BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/10/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng
00 9             1       1 1               1                                   1               1       1     1 1           00
01 8                               1     1                       1             1       1             1 1               1   01
02 8               1                     1           1                 1                 1         1     1     1           02
03 13   1 1               1       1   1         1     1                   1         1     1 1                 1   1         03
04 12   1   1             2           1                   1     1   1 1               1           1                 1       04
05 10   1                         1   1                             1 1                         1     1 1               1 1 05
06 19                     1 1   1 1 1       1         1   1 1   1 1 1   1             1     2                   1     2     06
07 9             2           1                           1         1             1 1                       2               07
08 14 1               1 1 1                         1   1   1     1 1     1                     1       1       1       1   08
09 15       1             1             2 1   2   1   1         1               1       1           1     1   1             09
10 10       1       1                                             1           1           1             1   1 1   1 1       10
11 7 1                       1   1                 1 1     1                                         1                     11
12 11   1         1               1               1 2 1       1                           1           1                   1 12
13 9       1     1         1                   1 1                   1                                           1 1   1   13
14 11       1   1 1 1                       1   1     1 1 1             1               1                                   14
15 19   1       1         1 1 1   1   1     1   1                           2 1   1 1   1   1           1   1 1             15
16 11 1         1                                       1               1       1   1     1           1       1 1 1         16
17 13 1         2     1   1   1                     1             1   1           1                     1     1       1     17
18 10             1     1   1             1       2                   1                     1   1 1                         18
19 17                   1               2   1   1           1     1   1     1 2 1   1       1   1         1           1     19
20 18 1       1         1           1           1       2 1   1 1   2     1 1                   1   1         1           1 20
21 5                             1                       1                               1               1               1 21
22 8               1 1                       1           1   1                     2       1                               22
23 16         1     1   1   1       1       1                                 1   1           1         1 1           2 1 2 23
24 8     1   1   1     1             1                                   1                     1         1                 24
25 9   1                                   1             1             1       1       1         1 1             1         25
26 8   1 1     1             1                               1   1                             1             1             26
27 8 1                           1       1     1       1                     1 1         1                                 27
28 12 1     1   1                       1 1 1   1       1                         1           1           1           1     28
29 8 1         1                         1         1                                 2         1                 1         29
30 9     1           1         1                         1 1             1           1           1   1                     30
31 11         2                     1 1                             1 1       1       1       2       1                     31
32 10         1         1     1       1 1                                   1       1     1     1               1           32
33 4                                             1 2                                                             1         33
34 17 2                       1             1                     3           1 1         1 1 1     1   1     1   1 1       34
35 9               1                 1 1   1                                     1     1         1   1           1         35
36 12     1                               2   1       1     1 1   2                       1               1   1             36
37 13 1 1     1     1         1 2                   1     1                   1             1         1               1     37
38 18   1       1     1                 1     1 1       1   1 2             1     1 1 1 1   1             1 1               38
39 7 1                 1                                       1           1                         1 1   1               39
40 10     1                     1             1   1     1                     1         1                           1   1 1 40
41 12 1       1                 1                   1     1       2   1 1 1                                     1       1   41
42 10         1             1         1                 1     2             1                                       2     1 42
43 13   1       1 1                   1             1     1               1             1                   1   2     1 1   43
44 12   1 2                                               1                             1 1   1     1   1   1     1   1     44
45 8       1                       1 1   1       1     1                 1     1                                           45
46 11       2           1 2 1           1 1             1                               1           1                       46
47 13   2 1                       1         1                   1               1 2             1 1       1           1     47
48 14         1   1   1           1           1       2   1 1             2         1             1               1         48
49 9       1                                 2       1                   1 1     1                       1       1         49
50 13     1         2             1             1     1     1     1                 1           1   1       2               50
51 9                   1                         1 1 1 1         1                   1                   1             1   51
52 12         1   2         1                   1                           1         1                       1 1 1 1 1     52
53 17 2               1     1       1   2   1               1 1 1             1     1 1     1 1                           1 53
54 9             1           2     1                           2                         2             1                   54
55 14               1 1 1 1 1     1   1   1     1       1                         1   1               1       1             55
56 8                         1         1             1   1             1                 1       1 1                       56
57 9       1 1 1   1         1 1       1       1                               1                                           57
58 14     1   2       1             1                       1                     1           2   1       1 1 1         1   58
59 14   1     1       1   1   1   1                 1       1                                       1           1 2     2   59
60 11 1                   1 1                           1     1       1               1 1                 1   1           1 60
61 15     1                         1   1 1       1         1 1     1 1 1   1 1                   1                   1 1   61
62 14     1           1 1             1               2                   1   1     1       1 1             1   1         1 62
63 10                             1             1   1     1           2             1   1             1               1     63
64 10           2                   1                                                 2       1 2 2                         64
65 13                   1   1                 3 1               1       1     1 1                   1     1 1               65
66 7                   1 1                                     2                       1       1               1           66
67 7           1               1                   1               1                   1                       1   1       67
68 12   1                     1   1                   1                 1   2     1 1 1             1 1                     68
69 15               1 1         1   1 1 1         1   1         1   1 1     1     1                         1             1 69
70 10         1             1         1     1                       1                 1   1   1   1                 1       70
71 7                       1 1       1                       1             1                               1             1 71
72 16             1       1                 2                               1   1   1       1         1 2 1 1   1     1 1   72
73 7     1                     2                         1     1                             1                           1 73
74 7                         1                               1 1                           2 1 1                           74
75 3                                     1                                                     1               1           75
76 7                                         1                 1     1   1               1                   1     1       76
77 13   1                       1             2                     1 1 1                       1 1               2 1     1 77
78 10           1   1 1                   1                 1         1         2 1                   1                     78
79 10   2 1 2                   1   1               1         1     1                                                       79
80 7             1                 1             2             1       1           1                                       80
81 19           1   2     1       1   1                       1     1   2 1     1             1   1 1   1 1         2       81
82 6             1 1           1             1     1                                             1                         82
83 6                       1     1                                     1                           1 1         1           83
84 10       1           1                 1                   1 1   1         1             1               1 1             84
85 10                               1                   1   1         1 1     3                                   1 1       85
86 14       1   1     1 1   1         1                                 1         1   1       1       1             1 1   1 86
87 13     1                 1     1 2   1       1           1         1   1 1           1     1                             87
88 8               1         1         1   2                                                     1     1 1                 88
89 9                   1                       1       1         1             2           1 1     1                       89
90 9             2             2                                         1           1                 1   1   1           90
91 5                           1             1   1                     1                                           1       91
92 12     1 1 2       1         1   1     1                 1               1           1               1                   92
93 7                         1                         1           1                     1         1                 1   1 93
94 5                 1                 1         2                                                                   1     94
95 13 1             1                           1 1 1         1     1     2       1 1                 1                 1   95
96 6     1                                 1             1                                 1                 1         1   96
97 5                 2                                                                             1                   2   97
98 11 1     1           1                 1       1         1                     1       1         1               1     1 98
99 7       1   1         1                   1                   1                     1         1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
Ngày
/
Tháng