BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19 1 1                 1           1     1 1   1         1   1         1 1           1   1   2   1           1   2       00
01 12 1     1         1                 1           1 2           1       1                 1             1           1     01
02 9 1   1                 2             1                                     1         1               1         1       02
03 11       1 1             1       1                           1     1 1                               1 1 1           1   03
04 11               1 1                       1           2       1               1         2         1                 1   04
05 14   1 1         1   1     1                   1     1           1 1 1                 1   1     1         1             05
06 9                           1         1     1                           2         1       1           1       1         06
07 7                                                                 1       1       1 1           1 1                 1   07
08 13 1                     1   2 1 1   1   1                               1             1     1             1   1         08
09 8                             1       1   1                           1                 1         1     1             1 09
10 14       2         1   1     2           1       2   1     1                               2         1                   10
11 10         1                 1         1       1                         1     1               1     1 1     1           11
12 9     1       1     1       1       1                 1           2                                     1               12
13 15       2       2                     1       1   1           1     1     1 2                     1             1 1     13
14 10                         1   1                                 2             1                           2     1 1   1 14
15 10                               1                                     1 1   2     1   1       1       1           1     15
16 6   1 1                                           1 1                             1           1                         16
17 16                 2   1 1 1 1     1         1 1         1                     1                 1     1           1   2 17
18 15       1       1             1   1             1   1       1                           1     1     1     3   1     1   18
19 18   1   1   1     1   1       2 1             1           1         2     1 1     1 1           1       1               19
20 12 1   1         1             1     1     1   1         1 1       1                                     1         1     20
21 10                           1     1 1                         1 1               1       1       1   1       1           21
22 11             1                   1     1         1 1         1         1             1                 1   1 1         22
23 11           1         1                   1     2       1 1           1 1             1                             1   23
24 11 2     1 1                               1             1                 1 2                           1           1   24
25 13   1 1   1     1                           1               1 1                   1     1   1                   1   1 1 25
26 10       2                       1                     1               1     1     1         1               1     1     26
27 14 1                   1     1   1                 1 2     1               1 1     2             1           1           27
28 10                   1     1           1                   1     1                 1       1 1             1   1         28
29 11     1       1       1                         1       1       2                         1             1           1 1 29
30 11   1     1         1 1 1     1   1         1       1                     1                             1               30
31 8               1   1               1 1                                     1   1               1             1         31
32 11       1         1                 1     1         1         1     1 1                     1     1   1                 32
33 13             1   1           1                       1             1 1   1   1         1     1     1       1     1     33
34 12       1         1         2       1           1 1                     1           1     1 1             1             34
35 10 1                 1     1     1     1         2                   1                               1             1     35
36 12     1                 1                 1 1               1             1   1 1         1     1 1           1         36
37 14         1         2         1 2                     1 1             1       1     1       1 1         1               37
38 9   1 1   2     1                                       1                                     1 1         1             38
39 6             1         1               1                         1                                           1     1   39
40 11               2                         1           1   1 1   1       1         2                   1                 40
41 11                                           1 3               1 1               1     1     1     1     1               41
42 12           1 1 1 1 1         1     1   1                                       1               1     1 1               42
43 9       1                       1           1                   1     1         1   2             1                     43
44 8   1             1       1                                                 1                 1   1               2     44
45 7         1         1     1                                     1   1                                 1               1 45
46 13     1     1 1   1   1       1         1       1       1         1               1                   1 1               46
47 8           1                       1         1                 1                     1                 1           2   47
48 12   1     1                       1                       1   1 1         1     1             1 1 1         1           48
49 10             1                           1 2               2     1                 1                   1       1       49
50 11             1       1               1               1 1     1   1         1 1           1       1                     50
51 11           1         1 1               1   2                   1 1         1                   1   1                   51
52 11       1       1       1 1                     1           1     1                           1     2     1             52
53 9                                                                       1 2   1 1         1         1         1 1       53
54 10         1   1       1             1   1                                     1 1   1 1                   1             54
55 9 1     1   1     1               1             1           1     1                         1                           55
56 8                               1   1                   1           1 1                 1                   1     1     56
57 9   1                 1 1           1               1 1                                     1             1           1 57
58 15             1 1   1             1                       1         2 1         1     2           1             2     1 58
59 10         1 1 1     1           1                       1         1   1               1   1                             59
60 12           1         1                 1 1   2     1     1 1             1   1                     1                   60
61 15         1 1 1   1     1         1       1   1       1   1                   1               1             1 2         61
62 9                       1       1                                           1       1 1             2     1   1         62
63 6                               1                           1                   1   1                   1           1   63
64 10             1                         1           1                   1 1                   1 1       1     1 1       64
65 11     1     1   1                       1             1                   1     1   1         1 1     1                 65
66 11   1                 1   1   1   2                             1             1             2 1                         66
67 13 1 1                   1         1             1       1       1               1       1 1         1 1         1       67
68 15         1                         1   1           1 1   1           2       1     1     1 1                   1   1 1 68
69 7       1 1                                                         1 2                               1               1 69
70 5                                                                   1       1     1     1                     1         70
71 11                     2     1 1       2 1 1   1                                       1 1                               71
72 11     2   1                                 1 1   1           2           1         1     1                             72
73 11                 1         1                         1 1               2         1 1   1   1             1             73
74 11           1               2                     1           1   1                                   1     1 1 2       74
75 5   1           1                   1                     1                             1                               75
76 9                   1   1       1         1             1   1 1                                     1   1               76
77 10             1     1           1                                   1           1 1   1   1                 1         1 77
78 10   1 1                                 1             1   1   1     1                                 1   1           1 78
79 9       1           1         1   1   1                                                     1 2                   1     79
80 7           1                     1                         2               1   1                           1           80
81 14   1     1     1 2                         1           1       1   1                 1             1           1 2     81
82 10 1                 1         1         2 1                                 1                   2           1           82
83 10 1   1                               1   1       1             1               1                 2           1         83
84 8 1                 1     1                         1 2     1                                                       1   84
85 7                         1 1         1         1 1       1                             1                               85
86 10   1               1     1       1         1     1                   1       1                       1   1             86
87 12     1       1         1       1   1 2                           1                             1                 1 1 1 87
88 9           1   1         1       1               1       1             1         1                 1                   88
89 4                         1                     1 1                                                                   1 89
90 8 1                     1                   1         1   1 1     1                                             1       90
91 11 1 1 1   1   1                       1               1                       1       1   1                   1         91
92 12           1 1           1 1   1     1     2                 1                                   1         1         1 92
93 10           1     1       1                 1       1   1                       1         1               1         1   93
94 10                         2                   1   1 1                     2             1         1         1           94
95 9                       1               1         2           1                 1         1   1                     1   95
96 15           1                 1           1   1 1 1       1             1     1     1 1 1         1         1     1     96
97 13 1   1               1           1 1     1         2   1               1           1             1               1     97
98 10                             1     1                       1 1   1               1 1                       1       1 1 98
99 13 1 1       1                                   1                   1   1 1   1             1 1               1 1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng