BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                     1 1 1       1 1                     1                                                       1     00
01 13         1                 1                 1 1   1       1               1   1 1   3                 1               01
02 8           1 1     1   1                           1           1         1                                   1         02
03 12               1 2         1           1           1                   1           1         1         1 1 1           03
04 14               1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1                       1       1 04
05 19     1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 1               1 1 05
06 7             1                       1                                       1           1                 1 2         06
07 11               1       1 1 1               1     1     1                             1   1             2               07
08 15   2     1               1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     1                 1 08
09 7   2   1                                   1   1                     1                 1                               09
10 10     1                 1     1 1 2   1           1                                     1             1                 10
11 9           1 1       1                   1                 1 1   1   1                               1                 11
12 9                   2                   1               1         1   1   1   1                                     1   12
13 9 1     2                                                   1               1       1   1                   1   1       13
14 16       1             1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1         2   1       14
15 11           1     1 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     1                   15
16 8       1     1                               1                   1 1                   1           1           1       16
17 14                 2           1 1       1   1                         1 1     2     2                           2       17
18 4       1                                                               1     1                                     1   18
19 13   1                     1 1           1         1 1 1 1                     1           1           1     1         1 19
20 11           1   1           1     1           1     2 1                         1                             1       1 20
21 7   1   1 1                                       1             1                               1             1         21
22 11   1                                 1   1         1   1         1       1 1           1       1         1             22
23 7         1                       1       1   1                         2                         1                     23
24 13       1       1       1 1           1 1                           1                     2 1     1       2             24
25 5                         1         1                                         1         1     1                         25
26 11 2                             1     1                             1   1   1       1 1         1               1       26
27 12         1 1       1         1                       1 1           1     1           1           1     1         1     27
28 10           2   1                                       1 1                         1       1 1       1 1               28
29 10     1                                         1           1 1   1                   1   1 1 1                       1 29
30 10       1       1   1             1           1               1 1   1                   1                           1   30
31 14   1         1             1     1               1         1 1                       2                     1 2 1     1 31
32 5         1   1                             2                                       1                                   32
33 16               1 1 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1       1   1   1 1   33
34 12   1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1                                       34
35 8                                     1                                     1                     2   1               3 35
36 8   1     1       1   1                         1 1                 1                               1                   36
37 9     1             1 1       1   1                                                               1     1     1   1     37
38 17       1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1                                 2 1     1   38
39 11           1     1                 2   1   1   1       1               1   1                                       1   39
40 11                       1   1       1                                   1   1       1 1               1 1 1   1         40
41 17   1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                         1       1   41
42 11             1           1                         1         1           1   1 2   1           1   1                   42
43 9           1           1                     1             1     1   1                       1 1 1                     43
44 11         1                             1   1                                     1   1   1   1   1           1   1   1 44
45 4               1         1                                                         1             1                     45
46 12 1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1           1           1                     46
47 15     1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1         1   1       1 1         1   47
48 12 1       1         1         2                   1     1               1                                 2           2 48
49 10     2         1             1           1         1           1                           1         1   1             49
50 10     1                     1   1                       2     1             1               1                   1 1     50
51 12         1     1       1           1   1 1     1     1           1             1                           1     1     51
52 12 1             1                 1 1             1   1       1               1 1   1                 1               1 52
53 8 1   1               1                     2   1                                                     1         1       53
54 9 1                   1         1                 1                     1                 1         1               2   54
55 7     1             2                     1                                 1     1         1                           55
56 6               1           1                 1           1 1                                                 1         56
57 10           1             1           1       1 1                                 1               2 1               1   57
58 10             1               1 1                           1   1 1   1             1           1                 1     58
59 11     1     2 1 1             1               2       1                                                             1 1 59
60 12 1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1                   1   60
61 15                           2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     1                   61
62 7                                                     1         1   1   1         1             1               1       62
63 10   1                             1   1                 1 2       1       1             1                       1       63
64 12     1   1           1               1                         1       1     1   1       1 1       1       1           64
65 11 1               1     1                   1                 1     1               1           1 1               1 1   65
66 10       1             1 1     1           1                 1         2     1                         1                 66
67 10   1 1                             1         1     1     1 1                 1                                   2     67
68 12         1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1                         68
69 9   1             1                       1       1       1                 1     1 1                   1               69
70 6                               1 1       1         1     1               1                                             70
71 15 1                                             1             2 2           2     1   1       1       1 1         2     71
72 12             1     1     1                       1     1 1                             1   1 1       1 1   1           72
73 9           1                         1 1           1     1         2                   1   1                           73
74 11         1       1                   1               1     1           1 1           1         1       1       1       74
75 6       1                                                 1     1                 1   1                   1             75
76 14   1   1 1   1                       1 1       1                 2         1         2         1           1           76
77 11 1 1       1             1     1                                   1   1       1                         1     2       77
78 12       1               1 2 1       1                         1       1         1             1         1   1           78
79 11 1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                                     79
80 8                       1       2 1                                             1           1                   1     1 80
81 9                     1                                         1 1     1 1         1       1         1 1               81
82 16     1 1 2     1 2           1                                                   2       1         1   1     1   1   1 82
83 5 1                     1           1                                                                           1 1     83
84 7 1           1             2     1                                               1                     1               84
85 16                   1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         1       1       1   85
86 7                               1   1   1                               1                 1 1   1                       86
87 15                       1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1         2           1 87
88 15 1                                       1           2   1     1     1                 2   1         3       1   1     88
89 11                                   1           1     1 1               1                 1     1   1     1     1 1     89
90 8       1             1                         1                                   1       1   1   1               1   90
91 11                   1   1                       1   1                     2   1   1     1           1             1     91
92 11     1           1                   2             1   1 1                     1       1             1     1           92
93 9                           1   1 1   1         1                               1       1           2                   93
94 11           1 2                     2                   1 1                                       1     1       1   1   94
95 9       1         1           1     1                                 1     1           1 1     1                       95
96 10   1               1         1               1 1           1             1               1           1       1         96
97 14     1       1 1     1                   1                           1       1 1   1       1 1   1       2             97
98 10                       2   1       1   1       1     1                       1                           1 1           98
99 15 2   1 1 1 2         1     1               1               2                             1         1         1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng