BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng
00 12 1 1     1         1 1 1     1                 1                                       1               1       1   1   00
01 14             1 1       1         1 1       1                           1 1 1   1           1 1 1 1                     01
02 9           1       1   1               1 1       1 1                                             1                   1 02
03 13   1         1     1     1                   1 1           1             1                 1   1       1 1         1   03
04 15   2 2       1       2 1           1 1                                     1 1       1           1 1                   04
05 15   1     1                           1       1     1 1       1       1 1                 2 2       1               1   05
06 7 1                   1       1                     1                             1   1                   1             06
07 14   1     1                               2       1   1                             2   1 1           1             3   07
08 4             1   1                       1                         1                                                   08
09 4                                       1                                 1   1                           1             09
10 11           1         1 1                 1             1                   1 1       1         1                   1 1 10
11 11                 1             1 1                       1   1   1 2       1               1     1                     11
12 8                     1           1 1                 1     1 1                               1                 1       12
13 8     1           1 1                         1           1   1 1         1                                             13
14 7                       1         1   1                         1                       1     1             1           14
15 12             1   1 1       1               1                       1             1                 1 1 1     2         15
16 5                                                                                       1         1     1   1 1         16
17 13 2             1 1         1   1               1 1             1       1         1 1                             1     17
18 8                         1 1       1         1 1                                                 1         1   1       18
19 13 1 1                               1 1     1       1           1         1     1   1             1   1       1         19
20 13     2   1           1               1 1                 1                               2     1               1 2     20
21 11       1                   1           1   1             1       1   1         1       1     1       1                 21
22 9                         1           1 1 1                   1         2                             1               1 22
23 14 1             1 1     1       1             1     1   2                     1                   1         1 1     1   23
24 8                                     1   1                         1           1   2     1                       1     24
25 12       1   2     1   1 1                     1   1                                     1                   1     2     25
26 14     1   1 1 1       1 1 1                       1       1       1 1         1                         2               26
27 9       1           1         1               1       1   1                 1                   1         1             27
28 15 1           1       1 1 1           1         1         1     1           1             1                   1 1 1   1 28
29 11               2                                       1 2                   1           1   1 1   1               1   29
30 7   1                                                                       1     1 1       1 1         1               30
31 10         1       1               1 1         1     1       1       1                           1               1       31
32 9                                 2     1       1       1       1                 1                       1           1 32
33 12               2 1     1             2   1   1         1               1                                 2             33
34 12         1 1                                 2 1           1       1       1         1             1 1 1               34
35 9     1 1 1   1           1                                 1       1                   1                           1   35
36 10                   1           1                     2 1   2           1                             1           1     36
37 8               2                               1             1     1     1 1                             1             37
38 10     1                     1   1           1                     1                       1   1     3                   38
39 8                     1     2                   1                 1           1                           1       1     39
40 8       1 1 1                   1                                               1       1   1   1                       40
41 9       1 1 1             1     1                                             1 1                                 1   1 41
42 10 1                       1         1   1               1           1             1   3                                 42
43 19 1         1           1 1           1             2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1     43
44 10   1   1                         1                 1     1         1               1                     1   1       1 44
45 12               1 1           1 1           1 1   1                   1 1           1     2                             45
46 9   1                   1 1               1               1     1                                 1       1           1 46
47 9             1 1                                   1                   1         1 1     1   1                       1 47
48 15               1         2                 1     1   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1       48
49 7                               1       1 1     1           1                   1                             1         49
50 12                                       1               1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2         50
51 13           1 1               2         1                         1     1 1   1 1     1               1 1               51
52 11                         1                   1   1       1     1 1               1   1         1   1   1               52
53 5                                               1 1             2                                               1       53
54 8     1                               1   1 1         1             1       1                       1                   54
55 9                                   1   1         1                     1                     1 1           1   1     1 55
56 14     2             1 1       1   1                 1 1                     1                     1         1   1 1 1   56
57 8 1   1 1               1     1                     1       1     1                                                     57
58 9   1                       1                     1     1       1 1                   1               1       1         58
59 7                     1             1                                           1       1   1   1             1         59
60 8   1       1 1                                                                               1     2       1     1     60
61 20 1       1         1   1         2 1 1 2                 1       1       1     1 2       1 1   1                 1     61
62 8 1       1                     1   1                   1 1             1                       1                       62
63 5         2   1                                                                             1     1                     63
64 15               1   1 1       1             2       1       1 1       1   2 1               1             1             64
65 15     1 1 1       1             1 1         1   1 1     2     1 1                       1                       1       65
66 14 1         2                               1                     2   1   1     1 1       2       1   1                 66
67 14     1       1         1   1             1       1             1       1           1 1                 2   1     1     67
68 11       2                         2 2   1 1                     1       1             1                                 68
69 11   1               1       1             1                           1     1                         1     1 2     1   69
70 13                   1   1     1   1 2 1                   1   1       2         2                                       70
71 11 1                       1 1 1           1     1               1             1           1   1 1                       71
72 7                           1                         1   1             1   1                       1   1               72
73 15     1 1   1 1 1               1       1       1   1   1                                   1   1         1 1         1 73
74 11     1         1 1       1                 1                                           1   1     1 1                 2 74
75 10                               1           1       1   1   1     1                 1 1       2                         75
76 9 1                       1         1                 1       1       1 1     2                                         76
77 13       1     1   1                 1   1 1   1       1           1                                 1     1 1       1   77
78 11 1                   1               1         1                                   2           1     1 1       1   1   78
79 8 1                   1                                                       1         1   1 1 1                 1     79
80 16               1 1 1                       1   1   1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1       80
81 13                   1                 1       1 1               1                 1 1 1         1         1 1   2       81
82 8           1                                               1 1                       1           2 1           1       82
83 14       1                   2 1       1     1             1   1       1       1   1   1       1                     1   83
84 9             1               2   1               1                                     1             2     1           84
85 9                   1       1             1       1           2                                               1     1 1 85
86 9                       1       1 1         1         1     1       1         1                         1               86
87 13                 2       1     1             1                             1   1       1     1     1 1         1   1   87
88 10             1     1           2                 1         1         1                   1                   1       1 88
89 17                           1 1     1             2             1         1 1   1       3         1   2   2             89
90 8                         1 1 1                 1           1 1     1 1                                                 90
91 10   3           1 1             1     1                                   1                                         1 1 91
92 17                   1 1     1                 1     2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1 92
93 14     1 1 2   1 1                                     1     1         1   1         1       1 1                       1 93
94 14   1 1 1   1                               1         2               2       1     1 2                           1     94
95 9   1                         1         1               1                         2         1         1     1           95
96 6       1   1     1                                               1     1                                         1     96
97 5 1         1       1             1                                       1                                             97
98 7       1 1           1                       1         1     1                                   1                     98
99 7                             1         1 1                           2         1           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
Ngày
/
Tháng