BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
Ngày
/
Tháng
00 5 1         1                               1                   1                                 1                     00
01 14             1           1       1 1   1 1 1                     2       1         1   1             1   1             01
02 12     1 1     1   3 1         1           1           1                             1       1                           02
03 12     2   1             1       2                                       1     1       2 1             1                 03
04 6                                   1                                                     1   1         2       1       04
05 6               1                     1 1           1                                           1             1         05
06 5     1                             1   1     1                         1                                               06
07 10                   1                                 1   1   1                     2           2                   1 1 07
08 5                 1               1       1                                                 1                         1 08
09 10     1                           1     1 1                     1   1                     1           1     1 1         09
10 9       1                       2               1               1         1       1                             1     1 10
11 15     1 1 1     1         1     1         1     1 1                     1 1                     1       1         1   1 11
12 14   1         1     2         1       1         1 1         1       1           1   1   1       1                       12
13 19   1     2               1 1   2     1   1           1     1       1         2     1 1 1               1   1           13
14 11                   1               1         1 1               1               1   1 1 1             1           1     14
15 11                         1     1                     1   1           1   1   1                 1     1             2   15
16 10                   1                                   1           1 1   1   1 1     1                       1 1       16
17 12                                           2     1         1   1 2             1 1   1                           1 1   17
18 16                   2       2           1       1       1       1 2 2         2                             1 1         18
19 10               1   1                 2     1                             1                         1   1 1 1           19
20 12       1                                       1       1   1     1               1 1   2     1         1 1             20
21 7               1 1                             1             1     1       2                                           21
22 18 1     1     2             1 1 1     1           1     1                 1     1             1   2 1     1         1   22
23 10             1               1       1 1   1                   1       1                     1 1                     1 23
24 12         1 1                               1         1 1   1             1 2       2             1                     24
25 6                     1             1               1             1                                           1   1     25
26 9       1 2                                   1       1       1   1                         1             1             26
27 13           1     1 1   1 1       1         1   1             1         1               1         1   1                 27
28 9                                   1     1         1           1               2   1       1 1                         28
29 10           1           1   2   1             1                 1     1                         1                   1   29
30 17     2 1 1           2 1   1   1 1     1           1                                         1   1           1 1 1     30
31 8           1     1     1 1                         1                       1                     1             1       31
32 7                       1                                       1       1             1   2       1                     32
33 10 2                               1     1               1                   1               1             1 2           33
34 12 1           1   1             1               1         1 1               1 1 1             1           1             34
35 11     1     1 1                                 1 1       1         1                   1   1       2                   35
36 15 1 1     1     1 1         1     2 1                 1               1             1           1                   2   36
37 11   1     1     2     2                       1                               1           1                   1 1       37
38 9                                     1           1         1                 1         1         1 1             1   1 38
39 12     1                           1     1       1 1 1   1   1         1                         1   1               1   39
40 8   1               1       1       1                         1                             1   1                 1     40
41 11       1           1                                                 1         1 1     1 1 1 1 1             1         41
42 10       1       1         1 1       1                                                           1     1         1   1 1 42
43 15               1     1   1               1   1 1 1 2     1                               1     1           2 1         43
44 8   1                         1   1   1     1                 1                 1                           1           44
45 9     2               1                                         1                         1       1   1 1       1       45
46 7                     1             1                                 2                 1               1         1     46
47 15 1     1                   1       1         1         1     1             1   1     1   1         1     1         1 1 47
48 11   1 1                           1           1               1 1       1 1     1                       1   1           48
49 12                             1                 1       1 1           1                 1       1   3       2           49
50 10   1             1 1 1       1               1                                     1         2           1             50
51 9 1             1                                         2               1 1 1                       1               1 51
52 14 1         2                 1                 1       1 2       1                                 1 1   1     1   1   52
53 15   1   1         1   1   1 1                 1   1               1   1   1     1           1         1       1         53
54 18 1             1               1       2     1         1   1       2     1           1       1             1   1 1   2 54
55 11         1                         1 1 1             1                 1       1           2               1       1   55
56 9             1   1                       1                   1       1   2   1                 1                       56
57 14 1     1         2 1 1                 1         2         1     1               1                       1     1       57
58 15         2         1 1     1                               1 1   1                 2             1     1       2     1 58
59 9               1       1 1   1 1           1 1                           1       1                                     59
60 13                                   1           1                   1 1 1 1     1 1     1     2   1   1                 60
61 13       1   1 1                     1 1 1             1         1 1     1             1     1               1           61
62 16         1   1                   1   2   1               1     1 1 2                             3         1     1     62
63 10   1 1     1           1   1         1                     1                 1   1                       1             63
64 6                             1 1 1               1                                       1                           1 64
65 3             1                             1                                                                   1       65
66 6                                                   1 1                         1 1                     2               66
67 8   1       1         1       1           1               1           1                   1                             67
68 14                 1       1         1     1   1     1 3       1 1                       1             1       1         68
69 9         1     1     1   1                 1                     1 1                                       1       1   69
70 11 1                           1     1     1   1   2       1                   1     1   1                               70
71 10   1         1       1 1               1   1 1                         2         1                                     71
72 9 1   1           1                                 1             1               1       1 1 1                         72
73 3                                                                     1                               1 1               73
74 9               1   1         1                 1                   1       1   1         1               1             74
75 10 1   2                     1                                 1       1         1                 1       1       1     75
76 14       1             2 1         2     1           1   1 1                       1                 1   1   1           76
77 9       1   1                 1       1                             1   1   1         1                       1         77
78 13 1           1 1       1   1             1   1       1     1 1         1                             1   1             78
79 7           1 1         1         1                         1                     1   1                                 79
80 7               1         1                         1 1 1                             1                   1             80
81 12             1                       1     1 1                         1                 2   1     1     1   1     1   81
82 16 1     1         1 1                       1           1       1     1     1 1           1   1       1           1 1 1 82
83 12     1                 1     2     1                 1   1   1 1                                   2             1     83
84 13           1 1         1       1     1                       1       1 1                   1     2 1         1         84
85 11         1           1                               1 1         1 1       1               1                 1   1   1 85
86 11 1         2   2                 1                                       1   1       1             1           1       86
87 8   1         1   1     1                                 1                       1           1                 1       87
88 7         1                                                 1                       1 2               1 1               88
89 8       1                 1                       1     1     1         1   1               1                           89
90 15   1                   1 1 1 1   1       1 1     1         1         1   1       1   1                       1         90
91 10                       1 1                     1         1   1                         1   1           1 1   1         91
92 5                             1                 1   1           1                                                     1 92
93 11 1 1                     1 1               1               1       1       1                           1         1   1 93
94 12           1       1           1       2 1         1                       1                         1 1       1   1   94
95 13   3                                         1                             1 1   2     1                     1 1 2     95
96 10           1           1             1   1         1 1   1                                 1                     1   1 96
97 6         1                                                                       1       1     1   1               1   97
98 8                                           1     2     2     1             1             1                             98
99 14       1                 1     1   1     1         2       1           1     1     1 1       1 1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
Ngày
/
Tháng