BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng
00 4 2                                                                               1           1                         00
01 9         1         2     1   1       2     1                                                               1           01
02 10     1 1                                     1   1 1                   1             2                             1 1 02
03 6                                       1             1       1 1                               1                 1     03
04 14     1 1 1                     1 1           1 1                   1           1         1           1   1   1   1     04
05 9             1                       1 1           1     1       1                       1   1       1                 05
06 10             1 1     1                           1               1       1     1     1               1         1       06
07 15                   1   1       1     1     1   1     1         1     2         1       1   2                       1   07
08 6                                         1                                 1     1           1         1             1 08
09 6                     1               1           1   1                 1           1                                   09
10 9             1                                   1 1                           1   1                     1 1   1     1 10
11 9     2     1                       1   1                       1                               1         1   1         11
12 6     1                   1     1                                       1 1                         1                   12
13 6   1                   1                                                     1   1                 1                 1 13
14 12                   1     1     1               2         1 1       1 1                           1         1       1   14
15 10       1             1         2           1               1 2             1                                 1         15
16 12     1           1           1           1       1     1                             1   1       2 2                   16
17 11             1         1     1             2   1 1 1                 1                 1                   1           17
18 12     1   1 1                     3           2                 1                   1   1 1                             18
19 6                               1       1                         1 1     1           1                                 19
20 15     1 2       1                                   1       1     1     1       1       1         1   1         1   1 1 20
21 12     2     2     1                                           1                     1     1 1           1     1       1 21
22 11         1         1 1               1             1 1           1                     1               1       1 1     22
23 14   1       1 1       1               1     1     2                     1   1       1 2       1                         23
24 11               1   1         1   1               1                     1                   2 1 1                   1   24
25 14   1               1       1                               1 1 1   1                   1 1   3             1       1   25
26 10               2     1           1     1           1   1   1   1                                           1           26
27 9                       1                   1                       1 1     1     1                   1   1           1 27
28 7   1           1         1                                           1                   1                     1   1   28
29 7                         1                 1         1   1         1                         1     1                   29
30 6                         1                                                           2     1                   1     1 30
31 9                           1                       1     1                                       2       3         1   31
32 17       1 1   1   1   1     1     1   1     1 1                     1     1 1               1                 2       1 32
33 10 1 1                             1     2               1                           1                     1 1       1   33
34 9                                                 1     1 1     2     1     1               2                           34
35 10           1                 1           1                     1 1           1     1 1           1             1       35
36 9                             1   1 1               1                 1 1           1                 1             1   36
37 15 1         2     1           1 1                       2   1         3           1               1       1             37
38 10                 1   1       1                     1           2       1         1 1             1                     38
39 15         1           1 1 1         1         1               1           1                     2   1     1       2   1 39
40 12                 1 1   1   1                     1                         1           1 2           1           1 1   40
41 11           1             1 1   1       1 1     1                   1         1             1                       1   41
42 14 1             2 1 1           1         1   1           1   1     1                 1         1                 1     42
43 17   2         1           1   1   1       1 1         1       1     1         1 1             1     1   1       1       43
44 14     1   1   1       1   1   1               1             1 1                           1   1           1 1         1 44
45 17         1   1         2       1     1       1 1       1     1 1     1                         1   1 1 1             1 45
46 10           1                       1                                 1   1   1         1   1         1         2       46
47 17           1 1 1     1 1                 1 1       1 1   1             1 1       1                 1           2   1   47
48 9                                                 1       1   1   1         1           1                     1   1 1   48
49 8       1               1                       1                                     1         1 2         1           49
50 19       1   1       1     1 1 1           1             1   2     1   1         1   1         2 1   1             1     50
51 9 1   1                           1 1   1         1     1                             1           1                     51
52 13           1 1             1             1     1             1 1   1                           1           1 1   2     52
53 15   1           1       1 1               1           1 1           1     1       1         2         1         2       53
54 7                 1     1                                         1           1           1         1 1                 54
55 8         2               1                           1         1   1     1   1                                         55
56 12                           1           1   2 2                           1   1   2               1         1           56
57 13       1 1           1           1       1                                 1     1 1 1 1     1     1       1           57
58 8   1   1 1         1               1   1                               1                               1               58
59 8 1                     1     1             1   1   1                                                   1     1         59
60 10   1     1     1                     1               2   1 2                                           1               60
61 12 1             2         1         1             1     1           1     1         1       1                 1         61
62 13               1   1               1             1         2   1       1                       2           2     1     62
63 10 1     1         2   1                       1       1                 1                 1                       1     63
64 10         2   1             1                                   1 1         1     1             1     1                 64
65 10   1                   1                                 1     1                       1             1   1   1   2     65
66 7                         1               1     1   1   1           1                                   1               66
67 9       1           1                                           1               1 1             2       2               67
68 11   1                   1       1               1         1       1             1                             2     1 1 68
69 8   1                       1           1               1                   1   1                           1   1       69
70 6 1 1                                                   1                                 1             2               70
71 11             1                     2     1 1     1                       1 1   1 1                                   1 71
72 11                   1 1                       1     1   1                   3 1 1                       1               72
73 10   1                 1                       1       1           1     1     2                           1 1           73
74 15 1     1         1         1     2 1 1   2     1           1                   1       1                             1 74
75 16   2   1 1       1         1 1 1       1         1       1               1   1     1                   1 1             75
76 11     1           1                 1                         2         1                         1 1         1 2       76
77 8                                                                 1       1 1 1       1       1     1     1             77
78 9     1       1         1             1                   1             1     2                         1               78
79 13       2   1       1 1       1     1                 1       1                                     1 2           1     79
80 7       1         1                           1 1                     1         1   1                                   80
81 9                               1 1       1             1     1           1             1   1                 1         81
82 9 1                         1 1                 1             1     1                           1   1     1             82
83 14             1           1   1               2 1   1                           1 1 2     1       1                   1 83
84 11 1       1 1           1 1 1   1   1             1                                         2                           84
85 8                 1         1 1             1               1 1   1                                                   1 85
86 11             2 2           1       1                                       1       1         1   1               1     86
87 17           1       1 2     1     2 1         1     1   1           1     1   1         1         1   1                 87
88 6   1                                       1         1           1   1         1                                       88
89 7     1   1               1                                       1 1                     1                   1         89
90 12                 1           1 3               1       1   1               1           1 1 1                           90
91 14 1   1     1               1         1   1 1         2   1           2           1                           1         91
92 6                 1                     2                   1                                 1                     1   92
93 11           1       1             1   1                   2             1                 1         1     1         1   93
94 8                                   1   1                 1             1               1     1 1                   1   94
95 10 1     1           1                 1 1             1   1               1           2                                 95
96 10 1                                   2         1                       1 1     1                     2           1     96
97 18 2           1 1       1           1               1                         2     1   1           1   2   2 1 1       97
98 13     1         1 1                       1         1       1     1               2             1 1       1           1 98
99 8     1                               1 1                         1             1     1 1 1                             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
06
13
/
06
09
/
06
06
/
06
02
/
06
30
/
05
26
/
05
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
Ngày
/
Tháng