BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 10                       1 1                                 1     1     1             1     1 1                 1   1   00
01 4                         1                                   1                             1     1                     01
02 12       1   1   1         1                   1       1 1           1       1       1               1                 1 02
03 13 1   1               1                 1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1       03
04 10     1         1                       1       1               1           1               1       1         1 1       04
05 7         1                       1               2                         1                           1           1   05
06 11       1     1                             1     1       2   2             2       1                                   06
07 13         1     1     1 2             1       1                   1 1     1                     1 1                   1 07
08 8 1                 1                                           1   1 1                 1                 1   1         08
09 10 1   2   1   1       1     1                                                 1   1                         1           09
10 13 1             1 1 1   1 1       1           1               1       1       2                             1           10
11 8           1 1             1 1             1                                                 2       1                 11
12 17 2                           2 1         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                               12
13 8                 1                 1                               1                     1 1           1         2     13
14 11                 1             1   1         1                 1   1             1     1             1         1 1     14
15 15 1     1   1       1         1 1 1   1 1   1           1                 1     2                               1       15
16 13                                   1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1                   16
17 6                   1                                   1       1           1             1                   1         17
18 18   1   1 1       1 1                 1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2         18
19 8                                               1     1     1     1     1                 1 1                     1     19
20 13       1   1 1 1         1 1               1 1         1                 1 1                       1 1                 20
21 8             1     1                   1                         1     1         1             1   1                   21
22 7                     1                     1 1                                               1           1 1       1   22
23 16                   1             1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1   23
24 11           1 1   2           1           1           1 1       1                                 1   1                 24
25 8                         1     1                             2   1                 1                     1     1       25
26 6                       1   1                                 1                                   1 1     1             26
27 12     1       1 1                         1     1     1               1             2                           1   1 1 27
28 20               1 1 1   1 1   1 1     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 1 1   28
29 17     1   1         1 1                                           1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1 29
30 12               1                     1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1         30
31 9             1                               1 1           1                         2       1   1             1       31
32 10           1     1               1   1             1   1       1                 1   1                           1     32
33 7                               1                                     1 1           1 1   1       1                     33
34 14       1   1 2         1 1             1             1       1 1   1                           1     1       1         34
35 14           1       1       1     1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       1     35
36 9       1       1   2               1   1                           1                                             1   1 36
37 10                     1         1                   1       1     1 1             1     1 1                   1         37
38 14                     1   1                 1       2   1 1         1 1   1     1           1             1         1   38
39 12   1     1             1             1             1 1         1   1       1     1       1             1               39
40 12     1                 1 1     1                   1       1           1     1                       1     1   1 1     40
41 10 1   1   1   1                         1                                             2 1                 1       1     41
42 10                     2     1       1     1             1           1     1       1 1                                   42
43 13       1             2 1   1 1   1     1           1     1         1                         1             1           43
44 4               1         1           1                                                         1                       44
45 8                               1 1                         1           1     1   1                 1       1           45
46 6           1                 1                             1 1                                             1       1   46
47 8               1 1                             1                   1 1   1   1                                   1     47
48 13 1 2                   1 1     1           1             1 1           1                     2   1                     48
49 12   1       1     1                           1         1             1       1 2     1       1                   1     49
50 7   1         1             1     1                                                             1       1     1         50
51 12             1               1           1                                 1 1 1   1     1               1 1 1     1   51
52 6 1         1               1               1             1     1                                                       52
53 16   1 2       1 1     1   1         1 1       1             1               2                   1         1 1           53
54 6         2 1                                                                                           1           1 1 54
55 4                         1         1                                                   1                           1   55
56 7   1                                   1 1                     1             1     1           1                       56
57 7       1                   1 1     1                                               1     1     1                       57
58 17         2                 1 1 1 1     1   3                           1         1         1           1     1   1 1   58
59 13       2             1                                 2   1   2             1     1               1   1             1 59
60 9                     1             1   1                             1           1           1     1                 2 60
61 12 1       1                   1 1 1                                   1 1                   1   2 1           1         61
62 15 1   1               1 1     2     2     1               1       1                 1             1   1               1 62
63 15           1     1                             2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1             63
64 14     1   1       2 1       2       1         1           1                 1             1               1     1       64
65 4                       1                                               1               1                             1 65
66 14   1   1     1 2                   1           1           1 1                                     2   2           1   66
67 8                               1     1   1 1                             1 1   1           1                           67
68 9 1   1                                         1 1   1                   1                             1   1       1   68
69 13 1   1             1   1             1                         1                     2   1           1   1 1         1 69
70 11   1   2                 1     1             1     1   1 1       1                                       1             70
71 11 1     1     1 1     1                   1           2       1         1 1                                             71
72 12                           1   1 1       1     1 1       1       1           1                       1             1 1 72
73 13                                     1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1         73
74 6   1                                                     1               1                       1         1   1       74
75 12   1   1 2     1                           1     1         1                         1       1     1             1     75
76 5             1                         2                                           1   1                               76
77 9 1 1                 1                   1                               1         1     1     2                       77
78 8                               1                                     1             1 1           2     1             1 78
79 12   2             1                               1           1               1             1     1 1 1 1     1         79
80 8                 1           1       1                                   1             1       1               1     1 80
81 10   1                                   1           2           1 1             1   1                             1   1 81
82 14     1                           2   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 1     82
83 2                             1                     1                                                                   83
84 16 1       2 1     1     1 1   1     1     1           1                               1 1   1               1         1 84
85 11                     1     2     1   1                 1                       1               1     2     1           85
86 15 1   1   1                   1     1           1               1     1         1 1   1                 2       1 1     86
87 10                         1       1   1       1     1         1             1             1         1       1           87
88 9       1                   1           1                   1         1 1             1                   1       1     88
89 13                           1               3     1 2     1 1     1           1               1       1                 89
90 10   1       1   1                               1 1   1     1   2                                               1       90
91 13           1   1   1     1       1                     1           1 1     1       1         1   1     1               91
92 11   1 1 1               1                       2                     1                             1 2               1 92
93 8           1                   1   1               1   1                 1   1                 1                       93
94 9                   1                     1                   1           1 1           1   1   1           1           94
95 11     1           1             1                 1   1       1     1       1   1       1           1                   95
96 10                                     1   2       1     1                       1 1                   1       1 1       96
97 13           1       2             1   1               1 1                 1 1             1 1                   1   1   97
98 10                 1                               2         1 1       1 1     1             1         1                 98
99 12             1         2           1   1     1   1               1               1   1 1                     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng