BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                             1         1                     1 1     2           1                                     00
01 14   1 1       1     1 1                   1   1 2 2 1           1           1                                           01
02 8                   1     1               1           1                       1 1                         1 1           02
03 11 1                 1       1 1                     2                   1               1 1       1     1               03
04 12     1               1                       1                               1 1   1 1     1     1       1   1       1 04
05 10           1           1                 1                 1       1       1                           1   1     1   1 05
06 16             1 1                 1         2   1                 1               1 1     2         1 1   1 1   1       06
07 9   1                                             1 1   1         1       1                     1   1     1             07
08 8                                 1           1   1     1     2         1                             1                 08
09 12       1                     1 1   1     1             1 1                 1           1   1           1           1   09
10 8                   1 1           1                   3             1                         1                         10
11 7   1         1 1                                               1 1 1 1                                                 11
12 9                         1       2             1       1 1                     1               1   1                   12
13 12         2                 1 1         1             1       2                                 1         1   1 1       13
14 14       1         1         1         1       1               1         1 2   1             1 1         2               14
15 11       1       1                 1   1                   1           1   1         1               1       1   1       15
16 17           1   2             1       1                   1         1       1   2         1   2     1     1     1     1 16
17 12             1         1       1         1                     1         1   1     1   1 1         1                 1 17
18 10       2             1         2             1                     1                               1   2               18
19 11 1               1   1 1 1   1                                         3               1       1                       19
20 10 1   1     1       1   1 1                                             1                                   1         2 20
21 14             1       1   2               1           1 1     1                     1     1 1         1           1   1 21
22 13                     1 1   1                           1 1     3                     1 1   1         1         1       22
23 10                               1 1 1 1   1         1       1               1                           1         1     23
24 15 1           1 1   1                       2   1   1 1     1 1                           1     1           1       1   24
25 4 1 2                                 1                                                                                 25
26 7                         1     1               1                   1 1                                     1         1 26
27 8           1           1                                       1                                         2   1 1   1   27
28 8     1 1 1       1                                 1                               1     2                             28
29 11   1     1       2     1       1                   1                                       1               1 1 1       29
30 11     1                   1 1                                             1 1   1       1         1       1 1   1       30
31 5                   1   1                             1                                       1             1           31
32 11 1 1                           1         1 2     1       1                         1               1       1           32
33 7                         1                             1                 1   1                         1   1 1         33
34 17     1     1     1                 1   1           1 2     1       1       1           1     2           1   2         34
35 2                             1                                                                   1                     35
36 9   1 1                   1       1 1               1                   1           1                 1                 36
37 7                                   1         1                   1 1             1           1       1                 37
38 11             1         1 1                     1     1     1       1           1     1 1     1                         38
39 19   1     1 1 2               1 1         1                           1   2   1 1   1             2   1 2               39
40 12         1       1           1   1             2                         1           1     1   1 1     1               40
41 8                                         1 1     1                                   3               1   1             41
42 14 1 1                 1                 1           1       1     1 1 1   1                   1       1   1         1   42
43 9           1   1         1       1                           1                                               2   1   1 43
44 8     1   1                                     1       1                           1   1 1   1                         44
45 11   1                     1     1     1 1       1   1                   1         1                           1     1   45
46 12         2   1           1   1   1           1             1     1                         1   1                 1     46
47 14   1           1           2       1       1 1       1   1                 1                     1     1         1 1   47
48 12     1                                 1                 1     1   1         1 1 1             1 1 1           1       48
49 8             1 1                       1                 1 1 1   1                                                   1 49
50 18 1           1               1     1       1 1   2 1     1 1   1     1 1       1           1 1                   1     50
51 9         1             1 1               1 1     1                                                   1     1       1   51
52 10                           1         1 1                   1       1   1     1     1       2                           52
53 13 1         1     1                   1           1   1                         1           1     1       1       2   1 53
54 13   1             1 1     1 1             1             1   1     1               1 1       1                     1     54
55 16   1   1     1 1 1     1   2 2           1     1   1                                       1     1                 1   55
56 9                           1 1 1         1   1                       1 2     1                                         56
57 9             1     1   1             1       1                                 1                 1   1               1 57
58 7   1                             2               1   1             1                       1                           58
59 6                     2                 1       1                 1                                       1             59
60 8                 1 1           1         1 1                         1                           1 1                   60
61 7 1             1                       1         1           1                   1             1                       61
62 8           1           1                                   1 1   1                     1                   1   1       62
63 18   1     1 1     1     1   1     1 1           1 2                     1 1   1                             2   1     1 63
64 4                                                                                     1               1       2         64
65 8       1             1                                 1     1           1                   1               1 1       65
66 11 1   1                     1         1       1                     1         1         1                 1     1   1   66
67 8                               1     1 1                           1 1   1                     1     1                 67
68 9                           1           1         1                         1           1       1                 3     68
69 7           2 1     1 1                                     1                                       1                   69
70 14     1   1                   1       1 2 1 1       1                               1   1       1       1       1       70
71 6     1     1                               1   1       1                                 1                             71
72 15     1 1           1 1   1         1           1       1             1       1   1       1           2           1     72
73 10           1 1                   1         1                     1               2                 1       1   1       73
74 12       1       1 1             1           1                     1         1                     1           1     3   74
75 14                         1             1           1         1   1   1     1   1 1     1 1 1         1         1       75
76 15       1   1         1                       1   2     2     1   1           1       1 1                         1 1   76
77 15 1               2                           1           1   1   1     1     1                 1 2 1                 2 77
78 11                 1                             1     1 1           1       1       1     1             1     1   1     78
79 9       2             1                 1   1                               1                 1       1               1 79
80 10   1 1         2   1   1                     1                   1                                       1 1           80
81 9                     1             1         1           2           1           1       1                         1   81
82 9       1   1       1                                     1     1     1               1 1                           1   82
83 16       2 2     1       1       1 1   2       1             1       1         1   1           1                         83
84 14 1                 1       1       1 1                 1                 1     1 1   1       1 1     1         1       84
85 9 1         1 1 1     1               1                 1   1                                   1                       85
86 14 1                                   2                             1   1 1 1   1 1 1 1                       1     1 1 86
87 8                   1               1                                 1         1     1 1           1   1               87
88 9         1                     1         1         1           1         1   1                         1           1   88
89 10   1               1         1     1                       1 1 1           1         1     1                           89
90 8     1                                     1     1                     1               1         1               1 1   90
91 7             1                         1                   1         1                   1   1 1                       91
92 15 2       1                       1 1                 1     1         1       1   1 1 1             1   1     1         92
93 10         1           1 2                     1       1       1   1                               1 1                   93
94 14 1             1                 1 1                   1               1 1 1   1   1       1   1   1                 1 94
95 10       1 1 1   1           1       1                                         1   1 1                     1             95
96 14     1                       1     1     1               2       1         1     1   1   1   1     1     1             96
97 14                   1       1   1   1   1             1   2     1           1   1     1   1                       1     97
98 9       1         1                                 1           3                     1                       1 1       98
99 9     2           1           1 1           1   1               1                               1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
Ngày
/
Tháng