BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng
00 10 1 1     1   1             1                                 1       1             1                 1   1             00
01 10           2 1                               1                           1     1   1               1         1   1     01
02 14 1         1     1   1                       1     1         2     1     1             1       1         1       1     02
03 10 1 1   1   1 1 1                                               1                           1               1         1 03
04 17 1     1       1                                   1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1   04
05 19           1   1 1             1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2 05
06 15   1     1     1   1         1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1         06
07 16 1     2   1   1                         1 1     1     2     2                       1   1       1     1               07
08 23         1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1   08
09 18 1               1       2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1               09
10 16   2   1         1   1     1       1                 2 1     1       1                 1     1             2           10
11 19       1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                   11
12 13         1   1           1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1           12
13 17 1             1   1   1   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       13
14 20                         1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1           14
15 16     1   1       1       1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1       15
16 24 1 1 4                 2         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1   16
17 13                   1     2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                         17
18 21       1   1   1       1     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2     18
19 16 1 1 1     1   1 1                             1 2   1                 1       1   1               1   1     1         19
20 13     1                                   1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1           20
21 9                                                   1       1   1       1     1         1   1                 1     1   21
22 10       2   1   1     1                       1               1         1                                 1     1       22
23 14   1       1                       1               1           1               1   1   1               1       2 2 1   23
24 17               1   1 1           1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1         24
25 24         1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2         25
26 16         1     1 1 2   1         1 1                       1         2   1                               1   1 2       26
27 14               1       1   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                     27
28 11                     1                 1     1 1                           2 1         1               1 1 1           28
29 16           2         2       1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1     29
30 12                                             1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1 30
31 14       1           1 2 1 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1   31
32 12   1 1                           2       2 1         1       1           1                   1       1                 32
33 19       1           1       1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1           33
34 17   1           1   1               2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2     34
35 13                           1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           35
36 16   1 1 1   1   1 1       1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1   36
37 20 3 3   1   1     1     1   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1     37
38 18             1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2   38
39 11     1             1 1                         1           1           1                 2       2                 1   39
40 20 1     2     1       1     1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1           40
41 24                 1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1         41
42 16   2 1 1 1         1             1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   1 42
43 15         1             1 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           1 43
44 19   1             1       2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2       44
45 18     2               2         1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2       45
46 26   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1         46
47 13       1                 1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1             47
48 17 1       1   1                               1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1 48
49 14   1 1           1           1                   1 2     1     1 1             1               1                   2   49
50 9                   1     1                   1       1       1       1                             1     1           1 50
51 11 1       1       1 1       1                         1     1         1     1             1               1             51
52 14     1     1   1           1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                   52
53 6 2     1                                           1   1                                           1                   53
54 11           1                               1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                   54
55 12                 2             2     1         1 1             1 1           1         1         1                     55
56 12   1     1   1       1       1         1                                       1 2                       1         1 1 56
57 13         1   1 1     1                   1     1         1   1             1 1           1               1         1   57
58 20             2             1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1   58
59 14         1     1 1       2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1   59
60 18         1                 2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1     60
61 15   2     1 1     1     1             1                       1       1 1           1   1       1                 1   1 61
62 19   1 1       2       1     1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                           62
63 19             1 1   1       2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     63
64 10                               1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1               64
65 13 1 1       1             1           1       1         1       2 1                                         2     1     65
66 14 1               1 1   1     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     1 66
67 19     1 1 1           2   1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   2 67
68 10         1       1     1     2   1                                   1                         1             1   1     68
69 20 1             1   1       1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   2 69
70 10     1       2                     1                 1   1     1                 1         1   1                       70
71 14                       1         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1       71
72 13     1     1 1         1       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1     72
73 13   1         1 1       1       1             1       1                             1 1   1 1   1             1         73
74 13 1       1       1     1       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 1 74
75 14                         2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1         75
76 19                   1       1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1   76
77 16           2                 1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1       77
78 12       1         1         1                 1   1 1                               2       1         1         1   1   78
79 23       2             1 1     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1 79
80 21 2             1         1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1 80
81 15         1       1     1           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1               81
82 16   1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 1 82
83 10                     1       1   1             2       1           1             1             1       1               83
84 27     1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 84
85 14                           1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2   85
86 18 1     1 1       1 1         1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1 86
87 17         1 1       1 2       2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1       87
88 24 1   1         1         1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1   88
89 20             1     1     1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1     89
90 19 1     1     1 2   1   1   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1   90
91 19         1     1       1     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     2 91
92 19                         1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2 92
93 15           1   1       1     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         1 93
94 18       1     2         1   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1     94
95 19         1                               1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     95
96 17         1 1           1             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   96
97 14     1                 1       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                       97
98 23 1   1     1         2         1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   98
99 17     2       2               1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
Ngày
/
Tháng