BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 15           1 2 1             1               1       1         1                     1 1       1   1   1   1         1 00
01 14   2       1               1     1       1                             1   1 1           1         1     2         1   01
02 14                                 1     1 1 1   1 1                 1       3       1   1                     1     1   02
03 14         1       1       1       1 1 1           1           1 1         1       1     1 1                           1 03
04 15     2       1                 1       1       1           1   1 1 1             1                 1 1     1 1         04
05 17     1   1             1   1   1   2                         1     1   1   1 1             1                 1   1 1 1 05
06 18   1 1 1           1       1 1 1         1             2 1           1         1 2     1                   1         1 06
07 21     2 1           1       1         1 1 1 1             1   1           1   1     1             2 1   1 1     1 1     07
08 10                 1   1                         2       1                 1 1       1 1   1                             08
09 12       1 1 1   1                 1                   1     1                           1 1   1   1         1           09
10 13 1       1 1 1   1   1       1       3       1           1     1                                                       10
11 19                         2   1 1   2 1     1 1     1   1               1   1 2 1             1       1       1         11
12 12         1     1     1 1 1       1         2   1                               1       1             1                 12
13 13       1     1     1                 1 2 1   1   1               1               1       1                       1     13
14 16       1                   2 1                 1   2         1   1 1     1         2                     1         1 1 14
15 14           1 1       1   1                                       1       2   2 1       1     1 1   1                   15
16 19         1         1   1     1   2 1         1   1   2               1   1 1   1             2     1       1           16
17 15 1       1           1     1           1 1 1   1 1       1                     1             1                   1 2   17
18 14               1             1 1           1     1 1       1           1         1         2     1   1           1     18
19 17 2   2               2     1             1           1   1                           2     1       1 1 1       1       19
20 13   1             1     1                               1 1           1           1 2   1             1 1   1           20
21 16   1   1               1                         1   1       1 1   2   1 1           1     1 1 1                     1 21
22 16         1     1 2 1   1                           1 1         1                       2     2 1     1       1         22
23 14         1                   1 1             1       1           1   1     1   1 1           1         1   1       1   23
24 18       1   1   1         1     1                   1 1             1       1 1 1   1   1     1     2     1   1         24
25 18         2   1 1 1 1     1   1           1         2                 1     1 1 1           1         1           1     25
26 22     1 1 1   2   1           1   1     1   1     2                     1   1     1         1   1 1       1   1 1 1     26
27 10 1       1     1   1     1                                 1                   1   1                   1             1 27
28 14       1                     1       1     1 1                   1       1   1           1 1 1       1 1         1     28
29 22 1       1     1 1     1   1 1         1       2       1       1   1 2 1 1       1 1           1             1 1       29
30 15 1 1 1               1   1                   1                       1                     2     2 1 1             1 1 30
31 12   1 1     1       1   1                               1 1 1           1                           1 1             1   31
32 13                                     1             1 1   1     2         1     1     1   1 1     1                 1   32
33 23   2           2   1             1 1 1 2     1   1   1     1 1     1     1 1       1           1 1 1     1             33
34 14     1       1     1                               1         1 2 1 1         1                       1       2 1       34
35 15         1   1 1         1   2           1 1       1     1         1   1   1                   1     1                 35
36 16 2 1   1           2           1   2 1               1   1   1             1   1         1                             36
37 18 1           1   3     1     1     1               1   2           1 1 1                       1           1   2       37
38 12   2   1             1   1                                             1             1   1       1 1               1 1 38
39 12         1   1                 1               1       1   1 1   1                         1     1     1             1 39
40 16     2                       1 1 1     2 1                 2 1             1                     1     1     1 1       40
41 16     1             2             1   2             1     1         1         1     1     1   1 1             1       1 41
42 20 1 1           2 1     1   1   1 1           1 1         2 1     1             1           1             2 1           42
43 18   1         1         1 1               1       1       1     1 2   1         1 1     1     1 1             1     1   43
44 14   1       1 1 1                           1         1 2   1 1                         1             1       1     1   44
45 13     2               1                 1       1                     1 1 1         1 1       1 1                     1 45
46 11         1     1   1     1             1               1 1                                     1       1   1   1       46
47 15   1   1                                 1                 1 1       3         2         2 2           1               47
48 19     1     1           1       1 1     1 1 1   1     1   1   1 1       1     1           1   1           1           1 48
49 20 1           1     1     1 1                 1       1             1 1   1   3     2     1     1             1   1 1   49
50 14 1       1 1     1             1 1                                     1           1 1   1         1             1 1 1 50
51 13         1 2             1 2           1                   1   1               1     1                     2           51
52 14   1           1                   1         1               1   1           1         1     1   1   2   1 1           52
53 16 1       1                   1   1               1                       1   1       3         1       1   1     2 1   53
54 19   1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1   1         1     1 1         1   1 1         1                     54
55 21           1 3       1     1       1     1                   3   1               1     1     1 1 1 1     1       1 1   55
56 17 2 1     1                                                       1     1   1             1   1 1 1 1 1     1   1     2 56
57 19     1       2       2                           1     1 1     2   1     1   1             2 1         1 1     1       57
58 20 1                 1 1       1           1 1     1       1 2     1   2         1   1           1   1     1   1       1 58
59 15         1             2         1   1 1                       1 1                   1               1     1   1 1 2   59
60 7                                                   1 1                           1 1                   1         2     60
61 17 1         2   2 1   1         1     2   1                                   1   1   2                   1 1           61
62 13   1 1 1       1                                 1   1       1 1                   2             1     1   1           62
63 21                 1 1 1 1   1       2   1 1       1         1 1 1 2 1   1 1               1 1         1                 63
64 18 1     2   1 1             2     1 1 1     1   1     1     1         1                       1                 2       64
65 16   1       1     1     1 1 1         1   1 1           1                         1   1           1   1 1     1         65
66 16   1                     1   1 1               1   1 1     1       1     1         1   1                 2   1     1   66
67 19   1     1               1           1     1 1 1 1               1           1     1   1 1 1     1 1 1     1 1         67
68 23 1             1   1 1         1   1   1               2           1   2   1   1   1 1 1   1     1   1     1   1 1     68
69 17           1       1     1                 1 1             1 1     3 1 1     1   1         1                   1     1 69
70 8   1   1           1 1           1 1       1                                   1                                       70
71 19 1   1     1     2         1     1       1   2 1   2             2   1         1             1           1             71
72 18                 1 1     1   1 1         2   1     1 1           1         1 2       1             1         1       1 72
73 16                   1 1           2   2 1                           1       1   1                 1   1   1   1     1 1 73
74 13           1           1 1                                   1         1       1 1         1 1     1   1         1   1 74
75 13 1           1                   1             1       1                     1 1     1     1       1     1     1 1     75
76 18   1           1     1       1 2 1         1       1         1   1 1 1                 2     1           1   1         76
77 10                       1       1               2   1   1               1         1           1     1                   77
78 20 1     1               1                     1     1   1     1 1   1 1   1   1   1   1 1 1         1   1       2       78
79 21 1         1 1       1     1   2 1   1           2     2                             1           2 1   1   1     1   1 79
80 11       1       1 1 1                                 1     1             1 1                   1             1   1     80
81 19         1                 1 1         2   1       1 1 1 1 1 1   1   1                 1   1   1       1           1   81
82 13           1             1                         2             1     1   1 1 1 1               1               1   1 82
83 11       1 1         1                   1   1               1               1     1                     1 1   1         83
84 18                     1   1         1   1       1 2       1 1         1               3   1       1 1         1     1   84
85 10               1     1 2                 1   1           1               1                   1                       1 85
86 12                                   1           1           1       1     1 1                         1   1 1 1   1   1 86
87 18     1   1             1       2 1     1 1   2       2             1       1   1 1                     1       1       87
88 16     1     1   1 1     1 1   1             1     3             1         1               1         1   1               88
89 10 1 1       1         1                             1                   2                         1   1     1           89
90 22     1   1   1           1 2           1   1   1         1     1                       1 2 1 1 1 1   1         1   1 1 90
91 13       1             1         1 1         1   1         1     1     1                 1 2                 1           91
92 17 1   1       1               1   1   1         1   1     1   1             2     1 1                 1           1 1   92
93 18 1             1 3     1 1     1   1     1             1 1     1       1 1               1     1                 1     93
94 17   1       1         1             3             1   1       1 1     1           1         1           1 1     2       94
95 21       2           1   1             1 1 1   1         1 1         1             1 1       1       1   1 1 1 1 1 1     95
96 15       1             1     1       2       2       1 1           1       1       1             1           1       1   96
97 18     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1           1     1         1 1           1                     1           97
98 30       2         2     1     1       1       3 1 1     1   2   1         1     1   1   1       3       1       3 1 1 1 98
99 16     1                 1   1 1 1     1                   1 1     1                 1   1 1     1       1 2             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng