BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/10/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng
00 13     1       1 2 1                               1                 1       1       1                   1 1     1   1   00
01 12   1     1         1                     1         2       1                   1                     1           2 1   01
02 23                       1 1     1 1   2   1 1         1   1         1 1     2 1   1 1     1 2       1   1         1     02
03 18         1             1                 1 1   1 1   1               1     1     1         1   1       1 1   1   1 1 1 03
04 16   1                 1 1         1         1         1 2   1     1 1                 1     1           1     1       1 04
05 12       1 2   1                   1 1     1           1                           1       1                       1   1 05
06 13       1                     1   1   1       1                         1 1     1     1       1           1     1     1 06
07 19   1   1     1   1               1 1 1                 1 1   1       2         1           1           1     2   1   1 07
08 12     1     1       1             2           1 1                         1           1       1                 1   1   08
09 15 1   1             1     1 1       1       1 1       1                   1   1   1 1     1             1               09
10 21       1     1 1       1                         3           1   1 1 2         1     1 1     2     1     2   1         10
11 19 1     1 1 2                   1 1 1 1             1 1         1   1                 1           1           1 1 1   1 11
12 16         1     1     1 1                   2 1 1           1                       1     1     1   2           1   1   12
13 14         2         1         1           1       1           1         1 1             1     1       1 1             1 13
14 13 1 1   1   1                         2     1   1 1                   2               1             1                   14
15 14   1   1 1             1                 1 1 1 1           1               1 1     1                       1   1       15
16 20     1                                     1 1       3     1   1                           1   2 1 1 1 1 1 4           16
17 12           1   1     1                   1   1                     1 2                   1 1   1 1                     17
18 12 1             1                                   1       1             1   1   1     1 1                   1   1   1 18
19 23 1   1       2 3 1     1 1         1                         2   2                     1 1         1   1 1 1     1   1 19
20 9   1           1                       1         1             1   1             1       1                 1           20
21 12           1                                   1       1 1     1     1 2     1 1       1         1                     21
22 14 1 2                         2     1                             2         1         1                       2   1   1 22
23 19               1 1 1       1     1     1         1 1 2 1             1 1   1             1       1 1     1       1     23
24 11   1           1     1       1             1   1       1   1     1                           1                       1 24
25 11 1                         1               1             1         2   1                     1 1               1   1   25
26 17   1     2 1         1     1           1     1             1       1 1               1 2         1             1     1 26
27 15     1 1           1 1 1 1   1   1               1 1   1 1                     1                 1                   1 27
28 14 1       1             1     1 1       1                 1 2     1                         2   1     1                 28
29 15           1               1   1   1     1         1           1                 1 1       1   1 1   1           2     29
30 14   1     1 1   1 3 1                   1       1         1   2     1                                                   30
31 22               1     1   2   1 1   1           1 1           2 3   1       1 1 1 1 1     1                   1         31
32 19   1             2 2       1   1     1 1           2 1       1     1   1 1                           1   1 1           32
33 15 1                       1             1     1 1 1 2   1 1                           1   2           1       1         33
34 18       1   2 1 1   1     1 1 1     1 1                       1         1         1         1 1           1           1 34
35 15                   1               1 1 1             1           2 1 1   2 1           1     1   1                     35
36 20             1         1     1 1       1     1 1     1                 1 1             1     1 1 1 1     1 1 1   1   1 36
37 22         1 1                     1   1       2     1   1       1 1                   1     1   1     1 3 3   1   1     37
38 8 1     1                 1     1                                                           1 1       1             1   38
39 23 1   1       1 1 1       1         1   1       1   2       2   2 1   1               1   1 2         1     1           39
40 18       1             1 1 1   1             1                           1 1   1 1 1 1 1         1       1     2     1   40
41 18     1               1   2         1                           1   1 1     2   1   2 1 2     1 1                       41
42 19   1   1   1 1   1                   1             1   1   1             2                 1     1   1   2 1 1 1       42
43 18         1 1 1   2       1 1             1         1   2     1       1   2 1     1                             1       43
44 17 2     1   1                   1 1     1     1         1 1     1 1     1               1 1   1           1             44
45 18   1 1                     3   2                           1         1 1 1 1   2     1     1               2           45
46 20     1             2   1     1                   2 2   1 2   1         2                   1         1   2 1           46
47 14       1         1           1 1     1     1               1                     2     1 1 1   1             1         47
48 18 1               1 1     1 1     1   1               1 1       1   1   1   1                         2 1       1   1   48
49 13       1     1             1     1     1         1     1       1                           1   1     1   1 1           49
50 17   1         1       2 1       1   1       1 1           1   1           1 1 2 2                                       50
51 14 1   2                   1           2 1 1                             1           1       1     1     1       1       51
52 10   1                                         1       1     1     1         1                       1       1     1   1 52
53 12                         1             1   1           1                     1             1 1   2     2     1         53
54 15 1                           2                 1     1   1     1     1 1   1           2     1   1               1     54
55 12 1 2                 1   1   1         2                         1     1               1           1                   55
56 9             2                           2                                   1                 1         1     1   1   56
57 15       1           1             1         1         1 1   1             1   1             2     1             1   1 1 57
58 16   1 1       1       1       1 1     1   1   1               1 1   1                             1 1               2   58
59 23     1 2   2     1         1           2   1             1       1 1       1 1 1 1 2   1     1                 1     1 59
60 14       1       1             1       1         1               1               2     1       1 1 1   1         1       60
61 14     1       1     1                   1             1       1           1     1         1     1         2     1 1     61
62 13 1       1           2                                         1 1   1         1   1                     1 1       2   62
63 18     1       1 1 1             1   1     1     1 1           1     1 1       1       1 1             1             1 1 63
64 10       1           1     1         1 1   1     1               1                         1         1                   64
65 16   1 1     1   1 1   1 1         1                     1                 1   1           1         1   1 1       1     65
66 17           1   1               2     1   1       2             1     1     1               1 3 1       1               66
67 18 1           1         1         1             1                 1   1   1     1     2 1     1       2     1 1 1       67
68 16 1         1   1     1         1     1   1                 2         1   1                     1   1 2         1       68
69 14     1 2   1           1   1             1   1     1               1               2                   1             1 69
70 20               1         1   2 2   1 1     1     1   1 1   1 1 1       1     1                             1       2   70
71 14 1   3           1   1 1           1         1   1       1     1                     1           1                     71
72 22     1 1 1   1     1       1             1   1         1 3       1 1             2             2 1         1     1 1   72
73 14 1       1   1             1       1       2           1 1         1                   1                 1         1 1 73
74 18       1 1     1       1   2   1 1     1 1       1       1               1     1 1             1       1       1       74
75 19 1   1   2       1     1 1       1       1                   1   1     2     1 2   1               2                   75
76 15                   1           1 1     1     1 1   1     2             1   1   1   1 1           1                     76
77 15 1           1           1                     1 1 1 1         1       1       1 1         1         1           2     77
78 17     2   1           1       1     1     1 1   1             1               1   2       1         2         1         78
79 16                                             1   1 1             1       1   1   2 1 1 1     2       1       2         79
80 15                               1   1           1     1       1 1   1   1   1   1     1             1   2             1 80
81 21         1 1         1 1             1   1 2           1   1 2     1 1       1   1   1   1     1   1           1       81
82 24     1     1   1 2         1   1       1   2       1 1   1     1 1       1 1 1       1                   1 1   1 1 1   82
83 17             1     1   2         1 1 1   1             1           1       1       1 1 1 1     1   1                   83
84 24   2       1     1 3 1     1 1               1 1           1             1   2               2   1 1 1     1 2         84
85 12       2     1 1           1   1         1   1               1   1                 2                                   85
86 16                     1 1 1 1     3                               1     1                     1   1 2   1     1 1       86
87 14 1                       1   1     1           1   1 2   1                 1               1   1               1 1     87
88 19                     1 1 1 2 1                 1 1     1   1                       1   1 2   1 1       1   1         1 88
89 14   1                 1       1     1               1       1       1   1   2   1   1             1                 1   89
90 23         2 1       1     1         1 1 1     1 1   2       1           1     1     1 1           1     1     1     1 2 90
91 20   1 1 1     2 1   1         1 1           2 1 1                                       2 2     1               1     1 91
92 11         1             2   1                 1                   1   1           1 1             1   1                 92
93 13                 1     1 1       1       1       1   1       1               1   1 1                             1   1 93
94 12 1               1   1                       1           1       1             1       1           1         1     2   94
95 11   1                 2             1 1                     1 1                   1               1   1         1       95
96 19             1 1             1 1 1 1   1       1 1   1       1   1       1   1           1         1 1         1 1     96
97 10 1         1     2                 1   1         1         1         1                                     1           97
98 18   1     1         1       1         1 2 1               1     1   1     1   1       1 1               1   1     1     98
99 14   1       1       1             1                     2 1                 1     1       1                 2       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
10
11
/
10
07
/
10
04
/
10
30
/
09
27
/
09
23
/
09
20
/
09
16
/
09
13
/
09
09
/
09
06
/
09
02
/
09
30
/
08
26
/
08
23
/
08
19
/
08
16
/
08
12
/
08
09
/
08
05
/
08
02
/
08
29
/
07
26
/
07
22
/
07
19
/
07
15
/
07
12
/
07
08
/
07
05
/
07
01
/
07
28
/
06
24
/
06
21
/
06
17
/
06
14
/
06
10
/
06
07
/
06
03
/
06
31
/
05
27
/
05
24
/
05
20
/
05
17
/
05
13
/
05
10
/
05
06
/
05
03
/
05
29
/
04
26
/
04
22
/
04
19
/
04
15
/
04
12
/
04
08
/
04
05
/
04
01
/
04
29
/
03
25
/
03
Ngày
/
Tháng