BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 14                                             1 1 2   1       1   1   1 1   1     1         1             1 1           00
01 18             1                 1 1   1     1 1 1             1   2 1                   1     1       1         1   2 1 01
02 14 1           1       1 1             1               1 1 1         1           1           1         1     1 1         02
03 10             2         1         1   1       1 1                 1                   1             1                   03
04 16 1 2 1                 1                                   2     1 1     1 1   1               1             1     1 1 04
05 16 1     1   1 1   1     1       1                         1   1         1         1   1 1 1                         1 1 05
06 14 1       1         1       1       1 1   1         1                   1           1           1 1 1         1         06
07 19 1 1   2   1 1           1   2 2                 1                 1       1                       2 1 1         1     07
08 18       2           1   1   1 1     1                 1   2               1           1   1   1       1   2       1     08
09 11   1           1 1                     1   1                                               1     2 2 1                 09
10 20 1     1 1   1         1     1       1         1       1 1   1 1       1     1   1   2 1             1       1         10
11 27       1 1             1 1 1   1   1   1 3         1 1         2   1     1   2           1   1     2   2   1   1       11
12 16                     1   1       1       1   2                 2   2             1         1                 1     2 1 12
13 17                   1                   1                           1 2       1 1 1 1 1       1 1   1         1   2 1   13
14 15                 1 1         1 2     1       2     2                 2                           1     1       1       14
15 18               1   1 1         1 1           1     1     1           1   1   1 1 1               1     1 1 2           15
16 11                 1 1                           1     1         1         1                 1         1   1 1     1     16
17 16   1     1   1   1                   1     2     2   1   1       1                   1 1                   1     1     17
18 18                 1 1     1     1                 1     1   1   1 1         1             1   2 2       1           2   18
19 16   1                       1           2     1 1   1 1 1     1   1       1                         1         2       1 19
20 21           1 1       1       1 1           1   1 3             2             2 2         1 1         1 1           1   20
21 16       1           2   1         1       1       1 1                     1   1   1       1     1   1 1               1 21
22 15 1 1 1     1                 1 1               1     1         1 1         1   1           1   1       1               22
23 15 1 1 1                     1 2     1       1             1       1             1       1             1     1 1         23
24 11         1       1               1         1                                                       1   1 1       2   2 24
25 15     1       1   1         1           1         1             1       1 1 1   1 1   1       1           1             25
26 12 2 1 2         1                 1                 1         1                     1                               2   26
27 23   2 1     1     1   1   1 1 1   1           1     1         1         1           1     1   1 1   1     1   1 1 1     27
28 16     2     1   1       1 1 1                 1                         1   1 2   1   1     1           1               28
29 17     1   1   1       1 1     1                                           1       2     1           1 1     1 1 1 1 1   29
30 20     1   1 1         1   1       1         1       1   1           1   1             1       1   1 1 1 2   1 1         30
31 11         1     1           1     1         1     1                                     2 1             1         1     31
32 12         2 1           1                     1           1           1                 1   1             1   1 1       32
33 14 1   1         1   1 1         1                 1       1         1       1         1     1     1     1               33
34 14     1     1       1             1 1             1       1 1                     1         1 1           1       1   1 34
35 13     1       1 1           1       1     1           1 1 1       1                   1                         1   1   35
36 13                 1         1         1   1   1 1       1           1               1                         1 2 1     36
37 19 1                     1     1                 1   1       1   1   1   1     1     1 1   1   1   2       1       1   1 37
38 27   1     2                   1   1     1 1 2       1   1 1       1 1   1   1   1 1   1 2 2     1         1 1         1 38
39 15                               2     1 1 1         1 1       2   1                       1 1     1 1                 1 39
40 14 1 1             1                           1 1           1         1 1     2         1     1       1     1           40
41 16 1                 1     1     1   1       1 1 1   1       1       1 1   1   1         1                 1             41
42 16                         2     2       1 1     1       1   1 1             2               1 1 1       1               42
43 16 1       1         1         1     1 1                                   1         1   2 1 1     1     1       1     1 43
44 26   2   1     1   3 1 1   1 1     1   1       1       1 2   2       2 1         2   1             1                     44
45 24 2     1       1     1           1 1 1 1 1 1   1     1   1 3       1     1             1     1                   2 1   45
46 16   1                       1                 1 1       2         1   1 1       1   1         1     1   1 1       1     46
47 19     1         1     1   1           2 2     1     1   2   1   1               1           1 1   2                     47
48 19           1         1             1                 1 2   2 1           1   1           3             1 1     2     1 48
49 16     1 1                             1                 1   1 3 2 1     1                 1       1       1     1       49
