BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng
00 16     1           1         1   1 1   1 1     1 1   2               1                       1 1             1 1         00
01 13 1           1       1     1               2                         1       1             1                 1 2   1   01
02 18           1       1 1                   2 1 1 1   1   1               1 1       1       1       1     1     1     1   02
03 15             1     1                 1 1 1   1         1                     1   1       1 1         1     1 1     1   03
04 18                           1 1             1         1 1         1   1       2           2 1 1         1       1 2   1 04
05 18 1     1         1             1           1               1 2   1   1       1       1             1 1 1   1 1     1   05
06 20 2       2 1           1       1 1     2 1     1   1                               1           1 1       1   1 1 1     06
07 17           1         1 1 1               1 1 2                 1       1         1         1         1 2     2         07
08 12     1 1           1         1             1     1       1 1       1 1                     1           1               08
09 12   1 1   1                           2         1       1                 2       1           1                       1 09
10 12         1 1                 1   1         1 2   1 1             1   1     1                                           10
11 12 1   1                     1           1           1 1       1   1 1           2   1                                   11
12 12           1   1       1         1   1 1   2                           1           1   1                         1     12
13 17 1 2 1   1 1                           1 1 1               1 1   1   1                 1   1   1                 1     13
14 17   1           1 1       1               1         2       1       1 1     1         1 1     1   1 1             1     14
15 16           1         1 1       1                 1     1     1 1       1 1   1         1   1   1   2                   15
16 20 2 1   1       1 1                       1       1       1     1   1           1   1   1 1           1 1   1       2   16
17 18     1 1   3                     1           1       2             2   1     1 1     2                   1 1           17
18 15       1 1                   1 1 1 1 1   1 1       1   1   1                   1   1                     1             18
19 15     1       1                       2 1             1 1             1           1 1         1   1 1     1       1     19
20 27   2 1   3     2     1               1 1   2     1 1 1 1       1           1 1 1     1   1           1   2           1 20
21 17                     1 1 1         1     1           1   1             1 2   1         1 1 1       1   1 1             21
22 18 1     1         1       1     1         1     1 1 1   2             1         1               1     2 1       1       22
23 13     1         1       1     1 1       1             1       2       1                       1                   1   1 23
24 21 1     1 1                       1       1 1       1     1     1 1 1           2   1           2     1   1 1 1   1     24
25 8               1                                             1               1 1   1     1             1           1   25
26 16                 2     1     1                 1 1           2 1   1     1         1               1   1   1 1         26
27 18             1   1     1   1       1   1       1 1                 1     1           1 1     1     2         1   1   1 27
28 15   1 1     1           1         1 1             1         1 2     1                     1     2         1             28
29 13   1   1                     1   1                         1         1     1         1 1         1 1           1   1   29
30 18             1 1               1 1                             3 1 1     1                   3   1   1   1   1     1   30
31 13 1                 1   1     1                 1         3 2       1       1                   1                       31
32 17   1     1       1     1           1                     2                         1             2 1 1   2     1   2   32
33 20     1                       1 1 1                   2   1     1 1     1 1   2   1 1   1           1           1     2 33
34 22       2   1         1       1     1 1     1           1 2 2           1   1     1 1     1 1       1 1     1           34
35 16     1     1   1         1 1         1           1 2       1             1       1   1     1     1     1               35
36 18 1 1         1     1   2       1   1   1   1                 1 1     1 1     1     1                               1 1 36
37 14                   1         1   1   1 1           1                                   1     1     1 1   1     1   1 1 37
38 12                   1                     1               1   2   1   1     1         1         1               2       38
39 19 1       2                 2 1 1     1   1                     1       1   1 1       1 1 1       1         1       1   39
40 15   2       1 1 1       1       1             1       1                 1   1       1   1   1   1                       40
41 13     1                               1         1           2       1       1 2 2               1             1         41
42 13           1     1     2     1   1 1               1                     1           1             1   1             1 42
43 25                 2 1       1 1           1       1 1   1   2 1   1     2 1     3     1   1           1           1   2 43
44 16 2                 1 1   1 1       1                                         1   2           2         1   1   1   1   44
45 20             2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2                     1           1       1       1     1         2     45
46 20       1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1                           1 1     1           1   1             1 1 1 46
47 14           1     1   1   1 1             1   1   1   1                     1       1                     1         1 1 47
48 13 1 1 1                                     1           1 1             1     1         1           1 1 1         1     48
49 17   1         1 2               1 1     1         1                         1 1   1 1     1 1       1 1           1     49
