BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng
00 18     1                   1 1                 1         1       1   1 2               1   2               3 1     1 1   00
01 17 3 1                 1     1           1       1 1     1         1       1                   1       1     1     1 1   01
02 25   1               1 2   1     1   1   1     1             3         1 1       1       1 1     1   1   1 1   1   2 1   02
03 18 1   1           1       2     1 1   1 1                 1     1   1 1       1     1   1       2                       03
04 10 1 1   1       1         1                                   1                 1           1                 1 1       04
05 19                         1         1   2               1 2 1     1       2 1       1         1 1 1   1   1     1       05
06 22 1       1 1   2     1       1 1 1   1           1 1 1   1 1 1                 1 1   1   1             1         1     06
07 12   1     2 1                                   1   1 2 1               1                                 1       1     07
08 19   1 1   2     1 1     1       1     1     1       1             1         1     1   1           1         1   1   1   08
09 20   1   1           1 1         1   1             1 1 1       1       1   1   1 1 1 1   1             1       1 1       09
10 17   1       1                   1   1 1 2               2 1         1   1   2                       1       1         1 10
11 13   1     1           1 1                             1 1                 1     1                     1 1 1 1       1   11
12 17 1                 1       1     1   2 1     1     2     1       2               2   1           1                     12
13 14       1     1   1     1 1   1     1                                     1     1         1                     2 1   1 13
14 15                 1         1 1 1 2 1 1   1                         1             1 1     1     1 1                     14
15 16     1             1 1         1 1 3 1 1 1   1 1   1 1                                                         1       15
16 13     1 1                           1         1               2               1 1 1     1             1       1       1 16
17 11   1   1 2   1     1                       1   1                                           1       2                   17
18 13       1     1             1           1         2             1           1             1       1 1                 2 18
19 20     1 1 1     1 1       1   1           1           3         1   1     1 1 1             1           1 1           1 19
20 18           1                 1             1 1       2         1   1             1 1 1       2 1   1             1   2 20
21 14     1         1                 2 1               1   1   1 2                     1   2               1               21
22 17   1             1 2     2         1   1       2       1                           1     2 1     1 1                   22
23 15 1   2           1     1   1   1         1             1 1       1               1         1           1           1   23
24 13                   1 1 1   2 1   2 1               1     1 1                 1                                         24
25 20   1 1     1         1   3   1               1 1                 1     1   1   1     1 1   1             1         1 1 25
26 9   1   1           1             1     1                 1 1       1                                       1           26
27 9                                           1   1       1                         1   1   1   1               1 1       27
28 21       3     1   2     2   1   1 1 1                     1   2           1 2               1 1                   1     28
29 11 1                                                         1 1               1   1                     1   1 1 1   1 1 29
30 19   1           1       2   1         1     1 1 2 1 1                                         1       1 3 1     1       30
31 10           1 1       1     1   1     1       1                                 1           1                   1       31
32 16         1     1 2 1       1             1 2   1                                     1               1         1   2 1 32
33 15     1   1       1                     1 1                                                   1   2 3         1 2     1 33
34 18 1         1     1       1 1 1   1       2                               1   2       1               1     1 1     2   34
35 16       1   1           1       1 1 1             1 1 1 1           1         1         1             1     1 1         35
36 14       1   3     1     1             1                 1 1   1   1                       1                 1         1 36
37 24             1 1 1   1   1     1 1               2 1               1       2     1 3 2           2 1   1   1           37
38 12               1         1             1                 1   1                   1 1   1             1     1     2     38
39 16           1   2     2                       1 3                       1         1               1             1 2 1   39
40 22   1     2       1 2         1           1 2 1             2 1             1   1   1       2 1 1               1       40
41 11       1   1     1       1                 1 1 1             1                   1                         1   1       41
42 18             1               2               1   1     1         1 1     2 3   1                       2       1   1   42
43 15 1   1                     1     1         2                   1                 1   1       1 1   1     1     1 1     43
44 15 1   1             1   1 1           2             1                         1 1         1 1 1       1 1               44
45 21       1     1   1 2   1   1   1       1         1         1           1     1             2 1       1 1 1   1       1 45
46 20           1           1   1 1 1       1   2   1 1       1 1 1     1   2       1 1       1             1               46
47 12   1                         1           1           1   1     1 2     1     1     1           1                       47
48 17 1 1   1   1   1         1       1         2   1 1       1     1             1       1 1                   1           48
49 10       1                                         1   1   1         2                   1           1     1     1       49
50 14               1   1         1     1   1   1     1       1     1 1   1         1     1   1                             50
51 17         1     1       2         1         1 1   1 1           1                           1   1   1 1   1     2       51
52 14           1     1     1   1           1     1                 1 1       1     2       1     1   1                     52
53 9               1               1         1           1                                       1 1     1             1 1 53
54 16   1     1   1                         1     1       1 1       1                 1                 1 1       2 1   1 1 54
55 9   1     1                 1                     1                     1               1         1     1           1   55
56 12 1     1                             1       1               2     1               1 1         2     1                 56
57 13     1 1                                 1 1   1                           1     1   2 2                 1     1       57
58 17             2       1   1     1     1             1       1         1     1 1 1             1   1       1   1   1     58
59 19 1 1         1 1           1   2             1   1       1             1 2 1     1 1   1                 1           1 59
60 19             1               1     1     1 1             1           1           2 1     2   1     1     1   1   1   2 60
61 13           1   2       1 1         1 1               1       1   2                         1             1             61
62 20     1 1       1                     1   1     1       1       1 1     1           1       1   1 1         1 2       3 62
63 16 1   1           1             1       1 1 1   1               1   1 1       1           1             1     1     1   63
64 12             1 1 1 1                         1   1                     1     1 1       1                   1         1 64
65 18 1 1               1   1             1       1 1       1               1             1         4         1 1     2     65
66 9           1                           1                                   1   1                     1       1 1 1 1   66
67 11               2 1                                   1               1 2   1       1         1   1                     67
68 27   1                         1       1 1 1     1             2 2 2 1   1 3       1   2 1 1   1 1         2 1           68
69 11 1 1         1     1                                                   1     1 1     1   1 1     1                     69
70 21     2   1           1   1 3       1   1 1           1     1             1   1       1 2         1               1   1 70
71 18 1   1             1 1 1           1         1 1 2   1                   1 1   2           1       1   1               71
72 14             1   1 1   1         1 1                         1       1           1       1     1     1             1 1 72
73 12     1         1                     1   1                   1       2 1   1         1     1           1               73
74 10       1                       1   1             1               1   1             1   1         1 1                   74
75 18 1       2     1   1   2 1           1         1         1 1   1             1 1   1                             2     75
76 13             1       1               1   1 1       1   1       1         1     1 1     1       1                       76
77 15                 1   2           1   1             1             1 1 2     1                 1       2           1     77
78 21           1 1         1     1           1 1 1     2       1 1     1         1 1   1     1 1       1           1 2     78
79 18 2 1 1   1 1 1 1       1       2                     1     1       1   1                   1           1             1 79
80 17   1     1   2     2         2                   1 1   1         1       1   1                           1         2   80
81 15           1     1 1 2         1   1         1   1 1           1       2   1                 1                         81
82 16     1                 1                       1           1 1     1         1         1   3 1   2         1       1   82
83 11     1                       1       1                     1       1 1               1 2             1 1               83
84 20             2       2     1             1           1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1           1         1   1         84
85 20   1     1               1   1       1         1   1   1 1     1   1 1   1               1   1 1 1   1     1       1   85
86 19     1 1                     1   1     1 1           1 1   1   1             2     1             1 1       2 1     1   86
87 20 1   1 1 1 1               1 1     1 1 1 1             1         1 1     1         1 1               1       1       1 87
88 15     1 1           1         1             2 1       1 1 1           1                 1         1 1 1                 88
89 15         1   1                         1 1       2 1   1   1     1                   1   1             1 1       1     89
90 17 1     1   1 1                   2 1               1     1     1     1   1             1   1 1       1   1             90
91 18 1                   1         2 1       1   2     1     2 1     1   2         1                 1                 1   91
92 18     1           1     1                                   1 1 1   1         1 1   2       1   1   3       2           92
93 15       1             2                                     1   1   1 2 1 1       1 1         1         1   1           93
94 19           1               2 1         1           2       1   1       2 1               1 1   1 1 1   2               94
95 15         1     1 1 1     1     1         1                           2 1                 1     1             2 1       95
96 13 1                               1         1           1 1     1 1                             1 1 1         2   1     96
97 15 1     1   1         1                       1       1           1       1 1 1       1             1   1 1 1           97
98 21   1       1 1           1   2   2 1             1   1 1           1 1 1   1                 2               2     1   98
99 21   1     2 1 1           1 1       1 1   1 1   1     1       2                           2   1       2     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
Ngày
/
Tháng