BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng
00 21         1     1   1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       00
01 19 1   1             1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                   01
02 17         1     1       1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1       02
03 18     2     1 1 1 1 1       1       2 1   3     1                           1                     1           1         03
04 9                                     1         1   1         2       1                   1             1   1           04
05 14     1   1 1                         1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           05
06 19           1                 1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   06
07 12   1           1       1                   1       1               1 1 1                             1   1     1 1     07
08 11         1         1     1     1                                     1 1           1       1                   2     1 08
09 20           1               1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1   09
10 12                             1             1 1   1     2   2           1           1         1     1                   10
11 20             1 1 1     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1   11
12 16                   1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1   12
13 12 1   1         1                   1       1     1   1         1   1                 1                         1 1     13
14 16 1           1   1 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1             2     1 14
15 16                                     1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1 15
16 7 1           1                                                     1       1   1           1     1                     16
17 17 1 1   1                     1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1   17
18 19                 1 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1 18
19 18         1       1   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1       19
20 15             1             1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     20
21 17   1           2     1       1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         21
22 14     1         1     1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1                 22
23 21       3     1         2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                       23
24 17           1         1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1     24
25 16   1 1     1             1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1       25
26 18 1 2           1           1 2                     1       1   1           1   2               1   3         1         26
27 18   1       2       1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1     27
28 19 1 2       1       1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1   28
29 12                 1   1 2               1                             1   1     1 1             1               1     1 29
30 16   1   2   1             1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1   30
31 17     1 1           1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2   31
32 15 1       1       1             1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1           32
33 15           1 1 1       1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1                 33
34 14   1 1                   1       1 1 1         1   1               1                             1           1       3 34
35 16     1   1     1         1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   35
36 18                   1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1   36
37 12     1           1         1                 1 1 1 1     1       1       1               1                         1   37
38 21     2 1   1               1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1 38
39 14       1     1                   1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1   39
40 18   1                 1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1 40
41 15   1                 1       1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           41
42 19     1           1                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           42
43 12 1 1           1                         1   1           1       1                         1     2   1         1       43
44 19                 1       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1         44
45 11     1 1     1 1             1         1   1           1 1   1                                                     1   45
46 13       1 1           1 1 1           1             1         1             1 1   1       1                   1         46
47 14     1   1       1           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     47
48 27 1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1 48
49 16 2       1     1                                     1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       49
50 19         2         1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1 50
51 16 1 1       1 1       1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                 51
52 15     1     1 2       1         1         1           1     1           1       1           1 1             1   1       52
53 11                         2             1 1             1                           1   1     1         1     1   1     53
54 16       2               3                         2 1         1   1           1         1                 2 1   1       54
55 12         1               1           1   1       1           1 1     1               1               1 1             1 55
56 15   2   1     1       1   2 1         1 1                       1                             1   1 1               1   56
57 16   1           1   2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     57
58 17         1 1       1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2   58
59 15                 2                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1       59
60 8 3                       1   1                                                             1   1       1               60
61 10 1 1     1   1                               1       1           1                           1   1                   1 61
62 17           1 1 1 1   1           1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1       62
63 24               2               2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1   63
64 14   1         1         2       1   1         1                                 1   1                 1     2 1       1 64
65 10     2     1             1                                 1                               1 1   1 1                 1 65
66 16   1 1                       1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1         1     66
67 16           1     1 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1           67
68 21             1     1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 68
69 12         1                           1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1 69
70 19             1       1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1   70
71 20       1 1   1                     1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2 71
72 17       1   1 2                 1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1     72
73 21       1   1                   1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1       73
74 14         1       1 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1   1     1       74
75 14 1 1                                                   1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         75
76 23 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1 76
77 18         1 2   1 1     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1             77
78 13     2 1     1   1     2       1 1     1     1                                         1         1                     78
79 15               1   1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2                     79
80 17           1   1   1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                   80
81 11     1             1         1                   1   1       1             1     1                         1       1 1 81
82 18       1       1           1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 82
83 18         2   1   1       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             83
84 18 1 1           1           1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1       84
85 9                 1             1                               1 1             1             1   1       1       1     85
86 21 1       1 1 1           1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1 86
87 17   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1                           1       1 1                       1             87
88 20 1 1   1             1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1 88
89 11                                 2           1         1         2     1     1 1               1                 1     89
90 15   1   2             1 1       2           1       1                     1           1       1         1   1       1   90
91 14         1           1     1     1 1   2           2         1           1         1     1                         1   91
92 21 1       1 1 2       1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     92
93 20 2               1   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     93
94 14                   1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 94
95 15       2   1     1 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                       1         95
96 13 1   1                       2                 1       1         1     1     1         1 2   1                         96
97 15                 2         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2         97
98 10                 1   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1                       98
99 20                     2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
Ngày
/
Tháng