BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10                           1     1     1             1     1 1                 1   1               1                 1 00
01 8                             1                             1     1                         2 1                 1     1 01
02 12             1       1 1           1       1       1               1                 1 1     2         1               02
03 14       1                   1 1   1           1                   1     1   1 1 1           2                 1       1 03
04 11       1       1               1           1               1       1         1 1       1           1   1               04
05 9 1               2                         1                           1           1   1   1                     1     05
06 11           1     1       2   2             2       1                                       1                 1         06
07 13     1       1                   1 1     1                     1 1                   1       2             1       1 1 07
08 8                               1   1 1                 1                 1   1                                   2     08
09 5                                             1   1                         1                             1         1   09
10 11 1           1               1       1       2                             1                   1   1     1   1         10
11 5           1                                                 2       1                             1                   11
12 12         1   2       1   3   1 1 1                   1 1                                                               12
13 12   1                               1                     1 1           1         2             1     2     1     1     13
14 11   1         1                 1   1             1     1             1         1 1       1                   1         14
15 14 1   1 1   1           1                 1     2                               1       1   1             2         1   15
16 14   1           2 1   1             1     1     1 1     1 1   1     1                       1                           16
17 5                       1       1           1             1                   1                                         17
18 15     1 1             1                   1     1         2 1       1   1 1   2           1               1             18
19 14               1     1     1     1     1                 1 1                     1       1         1       1 1   1 1   19
20 9           1 1         1                 1 1                       1 1                         1       1               20
21 9       1                         1     1         1             1   1                           1   1       1           21
22 11           1 1                                               1           1 1       1           1   2         1   1     22
23 17 1     1           1       1         2   1     1 1     1 1 1 1           1         1                     1     1       23
24 12         1           1 1       1                                 1   1                   2 1     1           1       1 24
25 9                             2   1                 1                     1     1         1                 1     1     25
26 6                             1                                   1 1     1                                     1     1 26
27 11         1     1     1               1             2                           1   1 1                   1       1     27
28 15     1     1   1 1 1     1       1     2       1                               1 1 1         1         1               28
29 14                                 1     1     1   1     1   1         1   1 1 1     2 1         1                       29
30 16     1   1   2   1   1             1 1 1               1                     1             1 1               1 1     1 30
31 11             1 1           1                         2       1   1             1         1                     1     1 31
32 10 1   1             1   1       1                 1   1                           1               1             1       32
33 9                                     1 1           1 1   1       1                       1           1               1 33
34 10       1             1       1 1   1                           1     1       1               1             1           34
35 13 1 1     1 1       1                   1     1               1   1       1       1         1         1                 35
36 10   1   1                           1                                             1   1         1 1     2 1             36
37 12                   1       1     1 1             1     1 1                   1                   2               1   1 37
38 14           1       2   1 1         1 1   1     1           1             1         1                           1 1     38
39 11     1             1 1         1   1       1     1       1             1                             1               1 39
40 9                   1       1           1     1                       1     1   1 1           1                         40
41 8       1                                             2 1                 1       1             1   1                   41
42 13   1     1             1           1     1       1 1                                     1   1     1   1 1           1 42
43 10 1     1           1     1         1                         1             1           1                     1   1     43
44 3     1                                                         1                                   1                   44
45 13 1                         1           1     1   1                 1       1           1           1   2     1   1     45
46 6                           1 1                                             1       1           1           1           46
47 12               1                   1 1   1   1                                   1     1     1   1 1     1 1           47
48 10           1             1 1           1                     2   1                               1   1       1         48
49 11             1         1             1       1 2     1       1                   1     1               1               49
50 7 1                                                             1       1     1                 1     1         1       50
51 12         1                                 1 1 1   1     1               1 1 1     1       1           1               51
52 3           1             1     1                                                                                       52
53 10   1 1       1             1               2                   1         1 1                                         1 53
54 6                                                                       1           1 1       1     1       1           54
55 6   1                                                   1                           1   1                 1         1   55
56 6       1 1                     1             1     1           1                                                       56
57 5   1                                               1     1     1                                               1       57
58 15 1     1   3                           1         1         1           1     1   1 1   1         2                     58
59 13                       2   1   2             1     1               1   1             1   1           1         1       59
60 8   1   1                             1           1           1     1                 2                                 60
61 10 1                                   1 1                   1   2 1           1                       1 1               61
62 10   2     1               1       1                 1             1   1               1                   1             62
63 16               2 1     1         1 1           1         1   1 1   1   1 1                       1   1             1   63
64 8   1         1           1                 1             1               1     1                           1           64
65 5                                       1               1                             1           1   1                 65
66 13   1           1           1 1                                     2   2           1     1   1 1 1                     66
67 10     1   1 1                             1 1   1           1                                 1 1               1       67
68 11               1 1   1                   1                             1   1       1   1     1   1             1       68
69 10     1                         1                     2   1           1   1 1         1               1                 69
70 7             1     1   1 1       1                                       1                                         1   70
71 7         1           2       1         1 1                                                                     1       71
72 13 1       1     1 1       1       1           1                       1             1 1         1   1         1         72
73 18     1   1   1 1         2       1               1 1       1 1 1             1             1         1   1 1       1   73
74 7                         1               1                       1         1   1         1                 1           74
75 8           1     1         1                         1       1     1             1                             1       75
76 8       2                                           1   1                                 1         2         1         76
77 12         1                               1         1     1     2                                       1 1   1     1 2 77
78 9                                     1             1 1           2     1             1           1     1               78
79 12                 1           1               1             1     1 1 1 1     1         1         1                 1   79
80 10     1                                   1             1       1               1     1   1       1           1   1     80
81 12       1           2           1 1             1   1                             1   1           1     1   1           81
82 18 2   1               1                         1 1   1 1         2       1     1 1             2         1   1     1   82
83 6                   1                                                                     1 2                   1     1 83
84 13   1     1           1                               1 1   1               1         1         1       1 1   1     1   84
85 10 1   1                 1                       1               1     2     1               1                   1       85
86 14   1           1               1     1         1 1   1                 2       1 1     1     1             1           86
87 11 1   1       1     1         1             1             1         1       1                 1                     1   87
88 12       1                   1         1 1             1                   1       1                       1   1   1 1 1 88
89 13           3     1 2     1 1     1           1               1       1                         1                       89
90 10               1 1   1     1   2                                               1       1             1 1               90
91 12 1                     1           1 1     1       1         1   1     1                             2         1       91
92 11               2                     1                             1 2               1   2                         2   92
93 11   1               1   1                 1   1                 1                       1     1       1   1       1     93
94 13         1                   1           1 1           1   1   1           1           1 1 1                     1   1 94
95 10                 1   1       1     1       1   1       1           1                       1                     1     95
96 13     1   2       1     1                       1 1                   1       1 1       1       1                 1     96
97 17 1   1               1 1                 1 1             1 1                   1   1             1 1   1   2       2   97
98 11                 2         1 1       1 1     1             1         1                 1                       1       98
99 12   1   1     1   1               1               1   1 1                     1                       1     2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
Ngày
/
Tháng