BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9 1   1               1 2                   1         1             1                             1                     00
01 8   1           1       1     1 1                 1 1                             1                                     01
02 9           1         1       1                 1   1                                   1       1   1             1     02
03 7                                                   1         1     1       1             1       1     1               03
04 7           1 1   1                       1               1                             1                         1     04
05 9         1                                           4                         1 1     1       1                       05
06 14     1       1     1       1   1       1         1         1   1               1 1 1                     1     1       06
07 10               1   1     1                                   1   1 1             1   1       1       1                 07
08 14 2   1     1               1         1                 2   1               2 1   1 1                                   08
09 10   1   1   1                 1       1 1           1       1         1                           1                     09
10 15   1   1 1               1             1     1       1     2               1   1         1 1 1                   1     10
11 13 1                           1     2                     1       1   1   1       1     1     1           1   1         11
12 9           1 1   1   1                   1           1                         1                         1           1 12
13 12       1               1 1     2                   1   1       1                                           1 2     1   13
14 12                                 1         1   1             1               1 1   1   1     1                 2   1   14
15 11   1       1   1         1                 2                             1           1     1                       2   15
16 13   2     1           1   1               1   1   1             1                             2     1           1       16
17 7 1             1                                                   1                     2   1                       1 17
18 12         1     1 1         1                 1                       1         1     1       1       1 1       1       18
19 9                                       2                   2 1 1       1     1       1                                 19
20 8           1                                                   1               1               1 1   1           1   1 20
21 12 1   1         1           1             1 1 1           1   1         1                                     1 1       21
22 13     1                               3               1       1 1     1     1 1                   1               1 1   22
23 11             1             1                           1 1 1             1       2   1   1                     1       23
24 9                                     1   1       1         2 1                           1 1       1                   24
25 7           1                   1         1       1                                 1                               2   25
26 10                   2                       1         1 1                 1       1   1       1               1         26
27 13   1 1 1 1 1                     1                           2 1           1                     1   1         1       27
28 11   1 1                                           1               2                 1       1 2     1               1   28
29 11           1   1 1                                       1                           1               2           2 1 1 29
30 11   1       1       1 1       1               1                       1     1               1           1         1     30
31 8 1                           1             1       1 1   1                   1             1                           31
32 7   1                   1       1                                           1           1       1         1             32
33 10                             1     1                     1               1           1   1               1   1   1   1 33
34 9     1   1   1                       1                                             1       1   1 1   1                 34
35 8       1         1         1                     1                                         1               1 1       1 35
36 8                   1   1   1     1         1           1                                           1                 1 36
37 7                                       1       1   1                     1     1       1                   1           37
38 10                                     1   1   1   1         1             1   2         1                 1             38
39 21               2 1   2 2 1 1       1                         1 1   1                   1 1 3   1     1     1           39
40 8 1     1                       1             1                     1             1                           1       1 40
41 14       1             1 1 1         2                   1       1   1 1 1                         1             1   1   41
42 12       1     1                       2             1         1 1                   1               1   1     1       1 42
43 7                       1           2   1             1   1                 1                                           43
44 6   1                                     1               1             1                         1                 1   44
45 12                     1 1     1   1           1                     1             1         1     1   2               1 45
46 17       2           1   1 1             1           1 1       1     2     1     1   1 1       1         1               46
47 8                     1       1       1           1                       1   1                               2         47
48 8                               1   1           1       1     1           1                         1       1           48
49 6 1     1 1                     1                   1   1                                                               49
50 3               1 1                       1                                                                             50
51 15               1 1     1                   2                       1 1 1     1     1         1 1               1 1 1   51
52 8             1       1       1                                   1           1       1                         1 1     52
53 12 1   1         1       1                 1 1     1                 1       1                       1 1   1             53
54 12     1       1           1             1             2                   1 1   1     1                 1   1           54
55 15 1               1         1     1 1   1   1   1             1     1         1               1   1             1 1     55
56 15         1         3           1     1   1             1         1   1   1         1           1         1       1     56
57 9 1 1               1           1   1         1       1                                                 1         1     57
58 8     1                         1                     1     1       1   1     1                           1             58
59 5           1       1                           2           1                                                           59
60 14   1   1 1 1     1               1     1         1       1       1     1             1     1             1             60
61 9 1                     1       1             1 1                           1                           1   2           61
62 12                                   1   1     1 1 1       2       1     1   1             1                       1     62
63 12                                   1   1   1               1   2     1 1 1     1                   1       1           63
64 11         2                           2   1               1           1     1     1         1           1               64
65 15   1                         1               1 1   1           1 1     2           1 1     1 1 1                     1 65
66 7             1       1                                                 1       1         1     1       1               66
67 10     1         1     1                 1     1             1           1 1                           1 1               67
68 11                 1         1             1 1           1                       1     1 1   1                   1     1 68
69 17                     1     1       2 1     1 1 1             1   1 1 1         2 1                               1   1 69
70 15   1       1     1 1                         1     1                 1 1   1     1     1 1       1         1         1 70
71 13     1   1   1   1       1                         1           1       2                           1     1 1       1   71
72 12       1 1           1     1                   1       2             1                 1 1               1     1       72
73 11     1     1 1 1           1   1           1           1                                                   1 1   1     73
74 17   1 1     1             1   1         1       2           2     1                     1     1 1             2     1   74
75 11                         1       1 2                                 1                   1       2 1     1     1       75
76 14     1       1     1       1 1 1 1                             1             1                 2   1 1             1   76
77 13             1                 1             1     1 1     1                                   1     1 1   1   1   1 1 77
78 10 1                 1                                     1                 1       1   1 3               1             78
79 17             1   1       1   2   1             1 1     1         1     1         1 2             1     1     1         79
80 11               1   1 1   1     1       1 1                                             1             2               1 80
81 8         1                               1     1       1             1                                   2 1           81
82 10                         1 2     1               1                   1   1     1         1 1                           82
83 9 1   1 1       1                 1                               2                 1                       1           83
84 9                                           1   1 1       1       1             1     1         1   1                   84
85 10               1       1                                       1 1                 1         1       1 1       1 1     85
86 15                 1 1             1         1       1   2 1         1         1   1   1                   1   1 1       86
87 12             1         1 1     1     1                                       1   1   1 1 1   1         1               87
88 14             2 1 1     1                 1         1     1               2 1       1           1   1                   88
89 7 1               1   1                 1     1   1                                   1                                 89
90 5       2                                                 1     1                               1                       90
91 8     1   1   1                                     1         1       1                               1             1   91
92 4                             1   1                                                 1               1                   92
93 10 1 1                             1   1 1         1               1           1                         1             1 93
94 9       1 1                   1   1       2   1                                   1                     1               94
95 13                 1       2   1   1                 1 1       1 1         1 1           1           1                   95
96 12       1   1               2                     1               1           1 1                 1 1       1 1         96
97 12   1     1                           1         1             1     2   1               1   1               2           97
98 11 1       1 1                     1                                   1       1                   2 1   1             1 98
99 8                   1 1           1 1                                                           1         1   1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
Ngày
/
Tháng