BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng
00 9                     2 1   1       1                 1                 1               1                   1           00
01 9                                   1             1 1           1           2           1         1               1     01
02 12 1             1           1     1     1           1     1 1       1     1                                       1   1 02
03 15 1 1 1                       1             1 1                   1             1 1               1     2 1   1 1       03
04 18 1 1           1             1 1   1   1     1     1     1     1               1 1       1     1               1 1   1 04
05 9   1             1   1                                               1                       1 1 1         1     1     05
06 10           1       1   2 1                 1         1                                                         1 1 1   06
07 11                               1             1 1 1     3     1                 1                     1           1     07
08 13         1         1 1                   1 1                     2         1             1   1               1   2     08
09 15               1 1       1           1   1     1     2               1         1 1     1       2                     1 09
10 11 1 1     1                       1 1                         1   1                             1     1   1     1       10
11 10 1             1             1     2                               2         1             1             1             11
12 14     2             1   1                     1           1         1   1               1 1 2                     1   1 12
13 5                       1                     1                           1 1       1                                   13
14 11 1               1         1     1                   1                                 1                 2   1 1     1 14
15 11       1         1               1 1         1       1               1       1                 1                   1 1 15
16 16 1         1         1         1                       1   1           1   1         2 1         1 2         1 1       16
17 13   1     2                           1           1     2   1     1 1                   1         1           1         17
18 9                     1                     1                   1               1   1             2       1       1     18
19 12                     1   1     1 1                   1     1           1       1           1       1     1           1 19
20 14     1   1 1 1                       1       1   1 1         1     1             1 1         1       1                 20
21 7 1                             1     1                     1         1                         1                 1     21
22 7                 1                       1           1                 1                   1             2             22
23 13                 1           1                       1         3 1     1                     1   1   1 1           1   23
24 15     1               1         1     1   1           1 1             1 1 1             1         1   1       1   1     24
25 10 1 2           1                       2       1               1                 1                         1           25
26 4                                   1                               1   1       1                                       26
27 15 1         1 1         3       1 1                             1                   1 1 1       1   1   1               27
28 11       1                   1     1     1   1     1 1   1   1                         1                 1               28
29 8                                                       1           1   1   1 1       1               1               1 29
30 13         1         1                 1                               1     1 1               1   2 1 1     1         1 30
31 16       1       1   1 1 1       1           1   1       1     1           1   1   1       1     1                     1 31
32 16     1 1     1         1           1           2 1           1     1     1 1     1           1             1         1 32
33 10     1         1           1                     1 1           1     1       1           1   1                         33
34 8         2                 1             1         1 1                                       1                     1   34
35 16       1   2 1               1               2 1   1   1     1     1         1           1                 1     1     35
36 9     1       1           1               1 1             1                                         1   1   1           36
37 5       1               1                 1       1         1                                                           37
38 5           1 1 1                                                                     1                   1             38
39 9                 1     2             2     1           1                       1                       1               39
40 11                   1     1         1   1     1           1   1     1               2   1                               40
41 10                           1             1 2     1                           1           1         1         2         41
42 8 1       1   1                               1               1                                 1   1 1                 42
43 7                   1 1   1               1               1                           1                               1 43
44 12   2                       1                   1           2   1 1           2       1             1                   44
45 15 1         1 1   2             2     1     1   1               1 1       1           1                 1               45
46 8         1 1                   1                   1         1                 1             1     1                   46
47 10 1       1               1             1 1               1                     1                     1       1 1       47
48 9     1       1   1                   1                                         1         1   1         1             1 48
49 10     1                       2         1       1                                             1   1   2             1   49
50 10               1           1       1       1                           1       2   1   1                       1       50
51 9     1           2 1                         1     1                           1     1                     1           51
52 11       2                     1           1         1         2           1         1 1                       1         52
53 14   1     1   2                                 1     1                             3     1 2                   1     1 53
54 9       2                     1 1                                 1   2       1                               1         54
55 8             1       1         1               1                   1   1                           1       1           55
56 11     1     1               1         1       1             1           1               1     1           1         1   56
57 11               1 1     1                                     1 1 1 1 1   1                 1           1               57
58 9                   1         1           1                     1 1       1     1                             1 1       58
59 13 1   1         1             1           1           1     1                     1   1   2       1           1         59
60 13         1                                                     1 2     1 2 1     1 1     1                   1       1 60
61 9         1                         1             1     1     2                   1     1                           1   61
62 3                                                                                           1 1                   1     62
63 10               1   1   1     1   1     1                                   1     2       1                             63
64 11           1               1 1   1               2       1               2                     1                   1   64
65 8                         2             1         1                         1           1         1   1                 65
66 7       1   1                   1                                   1               1                               1 1 66
67 7         1 1               1                             1       1                   1                             1   67
68 8     1                   1                       1         1         1 1 1                   1                         68
69 9                         1               1 1                           1   1                   1       2           1   69
70 8   1       1 1             1           1           1                 1         1                                       70
71 18       1 2   1 1 1       1           2     1                 1       1     1             1 1       1   1           1   71
72 9                                     1             1                                 1   1 2         1       1       1 72
73 10 1     1         2                             2         1               1               1             1               73
74 15       1     1     1         1   1 1             2             1   1             1 1         2                 1       74
75 4                     1             1           1                                                         1             75
76 10               1     1   1                           1                 1                   1   1         1   1   1     76
77 14 1             1     1               1 1           1     1           1   1                     1           2 1       1 77
78 14   2   1 1   1         1 1           1       1                                   1 1                     1     2       78
79 9       1                     1 1               1             1       1               1         1           1           79
80 11     1                 1     1   1                               1         1 1                       2   1       1     80
81 10     1       1                                         1                                       1     1   1     2 1 1   81
82 10           1                     1                   1     1       1         1     1     1           1   1             82
83 12           1               1     1 1 1         1               1   1               1             1         2           83
84 15       1             3     1       1   1 1 1             1 2               1   1                                 1     84
85 10           1               2       1   1     1                   1           1       1             1                   85
86 8                           1 1     1         1     1           1             1                     1                   86
87 9                         1       1         1       1         1               1     1               1       1           87
88 14                   1 1                 1   1           1 2 2     1                               1   1 1   1           88
89 14   2             1 1           1         1             1 1   1         1   2               1                 1         89
90 8     1           1 1                                                                   1         1             1   2   90
91 10   1 1             1     1     1       1           1                                   1               1   1           91
92 11           1                     1     1 1   1     1 1     1     1           1                     1                   92
93 13 1             2                 1     1 1             1 1                   1       1   1             1           1   93
94 9   1                     1                       1                   1   1     1               1       1           1   94
95 11 1                 1     1     1     1                 1                         1     1           1     1 1           95
96 8               1                             1           1                       1         2 1     1                   96
97 12   1   1     1     1             1               1   1                     1     1   1         1 1                     97
98 9                   1                       1         1   1     1   1 1                     1                       1   98
99 13                       1     1   1             1                     1 1 1       1     1   1 1                 2       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
Ngày
/
Tháng