BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/05/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11 1               1                   1             1                       1         1     1         1       2 1       00
01 9     2           1         1               1                               1                 1 1                     1 01
02 7   1                                       1   1                       1 1 1                           1               02
03 11         1 1               1     2 1   1 1               1             1                 1                             03
04 13         1 1       1     1               1 1   1 2           1                         1         1                   1 04
05 14                       1 1 1         1     1                         1               1   1 1 1 1     1 1           1   05
06 9                                         1 1 1         1         1       1                             1       1 1     06
07 7         1                     1           1         1                           1         2                           07
08 9     1             1   1               1   2           1 1                       1                                     08
09 12         1 1     1       2                     1                       1   1     1   1                 1       1       09
10 6                         1     1   1     1                 1                                                     1     10
11 6       1             1             1             1               1                               1                     11
12 14 1               1 1 2                     1   1   1   1           1               1   1   1         1                 12
13 9   1 1       1                                           1                   1           1             1   1   1       13
14 11                 1                 2   1 1     1           1                 1       1                     1     1     14
15 11       1                 1                   1 1   1 1 1     1                                     1             2     15
16 15 1   1         2 1         1 2         1 1               1           1 1           1                             1     16
17 11                 1         1           1                             1                     1   1   1 1   2 1           17
18 12         1   1             2       1       1               1     1       1                   1     1             1     18
19 12 1       1           1       1     1           1   2       1             1       1                       1             19
20 9           1 1         1       1                   1         1       1     1               1                           20
21 9                         1                 1           1       1         1 1     1   1               1                 21
22 13 1                   1             2                               1 1           1   1       1   1     1     1       1 22
23 11 1                     1   1   1 1           1                 1       1       1       1 1                             23
24 13 1 1             1         1   1       1   1       1                               1       2       1               1   24
25 10           1                         1             1                 1     1   1                   1 1 1             1 25
26 5 1       1                                                 1                 1 1                                       26
27 11             1 1 1       1   1   1                               1       2                                           2 27
28 10               1                 1                       1         1               1 2 1     1                     1   28
29 9 1   1 1       1               1               1             1                   1 1                                   29
30 17     1 1               1   2 1 1     1         1         1         1 1       1         1   1     1   1                 30
31 6   1   1   1       1     1                     1                                                                       31
32 9   1 1     1           1             1         1   1                 1                                     1           32
33 12       1           1   1                           1                     1   1 1         1         1   1         1   1 33
34 6                       1                     1   1                           2                               1         34
35 13       1           1                 1     1           1   1         1       1   1               1           2 1       35
36 12                             1   1   1               2                   1 1         1 1         1         2           36
37 6                                                           1               1     1               1 1       1           37
38 9               1                   1             1                               1 1     1         1     1           1 38
39 9         1                       1                         2   1 1             1             1       1                 39
40 8             2   1                                               1             1                       1 1   1         40
41 9       1           1         1         2                 1 1                                             1   1         41
42 11                         1   1 1                           1 1 1       1                   2 1           1             42
43 8               1                               1           1                 1 1               1         1         1   43
44 9       2       1             1                               1 1 1 1           1                                       44
45 10   1           1                 1                   1                         2 1         1   1           1           45
46 8         1             1     1                           1     1   1                                           1   1   46
47 11         1                     1       1 1       1 1   1                   1         1                 1         1     47
48 16         1         1   1         1             1     1 1             1       1         1     1     1         1 2 1     48
49 13                       1   1   2             1   1     2         1       1                     1                 1 1   49
50 11 1       2   1   1                       1                   2         1                             1 1               50
51 7         1     1                     1                       1           1         1             1                     51
52 10   1         1 1                       1           1 1                                 1     1 1         1             52
53 16             3     1 2                   1     1 3       1               1         1                     1         1   53
54 7       1                               1           1       1   2         1                                             54
55 8 1                           1       1                                                   1               1   1     2   55
56 18 1               1     1           1         1         1   1     1 1   1 1   1           1     1     1             1 2 56
57 8   1                 1           1                       1                                       1   1         1     1 57
58 9   1     1                             1 1                       1           1 1             1                 1       58
59 12           1   1   2       1           1         1           1         1                                 1       1   1 59
60 16 1 2 1     1 1     1                   1       1     1             1               1         1             1 1   1     60
61 12           1     1                           1   1 1     1         2 1                 1   1             1             61
62 10                     1 1                   1                     1   1         2   1     2                             62
63 8     1     2       1                                                       1 1                       1     1           63
64 9   2                     1                   1             1                   1   1                   1     1         64
65 14     1           1         1   1                 1           1 1     1       1   1 1               1   1   1           65
66 9             1                               1 1   2   1                 1                         1   1               66
67 8               1                             1                       1 1       1 1           1                       1 67
68 9 1 1                   1                                 1     1   1 1               1                         1       68
69 8 1   1                   1       2           1                 1       1                                               69
70 9         1                                           1 1       1   1                   1         1 1         1         70
71 9     1             1 1       1   1           1                     1                   1     1                         71
72 10               1   1 2         1       1       1                                 1       1                       1     72
73 6   1               1             1                       1                                                       1 1   73
74 12           1 1         2                 1                           1 2       1               1       1         1     74
75 7                                   1                   1 1     1 1 1                           1                       75
76 16 1                   1   1         1   1   1     1                     2     1       1 1                 1 1   1     1 76
77 15   1                     1           2 1       1           1       1                 2     1       1   1 1 1           77
78 8           1 1                     1     2                   1                                             1   1       78
79 15               1         1           1                   1               1   1     2             1 2 1       1 1 1     79
80 14     1 1                       2   1       1         1     1           1         1     1         1   1 1               80
81 17                         1     1   1     2 1 1         1 2     1               1   1             1   1     1   1       81
82 18       1     1     1           1   1             1             2           2         1         2   1           2   2   82
83 16             1             1         2               1       1   1         1       1 1 1 1     1   1 1   1             83
84 14     1   1                                 1       1   2         1               1     1     1   1       1 1       1   84
85 10       1       1             1                       1                 1 1               1   1       2                 85
86 8       1                     1                       1           1         2             1                   1         86
87 9       1     1               1       1                                                     1   1             2       1 87
88 10                           1   1 1   1               1           1               1 1         1 1                       88
89 8 1   2               1                 1                                               1 1               1             89
90 12                 1         1             1   2   1   1 1     1                           1       1                 1   90
91 11                 1               1   1           1           1 1     1   1                     1             1 1       91
92 7       1                     1                                   1                   1   1       1                 1   92
93 12       1       1   1             1           1       1       2               1                   2               1     93
94 11   1     1               1       1           1                   1     1                   1                       1 2 94
95 10           1     1           1     1 1               1             1 1     1                   1                       95
96 11           1         2 1     1                                                 1 1   1 1 1                         1   96
97 13     1     1   1         1 1                     1 1           1           1       1         2             1           97
98 11                     1                       1           1 1 1     2                   1   1   1   1                   98
99 13 1 1       1     1   1 1                 2           1                       1                         1   1         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
22
/
01
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng