BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11 2     1   1     1                       1 1 1       1 1                     1                                         00
01 12                             1                 1                 1 1   1       1               1   1 1   3             01
02 8                 1             1 1     1   1                           1           1         1                         02
03 12   1     1     1                   1 2         1           1           1                   1           1         1     03
04 17 1 1   1   1     1                 1     1   1   1 1 1       1       1   1     1                   1     1             04
05 18           1 1           1               1                 1 2 2   1   1         1 2 1   1                       1   1 05
06 6       1   1                     1                       1                                       1           1         06
07 10             1                     1       1 1 1               1     1     1                             1   1         07
08 15   1 1                 2     1               1     1   1     1       1 1                       1           1   1 1     08
09 9       1           1   2   1                                   1   1                     1                 1           09
10 11         1         1     1                 1     1 1 2   1           1                                     1           10
11 11       1         1 1           1 1       1                   1                 1 1   1   1                             11
12 9           1                           2                   1               1         1   1   1   1                     12
13 7                     1     2                                                   1               1       1   1           13
14 15   1         1             1             1         1     1   1 1 2   1             1         1               1       1 14
15 14 1     1     1     1           1     1 1   1                                 1   1 1   1                   1     1     15
16 10 1 1 1         1           1     1                               1                   1 1                   1           16
17 16         1     2 1                   2           1 1       1   1                         1 1     2     2               17
18 3                           1                                                               1     1                     18
19 12       1         1     1                     1 1           1         1 1 1 1                     1           1         19
20 9                               1   1           1     1           1     2 1                         1                   20
21 6                       1   1 1                                       1             1                               1   21
22 10                       1                                 1   1         1   1         1       1 1           1       1   22
23 7                             1                       1       1   1                         2                         1 23
24 13 1       1                 1       1       1 1           1 1                           1                     2 1     1 24
25 7 1         1                                 1         1                                         1         1     1     25
26 13 1 2                 2                             1     1                             1   1   1       1 1         1   26
27 11         1                   1 1       1         1                       1 1           1     1           1           1 27
28 9         1                     2   1                                       1 1                         1       1 1     28
29 11     1   1               1                                         1           1 1   1                   1   1 1 1     29
30 10                   1       1       1   1             1           1               1 1   1                   1           30
31 11           1     1     1         1             1     1               1         1 1                       2             31
32 8   1 1       1               1   1                             2                                       1               32
33 13                   1               1 1 1                   1                 1 1             1                 1 2 1 1 33
34 14 1           1         1 1       1   1                 1 1     2             1   1     1           1                   34
35 5                 1                                       1                                     1                     2 35
36 9   1             1     1     1       1   1                         1 1                 1                               36
37 9 1   1         1         1             1 1       1   1                                                               1 37
38 13                           1 1         1     1   1             1     3 1 1           1       1                         38
39 10                               1     1                 2   1   1   1       1               1   1                       39
40 8           1                               1   1       1                                   1   1       1 1             40
41 16           1           1         1 2   1       1                         1   1 1 1       1   1   2   1                 41
42 13   1           1   1             1           1                         1         1           1   1 2   1           1   42
43 11           1   1               1           1                     1             1     1   1                       1 1 1 43
44 12   1 1 1 1                   1                             1   1                                     1   1   1   1   1 44
45 7               2   1               1         1                                                         1             1 45
46 13         1           1 1         1   1   1               1 1       1                 1       1           1           1 46
47 12                         1     1                     1     1     1         1       1         1   1   1         1   1   47
48 10   1         1       1       1         1         2                   1     1               1                           48
49 9                 1       2         1             1           1         1           1                           1       49
50 9             1           1                     1   1                       2     1             1               1       50
51 13         1     1 1           1     1       1           1   1 1     1     1           1             1                   51
52 11           1         1             1                 1 1             1   1       1               1 1   1               52
53 10     2 1   1         1   1               1                     2   1                                                   53
54 11   2   2         1   1                   1         1                 1                     1                 1         54
55 8       1                 1             2                     1                                 1     1         1       55
56 6             1                     1           1                 1           1 1                                       56
57 10   1   1                       1             1           1       1 1                                 1               2 57
58 10 1                               1               1 1                           1   1 1   1             1           1   58
59 9                         1     2 1 1             1               2       1                                             59
60 11                     1                   1       1 1 1       1                           1     1   1   1           1   60
61 15               1                               2 1 1 1     2 1 1                       2   1                 1   1     61
62 8 1   1                                                                   1         1   1   1         1             1   62
63 10   1                   1                             1   1                 1 2       1       1             1           63
64 10                         1   1           1               1                         1       1     1   1       1 1       64
65 10     1               1               1     1                   1                 1     1               1           1 1 65
66 12         1   1   1         1             1 1     1           1                 1         2     1                       66
67 8                       1 1                             1         1     1     1 1                 1                     67
68 13             1               1                   1                   1 1 2 1     1   1 1             1           1     68
69 11     1             2   1             1                       1       1       1                 1     1 1               69
70 6                                                   1 1       1         1     1               1                         70
71 11                     1                                             1             2 2           2     1   1       1     71
72 13 1     2           1             1     1     1                       1     1 1                             1   1 1     72
73 10               1               1                         1 1           1     1         2                   1   1       73
74 9                             1       1                   1               1     1           1 1           1         1   74
75 8       1     1 1           1                                                 1     1                 1   1             75
76 17   1       2 1         1   1 1   1                       1 1       1                 2         1         2         1   76
77 9         1           1 1       1             1     1                                   1   1       1                   77
78 11                 1         1               1 2 1       1                         1       1         1             1     78
79 12           1         1               1 1     1                             1     1     1 1       1 1 1                 79
80 9       1   1 1                             1       2 1                                             1           1       80
81 12     1   2   1 1                         1                                         1 1     1 1         1       1       81
82 14     2         1         1 1 2     1 2           1                                                   2       1         82
83 9     2     1 1   1 1 1                     1           1                                                               83
84 8 1                 1 1           1             2     1                                               1                 84
85 15 1   1                                 1 1   1     1             2       1     1     1 1       1     1       1         85
86 8                   1                               1   1   1                               1                 1 1   1   86
87 14 1   1                                     1 1                   1               1 1 1   2         2             1 1   87
88 10                     1                                       1           2   1     1     1                 2   1       88
89 8         1                                             1           1     1 1               1                 1     1   89
90 6                           1             1                         1                                   1       1   1   90
91 11                 1 1                   1   1                       1   1                     2   1   1     1           91
92 11         1 1             1           1                   2             1   1 1                     1       1           92
93 8                 1                             1   1 1   1         1                               1       1           93
94 10                   2           1 2                     2                   1 1                                       1 94
95 12 1       1         1       1         1           1     1                                 1     1           1 1     1   95
96 11 1           1   1     1               1         1               1 1           1             1               1         96
97 15   1         1 1         1       1 1     1                   1                           1       1 1   1       1 1   1 97
98 12       1 1     2                           2   1       1   1       1     1                       1                     98
99 13                     2   1 1 1 2         1     1               1               2                             1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng