BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13 1         1 1 2         1       1         1       1                 1                   1   1             1           00
01 17       2     1                                   1   1   1     1   1               1     2 2 1           1   1   1     01
02 23 1       1         1   1 1         1   1 1 1           1       1 1 1   1   1       1 1 1         1     1 1 1     1     02
03 7           1           1                   1                 1                     1         1                       1 03
04 19   1             1   1                     1 1         1     1     1 1         1 3 1 1         1     1     1     1     04
05 12                     1           1 1     1                         1         1       1         1           1     1 1 1 05
06 20     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1             1         1             1     1 1 1 1               1   06
07 16               1   1     1 1             1       1       1                 1     2 1     1   1     2                 1 07
08 11     1                   2     1       1       1 1                 1                   1                       1   1   08
09 19 3     2     1   1   1   1 1 1         1       1                     1   1         1       1       1 1                 09
10 18       1     1                       1     1 1         1       1 1     2           1 1 2   1 1                     2   10
11 21 1 2           1 1   1   1   1           1     2                             1 1 1 1         2     1         1   1   1 11
12 15   1             1           1         1   1 1   1   1     1               1   1       1 1               1   1         12
13 12                         1 1       1       2 1       1   1               1             1       1 1                     13
14 17           1             2     1   1               1     1   2 1 2 1       1                           1     1     1   14
15 20 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1       1         2                     2 1           1             1 15
16 21     1     1                     1 1         1 1   1     1 1 1 2         1 1   1     1   1   1         1   1       1   16
17 23     1     1       1       1 1       1     1 1     2   1     1 1     1 1 1                     2 1 2         1   1     17
18 16         1   2 1 1   1   1     1     1                             1       1   1   1   1                       1 1     18
19 11 1 1       1           1 1         1           1           1 1                                       1 1               19
20 12               1   1       1     1       1     1   1 1   1                                   1           1   1         20
21 19   2               1   1         2         1       1                     1 2 2       1 1           1 1 1       1       21
22 18   1 1 1       1                     1             1 1       1   1     1   1   1   1 1 1         1         1       1   22
23 19     1 1 1                                 1 1         1     1           2     2     1 1           1       1     1 1 2 23
24 19 1 1 1             1   1   1       1     1                   1   1   1   1 1             1   1     1             1   2 24
25 16   1     1   1       1 1 1         1     1           2                   2               1       1       1 1           25
26 20         1   3         1               1               2   1 1     1   1       1   1       1   1 1   2       1         26
27 11     1 1 1                 1         2               1       1                 1               1                     1 27
28 16 1 1 1       1 1           1 1               1         1         1     1               1   1 1               1       1 28
29 16         1               1     1           1     2 1 1             1 1     1 1           1 1               1   1       29
30 13                           1 1                                       1           2   1 1   1 1       1     1 1   1     30
31 25 1       1             2     2               1 1     2 2   1 2   2                 2     2         2           2       31
32 15 1           1     1 1               1   1       1                                   2       2 1   1         1       1 32
33 14               1                 1     2     1     2     1             1 1         1 1           1             1       33
34 21           1           1       3 1   1 1 1     1 1   1 1             1   1     1               2   1           1 1     34
35 14     1     1                 1   1 1   1       1       1               1     1                   1   1   1   1         35
36 16 1   1       1   1   1   1   1                     1 1   1   1       1       1       1       1                   1     36
37 15   1                         1       1   1         1       1                 1 1     1 1           1 1         1   1 1 37
38 16 1   1     1               1   1       1       1   1 1         1         1             2 1       1 1                   38
39 19 1 1 1   1                   1               2   1     1     1       3 1   1 1     1                 1   1             39
40 13   1       1   1               1               1 1 1                           1       1   1 2                 1       40
41 16       1   2   1 1 2 1           1 1   1   1                                           1 1                 1         1 41
42 14     1   1   2   1   1           1     1       1                   1                           1 1       1         1   42
43 10     1     2   1         1           1                                         1       1       1             1         43
44 20     1         2       1             1                   1       2   1       3       1 2   1       1   1     1 1       44
45 10                             1   1   1                   1         1 1 1     1                   1           1         45
46 14   1                   1                     1       1 1       1         2     1             1 1     1       1   1     46
47 21         1   1 1 1         1     1     2     1     1         1         2   1             1   2         1     1     1 1 47
48 22         1           1 1   1 1 1     1     1             1 1             2   2                 1 1     2   1     1   2 48
49 18     1     1 1   1     1 1       1         1 1           1   1   1 1       1                     1   1         1 1     49
50 13 1   2             1       1   1       1                 1     1               1   1                     2             50
51 14               1                           1   1           1       1 1 1           1               1 2 1       1   1   51
52 15     1 1             1   1             1   1     1                 1   1     1   1             1 1     1             1 52
53 16 1     1         1     1   1                     1     1     1         2   1     1 1     1         1     1             53
54 18 1                 2 1   1         1       1 1             1   3                 1         1     1 1     2             54
55 11               1 1             1           1         1       1 1 1     1     1                         1               55
56 17       1   1 1               1       1   2       1               1           1 1       1               1 1     1 1   1 56
57 19     2       1             1     1 1   1 1     1   2             1 1             2   2                         1   1   57
58 7                           1 2           1     1                   1 1                                                 58
59 14 1   1               1   1         1       1                             1 1 1               1 1   1   1         1     59
60 12     1   1       1                   1 1       1     1     1                                   1       1   1     1     60
61 15       1   1                   1   1 1                     1   3         1     1       1 1 1                   1       61
62 14                 1   2   1                           2       1                   1   1   1                 1   1 1 1   62
63 15   1   1         1   1     1 1       1       1   1 1     1             1                           1         1     1   63
64 16               1     2 1       1   1         1   1       1 1             1 1   1   1                   1     1         64
65 13     1 1   1 1                 1   1             1 1                               1 1             1 1               1 65
66 17       1         1         1             1         1     1 1           1 1       1 1     2 1     1       1         1   66
67 16                 1   1             2     1 1 1   2 1                 1             1       1   1 1                 1   67
68 25 2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1     1     1         1                 1   1     1   1   3 1       1 1 68
69 18         1   1               1 1     2 1   2     1     1             1     1   1         1 1         1     1           69
70 18 1   1   1       1       1   1     1 1   1           1   1 1         1   1   1                   1         1       1   70
71 10         1           1   1     2             1                                             1     1             1   1   71
72 20   1     1   1       1 1   1       1       1           1 1         1       2 1   3                         1 1 1       72
73 19       1 1       1 2   1 1             1     1 1           1           1           1               1       2       1 2 73
74 9   1   1       1   1     1                           1     1                               1               1           74
75 10           1 1         1         1   1                           1           1                     1       1   1       75
76 10                 1     1     1 1               1           1                         1       1 1     1                 76
77 21       1 2   1 1   1                                       2     1 1 1 1 1             1       1       1 2   1   1   1 77
78 11 1         1                         1             1         1     1 1         1         1       1                   1 78
79 13   1       2                                 2     1     1 1       1         1                       1         2       79
80 22 1     1   1 1                         1 1           1   1 1       1   1 1 1       1       1         2 1 1 1 1   1     80
81 12                     1       1 1       1               2         1                         1         1   1   1       1 81
82 10                 1           1 1 1             1   1             2               1                     1               82
83 21                   2             1 1   2   1         1   1 1       1 1 2 1           1       1   2               1 1   83
84 20   1           1 1 1     1                 1   1   1             1   1 1     1 2 2   1                 2         1     84
85 17       1   1       1       1     1   1   1                         1       1             1 2 1   1   2         1       85
86 18         1     2 1         2   1               1       4 1       1             1                       1   1     1     86
87 16                   1               1 1 1       1 1             2 1                 1     1     1 1 2       1           87
88 15     1   1       1 2 1         1             2   1           1         1 1         1                 1                 88
89 10         1                 1       1                           2   1           1     1               1               1 89
90 12       1         1   1       1   1       1 1       1             1                           1               1   1     90
91 18   1                         1   1               2   1 1   1 1 1           1         1   1 1   1             1 1   1   91
92 28               1   1   1 1 1     1 1     2   1       1   4   1       1         1 5 1           1       2         1     92
93 11                           2     1 1                       1   1                               1         1   1   1 1   93
94 16   1   1 1                     1 1 1                 1 1         2           1         1     1           2     1       94
95 11                       1               1     1               1 2     1       1                         1 1   1         95
96 13 1 2   1                                 1                 2                 1   1         1   1             1     1   96
97 22 1 1   2         1     2                 1     1 1     2           1       3           1   2             1 1   1       97
98 12         1                       1       1                     1     1     1         2   1       1     1   1           98
99 20 1 1   1 1 3     1           1 1     1           1           1   1             1     1         1     1         1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng