BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9 1       1       1                                       1             1     1     2         1                         00
01 6             1   1                                             1   1 1                 1                               01
02 10                 1 1   1         1   1       1     1                                               1   1     1         02
03 15             1                 1         1     1     1       1                   1   1   1         1 1 1 1           2 03
04 10                     1                 2 1               1                             1 1     1                 1   1 04
05 12                 1   1                   1   1   1   1   1     1         1           1     1                       1   05
06 13                   2           2                                       1         1       3       1 2               1   06
07 8 1   1     1                                                   1                 1         1                   1     1 07
08 9   2   1                                                   1 1   1               1   1                       1         08
09 8             1 1                           1           1     1                               1       1           1     09
10 16                   1   1     1             1         1 1                   1       1   1   1 2               2   1   1 10
11 9                                               1 1         2   1     1               1     1 1                         11
12 14         1   1 1   1   1   1     1       1   1         1                       1             2                       1 12
13 11                           1 1   1   1           1             1       1 1         1                 1         1       13
14 10     1                   1           1 1     1                                 1       1     1                 1 1     14
15 16   1     1 2     1 1   1         1             1   1                                       1   1         1   1     1 1 15
16 10         1 1   1       1   1 1         1   1       1                                   1                               16
17 6                                             1                 1           1       1 1         1                       17
18 14 1 1       1   1         1               1       1                       1                         1     1     2 2     18
19 13   1                 1 2           1     1 1               1       1     1 1                             1       1     19
20 10             1   1             1 1           1         1                         1       1       1           1         20
21 10   1                     2               1         1 2                           1   1                             1   21
22 11               1     1     1 3     1               1       1     1       1                                             22
23 8             1       1                         1                         1 1 1     1 1                                 23
24 9               1                       1         1       1             1   1                 1 1               1       24
25 6             1       1   1                                             1                 1                       1     25
26 9           1 1       1     1     1       1   1     1                 1                                                 26
27 9             1             1         1             1   1                                   1       1 1   1             27
28 10                             1     1                   1             1                     1   1 1     1 1           1 28
29 13 1 1 1     1       1                                 1       1     1 2               1         1                     1 29
30 8             1   1             1             1                                 1         1                   1       1 30
31 10   1     1                           1   1               1     1                       2                   2           31
32 14 1 2     1           1         1               1               1   1 1   1                   1         1         1     32
33 11             1     1     1         1                       1         1         1         2                 1       1   33
34 10         1                                                       1   1 1             1     1 1       1     1 1         34
35 12     1                         1   1 1 1   1             1       1               1   1       1                   1     35
36 12       1         1           1   1   1 1                                 1 2 1           1             1               36
37 4                           1                                                           1         1   1                 37
38 14                     1 1 2     1   2         1                                   2         1         1   1     1       38
39 14 1 1                                 1 1                     1       1     1       1       1     1         2 1       1 39
40 8                           1                                   1   1         1       1 1               1       1       40
41 10     1           1           1           1         1               1                           1                   2 1 41
42 13                 1   1                 1         1 1 1   1         1             1   1     1                 1 1       42
43 9       1   1   1                           1               1 1 1   1                           1                       43
44 17   1   1   1           1   1                     1 2       1           1 1           1   1             1   1     1   1 44
45 8           1                   1 1                   1               1         1                   2                   45
46 17     2 1 1                 1 1           1     1 1       1   1               1     1 1       1     1           1       46
47 9           1           1           1       1 1                   1 1                               1               1   47
48 10 1                         1     1                 1               1             1           1 1           1   1       48
49 14                 1     2 1     1         1     1             1                     1 1       1           1 1   1       49
50 8                       1       1     1         1                 1             1                   1             1     50
51 11     1       1           1   1                   1   1       1 1       1                     1   1                     51
52 8       2       1                               1       1           1                   1                   1           52
53 5                                           1                 1             1                   1 1                     53
54 18                     2     1           1 1 1 1 1   1       1 1     1     1 1       1       1   1       1               54
55 11     1       1 1                     1   1         1           1             1         1               1     1         55
56 16           1     3       1       1           1     1                   1   1     1             1     3     1           56
57 12     1                 1 1                 1     1 2     1   1             1                   1   1                   57
58 8                         1                       1               1         1 1           1                     1     1 58
59 16 1 1           1                   1                       2       2 1 1 1   1   1     1         1   1                 59
60 7                           1     1     1                                       1   1           1 1                     60
61 13                           1 1 1         2   1   1     1       1               1         1 1               1           61
62 10     1   1                         2   1     1             1                                                       2 1 62
63 7       1 1     1                               1                 1                 1   1                               63
64 17 1     1 1                 1 1             1 1       1   1                   1         1   2             1 1 1     1   64
65 13     1         1                       1             1 1         1         1   1 1 1           1           1   1       65
66 10             1 1                   1 1         1       1                                             1 1     1   1     66
67 10     1             1 1                               2 1               1     1                         1     1         67
68 11   1                         1 1     1           1         1           1   1       1               1   1               68
69 8                                   1             1         1                   2             1         1     1         69
70 12     1 2                         1           1           1             1 1     1       1             1             1   70
71 12 2       1 1           1             1           1         1   1 1 1                                               1   71
72 15 1     1 1 1     1                     1           1           2             1 1           1   1     1             1   72
73 11           1 1     1     1           1           1               1                   1         1 1     1               73
74 13 2           1     1             1                     1     1           1   1     1     1 1               1           74
75 12         1 1       1                   1                     1     1         1 1         2       1   1                 75
76 10                 1               1   1   1       1       1             1       1                         1       1     76
77 8 1       1                                     1                               1       2           1 1                 77
78 13           1   1       1           1       2     1   1     1                 1                   1         1       1   78
79 10     1 1             1               1                       1       3                           1                   1 79
80 8               1               1     1 1               1       1 1                                               1     80
81 9           1                                   1       1 1                       1 1               2   1               81
82 7       2                         2         1                         1                               1                 82
83 9   1 1             1             1                     1           1   1                         1       1             83
84 14               1   1   1 1   1                 2       1 1               1 1                 1                   1   1 84
85 12                 1       1         1           1           1       1       1     1       1       1       1   1         85
86 15   1     1   1     1 1       3             1 1 1             1   1   1       1                                         86
87 8 1                       1         1       1                     1                                 1           1   1   87
88 7 1                 1                                   1   1           1     1                         1               88
89 10                       1                 1           1       1               1   1               1     1 1     1       89
90 11   1 1   1     1 1 1 1         1   1                                     1                                         1   90
91 7                     1   1                                     1 1       1                                   1     1   91
92 15       1           1       1               1                             1         1       1       1 1 1 2   1   1   1 92
93 5             1                         1     1                                                             1   1       93
94 13   1                           1                         2   1         1   1 1       2           1       1       1     94
95 10         1                 1     1                   1           1     1       1   1           1           1           95
96 6       2             1               1                                         1                               1       96
97 6                               1   1                     1               1             1                 1             97
98 9 1   1                         1       1               1 1       1               1               1                     98
99 8               1           1               1         2           1   1                                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
Ngày
/
Tháng