BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8               1 1     2           1                                         1                   1                   1 00
01 11 2 2 1           1           1                                                       1                         1 1   1 01
02 10       1                       1 1                         1 1               1       2       1     1                   02
03 10     2                   1               1 1       1     1                 1         1       1                         03
04 18                               1 1   1 1     1     1       1   1       1   1         1     1   1 1 2             1 1   04
05 11             1       1       1                           1   1     1   1     1                     1 1         1       05
06 14 1                 1               1 1     2         1 1   1 1   1       2                                           1 06
07 13   1 1   1         1       1                     1   1     1                               1 1 1     1         1       07
08 14   1     1     2         1                             1                 2     1 1       1           1       1 1       08
09 9         1 1                 1           1   1           1           1                         1 1                     09
10 10       3             1                         1                           1     1                 1     1     1       10
11 5                 1 1 1 1                                                                         1                     11
12 7 1       1 1                     1               1   1                                       1                         12
13 10       1       2                                 1         1   1 1                                   1     1 1         13
14 16               1         1 2   1             1 1         2               1       2   1         1             1     1   14
15 8           1           1   1         1               1       1   1                                       1             15
16 17           1         1       1   2         1   2     1     1     1     1 1 1   2 1                                     16
17 12                 1         1   1     1   1 1         1                 1 1         1     1                       1     17
18 8                     1                               1   2               1           1   1               1             18
19 9                         3               1       1                                 2     1       1                     19
20 8                         1                                   1         2         1       1           1         1       20
21 10       1 1     1                     1     1 1         1           1   1                                   1           21
22 12         1 1     3                     1 1   1         1         1                                 1     1             22
23 8     1       1               1                           1         1                       1   1                     1 23
24 13 1   1 1     1 1                           1     1           1       1   1   1             1                   1       24
25 2                                                                                                           1       1   25
26 8 1                   1 1                                     1         1 1       1                               1     26
27 7                 1                                         2   1 1   1     1                                           27
28 5     1                               1     2                                                               1           28
29 9     1                                       1               1 1 1       1             1   1           1               29
30 13                           1 1   1       1         1       1 1   1             1   1   1                 1         1   30
31 6       1                                       1             1           1                           1 1               31
32 10   1       1                         1               1       1                         1       1             1   2     32
33 7         1                 1   1                         1   1 1           1                                           33
34 15     1 2     1       1       1           1     2           1   2                                   1   1     1         34
35 5                                                   1                     1 1       1                               1   35
36 10     1                   1           1                 1                     1           1 1           1   1   1       36
37 8                   1 1             1           1       1                               1                 1       1     37
38 16 1     1     1       1           1     1 1     1                         1   2   1 1   1   1             1             38
39 14                       1   2   1 1   1             2   1 2                             1                   1     1     39
40 12 2                         1           1     1   1 1     1                         2     1 1                           40
41 10   1                                   3               1   1                 1   1                     2               41
42 11     1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1                                     1           42
43 7               1                                               2   1   1       1                                   1   43
44 18 1       1                           1   1 1   1                         1 2           1 2     1         1     1 1   2 44
45 11 1   1                   1         1                           1     1     1         1                     2   1       45
46 9             1     1                         1   1                 1             1                       1   1 1       46
47 13       1   1                 1                     1     1         1 1         1     1 1     1 1   1                   47
48 17           1     1   1         1 1 1             1 1 1           1             1   1     2       1               2     48
49 9           1 1 1   1                                                   1               1         1       1       1     49
50 16   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1                       1 1                 1     1 50
51 7   1                                                   1     1       1       1             1     1                     51
52 10             1       1   1     1     1       2                                   1               1   1                 52
53 12   1   1                         1           1     1       1       2   1         1   1                               1 53
54 13         1   1     1               1 1       1                     1         2       1 1                     1       1 54
55 9 1   1                                       1     1                 1           1               1     1       1       55
56 6                       1 2     1                                         1       1                                     56
57 8                                 1                 1   1               1                   1       1 1             1   57
58 5   1   1             1                       1                                                               1         58
59 5 1                 1                                       1                   2                                       59
60 5                       1                           1 1                                       2                         60
61 9   1           1                   1             1                                   1 1         1               1   1 61
62 9             1 1   1                     1                   1   1         1                     1           1         62
63 18 1 2                     1 1   1                             2   1     1                 1         1   1   3     1   1 63
64 9                                       1               1       2                   1             1     1 1         1   64
65 12         1     1           1                   1               1 1         1 1   1 1                   1           1   65
66 12                     1         1         1                 1     1   1                       1   2     1       1     1 66
67 12                     1 1   1                     1     1                   1     1     1           1 1 1       1       67
68 11   1                         1           1       1                 3                   1 1 1                         1 68
69 5             1                                       1                                     1     1     1               69
70 10     1                               1   1       1       1       1                   1               2       1         70
71 9 1       1                                 1                                 1               2     1       1       1   71
72 12 1       1             1       1   1       1           2           1               1 1       1                         72
73 16                   1               2                 1       1   1           1 1     1             2 1   2   1   1     73
74 15                   1         1                     1           1     3                   1     2       2       1 2     74
75 15     1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1                           1                 1   1   75
76 16   2     2     1   1           1       1 1                         1 1         2   2   1                               76
77 15           1   1   1     1     1                 1 2 1                 2       1                     1             2   77
78 13 1     1 1           1       1       1     1             1     1   1                     1 1                         1 78
79 8                             1                 1       1               1                                 1   2     1   79
80 8                   1                                       1 1           1     1   1                       1 1         80
81 8           2           1           1       1                         1                         1     1                 81
82 9           1     1     1               1 1                           1                 1           1         1         82
83 9             1       1         1   1           1                               1               1                 1   1 83
84 11         1                 1     1 1   1       1 1     1         1                         1   1                       84
85 11         1   1                                   1                           2               2 2           1         1 85
86 15                     1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1                       1     1 1     1         86
87 9                       1         1     1 1           1   1                 1                               1 1         87
88 9     1           1         1   1                         1           1                           1     1   1           88
89 9             1 1 1           1         1     1                                                 1   1               1   89
90 12   1                     1               1         1               1 1         1   1 1 1 1                           1 90
91 7             1         1                   1   1 1                                                 1           1       91
92 15       1     1         1       1   1 1 1             1   1     1                     1           1   1   2             92
93 11       1       1   1                               1 1                     2       1   1     1             1           93
94 16         1               1 1 1   1   1       1   1   1                 1     1       1   1           1   1         1   94
95 6                               1   1 1                     1                 1             1                           95
96 14           2       1         1     1   1   1   1     1     1               1       1   1                           1   96
97 17       1   2     1           1   1     1   1                       1     1     1 1       1             1 1   1     1   97
98 12     1           3                     1                       1 1         1               1 2       1                 98
99 9 1               1                               1                             1 1         1   1   1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
Ngày
/
Tháng