BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12                         1     1       1 1             1       2       1 1   1 1                                   1   00
01 8                       1   1 1                                         1       1 1   1                             1   01
02 21           1       1   1 1   2   1         1 1 1     1 1             1   2         2           1   1       2           02
03 15   1   1 1   1                 1       1     1       2     1           1   1         1                         1     1 03
04 10                               1   1           1           1 1       1     1                         1   1           1 04
05 4             1                   1         1                                                           1               05
06 11             1                 1 1               2           1                   1             1     1           2     06
07 7       1         1 1                           1 1 1               1                                                   07
08 10   1       1                                       1           1   1               1           2             1       1 08
09 11             2               1               2           1         1 1       1           1       1                     09
10 14                   2   1             1                   1   1   1   1             1         1     1     1 1       1   10
11 7 1         1                               1     1               1                             1               1       11
12 9       1       1   1                                 1                           1         1       1       1       1   12
13 17     1                 1 1         1         1 2                     1   2         1     1 1 1           1   1 1       13
14 5               1                               1                                 1                 1           1       14
15 4                       1       1             2                                                                         15
16 16   1               1   1   1 1   1         1             3 1   1     1       1                         1       1       16
17 9                   1   1   1       1                       1               2                               1   1       17
18 7       1   1       1           1                                       1             1 1                               18
19 14                     1   3 2         1       1 1                     1   1                       1 1           1       19
20 9     1 1   1               1       1   1                         1                                 1 1                 20
21 6 1               1             1   1                                                 1                   1             21
22 8   1                                       1         1           1 1   1   1                             1             22
23 9           1           1                               1               1                     1   1     1           1 1 23
24 15   1 1                       1           2 1 1     2                   1   1       1 1         1                   1   24
25 8               1           1                     1     1                         1   1     1                         1 25
26 7                                         1             1     1             1 1                   1             1       26
27 9       1                                       2   1           1                     1   1 1           1               27
28 13                     2       1               1     1             1       1             3 1 1 1                         28
29 16 1       1   1             1     1 1             1   2         1     2   1     1             1         1               29
30 11       1     1       1       1   1   2           2                                                 1         1         30
31 12   1         1 1         1                 1     1     1                         1               1   1 1 1             31
32 7                       1                   1                       1               1 1 1                 1             32
33 12       1   1             1             1 1             1 1           1     1     1                     1     1         33
34 16         1 2             1 1           1             1       1     1           1 1         1 2         1   1           34
35 12     1         1             1     1 1                                             1 1 1   1         1     1     1     35
36 15 1       1 1 1 1 1                             1     1           2   2                           2   1                 36
37 13     1             1           1         1           1   1         1   1 1             1 1                   1 1       37
38 10           1 1               1           1         1               1           1           1                   1 1     38
39 16   1 1 1 1                 2     1 1 1                           1         1 1         1 1 1                         1 39
40 10   1 1     1               1             1             1                       1               1     1   1             40
41 10           1     1               1         2                           1   1     1         1               1           41
42 18   1 1   1       1       1 1                     2         2           2           1     1         1 1       1 1       42
43 9     1               1                   1     1         2                             1             1   1             43
44 13 1                   1 1         1 1   1   1           1           1       1   1                         1           1 44
45 8                                       1       1                   1   1 1             1   1     1                     45
46 10 1                 1   1                         1             1 1     1 1                           2                 46
47 9                 1         1               1               1       1         1     1   1                         1     47
48 8         2                               1                           1   1     1         1                       1     48
49 13   1                               1   1               1     1                 1     1 1     1 1           1     1   1 49
50 18     1 1           1 1   1   1   2 2         1 1             1                                   1 1           2 1     50
51 15 2               1             1     2 1     1 1 1         1                 1               1     1       1           51
52 9               1                                       1     1   1       1   1             2                 1         52
53 13   1   1         2     1 1                   1                   1         1             2             1             1 53
54 5                                                   1                       1                 1       1   1             54
55 6     1                     1                                 1                                   1                 2   55
56 8         1                 1                                           1       1                       1 1   2         56
57 14   1 1                                     1         1   1 1                     1       1 1         1     2     1 1   57
58 13   1                   1       1         1                       1         1     1   1       1   1   1 1     1         58
59 8                     1   1   1                             1 1                         1 1                           1 59
60 4                 1                                         1   1                       1                               60
61 10         1           1           1   1           1   1         1             1               1                       1 61
62 15   1       1     1       1     1   1   1                           1   1 1                           1   1     1   2   62
63 10 1     1   1         1               1                                               1   1       1       1         1   63
64 15               1       1       1   1 1 1 2           2     1 1                     1                   1             1 64
65 5     1                       1                             1     1                                 1                   65
66 11 1   1 1     1                   1           1         1                 1 1     1                               1     66
67 8 1             1 1                                 1     1                                   1   1 1                   67
68 9         2           1                 1           1                         1             1 1     1                   68
69 12                                                     1   1 1 1   1           1 1 1   1         2       1               69
70 13     1       1                         1   1   1   1               1           1     1                 1         2   1 70
71 6                                       1                                 1                     1     1 1     1         71
72 7                     1               1     1             2                               1             1               72
73 16       1     1             1               1 1     1           1 1 1 1     1 1 1   1 1         1                       73
74 13   1     1     1   1     1     1   1 1                                         1 1             1               1   1   74
75 11 1                                   1   1   1       2         1                     1           1             1   1   75
76 5                       1 1                             1                                         1                 1   76
77 14 1                   1                 1 1       1       1 1                                   1   1       1 1   2   1 77
78 8     1     1     1         1               1           1           1         1                                         78
79 12   2       1   1 1 2                 1                   1     1                               1                 1     79
80 11     1 1 1                       1 1   1 1         1                         1                 1                     1 80
81 9 2                 1                                                                   2                   1   1 1 1   81
82 8         2                                       1             1   1             1                 2                   82
83 7               1                                             1                       1         1     1   1   1         83
84 12   1           1 2                   1             1     1             1   1                         1       1       1 84
85 9 1           1         1                       1       1     1                           1       1       1             85
86 11                 1 1             1                               1       1       1 2         1     1   1               86
87 17     1               1           1   2   1   1   1           1     1           1       1   1 1   1               1 1   87
88 8       1           1             1                         1               1 2                                     1   88
89 13         2       1       1   1 1 1                 2                                         1             1     1   1 89
90 16       1   1   2             2 1           1           1               1 1       1           1           1 1         1 90
91 5             1 1                                               1 1                   1                                 91
92 15 1                             1               1   1           1   1 1             2     3                 2 1         92
93 10               1     1 1                               1             1             1       1   1 1           1         93
94 14             1     1   1 1   2 1         1       1           1               2   1 1                                   94
95 3               1                             1           1                                                             95
96 12                     2                 2           1         1 1 1   1 1                   1           1               96
97 11 1           1                                         1       1     1         2       1           1     1   1         97
98 8       1     1       1                                     1 1 1               1                               1       98
99 7                               1   2           1     1     1                                                 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
Ngày
/
Tháng