50 9           2               1     1                             1     1     1     1                                 1   50
51 12 1           1           1 1         1 1                     1         1       1         1                 1 1         51
52 10   1                               1 1                     1 1           1   1   2 1                                   52
53 8               1         2             1       1       1                                             2                 53
54 12 1   1     1           1               1                   1                       1   2       1     1     1           54
55 16     1                   2       1       2     1     1           1 1   1 1                   1               2       1 55
56 17       1                     1 2         1 1 1                 1 1   1 1   1 1         1   1               1       1   56
57 16     1       2 1         1     1             1 1 1               1           1               1       1       1   2     57
58 13             1       1 1   1           1 1         1                     1       1 1       1     1               1     58
59 12 1   1       1 1       1             1                     1           1   1             1           1               1 59
60 18               1     1   2               1           1   1       1 1           1   1   1     2         1 1       1   1 60
61 12   1             1     1   1     1         2                 1                       1       1           1       1     61
62 17 1 1   2       1   1 1 1   1 1     1       1             1             1       1           1           1               62
63 24         1     1     1 1 1   1   1 1   1 1 1     1   2       1     1     1     1   1 1     2       1           1       63
64 20               1         1     1           1 1                 1 1 1 1 1 1       1 1   1   1 1     1     1 1   1       64
65 13     1 1     1       1               2                 1 1     1   1       1 1                             1           65
66 13       1         1 2                     1         1       1 1   1             1     1   1     1                       66
67 20         2 1 1     1         1     1 1         1       1   1     1         1 1       1         1 1       1   1       1 67
68 18         2                 1     1         1                               1 1           1   1     1 1 2 2   1   1   1 68
69 10 1   1 1       1           1                         1   1 1           1                         1                     69
70 11             2       2       1         1 1             1       1                                   1             1     70
71 19       1         1 3 2             1 1             1                 1             1       1 1 1 1       1         1 1 71
72 10   1       2           1                                       1     1         1       1 2                             72
73 13             1 1 1 2     1         1   1                             1 1                       1           1   1       73
74 12                                   1 1     1 1               1         1             1 1                   1   1   1 1 74
75 18           1     1               1 1     1       1 1 2   1           2     1       1 1         1               1   1   75
76 17       1 2 2   1       1   1                                   1 1     1 1     1   1     1               1     1       76
77 18   1   1       1                 1 1   1 1       1                 1     2     2   1 1         1           1     1     77
78 15         2                       1   1     1 1               2             1                   1 1 2         1     1   78
79 10           1             1       1           1   1     1 1   1                 1               1                       79
80 16   2     1       1     1               1 1 1       1           1         1 1     2         1                         1 80
81 12     2                     1 1 1                               1             1     1 1                 2     1         81
82 15       2                                         1 2               1   1   1     1 1         1 1 2   1                 82
83 20                     1 3           1 2         1     1     1   1 1               1 1 1 1       2             2         83
84 25 1   1         1 1 1 1       1 1 1     1   3 1   1 1     1   2   1                       1 1     1         1   1       84
85 12           1   1 1         1 1         1           1 1   1 1                                       1     1             85
86 23       1       2             2 1         1     2 1     1         1         1       1 1         2 1   1       1 1   2   86
87 19   2         1         1 1     1 1 1     1                           3 1 1         1               1       1   1   1   87
88 20         2 1     1   2   1       1                 2       1         1     1     1             2 1   1     2           88
89 17         1       1 1   1             1                     1       2         3 1 1       1       1             1   1   89
90 14 1                 1       1                           1     2         1                   1 1   1 1       2         1 90
91 14   1       1     1   1         1             1 2         2                           2         1                     1 91
92 19 1     1 1 1           1       1   2   1         1   1         1   1 1             1   2                 1           1 92
93 13   1 1                     1 1                 1 1                       2 2 1             1                     1     93
94 16 1         1 1             1 1     1   1 1   1 1 1       1               1             1             1 1               94
95 17 1   1 1         1                 1   1                 1     1     1   1       1 1 1               1     1 1   1     95
96 16             1     1                   1         1 1 2   1           1     1             1           1 1     1 1     1 96
97 17           1   3             1     2     1           1 1               1       1 1         1         1   1         1   97
98 12             1   1         1     1         1   1                               1   1         1                 3       98
99 18       2   1         1   1                       1   1 1         1   1     1 1   1                 1 1 1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng