BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6               1                         1         1     2                       1                                     00
01 13                       1 1           1                     1 1 1     1         1 1       1           1   1         1   01
02 11   1                     1 1     1               1                         2         1         1   1             1     02
03 13       1   1       1       2                 1         1 1           1     1 1   1           1                         03
04 5                             1 1     1       1                     1                                                   04
05 8         1   1                               1       2     1                           1                             1 05
06 14     1     1 1   1   1         1         1           1     1     1 1   1                   1         1                 06
07 11                           1       1 1         1       1 1             1   1       1         1             1           07
08 12 1 1               1         2             1     1       1       1                             1                 1   1 08
09 7                                 1           1   1               1                                 1 1 1               09
10 10                         1 1   1       1   1           1           1                       1             1   1         10
11 15       2     1 1                       1             1   1     1       1     1               1 1                 2   1 11
12 8                     1             1                       1           1                                 1   1 2       12
13 12     1       1         1       1                 1           2 1                       2     1           1             13
14 13                       1 1       1       1                   1             2   1 2 1                           1     1 14
15 15         1         1                 1   1     1 1     1           2           1       2 1       1               1     15
16 15       2                           1 1         1 1         1   1 1     1             1           1       1   1 1       16
17 6                     1                 1 1                             1                 1           1                 17
18 5                           1 1     1       1                                     1                                     18
19 8               1       1         1   1 1           1           1                                     1                 19
20 13           1   1       1       2                                       1   2           1   1     1           1 1       20
21 13             1           1     1 1         1       2 1               1   1       1                         1       1   21
22 16             1   1 1       1   1         1 1           1     2       2             1               1           1     1 22
23 13   1                           1     1       1   1         1   1               1         1     1             1   1 1   23
24 10             1     1 1                                                             1       1 1 1     1 1 1             24
25 14                 1                   1 1 1     1             1   1       1 1 1 2 1                     1               25
26 9 2       1   1                                   1 1                 1                                   1 1           26
27 9     1                           1       1                   1       1                   1 1         2                 27
28 10                   1 1           1   1                           1       1         1   1           1               1   28
29 10     1                           1 1         2               1 1               1                       1           1   29
30 8 1 1                 1                             2                                       1 1     1                   30
31 9             1         1     1                           1                                   1   1     1       1 1     31
32 8 1           1                 1               1                                     2 1       1                       32
33 10     1         1 1     1                       1   1     1         1                         1           1             33
34 14         2     1   1   1       1   1                     1                     2               1   1   1           1   34
35 9     1   1                                       1 1                   1           1   1   2                           35
36 10           1     1     1                   1       1                           1                   1         1     2   36
37 9         1     2           1                         1                       1                 1       1   1           37
38 17       1 1           1 1 1   1         1             1         1 1   1 1 1 1             1         1           1       38
39 15                           1 1 1   1   2 1       1     1               1   1   1     1   1                       1     39
40 9           1         1     1                                       2     1       1               1       1             40
41 8       1 1                                             1   1         1       1       1         1                       41
42 9   1           1   1 1 1                   1   1                                                 1         1           42
43 14       1           1     1         1 1   1 1   1             1               2           1           1     1           43
44 15           1             1       1   1 1     1   1       1     1     1               1             1   1         1 1   44
45 11               1       1                       1 1     1         1       2         1       1                         1 45
46 12         1   1   2             1         1     1                         1               1   1 1   1                   46
47 9                         2 1 1 1                               1               1     1       1                         47
48 11           1       1                   2                 1       1         1   1           1   1                     1 48
49 7                                 1                           1 1                               1         1         1 1 49
50 5                           1 1                     1             1       1                                             50
51 13   1               1 1         1   1                   1   1                 1     1         1           1       1   1 51
52 10   1                             1 1 1               1       1       2                               1     1           52
53 6       1       1                             1       1 1                                                   1           53
54 7                       1                     1                 1 1         1         1                             1   54
55 12 2     1   1     2         1                 1 1     1                   1   1                                         55
56 9           1                           2   2 1                                                             1 1 1       56
57 11       1                 2           2                     2                 1     1                       1       1   57
58 10           3     1                     1                   1                           1             1       2         58
59 12       1     1                             1       1 1           1   1   1           2     1           1               59
60 9               1 1         1                   1                   1   1               1   1       1                   60
61 8       1           2 1               1                               1               1                           1     61
62 14     1     1         1           1         1   2   1 1                             1         1         1   1       1   62
63 6             1                                       2             1       1                             1             63
64 10     1             2             1         1         1                                 2   1                         1 64
65 14         1     1                           2               2       1   2     1         1             2 1               65
66 14 2                           1             1 1         1   1                   1 2             1 1   1 1               66
67 7           1   1 1           1                                           1                         1     1             67
68 7               1                                   2                                         1   2     1               68
69 7 1                           1                                                                       1       2     2   69
70 6                                       1                       1 1       1                       1                   1 70
71 14 1   1                                       1   1     2       1     1     1       1         1               1     1 1 71
72 13 1     1         2             1       1         2       1         1             1             1             1         72
73 14 1 1 1   1   1         1         1                       1                       1       1 1   1           1     1     73
74 11                                 1     1         1 2                   1               1 1 1     1       1             74
75 17             1 1     1 1       1     1 1 1               1       1                   1     1     1           1 2 1     75
76 13 1       2             1                 1 1     1                                   1 1   1 1         1         1     76
77 10           1           1     1                   1                       1       1 1               1           1     1 77
78 9                         1   1               1         1       1           1             1           1         1       78
79 14 2 2 1             1             1 1     1           1                 1               1 1     1                       79
80 9                                             1               1   1 1 1         1                   1     1   1         80
81 10           1             1         1                           1 1 1                   1             1   1         1   81
82 12   2                   1                 2 1           1           1                         1                 1 1   1 82
83 8             1           1         1                         1       2 1                                     1         83
84 13   1 1       1   1   2             1 1                       1               1 1               1       1               84
85 5                             1     1                   1     1                 1                                       85
86 8                                         1                 1                 1 1   2     1           1                 86
87 11     1                     1       1           1             1                           3   1             1 1         87
88 10                   1 1                                 1 1         1                               1     1     2 1     88
89 15         1 1             2 1         1   1               1 1               1               1 1         2           1   89
90 10   1   1                 1                               1         1         3                   1 1                   90
91 10   1                 1           1             1                 1       1   1                     1   1         1     91
92 10       1       2 1             1               1         1                                       1               1   1 92
93 11 1 1     1                       1           1       1                           1               1 1       2           93
94 11         1                   1                     1         1         1   1     1 1 2                         1       94
95 13 1   1   1         1         1                         1                         1 1 1                   1 1 1 1       95
96 8       1   1 1             1       1                               1                     1                           1 96
97 15   1 1 1         1   1             1                 1     1   2       1 1       1 1             1                     97
98 12     2                     1 1               1                   1       2           1         1 1         1           98
99 11   1 1           1                             1           1                 1     1             1         1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
07
/
02
04
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
Ngày
/
Tháng