BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng
00 15                 1 1 1           1             1       1 1           1 2     1       1 1       1               1       00
01 16   1                     2       1               1                 1 1             1 1     1 1   1       2 1     1     01
02 14       1                   2               1     1 1         1                 1                     1 3     1 1       02
03 16     1   2   1 1       1     1           1           1       1   1       2           1                   1   1         03
04 20 1           1   1           2     1                       1   1     2         1   1 1         1 1   1 1 1 1       1   04
05 21 1               3   2       2         1 1           1 1 1   1 1 2           2                   1         1           05
06 19 1   1   1   1   1         1 1   2         1     1         2         1     1 1     1                   1         1     06
07 17           1                 1     1   1 1   1               1 1                       2 1 1               1 1   1   2 07
08 16 1   1         1 1 1 1         1               1             1                     1     1   1 1 1           1     1   08
09 17 1           1               1 1       1         1           1       1     1   1   1   1 2         1   1             1 09
10 17         1 1     1 1 1 1       1 1           1               1                 1 2             2     1             1   10
11 16     1       1             1       1 1 2   1           1             1 1   1             1 1       1 1                 11
12 11           1 1 1     1 1                       1                     1 1     1       1       1                         12
13 18       2   1 1                   1 1       1 1   1               1             1 1 1     1   1             2     1     13
14 10 1 1         1                   1         1 1         1           1                           1     1                 14
15 14   1       1             2 1   1         2         1     1             1                   1     1       1             15
16 10       1       2                     1                       1   1         1 1     1       1                           16
17 15   1   1           1 1 1     1         1                     1   1   1     2                         1         1     1 17
18 17   1     1     1         1       1         1 1     1       1                   1     1 1     1       2         1 1     18
19 22         1 1         1 1 3 1         1       1       1 1       1               2   2         1   1                 1 2 19
20 11 1         1                 1     1                 1   1 1   1                       1           1       1           20
21 17 2   1         1 1     1   1   1                     1   1         1         1 1           1   1       1           1   21
22 13         1                       1         1       1             1 1                   1 1 1     1             2   1   22
23 21                     1       1     1       1 1 1         1 1       1   2   1   1   1 2   3 1                       1   23
24 14         1         1                   1                 1 1 1     1                 1       1     1 1 1             2 24
25 22   1 1       2       1 1             1 1 1   1 1               1           1   1 1 1   1   1 1   1           1   1     25
26 19   1   1 1 1   1       1 1       1     1   1                     1                   1 2   1   1       1 1         1   26
27 13           2 1         1                 1             1     1     1     1       1               1   1               1 27
28 10                 2             2   1 1     1     1                                           1                     1   28
29 16 1 2 1   2         1         1                 1 1 1                         1               1     1         1       1 29
30 28 1 1 1 1     1     1 1   1           1             1 2 1       1         1   2 1 2 1 1   1   1     1     1       1   1 30
31 20   1       2 1 1                 2         1   1     1   1   1   1 1   1   2     1             1           1           31
32 12         1                 2         1       1     2             2           1 1                           1           32
33 12 1 2                                     1       1     1 1             1     1 1 1                 1                   33
34 14             1   1     1   1   1         1 1       1   1         1                   1 1   1             1             34
35 15     1 1             1           1   1           1     1     1   1 1                             1 1   1     1   1     35
36 17         1             2         1 1   1       1         1     1   1             1           1   1     1 1     1 1     36
37 16   2   1       1 1 1     1   1                   1                     1   1 1 1                 1 1           1       37
38 21     1     1     1 1   1 1     1 1 1 1 1       1   1     2   1           2       1             1               1       38
39 15 1     1         1 1           1             1         1     1         1   2       1 1                     1         1 39
40 18           2   2 1 2             1   1   1 1       2         1         1                         1 1   1               40
41 19 1       1 1   1     1 1 1 1   1   1   1       1       1           1 1 1 1                       1     1               41
42 13 1                                     1                   1     1     1   1     1 1 1       1             1   1   1   42
43 9     1       1   1             1   1       1 1                           1                                           1 43
44 13       1       1   1   1       1                   1   1 1     1   1           2                             1         44
45 16 1   1                           1               1                   1             1 1   1   1   1 1 1     2   1 1     45
46 19 1       2           1 1   1       1           1   1   1       2   1         2                       1 1 1           1 46
47 15                 1               2 1   2     1                     1           1 2   1 1   1                         1 47
48 10                           2 1               1     1 1                                 1             1           1   1 48
49 9               2         1 1                     1                                       2     1                   1   49
50 14                       1           1 1                 1 1               1       1 1 1 1       1   1     1     1       50
51 12           1 1   1   1               1     1     1             1                                     1   1         2   51
52 21 1         1                     1   2   1 1 1   1       1   3     1       1   1               2   1           1     1 52
53 14   1   1           1       1 1           1       1   1   1                     1           1             1 1 1         53
54 20             2   1               1 1         1   1 1       2   1       2   1   1   1 1                 1         1 1   54
55 19       2 1     1         1     1       2 1         1 1                           1   1       1 1   1       1 1 1       55
56 19   1       1             1 1   1               1     1         1 1 2         1 1         2       1             1 1 1   56
57 12 1         1       1     1     1                           1             1       1                 1 1 1 1             57
58 17   1   1             1   1 1     1 1 2   1               1 1 1           1             1             1               1 58
59 17         1         1 1 1                       2   1     1         1   2     1           1 1   1         1         1   59
60 16                     1 1   2 1       1         1 1                       1   1   1             1   1 2               1 60
61 17                 1 1   1           1               1         1   1   2 1         1 1     1 1 1             1     1     61
62 16           1       1                       1       1                 2 2       1 1   1 1     1         1       1   1   62
63 14               1     1       1         1   1   1       1                   1               2           1     1   1 1   63
64 19         1     1                   1 1           1 1 1     1   3 1     1               1       1   1         1   1 1   64
65 12           1                     1             1           1   1     1   1                 1     2   1               1 65
66 19 1       1   2             1 1       1           1   1   1         2     1       2     1           1     1 1           66
67 18     1 1 2                         1       1 2         1 1           1         1     1   1   1 1 1           1         67
68 22                         1 1             1 1 2       1   1 1     2       1   2       1 2   1     2             1   1   68
69 9                                   1     2                                                       1   1 1 1 1       1   69
70 14   1 2               1         1     1     1   1       1   1                             1       1 1 1                 70
71 21   1       1     1 1         1 1   1     1 1 1         1         1 2             1       1     1         1   1 1   1   71
72 19 1             1 1           1 2   1 1           1 1   1   1             1         1       1 2         1       1       72
73 10             1     1         1             1 1                 1                           1       1   1       1       73
74 16 1         2       1 1                       1             1   1 1     1   1 1             1   1             1       1 74
75 14             1                   1 1     1     1     1         1         1                       1     1 1 1     2     75
76 19     1 1         1       1 1     1     1     1   2       1     1 1     1 2     1               1 1                     76
77 19     1 1   1   2         1   1     1     1       1     1                     1     1     2   1               2       1 77
78 13 2 1             2 2                 1                     1           1                                       1   1 1 78
79 14       1                     1 1       1 1       1 1 2             1     1       1         1   1                       79
80 17   1 1   1         1           1       1                           1       2   1   1 1     1       1       1   1   1   80
81 19       1 1                         1     1 1         1 1   1       1 1 1 1 1           1             1     1   3       81
82 13     1 1               1           1         1 1   1                         1     1           1         1   1 1       82
83 19 1   1 1               1                   1   1                   1     1 1 1     1       1 3             2       1 1 83
84 16                     1 1 1     1                     1     1   1     1           1         1 1 3 1           1         84
85 10     1 1                 2                                 1         2   1                               1           1 85
86 12             2               1                 1                     1         1       1           1 1 1     2         86
87 8   1     1               1                         1                 1             1     1                   1         87
88 11                             1     1 1   1     2             1   1                     1                 2             88
89 20   1                                 1 1       1       1 2   3   1   1     2         1               1 1 1       2     89
90 21   1 1   1   1       1 1   1 1           2 1         1     1   1 1   2       1         1                 1       1     90
91 19   1 2 1       1               1       1         1   1 1             1           1 1 1       1       1 1 1           1 91
92 14 1   1             1   1         1     1             1     1   1         1                       1 1         1     1   92
93 24     1   1         1   1 1             1   1   2 2 2             1     1   1         1   1 1       1 1     1     2     93
94 16             2       1   1       1   1 1     1         1       1   1                   1     1     1             2     94
95 18               1 1 1 2     1         1   1                 2     1           2         1               1 1       1 1   95
96 22   1   1       1       1   1 1 1         1   1       3     1             2       1       1         1       2 2         96
97 12                               1       1     1       1 1 1   1                         1           1   1     1   1     97
98 13     1 1   1               1         1                 1 1               1 1         1   1                   1       1 98
99 15 1     1       2     1         1                         1   1 1           1       2                 1     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
Ngày
/
Tháng