BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng
00 14             1 1       1 2 2     1       1         1             1                         1           1     1         00
01 13   2   1                   1     2 1         1                         1 1                       1 1                 1 01
02 11       1                 1         1   1     1     1             1       1     1               1 1                     02
03 9   1     1         1     1                       1                         1                       2               1   03
04 14           1 1 1         1     1     1   1         1 1 1       2                                     2                 04
05 9                   1       1     1                             1                   1           1           1     2     05
06 10             1               1     1 1         1                       1             1       2       1                 06
07 6     1                           1     1   1         1             1                                                   07
08 13   1   1   1       1                         1   1   1           1 1               1         1           1           1 08
09 9                   1       1         1   1     1       1     1         1                                         1     09
10 4                                 1   1     1                             1                                             10
11 13                             1 1             1           1   1     1     1           1   1 1       1     1     1       11
12 14                 1 2         1 1                     1       1 1   1 1 2             1               1                 12
13 11 1   1 1     1 1 1                                   1       2                                                 1   1   13
14 7       1           1 1   1                             1                                         1 1                   14
15 9               1                 1     1                                 1       1       1         1   1 1             15
16 15           1       1 1                     1             1 1 1             2           1 1           1 1       1   1   16
17 13 1                               1       1     1   1         1 1                                   1   1   1   1   2   17
18 14                                                   1 1   1               1     1     2     1     2         1 1   1   1 18
19 12   1       1 1 1             1         1   1                     1             1               1             1     1   19
20 9 1           1             1                   1     1                         1       1       1           1           20
21 6                                   1     1   1                                   1   1             1                   21
22 6                   1           1                           1     1                 1                         1         22
23 12           1 2                     1               1 1     1     1 1       1             1                     1       23
24 1                                                                                                   1                   24
25 10     1 1                   1           1       1   1       1                             1                           2 25
26 11 2                 1                         1   1                   2     1         1 1             1                 26
27 12 1         1                 1       1 1     1       1                                               1 1 1     1 1     27
28 15           1         1   1 1             1 1               1 1   1       1   1   1         1       1                 1 28
29 7                                                       1 1 1       1           1                       1   1           29
30 4     1                         1 1   1                                                                                 30
31 8       1                     1                           1 1                                 1         1       1   1   31
32 13           1       1         1                 1 1   1           1             1 1     1 1                       2     32
33 10           2       1   1             1     1 1     1                                         1   1                     33
34 13 1 1         1             1                   1 1                 1       3       1   1             1                 34
35 7                                                   1   1           1             2         1               1           35
36 9       1     1 1                   1           1             1         1       1                                 1     36
37 16 1       1 1       1 1   1       1         1       1                     1                 1 2           1 2           37
38 11               1                 1   1                 1   1                 1                 1     1       1 1 1     38
39 14   1                         2     1             1         1         1   1       1     1 1 1                   1 1     39
40 5                                                                   1 1         1       1           1                   40
41 18 2     1 1                     1       1   1             1 1 1 1 1     1             1 1     1                   1 1   41
42 5                                                                       1     1         1         1         1           42
43 14                 1     1             1         2       1 1                       1     1                 2   1 1     1 43
44 14   1         1   1             1     1     1     1           1                   1 1 1       1       1         1       44
45 8       1 1                 1                                   1         1       1         1                   1       45
46 8         1 1         1         1                     1                                             1 1               1 46
47 7     1     1           1     1                                   1 1                                     1             47
48 9 1               1 1                                 1                                             1   1   1       1 1 48
49 7                                               1                 1     1 1     1                             1       1 49
50 14 1           1             1   1         1         1     1 1         1     1 1     1 2                                 50
51 10     1 1       1     1     1 1 2                 1                                                       1             51
52 9         1     1           1   1 1         1                                     1                           1     1   52
53 10         1                             1     1                           1     1       1     1 1                 1 1   53
54 11                 1     1                 1           1 1             1         2               1       1           1   54
55 13           1             1     1 1     1 1       1                     1 1             1           1   1 1             55
56 11                         1               1           1           1 1       1     1     1 1       1     1               56
57 9     1         1                     1       1                 1   1                       1       1           1       57
58 20 1 1     2             1       1     2   1       1                     1     4           1   1   2                   1 58
59 16   1     1 1         1       2             1           1 1           2     1         2   1 1                           59
60 10               1 1       1   1                 1 1     1                   1                         1   1             60
61 7                       1   1               1               1   1                                       1     1         61
62 18     4                         1 1     1     1               3     1 1 1     1   1         1         1                 62
63 6               1                             1               1                                       1           1   1 63
64 9   1           1           1                     1   1 1                                         1     1           1   64
65 9 1               1     2 1     1       1   1               1                                                           65
66 12 1                           1 1   1           1                     1                     1   2 1     1     1         66
67 14       1               2 1                             1 1             1             1   1   1 1     1         2       67
68 9                                   1         1         1       1 1                 1     1               1         1   68
69 16                   1             1   1           1       1     1       1     1 1       1 1 1     1   1   1         1   69
70 9                 1     1                 1     1     1       1                           1               1           1 70
71 12         1   1       1                     2 1                             1 1                           1 2         1 71
72 11   1                 1   1                     1 1         1                 1       1     1         1     1           72
73 10       1 1       1     1     1                                             1     1 1         1 1                       73
74 19 1                   1       1     1             1 1   1           1     1           1 1 1         1     1 1 3 1       74
75 11     1 1       1       1   1               1             1           1                   1                 1       1   75
76 11             1               1                           1     1   1           1   1                 1 1     1       1 76
77 19           1 1       1           1       1         1 1     1     1 1 2   1       1             1       1       2 1     77
78 10                       1             1 1                 1     1         1     1   1           1           1           78
79 8                 1   1             1                                 1             2         1   1                     79
80 8                   1               1   1                       1       1         1 1         1                         80
81 10   1     1   1       2                     2                                       1             1     1               81
82 8   1       1     2                                         1   1       1     1                                         82
83 10 1       1       1   2     1                       1     1                 1                   1                       83
84 17     2 1 1           1               1   1       1 2   1         1           1     1             1       1   1         84
85 6             1                           1                                 1           1   1 1                         85
86 10                 1                 1   1                 1         1                       1   2       1         1     86
87 7   1                     1       1 1             1 1                   1                                               87
88 14 1           1         2           1   1 1                 2                   1         1   1                   1   1 88
89 5       1                                               1                               1   1               1           89
90 8         1           1     1                 1                 1             1   1 1                                   90
91 11   1               1                   1       1   1     1             1       1   1         1 1                       91
92 8     1                             2 1                 1                   1                                 1     1   92
93 10         1     1                       1 1   1 2                     1                 1                             1 93
94 18   2 1   1       1       1               1       1               1   1   1 1   1         1     1 1       1 1           94
95 14     1 1       1 1       2       1     1                         2                   1           1 1         1         95
96 10       1   1                                         1 1 1   1     1         1                                     1 1 96
97 9     1         1 1             1                                             2     1               1             1     97
98 12                   1   1           1 1       1                 1     1   1       1   1                       1   1     98
99 5               1                             1               1 1                           1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
Ngày
/
Tháng