BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng
00 10   1                 1       1       1                   1 1     1   1             1                                 1 00
01 9     2       1                   1                     1           2 1                               1                 01
02 21       1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1     1   1                       1     1         2 02
03 14 1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 1                                               03
04 15       1 2   1     1 1                 1     1           1     1       1                                   1 1       2 04
05 12       1                           1       1                       1   1 1             1 1     1       1   1         1 05
06 13                         1 1     1     1       1           1     1     1   1         1 1   1                   1       06
07 19         1 1   1       2         1           1           1     2   1   1                         1 1     1     2     2 07
08 17 1                         1           1       1                 1   1               1   1 2       1 1     1 1 1     2 08
09 17       1                   1   1   1 1     1             1               1       2 1       1             1   1   1 2   09
10 25   3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1         1   1     1       1                 2 1     1 10
11 17     1 1         1   1                 1           1           1 1 1   1 1           1 2         1           1       1 11
12 13 1           1                       1     1     1   2           1   1           1   1         1                   1   12
13 15   1           1         1 1             1     1       1 1             1   1   1   1   1                   1   1       13
14 19 1 1                   2               1             1                           1 1         1 2     1 2         2 3   14
15 14 1           1               1 1     1                       1   1       1       1           1 1 1   1           1     15
16 25       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4                 2         2         1   1           1 1 16
17 16                     1 2                   1 1   1 1                       1     2     1           1       1 1 2       17
18 18     1       1             1   1   1     1 1                   1   1   1       1     1   2     1 2               1     18
19 17               2   2                     1 1         1   1 1 1     1   1 1                             1 2   1         19
20 10   1             1   1             1       1                 1                                   1   1     1   1       20
21 13 1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                                                       1       1   21
22 11                   2         1         1                       2   1   1     1                       1               1 22
23 15   1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1                       1               1           23
24 14 1       1   1     1                           1                       1   1 1           1 1       1     2           1 24
25 19           1         2   1                     1 1               1   1       1 1         2 1   2 1   1   1 1           25
26 16             1       1 1               1 2         1             1     1 1 2   1         1 1                       1   26
27 10   1 1   1 1                     1                 1                   1       1   1                               1   27
28 12           1 2     1                         2   1     1                     1                 1     1 1               28
29 16     1           1                 1 1       1   1 1   1           2         2       1 1 1 1                           29
30 9 1         1   2     1                                                                               1       1 1     1 30
31 22 1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1           1 2 1 1     1                 1             31
32 17     2 1       1     1   1 1                           1   1 1                           2       2 1         1       1 32
33 23 1 1 2   1 1                           1   2           1       1           1       1   1 1 1   1 2 3   1               33
34 13               1         1         1         1 1           1           1   1               2       1             1 1   34
35 15       1           2 1 1   2 1           1     1   1                               1         1             1   1       35
36 19 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   1 1       1                 1   1             1 36
37 20     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1     1     1   1                     1             37
38 16                                             1 1       1             1   1 1   1 1             1   2 1 1   2 1         38
39 19 1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1             1 1                         1           1   39
40 18                         1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1       1     1             1       1     1 1     40
41 31                 1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                       1   1       1 1     3     2 4     1   2 1   1 41
42 16     1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1         1             1                   1         42
43 17     1   2     1       1   2 1     1                             1             1 1       2       1 1               1   43
44 16         1 1     1 1     1               1 1   1           1             1       2               1       1     1 1     44
45 18             1         1 1 1 1   2     1     1               2               2         1         2               1   1 45
46 29   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1           1 3 1   1   1 1   1 1 1                 1 1 1 46
47 11             1                     2     1 1 1   1             1                 1         2                           47
48 14       1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1                               1       1 1       48
49 14   1     1       1                           1   1     1   1 1           1           1                   1 2     1     49
50 13           1   1           1 1 2 2                                         1     1                   1       1       1 50
51 11                         1           1       1     1     1       1       1 1       1                         1     1   51
52 14       1     1     1         1                       1       1     1   1           1         1   1 1     2             52
53 11         1                     1             1 1   2     2     1                                           1   1       53
54 14 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1                               1             1     54
55 11                   1     1               1           1                   2             2     1         1 1             55
56 8                               1                 1         1     1   1       1       1         1                       56
57 16       1 1   1             1   1             2     1             1   1 1     1                   1     1         1   1 57
58 13               1 1   1                             1 1               2             1         1 1         2 1           58
59 19           1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     1 1       2                       1 1   1       59
60 17 1               1               2     1       1 1 1   1         1                 2   1   1             1   1 1       60
61 14       1       1           1     1         1     1         2     1 1     1     1             1                       1 61
62 17                 1 1   1         1   1                     1 1       2       1     1     1       1           2   2     62
63 20 1 1           1     1 1       1       1 1             1             1 1   1       2     1 1 1               2     1   63
64 8 1               1                         1         1                                 1     1     1   1               64
65 12         1                 1   1           1         1   1 1       1             1           1       1         1       65
66 18   2             1     1     1               1 3 1       1               1 1   1     1                 1 1       1     66
67 20 1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1           2   1       1       1             1       67
68 14             2         1   1                     1   1 2         1       1     1     2   1                             68
69 17     1               1               2                   1             1   1       1 1 1   1     2       1 1         2 69
70 14   1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2                     1                 1   1     70
71 12   1       1     1                     1           1                           1         1       1   1           1 2   71
72 18         1 3       1 1             2             2 1         1     1 1         1       1         1     1               72
73 11         1 1         1                   1                 1         1 1       1       1             1       1         73
74 11   1       1               1     1 1             1       1       1       1     1       1                               74
75 19               1   1     2     1 2   1               2                           2     1 1 1   1       1       1   1   75
76 15 1   1     2             1   1   1   1 1           1                       1       1 1         1   1                   76
77 19 1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2                 1 1   1       1       1   1     1 77
78 14 1             1               1   2       1         2         1         1         1                 1   1 1           78
79 26   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2             1 1     2         1     1 3 1         1   79
80 24 1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             1         1 2       1 1 1         1   1 1   2   80
81 21         1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1       1     1           1       1 1 2         1     81
82 20     1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1                     1 2 1   1         1         82
83 15         1           1       1       1 1 1 1     1   1                       1       1   1             2       1       83
84 26 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2         1 2   1 1     1     1     1 1   1 1     2     84
85 6               1   1                 2                                             1                 1                 85
86 15                   1     1                     1   1 2   1     1 1       1 1         1       2             1           86
87 19 1   1 2   1                 1               1   1               1 1       1 2       2   1             1 1       1     87
88 23 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         1         1 1 2       1 1       1         1 2   88
89 18     1       1       1   1   2   1   1             1                 1     1     1     1   1 1 1               1 1     89
90 18 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 2   1   1   1         1                         90
91 16 1                                       2 2     1               1     1       1     1       1 2 1 1           1       91
92 9                   1   1           1 1             1   1                         1             1   1                   92
93 15   1   1       1               1   1 1                             1   1       1     1   1   1 1             1   1     93
94 13           1       1             1       1           1         1     2         1   1         1       1     1           94
95 13             1 1                   1               1   1         1                               1       1 1 2     2   95
96 17 1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1           1             1   1   1 1               96
97 8   1         1         1                                     1                 1       1                   1       1   97
98 18           1     1   1     1   1       1 1               1   1     1         2         1 1     1   1   1         1     98
99 14         2 1                 1     1       1                 2       2               1 1   1   1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
22
/
03
18
/
03
15
/
03
11
/
03
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
Ngày
/
Tháng