BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                   1       1   1     1             1                   1                         1             1     1 00
01 9         1             1               1         1                 1     1   1           1 1                           01
02 11     1   1               1               1                               1           1   1     1   1     1     1       02
03 9         1                   1             1               1                       1 1         1 1                   1 03
04 13   1     1   1       1 1                 1         2                 2       1                 1                 1     04
05 9                         2             2   1   1   1                                                   1       1       05
06 11   1     1   1     1   1     1                         1                         1         1 1       1                 06
07 5                                                 1           1     1                                           2       07
08 15 1 1         1                 1 1                   3                 2 1       1     1     1           1             08
09 11                         1   1     1                 1 1         1   1   2                   1                       1 09
10 15       1           1         1                       1     1 1     1       1 1             2 1 1           1         1 10
11 11             1     1                             1   1           1       1     2         1     1                   1   11
12 10   1                     1 1                             2 1                 1                 1     1         1       12
13 10     1 1             1                 1             1             1 1               1                           1 1   13
14 11       1 1 1                       1   1                         2     1                     1     1       1           14
15 14       1       2 1     1   2   1   1                 1           1                 1         1                   1     15
16 13             1 1                     1     1 1         1                               1       1       2   1 2         16
17 9     1                           1           1 1 1       1             1       1                       1               17
18 10             1                                                     1           1         1   1       1 1     1 1   1   18
19 15   1         1     1 1                 1     1             1         1     1     1       1 1       1               1 1 19
20 20               2   1         1   1             1       1 1 1   1           1   1 1 1             1 1     2         1 1 20
21 6       2     1                       1   1                                               1                             21
22 12 3                 1       1           1       1               1   1       1                         1             1   22
23 6       1   1       1                                           1                                         1           1 23
24 15   1 1   1 1             1               1 1   1 1       1   1 1               1                     1 1               24
25 14 1           1   1         2     1       1                 1   2           1   1               1                 1     25
26 13 1                   1                         1     1 1           1 2           1       1     1   1     1             26
27 7         1       1   1                                                 1               1           1 1                 27
28 10       1                 1   1     1       1 1                       1                 2                             1 28
29 9         1     1   1             1       1           1                                         1       1         1     29
30 6                                               1 1           2                         1       1                       30
31 8       1       1                                                           1             1 1       1         1   1     31
32 15   1 1           1 1 1 1                                 1                   1   1       1     1           2   1   1   32
33 14                 1                 1             1     1 1               1       1 1       1   1 1     1 1     1       33
34 10       1     1             1   2       1         1     1                     1                                   1     34
35 9     1           1                     1 1       1             1 1 1                                       1           35
36 5   1         1                                     1                 1           1                                     36
37 6                       1   1                                         1           3                                     37
38 6               1 1 1                                                                     1 1               1           38
39 9           2   1                                                 1             1   1   1       1           1           39
40 14   1     1     1                   1 1     1 1 1                   1   1       1     1                   1 1           40
41 11                   1             2       1   1       1 1               1         1                   1       1         41
42 13         2 1           1           1       1     1 1       1     1     1                                 1           1 42
43 4                                               1       1 1                                         1                   43
44 12         1 1                       1   1 1   1             1     2                                               2   1 44
45 15     1     1   1 1           2       1 1 2                                         1     1       1       1 1           45
46 9 1             1           1               1           1 1   1                                     1       1           46
47 14 2   1     1   1   1       1 1                           1               1   2     1 1                                 47
48 6                   1                 1     2 1                                               1                         48
49 11         1               1           1                 1         1       1     1         1   1   1     1               49
50 9                                                   1         2                   1           1   1           1   2     50
51 8                         1         1                         1     1               1         1       1       1         51
52 11                             1       1       1         1   1                   1 1                   1       1 1     1 52
53 13     1         1 2   1 1     1                 1     1                   1             2                         1     53
54 9                   1           1     1         1                     1   2 1                                 1         54
55 10             1           1     1             1             1       1   1 1               1                       1     55
56 15               1       1     1         1       1                 1       2 2 1       1           1         1 1         56
57 9             1         1                                   1                       1 2     1     1             1       57
58 6             1           1                                                   1                 1                   2   58
59 2 1                                                                                               1                     59
60 16 1   1   1 1         1 1         2                 1                 1           1               1   1   1         1 1 60
61 10       1         1       1                 1                     1       1                           1     1 1       1 61
62 9   1                                                       2   1 1   1         1           1     1                     62
63 9                               1         1   1     2           1                           1             1   1         63
64 9 1       1                               1         1         1       1         1           1           1               64
65 9 1     1                   1                   1                   1                                   3             1 65
66 7                             2                           1           1 1   1                                   1       66
67 12     1           1     1         1           1       1   1 1               1         1                         1   1   67
68 7       1                     1   1         1                                 1               1 1                       68
69 14           1               1 1   1   1                       1 2         1 1   1   1         1         1               69
70 11         1 1       1 1               2 1             1                                 1   1                     1     70
71 10             1       1               1 1           1 1                         1           1 1                 1       71
72 6       1     1                                               1     1         1                                     1   72
73 8   1       1       1                       1     1           1         1                 1                             73
74 7           1     1                               1     1               2               1                               74
75 13             1       1   1         1               2     1                   1               1   1       1         1 1 75
76 12     1       1         1 1                   3                                             1     1       1     1 1     76
77 16   1             1     1   2     1   1 1 1             1                       1       1         1   1 1 1             77
78 13     1     1                       1       1     3           1       1             1       1                 2         78
79 12 1 1 1     1   1     1           1   1                 1                             1             1               1   79
80 19   1 1                         3 1       1     2       1 1               1 1   1 1   1   1 1               1           80
81 14   1           1               1 1 1             1                 1   1   1 1           1         1         1 1       81
82 8                                   2                   1           1                 1           2 1                   82
83 16 1     1                                 1 1   1 1 1       1   1   1 1             1 1   1                 2           83
84 12   1       1           1   1   1   1               1       1               1       1               1 1                 84
85 8 1                                                             2           1         1 1           2                   85
86 6                     2                     1             1                 1                                         1 86
87 14       1                     1     1 2 1     1               1         2     1   1                 1 1                 87
88 9                     1                 1     1 1                 2 1       1       1                                   88
89 11 1       1     1 1                                       1     1                               1 1           2     1   89
90 13                 1   1     1           1 1                       1 1 1             2   1     1                   1     90
91 8       1                           1                           1 1                     2           1     1             91
92 18                 1           1 1                   1 1                       1 1   1 1     1 1         1 1 1       2 2 92
93 10                 1 1   1         1       1 1                 1                                         1   1       1   93
94 6                               1                     1     1                 2           1                             94
95 14   2   1                             1       1   1           1                       1       1     1 1   1     2       95
96 11           1           1       1                   1 1 1 1   1                         1               1     1         96
97 11 1   2               2   1     2                               1                     2                                 97
98 11                         2 1       1           1                                 1     1       1     2           1     98
99 12     1                 1 1       1         1             1 1   1       1           1                 1           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
Ngày
/
Tháng