BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15       1 1             1             1 1     1       1   1     1 1                                 1 2 1             1 00
01 19         2           2         1 3       1     1         1                     3   1       2       1               1   01
02 12 1 1             1                   2 1 1 1   1           1                 1         1                               02
03 12           1 1         1       1               1                           1 1       1 1         1       1       1     03
04 14                 1           1     2               1 1 1   1               2           1     2       1                 04
05 13       2                     1   1             1 1     1             1           1           1   1             1   1   05
06 25               1   1 1     1     1   1 1       3             1   1 1     2 1   1     1 1   1 1 1           1       1 1 06
07 18   1   1     1             1         1   1 2 1                             1   1 2           2 1           1       1   07
08 11 1             1     1     1           1     1                     1         1 1                         1   1         08
09 16   1             1     2     2     1         1                   1 1 1                 1       1 1 1   1               09
10 20 1   2         1     1               1           1 1     2     1           1       1     1       1 1 1   1   1       1 10
11 21   1 1 1 1     1   1             1   1   1   1         1       1   2   1   1     1     1                         2   1 11
12 19   1 1         1         1           1     1 1       2         1     1   2   1                   1     1     1 1 1     12
13 11     1     1         1       1 1       1     1         1                                       1     1     1           13
14 15   1     1 1   3                   1                       1           1   1   1               1                   2 1 14
15 7           1       1                                 1                                             1 1       1   1     15
16 18 1           1 2       1       1 1     1   1               1         1           1   1 1         1         1   1     1 16
17 22       1     1       1 1     2     1 3   1 1             1       1   1         1     1 1 1       1           1     1   17
18 14           1             1   1                 1 1 2 1   1         2                 1                 1             1 18
19 18           1     1     1       1           1 1         1       1       1 1         1     2   2               2     1   19
20 15     1             1   1       1 1       1 1   1   1       1                         2     1             1     1       20
21 15 1   1 1     1       1         1     2                         1   1           1   1       1   1               1       21
22 15 1           1         1     1 1                 1         1         1                 1         1     1 2 1   1       22
23 12                       1           1                     1 1   1         1   1   1 1 1           1                   1 23
24 10 1                           1     1                 1     1                       1           1   1   1         1     24
25 17   1     1       1                       1       1       2       1           1                   2   1 1 1 1     1   1 25
26 19 1               1   1                     1     3       1       1       1   1       1       1 1 1   2   1           1 26
27 15   1                       1   1           1 1   1   1 1     1           1               1       1     1   1     1     27
28 16             1       1   1           1 1   1   1       1       1             2   1   1 1       1                     1 28
29 14   1         1                       1           2           1     1                     1       1     1 1     1   1 1 29
30 17       1           1       1       1                 1   1 1       1     1   1         2 1 1 1               1   1     30
31 13                             1           1 1           1     1       1   1       1         1 1     1       1   1       31
32 14 1             1     1 1 1 1 1       1       1   1   1             1   1         1                                     32
33 19 1 1 1         2 1 1           1                   1           1 1   1           1 1       2           2   1           33
34 11         1                 1             1           2 1             1           1           1       1     1           34
35 12                                               1 1 1       1 1     1                             1   1 1         1   2 35
36 24       1         2       2       1 1   1   1 2         1 1     1             1     2 1   2 1   1           2           36
37 18 1   1     2                       1       1         1   2         1       1             1           1   3     1     1 37
38 22   1           1         1   1 1         1     1     1 1   2 1   1       1   1 2           2   1             1   1     38
39 19   1         1 1             1 1     1   1 2             1     1   1       1 1 1     2           1   1                 39
40 9             1                             1                 1         1   1   1             2                       1 40
41 18             1         1   1         1   2     2     1 1           1                 3 1     1             2           41
42 18                 1           1     1       1       1 1         2           1       2     1 1           2 1     1   1   42
43 16       1   2         1                 1   1 1                     1 1   1   1     1       1         1         1 1     43
44 16         3       1 2   1                 1                               1     1   2       1       1 1 1               44
45 21 1       2       2         1         1         2     1 1         1     2   1 1   1 1         2               1         45
46 16   1 1   1             1       1     1           1   1 1         1     1           1             1     1   1     1     46
47 14     1 1 1   1           1 1       1               1             1         2   1           1   1                       47
48 14   1 2   1             1   1   2 1                           1 1                             1     1           1       48
49 17 1         1                 1           1   2             1         1 1   1       1   1 1           1     1     1 1   49
50 17           1       1     1 2   1     1     1 2   1           1                 1         1       1 1     1             50
51 17     1   1     1       1         1             1   1       1 1                   2               1 2             1 2   51
52 18       1     1     1     1     1       1                           2   1 1 2 3   1         1           1               52
53 19       1 1   1 1   2   1         2     1 1               1   2     1             1       1       1                   1 53
54 17 1           2 1   2       1 1     2             1           1     1                       1   1   1                 1 54
55 16       1   1             1     1 1             1                     3     1                       1 3       1     1   55
56 16   1 1 2                       1 1                         1         1 2       1       1 2 1     1                     56
57 21 1       1   1         1           1                 1 1 1   2       1 1   1   1 2           1       2       2         57
58 17   1       1   1     2 1 1                   2     1             1   1                 1 1                 1 1       1 58
59 19   1 1   2 1         1     1             1         1               1   1 1   2 1 1               1             2       59
60 7         1                             1       1           1   1                     1 1                               60
61 16                           1           1               1   1     1       2 1         1   1         2   2 1   1         61
62 17   1             2 1     1 1           2     1   1 2                                 1     1 1 1       1               62
63 11             1           1       1                         1       1               1                     1 1 1 1   1   63
64 20     1     2   1     1                 1       1 1 1     2           1     1             1     2   1 1             2   64
65 18     1 1           1 1     2       1 1       1 1       1     1                             1       1     1     1 1 1   65
66 15     1       1 2       1 2 1       1                 1     1                       1       1                     1   1 66
67 17   1                     1 1 1 1       1 1                   1   1 1   2     1         1   1     1               1     67
68 16 1       1 2       2               1       1 1         1       1                     1   1             1   1 1         68
69 16   1             2 1 1                           1 2 1 1         1 1 1                             1       1     1     69
70 15 1         2     1     1   1       1                 1   1                     1 1         1   1           1 1         70
71 19   1 1             1     1   1   1     1     1 1   1         1         1       1         1   1     1     2         1   71
72 14           1           1     1   2       1               1     1       2                                 1 1     1   1 72
73 10   1                                       1       2                 1       1     1 1                     1 1         73
74 16       1 2   1 1     1                         1   1             1       1     1   1   1           1           1 1     74
75 15     1           2   1 1     1         1 1       1     1   1                 1 1         1           1                 75
76 18   1 1             1       1 1     2   1 1 1         1   1   1   1                         1           1     1       1 76
77 9                 2 1           1 1               1                           1         1                       1       77
78 13 2           2   1                               1         1           1         1   1   1     1               1       78
79 17     1                       1   2   1 2   1           2                   1           1 1         1 1       1     1   79
80 18 3     2                       1       1     1     1 1         1 1       1             1       1       1 1 1           80
81 18 1         1     1   1       1       1   2           1 1 1 1 1 1                       1         1                 1 1 81
82 17       1 1         1     1       2   1   1                         1   1       1 2   1 1           1             1     82
83 15               1     1         1   1           1             1 1     1   1   1 1       1       1 1         1           83
84 13             1           2   1 1             1             1     1       1 1           1                     1   1     84
85 18 1         1   1       1           1 1 1   1     1     1 1   1       1   1                             1     1 2       85
86 11               1     1 1                         2 1         1   3                 1                                   86
87 15       1             1   1   1       1 1                   1     1 1   1       1   1         1   1             1       87
88 16     1           1 1               1                             1       1     1   1 1       1     1   1 1     1 1   1 88
89 18   1       1 2         1 2 2                               1 1 1   1                 1   1 1       1         1         89
90 15     1                   1 1           1 1     1                 1       2                   1   1   1           1 2   90
91 12     1             1 1           1                     1       1     3               1         1             1         91
92 22       1   1             1       2     1   1   1   1 1 1 1   1         1         2 2     1   1       1               1 92
93 20 1       2                 1   1             1   1           1 1 1     2   1             1             1 3     1 1     93
94 13   1   1     1         1 1                         1     1 1   1     1                     1       1         1         94
95 11   1           1 1 1                                   1   1                 1                 2           1   1       95
96 9 1                             1   1           1   1                                 1         1             1     1   96
97 25       1   1     1 1 1       1 1         2         1     1     2 1                 1   1     1 1   1 1 1   1     1 2   97
98 18 1     1     1       1             2       1                   1     1     2     1             2         2     1     1 98
99 17   1 1 1                                     1   1   1       1         2 2   1   1           1                 1   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
Ngày
/
Tháng