BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12   1         1                     1 1       1 1                     1     1 1                             1       1 1 00
01 7                             1       2     1                 1                     1     1                             01
02 12         1 1                 1 1     1             1       1     1 1 1                     1                 1         02
03 12   1   1                     1                       1           1           1 1 1   1           1 1               1   03
04 8                                     1     1                   1         1                       1   1             2   04
05 9           2           1     2               1   1                                         1     1                     05
06 13         1 1             1   1 1     1       1           1             1     1 1                                   1 1 06
07 8     2                                         1           1           1         1                         2           07
08 13 1       1                     1       1   1                       1   1   1               1   1               1 1 1   08
09 7                       1         1     1                                           1   1             1             1   09
10 8       1     1             1           1 1   1                                                       1       1         10
11 12         1 1     2           1 1                   1   1       1           1             1     1                       11
12 7                         1                                 1         1   1             1         1         1           12
13 9                 1         1 1         1     1                               1                       1     1         1 13
14 18       1     1   1     2   1       1   1                 1   1 2         1     1                     1   1 1 1         14
15 17         1   1 1                         1     1   1   1 1 1     1         1 1       1           1       1         1 1 15
16 10               1       1   1                 1                 1                 1 1         1 1         1             16
17 12 1                     1             1         1                         1   1         1       1         2     1   1   17
18 12       1         1   1 1     1                     1   1                             2                     1     1   1 18
19 11     1               1             1     1 1 1                   1 2                         1                   1     19
20 11 1 1 1                                   1 1           1   1 1                                 1       1         1     20
21 4       1                               1           1           1                                                       21
22 18         1 1         1 1           3           2           1 1       1   2   1 1                             1 1       22
23 8                                           1                                     2 1                   1     1   1   1 23
24 15         1     1                               2 1 1 1     1     1             1       1           1   1   1     1     24
25 12               1                         1   1       1 2 1         2     1     1                 1                     25
26 13 1     1               1               1     1     1           1 1                 1     1       1 1     1             26
27 7 1     1                                 1       1                   1   1                     1                       27
28 15   1           1     1               1           1     1         1         1             3 1   1     1   1             28
29 9     1             1         2                     1                       1         1         1         1             29
30 13     1     1     1     1         1         2     1                         1         1 1           1           1       30
31 9     1     1 1     1   2           1                                                                   2               31
32 15 1                 1 1                   2     1       1         1   1     1         1 2               1         1     32
33 4                 1               1                                           1             1                           33
34 12       2         1             1     1   1         1                     1     2               2                       34
35 7                                       1       2                         1 1                 1               1         35
36 8               1   1                 1 1                     1                   1     1           1                   36
37 10                                                   1   1           1                   2     1 1 1     1     1         37
38 13 1     1             3                       1           1         1 1               1           1       1     1       38
39 9   1                       2         1     1                                         1       1 1                 1     39
40 10 1     1             1                             1       1 1 1           1   1                   1                   40
41 10         1         1                   1         1   2     1             1                     1       1               41
42 12           1       1     1       2                   1 1                   1       2                   1             1 42
43 9   1                   1                               1           1   1                     1   1       1 1           43
44 9           1   1     1                               2                                   1       1 2                   44
45 4                                 1 1               1                                                 1                 45
46 16           1     1 1                               1     2   1         1 1             1             2           1 2 1 46
47 11         1               2                                             1     2     1   1         2 1                   47
48 12 1           1                 1         1           1         1           1               2           1   1   1       48
49 6       1                     1     1     1                                                 1         1                 49
50 13       2                                   1     2                   1         2   1 1             1         2         50
51 14   1 2         1                 1     2         1               1     1         1 2                             1     51
52 12   2           1         1                       1                             1     1     1           1   2         1 52
53 13   1   1         1 1                             1                         1   1       1   1   2               1     1 53
54 11       1     1             1       1     1     1     1                           1 1     1                 1           54
55 13                         1       2     2         1   1         1                                             1 1 1 1 1 55
56 7 1     1                   1   1                       1                               1     1                         56
57 14         1   2 2 1               1 1                       1         1                               1 1 1   1         57
58 14                         1     1               1 2         1     1             1             2     1   2       1       58
59 9                   1       1                           1           1 1                           1     1       1   1   59
60 13                                 2   1       1 1             1 1             1       2         1                   1 1 60
61 10                   1       2         1       1       1   1             1                 1         1                   61
62 12 1               1         1   1             1               1   1                       1   1     1           1 1     62
63 8                   2         1 1           1             1   1     1                                                   63
64 9           1                 1     1 2                                     1     1                       2             64
65 11   1     1       1                       1       1       1 1         1                   1                       1   1 65
66 11             1           1     1       1 1                     1     1           1 1                             1 1   66
67 9                   1       1                               1               1   1 1   1 1                 1             67
68 10               1                                         1   1 1   1         1   2   1           1                     68
69 13           1 1         1                 1           1   1     1       1         1 1         1               1 1       69
70 8   2                                                           1         1     1           1           1             1 70
71 14     2     1   1       1 1 1           1 1       1         1                 1           1                           1 71
72 10   1           1         1                                   1         1       2   1                       1       1   72
73 15       1 1   2   1 1     1                         1       1     1       1         1         2     1                   73
74 6             1 1     1               1                             1                       1                           74
75 6     1                                       1                   1           1           1 1                           75
76 12 1             2         2   1   1 1                 1           1     2                                               76
77 16     1     1 1       2         1   2         1           1           1 1           1     1   1   1                     77
78 9 1                                   1         1               1   1                         1           1   1 1       78
79 12   1     1                       1         1               1               1                 1   2 1 2                 79
80 8         1   1       1         1         1                   1                     1                       1           80
81 14   1         1                 1   1 1   1     1                                         1 1 1           1   2     1   81
82 8                         1 1   1       1             1                       1                             1 1         82
83 11         1           1                       1               1   1 1             2       2                           1 83
84 7                 1 1               1                   1       1                                     1           1     84
85 10 1                   1                         1   1   1 1       1 2   1                                               85
86 14     1             1             2         1           1     1               1       1               1   1     1 1   1 86
87 10                 1               1               1   1           1     1             1   1         1                 1 87
88 11 1                       1 1 1 1           3                         1                 1                     1         88
89 7   1               1       1   1                       1                             1                           1     89
90 8     1             1                                     1       1   1   1                                 2           90
91 8 2         1                 1                                       1           1     2                               91
92 14     1   1 1                                 1     1                 1       1   1           1     1 1 2       1       92
93 9               1 1         1     1     1   1               1           1 1                                             93
94 8     1   1   1           1                         1                     1 1                                   1       94
95 8                       1                   1 1                       1 1 1                     1             1         95
96 14   1             1   1       1 1                 1   1   2 1 2                             1       1                   96
97 13         1 1           1 1                     1     1 1 1         1   1     1                                 2       97
98 7     1                                             1                                       2   1     1           1     98
99 11 1                   1 1           1                         1 1           1               1         1   1         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
Ngày
/
Tháng