BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1     1           1     1 2       1           1                             2 1 1         1 1                   1   00
01 21   1     1       1     1     1   1                 1 1   1 2 1 1 1   1   1   1                       1   1     1     1 01
02 18 1 1     1 2                   2 1       1   1           1       1       1 1 1     1           1           1           02
03 12             1     1                       1                             1   1   1   1 1   1   1         2             03
04 13 2                           1       1               1         1   1       1 1     2       1               1           04
05 14   1       1               1                         1   1     1           1       1       1 2     2         1         05
06 15 1     1       1     1 1               1     1           1           1   1           2             1       1       1   06
07 21                     1     1         1       1   1   3 1     1       1         1   1   1   1 1   3 1             1     07
08 16   1         1           1   1   1       1   1           1   1       1 1 1               1 1                   1     1 08
09 15 1       1     1                 1   1 1             1             1 1           1           1 1 1               1 1   09
10 17       1 2           1 2 1                 1           1 1 1             1             2 1     1             1         10
11 18   1     1       1           1 1   2       1         1                   1 1   1     1       1         2   1   1       11
12 19 1                         1         1 1 1   1             1 2 1     1   1             1   2 1       1 1           1   12
13 23         1       2   1 2 1   1 1     2     1           2           1   1     1                     1 1   1       1 1 1 13
14 15     1 1 1 1     1   1 1 1 1                 1           1       1           1                           2             14
15 19     1       4   1 1               1       1 2     1           2   1             1                 1   1     1         15
16 16     1           1 1   1   1     1         1 1             1           1 1 1               1               1   1 1     16
17 16     1   1   1     1   1   1   2                 1                     1               1           1 1 2             1 17
18 23           1   1         1       1     1 1     1   1 1 1 1   2   1         2 1   1                   1 1 1 1         1 18
19 17       1       1         1     1       1                 1 1   1       1   1       1         1     1         1 1 1   1 19
20 16     1 1     1     1   1             1     2     1               1 1     1                       1 1 1   1             20
21 7   1 1         1                                 1           1                           1   1                         21
22 18     1           1   1         1 1   1 1     1     2       1           1 1                 1     1     1       1 1     22
23 13                 3             1   1   1               1   1       1             1 1         1         1               23
24 26 1 1       1 1 1   1     1 2 1   2 1   1                     1 2   2                 3                           4     24
25 9                   1   1               1                                       1 1     1         1   1           1     25
26 21 2 1                 2 1               1 1                 1   4       1   1   1       1   2           1           1   26
27 16             1           1       1       1             1           2 1   1           1   1           1     1     1 1 1 27
28 14 1   1                                 1             1         1       1     1   1         1       1       1   3       28
29 12     1     1             1                                 1     1         2           1 1         1         1 1       29
30 20           1 1 1 1     1   2                         1                   1 1 1 1   2 1   1 1 1               2         30
31 16           1 1 1 1                 1 1     1     2 1         1               1   1             1 1                   1 31
32 16       1     1     1 1   1 1                     1 1   1             1     1 1       1   1           1       1         32
33 11         2                       1   1   1                 1 2               1   1                       1             33
34 11                               1           1 1   1   1   1     1     1     1                   1     1                 34
35 14       1 1             1                   2 1 1   2                                   1         2   1 1               35
36 14 1 1     1                         2   1 1             2   1     1     1     1   1                                     36
37 17       1       1   1   1                       1 2       2   1     1         1 1 1 1         1             1           37
38 22         2 1   1   1   2   2       1   1 1       1     1     1         1   1                   1         2     1     1 38
39 12                   1       1   1             1   1       1 1         1 1           2                     1             39
40 12               1 1   1       1 1   1                                 1   1       1                         2       1   40
41 18     1   1         1         1       1       1     1   1 1 1       2                   1 1       1           1 1     1 41
42 18       1                           2           1   2       1 1 1                   1   1 1 2     1   2     1           42
43 21       1   1             1 1       1     1 1   1     2       1   1   1         1   1           2 2         1   1       43
44 12             2     1     1   1 1                       1                           2         2     1                   44
45 19     1 1       1 1           1   2               1           1           1           1 1 2             1   2       2   45
46 21   1   1           1     1       1   1 1       1       1 1             1 1 1     1 1 1   1   1   1       1       1     46
47 19     2           1             1           1 1 1       1   1   1     1       1 2       1       1 1   1         1       47
48 16   1                       1 1 1       2     2   1                       2   1 1                     2   1             48
49 16   1 1             2                     1           1     1         1           1           1       2 1 1   1 1       49
50 17     2   1 1 1 1       1 2                     1                   1         1   1         1   1       1 1             50
51 12 1     1   1                             1     1 1       1             1 1           1               1       1         51
52 13       1   1         1               1   1         1 1   1                   1   2             1           1           52
53 12   2   1                         1                   1           1 2       1 1                     1         1         53
54 17       1 1 1                       1 1     1     1           2           1                           2 1         1 2 1 54
55 16       2   1 2               2 1   1     1   1     1 1                 1                                         1   1 55
56 15   1 1     1   1             1           2   1 1                                   1   1 1 1           1 1             56
57 13         1   1       1       1       1                           1 1   1     1     1         1                 1     1 57
58 14                   1   1     1   1 1   1   1 1                         1     1   1               1           1     1   58
59 15               1         1     1   1 1   1         1           2 1   1                                 1           2 1 59
60 21   1                     1     1       1     1   1 2   1   1       1   1   1 1           1         2         1 1 1   1 60
61 19       1     1       1 1 1         1       1   2                   1     1           2 2 1   1     1           1       61
62 13 1     1 1             1         2                 1                       1     1                 1   1 1     1       62
63 15           1                     1             4     2           1       1   1         1 1   1                   1     63
64 14 1         1                             1 1     1         1       1         2 1         2     1     1                 64
65 22 1   1 1 1                     2     1         2   1   3         1 1 1         1     1           1 1               2   65
66 17           1   1           1       1     2           1                         1           1 2 1   2 1       1 1       66
67 14 1 1           1 1                 1 1                             1       2 1           1       1           1 1       67
68 11   1                           1                     1         1 2       1                             1 1     1     1 68
69 21         1     1 1 1     2 1             1 3   1   1 1       1       1         2     1         1           1           69
70 19   2   1       1             1   1                   1 1 2       1   1     1     1 1             1 1   1             1 70
71 16 1       1         1         1       2       1             1             1       1           1   1 1 1               2 71
72 14   1 1         1         1                   1         1   1           1             1   2   1     1       1           72
73 7                 1                     1   1       1       1   1                                               1       73
74 24   1   1         1   1   1     2       2 1                             2       1     1 3 1         1 1     2     2     74
75 15     1   1   1     1       1         1           1               1     1       1     1         1         1   1 1       75
76 22   1           1               1     1 1         1       2       1   1 2         1 1 1 1 1     1 1           1 1   1   76
77 11     1                       3 1       1       1   1       1                         1                       1         77
78 11                   1                 2 1     1   1                         1                             1 1 2         78
79 13                                       1           1                   3         1       1         1   1     2     2   79
80 11     1                   1 1                 1       1           1             1                                 2 1 1 80
81 10                                 1                                       1       1 1 2 2         1               1     81
82 15 3         1   1     1                   1 1       1     1                             1   2       1                 1 82
83 7         1           1                         1               1 1   1                                           1     83
84 15 1   1           1 1 1               1     1 1 1         1         1       1               1           1           1   84
85 16             1     1 1     1 1   2               1     1     2                     1           1       1 1       1     85
86 19     1 1       1     1       1               1               1       2                 1   1     2     1 1 1   1 1 1   86
87 20     1   1             1 1 1             2       1 1   1           1 1                     1   1 1     1 2         1 1 87
88 15 1         1     2                                 2       1                   1   1         2 2     1           1     88
89 17     1         1 1   1 1       1 1                               1   1   1           1         2       1 1 1 1         89
90 26     1 1   1 1 1     1 1 1 2     1             1       1     1                 1 1     1   1   2     1 1   1 1     1 1 90
91 16 1         2     1 1       1 1   1       1       1             1 1 1       1 1 1                                       91
92 23 2 1       1 1 1                   3 1         1 1     1 1     1 1 1     1 1   2           1               1           92
93 18       1   1     1   1   1     1   1                   1 1                       1 1 1   1   1     1           1     2 93
94 11                 1 2               1     1       1           2 1     1                                       1         94
95 19   1         1       2 1     1     1   1       1           2         1               1   1   1           1 1       1 1 95
96 12 1 1   1     1     1   1                                 1       2                               1         1     1     96
97 16               1     1     1     1         1   1     1   1 1   1 1   1     1   1           1   1                       97
98 11             1         1 1                     1       1       1 1 1   1       1         1                             98
99 12                     1             1   1   2         1       1                     1       1                 1     1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng