BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14   1             1 1     1       1   1     1 1                                 1 2 1             1               1     00
01 19 2         1 3       1     1         1                     3   1       2       1               1     1       1         01
02 15                 2 1 1 1   1           1                 1         1                                 1     1 1 1   1 1 02
03 14   1       1               1                           1 1       1 1         1       1       1       1 1 1           1 03
04 16         1     2               1 1 1   1               2           1     2       1                 1       1       1   04
05 14         1   1             1 1     1             1           1           1   1             1   1   1   2               05
06 25 1     1     1   1 1       3             1   1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1       1 1 1         1         06
07 19       1         1   1 2 1                             1   1 2           2 1           1       1         1 1 1 1       07
08 11 1     1           1     1                     1         1 1                         1   1                         2   08
09 15   2     2     1         1                   1 1 1                 1       1 1 1   1                 1                 09
10 20 1               1           1 1     2     1           1       1     1       1 1 1   1   1       1       3       1     10
11 21             1   1   1   1         1       1   2   1   1     1     1                         2   1 1   2 1     1 1     11
12 20     1           1     1 1       2         1     1   2   1                   1     1     1 1 1       1         2   1   12
13 15 1       1 1       1     1         1                                       1     1     1                 1 2 1   1   1 13
14 10               1                       1           1   1   1               1                   2 1                 1   14
15 5                                 1                                             1 1       1   1                         15
16 19   1       1 1     1   1               1         1           1   1 1         1         1   1     1   2 1         1   1 16
17 25 1 1     2     1 3   1 1             1       1   1         1     1 1 1       1           1     1           1 1 1   1 1 17
18 16     1   1                 1 1 2 1   1         2                 1                 1             1 1           1     1 18
19 17   1       1           1 1         1       1       1 1         1     2   2               2     1             1         19
20 13   1       1 1       1 1   1   1       1                         2     1             1     1                           20
21 12 1         1     2                         1   1           1   1       1   1               1                         1 21
22 13   1     1 1                 1         1         1                 1         1     1 2 1   1                           22
23 14   1           1                     1 1   1         1   1   1 1 1           1                   1 1             1     23
24 10         1     1                 1     1                       1           1   1   1         1     1                   24
25 15                     1       1       2       1           1                   2   1 1 1 1     1   1           1         25
26 22 1                     1     3       1       1       1   1       1       1 1 1   2   1           1   1     1   1     2 26
27 14       1   1           1 1   1   1 1     1           1               1       1     1   1     1                         27
28 18 1   1           1 1   1   1       1       1             2   1   1 1       1                     1       1     1 1     28
29 15                 1           2           1     1                     1       1     1 1     1   1 1         1       2   29
30 16       1       1                 1   1 1       1     1   1         2 1 1 1               1   1                   1     30
31 13         1           1 1           1     1       1   1       1         1 1     1       1   1                           31
32 13 1 1 1 1 1       1       1   1   1             1   1         1                                           1             32
33 19           1                   1           1 1   1           1 1       2           2   1             1 1 1 2     1   1 33
34 10       1             1           2 1             1           1           1       1     1                               34
35 14                           1 1 1       1 1     1                             1   1 1         1   2           1 1       35
36 25     2       1 1   1   1 2         1 1     1             1     2 1   2 1   1           2           1   2 1             36
37 15               1       1         1   2         1       1             1           1   3     1     1     1               37
38 20     1   1 1         1     1     1 1   2 1   1       1   1 2           2   1             1   1                         38
39 18         1 1     1   1 2             1     1   1       1 1 1     2           1   1                 1               1   39
40 13                       1                 1         1   1   1             2                       1 1 1     2 1         40
41 20   1   1         1   2     2     1 1           1                 3 1     1             2             1   2             41
42 21         1     1       1       1 1         2           1       2     1 1           2 1     1   1   1 1           1 1   42
43 15 1                 1   1 1                     1 1   1   1     1       1         1         1 1               1       1 43
44 11   1                 1                               1     1   2       1       1 1 1                           1       44
45 18       1         1         2     1 1         1     2   1 1   1 1         2               1                 1       1   45
46 14   1       1     1           1   1 1         1     1           1             1     1   1     1             1           46
47 11     1 1       1               1             1         2   1           1   1                                 1         47
48 16   1   1   2 1                           1 1                             1     1           1       1 1     1 1 1   1   48
49 16         1           1   2             1         1 1   1       1   1 1           1     1     1 1                 1     49
50 17     1 2   1     1     1 2   1           1                 1         1       1 1     1             1 1                 50
51 15   1         1             1   1       1 1                   2               1 2             1 2           1           51
52 17     1     1       1                           2   1 1 2 3   1         1           1                   1         1     52
53 15   1         2     1 1               1   2     1             1       1       1                   1   1               1 53
54 18       1 1     2             1           1     1                       1   1   1                 1     1 1   1   2 1 1 54
55 16     1     1 1             1                     3     1                       1 3       1     1       1     1         55
56 12           1 1                         1         1 2       1       1 2 1     1                                         56
57 19   1           1                 1 1 1   2       1 1   1   1 2           1       2       2                           1 57
58 17 2 1 1                   2     1             1   1                 1 1                 1 1       1           1 1     1 58
59 17 1     1             1         1               1   1 1   2 1 1               1             2         1   1 1           59
60 6                   1       1           1   1                     1 1                                                   60
61 20       1           1               1   1     1       2 1         1   1         2   2 1   1         1     2   1         61
62 14     1 1           2     1   1 2                                 1     1 1 1       1                                 1 62
63 15     1       1                         1       1               1                     1 1 1 1   1       2   1 1       1 63
64 21 1                 1       1 1 1     2           1     1             1     2   1 1             2     1 1 1     1   1   64
65 18 1     2       1 1       1 1       1     1                             1       1     1     1 1 1         1   1 1       65
66 13   1 2 1       1                 1     1                       1       1                     1   1 1               1   66
67 21     1 1 1 1       1 1                   1   1 1   2     1         1   1     1               1           1     1 1 1 1 67
68 13               1       1 1         1       1                     1   1             1   1 1         1   1   1           68
69 14 1                           1 2 1 1         1 1 1                             1       1     1                 1 1     69
70 14   1   1       1                 1   1                     1 1         1   1           1 1           1 1       1       70
71 21     1   1   1     1     1 1   1         1         1       1         1   1     1     2         1     1       1   2 1   71
72 17   1     1   2       1               1     1       2                                 1 1     1   1 1         2   1     72
73 14                       1       2                 1       1     1 1                     1 1           2   2 1           73
74 11 1                         1   1             1       1     1   1   1           1           1 1                         74
75 14 1 1     1         1 1       1     1   1                 1 1         1           1                   1             1   75
76 19       1 1     2   1 1 1         1   1   1   1                         1           1     1       1 2 1         1       76
77 9           1 1               1                           1         1                       1       1               2   77
78 9                             1         1           1         1   1   1     1               1                     1     78
79 22         1   2   1 2   1           2                   1           1 1         1 1       1     1   2 1   1           2 79
80 13           1       1     1     1 1         1 1       1             1       1       1 1 1                               80
81 18 1       1       1   2           1 1 1 1 1 1                       1         1                 1 1         2   1       81
82 14     1       2   1   1                         1   1       1 2   1 1           1             1                         82
83 16 1         1   1           1             1 1     1   1   1 1       1       1 1         1                   1   1       83
84 17     2   1 1             1             1     1       1 1           1                     1   1         1   1       1 2 84
85 17   1           1 1 1   1     1     1 1   1       1   1                             1     1 2                 1   1     85
86 12 1 1                         2 1         1   3                 1                                       1           1   86
87 21 1   1   1       1 1                   1     1 1   1       1   1         1   1             1       2 1     1 1   2     87
88 17               1                             1       1     1   1 1       1     1   1 1     1 1   1             1     3 88
89 14   1 2 2                               1 1 1   1                 1   1 1       1         1                             89
90 17     1 1           1 1     1                 1       2                   1   1   1           1 2           1   1   1   90
91 14 1           1                     1       1     3               1         1             1         1 1         1   1   91
92 23     1       2     1   1   1   1 1 1 1   1         1         2 2     1   1       1               1   1   1         1   92
93 20       1   1             1   1           1 1 1     2   1             1             1 3     1 1     1   1     1         93
94 14   1 1                         1     1 1   1     1                     1       1         1             3             1 94
95 11                                   1   1                 1                 2           1   1             1 1 1   1     95
96 12           1   1           1   1                                 1         1             1     1       2       2       96
97 24 1       1 1         2         1     1     2 1                 1   1     1 1   1 1 1   1     1 2       1     1 1       97
98 21 1             2       1                   1     1     2     1             2         2     1     1       1       3 1 1 98
99 16                         1   1   1       1         2 2   1   1           1                 1   1 1 1     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng