BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng
00 7                 1   1 1           1             1 1                   1                                               00
01 9     1                           2         1                   1   1                       1             1     1       01
02 9         1       1           1 1     1                           1       1         1                   1               02
03 8         1       1     1   1 1                         1                 1                           1                 03
04 12     1 1         1               1 1         1                 1             1                   1 1     1 1           04
05 10   1     1 1 1         1       1     1 1                                                         1     1               05
06 18 1     1                         2 1           1 1       1             1     1                 1 1 1 2     1   2       06
07 9                 2 1                   1     2       1                         1             1                         07
08 15       1     1                 1           1   1       1     1   1   1 1       1                           1 2       1 08
09 9               1 1                 1                     1       1                 1     1                   1     1   09
10 8 1             1         1   1                                   1                           1   1                 1   10
11 9       1     1           1       1       1 1       1           1                       1                               11
12 13         1   2 1                         1       1             1       1                 3               1         1   12
13 9                 1       1 1         1                   1         1                 1                       1 1       13
14 10 1     2                   1       1           1         1                   1           1                 1           14
15 9 2                     1       1         1                                                 1         1 1   1           15
16 12 1       1   1                 1         1   1                                                 2       1 1         1 1 16
17 18       1 1     1   1       1               2   1 1     1 1         2                   1     1     1     1         1   17
18 18 1                 1 1                     1                 1 1     1   1 2 1       1   1             1   2 1   1     18
19 10                 1 1   1             1           1       1                   1         1               1 1             19
20 11       1     1         1                 1 1   1           1     1                             1 1           1         20
21 10                                   1         1 1                       1 2     1   1         1                       1 21
22 13     1           1       1   1           1                   1                   1 1       1   1           2     1     22
23 11                     2     1   1                       1   1     1         1     1             1               1       23
24 9   1                           1                   1         1               1 1             1     1                 1 24
25 13     1 2       1       1                           1   1               1                 1 1       2     1             25
26 7                   1               1   1                         1                           1                       2 26
27 10     2 1                                             1     1       1       1   1         1                   1         27
28 12   1             1   1             1 1     1                     1             1     1     1         1             1   28
29 12                   1           1 1                             1 1   2           1           1     1           2       29
30 18         1         1 1   1   2               1       1 1 1 1   1   1 1               1 1     1                   1     30
31 9                           1                                           2   1 1       2                 1     1         31
32 5       1                     1                                       1                               1           1     32
33 13 1   1   1 1       1       1             1       1               1             1             1       1             1   33
34 11                     1   1   1 1               1   1                     1 1     1   1   1                             34
35 16           1         1   2 1             1         1   1   1 1   1       1                       1   1 1             1 35
36 11                       1   2                         1     2     1     1           1           1     1                 36
37 7           1   1                     1     1                 1         1                                 1             37
38 11     1   1                         1   1                         1       1     1                     1         1 1 1   38
39 8                                 1     1         1     1     1           1               1       1                     39
40 7             1                     1           2               1                                     1               1 40
41 11                                         1 1   1     2       1         1     1             1           1     1         41
42 12       1   1   1       1   1             1                         2                 1         1         1         1   42
43 15   1       1                     1     1 1     1   1 2                                 1   1   1       2           1   43
44 5                               1                       1             1 1         1                                     44
45 13           1         1         2                 1     1   1     1   1     2           1                             1 45
46 9   1                       1                         1                                   1       1 2             2     46
47 14 1           1     2         1               1     1         1         1   1           1     1             1       1   47
48 13 1                         1 1         1           1       1                 1                 2     1           2 1   48
49 8 1 1                           1                   1                         1 1 1       1                             49
50 12                           1 1     1         1       1               1         1           1               2 2         50
51 9                       1   1   1                                               1 1                   1   1 2           51
52 8                                                 1           2     2               1             1           1         52
53 6   1     1                   1                     1                               1           1                       53
54 12               1       1 1       1             1 1   1       1               1               1         1         1     54
55 5   2       1                                                                           1       1                       55
56 15   1 2   1   1   1     1 1           1                               1 1       1       2       1                       56
57 11     1       1           1                         1                                     2               1   1 1     2 57
58 9             1               1   1             1     1         2 1                 1                                   58
59 17 1   1     1     1                 1 2                     1             1     1 1     1   1       1       1   2       59
60 10 1                       1     1                           1   1             1   1 1       1       1                   60
61 11         1 1       1     1         1     1   1     2               1                                 1                 61
62 17         1 1         2 2           1                   1       1           1 1 1   1 1 1     1             1           62
63 13             2   1         1           1     1         1                           1 2 1       1   1                   63
64 7                                   1             1                       1 1       1       1                         1 64
65 14         1 1   1                 1   1     1     1       1     1                     2     1       1         1         65
66 12             1 1   1     3             1     2     1                                                     2             66
67 11     1     2 1   1     1                                                     1       1           1     1         1     67
68 7       1     1                                 1     1               1 1       1                                       68
69 9               1     1       1       1           1       2                                           1       1         69
70 9                               1 1                 1   1 1                 1           1         1       1             70
71 12             1     2   1 1           1                   1 1       1   1                   1                   1       71
72 16 1                 1         1         1                 1           1           1 3 1       2       1           1 1   72
73 10 1 1     1     1         1       1                           1   1               1                   1                 73
74 11 1                   1                                   1     1       1 1   1   1     2                       1       74
75 9               1     1                               1           1                 1           1 1 1               1   75
76 14     1     1     1 1   1                       1 1             1         1       1   1   1             1             1 76
77 11       1             1     1 1                         1     1     1     1   1                                 1 1     77
78 7                   1 1                       1                                 1           1           1         1     78
79 12 1         1     1                 1     1   1         1   1                       1 1     1           1               79
80 7               1                 1         1   1                   1                                         1   1     80
81 15       1                               2     1       2   2       1 1 1     1             1                       2     81
82 8   2                           1         1                 1   1                                   1       1           82
83 10                                       2           1       1   1   1       1                     2                 1   83
84 9   1                             1   1 1                                 1   1         1           1                 1 84
85 9                           1                     1       1           1   1       1       1                     1     1 85
86 4                     1                                                                               1   1     1       86
87 12     1 1                     1   1     1     2   1     1           1 1         1                                       87
88 12         1                           1   2 1         1             1     1 1     1                     1           1   88
89 5               1   1                                                       1                     1                   1 89
90 5   1                             1   2     1                                                                           90
91 16                     1                       1     1       1         2   1 1         1     1 1   2     1   1       1   91
92 5   1           1                                                                         1   1     1                   92
93 15 1     1                           1 1     1     1     1     1 1             1         1         1 1     1     1       93
94 15   1 2   1     1                   1   1       1 1         1                   1           1 1           1           1 94
95 5                 1                                                     1         1             1                 1     95
96 7   1                                   1   2   1             1                                                 1       96
97 3                                         1                                         1                         1         97
98 17           1   1       1     1 1     1   1 1         1 1   1 1                   2                           1     1 1 98
99 11     1   1 1                                             1   1       1     1               1 1 1         1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
10
13
/
10
09
/
10
06
/
10
02
/
10
29
/
09
25
/
09
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
21
/
08
18
/
08
14
/
08
11
/
08
07
/
08
04
/
08
31
/
07
28
/
07
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
Ngày
/
Tháng