BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng
00 6           1                         1                 1                                               2         1     00
01 13                 1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1       1       1   1             01
02 11                       1                     1     2         1               1     3   1 1                             02
03 5   1         1         1                                           1                                     1             03
04 10                         1                           2       1           1                               1 1   1     2 04
05 15               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1                             1     1       05
06 16     1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1                 1     1       06
07 11     1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                                             1 07
08 12       1 1             1 1                                     1       1         3           1             1         1 08
09 11 1   1             1                                       1   1     1 1     2                     1     1             09
10 6                 1                 1 1 1                                     1 1                                       10
11 12             1 1                 2       1 1               1                                     1   1   2     1       11
12 4 1       1                                                                                                   1       1 12
13 8                   1                       1               1                           1     2           1   1         13
14 16   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1         1                     14
15 16             1         1   2       1     1   2                   1                     2           1 1       1 1 1     15
16 13     1             1 1       1     1     1 1       2                                                 1 2   1           16
17 12                                       1 1     1 1               1     1               1             1     1 1 2       17
18 12         1 1 2                                       2                         1     1                   1 1       1 1 18
19 13   1                     1 1           2         1         1   1     1                   1             1 1     1       19
20 15 1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1                 1             1   20
21 9     1     1 1               1         1       1 1                                   1                               1 21
22 9   1       2           1     1                                   1     1     1               1                         22
23 6                     1                                       1   1         1                 1       1                 23
24 4 1                                                                       1     1               1                       24
25 10                               1 1   1   1                 1 1               1   1           1     1                   25
26 11     1     1 1     1     1               1 1       1                                 1           1   1                 26
27 16             1                   1     1 1                       1       2     1 1       1   1 1 2 1       1           27
28 9     1 1       1 1               1         1 1 1                                       1                               28
29 14               1     1     1   2 1       1                         2       1         1     1                       2   29
30 11                               1     1       1     1     1   1             1   1   1               1                 1 30
31 13 1       2                   1     1             2                 1 1               1                 1   1 1         31
32 12             1     1             1               1                 2     1                 1     1 1   1   1           32
33 11   2   1                     1               2                                 1   1                 2           1     33
34 13                                                   1 1                       1 1 1     2             1 1 1       2 1   34
35 8                     1         1               2                                         1     1   1         1         35
36 9 1   1                           1   1 1         1                         1                       1             1     36
37 10               1                       1   1           1                   1       3         1                 1       37
38 12 1     1         1                         1         1     1               1         1     1     1 1 1                 38
39 13         1 1               1         1   1             1                 1 1       1         1   1 2                   39
40 19         1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1                             40
41 11             1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1                       1     41
42 6                     1                                           1       1             1       1 1                     42
43 7                                                                 2       1 1             1             1     1         43
44 11 1               1     2             1     1                 1       1 1       1                                   1   44
45 15         1     2               1 1       1 1     1       1           1                     1     1         1       1 1 45
46 17       1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                       1             1     1 46
47 6       1 1 1                                                         2     1                                           47
48 8   1         1   1         1         1           1   1                                                         1       48
49 8 1       1           1       1                 1               1           1                           1               49
50 7                                   1           1     1                   1     1                     1           1     50
51 19       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           1           1       1     1 51
52 12       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1                           1   52
53 11 1 2           2   1       1               1         1       1                   1                                     53
54 5   1 1 1             1                   1                                                                             54
55 8             1 1 1                                 1 1                   1               1               1             55
56 18       1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1                   1         56
57 16 1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2                     1       57
58 7   1                 1                               1 1   1 1                               1                         58
59 12           1 1           1 1 1               1         1 1       1               1                     1         1     59
60 14           1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 1                     1   1 60
61 12         1                     1                               1               1     1     1   2 1 1               1 1 61
62 8         1                 1                 1                   1                           1   1     1     1         62
63 9   1                 1             1 1               1 1                                     1     1       1           63
64 13           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1             1         1           64
65 5 1   1                           1                                         1                                       1   65
66 10             1       1                             1   1                                       1   1 1   1         2   66
67 6                   1 1         1 1               1                         1                                           67
68 6               1                           1   2                                       1       1                       68
69 7               1                   1                                   2       1                       1         1     69
70 10 1               1           1 1           1     1                       1                 1   1   1                   70
71 8                   1   1   1                                                       1     1 1                     1   1 71
72 14     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     3         1   1             72
73 8                   1             1 1   1   1                   1       1   1                                           73
74 11   1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1                             74
75 14 1 1       1                               2   1       1     1         1             1           2             1   1   75
76 13                           1 1 1   1                   1     1 1       1               1     2   1               1     76
77 11 1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1                             77
78 8                           1 1                                       1   1                   1               2     1   78
79 12                             1                           1 3 1             1 1     2           1             1         79
80 9                 1       1             1                                         1       1 1   1             1 1       80
81 9           1     1                                               1   1           1   1 1   1   1                       81
82 9 1           1   2     1   1                                   1           1                                         1 82
83 10                                       1           1   1         1 1                 1     1           1           2   83
84 13                             1 1     1       1                       1 1           1 1               1 1     1   1   1 84
85 8     1                                               2   1   1 1                             1         1               85
86 16     1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         1         1     1     1     86
87 12 2         1             1                   1         1   1   1                                       1     1     1 1 87
88 10   1             1             1                       1       1                           1   3         1             88
89 11         2               1   1                           1             1                           1 1   1 1     1     89
90 10       1           1   1 1         1               1               2             1       1                             90
91 8                               1                 1     1 1                   1             1   1               1       91
92 12       1         1     1                           1   1 1     1     1           1                       1   1     1   92
93 16       1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1   1             1 1 1       93
94 10         1                               1 1     1                   1             1           1           1 1       1 94
95 8     1           1     1             1             1             1                               1 1                   95
96 7     1       1       1                                                       1 1                                 2     96
97 10     1 1       1       1 1             2         1                                             1           1           97
98 9     1 1                 1                                             1   1           1                   2   1       98
99 6   2             1                           1         1                                           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
Ngày
/
Tháng