BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14       1   1         2     1               2           1         1                       1             2     1   1     00
01 10 2 1             1                     1   1       1     1           1   1                                             01
02 14       1 1               1       1     1           2 1   1         1   3             1                                 02
03 7                             1     1           1                               1                         1     1     1 03
04 15                         1   1             1   1             1           1       1               3   1 1 1   1   1     04
05 15 1                   1       1     1         1       1               1       1   1     1     1 2                 1 1   05
06 8             1                     1           1       1         1     1                                     1   1     06
07 16                 1             1 1         1 1     1 2         1     1 1     2           1   1                     1   07
08 13             1                       1 2           1   1   2           1       1               1         1 1           08
09 12 1   1     1         1         1                                       1       1   1 1         2             1         09
10 10                   1 2   1                               2     1 1                               1             1       10
11 9                     1 1             1                           1                         1 1 1   1         1         11
12 8                               1                   1           2                   2         1                   1     12
13 9             1     1       1 1                   1       1           1           1 1                                   13
14 10       1                 1 1                                               1 1     1       1     1       1         1   14
15 12   1         1                       2       2                             1     1   1                 1     1     1   15
16 15 1   1                       1     1     1     1               1                 1     2         1     1 1 1         1 16
17 7                   1         1 1       1                                                                       1     2 17
18 12 1 1             1 1                     1       1   1             1     1 1               1         1                 18
19 6                                                 1     1                   1     1           1               1         19
20 11   1   1                                 1                 3 1                             2 1   1                     20
21 18 1 1 1   1 2                       1       1       1   1 2 1   1     1         1 2                                     21
22 13   1       1     1             1         1     1 1           2 1 1     1         1                                     22
23 7 1   1                     1                               2         1                       1                         23
24 9   1           2             1           1                       1         1                           1       1       24
25 9               1 1                           1       1 1               1                             1 1         1     25
26 9                       1         1 1   1                                 1                           1 1 2             26
27 6     1   1                   1                 1                               1                               1       27
28 13     2                 1                     1                             2   1   2 1       1       1         1       28
29 8   1         1 1 1                                                                       1         1       1   1       29
30 7                   1         1         1   1         1   1                       1                                     30
31 10   1 1                 1   1                 1                       1               1 1       1                 1     31
32 10         1     1     1             1                                                     1 1       1     1 1       1   32
33 13       1     1           1   1                   1 1 1       2           1             2   1                           33
34 8         2                                   1   1 1             1                                     1           1   34
35 9 1   1             1                 1         1                 2       1                   1                         35
36 9         1                 1               1                   1 1           1 1           1             1             36
37 14         1     1                       1   1           1 1   1             1       1         1 1       1   1         1 37
38 7             1       1         1       1               1           2                                                   38
39 16   1             1     1       2       1                 1 1 1 1   2 1     1               1       1                   39
40 8       1             1                                   2         1                           1     1           1     40
41 10         1   1     1             1     1                     1                 1               1     1           1     41
42 9     1                                           1 1 1                   1       1             1         1           1 42
43 14                               3 1         1   1           2       1         1       1               1           1   1 43
44 14     1         1       2 1       1                                   2   1               1               1 1 1 1       44
45 15               1   3     1               1 1       1 1                     1 1                   2                   2 45
46 15       2     2                                                     1     1       1   2   2   1   2             1       46
47 7     1 1 1                                 1           1 1                                     1                       47
48 16         1 1 1                   1   1 1     1   1     1       1             1             1 1 1         1         1   48
49 9                                     1       1         1   1 1     1           1                 1 1                   49
50 5     1                             1                                       1                   1                   1   50
51 11   2   1                       1 1       1     1                 1                           1                 1     1 51
52 14           1     1 2 1     1     1         1                     1       1           1   2                       1     52
53 14           2   1             1                             1 1           1     1             1   1         2 1   1     53
54 9                             1 1                       1                     1 1                         2   2         54
55 5       1       1         1         1                                                                         1         55
56 9                     1         2 1       1             1             1             1                               1   56
57 16   1 1 1   1                           1 1       2             1   1     1             1             2   1   1         57
58 9 1     1 1       1                                             1 1   1               1                 1               58
59 11   1             2     1             1       1   1     1   1       1           1                                       59
60 7 1         1   1         1 1                 1                                                     1                   60
61 6                                   1               1                       1       1   1                             1 61
62 15                 1         1           1       2 1   1                 1           1 1   1   1   1     1   1           62
63 15         1 1   1   1   1                         1                   1           1   1 1   2 1       1   1             63
64 12       1 1         1                 1     1   3                         1   2           1                             64
65 11             1 1 1                               1   1                       1   1       1     2           1           65
66 12   1     1                         1 1                             1                             1 3 1         1   1   66
67 6                     1             1                                         1     1     1         1                   67
68 5   1             1                                         1                         1                             1   68
69 13       1   1   1             1       1   1             1 1         1   1               1           1       1           69
70 11                       2 1 1         1           1           1           1 1         1               1                 70
71 12 1     1                   1 1                 1             1 1           1           1   1     1 1                   71
72 8 1             1                                                                     1     1         1 1     2         72
73 8       1                         1     1       1 1   1         1                                                     1 73
74 8             1       1     1             1     1 1         1         1                                                 74
75 15 1       1 1           1 1 1           1       1                       1   1           1             1       1     1 1 75
76 12   1       1             1   1 1 1 1                                           1                         1       2 1   76
77 9         1             1             1                 1 1             2           1                           1       77
78 10     1     1   2               1             1                 2                           1   1                       78
79 10 1                 1       1     1                       1     1         1       1       1                       1     79
80 13     1         1   1                                             1     1   1       1 1     1     1           1   1 1   80
81 14                     1   1   1     1         1       1                   1         1               1       1   2   1 1 81
82 11 2                                 1                       1 2                       1             1       2         1 82
83 9             1           1                           1                         1         1                 2     1 1   83
84 10 1                         1         1           1 1           1             2                     1   1               84
85 14                     1   1         1   1           1         1       2   1     1                   2   1   1           85
86 7     1                   1       1       1                                   1         1     1                         86
87 14             1         2   1         1   1 1                                   1 1       1         1 1 1   1           87
88 9       1             1   2             1 1   1         1   1                                                           88
89 10                     1           1         1                       2   1     1           1     1               1       89
90 13   1         1   1     1         1           1               1   1 1         1       1       1   1                     90
91 8                       1             1     1         1                   1     1   1       1                           91
92 11           1               1   1 1 1         1     1 1   1                                                     1 1     92
93 7         1                         1 1   2                                         1                 1                 93
94 8                 1                         1                 1       1           1 1   1   1                           94
95 10             1   1         1                       1   1         1 1                   1               1       1       95
96 7                                 1           1     1                           1       1               1           1   96
97 13             1         1     1       1   1               1             1   1           1 1               1         1 1 97
98 14     1     1     1           1           1                           1     1     1     1             1       1 1     2 98
99 7                   2                               1 1           2     1                                               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
Ngày
/
Tháng