BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng
00 13                 1         1     1         1       2 1                 1   1 1           1             1 1             00
01 8                 1                 1 1                     1                           2         1                   1 01
02 9             1 1 1                           1                 1       1           1 1     1                           02
03 8             1                 1                               1       1     1   1 1                         1         03
04 10   1                         1         1                   1 1         1               1 1         1                 1 04
05 16           1               1   1 1 1 1     1 1           1     1 1 1         1       1     1 1                         05
06 12       1       1                             1       1 1     1                         2 1           1 1       1       06
07 10                       1         2                                     2 1                   1     2       1           07
08 8                       1                                     1     1                 1           1   1       1     1   08
09 10             1   1     1   1                 1       1               1 1                 1                     1       09
10 5 1                                                     1             1         1   1                                   10
11 10       1                               1                     1     1           1       1       1 1       1           1 11
12 12         1               1   1   1         1                   1   2 1                         1       1             1 12
13 10                   1           1             1   1   1                 1       1 1         1                   1       13
14 11 1                 1       1                     1     1     2                   1       1           1         1       14
15 7   1                                     1             2                     1       1         1                       15
16 9           1 1           1                             1       1   1                 1         1   1                   16
17 19           1                     1   1   1 1   2 1           1 1     1   1       1               2   1 1     1 1       17
18 11 1     1       1                   1     1             1                 1 1                     1                 1 1 18
19 10 1             1       1                       1                       1 1   1             1           1       1       19
20 11   1       1     1               1                           1     1         1                 1 1   1           1     20
21 9     1         1 1     1   1               1                                             1         1 1                 21
22 14         1 1           1   1       1   1     1     1       1           1       1   1           1                   1   22
23 11     1       1       1       1 1                                           2     1   1                       1   1     23
24 8                         1       2       1               1                           1                   1         1   24
25 13           1     1   1                   1 1 1             1 2       1       1                           1   1         25
26 6 1                 1 1                                                   1               1   1                         26
27 8       1       2                                           2 1                                             1     1     27
28 12         1               1 2 1     1                     1             1   1             1 1     1                     28
29 7   1                   1 1                                               1           1 1                             1 29
30 19         1 1       1         1   1     1   1                   1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1 30
31 1                                                                                 1                                     31
32 4           1                                     1           1                     1                                   32
33 14               1   1 1         1         1   1         1   1   1 1       1       1             1       1               33
34 9                   2                               1                       1   1   1 1               1   1             34
35 18 1         1       1   1               1           2 1           1         1   2 1             1         1   1   1 1   35
36 13               1 1         1 1         1         2                           1   2                         1     2     36
37 11 1               1     1               1 1       1               1   1                     1     1                 1   37
38 9                       1 1     1         1     1           1   1                         1   1                         38
39 12 2   1 1             1             1       1                                           1     1         1     1     1   39
40 10       1             1                       1 1   1               1                     1           2               1 40
41 9 1                                             1   1                                           1 1   1     2       1   41
42 14 1 1 1       1                   2 1           1             1   1   1       1   1             1                       42
43 14 1                 1 1               1         1         1       1                     1     1 1     1   1 2           43
44 7   1 1 1 1           1                                                               1                       1         44
45 13                     2 1         1   1           1               1         1         2                 1     1   1     45
46 6     1   1                                           1   1                       1                         1           46
47 11                 1         1                 1         1           1     2         1               1     1         1   47
48 14           1       1         1     1     1         1 2 1                         1 1         1           1       1     48
49 7       1       1                     1                 1 1                           1                   1             49
50 10   2         1                             1 1                                   1 1     1         1       1           50
51 7   1           1         1             1                                     1   1   1                                 51
52 7                             1     1 1         1                                                       1           2   52
53 7               1         1                     1         1     1                   1                     1             53
54 12 1   2         1                                                     1       1 1       1             1 1   1       1   54
55 6                               1               1   1     2       1                                                     55
56 18 1     1 1   1 1   1           1     1     1             1 2   1   1   1     1 1           1                           56
57 7                                       1   1         1     1       1           1                         1             57
58 12       1           1 1             1                 1             1               1   1             1     1         2 58
59 11   1         1                                 1       1   1     1     1                 1 2                     1     59
60 10         1               1         1             1 1   1                       1     1                           1   1 60
61 15         2 1                 1   1             1               1 1       1     1         1     1   1     2             61
62 16       1   1         2   1     2                               1 1         2 2           1                   1       1 62
63 11                 1 1                       1     1                 2   1         1           1     1         1         63
64 7 1                   1   1                   1     1                                     1             1               64
65 18   1 1     1       1   1 1               1   1   1             1 1   1                 1   1     1     1       1     1 65
66 13               1                         1   1                     1 1   1     3             1     2     1             66
67 11           1 1       1 1           1                       1     2 1   1     1                                         67
68 9     1   1 1               1                         1       1     1                                 1     1           68
69 9     1       1                                                       1     1       1       1           1       2       69
70 11     1   1                   1         1 1         1                                 1 1                 1   1 1       70
71 11         1                   1     1                               1     2   1 1           1                   1 1     71
72 7                       1       1                       1                 1         1         1                 1       72
73 7                                                       1 1     1     1         1       1                           1   73
74 10           1 2       1               1       1         1                   1                                   1     1 74
75 7     1 1 1                           1                               1     1                               1           75
76 16             2     1       1 1                 1 1   1     1     1     1 1   1                       1 1             1 76
77 15 1       1                 2     1       1   1 1 1           1             1     1 1                         1     1   77
78 6   1                                             1   1                   1 1                       1                   78
79 18               1   1     2             1 2 1       1 1 1         1     1                 1     1   1         1   1     79
80 11 1           1         1     1         1   1 1                       1                 1         1   1                 80
81 15     1               1   1             1   1     1   1       1                               2     1       2   2       81
82 16     2           2         1         2   1           2   2                           1         1                 1   1 82
83 16   1   1         1       1 1 1 1     1   1 1   1                                             2           1       1   1 83
84 11       1               1     1     1   1       1 1       1                             1   1 1                         84
85 9             1 1               1   1       2                                     1                     1       1       85
86 6       1         2             1                   1                       1                                           86
87 13                                 1   1             2       1 1                     1   1     1     2   1     1         87
88 11       1               1 1         1 1                         1                           1   2 1         1           88
89 5                             1 1               1                     1   1                                             89
90 8   1                           1       1                 1                             1   2     1                     90
91 11   1 1     1   1                     1             1 1                     1                       1     1       1     91
92 6       1                   1   1       1                 1           1                                                 92
93 14   2               1                   2               1     1                           1 1     1     1     1     1 1 93
94 13       1     1                   1                       1 2   1     1                   1   1       1 1         1     94
95 5         1 1     1                   1                                 1                                               95
96 11                     1 1   1 1 1                         1                                   1   2   1             1   96
97 7     1           1       1         2             1                                             1                       97
98 20 1 1     2                   1   1   1   1                       1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1   98
99 8                   1                         1   1         1   1 1                                             1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
15
/
01
12
/
01
08
/
01
05
/
01
01
/
01
29
/
12
25
/
12
22
/
12
18
/
12
15
/
12
11
/
12
08
/
12
04
/
12
01
/
12
27
/
11
24
/
11
20
/
11
17
/
11
13
/
11
10
/
11
06
/
11
03
/
11
30
/
10
27
/
10
23
/
10
20
/
10
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
Ngày
/
Tháng