BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng
00 21   1     1   1 1     1     1     2         1         1     2             1           1         1   1 1   1 1     1 1   00
01 11           1         1                   1     1             1       1           1       1     1               2       01
02 19     1 1       1     1         1                   1       1 1 2   1           1       1 1                   2 1 1 1   02
03 16         1             1   4           1             1 1         1               1     1                 1 1 1   1     03
04 12       1           1     1     1   1 1                   1   1     1                           1 1             1       04
05 17 1     1         1 1   1     1   1       1 1   1   1             1   1     1         1             1           1       05
06 16         1         1                 1                   1           2       2 1           1       1 1     2 1     1   06
07 17           1                         1       1   1 1   1 1     1   1           1         1 1 1               1 1 2     07
08 12                                           2         2   1 1             1 1           1         1             1     1 08
09 15   1   1             2       1                         2     1   1     1 1   1                           2         1   09
10 15 1                 1 1     1     1       1             1                     1 1                 1   1         1 2   1 10
11 12     1       1   1                     1         1 1   1 1           1   1                     1           1           11
12 17               1           1 2 1         1   1 1                 1             1   1       1         1   1 1   2       12
13 15 1               1             1                       1     1 1     1 2 1   1 1                           1 1 1       13
14 12         1 1 1         1                       1 1       1             1           1 1       1               1         14
15 15   1         2 1     1 1                         1   1     1     1             1         1 1       1                 1 15
16 17         1     1     1   1 1 1     1           1     1               2 1   1       1 1                       1       1 16
17 24     1 1 1     1       1 3       1 1 1         2     1   1   1     1     1 1   3                     1           1     17
18 15                 2                         1     1 1   1                   1 1                   1 1 1 1 1   1 1       18
19 11           1             1                 1     1         1 1           1       1                       2 1           19
20 31 1     1     1 1 1 1   1 1     1 1 1       1   1         1     1   2   2 1   3     2     1               1 1   2     1 20
21 14     1 1           1   1     1         2             1       1                           1 1 1         1     1         21
22 17                   1                   1       1   3     1 1 1       1     1         1       1     1         1     1 1 22
23 16               1   1   1 1         1     1 1             2         1     1         1       1     1 1       1           23
24 18       1 1           1 1     1 2               1     2     1     1   1     1 1                       1       1 1       24
25 16 1   1     1   1   1         1 2       1     1   1         2 1 1                   1                                   25
26 14     1           1     1 1   1             1         1             1                 2     1     1                 1 1 26
27 25 2 1       2 2 1 1 1 1       1 1 1                   1 1           1             1   1     1   1       1   1       1 1 27
28 15       1   1           1 1     2   1       1                           1 1     1           1         1 1             1 28
29 12       1 1     1 1   1                   1           1 1               1   1                     1   1                 29
30 19 4     1     1     1 1         1     1             2   1 1     1                 1 1               1 1                 30
31 11                 1       1         1                     1     1   1 1                 1   1     1                 1   31
32 10                     1 1                   1           1   1           1     1       1     1           1               32
33 11 2   1       1                     1     1   1                           1                       1 1 1                 33
34 16 1     1                 1         1     1         1             1 1       2   1         1       1     1 1     1       34
35 17         1 1   1               1     2 1     1 1   1                     1     1   1         1 1         1           1 35
36 21     2       1         1       1       1 1   1 1     1       1       1 1         1     1   2       1   1   1   1       36
37 13   1                       1     1         1   1 1   1   1                             1         1   1   1 1           37
38 9     1                   1           1 1               2   1                           1                     1         38
39 21   1       1                 1   2 2   1   1     1 1             1   1       2                 2 1 1     1   1         39
40 21 1 1 1 1                   1 1     2               1     1 1 1   1     2       1 1 1       1       1             1     40
41 16   2             1         1 1 1   1 1   2     1               1 1       1                               1         1   41
42 11 1     1         1                   1                                         1     1     2     1   1 1               42
43 12         1       1           1                       1 1                             2 1       1 1           1       1 43
44 17   1 2     1                     1 1         2     1   1             2                 1 1   1 1       1               44
45 19   1               1 1   1                   1   1                               2   1 1 1     1 1 1 1         1 1 2   45
46 17       1     1               1               1             1               1     1 1   1 1   2     1   1 1       1 1   46
47 20 1 1     2           1 1               1 1       1   1         1   1           1     1   1   1 1             1   1   1 47
48 10   1                     1             1         1     2             1 1 1                                     1       48
49 13   1               1                   1     1                     1   1         1 2               1 1     1         1 49
50 12     1                     1                   2             1 1     1     1     1           1   1               1     50
51 15           1             1 1                 1           2   1 1         1     1   1 1   1     1           1           51
52 27           1 1               1 1   1 1 2 1           1   1   3   1     1       1 1   1 1 1     1   1   1     1   1   1 52
53 21 1 2 1 1         2         1           1 2 1     1       1     1       2   1           1   1               1           53
54 16         1 1   1     1       1                         1           1     2     1 1   1         1     1       1   1     54
55 14     1             1   1   1   2       2           1               2                   1     1                       1 55
56 16               1   1   1           1   1       2   1               1               1   1 1       1             1     2 56
57 17     1   1   1 1         1 1 1       1 1     1   1         2   2                             1               1         57
58 17   2                       1     2 2 1   1           1     1   1     1 1 1                   1           1             58
59 22 1   1 1   2     1               1       2               1                 1 1   1   1 1     2 1     1 1 1     1       59
60 16   1   1         1 1     1         1                 1 1       1                 1       1 1     1 1               1 1 60
61 19   1       1       1         2         1   1   1 1     1     1         1     1 1 2                 1       1         1 61
62 16     1           1   2               1   1 1   1                     1           1   1             1   1 1     1     1 62
63 16                       1     1 2 2                 1           1         1 1                     2 2       1       1   63
64 24   1     2   1         2 1       1 1     1 1     1 1             2 2 1     1             1             1     1   1 1   64
65 14         1   1           1                     1           1 1 1   1     1     1       1     1               1   1     65
66 12           1         1 1             1                     1 1     1       1 1                 1   1                 1 66
67 12     1     1         1 1         1   1     1                                 1 1           1   1 1                     67
68 20   1           1   1     1       1   1   1   1 2               1   1         1           1   1 3     1           1     68
69 10       1     1                     1                   1                             1 1     1           2         1   69
70 10   1                   1 1 1 1       1                 1   1     1               1                                     70
71 10               1           1                     1 1       1 1   1 1                             1               1     71
72 21       1     1     1           1     1       1     2       1   1 1   2               1   1 1   1         1   1 1 1     72
73 12   2       1           1       1                                                 1 1   1                 2   1 1       73
74 18 2     1 1 1       1                   1         1       1       1   1   1             1       1   1   2 1             74
75 21     3   1 2 1   1                 1       3           1 1   1   1 1                       2 1       1                 75
76 16               1               1       1 1   1         1         1 1               2     1     1       1         1 2   76
77 13   1 1     1 1   1                     1         1         1     1           1               1               1   1     77
78 20   1               1 1   1 1 1   1       1         1             1       1 1   1     1   1           2   3             78
79 15     1         1   1           1                     1                 2         1   1 1       1 2     1           1   79
80 14     1   1         1 1 1     1         1         2     1                   1             1             1     1         80
81 19       1   1 1 1 1           1     1         1                           1 1   1       1 3     1 1 1         1         81
82 15           1             1           1   1         2           1       1   1 1 1 1       2                           1 82
83 21       2 1     1 2       1             1         1   1   1 1 1             1       3   1 1                         1 1 83
84 17 1             1   1             1   1           1   1     1 1   1   1         1   1 1                 2           1   84
85 21         1     1 1 1       1 1   1             1 1       1       1   1     1         1     1         1     1   1 1 1 1 85
86 16       1     1   1       1                                       1 1         2     1   1             1 1   3       1   86
87 10     1 1                                     1           2             2     1       1                         1       87
88 13 1       1       2 1         1           1               1 1   1   1                                 1 1               88
89 19 2       1     1       1   1       1         2   1                           2   1 1       2     1 1 1                 89
90 9                           1                         1               1     1       1       1 1     1       1           90
91 15                         1       1   1 1   1 3             1                     1           1         1     1     1 1 91
92 16       1   1   1                           3 1 1 1               1               1 1   1     1         1   1           92
93 21         1           2           1 1 1   1   1     1         1   2         1 1   1           2 1 1             1 1     93
94 11             1         1   2         1       1 1             1           1             1           1                   94
95 11 1       1   1                   1         1 1 1               1         1     1                                 1     95
96 18                     1     1   2         1         1 1         2     1             1   1   1           1   2       1 1 96
97 19               1     1 1             2           1   1 1     1         2 1   1               1       1 1         1 1 1 97
98 10             2 1   1             1 1       1         1                               1                             1   98
99 15 1       1   1       1     1     1   1                         1         1 2                 1       1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
22
/
04
18
/
04
15
/
04
11
/
04
08
/
04
04
/
04
01
/
04
Ngày
/
Tháng