BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9     1   1   1                     1     1           1                               1   1                       1     00
01 7 1                                   1     1           1                                   1   1                   1   01
02 7                                     1                     2         1   1                                   1 1       02
03 14 1       1 1                     1         1         1 1         1   1 1     1       1             1         1         03
04 15                         1     1   1     2       1       1   2                 1             1 1       1     1 1       04
05 10               1             1               1           1   1               1               2       1           1     05
06 14       1 1           1           1     1     1           1 1                   1                 1   2     1   1       06
07 17                   1           1 1     1       1         1 1   1   2 1         1           1 1     1 1   1             07
08 8 1 1       1 1             1                       2             1                                                     08
09 9       1         1 1               1 1           1       1               1                                 1           09
10 16   1       1                 1   1     1 1         1                   3     1   2       1             1     1         10
11 3 1                       1                                                                               1             11
12 12         1         1                               1     1   1         1   1               1 1             1     1 1   12
13 8   1         1     1             1         1         1                             1                               1   13
14 18   1 1       1           1         1 2   1         1     1     3       1   1     1     1           1                   14
15 12     2                                 1       2     1 1     1 1 1         1                             1             15
16 10               1 1                 1 1                       1     1     1                 1             1   1         16
17 7 1           1                                             2 1                     1                 1                 17
18 10       1                 1           1           1                                         1   1           2   1 1     18
19 8       1                       1                                       1                 2                       2   1 19
20 16             1           1     1         1           2 1     1                       1 3         1       1     1   1   20
21 13   1         1   1     1                   1       1   1                       1   1                   1   1 1       1 21
22 12       1                               1                             1     1               2   1   1       1   1   1 1 22
23 16       1               1   1     1           1 1 1     1 1       1           1                 1       1 2 1           23
24 11 2     1   2       1   1             1                                               1                 1 1             24
25 14                         1 1               1         1         1 1   1                     1 1 1         2         2   25
26 9     1     1                         2                                               1 1         1       1           1 26
27 15 2           1       1 1               1 1         1               3             1     1 1   1                         27
28 11             1 1   1       1               1           1           1           1         1 1               1           28
29 9   1                         1       1                                           1         1 1     2           1       29
30 8                     1 1               1     1     1       1                                           1             1 30
31 8 1   1                                             1   1 1                       1             1     1                 31
32 2         1       1                                                                                                     32
33 12     1         1     1       1                             1 1         1   1                   1           1   1   1   33
34 13 1                   1 1         1         2       2   1                             1 1                   1         1 34
35 8                               1   1         1                               1 1 1           1             1           35
36 12   1                         1                               1 1       1 2       1                   1     1       1 1 36
37 11         1       1               1   1           1           1 1   1                     1                   1 1       37
38 12             1 2 1   1       1                   1                     1       1 1                     1           1   38
39 6           1               1               1                   1       1               1                               39
40 8                                       1       1     1           1               1 1                         1     1   40
41 12       1                   1     1   1   1     1         1               1 1 1     1         1                         41
42 11     1                                   1 2           1                           1             1               2   2 42
43 13   2   2         2   1                                     1                       1           1           1   1     1 43
44 8                     1           1                   1                 1 1           1 1               1               44
45 14     1         1 1         1   2   1   1                             1       1 1 1                         1     1     45
46 10               1 1         1           1     1     1                 1     1                         1 1               46
47 6           1 1           1       1                                           1 1                                       47
48 8       1                   1                 1             1 1                         1     1       1                 48
49 7         1 1                             1                       2                     1                         1     49
50 17                   1       1                 2 1           2       2 1     1   1   1         1       1   2             50
51 14       1             1     2               1               1   1       1 1 1   1 1   1         1                       51
52 14 1                     1           1                 1 2 1           2         1         1       1             2       52
53 9   1                                                         1     1                 1     2       1       1   1       53
54 11     1                                     1       1 1             1         1 1               1   1         1       1 54
55 9         1     1                 1                 2 2                                   1                   1         55
56 6         1         1     1             1               1                   1                                           56
57 10   1     1               1               1                       1               1   1   2                         1   57
58 22       1         1     1 1 1       1     1     1 1 1 2                     1             1     3 1           2     1 1 58
59 13     1               1 1 1 1           1     1               1     1               1                 2   1             59
60 12 1     1                 1     1   1 1           1             1         1                             2             1 60
61 8   1     1             1           1   1                           1                                 1           1     61
62 12                 1 1         1 3           1   1 1           1   1                                               1     62
63 8       1         1           1 1                             1 1   1                                   1               63
64 8         1             1                   1           1         1     1       1                                   1   64
65 12     1                 1                             1 1         1         1 1     1   1 1             1     1         65
66 7         1           1         1       1                                             1           2                     66
67 10             1     1               1                     2 1                 1         1         1               1     67
68 6                       1                                             1                     1     2   1                 68
69 16 1           1               2               1     1 1               1   1 1 1       1         1   1   1         1     69
70 11       1         1 2               1         1       1         1                                 1 1             1     70
71 8                   1             1             1                       1 1   1                   1           1         71
72 7             1         1             1                             1                   1       1   1                   72
73 9             1 1     1   1 1                                         1                   1               2             73
74 10               1     1             1             1     2                     1             2                   1       74
75 10           1                   1           1 1 1                             1 1   1               1             1     75
76 15 1 1       1         1             1       1     2                   1   1         1 1             2   1               76
77 7   1       2     1             1                                         1                       1                     77
78 12           1                     2 1   1       2               1                     1           1 2                   78
79 6             1 1                         1                                   1     1                         1         79
80 9               1         1 1   1                           1         1         1                     1 1               80
81 8                             3           1                         1                   1                       2       81
82 17           1                 1     1         1 1           1       1 1             1   2     1   1   2               2 82
83 10   1   1 1 1     1                     1       1               1           1         1                                 83
84 12         1             1 1                       1       1           1     2         1             1 1               1 84
85 8         1         1         2 1               1                                                       1         1     85
86 13     1 1               2             2   1       2                     2         1                                 1   86
87 9   1                                 1       1             1               2               1                 1     1   87
88 9                     1   1                   1   2       1       1                                       1       1     88
89 13     1   1         1     1                               1               2   1     2         2   1                     89
90 15     3             1 1     1             2               1     2         1                   1   1             1       90
91 16 1           1 2               1   1           1   1     1   1       1             1 1       1                     2   91
92 11               1   1 1   1                                   1           1       1   1   1     1   1                   92
93 6           1               1                 1                                     1     1                     1       93
94 5 1               1                                                               1         1                         1 94
95 6     1                                   1       1               1       1   1                                         95
96 8   1           1                       1                   1   1 1                                     1             1 96
97 14 1       1 1     1     1     2   1     1                         1     1         1             1           1           97
98 12             1 1     1           1         1   1                 1                       1 1 1           1 1           98
99 13   1               1             1           1         1         1             2 1     1 1                   2         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
Ngày
/
Tháng