BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/12/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1       1         1       1                 1                   1   1             1                       1   1 00
01 19                               1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     1 1 1 1         1 01
02 25 1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     1 1   1   1       02
03 10     1                   1                 1                     1         1                       1   1     1 1   1   03
04 20   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1         2           1 04
05 15   1           1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 1     1   1       05
06 23 2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1       1 1   1   1 1 06
07 16 1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1                 1 07
08 13       2     1       1       1 1                 1                   1                       1   1             1   2   08
09 14   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1                     1     1       09
10 18                   1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2               1 1   10
11 19   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1             2 1   11
12 17           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1           1 2 1           12
13 12       1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                                       13
14 20       2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1     1   1   1 1     14
15 18 1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 1   1       1     15
16 24               1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   1   1 1   1 1     16
17 22 1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1                     1 17
18 12   1   1     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1           1           18
19 9     1 1         1           1           1 1                                       1 1                       1         19
20 13 1       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1             1     1       20
21 18 1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       1                 21
22 14                   1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1                     22
23 24                         1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2   1 1   1 3 1 1   23
24 17 1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 1                 24
25 15   1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1                           2 25
26 22     1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         1 3 1     1       26
27 10         1         2               1       1                 1               1                     1 1               1 27
28 13         1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       1 1           1     28
29 18       1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1             1   1 1     29
30 15         1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1               1 1     30
31 26     2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2           1   1     1   31
32 15 1 1               1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 1 1               32
33 15               1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1           1         1   33
34 22     1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1             1     1   34
35 15           1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1           1 1   1         35
36 17   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1     2 1     1       1 36
37 17           1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1     2     1       37
38 14         1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                                   1 38
39 16           1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1                   1           39
40 11             1               1 1 1                           1       1   1 2                 1               1         40
41 15 2 1           1 1   1   1                                           1 1                 1         1 1       1       2 41
42 11   1           1     1       1                   1                           1 1       1         1   1             1   42
43 11       1           1                                         1       1       1             1               1 1       3 43
44 17     1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1                         44
45 14           1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1         2 1           1   45
46 14     1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1             1         46
47 21         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1   1       1 1 1   47
48 22   1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2       1           48
49 17     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     1         1   1   49
50 13 1       1   1       1                 1     1               1   1                     2                     1 1   1   50
51 15                         1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1         1     1     51
52 14   1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1               1   52
53 18     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1               1 1 1   1     1 53
54 18 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2                     1         54
55 11             1           1         1       1 1 1     1     1                         1                   1         1   55
56 14           1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1                   56
57 18         1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   1   1             57
58 9         1 2           1     1                   1 1                                                   1       1       58
59 13   1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1             1         59
60 13                   1 1       1     1     1                                   1       1   1     1           1     3     60
61 15             1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1               2         61
62 13   2   1                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1                     62
63 15   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1               2 1   63
64 20   2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1           2   1   1     1 64
65 10             1   1             1 1                               1 1             1 1               1             1     65
66 17         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   1 1               66
67 16   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   1                 67
68 27   1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1   2   1 1 1   1   68
69 19           1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1             1         1 1   69
70 14       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1                     70
71 10   1   1     2             1                                             1     1             1   1       1             71
72 18   1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       1                 72
73 18 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2       1 2       2           73
74 8 1     1                           1     1                               1               1           1           1     74
75 9     1         1   1                           1           1                     1       1   1               1         75
76 10     1     1 1               1           1                         1       1 1     1                         1         76
77 17 1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1       1           77
78 13                   1             1         1     1 1         1         1       1                   1         1 1   2   78
79 14                           2     1     1 1       1         1                       1         2             2     1   1 79
80 19                     1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1                 1     80
81 13   1       1 1       1               2         1                         1         1   1   1       1     1             81
82 11           1 1 1             1   1             2               1                     1               1           1     82
83 25 2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1       3 1           83
84 22 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1       1 1   2     1   84
85 16 1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1                   1     85
86 18         2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1           2 1 1       86
87 16 1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1                             87
88 13 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1                                 1 88
89 14         1       1                           2   1           1     1               1               1   1       1   1 2 89
90 14   1       1   1       1 1       1             1                           1               1   1     1       1   1   1 90
91 19           1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1           2         91
92 29 1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1               1     1 92
93 14         2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1   1           1   1 93
94 16             1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1         2             1 94
95 13     1               1     1               1 2     1       1                         1 1   1                       2   95
96 10                       1                 2                 1   1         1   1             1     1           1         96
97 20     2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1         1   1         1 97
98 15               1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           1   1 1       1   98
99 12           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
Ngày
/
Tháng