BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9       1                     1                               2 1   1       1                 1                 1       00
01 7                           1                                               1             1 1           1           2   01
02 15   1 1 1     1           1               1             1           1     1     1           1     1 1       1     1     02
03 12 1             1 1   1   1               1 1 1                       1             1 1                   1             03
04 17 1       1         1 1         1   1     1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               04
05 9           1         1   1 1   1           1             1   1                                               1         05
06 9                   1   1                           1       1   2 1                 1         1                         06
07 14   1       1 2                 1       1                               1             1 1 1     3     1                 07
08 9     1                                           1         1 1                   1 1                     2         1   08
09 12               1           1         1                 1 1       1           1   1     1     2               1         09
10 16     1     1   1   1           2   1 1 1 1 1     1                       1 1                         1   1             10
11 12         1   1   1           1           1             1             1     2                               2         1 11
12 11               1 1     1                     2             1   1                     1           1         1   1       12
13 7     1 1               1                                       1                     1                           1 1   13
14 11   1   1       2                     1 1 1               1         1     1                   1                         14
15 11       1               1 1                     1         1               1 1         1       1               1       1 15
16 10                       1             1   1         1         1         1                       1   1           1   1   16
17 12             1                         1   1     2                           1           1     2   1     1 1           17
18 9               1     1     1   1 2                           1                     1                   1               18
19 9             1                     1                         1   1     1 1                   1     1           1       19
20 16   1 1     1 2   1                           1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1           20
21 12     1     1   1 1   1             2     1                             1     1                     1         1         21
22 8 1         1       1               1                     1                       1           1                 1       22
23 10                     1     1                             1           1                       1         3 1     1       23
24 13   1                         1   1           1               1         1     1   1           1 1             1 1 1     24
25 11   1     1                   1           1 2           1                       2       1               1               25
26 8         1         1       1       1   1                                   1                               1   1       26
27 12     1                           1     1 1         1 1         3       1 1                             1               27
28 12   1                           1     1         1                   1     1     1   1     1 1   1   1                   28
29 8                       1     1 1                                                               1           1   1   1 1 29
30 11     1           1   1     1     1               1         1                 1                               1     1 1 30
31 18   1             1       1   1 1 1             1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1 31
32 19     1     1     1   1 1 1         1         1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1   32
33 14   1   1       1         1     1       1     1         1           1                     1 1           1     1       1 33
34 7                                     1           2                 1             1         1 1                         34
35 14                 1                             1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1 35
36 12   1   1     1         1     1 1             1       1           1               1 1             1                     36
37 6         1                                     1               1                 1       1         1                   37
38 6                   1 1             1               1 1 1                                                               38
39 14 2   1   1       2       1                               1     2             2     1           1                       39
40 12 1 1   1                             1                     1     1         1   1     1           1   1     1           40
41 9   1               1 1                                             1             1 2     1                           1 41
42 7 1                   1                   1       1   1                               1               1                 42
43 6               1                                           1 1   1               1               1                     43
44 14     1     1             1             1   2                       1                   1           2   1 1           2 44
45 17     1       1 1                   1     1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1     45
46 10           1           1 1     1       1         1 1                   1                   1         1                 46
47 12   1             1           1       1 2 1       1               1             1 1               1                     47
48 9 1 1                         1       1 1     1       1   1                   1                                         48
49 7             1                   1           1                       2         1       1                               49
50 7 1       1                                             1           1       1       1                           1       50
51 11               1   1 2 1                     1           2 1                         1     1                           51
52 11 2                         1                   2                     1           1         1         2           1     52
53 8                   1       1               1     1   2                                 1     1                         53
54 9                                   1           2                     1 1                                 1   2       1 54
55 11         2         1   1     1                       1       1         1               1                   1   1       55
56 10                   1 1         1             1     1               1         1       1             1           1       56
57 12                           1   1 1                     1 1     1                                     1 1 1 1 1   1     57
58 10       1     1   1                   1                     1         1           1                     1 1       1     58
59 13             1 1 1   1 1               1 1   1         1             1           1           1     1                   59
60 9                           1                     1                                                     1 2     1 2 1   60
61 8       1   1                                     1                         1             1     1     2                 61
62 4 1         1                 1   1                                                                                     62
63 11 1     1                 1 1                           1   1   1     1   1     1                                   1   63
64 15       1   1     1       1       1 1               1               1 1   1               2       1               2     64
65 10 2                         1     1   1                           2             1         1                         1   65
66 9             1           1     2   1           1   1                   1                                   1           66
67 10         1 1       1     1           1           1 1               1                             1       1             67
68 11   1 1                       1   1           1                   1                       1         1         1 1 1     68
69 6                               1                                 1               1 1                           1   1   69
70 11         1             2           1       1       1 1             1           1           1                 1         70
71 16     1       1                       1         1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1   71
72 8               1     1     1     2 1                                         1             1                           72
73 14       2         1 1         1   1       1     1         2                             2         1               1     73
74 15     1       1         1 1           1         1     1     1         1   1 1             2             1   1           74
75 5               1 1                                           1             1           1                               75
76 6               1                                       1     1   1                           1                 1       76
77 10         1                               1             1     1               1 1           1     1           1   1     77
78 10         1                                 2   1 1   1         1 1           1       1                                 78
79 10 1       1     1             1                 1                     1 1               1             1       1         79
80 10       1           1                 1       1                 1     1   1                               1         1 1 80
81 5                     1               1       1       1                                         1                       81
82 8         1                             1           1                     1                   1     1       1         1 82
83 11     1     1 1                                     1               1     1 1 1         1               1   1           83
84 17                       1     1     1   1       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   84
85 16     1 1                   1 3   1     1           1               2       1   1     1                   1           1 85
86 9 1                     1                                           1 1     1         1     1           1             1 86
87 8       1   1                                                     1       1         1       1         1               1 87
88 12           1                     1                         1 1                 1   1           1 2 2     1             88
89 14           2                               2             1 1           1         1             1 1   1         1   2   89
90 5                 1             1             1           1 1                                                           90
91 10                   1     1       1         1 1             1     1     1       1           1                           91
92 13   1     1                         1               1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1 92
93 13   1   1     1           1               1             2                 1     1 1             1 1                   1 93
94 10   1               1   1   1           1   1                     1                       1                   1   1     94
95 8                   1                   1 1                 1     1     1     1                 1                       95
96 5 1                                 1                   1                             1           1                     96
97 9                         1                 1   1     1     1             1               1   1                     1   97
98 13     1   2         1       1         1                     1                       1         1   1     1   1 1         98
99 11               1     1     1         1                         1     1   1             1                     1 1 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
Ngày
/
Tháng