BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12           1                 1         1   1                                 1   1   2 1       1 1 1                   00
01 11     1   1             1   1         1         1                   1   2                     1     1                   01
02 6       1     1   1                         1                                                 1       1                 02
03 12 1         1         1   1             1     2                                           1                 1       1 2 03
04 13                   1 1 1               1   1     1               1           1     2       1             1         1   04
05 11         1 1                     1     1                   1                           1 1         1     1       2     05
06 10                   1         1   1               1     1     1         1       1           1                       1   06
07 13 1 1           1                   1 1               1         1       2     1     1                   1             1 07
08 9     1                           1 2                   1           1   1                       1                 1     08
09 9         1   2           1                       1                   1         1                 1 1                   09
10 13         1         1         1   1   2                         1     1         1 1         1                 1   1     10
11 11                   1 1     1       2                                 1   2 1                                 1 1       11
12 11                 1 1 1                           1   1             1                   1 1         1       1       1   12
13 11             1 1 1       1 1         1                             1               1                   1   1     1     13
14 14     2   1         1 1         1               1               1                     1   1 1 1         1   1           14
15 16   1 1   1         1   1           2         1       1                       1                         1   1   3 1     15
16 16   2         1 1 1   1 1                         1   1         2     1           1 1                   1   1           16
17 12               1     1               1         2       1   1 1                     1       1 1 1                       17
18 10       1               1                   1 1                                         1         1 2           1   1   18
19 12             1       1             1           1 1 1             1       1                               1   1 1     1 19
20 9         1 1         1                                             2     1     1     1       1                         20
21 10                   1 2               1     1       1   1         1                                   2                 21
22 15     1 2     1 1           1 1           1   1     1       1                                           3           1   22
23 11   1       1                                 1   1         1         1               1   1 1         2                 23
24 7   1           1           1   1                               1                         1             1               24
25 9       1               1     1                       1 1                 1   1                         1     1         25
26 5   1                                     1                                                   1                 1 1     26
27 9                             1   1                         1 1   1       1                 1   1 1                     27
28 8   1                             1                                   1         2   1       1                     1     28
29 13     1   1       1                 1 2   1     2                 1   1         1                                 1     29
30 7                                                 1     1         1   1                             1               2   30
31 10             1 1     1   2   1     1 1                                             1                 1                 31
32 15           1     1                                   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     32
33 12 1                       1           1             1     1 1         1       1           2               1   1         33
34 8           1   1             1                     1         1 1     1                               1                 34
35 12                                   1     1         2   1       1                 1 1           2   1       1           35
36 14 1                         1   1       1   2       1         1 1       1         1       1   1             1           36
37 9     1             1       1                             2         1             1                       1         1   37
38 7   2                     1                 1                   1           1           1                               38
39 9       1                 1   1 1                           1                   1                     1             2   39
40 10 1 1   1         1                               1       1             1             1                       1 1       40
41 8         1                                     1       1 1                             2     1         1               41
42 8     1       1                               1                   1       1       1                   1     1           42
43 20               1         1     1           2     1               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1         43
44 14   2       1           1 1                     1                         2   1       1 1 1                       1 1   44
45 12 1               1                           1     1       1             1 1 1         1     1 1             1         45
46 17     1   1       1     2         1                 2 1   2 1 1 2                                     1 1               46
47 10     1                         1           1           1 1                   1   1 1             1                   1 47
48 4   1         1                                                             1                                 1         48
49 9       1   1                           1   1   1                             1             1               1         1 49
50 13             1   1             1         1                         1       1 1                     1 2       1 1     1 50
51 14               1   2   1   1   1         1   1       1               1     1                         2               1 51
52 13                                 1     2             1     1     1     1   1   1                 2     1           1   52
53 16     1   1             1   1     1           1         1       1       3   1         1         1   1     1             53
54 13           1             2     1     1       1 1                         1     1                 1       2   1         54
55 9                       2 1         1                       1               1                     1 1           1       55
56 10     1 1     1                               1 1 1           1     1 1                                       1         56
57 6                       1   2 1                           1                         1                                   57
58 9     1                         1               1             1 1           1           1 1                           1 58
59 8   1     1               1 1         1 1               1                             1                                 59
60 15 1         1   2 1         1 1       1 1                           1     1 1         1     1   1                       60
61 13 1                             1         1     1     1   3                 1   1 1     1                           1   61
62 12           1                                           1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1     62
63 9     1 1         1           1                               1                   1     1             1           1     63
64 10   1   1 1         1           1                 1   1         1   1               1                                   64
65 8             1               1                                               1                 1                 2 1 1 65
66 8           1     1               1 1                                                                     2     1   1   66
67 16             1       1 1     1         1   1   1   1 1       1     1 1   1                 1     1                   1 67
68 12       1         1       1                   1     1 1   1       1         1                   1         1       1     68
69 7       1                                                             1     1 1     1                       1       1   69
70 6 1                                     1               1                               1       1         1             70
71 12     1       1                     1       1   1 1             1 1             1           1     1 1                   71
72 13         1         1     1           1 1   1       1 1                     1       1         1         1 1             72
73 14       1 1       1   1     1             1             1       1             1   1         1   2               1       73
74 12       1     1               1     1           1           1     1     1   1   1       1                             1 74
75 5                                   1                     1                         1 1                       1         75
76 8                                                 1   1       1     1                 1   2           1                 76
77 10               1           1           2 1                 1     1   1                       1                   1     77
78 12     1             1     1             1 1       1           1         1 1             1   1                 1         78
79 8 1             1                         1                                       1     1                   1     1 1   79
80 12                           1   1     1         1                                 1         1     1 2           2     1 80
81 9             1   1           2   1           1           1               1                                     1       81
82 4                                 1                 1 1                                                       1         82
83 5         1                       1                                                   1       1     1                   83
84 11 1 1           1 1   1         1             1           1                   1                             1         1 84
85 11 2     1                             1 1               1   1 2                         1 1                             85
86 11                                 2 1                 1         1       1   1 1                       1   1   1         86
87 9 1         1   1   1                             1               1 1         1               1                         87
88 11                 1 1           2         1         1                             1       1 1 1 1                       88
89 8                                       1                     1   1             1                 1       1 1         1 89
90 10                               1 1               1     2                       1               1             1 2       90
91 11       1       1     1 2   1             1 1                                       1         1         1               91
92 8                     1 1                         1           1   3                                                   1 92
93 7         1           1           1                           1     2   1                                               93
94 11 1       1 1 1           1               1   2     1       1                                     1                     94
95 12     1             2                     1 2 1     1                             1       1               1           1 95
96 14 1     1                           1 1   2                 1           1     1   1   1   1     1       1               96
97 9 1                                       1                               1 1   1     1       1   1                   1 97
98 14   1       1   1             1 1 1                     1   2       1                             2     2               98
99 11 1         2               1                         1                                   1 1     1 1     1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng