BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14   1           1   1               1   1 1                 1 2     1   1         1             1                   1   00
01 13 1   2             2       1       1           1       2   1                                 1                       1 01
02 11           1         2                                               1       1   1           2             1         2 02
03 19         1     1             1 1   2 1         1         1                   1 1     2     1 1 1       1   1       1   03
04 10                   2             1                           1             1       1     2                     2       04
05 11   1       1               1     1   1                 1       1     1                   1                   1   1     05
06 10             1 1     1   1                                     1   1                           1   1               1 1 06
07 7                         1     1                                                                             1 1 1 1 1 07
08 9 1                   1                     1   1         1 1           1               1             1                 08
09 10   1                     1                 1   1           1   1     1             1               1               1   09
10 12           1     2           1               1     1   1                         1   1     1   1   1                   10
11 14         1           1             1 1                 2     1             2 1                     1       1     1 1   11
12 7             1   1                   1   1           1         1                                                 1     12
13 6             1                               1   1                   1             1 1                                 13
14 13   1 1 2 1           1       1       1                     1                 1       1 1       1                       14
15 9       1                     1                     1         1 2           1         1                           1     15
16 15                       1       1       1     1       1   1 1           1   1 1       1       1       2         1       16
17 7     2                               1                     1                           1                   2           17
18 13         1 1 1             1                         1             1         1 2                 2                   2 18
19 12   1       1   2                     1       1   1               1               1                   1   2             19
20 11                 1             1                           1       1   1           1 1                     1     2 1   20
21 7   1   1           1                               1         1                         1         1                     21
22 9                           1                     1     1     1   1                             1 2                   1 22
23 8 1       1     1                   1     1         1                                             1           1         23
24 12         1   1       1     1                       1 1                                   1 1     1             2   1   24
25 10                                       1 1           1   1           1               1       1           1 1         1 25
26 5                                                 1                 1               1               1       1           26
27 11           1             1           1                         1     1 2 1   1   1                 1                   27
28 7                     2       1       1                     1                                   1   1                   28
29 8                                         1   2                         1   1   1       1               1               29
30 12                       2 1 1                                           1 2     1                 1               1 1 1 30
31 14 1 1   1   1         1       1     1           1         1                               1   1   2               1     31
32 14     1   1 1 1 2             1   1 1                                   2         1                     1   1           32
33 8     1                               1 1   1                 1           1     1             1                         33
34 5       1 1                     1                                   1                                             1     34
35 8   1         1     1 1               1                                                           1   1         1       35
36 13 1     1               1     1       2 1             1           1   1   1           1 1                               36
37 9                       1     1   2     2               1   1                                   1                       37
38 13     1 1       1                   1       3                 1     1   1 1                 1                       1   38
39 6   1     1                       1                               1     1       1                                       39
40 16       1   1 1             1           1                 1         1           1   1             1       1 1 2 1     1 40
41 12                                         1                   1 1     1 1     1   1   1   1           1         1     1 41
42 10                   1                       1 2         1               1     1   1     1             1                 42
43 16           1                   1         2 1       1   1     1   2             1       1           1 1       2         43
44 16               1       1         1               2     1 1           1 1 1               2           1 1 1       1     44
45 10   1               1 1   1       1               1 1                         1               2                         45
46 12             1   1     1 1                 1           1         1                         1   1 1 1           1       46
47 8                     1           1   1           1               1         1                         1   1             47
48 15 1     1   1       1       1 2         1   1             1             1             1       1 1       1               48
49 7                   1   1           1                                             1         1                 1       1 49
50 10 1         1             1 1     1 1     1                           1                             1       1           50
51 16       1       2         2     1 1               1         1             2                 1   1   1 1           1     51
52 14 1   1               1   1   1                 1 1             1           1 1     1       1           1     1         52
53 15           1     2                     1   1       1 1               1     1                       2     1   1 1   1   53
54 12       1 1       1           1       1     1         1               1                         1     1 1     1         54
55 8                                             1       1                   1       1       1             1 1         1   55
56 8 1                         1       1                                 1     1 1           1 1                           56
57 11             1   1       1       1     1         1           1   1                         1     1       1             57
58 16     1       1         1   1           1     1 2   1         1       2     1                   1   1   1               58
59 17     1 2         1 1           2       1 1               1       1 1       1             1     1                 1 1   59
60 9   1       1                                         1   1         1                   1         1 1               1   60
61 12             1   1       1                           1   1     1 2   1             1                     1   1         61
62 6         1         1                                     1                           1 1                             1 62
63 5                                         1     1           1                       1         1                         63
64 8       1   1                                                       1             1 1   1     1         1               64
65 16 1 1                     1 2             2             1 1     1     1   1         1                   1 1     1       65
66 13 1   1                       1                                 2 1       1     1 1       1             1       1 1     66
67 3         1                           1                                                                   1             67
68 11                   1   1                     2           1               1               2             1 1           1 68
69 15 1 1 1             1       1   1           1         1             1       2     1         1       1               1   69
70 8                 1                               1             1               1         1     1             1       1 70
71 14   1     1             1     1           1     1     1   1 1     1                 1   1                 1 1           71
72 10                 1   1     1                               1     1                 1   1           1   1           1   72
73 10 1               1     2       1                 1 1                               1             1             1       73
74 13     1                       1 1   1           1     1                       2 1 1                         1 1   1     74
75 13 1   1           1     1 1                 1             1         1       1   1 1                     1     1         75
76 10     1       1         1                         2                       1     1   1 1       1                         76
77 9     1 1                       1   1                           1   1         1     1         1                         77
78 17       1 1           1 1   1   1 2       1         1         1     1           1 1                       1     1   1   78
79 6             1                 1       1                                 1                                 1         1 79
80 5                                                   1 1   1 1                                                   1       80
81 6                                             1   1 1       1                         1               1                 81
82 5                                             1         1                         1         1         1                 82
83 13       1 1     1                     1   1         1             1                     1   1 1 1         1   1         83
84 14                         1           1 1     1 1     3 1 1                                   1 1     1       1         84
85 12 1 1                         1                     1           1             1 1       1   1         1 1         1     85
86 11   1             1                 1       1           1   1   1         1                     1 1         1           86
87 5                               1   1                                             1                   1         1       87
88 12         1       1 1         1 1 1 1       1               1                                     1         1     1     88
89 10 1                                     2   1 1     1         1   1                         2                           89
90 13         1           1                     1   1   1         2         1   1             1           1   1       1     90
91 8                       1 1 1                   1                           1 1           1                   1         91
92 11 1 1 1     1   2   1               1                                                 1       1     1                   92
93 10                         1                       1     1           2 1   2     1                       1               93
94 11         1 1 1     1   1   1                   1             1 1               1       1                               94
95 7               1                       1 1   2                                         1                             1 95
96 9   1         1                   2               1                         1       1       2                           96
97 13             2   1   1         1         1     1                 1 1               1 1                   1         1   97
98 6           1   1                 1                 1                                                       1   1       98
99 12 1             1                               2       1               1     1       1 1 1             1   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng