BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng
00 3                               1                     1   1                                                             00
01 12             1     1 1         1           1     1         1           1   1       1       2                           01
02 10   1           1                   1                               1     1         1 1 1           1     1             02
03 14         1                     1     1   1       1     1           1 1   1       1     1     1   1               1     03
04 9                       1                                     1         2   1       2           1         1             04
05 12       1 1   1           1   1               1                   1                 1     1 1         1   1             05
06 15       1                       1 1       1 1             1 1       2                           1         1     1   2 1 06
07 7 1     1           1                                             1   1               1                               1 07
08 7         1                       1                   1               1         1 1                           1         08
09 10         1                   1 1         1                 1 1             1           1 1           1                 09
10 10   1   1                               1       1 1                   1                                   1 1     1   1 10
11 11 1   1       1                                 1   1       1 1                   1 1         1         1               11
12 9         1         1       1         1         1                                         1           1     1 1         12
13 13   1   1         1       1             1   1       1 1   1               1           1           1     1               13
14 12                   1         1     1   1 1           1                 1 1   1         1     1           1             14
15 8                                   1 1           2             1       1     1                                     1   15
16 9   1     1   1               1                                           1         1     1           1     1           16
17 7             1   1                     1                 1           1       1                         1               17
18 14     1         1                               1 1             1       1           1   2 1       1   1   1       1     18
19 13   1           1           1 1         1     1   1 1       1                     1 1               1         1         19
20 11       1                                           1           1       2       1                 1 1     1   1   1     20
21 4                                                                               1     1       1         1               21
22 10           1           1       1       1       1                 1   1           1         1   1                       22
23 11         1           2               1         1       1     1                     1 1               1         1       23
24 12 1     1             1           1                                     1   1     1               1         2 1       1 24
25 10       1           1         1     2       1                         1             1   1                         1     25
26 11 1                                   1                 1     2     1                       1     1 1               1 1 26
27 12   1                           1 1             1                     1   1     1             1       1     1 1       1 27
28 9 1 1   1               1                                 1   1     1       1       1                                   28
29 9 1                                       1               1                 1           1     1                 1   2   29
30 12                           1         1     1                                 1   1         1 1                 2 1 1 1 30
31 8                         1 1 1           1                 1   1                   1                     1             31
32 8     1             1           1       1     1       1       1                                       1                 32
33 11     2       1   1       1                               1 1     1                                   1       1     1   33
34 13   2     1   1             2               1   1   1     1   1                       1                           1     34
35 9                                     1     1                     1           1           1   1 1     1 1               35
36 10       1 1     1       1   1 1             1         1         1                                 1                     36
37 19 1   1   1             1 2 1   1                     1         1 1         1     1     1           1     1       1 2   37
38 13 1   1           1             1                 1   1 1     1         1       1           1 1                       1 38
39 9     1             1   1 1         1                   1                               1 1                     1       39
40 11             1       1   1               1           1 1 1   1               1 1               1                       40
41 9             1                       1                                   1   1 1     1 1         1 1                   41
42 13         1                         1       1                         1     2           1 1     2   1           1     1 42
43 9   1                             1           1               1               1             1 1           1 1           43
44 8                 1     1                 1               2           1     1         1                                 44
45 14       1           1                   1             1   1 1         1         1 1       1     2   1             1     45
46 11               1 2             1                           1     1   1 1         1 1     1                             46
47 15           1     1                 2   1   2   1 2                         1 1       1       1     1                   47
48 13 1   1     1       1 1       1                 1         1         1                   1     1           1     1       48
49 10           1 1     2         1   1   2                 1                                         1                     49
50 9   1                   1                                   1             1   1     1     1             1       1       50
51 12     1       1                 1       1   1     1     1         1   1             1       1                         1 51
52 10                         1                         1                                   1     1   1         2     2 1   52
53 4   1                 1                                     1                                 1                         53
54 9                         1             1 1   2   1                     1                                     1     1   54
55 19           1 1       5 1     1   1 1     1   1             1               1       1       1             1 1           55
56 11       1         1       1 1                 1                   1 1                         1 1     1             1   56
57 7                                           1                     1       1     2         1                   1         57
58 15 2             1             1     1         1           1   1       1       1             1   1 1             1 1     58
59 9       1         1   1       1                 1       1     1     1                   1                               59
60 11         1           1                                     2           1   1 1       1     1         1           1     60
61 9           1   1           1                           1       1         1     1     1                               1 61
62 7                       1     1       1                         1               1                   1                 1 62
63 9       1   1     2               1     1     1                     1                                               1   63
64 16 1       1 1 1 1           1   1 1           1               1     1                 1 1       1   1   1               64
65 7 1           1                 1   1       1 1         1                                                               65
66 10         1       1       1                           1   1   1       1                   1 1                         1 66
67 9                                       1           1 1 1       1             1         1 1                           1 67
68 9             1             2                                 1 1               1 1                         1       1   68
69 13         1             1 1 1             2     1   1                       1   1 1                         1   1       69
70 10     1       1     1   1           2                 1             1             1         1                           70
71 10 1   1   1                           1   1                         1         1                   1 1               1   71
72 10                 1     1                       1           1 1         1             1     2           1               72
73 11     1     1             1       1           1     1           1                     1                       1       2 73
74 13       1   1       1               1               1   1   1           1                               3       2       74
75 12   1             1               1   1   1       1               1       1 1     1 1                   1               75
76 3                           1                           1                                                   1           76
77 12         1 2 1 1         1                       1                                   1       1       1 1     1         77
78 17 2 1               2   1   1     1     1     1 1           1         1                   1         1 1           1     78
79 6                             1                       1                         1                           2 1         79
80 14     1         1 1     1     1                 1   2               1 1   1   1                           1     1       80
81 14     1 1       1                 1                 1 2                                         1 2             2 1 1   81
82 13   1                 1   1           1         1       1 1     1 1           1   1                     1         1     82
83 7             1 1       1   1               1                     1                                   1                 83
84 13                     1         1       1       1   1   2       1                     1         1 1     1   1           84
85 8                                                     1         1 1       1       1                   2   1             85
86 11       1 1 1   1                         1                 1   2 1                                     1         1     86
87 14           1   1 1   1   1     1         1       1 1                                           1 1 1 1       1         87
88 11           1                     2   1             1                   1                   1           1   1   2       88
89 8 1         1   1   1             1       1         1                             1                                     89
90 14   1                             1   1 2         1                 1     3     1     1                   2             90
91 11                                   1       1         1           2 1       1   1 1               1 1                   91
92 8   1                                                           2               1     1   1   1           1             92
93 16 1   1         1   1     1   1   1         1     1 1   1           1                   1           1         1     1   93
94 10     1                     1         1 1                                 1               2     1             1   1     94
95 10   1           1                           1 2   1               1           1                   1           1         95
96 7               1     1 1       1                                         1 1                                         1 96
97 13           1       1               1     1   2                             1               1   1   1       1 1       1 97
98 10     1 1                     1 1                                   1 1 1     1                 1       1               98
99 12           1     1     1           1 1         1         2             1                     1     1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
Ngày
/
Tháng