BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng
00 7                       1           1                         1                     1                               2 1 00
01 2                                                 1                               1                                     01
02 10             1             2                             1 1 1     1           1               1             1         02
03 11   1 1                               1                 1             1 1   1   1               1 1 1                   03
04 15         1           1         1           1   1   1   1       1         1 1         1   1     1 1           1         04
05 12       1                       1   1       1                     1         1   1 1   1           1             1   1   05
06 12       1       1     1     1               1         1                   1   1                           1       1   2 06
07 13     1     2         1       1   2                       1       1 2                 1       1                         07
08 8                 1     1           1         1             1                                           1         1 1   08
09 7             1           1                                           1           1         1                 1 1       09
10 17                     1   1                     1 1   1     1     1   1   1           2   1 1 1 1 1     1               10
11 10     1                               1         1   1           1   1   1           1           1             1         11
12 10             1 1                         1                           1 1     1                     2             1   1 12
13 7                   1   1                 1                 1 1               1                                       1 13
14 13 1       1 1                           1         1       1   1       2                     1 1 1               1       14
15 10 1 2             1                                 1         1               1 1                     1         1       15
16 11                           1   1       2 2                                   1             1   1         1         1   16
17 8           1                 1                   1                 1                         1   1     2               17
18 11     1                   1   1 1                                     1     1     1   1 2                           1   18
19 7       1 1     1           1                                       1                     1                         1   19
20 18 1     1     1       1       1         1   1         1   1 1     1 2   1                           1   1 1 1           20
21 14   1                     1     1 1           1     1       1     1   1 1   1             2     1                       21
22 9       1                     1               1       1 1         1       1               1                     1       22
23 9             1   1       1 2       1                                       1     1                             1       23
24 10             1                   2 1 1                   1                         1   1           1               1   24
25 17 1 1 1   1                   1 1   3             1       1     1                   1           1 2           1         25
26 8 1   1                                           1             1         1       1       1   1                         26
27 15         1 1     1     1                   1   1           1                           1     1 1         1 1         3 27
28 7           1                   1                     1   1                           1     1         1                 28
29 6         1                         1     1                                   1     1 1                                 29
30 11                           2     1                   1     1           1   1     1     1               1         1     30
31 16                                       2       3         1             1       1   1 1 1             1       1   1 1 1 31
32 17         1     1 1               1                 2       1     1     1   1 1 1         1         1 1     1         1 32
33 11                         1                     1 1       1   1       1         1     1       1     1         1         33
34 9     2     1     1               2                                                         1           2               34
35 12     1 1           1     1 1           1             1                 1                             1   2 1           35
36 12           1 1           1                 1             1   1     1         1     1 1             1       1           36
37 10 1         3           1               1       1               1                                     1               1 37
38 12     2       1         1 1             1                                 1 1             1               1 1 1         38
39 16   1           1                     2   1     1       2   1   1       2       1                               1     2 39
40 10                 1           1 2           1           1 1   1                             1                     1     40
41 6         1         1             1                       1               1 1                                           41
42 9   1     1                 1         1                 1                   1                   1       1   1           42
43 11   1     1         1 1             1     1   1       1               1                                           1 1   43
44 12 1 1                           1   1           1 1         1     1             1             1   2                     44
45 16   1 1     1                         1   1 1 1             1       1 1                   1     1         1 1   2       45
46 15           1   1   1         1   1         1         2           1           1 1     1       1         1 1             46
47 14             1 1       1                 1           2   1             1           1       1 2 1       1               47
48 13   1   1         1           1                     1   1 1                         1       1 1     1       1   1       48
49 8                           1         1 2         1                 1                   1           1                   49
50 13 2     1   1         1   1         2 1   1             1       1                                             1         50
51 11                           1           1                             1   1 2 1                     1           2 1     51
52 11   1 1   1                           1           1 1   2                         1                   2                 52
53 14         1     1       1         2         1         2                   1       1               1     1   2           53
54 8       1           1           1         1 1                                             1           2                 54
55 11     1   1     1   1                                           2         1   1     1                       1       1   55
56 11               1   1   2               1         1                       1 1         1             1     1             56
57 14                 1     1 1 1 1     1     1       1                               1   1 1                     1 1     1 57
58 7             1                               1               1     1   1                   1                     1     58
59 11                                             1     1               1 1 1   1 1               1 1   1         1         59
60 5 2                                           1                                   1                     1               60
61 8         1     1         1       1                 1         1   1                                     1               61
62 12 2   1       1                       2           2     1         1                 1   1                               62
63 9             1                 1                       1     1                 1 1                           1   1   1 63
64 13     1 1         1     1             1     1                 1   1     1       1       1 1               1             64
65 10     1                       1             1   1   1   2                         1     1   1                           65
66 9         1                                   1                     1           1     2   1           1   1             66
67 14     1               1 1             2       2                 1 1       1     1           1           1 1             67
68 9       1             1                             2     1 1                       1   1           1                   68
69 5                 1   1                           1   1                               1                                 69
70 10                               1             2                 1             2           1       1       1 1           70
71 13               1 1   1 1                                   1       1                       1         1 2   1 1 1       71
72 12                 3 1 1                       1                       1     1     1     2 1                             72
73 16       1     1     2                           1 1           2         1 1         1   1       1     1         2       73
74 11 1                   1       1                             1       1         1 1           1         1     1     1     74
75 8               1   1     1                   1 1                     1 1                                           1   75
76 11   2         1                         1 1         1 2               1                                       1     1   76
77 12       1       1 1 1       1       1     1     1               1                               1             1     1   77
78 11             1     2                         1                 1                                 2   1 1   1         1 78
79 9   1                                     1 2           1       1     1             1                 1                 79
80 8           1         1   1                                   1           1                 1       1                 1 80
81 9   1           1             1   1                 1                       1               1       1       1           81
82 8   1     1                           1   1     1               1                             1           1             82
83 10                     1 1 2     1       1                   1     1 1                                     1             83
84 10                                 2                                           1     1     1   1       1             3   84
85 12 1 1   1                                                   1 1                   1 3   1     1           1             85
86 6                 1       1         1   1               1                     1                                         86
87 8         1     1   1         1         1   1                 1   1                                                     87
88 7       1   1         1                                           1                     1                         1 1   88
89 10       1 1                     1                   1             2                               2             1 1     89
90 10 1               1           1 1 1                                     1             1             1           1 1     90
91 10           2           1                           1                     1     1       1         1 1             1     91
92 6 1                                 1                     1     1                         1               1             92
93 11             1                 1         1     1         1   1     1           1               1             2         93
94 10             1               1     1 1                   1               1   1   1           1   1                     94
95 7               1           2                                             1                   1 1                 1     95
96 8             1 1     1                     2           1                                 1                   1         96
97 16                   2     1   1           1   2   2 1 1                         1                 1   1     1     1     97
98 14 1     1               2             1 1       1           1   2         1       1         1                     1     98
99 10       1             1     1 1 1                                     1     1     1         1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
21
/
10
18
/
10
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
Ngày
/
Tháng