BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 12   1             1     1           1                 1         1         1           1   1               1   1 1       00
01 14 2             1   1     1                           1                 1   2             2       1       1           1 01
02 11           1   1                   1         2   1     1             1           1         2                           02
03 17                   3 1                 1   1 1 1   1                           1     1             1 1   2 1         1 03
04 11   1   1           1   1               1             1         1     1                   2             1               04
05 14         1       1     1     1           1     1       1 1           1   1       1               1     1   1           05
06 9         1                   2         1 1                                         1 1     1   1                       06
07 7             2       1                             2                                           1     1                 07
08 11         1                   2                     1       1   1     1 1                   1                     1   1 08
09 10 1           1                 2                     1     1             1                     1                 1   1 09
10 16                 2         1 1 1 1 1           1 1           1     1             1     2           1               1   10
11 12 1                         1 1 1 1 1                           1 1             1           1             1 1           11
12 7                                 1                   1       1                     1   1                   1   1       12
13 6   1   1         1                                             1                   1                               1   13
14 18       1         1     1   1   2 1 1           1 1                       1 1 2 1           1       1       1           14
15 10   1 1     1       1                               1     2 1                 1                     1                   15
16 11           1 1 1             1             1       1               1                         1       1       1     1   16
17 10         1   1     1                   1           1           1   1       2                               1           17
18 8           1       1   1         1                                             1 1 1             1                     18
19 11   1             1                                 1       1       1     1       1   2                     1       1   19
20 8   1 1   1         1     1 1                                                           1             1                 20
21 10       1     1   1                 1       1   1               1         1   1           1                             21
22 4         1             1                       1                                                 1                     22
23 10 1           1                       1                       1       1 1       1     1                   1     1       23
24 15 2                 1     1 1           2 1       1 1             1             1   1       1     1                     24
25 5                                                   1             2                                           1 1       25
26 3           1           1                                           1                                                   26
27 7                   1       1       1                         1                   1             1           1           27
28 15     1     2     1 1         1 1         1   1   1         1                               2       1       1           28
29 11   2 2                           2                 1     1                                                     1   2   29
30 17   1 2   1     1     1                       1 1 1         1   1   2                         2 1 1                     30
31 13                       1           1               1   1         1     1 1   1   1         1       1     1           1 31
32 16   1                                   1   1           1 1       1   1     1   1 1 1 2             1   1 1             32
33 13         1             1 3           1   1               1           1     1                               1 1   1     33
34 10         1           1           1     1   1                         2       1 1                     1                 34
35 11                           1       1     1       1               1 1     1         1     1 1               1           35
36 11                             1             1         1           1     1     1               1     1       2 1         36
37 12         1               2 1   1                       1                                     1     1   2     2         37
38 13         1           1                               1 1     2             1 1       1                   1       3     38
39 12   1       1     1     1                         1   1   1         1 1   1     1                       1               39
40 9   1   1                                         1                 1         1   1 1             1           1         40
41 9             1   1     1     2               1     1             1                                             1       41
42 10                         1   2         1     1                 1                         1                       1 2   42
43 9               1   1 1   1                                                       1                   1         2 1     43
44 13       1           1     2           2       1       1 1 1                           1       1         1               44
45 11       1   1       1 1     1                       1                     1               1 1   1       1               45
46 11 1               1       1           1       1                   1                 1   1     1 1                 1     46
47 7                               1                             1 1 1                         1           1   1           47
48 14               1                         1 1             1         1   1     1   1       1       1 2         1   1     48
49 7 1                                         1               1   1                         1   1           1             49
50 14           1   2     1                       1 1     1                 1         1             1 1     1 1     1       50
51 9                                     1                             1         1       2         2     1 1               51
52 13                     1                           2     2   2           1   1               1   1   1                 1 52
53 13     1                         1       1     1             2   1 1               1     2                     1   1     53
54 13 1     1   1   1               1       1                         1           1 1       1           1       1     1     54
55 10   1       1 1         1         1     1             1 1             1                                             1   55
56 12             1   1         1   1     1       1     1   1       1       1                         1       1             56
57 9                                         1         1     1       1                 1   1       1       1     1         57
58 18         1       1         1   1 1   1 1       1             1     1       1       1         1   1           1     1 2 58
59 16       1     1         1 1   1             1   1                           1 2         1 1           2       1 1       59
60 4                                                               1     1   1       1                                     60
61 11         2                         1         1             1     2   1             1   1       1                       61
62 10               2     1     1       2 1                   1                     1         1                             62
63 7 1           1                                   1     1   1                                                   1     1 63
64 7                         2       1     1       1                             1   1                                     64
65 9                   1                                         1         1 1                     1 2             2       65
66 10       1   1     1                   1           1       1   1         1   1                       1                   66
67 8           1           1     1     1 1       1                                 1                           1           67
68 9   1   1                   1                                   1   1                     1   1                     2   68
69 15 1   1       1                                 1   1 1     1       1   1 1 1             1       1   1           1     69
70 8 1                   1         1         2     1                   1                   1                               70
71 11               1                 1       1   1         1                 1     1             1     1           1     1 71
72 10     2               1                       1 2         1                             1   1     1                     72
73 9     1       1                           1 1                           1               1     2       1                 73
74 9     1               1                     1         1                     1                       1 1   1           1 74
75 13     1                           1       3             1 1             1   1           1     1 1                 1     75
76 9 1             1                   1                   1             2     1       1         1                         76
77 8       1                       1   1     1                                 1 1                       1   1             77
78 19 1     1       1     1     1   1   1 1     1                 1               1 1           1 1   1   1 2       1       78
79 5   1 1                                                                             1                 1       1         79
80 6 1                 1                 1               1       1   1                                                     80
81 7               1     1               1   1           1             1                                               1   81
82 6                         1           1         1 1         1                                                       1   82
83 10                                     1 1   1           1 1                   1 1     1                     1   1       83
84 7                                         1           1                                         1           1 1     1 1 84
85 12 1 1   1   1   1       1           2               1                   1 1                         1                   85
86 11         1 1           1         1         2     1                       1             1                 1       1     86
87 9                 2                   1                   2     1     1                               1   1             87
88 12   1                             1     1                             1         1       1 1         1 1 1 1       1     88
89 14       2     1         1     1                 1       1   1         1 1                                     2   1 1   89
90 9         1   1                             1     1         1                   1           1                     1   1 90
91 8         1                 1     1                               1                           1 1 1                   1 91
92 11                                               1             2         1 1 1     1   2   1               1             92
93 11       2         1 1       1                     1   1       1 1   1                           1                       93
94 14     1     1 2 1                             2                                 1 1 1     1   1   1                   1 94
95 10     1   1           1               1                 1                             1                       1 1   2   95
96 7                           1     1                       1               1         1                   2               96
97 17               1     1 1     1         1   1     1   1     1 1                     2   1   1         1         1     1 97
98 9 1 1 1                   1                 1                 1                   1   1                 1               98
99 13           1         1     1   2 1     1                     1 1       1             1                               2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng