BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 3       1                                                                             1                 1               00
01 9   1                       1             1     1             1       1 1     1   1                                     01
02 11 1       1         1                   1                       1     1           1 1               1 1     1           02
03 9         1                           1                     1       1     1 1               1     1                   1 03
04 6             1                   1 1     1 1                                     1                                     04
05 6                                 1     1                           1           1 1                                   1 05
06 16       1     1                 1 1 1 2     1   2                       1     1   1 1         1   1                     06
07 8               1             1                           1   1                             1   1   2                   07
08 16 1   1 1       1                           1 2       1   1     1       1         1     1         1       1   1         08
09 14 1                 1     1                   1     1       1     1   1   1 1 1       1 1 1                             09
10 7 1                           1   1                 1       2                                                         1 10
11 11                       1                                     1 1   1       1       1 1     1               1   1   1   11
12 12       1                 3               1         1                         1           1   2 1           1           12
13 12   1                 1                       1 1       1   1       2         1   1 1                                 1 13
14 4             1           1                 1                 1                                                         14
15 12                           1         1 1   1                   1     1             1     1                   1 1 1   1 15
16 14                               2       1 1         1 1             2               1 1 1           1 1         1       16
17 12   2                   1     1     1     1         1                   2       1                   1             1     17
18 18     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1                 1     1                       1   1       1     1   18
19 14             1         1               1 1                     1     1     2             1             2           1 2 19
20 12 1                             1 1           1           1                 1     1       1   1     1     2             20
21 13       1 2     1   1         1                       1 1                               1     1 1             1   1     21
22 12                 1 1       1   1           2     1                                 1   1   1   1     1                 22
23 9 1         1     1             1               1       1 2                   1                                         23
24 8             1 1             1     1                 1       1                                                   1 1   24
25 9       1                 1 1       2     1                           1               1     1                           25
26 11 1                           1                       2           1             1       2               1   1   1       26
27 17   1       1   1         1                   1         1 1           1                 1 1         1 2 2 1         1   27
28 12 1             1     1     1         1             1         1       1       1           1               1       1     28
29 14 1   2           1           1     1           2                             1         1 1                     2   1   29
30 12   1 1               1 1     1                   1     1   2                 1             1             1             30
31 13       2   1 1       2                 1     1                                 1         1               1     1   1   31
32 8     1                               1           1     2         1       1                     1                       32
33 10 1             1             1       1             1   1             1                             1           1 1     33
34 10         1 1     1   1   1                                             1     1       1                             1 1 34
35 11 1       1                       1   1 1             1         1                         1 1     1                 1   35
36 8 1     1           1           1     1                   1                 1                       1                   36
37 3       1                                 1                                     1                                       37
38 10 1       1     1                     1         1 1 1               1   1                               1               38
39 6         1               1       1                                           1                                 1     1 39
40 10                                     1               1           2         1     1 1       1     1     1               40
41 10       1     1             1           1     1             1   1         1                                   1       1 41
42 8   2                 1         1         1         1         1                               1                         42
43 14                       1   1   1       2           1                 1     2       1               1   1 1     1       43
44 11     1 1         1                                             1                 2         1             1   1   1   1 44
45 10 1   1     2           1                             1                                   1 1             1     1       45
46 10                         1       1 2             2                 1         1             1                         1 46
47 10       1   1           1     1             1       1     1     1       1                               1               47
48 10             1                 2     1           2 1             1         1                             1             48
49 8             1 1 1       1                                       1                           1               1       1 49
50 11     1         1           1               2 2                                   1                   1           1 1   50
51 20               1 1                   1   1 2                 1 1 1 1 1 1             1 1       2   1       1 1   1     51
52 14   2               1             1           1         1     2   1     1 1                       1       1     1       52
53 7                   1           1                                         2                 1               1 1         53
54 10             1               1         1         1                       1       1               1   1       2         54
55 10                       1       1                           2 1       1         1   1                         1     1   55
56 9     1 1       1       2       1                         1                                 1         1                 56
57 10                         2               1   1 1     2                         1   1                       1           57
58 3 1                 1                                                                         1                         58
59 19         1     1 1     1   1       1       1   2       1   1   1 1   1                       1   1 1     1 1           59
60 13             1   1 1       1       1                     1       2     1         1   1         1   1                   60
61 9   1                                 1                                       1           3 1             1         1   61
62 18           1 1 1   1 1 1     1             1             1 1   1     1 1 1         1           1             1   1     62
63 10                   1 2 1       1   1                                           1   1 1           1                     63
64 7         1 1       1       1                         1                       1                                 1       64
65 16                     2     1       1         1                         2 1         1     1     1 1     1 3             65
66 11                                         2                     1 1 1       1 1 2   1         1                         66
67 9             1       1           1     1         1                 1           1                               1     1 67
68 9     1 1       1                                                     1 1   1     1     1     1                         68
69 8                                     1       1                   1                 1     1     1     1     1           69
70 13           1           1         1       1                   1     1 1         1       1       2               1   1   70
71 13   1   1                   1                   1       1     1             1 1                 1 1     1         1 1   71
72 18     1           1 3 1       2       1           1 1   1   1 1                                             3 1         72
73 8 1               1                   1                   1               1     1                   1             1     73
74 17       1 1   1   1     2                       1       1     1           1     2 1   1                     2   1       74
75 11 1                 1           1 1 1               1           1                     1       1 1     1                 75
76 11         1       1   1   1             1             1 1 1                         1     1                   1         76
77 13   1     1   1                                 1 1       1       1       1           2       1   1                   1 77
78 13               1           1           1         1             1 2         1                     2   1 2               78
79 10                   1 1     1           1               1                 1             1           1             1 1   79
80 6   1                                         1   1         1               1                   1                       80
81 14 1 1 1     1             1                       2     1     1     1     1                 1               1 1         81
82 8                                   1       1                   1       1                 1 1         1 1               82
83 12   1       1                     2                 1     1     1             2                   1 1           1       83
84 8         1   1         1           1                 1                   1           2                                 84
85 8     1   1       1       1                     1     1             1                                             1     85
86 9                                     1   1     1                                       1               1     1 1   1 1 86
87 7   1 1         1                                                   1           1             1                     1   87
88 14   1     1 1     1                     1           1                       1       1 1       1   1   1           2     88
89 7           1                     1                   1                     1     1                     1   1           89
90 6                                                       1                 1                 1       1   1             1 90
91 19     2   1 1         1     1 1   2     1   1       1       1                     1     2             1     1 1         91
92 9                         1   1     1                         1   1   2               1                           1     92
93 8             1         1         1 1     1     1                   1                           1                       93
94 11               1           1 1           1           1   1             1       1       1             1   1             94
95 7       1         1             1                 1                     1               1     1                         95
96 8                                               1       1                       1     1     1 1   1         1           96
97 10                   1                         1           2 1 1                                 1   1 1               1 97
98 9                 2                           1     1 1         1                                     1           1 1   98
99 9     1     1               1 1 1         1                 2                                 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng