BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10                           1   1   2 1       1 1 1                                     1                         1     00
01 9                 1   2                     1     1                                 1           1       1 1             01
02 4                                           1       1                     1                                   1         02
03 10                                       1                 1       1 2         1       1           1                 1 1 03
04 13               1           1     2       1             1         1                   2   1   1               1       1 04
05 10         1                           1 1         1     1       2       1           1                           1       05
06 8     1     1         1       1           1                       1                 1   1                               06
07 16   1         1       2     1     1                   1             1         1     1   1   1 1                 1 1 1   07
08 9     1           1   1                       1                 1       1       1     2                                 08
09 6                   1         1                 1 1                       1 1                                           09
10 11             1     1         1 1         1                 1   1     1                     1     1     1               10
11 11                   1   2 1                                 1 1         1 1                   1     1             1     11
12 9   1             1                   1 1         1       1       1                         1             1             12
13 9                 1               1                   1   1     1     1   1                             1       1       13
14 12             1                     1   1 1 1         1   1                   2         1   1                 1         14
15 11   1                       1                         1   1   3 1     1                           2                     15
16 10   1         2     1           1 1                   1   1           1                                 1               16
17 17     1   1 1                     1       1 1 1                       1       1 1 1           2 1     1     1   1       17
18 9                                     1         1 2           1   1                             1   1           1       18
19 10 1             1       1                               1   1 1     1         1             1           1               19
20 11                 2     1     1     1       1                         1             1         1   1           1         20
21 11 1   1         1                                   2                     1         1                 1   1       1 1   21
22 9 1       1                                           3           1           1     1               1                   22
23 14         1         1               1   1 1         2                 1   1           1           1   1         1 1     23
24 9             1                         1             1               1         1       1   1           1         1     24
25 14   1 1                 1   1                         1     1                     1 2   1   1           1   1         1 25
26 9                                           1                 1 1               1         1     1 1           1 1       26
27 11         1 1   1       1                 1   1 1                       1                   1           1           1   27
28 9                   1         2   1       1                     1                 1             1             1         28
29 10               1   1         1                                 1     2           2       1                         1   29
30 10     1         1   1                             1               2     2           1                       1           30
31 8                                 1                 1                         1         1 1   1             1         1 31
32 17   1   2         1 1 1         2   1                   1 1   1 1     1                         1             1   1     32
33 16 1     1 1         1       1           2               1   1                 1           1           1       1 1 1   1 33
34 11 1         1 1     1                               1                           1   1             1           1     1 1 34
35 13 2   1       1                 1 1           2   1       1                 1                                     1 1   35
36 15 1         1 1       1         1       1   1             1                 1 1 1         1         1       1         1 36
37 8       2         1             1                       1         1       1                                         1   37
38 6             1           1           1                                               1                     1   1       38
39 9         1                   1                     1             2               1     1       1   1                   39
40 7       1             1             1                       1 1                 1     1                                 40
41 13     1 1                             2     1         1                     1               1   2           1       1 1 41
42 16               1       1       1                   1     1           1 1     1   1 2       1     1       1 1         1 42
43 16               1   1   1     2   2 1 1   1 1             2 1                                       1                 1 43
44 11                       2   1       1 1 1                       1 1   1 1                               1               44
45 18 1       1             1 1 1         1     1 1             1         1   1 1 1         1     1   1   1   1             45
46 15 2 1   2 1 1 2                                     1 1                               1 1 1 1                           46
47 12     1 1                   1   1 1             1                   1     1 1     1                 1                 1 47
48 5                         1                                 1                                         1   1 1           48
49 4                           1             1               1         1                                                   49
50 9                 1       1 1                     1 2       1 1     1                                                   50
51 11   1               1     1                         2               1                 1   1   2     1                   51
52 13   1     1     1     1   1   1                 2     1           1                                   1             1 1 52
53 19     1       1       3   1         1         1   1     1               1   1   1     1         2   1 1       1         53
54 13                       1     1                 1       2   1                     3                       1     2 1     54
55 13         1               1                     1 1           1             1   1 1           1       1 1   1       1   55
56 7           1     1 1                                       1                     1               2                     56
57 6       1                         1                                         1       1                           1   1   57
58 9           1 1           1           1 1                           1               1   1   1                           58
59 7     1                             1                                   1               1 1           1         1       59
60 12                 1     1 1         1     1   1                           1 2     1                               2     60
61 9   1   3                 1   1 1     1                           1                                                     61
62 16     1     1       1   1           1       1 1   1 1       1   1         1               1     1         1 1           62
63 8           1                   1     1             1           1             1 1                             1         63
64 7   1         1   1               1                                       1       1           1                         64
65 10                           1                 1                 2 1 1   1     1               1 1                       65
66 10                                                       2     1   1     1   1     1         1     1                 1   66
67 11 1 1       1     1 1   1                 1     1                   1       1                           1               67
68 13 1 1   1       1         1                   1         1       1     1               1             1 1       1         68
69 13                   1     1 1     1                       1       1             2           1       1 1       1     1   69
70 7     1                               1       1         1             1                 1                     1         70
71 10             1 1             1           1     1 1                       1   1   1                                 1   71
72 8 1 1                     1       1         1         1 1                                             1                 72
73 15     1       1             1   1         1   2               1                           1 1   1       1   2     1     73
74 13         1     1     1   1   1       1                             1   2   1         1   1                 1           74
75 8       1                         1 1                       1                 1     1           1     1                 75
76 10   1       1     1                 1   2           1                   1                         1                   1 76
77 7         1     1   1                       1                   1                                     1   1             77
78 11           1         1 1             1   1                 1         1     1   1                   1       1           78
79 9                               1     1                   1     1 1         1                   1   1           1       79
80 12                               1         1     1 2           2     1         1             1       1           1       80
81 6       1               1                                     1                       1       1           1             81
82 5 1 1                                                       1                                 1     1                   82
83 10                                   1       1     1                       1 1   1         1   1           2             83
84 7       1                   1                             1         1           1       1                     1         84
85 11     1   1 2                         1 1                             1           1   1             1   1               85
86 14   1         1       1   1 1                       1   1   1                   1       1   1               1         2 86
87 10               1 1         1               1                             1               1     1         1     2       87
88 10 1                             1       1 1 1 1                           1           1                 1 1             88
89 9           1   1             1                 1       1 1         1                                 1   1             89
90 11     2                       1               1             1 2             1   1                   1             1     90
91 4                                 1         1         1                                                       1         91
92 13           1   3                                                   1   2           1         1 1     1       1   1     92
93 10           1     2   1                                                       1       1 1 1             1         1     93
94 12 1       1                                     1                         1             1 1 1           2     1   1 1   94
95 10 1                             1       1               1           1                     1       2       1     1       95
96 11         1           1     1   1   1   1     1       1                                                     1         2 96
97 16                       1 1   1     1       1   1                   1   1       1   1         1   1       1 1       1 1 97
98 13     1   2       1                             2     2                                 1         1 1   1         1     98
99 13   1                                   1 1     1 1     1 1               1           1   1           1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
Ngày
/
Tháng