BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 17   1     1     1           1   1   1 1     1     1       1     2           2 1           1                     1       00
01 17     1   1   1   1           1               1   1   2     2 1               1           1         1     1       1     01
02 20 1       1     1       1   1 2 2 1   1       1 1     1     1   1                         1       1       1         1   02
03 16       1   1                         2   1   1     1       1     1     1     3   1             1     1                 03
04 13     1       1     1     1                       2   1           1       1               1   1             1   1       04
05 17   1                   1       1 1 1 1 1         1   1           1         2 1       1         1           2           05
06 18 1       1       1     1           1   1   1         1   1 1       1   1           1   1 1         1   1 1             06
07 21   1             1       1                   1         1 1 1 1 1   1   2                     1   1     2 1 1 1 1 1     07
08 15                 1       1                     1 1   2             1 1                   2               1   1   1 1 1 08
09 22   1 1   2             1         1     1     2             2       1 1       1     1         2 1     2 2               09
10 19 1   1     1   1   2 3       1       1 1         1         1   1 1     1         1                         1           10
11 13       1       2                     2 1 1 2           1           1                                 1     1           11
12 13       1       1   1         1 2       1   1               1       1           2   1                                   12
13 17           1         1                                     1 3   2 1     1             1           1 1 1 1   1     1   13
14 16   1   1   1           1             1               1         2   1               1       2       1 1             1 1 14
15 19   1 2           1       2         1   1     2         1   1               1   1       2   1             2             15
16 18           1     2 2 1     1     1 1       1       2         1       1       1   1                 1             1     16
17 17             2   1 1 1   1             1   2       2   1               1             1   1                   1   1     17
18 22     2   1 1 1   1 1           1   1                 1 1   1     1   2   1 1   1               1         1   1 1       18
19 14               1         2   1     1                 1                   1 1               1     1 1   1     1   1     19
20 11                         1       1   1 1         1 1                                         1 2     1       1         20
21 20   1 1                   1     1   1     1 1   1 1     1 1               1           1       1   2   1         1 1   1 21
22 18   1         1   1         1   1 1 1       1     1                 1 2   1         1 1   1               1   1         22
23 15   1           1                     1       1 1 1           1           1 1     2             1   1   1             1 23
24 17               1   1 2           1       1         1   1         2               1 1 1           1   1 1 1             24
25 16       1   1                 1             1       1               1   1 1 1   1           1 1       1   1   1       1 25
26 17 1         1     1   1         1         1         1         1   1   1           1   3 1 1                           1 26
27 11     1               1                                       1   1       1       1   1         1 1               1   1 27
28 17         1 1 1 1 1     1 1                   1         4   1     1         1   1             1                         28
29 15     1 1               1       1               1   2   1     2       2                 1               1 1             29
30 21       1     1       1     1       1             1 1       1           1   1   1     2       1   1         1   1 2 1 1 30
31 17   1       1                       1 1             1     2               1       1     1     1 1   1 1       1     2   31
32 21 1     2 2               1 1       1     1           1     1 1       1     1 2   2     2                 1             32
33 7                 1 1       1                                                                     1   1   1     1       33
34 5           1                 1                                               1                               2         34
35 10       1       1       1                         2                           1           1   1     2                   35
36 14                           1           1 1   1     1     1 1   1   1         1               1     1   1     1         36
37 12   1   1 1               1                   1                         1         1     1     1                 2   1   37
38 9           1     1                       1               1                     1   1               1               1 1 38
39 18         1   1           1         2         1   1   1     1   1           2     2                 2   1           1   39
40 18 1           1           1           1               1   1         1 1   1     1     1 1   1 1 1 1             1 1     40
41 20     1 1     1   1   1             1   1 1 1 1     1   1 1     1   1           1                   1       1       2   41
42 15   1 1         1   1     1                   1     1         1   1             2   1               1                 2 42
43 13       1                                     1 1               1 1   1             1   1   2   1       1     1         43
44 12   1                       2 1       1           1 1     1                         1                   1   1     1     44
45 13         1 2                   1           2           1     2   1   1                   2                             45
46 12 1   1                                 1 1 1           1     1             1       1         1                 1     1 46
47 12         1     1                     1               1                 2   1               1               2 1   1     47
48 16           2           1   1   1                 2     1   1 1 1 1           2                       1     1           48
49 18 1           1         1     1       1     2   1   1           1 1       1         2             2       1         1   49
50 19   1     1   1     1             1 1 2           1                           1     1         1 1 1 1 1     1   2       50
51 15                   1       1 1 2                       2 2           1             1         1                 1 1 1   51
52 16 1 1           1 1 1                   1   1       1           1             1 1 1             1   2                 1 52
53 13 1 1   1     1 1   1                     2     1               1   1       1                             1             53
54 16   1           2       2         1             1       1   1       1             2       1 1     1                   1 54
55 18   1 1 1             1 1   1                 1 1             1 1     1   1 1   1   1   2         1                     55
56 16 1                         1 1     1     3       1 1                   1   2   1         1     1 1                     56
57 23     2 2     1       1 2               1 1           1   1     1     1     2     1         1   1   2         1   1     57
58 14     1   1 1 1                     1         1         1         1               1                 1 1       1   1 1   58
59 19               1         2 1           1       1 1       1           2                   1     2 1 1   1     1     1 1 59
60 14   1 1       1       1             1     1     1                                               3         1     2     1 60
61 20 2       1 1       1             1     1       1     1   1               1           1 1 1   1         1   1 1 1 1     61
62 20     1   1           1 2     1   1             1     1   1           1         1     1 1 1           1 1 1   1 1       62
63 18       1 1 1       1             1   1   1   1         1     1     1     1 1 1   1                 1   1           1   63
64 9 1 1           1             2                                         1         1             1                     1 64
65 17           1   1   1   1   1     1       1                   1     1 1   1     1                   1       1   2     1 65
66 24 1         1 1 1 1 1 1 1           1 1     1         1   2   1 1               1     1     2   1 1       1       1     66
67 19     1   1                       1     2               1           1   2 1         1     1 1 1       1   1       1   2 67
68 16 1               1   3       1   1 1       1   1                                       1 1               1   1 1     1 68
69 7                   1 2         1                 1             1                               1                       69
70 18 1 1                                           2     1 1   1 1   1 1             1         1       1 1     1 1     1 1 70
71 20                 1 1     1       1       1   1 1           1     1     1       1     1     1 1 1 1     1   1   1     1 71
72 18                   1   1   1                       1             1 2       1   1 1 2 1 1     1       1     1     1     72
73 22   2     1   2           1 2       1   1         1 1     1       1   1     2         1 1                 1 2           73
74 13 3   1               1                     1           1                 1   1             1 1   1     1               74
75 16       1 1                   1 1           2   2 1 1     2   1 1         1               1                             75
76 19             2               1   1   1                   1         1 1 2 1         1 1     1   1 1   1   1   1         76
77 13                 1     1             1         2     1           1       1   1       1   1 1         1                 77
78 20     1                   1   1 1 2 1                     1             1 1     1 1   1   1 2     1         1       1 1 78
79 14     1 1 1   1                     1         1       1       1           1             1               1   1 1     1   79
80 17     1 3   1           1 1       1 1 1                                 1     1 1 1         1     1                 1   80
81 21       1   1   1 1 1   1 1 1     1     1     1     1     1                   1 1     2         1       1   2           81
82 19     1         1   1     1           1     1   1     2     1       1                   1         1     1 1       2 2   82
83 23               1       1   1   2   1   1 2     2 1         2         1 1     1         1       1   1 1     1         1 83
84 8 1                   1         1       1                 1                   1             1                       1   84
85 10 1       1                       1                 1         1                 1             1   1   1         1       85
86 16 1           1 1   1   1 1 1     1     1                                           1 2 1   1               1 1         86
87 16         1     1   1   1   1         1         1 1             1 1   1               1     1     1             2       87
88 10         1                     1         1           1               1 1               1 1               1           1 88
89 10         1                   1 3                             1                         1     1       1           1     89
90 13 1     1         1                     1 1   1       1           1                       1   1               1   2     90
91 11   1   1   1     1 1   1     1             1   1                       1                                         1     91
92 17               1 2       1   2 1   1   1     2                 1         1         1                 1 1           1   92
93 12   1         1               1               2       1 1         1     1 1         1                           1       93
94 17   1   1         1           1   1       1                         1   2     1 1 1   1               1     1       1 1 94
95 14 1                   1     1 1       1 1 1                             1     1 1             1         1 1       1     95
96 15   1 1     1               1           1 1         1             1       1         2       1 1         1       1       96
97 20           1 1   1           1   3         1           1       2   1             1 2   1 1 1         1 1               97
98 17 1           1       1     1               1     1 1   1       3   1 1   1     1                 1           1         98
99 17 1         1         1   1 1   1     1                   1 2 1     1       1 1         1 1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng