BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng
00 15     1                     1 1       1   1   1   1         1       1   1 1 1             1 1                   1       00
01 18             1   1 1           1         1     2         1         1         1     1         1 1     1 1 1       1 1   01
02 16         1       3       1   1                     1     1   1 1           1     1       1             1 1 1           02
03 15   1 1         1       1     1 1                           1       1     1     1     1 1         1             2       03
04 14 1   1 1 1             1                 1 1     1 1                             1         1 1           1     1       04
05 17   1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1     1     1   1   1     1                 1 1             05
06 14           1         1 2     1                   1         1           1       1                   1   1           2 1 06
07 19   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1         1   1   1 1               1     1     1     1         07
08 13               1 1       1 1   1                                   2     1         1 1                 2 1             08
09 15 1                           1 1   1   1         1           2       1     1       1   2       1                 1     09
10 8     1                                                       1       1                 1 1     1       1             1 10
11 15             1   1 2 1             1       1       1                                     1       1   1   1   1   1 1   11
12 13                     1       1             1                     1       1 2             1 1     1 1         1       1 12
13 10       1               1       1                       1           1         1               2                     1 1 13
14 21   1   1 1     1         2                     1         1 1 1   1 1       1 2         1 1       2     1   1           14
15 16       1       2   2 1       1     1 1   1                             1   1       1           1   1 1                 15
16 21           1   1 1   1             2     1       1                   1   1   1 1     1 1     1 1     1   1 1 1     1   16
17 16                     1             1                   1 2   1     1   1 1       2       1       1     2       1       17
18 16 1           1         1         2     1   1           1         2 1                 1       2   1           1         18
19 11                           2     1       1 1 1       1                             1   1                         1   1 19
20 10           1           1 2   1             1 1   1                               1                       1             20
21 21   1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1     1                     1       1 1 1       3     1   1 21
22 19     1                       2     2 1     1       1           3 1                     2           1   2   1 1         22
23 16       1   1     1   1 1           1         1   1       1       1   1 1                 1                     1 1 1   23
24 15         1       1 1 1   1   1     1     2     1   1                                                     1   1 1 1     24
25 14           1     1 1 1           1         1           1       1       1   2 1     1 1                                 25
26 16             1   1     1         1   1 1       1   1 1 1         1           1   1                   1 1             1 26
27 9 1                   1   1                   1             1 1                   1                     1       1       27
28 17       1       1   1           1 1 1       1 1         1     1 1     1                 1 2     1                   1   28
29 16     1   1 2 1 1       1 1           1             1 1           1                   1 1                   2           29
30 13           1                     2     2 1 1             1 1               1     1                       1         1   30
31 12 1           1                           1 1             1         1   1       1       1 1 1                       1   31
32 23     2         1     1     1   1 1     1                 1     2       1 1 1 1                 1   2         3 1 1     32
33 16 1 1     1     1 1       1           1 1 1     1                     1           1 1       1                     1 1   33
34 18   1 2 1 1         1                       1       2 1       1           1     1     1                   1   2       1 34
35 12         1   1   1                   1     1                         1       1           1                     1 1 2   35
36 12   1             1   1         1                               1 2                       1     1 1 1         1         36
37 9         1 1 1                       1           1   2                             1       1                           37
38 16             1             1   1       1 1               1 1 1       1           1 1 1   2       1 1                   38
39 18 1 1   1                         1     1     1             1 1 1 1     2   1       1           1     2               1 39
40 12 2 1             1                     1     1     1 1               1                     1         1     1           40
41 14         1         1     1     1   1 1             1       1 1                     1       1 2                       1 41
42 17 1     1             1           1             2 1               1       1 1               1 1 1   1 1       1     1   42
43 22     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1     1     2   2 1     1     1 1       1   1                 43
44 12 1 1                         1             1       1     1                   1   1         1               1     1   1 44
45 12           1 1 1         1 1       1 1                     1   1                 1                             1   1   45
46 8                                     1       1   1   1         1     1           1                     1               46
47 22 1 1       3         2         2 2           1               1         2         1 2 1   1           1               1 47
48 18   1 1       1     1           1   1           1           1 2 1     1       1   1   1                           1 1 1 48
49 23         1 1   1   3     2     1     1             1   1 1       1       1   1 1       1   1   1           1     2     49
