BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10       1 1           1   1         1 1 1                           1               1                       1           00
01 14 1 1 1         1     1             1   1         1   1         1         1     1                 1         1           01
02 12 2     1   1     1 1                 1 1                                         1     1 1                 1           02
03 8                                                   1   1   1 1   1   1                   1                           1 03
04 13 1     1     1                 1 1           1 1       1     1                   1               1       1     1       04
05 15               1 1   1           1 1     1   2     1                             1     1         1 1 2                 05
06 5                                 1 1   1       1                                                                     1 06
07 10 1                               1 1           2         1     1       1   1   1                                       07
08 7 1                       1     1                                       2                     1   1                     08
09 8                 1         1                           1             2     2                       1                   09
10 16       1   1         1 1                   1                       3 1         1   1     1 1         1           1   1 10
11 11       1 1         1         1   1       1                         1         1         1                             2 11
12 6                 1         1           1               1             1                               1                 12
13 11                   1                 1 1               1     1         1 1     1   1         1           1             13
14 17         1 1 1           1   1                   1 1   1         1     1   1 1       2   1         1   1               14
15 14         1                     2           1                                 2       1 1     2           1 1       1 1 15
16 9               1     1       1 1                     1                                   1       1               2     16
17 10       1 1         1   2                       1           1       1                               1 1                 17
18 9               1   1   1 1                             1   1 1     1                         1                         18
19 9     1                   1       1         1 2             1                           1                           1   19
20 8                                                               1   1   1   1           2 1                     1       20
21 13             1 1           1   1                   1         1   2                           1           1 1 1       1 21
22 9     1           1                   1             1         1   1         1     1               1                     22
23 14 2                 1 1         1   1                   1 1                         1       1   1 1   1             1   23
24 8                 1                 1     1   1   1       1                         1                               1   24
25 10   2 1                               1         1 1                           1 1     1             1                   25
26 12       1   1                   1       1     1 1     1                                   2 1         1           1     26
27 13 1     1   1                 1 1           1           1 1     1     1               1               1           1     27
28 4     1                                                                   1     1                   1                   28
29 14   1     1   1             2   1 1                       1         1     2                       1 2                   29
30 10   1       1                   1     1                                   2       1 1                 1     1           30
31 14         1         1 1 1             1   1         1       1   2       1                   1         1           1     31
32 9     1       1                     1       1       1   1                       1                             1   1     32
33 13 1                     1                       1     2       1   1           1   1 2 1     1                           33
34 9                   1                       1         1           1                             1 1       2 1           34
35 9                                       3   1                     1                                     1 1 1   1       35
36 10                   1                     1       1 1 1         1                 1     1     1                       1 36
37 9 1   1     1                                                                       1   1   2     1     1               37
38 11                   1 1       1         1             1               1   1 1                   1 1           1         38
39 11             1 2                     1                       1                     1       1   1       1   1 1         39
40 11     1           1                                             1                 1       1 1           1 1 1   1     1 40
41 10               1   1                     1                   1   1       1               1 1 1                       1 41
42 5   1             1                       1                                 1                     1                     42
43 18 2 1   1           1                         1   1       1 1 1 1       1   1           1       1         1         2   43
44 7                                                       1 1                 1             1   1     1       1           44
45 13     1         2                 1     1 1         1     2 1 1     1                                         1         45
46 15   1           1           1   1     1   1   1   1       1 1                       1 1       1                     1 1 46
47 13           2         2       1       1             1             1     1     1           1   1                 1       47
48 12                 1       1                   1     1       1   1               1       1   1 1   1                   1 48
49 9       1 1                             1   1           2     1       1                                       1         49
50 9         1 1           1             1                       1                 1       1               1         1     50
51 10                       1           1             2                   1   2   2   1                                     51
52 11   1           1       1                 1     1           1 1   1                                   3                 52
53 21   1   1 1       1       1   1     1           1       1       1       1 1 1       1     1 1 1           1 1       2   53
54 13 2           1           1           1       1           1     1                     2                       1 1 1     54
55 16   1     2     1       1   2                     2       1                         1   1     1     1           1   1   55
56 10                         1                               1     1 1       1     1                   1   1 1     1       56
57 7             1 1                 1 1       1                   1                                 1                     57
58 13             1                     1   1   1 1                 1   1   3         1             1         1             58
59 7                                         1                             1           1 1 1       1                 1     59
60 17     1 1     1   1         1     1 1               2   1 1     1         1       1       1             1           1   60
61 12                       2   2     1   1           2             1                                       1   1   1       61
62 12       1 1             1                 1     1         1             1   1   1   1 1                 1               62
63 11               1   1 1                                       1         1         1   1               1   1       1 1   63
64 12 1                       1               1       1 1             1 1 1       2                 1       1               64
65 15                 1   1                 1     1 1                   1             1       1 1   1           1 3       1 65
66 5 1                         1         1               1                                           1                     66
67 14               1   1     1   3   2                           1   1                   1 1   1           1               67
68 7         1           2       1   1                         1                     1                                     68
69 6           1 1                     1       1                                                     1                 1   69
70 10                               1           2                                   2               2   1   1   1           70
71 10             1           2                   1 1 1 1     1                                   1     1                   71
72 11   1     2   1           1                       1                                             1   1   1     2         72
73 9     1           1           1     1     1                               1                     1   1           1       73
74 8           1       1     2   1           1                                     1                               1       74
75 13         1   1               1 1           1 1     2                         1   1         2         1                 75
76 5                             1                 1     1                                                           1   1 76
77 12           1       1 1             1         1                     1         1 1                 1   1       1       1 77
78 9                                         1     1     1       2   1   1     1                                       1   78
79 7                               1               2     1                         1                               1   1   79
80 10   1 1 1         1         1                               1                         1   1                       1 1   80
81 11     1   1           1         1 1                                   1         1       1 1     1             1         81
82 14                                       1 1                 2         1     1         1 1   1             1     2 1 1   82
83 11                 1   1   1                                 1                 1   1 1         1 2     1                 83
84 7     1       1                             1                               1 1                       1 1               84
85 9   1 1     1           1                               1             1         1                       1   1           85
86 14       1                 1     1 1   1   1   1                   2           1       1                   1   1       1 86
87 8   1                                 2                                   1       1 1               1   1               87
88 8   1   1     1                         1             1     1             1                         1                   88
89 3                                   1                       1       1                                                   89
90 13           1         1       1   1                   1   2         1                         1             2     1 1   90
91 13   1 1 1   1           3           1             1   1 1           1                           1                       91
92 10             1 1                               1     1                   1       1                       2   1   1     92
93 11     1       1                 1     1               1                             1   1   1           1     1   1     93
94 7     1     1                                 1                       2       1                           1             94
95 10           1     1         1 2   1     1                               1                                       1     1 95
96 6                 1         1               1         1         1                                                 1     96
97 8                 1     1   1               1                         1     1                       1         1         97
98 15 1 1   1           1                             1 1       1       1 1     1 1       2           1             1       98
99 15               1   1       2               1           1         1     1   1             1   1 1               2     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng