BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8               1                           2         1                 1 1                       1     1               00
01 10   1       1     1   1 1               1 1     1                               1   1                                   01
02 14     1         1     1       1   1         1                 1                 1 2     1   1     1                   1 02
03 14         1                         1 1       1               1   1 2             1       1   1     1     1       1     03
04 7 1                           1 2         1                                               1 1                           04
05 13             1         1 1   1                       1 1   1                     1 2             1 1           1       05
06 7     1               1 1 1                                   1                                             1     1     06
07 10                 1                                       1 1   1             2                           1 1 1 1       07
08 11   1                       1                       1   2 1     1                   1       1       1     1             08
09 9                 1               1     1   1 1       1                                   1 1   1                       09
10 7         1   1                                 1                     1   1   1             1                           10
11 10 1       1               1 1     1       1       1     1                                               1             1 11
12 13   1               1 1 1       1     1           1 1 1       1                         1             2                 12
13 9             1           1           1             1           1           1   1     1                             1   13
14 9       1         1                 1         1 1         1             1               1                   1           14
15 7                       1                                           1   1     1                       1   1 1           15
16 5       1 1         1                                             1               1                                     16
17 4   1                   1   1                                                           1                               17
18 9                       1                           1   1   1       1                       1   1       1 1             18
19 18     1 1 1     2           1   2   1 1         1                 1   1     1   1           1       2                   19
20 17           1         3             1 1   1   1           1       1               1     1   1   1 1 1               1   20
21 11 1             2             1       1             1   1   1     1                     1                   1           21
22 8         1                                                     1         1 1 1           1                       1   1 22
23 11   1       1         1 1       1                 1                 1   2               1       1                       23
24 5                             1               1                                         2             1                 24
25 15   1       1   1 1           1                     1       1               1   2 1   1         1 1           1         25
26 10             2       1               1   1     1                     1       1                 1               1       26
27 11       1 1             1                             1 1       1     2                         1         1   1         27
28 10                 1   1                     1                     1     1 1         1 1           1                   1 28
29 16 2   1                   2     1                 1         1               1       1         1       2   1     1 1     29
30 13                   1               2   1     1               1 1 1         1                 1 1           1       1   30
31 11 1         1                 1               1   1 1     1         1                     1 1         1                 31
32 4                                                                           1     1     1                 1             32
33 9 1     1           1                               1       1         1                           1   1           1     33
34 12                 1               2         1                               1   1 3     1                   2           34
35 15         1                   1                     1     1 1   1   2 1       1         1 1       1       1       1     35
36 15 1     1       1 1         1   1             1                 1 1   1               1           1   1       1       1 36
37 14     1                 1   1         2               1           1 1     1               1         2       1   1       37
38 13       1 1   3         1 1     1     1                   1               1                     1                     1 38
39 13 1                 2   1     1           1                 1     1         1                           1   1       1 1 39
40 10         1 1   1   1   1                 1   1                                                                   1 2   40
41 6                                                   1     1   1       1     1                                   1       41
42 10 1   1                 1                 1                         1 1                         1         1     1   1   42
43 7               1 1       1         2                                                     1               1             43
44 7   1                                   1     1       1                 1     1                                     1   44
45 3                     1                             1                                 1                                 45
46 7   1 1                     1     1                         1   1                                   1                   46
47 16         1 1   1   1     1                           1       1 1             1 1   1   1           1       1   1     1 47
48 11         1                         1 1           2   1       1                                       1 1 1   1         48
49 14 2                   1 1           1       1   1                                       1     1 1     2   1       1     49
50 11 1               1       1 1   1 1         1                     1             1                             1     1   50
51 8                         1             1         1     1                         1           1 1   1                   51
52 16                   1         1     1     1     1 1     1       1       1 1         1     1       1             1 1   1 52
53 9       1             1         2           1                             1                     1           1   1       53
54 15                       1       1                       1 2   1       1   1       1 1 1       1                 2 1     54
55 6                                       1               1                     1     1 1                 1               55
56 14       2         1         1                       1       1     1     1   1       1             1       1         1 1 56
57 16   1 2         1         1       1               1       1   1                   1       1   1 1       2         1     57
58 8         1 1 1           1               1 1   1                                                                     1 58
59 14   1   2     1               1 1 1       1 1   1           1                 1 1                     1                 59
60 10           1                 1   1     1 1   1   1                                                     1             2 60
61 7                                             1           1                     1     1   1 1         1                 61
62 9       1                     1                       1                         2 1         1 1                   1     62
63 13   1                     1             1             1               1           1   1           2       1 1   1 1     63
64 15                 1                       1     2 1           1   2 1           1             2     2           1       64
65 6       1                                             1   1     2                                                 1     65
66 7                 1   1                           1                                 1       1 1                     1   66
67 13     1 1 1   1 1   1                 1 1         1     1                                     1   1           1         67
68 11                           2     3 1   1                       1                                   1         1   1     68
69 10   1 1     1   1   1                 2                                                       1               1   1     69
70 13     1           1       1         1 1 1     2 1     1           1 1                                 1                 70
71 11   1         1     1         1 1           2                             1   2                         1               71
72 10 1         2                                             1         1               1 1       1   1     1               72
73 14                     1       1 1             1 1         1     1     1   1 1                           2   1 1         73
74 11           1 1   1 1   1         1       1                                                 1           1     1       1 74
75 11                         1         1             1 1       1   1       1               1       1       1   1           75
76 13         1                       1     2                     1             1           1 1 1 1 1       1           1   76
77 8           1                             1                   1       1               1         1         1   1         77
78 14   1           1 1                             1         1           1 1   1 1           1           1       1 2       78
79 14 1                   1                                 1 1     1   1 1         1   1 1           1       1   1       1 79
80 16         1     1           4     1                           1 1                     1     1 1         1 1 1 1         80
81 9 1           1   1                       1                               1           1 1           1                 1 81
82 10 1   1   1                 1               1   1             1   1             1                                   1   82
83 12   1         2     1         1             2       1   1           1                     1                 1           83
84 5     1                                                 1               1                                     1   1     84
85 6   1 1                           1                   1                   1                         1                   85
86 12   1       1           1 1               1       2 2                       1   1                                 1     86
87 13               1   1       1                     1                 1 2 2   1               1                       1 1 87
88 12                                           1       1       1           1 1 2 1     1 1                       1     1   88
89 15 1       1                 1 1     1                 1       1           1           1 1     1   1   1 1             1 89
90 19     2 2   1     1               1 1 1 1                   1 1   1       2               1     1               2       90
91 11             1     1 1       1                       1                       1           2 1 1   1                     91
92 12                                   1 1 3     1       1                               1               1       1     2   92
93 8   1       1                   1     1     1                                 1 1   1                                   93
94 8     1 1           1                           1   1   1   1       1                                                   94
95 10                   1     1         1     1                 1           2                 1         2                   95
96 6                                               1       1   1 1           1       1                                     96
97 7                     1                       1       1             1                 1                     1       1   97
98 10           1 1 1                       1     1           1       1     1           1       1                           98
99 6                               1               1       1                     1   1 1                                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
Ngày
/
Tháng