BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng
00 17 1   1         1           3 1                       1               1             2                 2 1   1       1 1 00
01 13           1       1                 1       1   1               1         1         1 1       1   2             1     01
02 14             1   1   1 1       1     1     1               1 1                   1                     1     1   1 1   02
03 19     1     1   1       2         1       1                           1   2         2       1       2     1   1 1 1     03
04 13   1 1   1                         1     2       1                     1                 1             1 1     1     1 04
05 12   1 1   1   1             1                                       1           1 1     1   1   1         1             05
06 15 1           1       1     1               1     1             1         2                 1     1   2   1 1           06
07 14         1     1   1   1 1   1             2                           1   1     2             1                 1     07
08 12 1                   2       2 1       1 1                                     1             1         1 1             08
09 16   1   1     1         1                       2         1           1                   1   3     1               3   09
10 16       1     1           1     1       1           1 1                 1           1 1   1 1         1 1         2     10
11 20           1     1     1 1         1   1       1     1   1       3 1                       1     1   1 1 1     1   1   11
12 17             2                     1           2 1           1   1         1   1     2     1   1 1       1   1         12
13 19     1   1     1 1 1 2         1   1   1           1     1 1 1             1 1   2                         1           13
14 21 1               1     2 1       1     1       2 1 1 2           1     1     1       1         2 1               1     14
15 14   1     2     1                     1   1   1         1                 1 1             1   2             1           15
16 13   1     1                   2             1 1                                 1 1   1                 1   2         1 16
17 11                                                 1 1 1               1   1   2     1                   1       1     1 17
18 11                   1   1               1     1     1         1             1   1   1   1           1                   18
19 19                 1       1     1 1   1                     1       1   1       1 1       1 2   1   1 1 1   1   1       19
20 21         1         2         2   1 1 1 1           1   1     1   1 1     2     1         1               1   1       1 20
21 16 1               1           1           1             2 1 2         1         1     1 1 1       1               1     21
22 15 1   1   1       1                     1   1             1     1               1             1 1 1 1       1         1 22
23 17 1                   3         1         1 1       1 1   1 1     1   1         1                   1 1               1 23
24 11                     1           2   3           1                           1       1                   1           1 24
25 21 1   1           1 1 1     1       1             1   1           2 1         1 1       1 1       1     1     1 1 1     25
26 18   1 1         2   2           1   2   2   1           1             1           2               1       1             26
27 17                     1 1       1         1       2           1               1     1             2   1 1 1       2 1   27
28 15       2   2   1       1 1     1             2           1   1             1           1                       1       28
29 17     2               2         1                   1                   1   1 1   1   1   1       1         3   1       29
30 8                       1       1 1                         1 1                             1   1               1       30
31 17 1         1             1     1     1 1 1               1 1   1 1             2     1     1               1     1     31
32 17         2                       1         2 1 1           1   1       1   1     1     1                   1 2     1   32
33 16     1 1     1     1     1 1 1   1     1           1 1                     1   1                     1       1   1     33
34 10     1                           1 1               1   1     1 1   1       1           1                               34
35 17       1         1           1         1   2   1 1 1   1         1                         1     1     1     1 1   1   35
36 20 1 1   1                   1 1                     1 1       1           1     1 1 1   1 3         1   1 1           1 36
37 18 1 1 1           1       1 2       1                   2               1   1 1 1   2         1                   1     37
38 17             2   1 1     1 1 1     1       1   1                 2         2                   2     1                 38
39 14                 1 1     1 1     1     1 2       1     1   1     1                                         1 1         39
40 16       1   2     1       1           1     1               1 1     2         1               1   1         1   1       40
41 10   1                       1           1       1 1             1     1       1                 1       1               41
42 20       2   2 1   3     1   1 1   1   1   1 1 1   1     1                   1                             1             42
43 15 1 1               1         1                 1     1   1             1         1         1 1     1 1               2 43
44 21   1           1                     1 1     2     1   1                 1   1   1       1 1 2 1   1   2   1     1     44
45 12             1         1                 1             1 1     1         1           1       1   1 1           1       45
46 22   2 1           1       1     2 1             1               1     1     1 1 2   1       1   1 1     1 1   1         46
47 21         2           1     1 1     1               1 1 1 2   1     1     1   1 1 1 1         1             1     1     47
48 15     1                     1   1   2             1   1                 1   1 1 1           1   1         1           1 48
49 19     1           1 1 1 1   1               1         1   1   1       1   1             1   1 2     1 1 1               49
50 12       1 1     1                   1           1                                       1     1     1       1   2   1   50
51 19 1 1 1 1                     1         1 1 1                   1 1 2   1 1   1       1                       1 2       51
52 16   1   1   1 1 1   1       1     1     1 1     1   1             1                             1 1   1                 52
53 13 1     1             1         1 1   1           1         1   2   1                               1         1         53
54 19   1 1       1   1             2     1       2 1           1     1 1           2   1         1       1             1   54
55 8         1                                             1       1       2       1 1                         1           55
56 19 1     1           1             1       1     1 1 1       1               1         2   1         1           2 2   1 56
57 11   1       1 1         1             1           1                                 1         1               1   2     57
58 9           1   1                     1 1         1                     1     1   1   1                                 58
59 23         1   2         2             3     1 1       1 1           1   1       1   3     1     1         1 1       1   59
60 14         1     1 1             1   1 1     1       1                   1     1         2               1           1   60
61 25   1 1 1 2     1 1                     1 1 1 1   1     1   1 1     2 1   1 1 1               2         1             1 61
62 17 1                   1       1         1     1               2     3                 1       2         1 1         1 1 62
63 17 1     1 1   1     1 1           1                 2         1   1 1                 2   1                       1 1   63
64 12                       1     1       1               1 1   1 1           1               1 1                   1   1   64
65 18           2             1   1         2       1   1     1   1 2       1 1               1                 1 1 1       65
66 15             1     1         1 1   1 1           1             1 1   1 1   1         1         1             1         66
67 14         1               1 2       1                   2     1 1   1   1               1   1             1             67
68 12                   1           1                           1     1           1       2     1     1   1         1     1 68
69 14 2 1 1                 1               1                                     1         1 1     1 1                 2 1 69
70 12               1 1           2     1 1 1 1   1                 1                   1                           1       70
71 11                         1   1   1         1   2     1       1   1                     1                     1         71
72 14                       1 1   1     1                         1 1 1                 1   1   1         2   1     1       72
73 20   1 1 1 1                               2             1     1 2             2   1   2   2               1         2   73
74 9                                               1   1   1     1           1                         1       1     1 1   74
75 19                         2 1     1         1     1     1 1 2         1   1 1   1     1             1         2       1 75
76 14           1         1                 1 1 1         1                   1                 1     1   2     1 1 1       76
77 13   1             1                           2       1     1           1 1         1 1   1       1         1           77
78 16       1   2         1           1 1                 1   1 1 1               1     1       1     1                   2 78
79 28 1   2   1   1 1   2 1   1             1   1 1   1 1           1 1   1     2     1 1     2       1   1           1 1   79
80 10   1   1     1                             1 1                 1     1                   1                 1 1         80
81 21     1 1                           1       1   1 1 1     1         1 1     2     1 1   1           1 1 1 1   1     1   81
82 19 1             1     1     1     2   2       1     1     1       1       1 1           2       1     1       1         82
83 15         1   1 1               1               1                 1   2                   1       2 3   1               83
84 24 1 1 1             1   1                     1       1   1     1   2   1 2       1             1 1 1 1   1   1 1   1 1 84
85 19 1             2         1 2     1   1         1         3           1   1 1                     1       2 1           85
86 17       1   1   1         1 1                 1     1 1         1     1   1       1 1   1           1     1           1 86
87 11       1           1                         1           1 1       1 2           1                 1             1     87
88 20       1   1             1       1 1     4         1       1   1   2   1               1       1     1 1             1 88
89 16           2   1   1 1 1 2     1 1             2           1           2               1                               89
90 20         1 1 1 1     1     1       1     1 1     1   1   1           3 1                   1     1     1       1       90
91 18   1       2   1   1         1                     1     1 1                 1   1 1   1       1       2         1 1   91
92 15                 2             2 1           2                                 1   1   1     1               1 1 1   1 92
93 20 2   1 3     2     1       1 1     1             1     1 1       1   1                 1   1                     1     93
94 12         1             2       1                       1     1         2       1           1   1     1                 94
95 14 2 1           1     1             1 1                 1   1             1                 1   1     1   1             95
96 12   1       1   1 1                                           1               1           1   1 1           1 1       1 96
97 12             1       1           1       1             1 1     1     1               1       2                       1 97
98 13   1 1   1     1   1                                 3     1   1                 1                           1       1 98
99 23           1 1   1     2 2     1   1         1 1 1   1                       1   1   1 1   1   1   1     1         2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
Ngày
/
Tháng