BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 09/11/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7       1                                     1         1       1         1   1         1                               00
01 11                         1                                 1 1                 1   1   1 1 1 1     1                 1 01
02 7                               1       1                         1     1             1   1               1             02
03 8 2                                                   1                   1   1       1                 1         1     03
04 9           2   1       1             1           1     1                             1                         1       04
05 9                                                                                 1           1 2         1 1     2   1 05
06 6                                       1                         1           1 1     1       1                         06
07 8       1                                     1 1                                   1       1     2 1                   07
08 14   1                 1 1 1 1               1                       1       1       1 1 1               1     1       1 08
09 13         1 1               1       1   1 1   1           1                           1               1       1 1     1 09
10 14             2 1                           1 1 1       1             1       1     2         1             1       1   10
11 12       1       1     1   1         1   1         1             1               1         2 1                           11
12 7                         1                                   1 1     1   1 1             1                             12
13 7                           1             1     1   1                   1                               1         1     13
14 10     1         1                               1 1         1                         1                   1 1   1   1   14
15 14       1       1                               1   1 1 1 1                                   1   1         1 1 1 1 1   15
16 14                 1   1                   2         1   1                   1 1     1   1             1         2     1 16
17 12         1           1 1     1       1                     1       1   1             1         1   1           1       17
18 8       1     1         1         2         1       1                               1                                   18
19 9                 1     1 1               1 1                         1     1               1                       1   19
20 11   1 1 1   2   1           1   1                                           1     1                   1                 20
21 15                 1 1   1   1   2       1             1             1               1           1 1 1       1     1     21
22 11         1 1     1                                   1           1                 1   1         1 1       2           22
23 13     1                   1       1   1 1 1   1   1                 1                         1     2             1     23
24 12         1           1 1           1       1         1 1 1                 1                     1     1     1         24
25 9     3       1                     1             1                   1   1                         1                   25
26 13       1                     1     1     1               1         1 1 1     2             1     1             1       26
27 15 1     1 1                             1       2                   1     1   1               1   1         1 2   1     27
28 11 1     1 1                   1         1             2 1                               1               1 1             28
29 7             1                                           1                     1 1             1             1     1   29
30 11   1         1             1   1     1               1     1       1           1               1         1             30
31 10                 1             1 1               1         1     1                     2   1                 1         31
32 6             1             1                         1                               1               1   1             32
33 8     1         2 1               1           1                                       1                       1         33
34 9           1       1     1               1     1                     1   1       1                                   1 34
35 16     1 1         1   1     1       1             1       1     1 1   1   1             1   1 1 1                       35
36 10                                         1             1       1       1 1       1             1     1     1 1         36
37 12   1         1 1   1     1         1               1             1       1 1                                 1 1       37
38 3                   1       1                                         1                                                 38
39 8                   1 1                                               1 1       1               1             1     1   39
40 13         1                   1                 1     1                   1   1 1         1 1   1             2       1 40
41 10           1   1                                 1                         1     1           1 1   1       1       1   41
42 11           1   1 2       1           1           1                   1             1   1       1                       42
43 6 1       1             1                                                     1   1                       1             43
44 18           1 1     1   1 1       1   1 1     2       1                   1         1     1       1 1 1             1   44
45 11                   1             1 2             1 1 2       1     1                             1                     45
46 13   1 1         1             1       1             1     1 2             1 1                                     1 1   46
47 10     2             1           2                             1       1                           1   1               1 47
48 6     1     1         1                       1               1                                             1           48
49 12   1     2       1 1       1             1                 1       2                             1     1               49
50 10 1             1       1                       1                       1 1                     1   1 1       1         50
51 9                   1                         1     1 1                   2           2       1                         51
52 13   1             1 1                   2               1               2         1         1   1     1 1               52
53 10 1                         1     1     1       1       1     1                               1             1   1       53
54 11             1                       1                 1               2               1 1     2   1       1           54
55 21           1 1             1 3 1   1     1 1 1   1 2                 1       1 1             1   1       1     1       55
56 11             1               1             1           1       1   2                         1       1 1         1     56
57 10         1                               1       1     2           1   1       1 1                                 1   57
58 14             1       1     1     1   1                                 1   1 1 1     1 2       1   1                   58
59 12                           1     1 1 2               1         1     2 1                               1             1 59
60 7                     1                     1 1                   1                       1         1         1         60
61 14         1       2     1       1     1       1 2               1           1     1   1                             1   61
62 11           1         1 1 1                           1           1   1             1     1                     2       62
63 12               2   1     1                   1                 1 1             2 1 1                             1     63
64 12                             1 1 1 1       1   1   1         1             1                                 1       2 64
65 11   1       1             1 1             1                   1 1 1                       1               1 1           65
66 5                   1                   1 1                                                             1   1           66
67 18 2   1                           1   1 1               1     1         1   2   1           1             2   1 1   1   67
68 11               1                             1                   2             1     1 2   1 1   1                     68
69 3                                                                   1 1                                               1 69
70 14   1       1 1   1 1                                       2     1       1                   1             1   1   2   70
71 9         1         1     1     1                   1       1             1                           1             1   71
72 11       1                             1     1   1   1             1 1             1       2     1                       72
73 3                                           1               1                               1                           73
74 12     1       1     1   1   1 1                         1 1       1           1   1                       1             74
75 7                 1                       2                 2   1                                                 1     75
76 9                             1     1               1           1                   1     1         1             1   1 76
77 11   1   1     1         1             1                     1   1             1     1     1           1                 77
78 9     1           1   1                     2       1     1                                       1       1             78
79 11   2       1                 1             1         1       2             1                 1                   1     79
80 9   1                 1 1         1 1                     1       1                                   1               1 80
81 9       1 1 1         1                   1   1   1                                                   1 1               81
82 15 1   1                       1 1   1       1             1                 1         1                 2 1       1 2   82
83 13       2   1             1             1           1           2                           1 1     1 1               1 83
84 10 2   1             1           1   1                         1               1                   2                     84
85 7             1                                                           1                       1     1   1   1 1     85
86 16 1     1     1   1   1     1     1     1                   2 1       1                     1           1       1     1 86
87 15       1                       1 1 1                     2   1     2   1               1   1         1   1           1 87
88 11                 1             1         1               1   1 1           1 1                     1           1     1 88
89 11   1   1       1                           1   1 1             1 1             1                   1   1               89
90 11                     1         1             1     1   1                   1   1   1 1       1                     1   90
91 11   1                 1 1                         2           1                   1                     1 1 1     1     91
92 6 1 1                   1   1                                                     2                                     92
93 14 1       1         1     1   1     1 1 1                 1           1 1       1       1   1                           93
94 10 1 1                 1       1   1         1                     1 1         1                         1               94
95 6   1                             1                       1                       1                   1   1             95
96 10 1             1       1                   1             1 1 2                   1                   1                 96
97 9         1               1     1       1     1 1 1                                   1   1                             97
98 16 1   1   1               1           1           1 1 1                       1 1   1     2 2                     1     98
99 13         1                   2   1   1         1       1 1     1       1           1   1                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
Ngày
/
Tháng