50 11 1     1     1           1   1               1     1             1   2         1                                       50
51 17     1     1   1 1   1     1           1             2             2         1           1   1   1   1 1               51
52 19   1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1         1                   2     1 1       1     1                 52
53 14   2   1           1   1               1             1 1             1     1         1     1     1       1             53
54 18     2     1 1   1         1     1       1   1             2 1                 1                       1       2 2     54
55 9                   1     1                       1               1       1             1   1                 1       1 55
56 18               1   1 1       1             1     2 1           1     1           1     1 1 1 1     1       1         1 56
57 8                         1               1                       1   1             1         1             1       1   57
58 17 1 1 1                   1           1               1     1 1   1         1         1 1     1 1   1       1       1   58
59 22       1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1                           1 1   1   1       1 2     1     1 1             59
60 10             1       1 1     1 1               1 1               1 1                                     1             60
61 13   1     1 1 2                 1       1         1                 1     1                       1   1           1     61
62 21 1           1   1             1   1 1     1     1 1     1   1         1 1 1       1 1 1     1 1           1   1       62
63 17     1 1                     2 2       1       1     2       1 1   1     1         1         1       1                 63
64 20 1     1             1             1     1   1 1   1   1       1       1 1             2 1 1         1         1 2     64
65 16     1     1       1     1               1   1       1     1   1 1   1 1   1           1         1       1             65
66 14       1 1                 1   1                 1                     1                     1 1 1   1 1 1   1     1   66
67 18         1 1           1   1 1                           2           1         1 1       1               1 1 1 2 1 1   67
68 18         1           1   1 3     1           1     1   2     1       1 1                     1 1   1       1           68
69 11                 1 1     1           2         1               1   1             1   1                     1           69
70 8             1                                         1       1         1                       1     2         1     70
71 10                             1               1         1 1                 1           1   1               1 1       1 71
72 17 2               1   1 1   1         1   1 1 1         1 1   1 1       1               1       1                       72
73 14             1 1   1                 2   1 1               1               1   1     1   1     1 1                     73
74 17 1   1             1       1   1   2 1             1   1       1       1   1   1       1 1                     1       74
75 10                       2 1       1                     1 1 1                                   1           1         1 75
76 16               2     1     1       1         1 2     1           1     1                   1     3   1                 76
77 12         1               1               1   1         1 2                         1       1                       3   77
78 29     1 1   1     1   1           2   3                 1   2       3       2         1     1 1 1         1   2 1   1 2 78
79 21   2         1   1 1       1 2     1           1             1 1   1 1       1 1 1 1               1     1       1     79
80 15       1             1             1     1         1     1     1             1 1   1       1 1   1       1           1 80
81 21     1 1   1       1 3     1 1 1         1                     1     1         1     1   1           1 1 1   1       1 81
82 15   1   1 1 1 1       2                           1 1       1     1     1                     1       1   1             82
83 18       1       3   1 1                         1 1               1             1 1             1   2       2         2 83
84 13 1         1   1 1                 2           1             1                         1 1   1             1   1       84
85 24 1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 1 1 1     1 1                     1                 1   1 3   1 1 1 85
86 18         2     1   1             1 1   3       1     1               1   1   1   1                 1       1   1       86
87 12   2     1       1                         1                       1       2       1 1 1   1                           87
88 10                                 1 1                       1       1             1         2         1 1       1       88
89 20         2   1 1       2     1 1 1                             1 1 1     2       1   1       1 2               1       89
90 13 1     1       1       1 1     1       1               1         1     1 1                         1             1     90
91 16             1           1         1     1     1 1   2   1   1 1     1           2               1           1         91
92 16             1 1   1     1         1   1                 2     1 1         2             1                 2 1         92
93 21       1 1   1           2 1 1             1 1                   1     1 1   1       2   1     1   1         1 1   1   93
94 14     1             1           1                         1   1         1         2 1         1 1         1 1   1       94
95 7     1     1                                 1                   2               1       1                             95
96 19 1             1   1   1           1   2       1 1 1                               2   1         1   1 2     1       1 96
97 17   2 1   1               1       1 1         1 1 1   1                   1       1   2           1             1       97
98 9                 1                             1     1 1                   1 1                   1       1       1     98
99 16     1 2                 1       1     1     1       1           2   1   1     1         1           1               1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
28
/
02
25
/
02
21
/
02
18
/
02
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
Ngày
/
Tháng