BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10 1     1         1 1                                       1                     1     1 1           1       1         00
01 14       1 1       1       1                                   1   1           1       1           1     1 2 1   1       01
02 6     1                       1                       1                               1     1                   1       02
03 9                         1         1 2                                       1 1 1               1 1                   03
04 4                             1     1                                           1   1                                   04
05 10             2                 1                     1               1   1       1                 1     1     1       05
06 14 1                 1       1 1             1       1   1               1           2         1 1               1     1 06
07 10         1         1 1 1           1         1           1             1     1                                       1 07
08 11         1 1         2       1         1                           1                       1 1     1   1               08
09 12           1       2               1           1     1     2       1             1                             2       09
10 14     1             1                 2         1               1       1     1           1 1 1           1     1     1 10
11 13     1     1             1   1                   1 1       1     1 2 1               1                     1           11
12 9                       1           1                             1   1 1   1 2                               1         12
13 13           1       1     1                     1 1       1 1         1 1   1     1           1     1                   13
14 9   1                                   1             1   2   1         1           1       1                           14
15 11           2                                     1     1   1             1   1                 1         1         1 1 15
16 14 1       1 1 1         1   1       1               1             1     1 1           1 1                         1     16
17 15                     2 1           1     1 1 1             1         1     1     1     1 1     1                     1 17
18 9 1               1     1         1               1                                         1   1 1       1             18
19 10     1     1         1   1             1                       1         1             1   1         1                 19
20 14         1               1   1             1                                     1 1   2 1 1 1         1     1   1     20
21 11   1             2 1           1                 1       1                                 1         1           1   1 21
22 10                           1 1       1 1                                   1           1                   1 1   2     22
23 12           1         1               1     1       1             1   1 1                   1 1               1   1     23
24 7     1       1                                 1   1             1                                 1         1         24
25 12   2                             1 1   1                   1 1       1                 1         1         1         1 25
26 11   1 1                       1 1           1     1   1 1                                             1   1     1       26
27 8               1             1   1                       1   1                         1 1       1                     27
28 17         1       1       1 1             1       1           3           1   1     1   1       2         1         1   28
29 7                             1           1                           1           1   1   1                   1         29
30 7   1 1       1       1                     1                                                 1                       1 30
31 14 1           1 1 1       1   1 1       1   2                 1               1 1     1                                 31
32 9         2         1   1   1                       1               1                                     1 1           32
33 12               1 1       1                                 1   1     1       1 1               1     1   1       1     33
34 8     1             1               1         1         1                       1   1                       1           34
35 8                       1 1                     1                         1 1             1 1   1                       35
36 7                                     1   2       1             1               1                 1                     36
37 7     2                                 1   1         1           1                                             1       37
38 10   1     1 1   1   1                                         1                       1                   1 2           38
39 10 1   1 1               1   1                 1                 1     1                               1       1         39
40 10           1 1         1       1           1             1 1                         1       2                         40
41 13       1     1         1           1       1                 1 1 1   1   1                           1   1         1   41
42 8   1                       1           1           1             1                         2   1                       42
43 11 2       1     1                                 1       1     1                         1             1       1 1     43
44 9                         1       1                             1   1             2     1         1         1           44
45 12             1 1             1 1         1           1 1           2 1                           1   1                 45
46 8               1           2                           2           2                                 1                 46
47 12               1 1         2     1           1                 1     1       2                       1   1             47
48 11       1 1         1                     1                     1   1               1           1     1 1   1           48
49 6   1                                     1                             1                           1         1     1   49
50 15       1       1 1     2           1   1     1               1 1         1           1     1                     1 1   50
51 12   1   1   1             1         1     1         1                           1                 1   1       1       1 51
52 11       1     1                   1             1   1 1                       1     1             1                 2   52
53 7                     2                     1         1 1                         1 1                                   53
54 14         1     1             1         1       1       1 1       1   1       1 1                 1         1   1       54
55 12                     1     1       1         1   1                     1                   1       2     1   1 1       55
56 16             1                       1   1         2       1       1   1   1   2   2     1           1   1             56
57 12                     1   1       1                   1     1       1   1 1 1       1       1       1                   57
58 5                                                         1       1                                             2 1     58
59 9       1                   1     1     1                         1                           1   1 1     1             59
60 11     1     1   1                                                   1   2   1       1 1             1 1                 60
61 16 1 2 1         1   1             1   1   1 1   2         1   1                                       1       1         61
62 12 1                 1                             1                       1     1   1   1       2         1   1   1     62
63 7       1         2                   1 1                                                   1                   1       63
64 8 1     1     1                   1               1                             1               1                     1 64
65 7             1 1   1                           2                                     1                           1     65
66 15           1         1     1   1 1             1       1         1                     1 2                 1     1 2   66
67 7   1       1                       1               1     1                           1       1                         67
68 16 1               1   2         1 1 1                   1     1 1     1 1           1     1   1         1               68
69 12 1   1 1         1             1         1   1                 1               1                       1     1       1 69
70 12         1             1 1                   1 1 1       1   1       1   1 1         1                                 70
71 11 1 1             1     1       1             1       1   1         1                 1                             1   71
72 5                           1 1                 1       1                   1                                           72
73 9     2     1                                       1                       2                   1 1 1                   73
74 14         1                     1             1   1         2     1         2         1   2             1       1       74
75 16           1             1           1   2   1           2     1         1                 1   1     1 2             1 75
76 13                 1     1       1 1   1 1             1 1       1                 1     1                   1         1 76
77 7   1     1 1                                                                 1 1               1           1           77
78 12                   1 1 1         2             2               1       1                     1   1     1               78
79 14 2           1                             1 1                 1   1       1 1         1 1   1     1       1           79
80 11         1                 1   1   1         1     1   1                       1                     1 1         1     80
81 15             1                 1         1 1       1   1             1   1     1           1     1 1         1   2     81
82 10 1       1     1                 1         1     1           1                                         2         1     82
83 10         1             1 1   1         1 1       1 1               1                                         1         83
84 7   1   1                                     1       1 1                             1                             1   84
85 12       1         1       1     1 1                           1   1           1               1   1           1       1 85
86 6                 1                                 2 1     1                                               1           86
87 6       1                                                     1                           1             1   1       1   87
88 6                               1                               1       1 2                     1                       88
89 10       1       2                     2         1 1   1                             1   1                               89
90 16             1         1   1 1 1     1                 1         1 1 1   1 1     1               1 1           1       90
91 7                     1         1     1                                           2   1                     1           91
92 11             1                     1 1     2     1         1                           1     1               1     1   92
93 15       1     1 2           1           2 1               1       1                       1     1   1               1 1 93
94 9                             1               1           1 1             1     1                   1               2   94
95 10     1             1               1         1                         1 1 1   1         1                         1   95
96 15   2                 1   1               1   1               1                   1 1 1 1     1         1           1 1 96
97 10 1                           1         1       1     1           1           1                   1 1 1                 97
98 9                   1                   1             1 1                         1                       1     1 1   1 98
99 12     1 1                         1   1               1     1               1     1           1         2             1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
Ngày
/
Tháng