BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 11         1               1             1 1   1 1       1     1             1               1                 1         00
01 14   1                 1 1       1         1       1     1   1                   1     1   1             1   1         1 01
02 10             1           1 1                       1                 1     2           1     1   1                     02
03 11               1   1 1     1           1                   1   1                 1         1         1   1             03
04 9     1       1           1                             1                 2                         1 1 1               04
05 11           1         1         1     1     1     1                   1       1           1 1                     1     05
06 11       2             1           2       1                     1       1                           1         1   1     06
07 13                         1 1     1               1 2   1                 1       1 1           1                   1 1 07
08 12 1 1   1 1 1                         1         1             1                       1                           1 2   08
09 10             1                     1 1                 2             1                   1   2           1             09
10 13     2         1                       1                         1 1         1           1         1         1   1   2 10
11 9               1       2                                       1                                   1 1     1       2   11
12 13         2     1                             2     1               1   1   1   1                 1 1 1                 12
13 10                           1                       1     1               1                   1 1 1       1 1         1 13
14 15   1     1   2     1                 1     1     1               1                   2   1         1 1         1       14
15 16 1               1           1       1       1   1                   2 1           1 1   1         1   1           2   15
16 10     1                                                 1   1                       2         1 1 1   1 1               16
17 8       1                   1           1   1                     1                             1     1               1 17
18 9   1 1           1                                 1   1 1       1                     1               1               18
19 10         1   1                 1 1 1                                         1 1             1       1             1   19
20 7                   1       1             1                       1                       1 1         1                 20
21 9 1                     2                         1       1                                         1 2               1 21
22 16                 1                 1         1 1   1                   1 1     2     1 2     1 1           1 1         22
23 7             1                   1     1                             1 1           1       1                           23
24 12                               1           1 2   1         1       1     1         1           1           1   1       24
25 8   1         1                         1         1   1                                 1               1     1         25
26 11 1             1           1         1     1         1     1 1   1         1       1                                   26
27 5                       1     1     1                                                                         1   1     27
28 9                 2                                 1 1   1   1         1           1                             1     28
29 9                                     1         1                             1       1   1       1                 1 2 29
30 6           1       1           1       1       1                     1                                                 30
31 16     1                       1   1             1             1         1     1 1             1 1     1   2   1     1 1 31
32 10 1             1             1               1     1 1 2                                   1     1                     32
33 9                   1       1         1     1         1                 1         1                       1           1 33
34 6   1                   1                           1                                       1   1             1         34
35 5                                         2     1                   1                                               1   35
36 11           1       1   1           1 1                   1           1         1 1                         1   1       36
37 6                 1   1                               1                               1             1       1           37
38 7                 1             1 1                                       1         2                     1             38
39 11   1   1   1             1                         1     1                   1         1                 1   1 1       39
40 6                                                           1         1           1 1   1         1                     40
41 5   1                         2                             1                             1                             41
42 12   1 1 1             1         1   2 1       1                               1       1       1                         42
43 13     1       1 1                         1               1   1   1 1       1 1                 1         1     1       43
44 13     1 2             1   1 1           1                                 1         2       1           1 1             44
45 11       2   1       1     1                   1 1 1       1                       1               1                     45
46 11                       1                   1 1 1                               1     1   1       1     2         1     46
47 9 1             1       1 1                     1         1     1                     1                         1       47
48 14     1 1 1         1                   2       1       1   1   1 1 1               1         1                         48
49 7 2             1                                             1 1                       1   1                           49
50 10           1           1 1   1                               1     1     1                   1   1             1       50
51 20   1 1   1           1 1 1     1 1   1       1     1       1           1       1               1   2   1   1   1       51
52 8                             1                           1 1     1 1       1 1                                   1     52
53 14       2 1 1             1         1       1       1         1                       1   1             1   1     1     53
54 15               1       1       1         1           1   1   2 1               1           1             2     1     1 54
55 11                     1     1 2         1         1                     1                               2 1         1   55
56 16           1   2 2 1 1                     1               1           1   2   1     1 1     1                         56
57 9     1                                                 2 1                     1                       1   2 1         57
58 6                                     2     1               1                         1                         1       58
59 14 1 1                     1       1                         1     1 1     1     1   1     1               1 1         1 59
60 19   1     1         1 1         1             1       1       2             2     1         1   2 1         1 1       1 60
61 10 1           1                   1   1 1               1     1               1   1                             1       61
62 8                 1 1             2         1                             1   1             1                           62
63 9   1   1                                           1   1                 1           1 1         1           1         63
64 11 1                 1 1       1                                   1           1     1   1 1         1           1       64
65 8                   1           1             1       1             1 1                       1               1         65
66 15 1           1 1     1 1     1     1       2     1   1                                     1     1               1 1   66
67 10                 1         1       1                             1         2                 1       1 1     1         67
68 10           1             1               2 1                   1             1         1         1       1             68
69 9             1           1       1                 1     1 1       1       1           1                               69
70 10   1 1                       1   1   1 1 1                       1             1 1                                     70
71 12                           1 1                       1   1 1   2 1             1     1       1                     1   71
72 13     1           1   1     1   1   1       1             1         1                     1         1     1           1 72
73 12         1   1         1   1                                             2 1           1 1       1   1     1           73
74 8                                   1                           1 1     1               1     1               1     1   74
75 6                 1   1             1       1                     1                                                 1   75
76 7 1       1 1                                   1               1       1       1                                       76
77 7         2                     1               1                     1                         1           1           77
78 7   1                     1               1                                 1         1             1     1             78
79 11             1 1         1   1   1 1     1                           1 1         1             1                       79
80 17 2 1               2   1                 2       1   1               1   2     1                           1   1     1 80
81 15         2           1     1           1           2 1               1         1             1   1           2   1     81
82 7     1     1                     1             1   1                   1                                         1     82
83 8   1     1                         1     1                   1         1                 1                       1     83
84 19     1 2   1 1 1 1 1         1     2                                 1     1     1 1           1 1   1         1       84
85 13         1                 1         1 1         1       1     1     1       1   2     1                             1 85
86 8                           1           1                       1     1 1                                         2 1   86
87 13     1       1   1             1 1             1     1   1         1             1         1   1   1                   87
88 14       1   2 2 1                                     1     1   1         1                       1 1           2       88
89 4           1                   1                 1           1                                                         89
90 10                     1         1                 1   1 1         1   1     1                                   1 1     90
91 16               1   2             1   1       1   1     1   1             1             1       1     1 2   1           91
92 16 1   1     1     1   1 1 1   1                   1   1       1 1 1     1                             1 1               92
93 8                 1       1         1   1                       1                         1           1           1     93
94 11 1     1                                 1               1 1       1             1       1 1 1           1             94
95 10                 1         1               1   1     1       1     1                 1             2                   95
96 10               1                             1                 1   1         2   1     1                           1 1 96
97 10                               2       1     2 1 1                 1         1   1                                     97
98 10   1                   1                                           1         1     1       1   1             1 1 1     98
99 12 1         1                 1       1   1 1   1       1                         1         2               1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng