BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9       2       1   1                                   1                     1         1           1             1     00
01 9   1                     1                             1                             1     1 1 1               2       01
02 7         1                                   1                             1         1     1     1       1             02
03 8           2                                         1                 3                               2               03
04 11 2         1       1                 1   1     1               1                       1                         1   1 04
05 9                                     1             1     1       1 1 1                 1   1         1                 05
06 12             2                       2         1                         1   1   1 1       1   1             1         06
07 11 1 2             1                                                   1             1   1   1 1   1 1                   07
08 12     1 1   1                       1 1               1   1       1               1           1     1         1         08
09 11             1             1 2             1               1           1     1 1     1                         1       09
10 10 1     2 1           1         1                                 1 1       1   1                                       10
11 16               1   1 1           1 1   1       1       1         1       1 1     1           2 1               1       11
12 11   1     2 1                       1 1                                   2     1       1     1                         12
13 8       1 1               1                               1 2                                                     1   1 13
14 12                       1 1                         1 1                 1     1     1 1   1         1 1               1 14
15 19   1   1       1     1       1 1   2   1       1     1 1       1   1               2     1                       1 1   15
16 11       2       1       2       1             2       1                                           1       1             16
17 14     2     1 1 1           1     1                             1     1                 2 1             1   1           17
18 24           1   1 2   1     1               1         1   2 1               1 1 1     1 1 4 1     1   1     1           18
19 9                         1               1             2                   1             1             1   1     1     19
20 10                 1   1     1                 1     1       1               2                                     1 1   20
21 6         1                                 1     1                               1       1                           1 21
22 5     1           1       1       1                                                 1                                   22
23 10                                                         1           1 2           1 1             1 1 1       1       23
24 9                       1         1   1             1                               1       1               1   2       24
25 14   1   1     1             1           1 1 1     1             2   1     1                       1       1             25
26 15 1   1         1         1 1           1         1       2 1     1               1     1   1 1                         26
27 12 1         2         1   1   2                                   1   1 1     1               1                         27
28 10 1                 1         1           1       1     1                     1 1                 1                 1   28
29 16       1               1     2   1                   1 1           3         1                             1     2 2   29
30 8                   1                             1     1                 1                       1               1 2   30
31 10         1       1     1         1   2 1                   1                               1               1           31
32 10     1   1     1                           1   1     2               1           1                               1     32
33 6                   1                 1                                                 1 1   1           1             33
34 14             1           1             1 1   1         1 1     1                 1     1   1   2 1                     34
35 10 2               1                   1   1     1             2 1                                             1         35
36 8   1                 1             1                       1             1     1 1                         1           36
37 14     2     1       2             1       1 1   1   1         1               1   1                     1               37
38 9           1     1   1             1                                 1             1         1         1     1         38
39 12       1 1       1 1                           1 1               1 1           1             1   1               1     39
40 10                 1                     1   1 1             1                                       1     1 1     1   1 40
41 8         1   1 1             1                                   1             1   1                       1           41
42 5         1                         1                                   1   1                     1                     42
43 9   1           1                     1     1 1               1                       1             1   1               43
44 15   2       1 1       1     1                               3               2   1 1                         1         1 44
45 5                                       1             1     1                                               1         1 45
46 11                   1 1     1                     1 1             1       1   1                   1 1           1       46
47 10     1                   1                     1     1         1   1                 1             1 1 1               47
48 12         1             1   1       1     1               2                   1       1 1           1 1                 48
49 10   1                     1         1         1     1 1 1               1                     1                 1       49
50 7                         1       1 1             1     1                                         1     1               50
51 10     1                           1     1 1 1                 1           2     1                           1           51
52 7               1               1     1           1     1                             1                   1             52
53 10               1               1 1           1 1                   1                 1       1               1     1   53
54 9 1           1               1                                 2         1                           1         1     1 54
55 9                     1                                       1 1                 1   1     1 1       1           1     55
56 13 1         1 1 1 1 1         1     1                           1     1   1       1     1                               56
57 11               1     1 1     1                   1 2                     1                           1   1   1         57
58 8     1             1 2         1                                     1       1                             1           58
59 13             2         1       1       2                                           1     1 1     1       2           1 59
60 6                     1                                 1               1               1               1   1           60
61 14   1                                 1   1   1 2 1 1   1 1                 1     1 1     1                             61
62 12                     1 1   3               1       1     1       1 1                           1       1               62
63 10 2                   1                                                 1   1   1               1 1     1       1       63
64 18   1 1 1         1           1   1   1     1     1           2 1     1   1         1           1     1   1             64
65 14   1 1               1                 2             1 1         1         1 1             1       1 1       1         65
66 14       1         1             1           1 2     1             1     1     1   1                     1   1         1 66
67 8           1     1                       1                       1   1                       1 1           1           67
68 12   1         1             1               1         1       1     1                           1   1     1       1   1 68
69 11                   2         1 1         1 1                                               1 1               1 1   1   69
70 12     1                 1 1     1   1                         1     1 1               1     1           1       1       70
71 5                                               1                   1                           1   1     1             71
72 20     1   2 1                 1   1               1   1                   1     1 1     1             1 1 3   1     2   72
73 7                       1                                 1               1                       1   1       1     1   73
74 9 1     1               1                                         1     1       1 1             1                   1   74
75 13                           1             1   1   1                                   1 2 1 1       1 1       1     1   75
76 14     1       1 2             1       1 1 1   1                       1             1         1       1         1       76
77 6                               1           1                                       1               1         1       1 77
78 9                       1     1                               1 1             1           1             1       1     1 78
79 8                                         1               1   1   1                       1 1                     1 1   79
80 13 1 1 1       1           1                   1                 1     1         1   1         1   1             1       80
81 7         1         1     1       1                           1       1               1                                 81
82 9         1                     1 1     1         1 1                                 1             1   1               82
83 11             1 1                   1   1 1   1       1 1             1     1   1                                       83
84 8                         1     1 1     1       1   1       1                                   1                       84
85 10         1                                                 2 1           1   1                   1             1 1   1 85
86 11             2           1   1 1   1   1 1                                 1         1         1                       86
87 9                 1 1       1   1               1                           1     1                   1   1             87
88 6                                           1                 1     2   1                                         1     88
89 20 1         1           2       1 2   1     1             1 1     1   1             1           1     1   1 1         2 89
90 9                 1         1   2         1       1 1                                           1   1                   90
91 3                       1                                               1                                     1         91
92 6   1                               1 1                               1         1         1                             92
93 9     1   1 1                                           1 1                                     1             1       2 93
94 14                 1       1 2       1           1 1           1 1       1 1   1           1                         1   94
95 13 1 1       1                               1       3 1         1   1       1 1                                     1   95
96 9                   1               1                       1 1 1   1                       1                 2         96
97 11                                               1     1                         1 1   1   1     1 1 1         2         97
98 16 1     1           1     1       1           2               1         1   1   1   1   1                       1 1 1   98
99 13       2       1 1     1                       1 1       1       2                                   1   1 1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
Ngày
/
Tháng