BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10       1             1   1                     1   1                                                   1 1 2   1       00
01 13             1     1         1                       1   2             1                 1 1   1     1 1 1             01
02 16           2 1                     1   1           2   1   1           1       1 1             1               1 1 1   02
03 15       1         1 1 1       1                   1 2                   2         1         1   1       1 1             03
04 12   1             1                       1 1   1           1 2 1                 1                                   2 04
05 14 1     1                   2 1 1                           1     1   1 1   1     1       1                         1   05
06 14 1       1         1                   1         1       1 1       1         1       1       1 1   1         1         06
07 19   1       1           2             1 1       1           1 1   2   1 1           1   2 2                 1           07
08 16             1 1           1   1   1                 1           2           1   1   1 1     1                 1   2   08
09 13   1 1                   1 1   2 1           1               1           1 1                     1   1                 09
10 18   1 1           1                 1 2             2       1     1 1   1         1     1       1         1       1 1   10
11 17   1                 1                           2               1 1             1 1 1   1   1   1 3         1 1       11
12 13           1     2       1       1   1     1                                   1   1       1       1   2               12
13 9                 1     1 1   2   1       1                                   1                   1                     13
14 19 1       1 1       1   1     1         1           1   1                   1 1         1 2     1       2     2         14
15 13 1         1                     1             1     1                   1   1 1         1 1           1     1     1   15
16 9           1                 2                           2                 1 1                           1     1       16
17 16                       1             2         1 1           1     1   1   1                   1     2     2   1   1   17
18 24         1     1 1   1 1   1     3       1 1 4           2                 1 1     1     1                 1     1   1 18
19 13                     1 2               1                     1                       1           2     1 1   1 1 1     19
20 20   1       1           1     1     1     2 2         1               1 1       1       1 1           1   1 3           20
21 13   1             1         2                 1                   1           2   1         1       1       1 1         21
22 14       1           1         1   1             1         1 1 1 1     1                 1 1               1     1       22
23 16                   1   1             1 1   1 1         1   1 1 1                     1 2     1       1             1   23
24 13                   1         1 2     1             1   2 1         1       1               1         1                 24
25 16   2           1 1 1 1                 2       1       1       1       1   1         1           1         1           25
26 14 1                           1                 1 1   1 1   2 1 2         1                 1                 1         26
27 24   1   1           3     2         1               1 3       2 1     1     1   1   1 1 1   1           1     1         27
28 12                 1                       1   1       1         2     1   1       1 1 1                 1               28
29 14 1                   1       2         1   1   1   1           1   1   1       1 1     1                               29
30 18 1           1         1 2   2 2                               1   1 1         1   1       1         1       1   1     30
31 18 1     1   1             1 1 1 1         1   1   2 1               1     1           1     1         1     1           31
32 16     1     2 1   1 1 1     1                 1   1                 2 1           1                     1           1   32
33 18               1 1 1     1 1           1         2       2 1   1         1   1 1         1                 1       1   33
34 19 1 1       1         1         1     2         2   1 1         1     1       1             1 1             1       1 1 34
35 10           1                                                   1       1 1           1       1     1           1 1 1   35
36 15 1 1           1           1       1 1     2                               1         1         1   1   1 1       1     36
37 13   1     1 1             1                 1       1   1   1                     1     1                 1   1       1 37
38 15       1                 1       1                           1     2                   1   1     1 1 2       1   1 1   38
39 15             1 2       1                     1 1 1       1                               2     1 1 1         1 1       39
40 15 1       1 2           1         1                 1     2 1 1             1                           1 1           1 40
41 20         1 1           1       1 1   1   1         2     1 1                 1     1     1   1       1 1 1   1       1 41
42 15       1     1     2 1                       1                                     2     2       1 1     1       1   1 42
43 15 2 1           2                                 1 1   1 1 1       1         1         1     1 1                       43
44 26   1             1   1   1                 1   2             2   1     1   3 1 1   1 1     1   1       1       1 2   2 44
45 24       1       1                 2 1 1                   1 2     1       1     1           1 1 1 1 1 1   1     1   1 3 45
46 20 1 1 2 1 3 1                   2   1 1           1           1                       1                 1 1       2     46
47 26 2       1   1           1 1 1           2   1   1   1 1       1         1     1   1           2 2     1     1   2   1 47
48 17     1 1 1 1         1             1   1   1           1             1         1             1                 1 2   2 48
49 10     1             1           1             1       1         1 1                             1                 1   1 49
50 12       1         1           1 1     1           1 2                 2               1     1                           50
51 12 1     1       2                                       1 1 1           1           1 1         1 1                     51
52 9     1         1           1               1     1           1                               1 1                     1 52
53 19       2     1       1 2 1 1         1       1       1   2               1         2             1       1       1     53
54 19     2 1   1 1 3                 1 1     1 1         1     1   1     1           1               1                   1 54
55 19     2 1   1       1           2 1     1 1       1             1                   2       1       2     1     1       55
56 9                             2                                   1                     1 2         1 1 1               56
57 15         1             1   1     1             1       1       1       2 1         1     1             1 1 1           57
58 12   1                 1   1       1       1                             1       1 1   1           1 1         1         58
59 16 1 1     1   2     1   1 1                     1           1   1       1 1       1             1                     1 59
60 17 1   1   1   1               1         1     1   2 1                     1     1   2               1           1   1   60
61 15       2             1       1       1 1           1     1   1             1     1   1     1         2                 61
62 24   1       1 1       1 1               1 2             3   1 1   2       1   1 1 1   1 1     1       1             1   62
63 19                   1   1         1     1   1                       1     1     1 1 1   1   1 1   1 1 1     1   2       63
64 13         2       1       2                   1   1 1                     1         1     1           1 1               64
65 19     1           1   1         2         1 3         1 1       1 1     1       1               2                 1 1   65
66 20 2       1   1 1   2 1         1   1     1 2                     1         1 2                     1         1       1 66
67 14                               1     1             1               2 1 1     1         1     1 1         1       1   1 67
68 16             2 1     1     1   1 1           2 1     1             2                 1     1         1                 68
69 20   1     2       1 1   2   1       3                     1 1   1 1       1           1                         1   1 1 69
70 17       1           1       1   1   1 3 1                               2       2       1         1 1             1     70
71 16   1     1                 1                   1   1 1           1         1 3 2             1 1             1         71
72 18   1   1 1       1             1       3 3         1 2       1       2           1                                     72
73 17 2 1   1               1     1     1       1           1               1 1 1 2     1         1   1                     73
74 10                 1       1 1             1           1 1                                     1 1     1 1               74
75 17 1               1 1       1         1 1 1                           1     1               1 1     1       1 1 2   1   75
76 15                 1     1         1   1       1 1     1           1 2 2   1       1   1                                 76
77 18     1       1 1     1             1   1     2 1     1       1   1       1                 1 1   1 1       1           77
78 14 1           1 2     1           1               1       1         2                       1   1     1 1               78
79 13   1               1       1 1                 1 1                   1             1       1           1   1     1 1   79
80 24       1     1   1       2       2 1           2 1   1 3     2     1       1     1               1 1 1       1         80
81 14     2                         1   3       1 1           1     2                     1 1 1                             81
82 12   1 1         1                         1     2   1             2                                         1 2         82
83 14             1                   1 1     1                                     1 3           1 2         1     1     1 83
84 19               1                                       1   1   1         1 1 1 1       1 1 1     1   3 1   1 1     1   84
85 20   1         1 1     1     1     1 1   1     1       1               1   1 1         1 1         1           1 1   1 1 85
86 14           1 2                                                   1       2             2 1         1     2 1     1     86
87 16     1 1 1           2     1                         1       2         1         1 1     1 1 1     1                   87
88 19 1   1           1     1   1 1         2                           2 1     1   2   1       1                 2       1 88
89 12     1       1     1     1                   1           1         1       1 1   1             1                     1 89
90 11           1   1 2                 1       1   1           1                 1       1                           1     90
91 17                         1 1   1   1 1 2                     1       1     1   1         1             1 2         2   91
92 19         1             2             1   1 2         1     1     1 1 1           1       1   2   1         1   1       92
93 10       1                 1     1                       1     1 1                     1 1                 1 1           93
94 20   1     1     1     1             1 2           1         1         1 1             1 1     1   1 1   1 1 1       1   94
95 12           2     1           1               1             1   1 1         1                 1   1                 1   95
96 16     1 1     1   1   1     1                     1       1             1     1                   1         1 1 2   1   96
97 19     1 1 1   1                   1       1 1         1 1             1   3             1     2     1           1 1     97
98 18     3   1 1         1   1       1 1     1   1         1               1   1         1     1         1   1             98
99 19 1   1   1     1   1     1                 1   1 1     1 1       2   1         1   1                       1   1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng