BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng
00 19         1 1   1   1     1         1 1                   1       1 1       2       1       1 1 1 1     1   1           00
01 20       1 1     1         2   1 1       1           1 1         2       1       1         1         2 2       1         01
02 14           1   1                               2             1   2 1         1 2               2       1               02
03 15       1                     1 1       1       2 1 1 1     1                     1   1   1             1           1   03
04 20   2           1     1           1         1     1 1 1                 1     1           1   1   1         1 2   2 1   04
05 16                       2   1 1         2 1 1     1           1   1   1             2                     1   1         05
06 19 1 1       1 1   1 1     1   2             1                             1 1     1           2 1       2             1 06
07 17   1           1   1 1 1   1             1   1         2     1           1                               1     3 1     07
08 20 1       1     2 1 1       1       1     1             2         1 1 1 1           1   1     1       1             1   08
09 4             1                             1       1                 1                                                 09
10 17   1 1     1 1         2 1       1       1   1     1             1                           1   1     1       1 1     10
11 13   1 2       1   1   1   1       1                                                 1   2                       1 1     11
12 20           1                 1     1   2     1   1 1         1         3                 2 1 1 1           1       1 1 12
13 17 1   1 1 2 1               1           1 1     1   1             1                           1   1 1   1   1           13
14 11   1     1 1                             1     1               1                 1 1     1     1               1       14
15 14             1               1 1                 1   1 1                       1       2     1 1   1     1         1   15
16 13         1   1         1 1                   1   2       1     1   1             1       1                     1       16
17 13 1                       1 1 1       1                 1   1         1             1 1 2               1               17
18 21           1 1 1   1 2 1 1 1   1       1   1 1   1 1 2     1           1                     1             1           18
19 12 1               1         1 1 1   1             1         1 1               1                           1 1           19
20 16                             1             1   1 1 1         1         1             1 1   1     1         1 1   1 2   20
21 18     1             1     1               1               1     1     1 1 1 1 1     2       1   1 1                   2 21
22 13 1             1     1                 1       1               1     1   1       1           1           1 1     1     22
23 11   1                   1       1   1 1                     1                         1     1   1   1                 1 23
24 15                       1                     1 1       1   1             1         1 1     1     1 1       2 1 1       24
25 19 1 1   1     1 1                 1     1               1 1   1 1 2 2                   1       1                 1   1 25
26 19 1     1   1               1 1             1   2           1                   1       1     1   1   2   1 1       1 1 26
27 18           2       1               1 1               1   1         1         1       2           1       3     2   1   27
28 18         3     1 1                 1     1   1           2     2   1   2                       1     1               1 28
29 7 1           1       1             1       1                                           1               1               29
30 13               1               3           1                         1     1 1                     1   1 1         1 1 30
31 21       1               1 2           1 1           1 1               1               1   1     1 1   1   1     1 2 2 1 31
32 21                       2         1 1     2   1 1 1           2 1 1         1           2 2         1             1 1   32
33 21       1     1             2 1   3 1           1       1   1   1         1     2           2       1 1       1         33
34 18     1       1           1       1           1     2     1 1                 2     1   1     1 1 1       1 1           34
35 14       1       1   1     1                   2                           1 1   2                 1           2 1       35
36 15 1 1                 1 2                                 1             1 1 1     1         1 1     2 1                 36
37 13     1         1             1     1                     1             1   1     1   1   1   1                     1 1 37
38 19     1       2   1             2       1               1   2       1 1 1   1 1           1           1       1     1   38
39 17       2   2 1                 1 1 1             1         1   1     2 1             1               1       1         39
40 14 1             1       1 1             1     2                 2           1                     1     1   1     1     40
41 14                 1       1 1 1 1                                   3 1                 1 1     1       1       1       41
42 14 1       2 1               2         1                       1                   2   1       1 1             1         42
43 13           2       1 1   1       1 1                               1     1 1               1     1                   1 43
44 13     1 2     2     1                 1               1               1     1   1                   1   1               44
45 17   2 1     1               3                     1     1 1 1             1     1               1             1 1     1 45
46 19     1 1         1       1   1         2 3 1           1         1         1               1   1   1     1   1         46
47 18         1         1 3                 1   1                 1 1             1       1       1       1   1 1   2 1     47
48 18 1       2   1           1       1 1 1 1 1               1         1     1           1     1       1       1   1       48
49 18     1             1             1         2 1 1 1       1     1   1             2         2               1     1   1 49
50 14   1             1   1 1     1                 1       1                 1     1               1                 2 1 1 50
51 18 1   1 1         2                 1   1 2             1     1 1       1   1             1 1                 1       1 51
52 13                                             1 2             1   1   1   1           1   2 1       1             1     52
53 17 1 1 1 1               1             1 1     1       1     1 1   1                   1 1 1             1           1   53
54 22 1 1       1       1       1 1 1 1     1   1       1       1 1     1     1     1         1                     1 1 1 2 54
55 15 1             1 1         1                           1 1     1         1                 1       2   1 2           1 55
56 12     1 1 1                   1   1                       1         1   1   1                   1           1 1         56
57 20     1     1 1   2         1       1 1       1   2     1     1       1         1 1       1         1           1     1 57
58 20       1     2       1   1           1       1 1     1 1 2   1 1 1     1       1   1                             1   1 58
59 15       1 2         1           1     1 1               1   1     1         1 1               1     1     1             59
60 13     1           1         1               1         1           1             1 1       1       1     2     1         60
61 17                     1         1 1   1   2             2                     1   1 1 1     1 1       1     2           61
62 15         1 1       1   2     2     2               1     1   1   1                                   1       1         62
63 18           1     1         1 1 1         1   1 1         1       1       2       1 1   1     1   2                     63
64 21   1 1   1           1 1 1 1                   1 1   1       1     1 2   2       1     1         1         1         1 64
65 17       1 1       1   1     1 1                     2 1   1 1   1     1 1                       1       1       1       65
66 19 1 1           1       2     1   1 1 1         1   1           1             3   1               1   1             1   66
67 19     1           1   1             1   1 1 1       1 1 1   2     1 1           1       1     1 1                 1     67
68 21   1 1           1 1         1         2                   1               1     2 1   1 1 1 1       1     1       2 1 68
69 10                           1     1 1     1   1   1                             1                     1 1           1   69
70 11                   1 1   1       1   1                         1     1         1     1 1           1                   70
71 24   1     1 1       1     1                     1 1   1 1     1 2   1       1 3     1 2                   1   2 1       71
72 18           2         1   1           1   1 2             1                 1 1         1     1           1 1 2 1       72
73 18               1           1 1   1   1 1 1       1   1   1         1     2         1       1     1     1 1             73
74 16                   1   1 1 1   1     1 1 1   2       1                 1     1 1                           1       1   74
75 20       1       1   2 2             1 1     1   1 1         1         1     1 1       1     1     1 1     1             75
76 17   3           1 1                 1 1           2 1   1       1               1 1       1   1                       1 76
77 22 1   1   1     1     2           1   2                 1 1   1   1   1   1 1 1     2                   1         2     77
78 13     1 1 1       1           1     1                     1       1         1   2                           1       1   78
79 17 1           1     1           1           1 2 1             1 1     1     1       1 2 1     1                         79
80 16 1           1         1       1 1   1     1       1                               3     1 1   1 1   1                 80
81 16 1 1         1                   1       1               1 1 1         1 2       1       1             1 1           1 81
82 8                                 1                                 1   1 1       1                   1 1   1           82
83 8                         1         1                 1                     1           1     1 1               1       83
84 11                     1         1 1                   1             1   1                     1     1 1           2     84
85 7               1                                                   1             1 1               1         1   1     85
86 11   2     1     1       1                       2   1                     1               1                     1       86
87 14     1       1                     1       2       1               1           1   1       1   2 2                     87
88 12     1     1 1 1               1                     1                 1     1             1     1                   2 88
89 18   1 2           1             2           1 1   1         1         1       2   1       1             1         1 1   89
90 18       3                 1 1           1         1                 1   1         1   2 1         1 1         2     1   90
91 14             1   1 2             1   2     1       1 1       1                 1       1             1                 91
92 17 2 1 1 1         1                   1   1         1       1 1               1             1   1   1 1 1               92
93 12         1           1                                 1 1       1             1     1               3   1 1           93
94 20         1         1   2                 1 1 1     1 2     1   1 1                       1 1       1     1     1 1 1   94
95 17 1     1     1 1 2 1           1               1 1         1           2   1               1       1     1             95
96 13                   1           1                 1   2 1             1   1                     1     1 1     1 1       96
97 16               1 1                         1 1     1 1       1   2 1           1       1         1       2     1       97
98 20 1     1   1         1       1 1   1 1             1   1 1       1   2     1     1 1                 1 1   1           98
99 14 1         1   1                 1                         1 1   1   1       1   1 1 2                       1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
19
/
05
16
/
05
12
/
05
09
/
05
05
/
05
02
/
05
28
/
04
25
/
04
21
/
04
18
/
04
14
/
04
11
/
04
07
/
04
04
/
04
31
/
03
28
/
03
24
/
03
21
/
03
17
/
03
14
/
03
10
/
03
07
/
03
03
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
28
/
10
25
/
10
Ngày
/
Tháng