BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng
00 17   1           1     1 1                   1         1                   1     1 1               2   2   2       1   1 00
01 18     1     1           2 1 1             1             2 1         1 1 1   1       1       1   1                   1   01
02 16         1       1     2     1     1         1 1 1 1     1   1                   2         1   1                       02
03 10   1       1       1               1   1         1   1       1                                       1 1               03
04 16         2         1                       1 1   1 1   1 2     1                 1 1               1   1             1 04
05 13   1     2 1     1             1 1         1                     1 1               1                         1   1     05
06 14                       1       2     1 1                           1         2 1                         1   3   1     06
07 15       1   1 1 1 1                   4 1 1           1                   1                       1           1         07
08 11           2 1               1           2   1                 1                             1       1       1         08
09 13   1     3   1 2                 1 1 1                               1                                 1             1 09
10 19   1       1                       1     1       1       1     1   1   1     1     1         2 1 2 2       1           10
11 13           1                     1               1             1 1     1 2   1       1                 2           1   11
12 20   1 1     1     1     1 2                     1             1   2     1             2   1     1   1         1       2 12
13 13       1 1   1                                     1     1                 1         1   2       1 1 1     1           13
14 18                 1         2       1         1 1 1           1           1     2   1           1             1 1 3     14
15 16                 1               1   2       1           1               1         2         2 1           1     1   2 15
16 17           2 2         1 1               1       1                     1   1   1 2     1     1           1   1         16
17 8                         1 1         1     1     1 1                   1                                       1       17
18 23   1                     1 1     1   1 1     1 1         1 1 1       1   1   2         1   1 1   1         2   1 1     18
19 11       1       1           1     1       1                         1   1                           1       1     1 1   19
20 16     2 1         1   2       1   1                   1         1       1 1             1   1             1   1         20
21 12                                         1   1             1 1 1 1 1   1 1   1             1   1                       21
22 14             1               1 2 1           1 1                           1 1 1 1 1 1     1                           22
23 15     1                             1       1               1       2   1 1           2   1     1       1 1       1     23
24 22     1 2     1 1 1   1 1       1     1                 2 1       2     1 1   1                             1     1   2 24
25 19   1                   1 2         1   1           1     1 1 1   1     1       1 1   2 1                 1 1           25
26 13 1         1           1         1     1             1                         2                       1       1   2 1 26
27 21       2   1   1           2       3     2     1   1                 1   1         1   1               1   1 1     1   27
28 16 1 1   1             1           1   1       2             1       1         1         1       1 1     1             1 28
29 20 1   1       1         1 1         1 2 1   1 1               1                       2 1       2                 2   1 29
30 12                 1                               3       1   1   1       1   1   1                       1     1       30
31 22 1     1     1 1 1       1 1               1     2 1       1   2     1     1 1   1       1 1 1               1         31
32 13 1         1     1         1     2             1                       2   1         1 1     1                         32
33 11           1               1           1 1     1       1                     1       1   1       1         1           33
34 19   1     1     1             2         1   1     1 1   1 1 1             1               1               2     1 2     34
35 15     1 1 2     1 2             1     1 1                                                 1       1   2               1 35
36 16 3   2           1                       1   1       1     1     1                 1         1 1       1       1       36
37 13                 1     1 1 1                           1         1               1           1     1   1   1 1   1     37
38 15           1 1 1       1     1 1       1                     1 1 1 1 1       1             1         1                 38
39 13 1           1                           1 2       1                     1 1               1   1         1   1 1       39
40 21   1       1     1         1 1         1   2 1 1   1   1     1 1           1           1 1 1   1   1       1           40
41 17 1                             1     1 1       1                     1 1 1       1       1 1   1 1 1     1     1 1     41
42 14     1 1               1               1 1                     1     1           1           1 1   1 1     1 1         42
43 17   2   1     1                 2                   1     2           1       1               1 1   1       1 1       1 43
44 19   1         1           1 1 2 1   1         1           1                   1           1 1 1       3         1     1 44
45 12       1             1               1     1   1                         2 1           1 1         2                   45
46 19       1     1   1             1             1       1               2   1       1 2 1 1   1 1   2     1               46
47 17         1 2         1 1                       1       1   1     1     1       1                     1   1 1 1 1   1   47
48 7                     1                     1                         1   1       1     1                           1   48
49 16           1   1       1         1 1             1     2   1 1   1   1 1           1               1   1               49
50 13                                 1 1     1 1     1       1                                   1 1 1   1 1       1   1   50
51 9         1         1 1         1     1                 1   1                         1       1                         51
52 15         1               1                     1     1     1 1 1   1 2   1                                   1 1 1 1   52
53 16     1 1 1         1 1     1             1   1   1 1   1             1         2           1 1                         53
54 19   1     2         1 1 1       1 1 2                       1     2 1 1               1   1     1                     1 54
55 13 1   1         1     1                                                     1   1   1 1     1     1 1   2               55
56 19                 1       1   1   1 1           1   1 2   1 1               2 1               1     1         1 1   1   56
57 19         1     1   1 1   1 1           1   1   1         1                     1   1 1     2   1                 1 1 1 57
58 20       1   1       2       1     1 1         1       1     1           2   1             1 1     1   1           2 1   58
59 10       1     1     3             1                 2         1                                                       1 59
60 19       1 1   1 2     1           2     1 1           1     1   1               1 2                                 2 1 60
61 10                     1                               1           1 1       1   2             1     1           1       61
62 14 1   1 1     1                       1   1                         2   1       1         1           1 1   1           62
63 17 1 1           1         1   1             1   1 1 1 1         1         1     1     1 2 1                             63
64 19     1   2         1 1             1 1             1         1     1   3       2 1               2     1               64
65 19           1   1   1   1   1             1 2             1 1 1 1     1                   1 1     1   1       1     1   65
66 10                     1                 1           1     1   1               1   1   1     1                       1   66
67 21             1       2 1     2             1               1   1 1 1             1 1 1 1     1   2   1         2       67
68 20 1                       1   1     1         2 1     1 1         1 1       1 1 1   1 1         1   1 1               1 68
69 17     2     1       1 1   2   1             1           1         1     1           1   1             1 2               69
70 11                 1                     1         1     1     1   1                 1     1             1         1 1   70
71 21   2       1         1           1     3   1 1 1   1     1         1   1           2   1                 2   1         71
72 15   1                       1   1   1   1   1     1 1 2   1 1   1                             1                     1   72
73 18             3               1   1         1   1 1   1 1       1   1               1   2     1           1           1 73
74 17 1             2                     1   1     1             1       1   2 1     1 1   1           2     1             74
75 10 1   1                     1                     1                         2                                   1 2 1   75
76 22   2               1 1   1         2 1                   1     1     2     1       1 1   1 1 2     1 1         1       76
77 14 1       1       1       1               1           1       1                 1   1   2   1     1             1       77
78 13 1   1             1             1       1           2       1                   1 1                     2 1           78
79 15     1       1     1                           1   1       1                     1       1 1       1   2   1       2   79
80 15               1               1           1 1   1     1 1     1   1     1             1 1           1   1   1         80
81 15 1                 1   1       1 1               1 1   1                               1       1       1 1 1 1 1       81
82 17 2   1         1 1       1               1                   1   1   1         1               1 2 1     1           1 82
83 20                 1 1   1 1 1   1   1     1   1     1       1   1     1                   1         1 1     1   1 1   1 83
84 15                       2       1       1       1       1 1   1     1     1 1 1   1               1         1           84
85 20     1         1   1     1     1 1                   1           1   1     2           1 1 1   1   1   1 1 1     1     85
86 23       1   1     1     1 1   3     1 1 1             2         1 1 1       1         1       1 1           1 2         86
87 18   1     1     2 2 2 2         1               1                             2           1 1   1               1       87
88 22 1     1 1           1   1 1 2       1       1     1   1     1 3           1   1 1                   1   1     1       88
89 18 1 1 1   1       1   2       1       1                     1 2               1   2             1               1   1   89
90 16 1     2           1         1 1   1   1       1   1     1       1     1                 1           1         1       90
91 17           1     1         1             1       1     1   1     1 2 1       1 1       1   1                   1     1 91
92 9                   1           1                   1           1     1   1               1 1               1           92
93 14       1 1   2             1             1 1       1   1       1           1       1                 1     1           93
94 13   3                       1                   2 1         1                         1           1       1 1         1 94
95 15     1             1   1 1       1 1       1 1           1   1         1   1 1                     1     1             95
96 19 1     1           2   1     1   1   1 1             1 1                       1     1   1             1   1       3   96
97 18     1 1   1 1               1 2     1 1     1       1 1   1       2                             1     1     1         97
98 17     2       1 2           1   1         1   1 1           1     1                                   1   1   1   1 1   98
99 20 2 1                       1 1               1   1   1 1   1         1     1 2       1 1     1     1                 2 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
16
/
07
12
/
07
09
/
07
05
/
07
02
/
07
28
/
06
25
/
06
21
/
06
18
/
06
14
/
06
11
/
06
07
/
06
04
/
06
31
/
05
28
/
05
24
/
05
21
/
05
17
/
05
14
/
05
10
/
05
07
/
05
03
/
05
30
/
04
26
/
04
23
/
04
19
/
04
16
/
04
12
/
04
09
/
04
05
/
04
02
/
04
29
/
03
26
/
03
22
/
03
19
/
03
15
/
03
12
/
03
08
/
03
05
/
03
01
/
03
Ngày
/
Tháng