50 16             1           1 1   1         1             1 1 1     1 1         1 1   1   1           1     1             50
51 12 1   1               1     1                     2                       1     1   1               2           1       51
52 24   1   1           1         1     1   1   2   1 1           1 1 1   1   1   1 2 1 1 1 1       1       1               52
53 17               1   1       3         1       1   1     2 1         1             1                   1               3 53
54 13     1     1 1         1   1 1         1                               1     2             1 1     1                   54
55 18   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1                     1         1       1         1         1 55
56 20       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2       1                     1 1 1   1                 1 1 56
57 22     2   1     1   1             2 1         1 1     1       1 1           1                   2     2   1 1     1   1 57
58 19 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 1         1             2               1 1     1         58
59 15     1 1                   1               1     1   1 1 2                 1       1               2     1   1         59
60 10                       1 1                   1         2         1           1           1             1         1     60
61 14                   1   1   2                   1 1             2     1         2     1 1                         1     61
62 17   1 1                   2             1     1   1           1                   1   1     1     1 1     1     2   1   62
63 17 1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                     1     1 1                   1       1         1       63
64 13 1         1                       1                 2       1                   1 1 1         1         1 1     1     64
65 22                       1   1           1   1 1     1             3 2 2   1   1 1       2       1     1   1   1         65
66 17 1       1     1         1   1                 2   1     1                       1         1       3 1 1   1           66
67 17       1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1                               1         1   1     1   1     1     67
68 26         1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1                       2 1 1 1     1         2   2   1 1       68
69 20 1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1         1       1   1 1               1     1   2         69
70 9                     1                                             1   1   1                     1         1   1 1   1 70
71 18       2   1         1             1           1             1 1       1       1   1         2     1 1 1 1       1     71
72 18       1         1 2       1             1         1       1     1     1   1       1     2 1 1   1             1       72
73 20         1       1   1                 1   1   1   1     1 1 1         1 1   1       1       1   1         1 1   1 1   73
74 19   1         1       1 1         1 1     1   1         1   1             1           1     1 1 1         1 1         2 74
75 22                   1 1     1     1       1     1     1 1           2       1   1   1 1         1     1 1 1   1 1 1   1 75
76 17   1   1 1 1                 2     1           1   1                                     1 2   1         1       1 2   76
77 9             1         1           1     1                                   1   1             2         1             77
78 19   1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2                   2             1       1   1                   78
79 14                           1           2 1   1   1     1   1                       1 1 1         1         1   1       79
80 14 1             1 1                   1             1   1               1     1       1   1       1     1 1     1       80
81 15 1 1   1   1                 1   1   1       1           1     1 1     1                     1       1       1         81
82 16       1     1   1 1 1 1               1               1   1   1     1         1 1                       1           2 82
83 16 1               1     1                     1 1   1                     1   1   1         1   2           1 2     1   83
84 16 1         1               3   1       1 1         1     1           1         2     1           1         1           84
85 11               1                   1                       1       1       1       1     1 1       1             1   1 85
86 18 1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1       1     1 1           1         2   1             1   86
87 17         1       1   1 1                     1       1       1     1 1 1 1     1       1     2         1   1           87
88 13     1         1               1         1   1                 1   2           1     1     1 1                 1       88
89 13             2                         1   1     1           2         1     1 1           1           1   1           89
90 20     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1   1   1       1     1     2     1                   1     90
91 14     1     1                 1 2                 1               1   1 1       1   1         1   1 1                   91
92 17   1             2     1 1                 1           1 1     2   1 1       1       1         1     1       1         92
93 12     1       1 1               1     1                 1           1       2               1               1 1         93
94 15   1 1     1           1         1           1 1     2                   1 1                   1               1   1 1 94
95 19         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1       1     1       1 1         1       1 1               1   95
96 14       1       1       1             1           1       1   1     1     1   1               1     1           1 1     96
97 13   1         1 1           1                     1             1       2             1     1           1   1   1       97
98 21 2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 1   1                     1             1                 98
99 20 1     1                 1   1 1     1       1 2                     2   1               1   1   1   1         2   2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
Ngày
/
Tháng