BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9         1       1                 1     1   2 1 2                                                                     00
01 14   1       1     1       1                 1   1         1         2     1   1       2     1                           01
02 11           1           1     1       1       1 1     1 1                                     1   1 1                   02
03 8     1 1                     1   1                                                     1             1       1 1       03
04 10               1                 1                   1 1 1                     1 1           1 1                   1   04
05 13           2           2             1   1 1                 1                       1 1           1     1       1     05
06 10                 1         1 1           1 1                 1 1     1                           1               1     06
07 13 1 1             1                                                 1   1       1     1     1   1     1         1     2 07
08 2       1                                                                                 1                             08
09 9     1     1   1     1       1                                       1               1           1   1                 09
10 9             1   2 1     1                   1               1                                   1 1                   10
11 13   1         1                 1 1 1           2     2     1                       1   1                       1       11
12 6                         1                   1 1     1                   1     1                                       12
13 8   1   1                       1 2   1             1                   1                                               13
14 16         1 1   1           1     1     1   1                       1     1     1               2         1 1       1 1 14
15 14           1   1 1       1     1             1         1             1         2           1               1 2         15
16 11                   1 1       1 1           1         1           1           1           1       1     1               16
17 14 1       1   1     1             1                           1         1     1             2   1 1 1                 1 17
18 11                             1 1                     1   1 1                     3           2                 1       18
19 9     1                 1     1     1 1                                         1       1                         1 1   19
20 12 1             1   1       1             1           1 2       1                                   1       1     1     20
21 11     2     1             1                 1         2     2     1                                           1         21
22 14     1 1 1             2             1         1         1         1 1               1             1 1           1     22
23 11                                 1   2             1       1 1       1               1     1     2                     23
24 9           1       1 1         1                               1   1         1   1               1                     24
25 11 1   1     1                             1         1               1       1                               1 1 1   1   25
26 12         1             1   1                                   2     1           1     1           1   1   1   1       26
27 10       1     1     1                   1 1 1                           1                   1                       1 1 27
28 7                             1     1   1           1           1         1                                           1 28
29 8 1                     1 1                                               1                 1         1   1         1   29
30 6             1   1           1   1       1                               1                                             30
31 10     1   1         1 1     1       1     1                                 1                       1     1             31
32 18 1 1 1   1   1     1                 1                 1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1   32
33 10                     1         1   1   1         1 1                             1     2               1               33
34 10 1               1                   1   1                                                       1     1 1     2     1 34
35 7   1                               1                       1                 1           1                     1 1     35
36 9   1             1                     1 1                                   1   1 1               1                 1 36
37 17       1         1         1     1   1           1         2     1           1 1                       2   1         3 37
38 12                 1         1       1   2   1                     1   1       1                     1           2       38
39 11   1   2                                       1         1           1 1 1         1         1               1         39
40 11 1     1       1               1       2                         1 1   1   1                     1                     40
41 11     1     1                     1                         1             1 1   1       1 1     1                   1   41
42 15       1 1 1                       1             1             2 1 1           1         1   1           1   1     1   42
43 11                                                   2         1           1   1   1       1 1         1       1     1   43
44 9                                                     1   1   1       1   1   1               1             1 1         44
45 15             1               1               1           1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1 45
46 10 1         1     1                     1 1   2             1                       1                                 1 46
47 16       1   1 1                 1 1           1             1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             47
48 7                   1     1   1                                                                   1       1   1   1     48
49 7           1   1           1 1                         1               1                       1                       49
50 14       1                         1                     1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1 50
51 11           1 1 1                   1             1   1                           1 1   1         1     1               51
52 13     1             1   1           1         1             1 1             1             1     1             1 1   1   52
53 11               1                         1   1     1           1       1 1               1           1 1           1   53
54 9   2               2 1                     1                     1     1                                         1     54
55 12   2       1 1               1               1           2               1                           1         1   1   55
56 16 1               1   1 1 1       1     1   1 1 1                           1           1   2 2                         56
57 7   1                 1                                 1 1           1           1       1                             57
58 13     1         2   1 1               1         1   1   1 1         1               1   1                               58
59 9               1     1                 1         1                     1     1             1   1   1                   59
60 17 1 1           1         1 1   1 1   1             1     1     1                     1               2   1 2           60
61 12       1       1           1   1                 1             2         1         1             1     1           1   61
62 14 1   1                   2 1   1     1                         1   1               1             1         2   1       62
63 8                     1                           1     1         2   1                       1       1                 63
64 10   1                                 1     1   1         2   1             1                                   1 1     64
65 6                   1                       1       1                   1                                 1     1       65
66 8                                   2                                     1               1     1   1   1           1   66
67 10         2               1 1     1 1   1               1           1                                           1       67
68 8         2                                         1                   1       1               1         1       1     68
69 8 1               1     1             1             1                       1           1               1               69
70 6     2                                         1 1 1                                                   1               70
71 9         1         1         1                               1                     2     1 1     1                     71
72 9       1                     1     2                               1 1                       1     1   1               72
73 8                     1   1                   1     1                 1                       1       1           1     73
74 18               1       1     1 2         1       1     1         1         1     2 1 1   2     1           1           74
75 16           1 1                   1       1   1     2   1 1       1         1 1 1       1         1       1             75
76 8               1 1       1                           1           1                 1                         2         76
77 4 1       1                           1                                                                           1     77
78 12     1 1     1             1   1         1     1     1       1         1             1                   1             78
79 13   1     1                                 1   1       2   1       1 1       1     1                 1       1         79
80 10       1     1           1           1     1           1         1                           1 1                     1 80
81 12 1       1   1                 1         1 1 1                                 1 1       1             1     1         81
82 11 1                 1   1 1             1         1                         1 1                 1             1     1   82
83 8                         1                                   1           1   1               2 1   1                   83
84 10               1                                 1       1 1           1 1 1   1   1             1                     84
85 13             2   1             1               2                 1         1 1             1               1 1   1     85
86 8                     1                 1                     2 2           1       1                                   86
87 19               1     1 1 1   1                 2           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1   87
88 7                     1     1                       1                                       1         1           1   1 88
89 7 1                           1                       1   1               1                                       1 1   89
90 11       1             1     1                                     1           1 3               1       1   1           90
91 17   1         1       1 1               1         1   1     1               1         1   1 1         2   1           2 91
92 6                   1                   1                         1                     2                   1           92
93 12                     1     1       1   1 1 1               1       1             1   1                   2             93
94 6                   1   1             1                                             1   1                 1             94
95 8                                             1   1     1           1                 1 1             1   1             95
96 9     2   2                 1                     1                                   2         1                       96
97 12                       1   1   1   1       1     2           1 1       1           1               1                   97
98 11       1         1               1         1         1         1 1                       1         1       1     1     98
99 9 1 1         1         1                 1           1                               1 1                         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
19
/
09
15
/
09
12
/
09
08
/
09
05
/
09
01
/
09
29
/
08
25
/
08
22
/
08
18
/
08
15
/
08
11
/
08
25
/
07
21
/
07
18
/
07
14
/
07
11
/
07
07
/
07
04
/
07
30
/
06
27
/
06
23
/
06
20
/
06
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
Ngày
/
Tháng