BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6                       1 1   1                                                 1 1               1                     00
01 9                     1 1     1 2   1                   1             1                       1                         01
02 9                   1                   1 1         1               1                   1   1     1   1                 02
03 11 1     1     1                           1           1     1       1 1                 1             1               1 03
04 10   2                       1     1     1                             1                 1       1   1           1       04
05 9           1     1               1 1       1             2             1     1                                         05
06 13 1               2                       1   1     1 1 1                               1                 1 1   1     1 06
07 9                 1   1 2                                                   3     1 1                                   07
08 12           1   1             1                 1       1 1                             1         1       1     1     2 08
09 9 1 1             1                     1   1                             1                     1         1     1       09
10 12     1   1           1 1                   1                         1       1 1             1   1     1       1       10
11 8 1 1             1                                   1             1                 1     1 1                         11
12 6           1                     1           1                         1   1                       1                   12
13 19   1       1       3             1 1       2   1   1 2   1             1           1           1   1           1       13
14 5   1     1                                   1                                   1                   1                 14
15 13     1 1             1     1       1 1   2   1                                 1       1   1           1               15
16 13 1   1         1   1             1         1       2 1     1       1           1     1                                 16
17 13 1             1                       1             1                   1 1       2         1                   2 1 1 17
18 11         1   1 1                           1     1 1               2 1               1                     1           18
19 12               1                                 1 2       1   1                     1 1   1     1 1         1         19
20 6                         2 1                                 1                                 1           1           20
21 9             2   1     1 1                         1     1 1                                 1                         21
22 10               1 1       1                     1       1             1         1         1   1   1                     22
23 17               1             1 2 2         1 1             1 1   1             1   1   1 2               1             23
24 12                     1 1         1 1 1                     1                 1     1       2 1   1                     24
25 7           1               1                                   1         1   1                 1 1                     25
26 13   2 1 2             1     1         1                         1         1         1       1           1               26
27 9   1               1 1       1 1                   1 1             1                                         1         27
28 9 1   1           1                               2   1           1             1           1                           28
29 14   1           1               1             1   1               1       1 1         2 1 1         1       1           29
30 6                     1                           1   1               1               1     1                           30
31 15 1         1         1     1   1 1             1     1           1     1           1               1     1   1 1       31
32 6     1         1                                               1       1                     1                   1     32
33 7                                 1             1         1                 1       1   1       1                       33
34 12       1 1     1           1         1   1   1             2                 1   1                     1               34
35 9   1 1               1                       1   1     1       1     1                                   1             35
36 7   1               2                         1                 1       1           1                                   36
37 11       2             1           1       2       1                 1 1                     1                         1 37
38 9           1             1     1     1         1           1               1 1               1                         38
39 7     1   1           1                 1                           1             1                                 1   39
40 13                       1     1   1   1     1         1       1     1 1     1                           2             1 40
41 11     1 1                       1 1                     1         1         1 1                           1           2 41
42 9       1     1           1                   1   1                           1     1                     1     1       42
43 8         1                                 1   1                         1     2 1                           1         43
44 10                         1 1 1                 1       1         1                                 1           2     1 44
45 8 1       1                                     1             1   1                     1                         1 1   45
46 12 1         1           1 1                         1                               1         1       1     1     1 2   46
47 9           2 1         1     1       1                                                           1         1         1 47
48 8     1       1           1   1                         1                         2       1                             48
49 11 1                       1         1   1   1                 1           1           1 1                           2   49
50 13             1         1                               1     1   1     1 1         1     1           1 1     1       1 50
51 14 1           2   1 1     2 1                   1   2                         2           1                             51
52 11   1 1 1         1                           1                 1                   1       2       1         1         52
53 4                                                                 1   1                             1 1                 53
54 19         1     1           1               1   1           1 3 2     1 1   2     2                     1 1             54
55 9             1           1               1   2     1   1 1                                                 1           55
56 12           1             1   1           1       1       1       1               1       1           1       1     1   56
57 6           1                                     1 1 1                       1         1                               57
58 18       1   1   1     1   1         1 1 1     1             1       1           1                   1     1 2   1   1   58
59 4       1                                                   1                                   1       1               59
60 12       1               1       1       1     1                         1           2 2   1                 1           60
61 10                   1             1     1                           1     1 1         1           1   1           1     61
62 11         1 1           1           1 1   1 1     1   1                       1                       1                 62
63 16             2                                         1 1     3   1             2       1       1 1 1     1     1     63
64 14     1     1 2                 2   1           1             1 1                 1         1 1                 1       64
65 8         1                   1             1               1     1                                     1       2       65
66 9               1             2 1 1 1                       1           1                                           1   66
67 14     1             1                       1   1     1 1 1       1   1                         2 1           1 1       67
68 11       1   1           1           1                             2             1         1     1 1     1               68
69 10                       1   1       1                   1       1   1   1                       1   2                   69
70 15   1     1       1           2 1                 1 1           1               1 1     1       1         2             70
71 9       1                 1     1                 1         1             1                         1   1           1   71
72 8 1                         1           1               1                       1                 1       1   1         72
73 11         1     1                       1 1     1             1         1 1     1                 1                 1   73
74 13                     1               1   1             1         1                 1         1 1 1     1   1     1 1   74
75 14 1 2             1 1 2     1                         1                         1           1   1   1             1     75
76 13               1 1         1 1     1         1                                       1       2             1 1 1 1     76
77 10                 1             1   1                     1       1       1 1   1                     1 1               77
78 14 1   2       1                                         1     1 1     2       1   1       2           1                 78
79 10           1     1                 1   1   1                   1 1       1                                       1   1 79
80 8                   1     1           1 1                 1 1 1                                             1           80
81 10 1                 1 1                   1                             1             2   1     1 1                     81
82 11         1                 1       1   1                 1   1           2           1       1                       1 82
83 6     1       1                                                               1                 1       1 1             83
84 9                                     2     1     1         1                                           1       1   1 1 84
85 13                           1   1                     1       1       1               1             1   1     2   1 1 1 85
86 8         1   1                           2     1                       1         1           1                         86
87 10   1 1   1                           1                   1           1   2                             1   1           87
88 16 1     1       1 1                                     1 1         2   1       1               1             2 1   1 1 88
89 16     1           1                 1                     1     1 1             1     1 2 2           1           3     89
90 12                   1       1     3             1       1     1     1         1                       1       1         90
91 10 1       1 1           1   1             1                   1         2   1                                           91
92 10       1       1                       1     1                                     1                 1   1 1     1 1   92
93 8               1                     1     1       1 1                           1       1               1             93
94 12                   1   1     1 1                                           2 1         1             1           2 1   94
95 11                                       1     1 1   1               1                 1 1   1       1 1     1           95
96 8       1               1               1         1       1 1             1 1                                           96
97 15                     1               2           1       1           1                   1   2 1 1 1     1   1       1 97
98 15         1         1                   1 1     1             1               2             2         1   1 1 2         98
99 9   1     1         1         1     1 1           1                     1                   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng