BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/10/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng
00 7   1 1                       1                                               1           1           1   1             00
01 10             1         1                           1 1   1   1                         1   1             1 1           01
02 8     1                 1 2     1                         1                                                 1 1         02
03 6   1   1                     2                       1       1                                                         03
04 8         1         1       1                                     1               1   1         1                 1     04
05 7             1 1             1                                               1                     1         1       1 05
06 9     1     2                                                     1 1           1         1                 1 1         06
07 17 2                 2       3     1                             1     1     1 1     1 1     1           1           1   07
08 9     1       1     1                         1     1   2                           1                             1     08
09 12   1                     1     1 1 1     1       2   1                     1                             1         1   09
10 12 1 1   1 1                       1                           1   1 1                   1           1         1       1 10
11 12                     2     1   1 1           2             1                         2   1                           1 11
12 7               1       1   1               1   1       1                                                             1 12
13 7       1 1   1                           1           1                   1                           1                 13
14 9                   1                 1   1           1               1 1                               1   1       1   14
15 9 1 1                 1                                             1 1                         1     1   2             15
16 13   1 1 1                   1               1   2     2 1                         1                             1     1 16
17 15   1       1                             1     1     1   1             3   1         1     1   1             1       1 17
18 9                 1 1                   1 1                 1                   1               1           1         1 18
19 10           1                               1                 2                 1                     2         1   2   19
20 17   1           1 1 2                   2         1 2       1         2   2             1                           1   20
21 5               1             1     1                                                                         1       1 21
22 11                 1               1             1                         1     1       2   1           1         1   1 22
23 16           2 1 2     1       1       1                                     1     1 1 1       1 2     1                 23
24 13                   2 1       1   1 1         1                     1   1                       1   2             1     24
25 8       1                                             2         1 1 1                             2                     25
26 8   1             1                         1   1                           1   1                                 1 1   26
27 17                     2   1             1 1   2         1 1   1       1         1         1   1     1   1   1           27
28 5           1             1           1                                   1                           1                 28
29 12       1         1       1                               2       1   1 1                             1 1 1   1         29
30 5                                 1   1                                                   2             1               30
31 9                 1   1                     1   1   1                                     1             1 1       1     31
32 11     1                     1                 1 1 1 1             1 1       1   1           1                           32
33 11       1                       1     1                   1                   1 1       1   1             1 1   1       33
34 12   1   1 1       1       1                                                       1               1       1 2         2 34
35 11       1                       1   1       1                   2       1     1 1                 1         1           35
36 9   1               1   1               1   1       1 1                                 1                             1 36
37 11           1                       1             1               2           1         1         1   1         1 1     37
38 7 1                     1         1 1     1                                         1             1                     38
39 13 1                 1                 1 2       1               1 1             1       1   1                       1 1 39
40 15         1   1 1 1               1 1 1 1         1     1           1     1       1                         1 1         40
41 16     1       1       1     1       1   1       1 1 1                         2   2       1                   2         41
42 16         2     1         1   1     1 2     1           1   1         1   1   1               1                   1     42
43 22 1   2     1 1   1   1   1 1 1           1   1               1                 1     2 1       1   2   1           1   43
44 15 1     1   1               1   1           1     1                     1                   1 1 1     1   1 1   1       44
45 14                   1   1               1         1   1   1 1             1   1   1       1     1   1       1           45
46 15                       1             1       1         1 1 1             1 1 1   1                     1       1   2 1 46
47 7           1     1               1 1           1           1                           1                               47
48 6       1                               1                           1       1                         1         1       48
49 7       1                                           1     1           1                     1           1     1         49
50 12 2                             1     1     1           1 1                     1   1     1             2               50
51 14             1     1 3   1 1         1   1               1 2   1                                                     1 51
52 16   1 1 1 1 1           2           1     1 1     1                       1       2         1         1                 52
53 16               1         1   1 1 1     1 1       1     1           1               1     1         1   1   1     1     53
54 6                                                   1           1   1   1                     1                   1     54
55 16   1                 1   1     1 1                       1   1       1 1   1         1   1       1               1 2   55
56 6                                                               1         1     1         2                     1       56
57 6                                     1           1     1   1         1                           1                     57
58 15 1 1         1         1   1   1   1           1                                     1 1     1   1     1 1     1       58
59 16     1 2     2                   1         2               1 1 1 1       1     2           1                           59
60 11   1           1       1       1                 1 1                               2           1           1         1 60
61 8           1 1                           1                 1       1                             1       1     1       61
62 9 1   1         1           1                 1   1 1     1         1                                                   62
63 12           1     1                             1   2             1               1   1       1     1 1       1         63
64 10                 2                       2   1     1   1   1     1                           1                         64
65 7 1                                 1           1   1                             1                               2     65
66 13     1                       1 2             3       2 1       1                                         1   1         66
67 7     1   1                     1   1                                   1                     1             1           67
68 8                 2     1                   1                 1           1             1                     1         68
69 5 1             1                                                                         1       1                 1   69
70 16         1               1       1                           2           1   1       2 1       1 1   1   1     1   1   70
71 10 1             1     1               1 1                       1                   1           1       1 1             71
72 11 1   1     1 1         1                 1               1   1                       1   1                 1           72
73 10               1             1 1   1                       1             1   1 1       1   1                           73
74 11                                       1     1       1     1   2   1       1     1                   1             1   74
75 8     1                   1       1               1           1                             1       2                   75
76 10   1     1                         1   1           1                             1   1                   1   1   1     76
77 11       2 1     1         1                                                 1           1     1 1       1   1           77
78 11                             3 1     1           1     1   1               2                                   1       78
79 10                 1 1   1                         1   1           1     1           1 1     1                           79
80 9                             1             1 1             1   1   1               1     1       1                     80
81 8         2                                 1                 2   1   1                             1                   81
82 10                               1             1                           1   1 1           1   1     1   1   1         82
83 9     1                                                 1       1                   1 1           2           1   1     83
84 12 1 1                                           1   1 1           1       1 2       1                           1 1     84
85 8       1 1               1           1     1                               1       1                               1   85
86 10         1 1   1           1   1         1                 1         1       1             1                           86
87 5                                                       1                                   1   1     1               1 87
88 7                     2                 1   1                   1                             1 1                       88
89 14                 1   1           1               1             1 1 1   1       1   1 1             1 1   1             89
90 12 1   1             1   1   1         1   1     1       1         1                               1             1       90
91 12         1                 1         1         1               1     1   1   1               1   2               1     91
92 12                   1   1                 1                       1     1   1 1               1     2               1 1 92
93 10           1   1                 1                       1           2           1 1                   1     1         93
94 10           1             1   1   1 1                 1 1             1             1   1                               94
95 13             1     1       1           1                 1           1 1         1 1         2                 1 1     95
96 12   1         1         1     1     1   1       1             1             1                 1         1       1       96
97 8             2         1                     1                     1   1                   1 1                         97
98 11         1     1         1                                             2               1     1 1   2           1       98
99 9                 1                                       1   1     2         1   1       1                     1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
Ngày
/
Tháng