BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12 1                       1   1               1             1   1     1     1               1       1           1 1     00
01 8                 1           1                           1                   1                       1       1 1   1   01
02 10     1   1         1                                   1           1 1       1 1                                 1 1   02
03 12             1         1   1 1           1     2       1                   1         1     1           1               03
04 15                     1 1 1       1       1     1           1 1           1     1   1       1     1         1 1         04
05 15         1         1   1     2 1         1 1               1                         1 1                 2 1         1 05
06 16     1         1                           1       1           1                       1     1 1       1 1     2 1 2 1 06
07 9       1                         1               1     1                 1       1           1 1           1           07
08 14                 1           1         1                 1 1       1 1       1 2             1                 1     2 08
09 13     1 1   1                     1     1   1         2     1 1                           1           1     1           09
10 13           1                   1 1             1       1 1               1       1     1 1 1 1                   1     10
11 7           1                 1                       1 1             1                                     2           11
12 12   2     1 1       1         1                                       1             1 1               1       1   1     12
13 13             1       1         1     2   2                             1   1 1     1             1         1           13
14 10                     1           1     1                         2   1 1         1               2                     14
15 13       1 1               2           2 1                                   1       1   1         1 1             1     15
16 14             1             1     1     1     2 1                       2 1               2 1       1                   16
17 9   1     1                                 1           1         1       1   1     1                       1           17
18 7           1                       1       1     1                         1     1                           1         18
19 12           1         1   1             1       1 1                   1 1       1   1             1                 1   19
20 5 1                 1                   1                                   1                       1                   20
21 9     1               1                           2     1 1             1     1                         1               21
22 9       1   1   1                           1     1 1                         1                   1               1     22
23 13               1             1     2           1               1     1 1       1 1                   1       1 1       23
24 4               1                     1                                   1                         1                   24
25 15 1     1         1   1   1               1   1 1     1     1               1         3                             1   25
26 14               1 1     1 1     1                 1       1   2     1   1               1 1               1             26
27 7         1     1           1 1                               1                               1                   1     27
28 17   1     1 1           1 1 1   1 1 1                       1                     1 1         1 1             2   1     28
29 7 1     1   1     1     1           1             1                                                                     29
30 12               1       1     1           1       1                     1 2 1 1                                     2   30
31 9     1 1         1           1               1   1                       1         1             1                     31
32 16 1         1   1               1                 1         1 1               1     1     1 2     1 1   1         1     32
33 9   1                   1   1       1         1       1                     1             1                       1     33
34 19     1         1 1             1 1                 1 1   1   1     1 2         1   1       1           1   1     1   1 34
35 8                 1     1             1       1             1                               1                     1 1   35
36 10     1             1                                     1 2 1   1                 1     1   1                         36
37 19 1   1       1 1     1 1   1                     1 1       1             1 1 1               1       2     1   2       37
38 10                   1       1               1 1     1     1   1       1                   1                       1     38
39 9 1 1         1               1                                 1   2                       1         1                 39
40 11 1       1 1                     1                 1                     1         1   1           1 1       1         40
41 12       2         1     1                 1 1           1       1                         1                   1 1     1 41
42 8         1             1               1                                                   1   1 1     1 1             42
43 12         1   1       1         1       1           1   1     1                 1                   1           2       43
44 11   1               1   1         1     2               1       1           1       1                 1                 44
45 9                 1             1       1                     1         1                     1   1       1   1         45
46 14 1           1             1               1                   1   1     2   1   1                       2 1   1       46
47 12           1           1 1         1       1                   2           1           1                 1 1   1       47
48 10     1     1         1                                       1   1 1   1     1                           1           1 48
49 9     1   1   1       1 1         1                                                         1       1         1         49
50 11             1   1                           1 1 1         1     1                                 1       1       2   50
51 18 1   1 2   1       2               1   1             2     1     1 1           1 1                     1         1     51
52 7 1                                                             1       1               1             1     1     1     52
53 9                 1         1         1                                             1       1   1 1     1     1         53
54 10 1   1                   3   1         1                                         1     1                   1           54
55 17   1     1   1 1                 1   2         1         1                   1       2     1   1       1     1 1       55
56 15             1             1               1 1           1 1   1                 1 1 1 1             1 1 1           1 56
57 11       1   1   1               1         1               1         2                     1   1     1                   57
58 8             1                 1     1               1   1       1             1 1                                     58
59 10   1                                         1     1   1                       2   1 1                     1       1   59
60 9 1 1                         1               1         1   1     2     1                                               60
61 8         1               1       1 1                 1   1                     1                                     1 61
62 10   1     1   1                       1 1   1   2                         1                         1                   62
63 12                                   1     1   1                 1     1     1     1     1 1     1     1       1         63
64 12                           1 1     1 1     1       1 1               1           1                   1 1           1   64
65 13 1 2                 1       1     1     1         1                 1 1     1                   1                   1 65
66 9         1       1                 1             1               1       1                   1           1     1       66
67 5       1           1                 1   1             1                                                               67
68 4                                       1                 1     1           1                                           68
69 8                               1                               1   1   1                       1   1 1 1               69
70 12       1     2   1 2                 1                   1         1         1       1   1                             70
71 10     1 1                                 1   1     1   1   1                                   1 1       1             71
72 16                         1 1       2                   1       1 1   1               2 1       1     2             1 1 72
73 10     1     2             1       1             1             1 1                                                   1 1 73
74 11             1     1       2     1   1   1 1                                             1       1                   1 74
75 11 1 1         1 1                         1                 1 1               1   1 1           1                       75
76 8                                                   1 1         1         1     1           1                 1       1 76
77 8       1       1       1         1                                 1           1     1         1                       77
78 6                     1         1                             1                 1             1         1               78
79 8             1 1     1                     1                     1             1       1         1                     79
80 9 1                             1         1                   1     2               1       1                       1   80
81 9                           1           1                           1   1   1         1 1                 1       1     81
82 14       1 1     1 1       1     1         1       2 1     1           1                                 1 1             82
83 10                 1                     1     1 1     1                   1               1     1 1                   1 83
84 13                     1 1                     1           1     1 2     1             1       1           1   1       1 84
85 3                                                     1                                 1                       1       85
86 14   1                 1   1               1         1 1           1 1                   1       1   3 1                 86
87 8     1 1                         1                           1                           1   2               1         87
88 9                                               1 1 1   1         1             1           1           1     1         88
89 8   1           1                   1           1     1                           1                             1 1     89
90 6                   1             1   2                                                       1                       1 90
91 13 1                 2                               1   1             1           1       1 1   1   1     1           1 91
92 11   2 1               1     1                         1 1               1   1           1           1                   92
93 10 1                 1     1   1     1       1                     1               1                     1           1   93
94 12         1                           1     1     1 1         1             1         1       1 1       1   1           94
95 8     1             1                         1                           1 1             1   1 1                       95
96 10                     1 1   1                   1     1   1                   1                         1 1         1   96
97 8     1                         1   1       1                         1               1           1   1                 97
98 12           1   1 1   1     1   2               1   1                                   1       1           1           98
99 6         1       1                           1                               1   1                             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng