BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng
00 13         1                 1     1         1 1     1               1 1   1       1                       1 1 1         00
01 16                             1                               2 1 1   1 2 1 2 1   1             1           1     1     01
02 22   1 1   2 1   1                 1       1           1   1   1     1   1 2 1               1   1   1 1     1         1 02
03 27 1 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1                 1             2           1 2 1       1   03
04 18         1           1         1 1     1           2   1     1 1     2 1           1   1             1 1           1   04
05 13   1                       2               1       1     1         2           1     1     1 1 1                       05
06 14 1             1   2   1 1 1       2         1             1                         1 1           1                   06
07 19       1 1       1                   1             1   1       1         1 2     1     1 1     1 1               2 2   07
08 27 2 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2                                 1 1 1   1 2     08
09 15   1     1     1 1       2   1 1                     1 2               1               2                 1             09
10 12     2       1         1         1     1       1           1   1     1           1                                 1   10
11 15   1   1         1       1     2 2             1 1     1                   1     1                 1         1         11
12 12                                                 1         2                 3   1     1   1     1             1 1     12
13 20 1         1 1                             1       1     1 1           1   1   1   1 1   1     2       2   2       1   13
14 21   1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1               3 2     1     1                 14
15 14       1   1         1 2     1       1 1 1             1                   1               1 1 1                       15
16 15     2 1               1           1   1   1                 1       1             1         1 1   1 2                 16
17 16     1       1 1   1   1             2             1                 1     1               1       1   1     1   1 1   17
18 16   1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1               2                                 2 1       18
19 11 1   1 1       1       1                               1 1                                   1     1         2         19
20 16   1 1       1             1       2 2                   1       2           1     1                   1   1         1 20
21 24 1   1       1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 3     2   1     1       1   1                 21
22 25     1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1             2 2     1 1 1   1   1 1     1     22
23 12     1   1                         1 1   1     1 1                           1     1         1             1       1   23
24 14     1     2     1 1       2       1   1                   1       2                         1           1             24
25 16   1 1           1             1 1   1         1                   1   1       1 1 1         1               1 1     1 25
26 26   1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1                   1     1             2   1       26
27 16   1       1 3 1   2                 1       1                 1                   1               2 2                 27
28 21       2         1                   1     2             1       1 1     1     1       1   1   1 1 2 1   1         2   28
29 13 1     1 1 1   2         1   1             1                                   1           1 1     1                   29
30 18 1 1 1     1               1     1           1               2 1         1   2           2             2   1           30
31 22           1 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   1                   1   1   2     1 1   2     31
32 19 1         1     1 1       1   1     2                     2   1   1           1   1       1 1   1 1   1               32
33 18       1 1           1 1         1 2       1 1 1         1             1   1 1         1   1             1       1     33
34 15         1                                   1     1             1         2   1 2   1           1   1   2           1 34
35 11   1             1             1   1             2     1                                 1 1   1       1               35
36 14               3             1 1 1                         1                 1       2                 1   1 1 1       36
37 14 1       1 1                     1           1 1   1                     1 1 1     1                 1         1 1     37
38 23 1           1           1   1         1 1                   1         2 1         1     2     1     2 2   2 1   1   1 38
39 16             1 1     1       2       1         2                                   1 2   1         1     1   1 1       39
40 19                   1         1 3 1       1           1 1           1 1 1   2 1 1                         1     1 1     40
41 18   1 2           1   1   1   1                       1               1 1     1       1         1               1 2 1 1 41
42 17     1             1     1       1     1   1             1   1         1         2         1       1       2   1   1   42
43 13   1         1         2   1     1 1       1 1                 1     1                                 1             1 43
44 5       1                             1                         1   1                                   1               44
45 17   2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       1               1     2     1                         1   45
46 12         1           1                                         1 1                         1       1 1 2 2           1 46
47 20 1       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     1         3               1           1       3     1     47
48 20   1   1               1   1           1   2       2 3     1                   1   1 2               1   1         1   48
49 22       1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           2 1     1     1           1     1             49
50 13       1   1           1   1             1       1 1                 1               1   1     2               1       50
51 14         1 1       1 1 1   1     1       1       1   1                         1       1                       1     1 51
52 19 2           1   1   1 1       1             1   1       1                     1 2         1 2     2 1                 52
53 15         1   1   1   1                 1           1 1   1 1           1     1 1     1   1                 1           53
54 24 1   1   1     1     1             1         1   1 1         1     1     1     1   2 1 1     2   1       1   2     1   54
55 18 1         1 1   1       1                     1 1     1   1     1             1     1 1         2   1   1         1   55
56 13             1 1   1                   1                 1 1                   1       1   1           1     1   1   1 56
57 14                         1     1         1     1           1     1   1   1                   1     1   1     1     2   57
58 7                       1                   1                     1                           1     1 1       1         58
59 14                         1     1   2             1   1       1 1                               1 1     1         1 2   59
60 7     1           1                     1   1 1                                     1                   1               60
61 12 1 1                                   1 1   1   1 1               1 1           1     1                         1     61
62 11                 1   1                       2                       1   1   1         1   1         1       1         62
63 15 2                 1     2   1         2 1                       1 1   1     1           1                   1         63
64 17     1                             1 1   1                   1 1   1 1           1 1 1           3     2             1 64
65 13 1 1     1                                   1 1               1 1 1       1     1     2 1                             65
66 20           1       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1             1     1               1 1 1     1 66
67 15 1     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1                                           1         1   1   67
68 18     1       1   2     1 1           2         1               2             1 2       1       1                   1 1 68
69 18                     1         1 1     1     1           3       1                 2         1   1     1 1       1   2 69
70 14                     1       1 2 1   1 1             1 1           1                         1     1 1   1             70
71 20   1 1       1       1   2     1         1   1                 2   1   1                 1 3     1       1           1 71
72 10                                             1   1             3           1         1       1   1                   1 72
73 12     1         1                     1 1                 1 1 1                               1       1 1     1   1     73
74 11       1 1                     1         1         1 1                       1       1   1                         2   74
75 13       1 1           1   1   1           1     1       2   1     1               1 1                                   75
76 14       2       1         1             1       1 1     1                     1       2           1         1 1         76
77 10   1             1           1             1 1 1                           1                     1       1     1       77
78 16     1           1         2   1   1 1             1             1         2                   1   1         1 1 1     78
79 19 1         1   1         1       1       1           1       1   1 2     2     1 1       1     1                 1 1   79
80 17 1     1     1 1                           1     1 1       1             1   1   2           1   1       1 1 1         80
81 19                 1   1 1             1   2     2         1 1     3             1 1       2 1                   1       81
82 15   1   1 1   1         2           1     1             1                           1     1         1           2     1 82
83 16             1       1   1   1                       2 1         1       1       2       1   2           1   1         83
84 14   1     1       1 1 1       2 1                                                 1       1         1     1     1     1 84
85 16           2               1       1   1   2   1         1   2 1     1         1               1                     1 85
86 23           1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         1       1 1   1         3                 1   86
87 13 1         1 1                                 1 1     1   1 1       1 1                   2                   1       87
88 18               1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1     1     2 1                 1             1 88
89 16   1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     1                 1         1     1   1                   89
90 12                   1                   1       1       1   1     1       2   1       1 1 1                             90
91 10 1       1           1 1                         1                       1 1   1 1             1                       91
92 10   1     1   1   1   1         1     1                             1               1       1                           92
93 18                     1     2 1         1         1     1   1   1         1 1   2           1     2             1 1     93
94 13 1   2     1     1                           1     1           1           1         1       1       1               1 94
95 21       2 1   1       1 1                 1           1   1       1 1 1     1   1           1   1 1               2 1 1 95
96 11       2                                   1     1   1     1 2         1                       2                       96
97 14                     1       1             1       2       1         1       1           1   1       1   1   1 1       97
98 17     1                       1       1 1     1           1         1 1       1                 1   1         1 3     2 98
99 12               1   1       1           1 1                     1       1     1       1                     1         2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
Ngày
/
Tháng