BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8             1 1                       1     1                                 1 1 1               1                   00
01 6                     1   1                                   1         1                   1       1                   01
02 16   1                 1 2     1   1     1                   1   1                 1     1     1     1       1   1   1   02
03 13   1   1 2             1       1   1     1     1       1                     1                     1       1           03
04 10                               1 1                                 1 1 1   1     1   1 1                         1     04
05 11 1                     1 2             1 1           1           1 1         1                                     1   05
06 7   1                                             1     1             1       1                     1                 1 06
07 12 1   1             2                           1 1 1 1                   2                             1 1             07
08 7     1                   1       1       1     1                                               1           1           08
09 7                               1 1   1                                                   1   1           1     1       09
10 12           1   1   1             1                               1 1 1 1   1 1           1                           1 10
11 5                                             1             1             1                   1     1                   11
12 12   1                         1             2                 1           1     1 2     1                       1 1     12
13 12     1           1   1     1                             1   1   1                             3         1           1 13
14 7             1               1                   1               1         1 1 1                                       14
15 9         1   1     1                       1   1 1                       1                 1               1           15
16 4       1               1                                                                         1               1     16
17 6                             1                                   1                 1   1                   1       1   17
18 12 1       1                       1   1       1 1                         1       1   1         1             1       1 18
19 12       1   1     1   1           1       2                     1     1                         1       1           1   19
20 15       1               1     1   1   1 1 1               1                         1     1 1           1         1 1 1 20
21 13 1     1                     1                   1             2   1 1         1   1 1                   1         1   21
22 14     1         1 1 1           1                       1   1   1         1 1                             1     1 1   1 22
23 14         1   2               1       1                               1         1   1     1         1       1       1 2 23
24 7                             2             1                 1             1                     1   1                 24
25 13 1               1   2 1   1         1 1           1                                 1       1           1     1       25
26 7           1       1                 1               1               1           1 1                                   26
27 15     1     2                         1         1   1                   1   1 1               2 1           1 1 1       27
28 13       1     1 1         1 1           1                   1 1 1       1                                   1     1   1 28
29 15 1               1       1         1       2   1     1 1         1                 1 1               1             1 1 29
30 9   1 1 1         1                 1 1           1       1             1                                               30
31 9         1                     1 1         1                   1     1               1 1 1                             31
32 11                 1     1     1                 1                       1               2         1   1 1       1       32
33 10 1         1                           1   1           1                                     1             1     1 1 1 33
34 10                 1   1 3     1                   2                                         1                       1   34
35 18 1   1   2 1       1         1 1       1       1       1               1 1                 1     1 1         1   1     35
36 18     1 1   1               1           1   1       1       1     1   1 2               1     1     1 1       1 1       36
37 10       1 1     1               1         2       1   1                                 1     1                         37
38 10               1                     1                     1 1               1     1     1     1       1 1             38
39 11 1     1         1                           1   1       1 1     1       1     1                       1               39
40 9                                                       1 2       1   1       1     2                               1   40
41 8   1       1     1                                   1             1               1   1               1               41
42 10         1 1                         1         1     1   1                       1                 1   1         1     42
43 4                               1               1                             1                 1                       43
44 12             1     1                                     1       1     1 1 1   1   1   1                     1   1     44
45 6                           1                                           1               1       1   1 1                 45
46 10 1   1                                   1                   3 1 1 1                                           1       46
47 17   1 1             1 1   1   1           1       1   1     1                   2                   1   2 1     1       47
48 13   1                                       1 1 1   1               1         1           2 1   1         1 1           48
49 8                             1     1 1     2   1       1                                                     1         49
50 11       1             1                             1     1   1     1               1       1   1               1   1   50
51 9                       1           1 1   1                                         1       1 1   1           1         51
52 15     1       1 1         1     1       1             1 1   1 1 1 1                 1       1                   1       52
53 11               1                     1           1   1             2       1                           1   1   1   1   53
54 17   1       1   1       1 1 1       1                 2 1                     1   2 1     1               1   1         54
55 9                   1     1 1                 1                   1                   1                     1       2   55
56 13 1     1     1   1       1             1       1         1 1                                 1     2         1         56
57 14   1                   1       1   1 1       2         1     1               2 1       1       1                       57
58 3                                                           1                                     1             1       58
59 13 1                 1 1                     1                 1       1     1   1     1       1   1           1   1     59
60 10                                             1             2                             1 1   1         1   2       1 60
61 8                     1     1   1 1         1                                               1         1           1     61
62 13                     2 1         1 1                   1       1     1                                 1 1     1     2 62
63 20           1           1   1           2       1 1   1 1       2         1 1 1   1   1   1       1     1         1     63
64 13   1   2 1           1             2     2           1             1   1                 1                             64
65 10     2                                                 1       1       1             1     1           1   1 1         65
66 11                         1       1 1                     1     1 1       1       1 1                 1           1     66
67 6                                   1   1           1                                 1           1   1                 67
68 10     1                                   1         1   1       1         1     1                 1 1             1     68
69 10                                   1               1   1                   1           2         2 1             1     69
70 8       1 1                                 1                         2               1                     1     1     70
71 11               1   2                         1               1   1 1           2                         1         1   71
72 11         1               1 1       1   1     1                   1           1                       2     1           72
73 14     1     1   1 1                           2   1 1               1     1     1             1           1           1 73
74 10                                 1           1     1       1 1 1               1 1             1               1       74
75 10 1   1       1               1       1       1   1                       1   1                                     1   75
76 15   1             1           1 1 1 1 1       1           1         1       1             1       1   1       1         76
77 9   1       1               1         1         1   1                                       1   1                     1 77
78 14           1 1   1 1           1           1       1 2               1 2                         1           1         78
79 18     1   1 1         1   1 1           1       1   1       1       1 1 1 1       1   1   1           1                 79
80 14   1 1                     1     1 1         1 1 1 1         1       1 1     1                             1           80
81 12               1           1 1           1                 1       1             1     1   1         1 1     1         81
82 8   1   1             1                                   1                             1         1           1 1       82
83 7         1                     1                 1                       1           1   1           1                 83
84 6             1                                     1   1                                   1 2                         84
85 5               1                         1                                                 1         1 1               85
86 9                 1   1                                 1       1                         1       1     2           1   86
87 12         1 2 2   1               1                       1 1               1                             1 1           87
88 13 1           1 1 2 1     1 1                       1     1                 1 1       1                                 88
89 15   1           1           1 1     1   1   1 1             1   1           1   1 1     1                 1             89
90 14 1 1   1       2               1     1               2           1             1     1     1   1                       90
91 11                   1           2 1 1   1                                                         1   2   1   1         91
92 5                           1               1       1     2                                                             92
93 5                   1 1   1                                   1                                                       1 93
94 5 1       1                                                               1 1                 1                         94
95 9 1           2                 1         2                                                     1 1                   1 95
96 13 1 1           1       1                                     1                   1 1 1   2   1     1     1             96
97 11         1                 1                     1       1         1 1           1           1     1 1     1           97
98 8       1     1           1       1                               1         1                                   1 1     98
99 7                   1   1 1                                         1       1         1     1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
Ngày
/
Tháng