BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng
00 21 1                               1 1       1 1 1 2 1 1   1 1       1 1         1 1 2         1       1         1       00
01 18 1   1 2       1                   1       3     1       1 1   1 1         2     1                                   1 01
02 19     1             1     1     1         1       1 1     1     2     1       1         1   1 1         1   1 1 1       02
03 13 1       1       2 1   3     1                           1                     1           1                   1       03
04 11                   1         1   1         2       1                   1             1   1                     1 1     04
05 14                   1   1               1   1         1 2 1   1     1                     1           1 1     1         05
06 22           1     1 1   2 1           1 2                           1     1       1     2 1 1   1 1   1   1         1 1 06
07 12     1                   1       1               1 1 1                             1   1     1 1             1       1 07
08 13 1     1     1                                     1 1           1       1                   2     1       1       1 1 08
09 21         1 1                 1 1 1 1   1                     1       3     2     1   1   1   1 1 1         1       1   09
10 15           1             1 1   1     2   2           1           1         1     1                       1     1 1     10
11 20     1           2         1     1 1                 1         1 1   1 2           1 1   1   1   1           1     2   11
12 20 1             1 1   1   1   1 1       1   1 1   1     1 1             1             1           1         1   1 1   1 12
13 13                 1       1     1   1         1   1                 1                         1 1       1       2 1     13
14 14 1         1                       1 1 1       1   1   1           1           1             2     1   1               14
15 20                   1         2     1 1     2       1                 1 1     1     2   1   1       1   1     1     1 1 15
16 9                                                 1       1   1           1     1                     1 1         1 1   16
17 17           1           2   1                 1       1       2 1         1     1       1       1 1       1     1 1     17
18 19 2       2     1                 1       2           1         1             1   2 1 1   1   1     1     1             18
19 18   1       1 1   1   1       3                 1 1   1               1 1       1           1 1         1           1   19
20 17         1             1     1 1     2             1     1   1 1   1               1   1       1     1       1     1   20
21 17   1       1   1     1   1   2       1               1         1       2               1   1         2         1       21
22 13   1       1         1   1             1       2       1               1 1 1       1                     1             22
23 19     2         1 1 1       1       1   1         2 1   1   1   1         1 1 1                                 1 1     23
24 18   1     1 1           1             1         1   1   1 1       1   1 1 1             1   1   1       1     1         24
25 15       1     2           1   1               1             1           1     1   1       1 1 1         1     1         25
26 15         1 2                     1       1   1           1   2               1   3         1               1           26
27 17 1         1 1                         1 1       1     2   1     1 1     1 1 1                 1         2             27
28 16 1                       1 1     2           1           1         1 1 1 1       1 1           1 1               1     28
29 14   1 2               1                             1   1     1 1             1               1     1           1     2 29
30 12       1         1 1   1   1   1               1   1     1         1                           1 1                     30
31 17 1         1   1       1                             1   1   1   2   1       1             2     2               1 1   31
32 15             1         1     1           1 1                 1   2   1           1     1 1               1   1       1 32
33 16     1 1 1                 1 2   1       1       2             1                   1                 1     2     1     33
34 18       1       1 1 1         1   1               1                             1           1       3 1   1 1 1     1 1 34
35 17       1   1     1                     1 1 1 1     1           1   1     1     1                 1   1 1   1       1   35
36 18 1   1     1             1 1       1 1 1     1             1       1 1   1       1   1   1   1   1                     36
37 12         1                 1 1 1 1     1       1       1               1                         1       1   1         37
38 19         1     1 1   1         1         1     1     1 1   1   2     1   1     1               1   1       1       1   38
39 15               1         1   1         1     1           1         1 1 1 1   1                   1               2   1 39
40 19   1   1     1   1   1     1     2 1 1       1             1   1       1       1   1               1               1 1 40
41 18   1       1           1       1     1           1                         1   2   1 1 2 1           1 1   1   1       41
42 20                       1               1 1   2     1   1 1   1 1 1       1   1   2   1   1           1     1       1   42
43 10                       1   1           1       1                         1     2   1         1           1             43
44 19       2 2         2 3       1     1     1     1                   1     1         2       1             1             44
45 9           1         1   1           1 1   1                                                     1   1   1             45
46 12   1 1 1           1             1         1             1 1   1       1                   1                     1     46
47 15           1   1 1               1         1                     1           1   1 1 1         1     1     2     1     47
48 21 1       1 1   1           1 1   1 1 1   1       1     1       1             1           1 1   1 1 1     1     1       48
49 15                                   1       1             1 1 1 1         1     1 1   1     1 1       1         1 1     49
50 18 1 3                   2     1       1     1   1           1         1   2             1       1   1       1           50
51 14   1             1   1   1 1   1         1       1 2 1                             1                           1   1   51
52 14   1         1         1           1     1           1       1           1 1             1   1             1   1     1 52
53 12       2             1 1             1                           1   1     1         1     1   1                     1 53
54 17     3                         2 1         1   1           1         1                 2 1   1         1       1 1     54
55 12       1           1   1       1           1 1     1               1               1 1             1           1       55
56 15   1   2 1         1 1                       1                             1   1 1               1       1   2       1 56
57 19 2   1             1       1     1     1   1     1       1               2       1             1     1 1   1 1     1   57
58 17 1   1             1       1     2 1               1   2       1   1                           1 2           1     1   58
59 15                   1   1   1   2   1       1         1           1   1   1               1   1         1       1       59
60 8       1   1                                                             1   1       1                   1 1       1   60
61 8                           1       1           1                           1   1                   1   1 1             61
62 13   1           1 1 1                         1           1 1       2                 1   2   1                         62
63 25             2 1     1   1     1         1   1 1       1 1 2 1 1   1   1   1         1   1     1 1       1       1   1 63
64 15     2       1   1         1                                 1   1                 1     2 1       1   1         1   1 64
65 9       1                                 1                               1 1   1 1                 1   1             1 65
66 15           1 3 1   1                     2             1   1 1             1         1         1             1         66
67 21 1 1     1 1   1   1     1   1       1 1       1                 1                   1   1             2     1 1 1   2 67
68 25 1   2           1   1               1       1     1 1 1   2     1   2           1 1     1 1       1 1   1 1 1     1   68
69 17                   1 1               1       1     1       1       1         1   1               1 1     2 1   2     1 69
70 21   1   1 1 1     1     1       1         1   1 1   1 1               1   1   1       1       1   1     1 1   1         70
71 18                 1   1   1 1       1     2   1       1   1   2               1           1   1     2             1     71
72 15             1 1     1             1         2                   1     1     1   1       1 1   1       1       1       72
73 22             1 1       1   1   1     1 1             1 1   1     1 1       1 1       1 2   1 1             1     1 1   73
74 12 1 1     1       1                             1   1           1       1   1       1   1     1                         74
75 14                                     1 1 1 1   1 1     1   1 1                 1 1         1         1   1             75
76 19   1 1 1     1 1       1 1 1           1 1     2                 2                   1     1     1 1               1   76
77 13     1     1       1 1                 1                 1 1               1 2   1 1   1                               77
78 9     2       1 1     1     1                                         1         1                         1             78
79 16 1       2   1     1 2   1         1   1     1                         1       2                                 2     79
80 17 1       1     2               1     1     1         1 1       1   1 1     1   1 1                         1 1         80
81 11 1         1                   1   1       1             1     1                         1       1 1       1           81
82 18         1         2 1   1 1     1 1           1     1   1   1   1                   1           1 1 1             1   82
83 19       1     1   1 1         1 1   1   1       1       1         1 1                   2             1 1   2   1       83
84 17         1               1             2   1     1 1     1     1   1   1           1 1 1     1                 1   1   84
85 11             1                               1 1             1             1   1       1       1     1   1   1         85
86 18       1 1                 1 1   1 1 1     1                     1 1         1     2 1         2   1               1   86
87 14 1     1       2         1                           1       1 1                       1               1 1 1       1 1 87
88 20   1   1     1   1                               3 1 1       1           1   1       1 2 1         1             2   1 88
89 12               2           1         1         2     1     1 1               1                 1       1               89
90 15   1 1       2           1       1                     1           1       1         1   1       1   1       1 1       90
91 16   1     1     1 1   2           2         1           1         1     1                         1   1               2 91
92 21   1 1   2   1           1                       2 1     1       1                 1   1   1 1 1     1 1     2   1     92
93 19   1   1     1   2             2 1 2 1   1         1       1   1                               2     1 1               93
94 16 1             1   1 1   1     1   1                 1 1   1           1   1 1                     1 1 1               94
95 13 2                     1     1                   1 1 1 1   1       1                       1               1     1     95
96 12           2                 1       1         1     1     1         1 2   1                                 1         96
97 16         1               1 1   1     1                           1   1 1   2         1     2                 1     1 1 97
98 11   1   1                 1 1           1 1                   1     1         1                       1       1         98
99 22   2 1       1         1       1             2           1   1       1 1   1 1 3     1           1 1     1           1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng