7 1                                 1             1                 1                             1 1         1         65
66 16     1 1   2 1   1   1   1       1 1   1   1         1           1         1       1                                   66
67 9               1       1                   1             1     1               1                     2 1               67
68 9   1   1     1   1       1       1       1                         1                                             1     68
69 11               1                   1         1           1               2               1     1 1               1   1 69
70 17 1   1       2   1     1 1     1     1             1         1 2               1         1       1         1           70
71 10     1   1                         1 1     1                   1             1             1                       1 1 71
72 7       1 1         1                                     1         1             1                             1       72
73 13   1   1 1     1   1                   1   1             1 1     1   1 1                                         1     73
74 10               1                 2     1                   1     1             1             1     2                   74
75 10     1 1   1 1       1                                 1                   1           1 1 1                           75
76 13   1                     1       1           1 1       1         1             1       1     2                   1   1 76
77 11           1   1   2     1                     1       2     1             1                                         1 77
78 11         1         1           1                       1                     2 1   1       2               1           78
79 6 1 1     1                                               1 1                         1                                 79
80 7                                           1               1         1 1   1                           1         1     80
81 8               2             1                                           3           1                         1       81
82 11                 1 1           1                       1                 1     1         1 1           1       1 1     82
83 14           1 1         1         1   1 1       1   1 1 1     1                     1       1               1           83
84 12               2   1     1       1 1                 1             1 1                       1       1           1     84
85 8                             1 1                     1         1         2 1               1                           85
86 12             1                                   1 1               2             2   1       2                     2   86
87 9   1               1       1       1 1         1                                 1       1             1               87
88 12           1   2         1         1                             1   1                   1   2       1       1         88
89 12   1     1             3                         1   1         1     1                               1               2 89
90 16 1       1                     1   1             3             1 1     1             2               1     2         1 90
91 15                   1 1             1 1       1           1 2               1   1           1   1     1   1       1     91
92 9                             1 2                           1   1 1   1                                   1           1 92
93 8         1           1           1     1 1             1               1                 1                             93
94 6   2   1                 1                   1               1                                                         94
95 8       1   1                     1               1                                   1       1               1       1 95
96 7                         1                     1           1                       1                   1   1 1         96
97 15 1     1           1                   1     1       1 1     1     1     2   1     1                         1     1   97
98 10             2             1                             1 1     1           1         1   1                 1         98
99 9     1 1         1                             1               1             1           1         1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
Ngày
/
Tháng