BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1 1   1         1           1           1     1 1                   1         1                   1     1 1       00
01 20 1 1                   1     2     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1     01
02 16           1             1             1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2       02
03 11 1                   1       1   1       1       1               1   1         1   1       1                           03
04 16 2     1                               2         1                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1     04
05 16     1       1 1   2             1     2 1     1             1 1         1                     1 1               1     05
06 11         1 1                                         1       2     1 1                           1         2 1         06
07 15                   1 1               1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   1               07
08 10                   1       1             2 1               1           2   1                 1                         08
09 18 1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1                               1                   09
10 21     1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1     1       1       1     1   1   1     1     1     10
11 13         1       1     1                 1                     1               1             1 1     1 2   1       1   11
12 22           1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1             2   12
13 11           1       1   1   1         1 1   1                                     1     1                 1         1   13
14 16           1     1     1   1                   1         2       1         1 1 1           1           1     2   1     14
15 11             1             1                   1               1   2       1           1               1         2     15
16 21 1       1   1       1   2 1             2 2         1 1               1       1                     1   1   1 2     1 16
17 13 1     1 1   1 1             1                         1 1         1     1     1 1                   1                 17
18 24     2   2       1 1 2           1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1 18
19 12 1 1             1 1         1       1       1           1     1       1                         1   1                 19
20 15   1                 1             2 1         1   2       1   1                   1         1       1 1             1 20
21 13             2     1                                                   1   1             1 1 1 1 1   1 1   1           21
22 20   1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1   22
23 11         1                         1                             1       1               1       2   1 1           2   23
24 23     1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1           24
25 23       1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1 25
26 16   2 2     1           2   1   1         1           1         1     1             1                         2         26
27 22     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3     2     1   1                 1   1         1   1 27
28 14 1     1                       1 1   1             1           1   1       2             1       1         1         1 28
29 15                               1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1 29
30 13   1                 1   1                     1                               3       1   1   1       1   1   1       30
31 19 1                             1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       31
32 19   2         1     2 1       1 1         1     1         1     2             1                       2   1         1 1 32
33 9                           1             1               1           1 1     1       1                     1       1   33
34 15 1                     1         1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             1               34
35 14               1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 1                                                 35
36 13                         1     3   2           1                       1   1       1     1     1                 1     36
37 15       2 1       2     1   2                   1     1 1 1                           1         1               1       37
38 14           1                             1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1           38
39 14   1 1     1   1   1 1         1           1                           1 2       1                     1 1             39
40 19         1               1 1     1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 40
41 12   1                     2     1                             1     1 1       1                     1 1 1       1       41
42 12         1               1 1 1     1 1               1               1 1                     1     1           1       42
43 17   1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2                   1     2           1       1           43
44 16           1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1         1           1                   1           44
45 14     1     1     1   1 1             1             1               1     1   1                         2 1           1 45
46 16   1     1                           1     1   1             1             1       1               2   1       1 2 1 1 46
47 15   1                   1 1 1           1 2         1 1                       1       1   1     1     1       1         47
48 8     1       1                                     1                     1                         1   1       1     1 48
49 19       1       1   1         2           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1     49
50 14 1   2 1 1 1   1   1                                           1 1     1 1     1       1                               50
51 11     1 1                     1         1         1 1         1     1                 1   1                         1   51
52 15 1   1     1           1               1               1                     1     1     1 1 1   1 2   1               52
53 18   1 1     1               1       1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1         2         53
54 20         1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   54
55 12 1     1   1     1             1   1         1     1                                                     1   1   1 1   55
56 18 1     1             1 1                       1       1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1           56
57 14           1                           1     1   1 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1   57
58 19 1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1         1       1     1           2   1             58
59 12 1           1   1                   1     1     3             1                 2         1                           59
60 19   1     1               1           1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1               1 2       60
61 9               1             1                     1                               1           1 1       1   2         61
62 14       1     1           1 1   1   1 1     1                       1   1                         2   1       1         62
63 19       1             1       1 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 63
64 18                 2                 1   2         1 1             1 1             1         1     1   3       2 1       64
65 19         1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   65
66 12             1         1   2                       1                 1           1     1   1               1   1   1   66
67 18     1                 1     1             1       2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1 67
68 19 1 1                   1       1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1   68
69 20 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1           1   1 69
70 12 1     1         1       1 1                   1                     1         1     1     1   1                 1     70
71 22 1       1         1 1           2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1 71
72 18     1     1       1 1 1         1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                         72
73 18         1       1       1                 3               1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2 73
74 19         1         1   1 1   1 1             2                     1   1     1             1       1   2 1     1 1   1 74
75 13         1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1                     1                         2             75
76 18     1   1         1             2               1 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   76
77 20 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1               1           1       1                 1   1   2 77
78 14   1   1 1     1               1   1             1             1       1           2       1                   1 1     78
79 14   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                           1   1       1                     1       79
80 15   1   1         1         1                 1               1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 80
81 15       1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1               1 1   1                               1 81
82 13             1       1         2   1         1 1       1               1                   1   1   1         1         82
83 13                                               1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   83
84 18 1             1     2     1                         2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1       84
85 15   1         1 1                   1         1   1     1     1 1                   1           1   1     2           1 85
86 21           1                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1   86
87 19   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1               1                             2           87
88 21         1       1             1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1       88
89 19 1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2               1   2       89
90 21 1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 90
91 18         1 1         1       1           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1 91
92 9             1           1   1                   1           1                   1           1     1   1               92
93 16       1     1           2           1 1   2             1             1 1       1   1       1           1       1     93
94 11 1 1                             3                       1                   2 1         1                         1   94
95 15                 1       1         1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1           95
96 23       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   96
97 16                       1           1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2                     97
98 14         1               1         2       1 2           1   1         1   1 1           1     1                       98
99 18 1     1                       2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng