BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9                                       1               1       1   1     1       1     1     1               1         00
01 9                       1 1 1   1           1 1 1 1                                                               1     01
02 8 1 1                                             1                   1         1             1                       2 02
03 11           1             1                 1   1       1 1         1   2                                 1 1           03
04 13                           1 1       1           1 1                       1       1         1 2           1     1 1   04
05 14   1 1       1       1 1                 2 2       1               1                                     1 1       1   05
06 10   1                             1   1                   1                         1         1 1 1             1     1 06
07 15 1   1                             2   1 1           1             3     1               1           1 1     1         07
08 5                   1                                                             1                     1   1       1   08
09 6                         1   1                           1                 2 1                                         09
10 10       1                   1 1       1         1                   1 1       1               1             1           10
11 13         1   1   1 2       1               1     1                         1 1         1     1             1           11
12 10     1     1 1                               1                 1       1             1 1                   1 1         12
13 9         1   1 1         1                                                   1 1               1       1 1             13
14 6               1                       1     1             1               1                                 1         14
15 7                   1             1                 1 1 1     2                                                         15
16 7                                       1         1     1   1 1                 1                                 1     16
17 11 1             1       1         1 1                             1       2                         1       1     1     17
18 9                                                 1         1   1                     1         1 1       1   1     1   18
19 12   1           1         1     1   1             1   1       1                     1           1                 1   1 19
20 10         1                               2     1               1 2               1   1                           1     20
21 14         1       1   1         1       1     1       1                             1     2   1     1   1           1   21
22 8             1         2                             1               1           1   1         1                       22
23 15   1   2                     1                   1         1 1     1   1                             1   2   2 1       23
24 9                   1           1   2     1                       1       1                 2                           24
25 14 1                                     1                   1     2     1               1 1 2     1   1 1     1         25
26 10 1       1       1 1         1                         2                   1                 1                       1 26
27 10     1   1                 1                   1         1                         1       2               1   1       27
28 12         1     1           1             1                   1 1 1   1 2               1               1               28
29 15       1 2                   1           1   1 1   1               1   1     1               1               1 2       29
30 9                           1     1 1       1 1         1                           1                     1 1           30
31 11   1       1       1                           1               1             1   2 1                 1           1     31
32 5       1       1                 1                       1           1                                                 32
33 6       1               1                                 2               1                                     1       33
34 9           1       1       1         1             1 1 1                             1                               1 34
35 6           1       1                   1                           1                   1                     1         35
36 12     2 1   2           1                             1           1             1                 1 1       1           36
37 6             1     1     1 1                             1                                             1               37
38 14                 1                       1   1     3                     1         1           1 1   1         3       38
39 8                 1           1                           1       1           1                           1         1 1 39
40 12                               1       1   1   1                             1 1             1       2   1       2     40
41 10                             1 1                                 1   1       1 1         1   1   1     1               41
42 15       1           1             1   3                                       1 1 1           1     3     1         1   42
43 19   2 1   1         1   1     1   1 1     1 1               1 1   1                     1 1           1 1             1 43
44 10   1     1         1               1                     1   1       1 1         1 1                                   44
45 9 1                   1 1           1     2                                   1   1       1                             45
46 8         1     1                                 1       1           1                           1           1 1       46
47 10   1                   1         1 1     1   1                       1         1     1     1                           47
48 13 1   1 1   1 1 1         1     1             1     1           1                                     2                 48
49 10           1                   1                             1         1 1 1   1             1           1     1       49
50 15       1   1     1       1 1   1 1                     1 1   2                     1       1     1               1     50
51 14                 1     1 1   1 1     1               1 1               1   1   1             1 1               1       51
52 13 1       1     1 1               1   1         1   1   1               1   1 1                       1                 52
53 8 1             2                                               1                         1     1         1         1   53
54 10     1             1       1                       1                     1 1 1   1             2                       54
55 8 1                     1                     1 1           1   1     1                 1                               55
56 9   1 1                     1                     1         1   1 1 1     1                                             56
57 5   1       1     1                                                           1       1                                 57
58 11 1     1       1 1                   1               1       1               1                 1         1           1 58
59 9                               1       1   1   1             1         1       1   1                             1     59
60 8                                             1     2       1     1                                         1     1   1 60
61 15         1       1       1     1 2       1 1   1                 1               1     1               1 1 1           61
62 12       1 1             1                       1                       1   1   1 1       1 1           2               62
63 7                                           1     1                         1                     1 2               1   63
64 12   1       1 1       1   2 1               1             1                           1     1 1                         64
65 15 1     2     1 1                       1                       1       1   1   1     2   2                 1           65
66 14                 2   1   1     1 1       2       1   1                 1               2                         1     66
67 14 1             1       1           1 1                 2   1     1           1         1       2         1             67
68 9               1       1             1                                   1                         2 2 1               68
69 12                     1     1                         1     1 2     1                 2     1     1   1                 69
70 13         1   1       2         2                                                 1   1   1 1                     1   2 70
71 7               1             1           1   1 1                               1                   1                   71
72 11     1   1             1   1                       1   1                           2             1 1                 1 72
73 14   1   1                                   1   1         1 1         1           2 1             1   1 1             1 73
74 12                                       1   1     1 1                 2         1         1 1                     1 2   74
75 11   1   1   1     1                 1 1       2                                                         1   1         1 75
76 9     1       1       1 1     2                                                                     1 2                 76
77 11     1           1                                 1     1 1       1     2               1       1           1         77
78 11                                   2           1     1 1       1   1     1 1                       2                   78
79 12                             1         1   1 1 1                 1         2         1 1   1                       1   79
80 15   1         1   1 1       1 1         1         1     1   1   1                           1             1   1   1     80
81 12               1                 1 1 1         1         1 1   2                       1                 1   1         81
82 12           1 1                       1           2 1           1         1 1                                       2 1 82
83 15         1   1       1       1   1   1       1                     1   1       1                 1     1       2     1 83
84 7 1                                     1             2     1                         1         1                       84
85 10 1           2                                               1     1 1                 1           1       1       1   85
86 9     1     1       1         1                         1                     1   1           1               1         86
87 14                           1   1       1     1     1 1         1   1               1   2   1     1             1       87
88 10 1         1         1                   1                   1       1   1         1   1                   1           88
89 17 2             1         1 1   1       3         1   2   2                         1 1                         1       89
90 11           1 1     1 1                                                   1           1         1 1 1 1 1               90
91 4                         1                                         1 1                                           1     91
92 19   2 1           1 1 1   1       1                     1   1 1 1     1   1     1                 1         1   1   1   92
93 14     1     1         1   1         1       1 1                       1 1                 2       1               1   1 93
94 15     2               2       1     1 2                           1           1   1         1   1       1           1   94
95 9       1                         2         1         1     1                             1                   1     1   95
96 5                 1     1                                         1                 1               1                   96
97 5                         1                                                           1   1                   1 1       97
98 5       1     1                                   1                               1                       1             98
99 10                     2         1           1                               1   1           1 2               1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng