BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng
00 13       1                       1 1 1               3 2                 1           1     1   1                         00
01 18 2 1   1             1           1     1         1       2           1     1   1             1   1 2       1           01
02 20 1               1   1   1 1     1         1 1     1 1     1 1   1   1 1           1     1       1             1     1 02
03 24   1             2           1 2 1       1   1       1                         2     1 1 1 1 1       1       2 1   3   03
04 10         1   1             1 1           1     1     1 1   1                                                   1       04
05 15     1     1     1 1 1                             1     2 2                   1   1 1                         1   1   05
06 14           1 1           1                       1           1   1   1               1                 1     1 1   2 1 06
07 19 2     1     1 1     1 1               2 2   1         1     1       1       1           1       1                   1 07
08 13                             1 1 1   1 2                           1   1 1         1         1     1     1             08
09 9             2                 1               1       1                 1           1               1 1               09
10 8       1                                 1   1                   1       2                             1             1 10
11 13 1     1                 1         1           1   1 1                                 1 1 1     1           2         11
12 18   3   1     1   1     1             1 1     1             1 1 1                             1             1 1   1   1 12
13 17 1   1   1 1   1     2       2   2       1                                 1   1         1                   1       1 13
14 15             3 2     1     1                     1 1               1       1           1   1 1         1               14
15 8 1               1 1 1                                 1       2                                               1       15
16 9         1         1 1   1 2                     1                         1           1                               16
17 14 1               1       1   1     1   1 1           1                     1 1   1                     1           2   17
18 19 2                                 2 1       2     1     1   2         2                   1 2       2     1           18
19 15                   1     1         2               1     1   1         1           1       1   1       1 1   1   1     19
20 10   1     1                   1   1         1                     1 1                   1             1             1   20
21 18     2   1     1       1   1                     1   1     1 1               1           2     1       1   1     1   1 21
22 20           2 2     1 1 1   1   1 1     1           1           1   1           1         1     1       1         1   1 22
23 19   1     1         1             1       1     1   1 1 1             1           3     1         2         1 1 1       23
24 9                   1           1                   1   1                             1         1     1 1           1   24
25 15     1 1 1         1               1 1     1               1                 1 1     1             1     2           1 25
26 15             1     1             2   1               1       1         1   1 2           1           1 2               26
27 13         1               2 2                 1         1                     1       2       1         1 1             27
28 20     1       1   1   1 1 2 1   1         2     1             1   1         1 2       1       1                       1 28
29 11     1           1 1     1                               1     1                           1   1 2               1     29
30 17   2           2             2   1                                 1 1       1   2   1             1         1 1   1   30
31 19                   1   1   2     1 1   2         2 1             1 1           1 1           1         1   1       1   31
32 17     1   1       1 1   1 1   1                 1     1   1         1   1   1       1       1             1         1   32
33 15 1 1         1   1             1       1                 1 1         1               1 1 1       1 1 1                 33
34 20 2   1 2   1           1   1   2           1           1   1           1     1 1                   1       1 1 1       34
35 10               1 1   1       1                                                 1   1     1         1   1     1         35
36 14   1       2                 1   1 1 1           1             1     1                       1   1     1             1 36
37 15 1 1     1                 1         1 1     1                       2 1 2     1           1         1                 37
38 28         1     2     1     2 2   2 1   1   1   2     1         1 1 1 1         2 1   1               1     1 1   1     38
39 16         1 2   1         1     1   1 1                 1     1 1     1           1     1                   1         1 39
40 18 2 1 1                         1     1 1           2     2   1               1                 1   1     1   1   1     40
41 19   1       1         1               1 2 1 1     1 1   1 1 1       1   1     1                 1       1           1   41
42 13       2         1       1       2   1   1       1               1             1           1                       1   42
43 11                             1             1                 2 1     1   1 1 1           1                         1   43
44 15                             1                 1           1     1       1                 1       2 2         2 3     44
45 14   1     2     1                         1   1 1                               1 1     1 1             1         1   1 45
46 18                 1       1 1 2 2           1 1   1     1         1               1 1           1 1 1           1       46
47 17             1           1       3     1             1           2     1 1     1   1       1           1   1 1         47
48 22     1   1 2               1   1         1     1             1     1       1   2 1 1     1 2 1       1 1   1           48
49 14 1     1     1           1     1             1               1 1 1 1       2       1     1                             49
50 18           1   1     2               1       2                     1 1   1         2         1 3                   2   50
51 15     1       1                       1     1                   2       1   1 1       1 1       1             1   1   1 51
52 17     1 2         1 2     2 1                       1                           1     1 2       1         1         1   52
53 11   1 1     1   1                 1                           1 1                                   2             1 1   53
54 20     1   2 1 1     2   1       1   2     1     1     1         1                 2               3                     54
55 18     1     1 1         2   1   1         1     1 1     2   1           1           1               1           1   1   55
56 18     1       1   1           1     1   1   1     1                           2   1     1       1   2 1         1 1     56
57 18                   1     1   1     1     2     1     2 1 1               1   1           1   2   1             1       57
58 15                   1     1 1       1         1       1             2 1 1           1 1       1   1             1       58
59 12                     1 1     1         1 2             1     1                             2                   1   1   59
60 9         1                   1                                     1 1     3                       1   1               60
61 14       1     1                         1     2           2     2   1       1 1     1   1                               61
62 18   1         1   1         1       1           1 1 1     1 1                         1 1 1 1   1           1 1 1       62
63 16   1           1                   1         1       1     1         1 1 1               2               2 1     1   1 63
64 20       1 1 1           3     2             1     1             1 1 1   1     1         1         2       1   1         64
65 11 1     1     2 1                                       1 1                     2     1             1                   65
66 19           1     1               1 1 1     1             2     1       2     1 1                       1 3 1   1       66
67 14                           1         1   1     1         1                           1     1 1 1     1 1   1   1     1 67
68 18   1 2       1       1                   1 1     2         1   1 1                     1     1   2           1   1     68
69 17         2         1   1     1 1       1   2 1             2   2                   1                           1 1     69
70 16                   1     1 1   1               1       1   1     1       1             1       1   1 1 1     1     1   70
71 25               1 3     1       1           1 3 1 1   1 1     1   4               1 1   1                     1   1   1 71
72 14 1         1       1   1                   1                 1   1               1   1 2                 1 1     1     72
73 17                   1       1 1     1   1         1   3       1     1 1           1   1                   1 1       1   73
74 18   1       1   1                         2       2       2 1 1   1                 1       1 1 1     1       1         74
75 8       1 1                                       1             1     1   1 1 1                                         75
76 21   1       2           1         1 1           1               1         1 2 1   1       1     1 1 1     1 1       1 1 76
77 15 1                     1       1     1               1                 1           1 2   1 1     1     1       1 1     77
78 23 2                   1   1         1 1 1       1 1       1       1     1 1     2 1     1   1     2       1 1     1     78
79 20     1 1       1     1                 1 1   1 2             1       1                   1   1       2   1     1 2   1 79
80 17   1   2           1   1       1 1 1                   1           1   1             1   1   1       1     2           80
81 13     1 1       2 1                   1       2     1                     1     1             1         1               81
82 21         1     1         1           2     1   1   1   3     1       2           1       1           1         2 1   1 82
83 22       2       1   2           1   1               1 1     2   1       1 1         2   1   1       1     1   1 1       83
84 20       1       1         1     1     1     1   1   1     1     1 2   1 1 1 1 1           1           1               1 84
85 6     1               1                     1             1                                 1             1             85
86 18       1 1   1         3                 1                         2 2   1 1       1 1 1           1 1                 86
87 20                 2                   1             2                 1   1   1 1 1 2 1 1 1   1     1       2         1 87
88 21   1     2 1                 1             1         1 1   2   1   1     2 1 1   1             1   1     1   1         88
89 12     1         1     1   1                       1 1   1 1 1         1                                     2           89
90 14   1       1 1 1                                           1 1               1   2             1 1       2           1 90
91 15 1   1 1             1                           2                 1     1         1           1     1     1 1   2     91
92 16         1       1                                 1       1     1         1       1 1 2       1 1   2   1           1 92
93 19 1   2           1     2             1 1     1 1     1                     2               1   1   1     1   2         93
94 16 1         1       1       1               1   1 1                 1   1 2                   1             1   1 1   1 94
95 19 1   1           1   1 1               2 1 1             1   1         1         2   1     1 2                     1   95
96 12                     2                                 2     1     2   1   1   1                       2               96
97 12   1           1   1       1   1   1 1                           1                         2         1               1 97
98 15   1                 1   1         1 3     2         1 1                                   1   1   1                 1 98
99 17   1       1                     1         2 1 1   1       1   1   1     1                     2 1       1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng