BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng
00 5                         1                               1                           1     1     1                     00
01 7                       1         1                       1                     1           1       2                   01
02 7           1     1                 1               1                         1             1   1                       02
03 13       1     1 1   1             2 1                       1       1             2                     1     1         03
04 7       1   1             1       1     1         1         1                                                           04
05 12           1     1         1             1 1   1 1                           1 1       1               1         1     05
06 11       1                         1     1               1 2 1     1                     1               2               06
07 14 1                       1 2   1 1   1       1     1 1   1                       1     1 1                             07
08 10   1           1                     1           1 1         1                             2           1             1 08
09 9 1           1           1 1                               1           1   1 1                               1         09
10 13   1               1 1 1 1           1                   1                     2   1   1                     1     1   10
11 7             1 1                     1           1                 1     1                                 1           11
12 11       2               1     1     1 1     2         1         1                                 1                     12
13 15           1     1     1   1 1     1 1             1 2         1       1     1                       1       1         13
14 12             1   1   1     1   1   1     1             1           1                             1       1       1     14
15 14     1               1     1           1 1                   1 1       2 1             1         1 1             1     15
16 8 1 1                                   1                                 1         1                 1 1             1 16
17 12       1                                           1   1       1   1           1   1           1     2             2   17
18 14   1                       2     1   1   1         1   1   1     1 1                 1           1           1         18
19 15     1     2       1   1     1 1 1       1     1                   1       1               1             1 1           19
20 7           1                           1 1   1                           1           1                     1           20
21 14   2 1           2 1     1                 1 1                                   2           1   1                 1   21
22 9     1   1       1 1     1   1                                                       2                           1     22
23 15                     1 2                 1                     1     1 1 1             1       3           1   1 1     23
24 17             1     1   2           1 1 1                                   1     1 1 1 1 1 1   1 1                 1   24
25 15       1   1 1   1                         1     1               1     1             1 2 1       1         1   1       25
26 11   1                 1   1   1                               1   1   1             1     1         1               1   26
27 9       1             1             1       1   1   1                   1                                 1       1     27
28 8 1                                             1 1   1               1     1       1                     1             28
29 10     1                                         1           1 1           1                 1 1     1   1   1           29
30 8         1           1                     1 1                 1       1           1                             1     30
31 4                                                       1   1                         1                     1           31
32 11   2 1     1                                                     1       1           1     1       1       1 1         32
33 9     1       1 1             1               1   1           1       1                                               1 33
34 12             1     1 1   1     1       1           1       1 1     1 1         1                                       34
35 16         1           1         1                 1         1 1 1 1 1       2           1     1         1           1 1 35
36 9             1   1                   1                           1   2           1   1                           1     36
37 11     1 1         1           1             1             1                       1 1               1 1           1     37
38 10 2                               1 1                 1     1     1                             1   1     1             38
39 13 1                   1             1     1         1         1 1           1 1       1               1   1     1       39
40 8   1   1     1       1             1                                       1 1           1                             40
41 14 1             1                   1                   1               1     1         1     1 1   1         1     2 1 41
42 11   1         1             1 1       1       1                                             1         2 1             1 42
43 16                       1       1       1       1 1 1     1   1 2           1   1     1 1       1   1                   43
44 12     1       1                           1                   1 2             1         1   1       1           1     1 44
45 8     1     1                                           1     2                     1                 1 1               45
46 12                 1   1   1       1     1         1                         1                   1         1 1       2   46
47 7         1       1                 1     1                               1                   1         1               47
48 8                       1                     1       1             1           1 1                             2       48
49 8     1             1   1 1                     1                           1         1       1                         49
50 9                                 1   1       1                 1           1 1         1                 1         1   50
51 13       2 1           1   1 1                         1     1             1       2                       1   1         51
52 15             1               1           1   1         1 1   1             1       1 1   1   1   1 1 1                 52
53 13         1 1                 1                         1   1   1 1   1             1         2       1         1       53
54 5                                     1                 1             1                   1     1                       54
55 17     1                       1                 1       1 1 1     1             2           1 1           2 2 1 1       55
56 11                           1 1 2             1 1   1 1     1       1           1                                       56
57 11         1     1 1   1         1 1       1                           1 1                   1                       1   57
58 6   1                           1                   1 1                       1                                   1     58
59 13 1                   1               1   1 1 1                   1           1           1     1   1   2               59
60 15 1 1       1   1               2 1             1             1     1       2                                 1   1   1 60
61 13     1         1                 1 1       1   2     1   1               1           1           1   1                 61
62 18   1         1 1   1   1   1         1     1     2               2 1                               2   1 1 1           62
63 11                             1               1         2                 2   1     1     1                   1 1       63
64 7           1                         1       1                                           1     1               2       64
65 10   1                               1   1   1             1   1   1             1 1                                 1   65
66 9 1     1 1     1                                 1   1                 1       1                     1                 66
67 12   1     1 1                         1       1 1               1     1 1                     1           1           1 67
68 10                       1               1       1 1   1         1         1         1     1                           1 68
69 13   1           1   1       1     1                 1   1               1   1       1   1 1           1                 69
70 13         1     1           1                 1                     1         1         1                       2 1 2 1 70
71 9     1               1 1 1   1             1     1                                             1               1       71
72 6       1                                             1                   1       1   1                 1               72
73 5                                   1                       1             1           1                         1       73
74 12             1     1 1     1           1                     1   1                         2     1     1         1     74
75 13         1     2         1       1     1                     1       1                           1               1   3 75
76 14 2                 1       2       1     1                               1   1 1               1           1 1     1   76
77 9 1                                                   1     1   1       1                     2 1           1           77
78 8                                       1   2       1   1                                               1 1       1     78
79 9               1 1                                     1               3                 1                   2         79
80 8     1                             1           2                     1             1     1       1                     80
81 7     2         1             1                                     1         1   1                                     81
82 8 1                             1                         1                             1     1   1   1       1         82
83 9               1       1                         1 1     1                       1                           1 1     1 83
84 4       1                                                                                   2               1           84
85 13             1     1           1                     1           1 1     1   1 1   1               1             1   1 85
86 12         2 1   1                         1           1             1                       1       1 1     1         1 86
87 6         1       1                         1                         2                         1                       87
88 10                 1                                       1     1   1               1   1         1     1 1           1 88
89 10                   1     3   1 1 1               1                           1                 1                       89
90 8         1 1         1             1   1                     1                     1     1                             90
91 13   1         1     1                 2       1 1         1           1                                       2 1 1     91
92 14 2     1 1                       1               1   1               1         2                 1   1   1         1   92
93 12       1   1           1     1 1       1   1           1           1 1           1   1                                 93
94 4                             1             1                                 1                     1                   94
95 17     1           1     1               2 1                       1     1         1       1   3   2       1     1       95
96 7       1     1     1                     1     1                                             1             1           96
97 8 1                             1             1     1     1 1             1                               1             97
98 13         1       1 1           1                   2     1 1     1             1 1       1                       1     98
99 12         1 1       1     1               1   1         1                   2             1           1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
01
/
12
28
/
11
24
/
11
21
/
11
17
/
11
14
/
11
10
/
11
07
/
11
03
/
11
Ngày
/
Tháng