BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13 1     1       2                         1               1 1   1               1     2       1               1         00
01 5         1                 1     1                                             1                             1         01
02 13           1   2       1           1     1   1 1                             1     1   1         1 1                   02
03 9 1                 1     1     1                                 1                   1   1     1               1       03
04 8   1         1                   1     1       1   1                 1       1                                         04
05 13 1       1               1     1       1     1 1                       1 1 1               1         1           1     05
06 16         1   1                 1     1     1 1       1               1       1       1 3         1     1           1   06
07 10         1     1                           1     1       1     1       1                                 2   1         07
08 21   1     2 1 1   1           1   1                     1                     1 1 1 1 1 1 2         1             1   2 08
09 13                                         1     1       1           1   1           1     1 1       1 1 1 1         1   09
10 11 1                                               1           1       1   2       1           1     1   2               10
11 14                 1             2                     1         1       1     1   1   1         1   1 1     1 1         11
12 11         1           2             1                             2       1               1       2               1     12
13 10       1     1                           1         2         1                   1     1               2               13
14 11       1                 1                   1         1 1   1   1   1         1           1                     1     14
15 8                                       1           1               1     1     2 1                                 1   15
16 16     2       1   1     2 1           1   1                 1   1     1                 1       1                 2     16
17 10   1               2             1                   1             1       1                               1   1   1   17
18 11   1 1     1         1                           1               2           1     1                 1         1       18
19 7                           1   1               1   1 1         1           1                                           19
20 6   1   1                                     1                                               1           1   1         20
21 6   1                               2                         1                         1               1               21
22 10 1                 1                   1 2     1 1           1               1                           1             22
23 11                     1     1   1 1       1 2                                   1           1             1         1   23
24 18         1 1 1     1         2         1       1         1 1     2 1           1     1         1           1       1   24
25 13                 1     1     1 1   1           1           2                         1 1 1   1                 1       25
26 13     1           1 1       3   1     1             1 1         2                                                 1     26
27 10                         1           1 1               1     1 1       1           1             1       1             27
28 14       2         1     2 1 1               1 1                                     1       1 1       1               1 28
29 11   1                                 1       1     2           1 1     2                         1             1       29
30 14           1 1   1   1         2                     1 1     1           1             1   1             1         1   30
31 11       1                     1                         2         1               1         1     1   1   1           1 31
32 12         2   1     1                   1   2                     1 1 1               1             1                   32
33 10             1                           2             1     1     2           1   1                             1     33
34 7                 1 1         1         1                 1                                       1     1               34
35 11         1           2         1     2           1       1                       1           1   1                     35
36 7             1                           1                           1                       1 1             1 1       36
37 11 1       1                                       1                 1       1         1         1     1   1         1 1 37
38 9                   1                 1                         1       1       1         2 1   1                       38
39 14     1 1   1 2             2               1                         1                   1       1       1 1     1     39
40 13 1                 2   1               1     1   1         1               1         2           1                   1 40
41 9                         1             1 1     1   1             1                                 1     1     1       41
42 13 1 1                       1         1                 1 1   1           1 1                     1         1     1   1 42
43 9       1         1                     1                             1           2 1                     1         1   43
44 9     1         1       1         1               1     1               1                       1   1                   44
45 10               1         1         1 1 1   1       1                             1   1                   1             45
46 13                         1       2 1 1         1   1       1         1             1                   1     1       1 46
47 9           1     1         2                           1                           1             1         1 1         47
48 11               1 1       1 1                     1                               2 1           1                 1   1 48
49 8   1         1   1                                       1   1                                                   1 1 1 49
50 10                                                             1     1   1     2   1       1               1 1   1       50
51 11                     1   2     1                         1     1                               1   1 1 1           1   51
52 13   1         1       1 2 1           1   1           1                     1   1               1                 1     52
53 10     1             1             1     1                                   1   1             1 2                 1     53
54 8                           1     1           1               1               1           1   1             1           54
55 13   1 2 1       1 1   1         1                       1                       1         1 1             1             55
56 7   1       1                               1       1     1         1               1                                   56
57 6     1                                 1                   2                                             1   1         57
58 11 1                   1             1         1   1                 1   1 1 1 1           1                             58
59 5                                                       1 1   1     1   1                                               59
60 11           1         1     1 1     1       1               1                             1       1   1         1       60
61 6 1   1                                                     1                         1     1                         1 61
62 20             1   1   1       2   1             1 3   1         1                       1 1 1 1             1 2 1       62
63 11   1   1   1 1         1                 1     1     1       1             1                                 1         63
64 13       2           1 1 1         1       1         1                     1                       1   2         1       64
65 8                             1                                     1   1     1                   1 1   1             1 65
66 14     1       1 1       1             1                 1         1   1                   1         1   1       1 1   1 66
67 8   1           1                               1                   1 1         1 1               1                     67
68 10     1     1       1                                 1       1             2           1                   1         1 68
69 10               1               1   2   1         1 1     1                           1                             1   69
70 15       1         1   1         1   1         2     1                       1               2   1       1   1   1       70
71 13 1 1 1     1                     1       1     1           2   1         1                           1     1           71
72 7               1                     1                   1   1           1       1                   1                 72
73 9   1   1       1             2 1   1                 1               1                                                 73
74 8               1                                   1                   1     1   1     2     1                         74
75 11     1     1                               1 1       2                   1 1                       2         1         75
76 8       1                   1 1                           1 1   1                   1       1                           76
77 16         2                     1           2   1 1               2   2                       1 1 1     2               77
78 10           1     1     1         1   1     1                         2                                         2       78
79 8         1                   2     1 1                         1                   1                           1       79
80 8     1                                       1             1 1             1         1             1               1   80
81 13 1         1     1                     1   1       1             1         2                 1       1           1 1   81
82 7     1 1                 1       1       1                             1     1                                         82
83 13           1           1         2         1                   1   1     1       1         1       1       1 1         83
84 7                         2   1                                                         1       1       1             1 84
85 8 1                 1                                       1                               1       1               2 1 85
86 9   1           1                             1                 2   1   1     1                                       1 86
87 17 1     1           1   1 1         2   1     1           1       1     1   1       1         3                         87
88 7                             1               1         1                     1               1           1   1         88
89 10                     1                   1 1       1       1     1       1         1           1                     1 89
90 14         1                           1 1             1   1 1                 1 2   1 1   1         1       1           90
91 10 1         1       1   1                             3                         1       1   1                           91
92 8   1               1                             1                 1   1 1                                     1   1   92
93 12                         1 1                 1   1                       1           1       1     1       3     1     93
94 9           1                         1         2     1 1           1         1     1                                   94
95 8         2                       1                       1           1                               1 1     1         95
96 8 1               1   2     1                                                           1       1       1               96
97 7     1         1             1                                           1               1           1           1     97
98 13 1             1       1           1           1       1 1                     1       1   1         1     1   1       98
99 12 1           1                     1             1     1     1           1       1                   1       2     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng