BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11   1 1     1                   1       1   1             1     1             1     2                                   00
01 7 1             1 1                                         1   1       1                                   1           01
02 14         1     1   1       1                           1 2 1   1     1                         2                 1   1 02
03 13       1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1             1                                   03
04 13         1                   1             1                           1     1 1 1 1   1     1   1             2       04
05 11             1                 1       2         1               1         1       1         1   1               1     05
06 9 1         1 1                 1       1                             1     1                                 1       1 06
07 15   1         1                   1         3 1                 1         1     1   1 1         1 1           1         07
08 14     1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1                       1   1               1 08
09 6     1 1                                                     1                     1                 2                 09
10 10               1             1           2   1                     1       2   1                                     1 10
11 8               2                 1       1         1   1         1                         1                           11
12 14     1   1   1                                   1       1                               1   1     1 2         1 1 1 1 12
13 14       1   1                                 1   2     2   2             2               1           1           1     13
14 19         1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1   2     1               3 1           14
15 10             1                             1   1                     1 2   1             1       1               1     15
16 9 1       1             1                         1     1         1                     1       1         1             16
17 12         1 1 1 1       1           1                               1     2                         1         1 1       17
18 11         1       1   1   1   1 1   1                                       1 1                     1         1         18
19 7 1                           1     1     1                                   1     1                         1         19
20 10     1 1                                   1       1 1         1     1                         1               2       20
21 10 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2                                         21
22 10 1     1                             1   1 1               1           1       1               1 1                     22
23 12       1 1         1             1   1   1   1     2                               1       1                     1     23
24 10     1         1       1   1                             1                                 1   1 1       1           1 24
25 8                                           1         1 1     1                     1                   1     1     1   25
26 5                                 2                       1                           1   1                             26
27 7 1               1                   1                   1           1 1                                           1   27
28 10 1   1                           1     1           1             1   1           1         1 1                         28
29 7                   1                         1     1   1       1                       1                     1         29
30 11                           1                         1 1             1     1       2         1         1   1         1 30
31 12         1     1             1   1 2 1                           1           1         2               1               31
32 7           1     2     1           1           1                                       1                               32
33 11   1 2               1                         1   1                       1                       1 1       1   1     33
34 11   1                         1                 1 2       1         1               1               1   1   1           34
35 9       1             1 2                     1                 1       1     1               1                         35
36 12           1                           1             1     1   1           1     1     1         2         1         1 36
37 3                         1             1                                                           1                   37
38 9                                       1                       1     1     2               2               1   1       38
39 16   1                                       1       1 1     1       1         1 2     1 1 1               1 2         1 39
40 6   1 1                       1                                         1                         1     1               40
41 11     1 1                 1               1   1 1     1       1     1                 1     1                           41
42 12   1       1     1 1                         1             1 1         1                       1         2     1       42
43 8         1 1           1   1         1                                   1                                   1     1   43
44 16                     1   1   1         1 1   1       1 1       1         1           1   1   1 2   1                   44
45 9           1     2               1   1               1       1                 1 1                                     45
46 12 1                             1         1                 1         1     1   2             1 1 1         1           46
47 13                 1     1         1           1       1                 1         1 1     1 2           1   1           47
48 17     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1         1     1         1         1       48
49 9   1                   1     1   2                                                               1     1 1         1   49
50 7       1     1   1           1                 1             1               1                                         50
51 17         1 2 1                       1   1                     1       1     1   1     1       1   2     2   1         51
52 16                   1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1     1         1     1 1             1 52
53 7     1                                   1                   1 1               1                             1     1   53
54 14           1 1         1                 1     1   1                       2   1       1 1 1 1             1           54
55 7             1                     1                               1           1                   1         2         55
56 10   1           1                             1     1   1         1                   1         1     2                 56
57 10                   1       1               1 1 1         1         1                 1                 1       1       57
58 11       1   1         1 1       1                 1 1             1                     1               1             1 58
59 3     1                               1                               1                                                 59
60 7                   1         1                           1   1             1     1                             1       60
61 9   1     1     1                 1   1   1           1                                 1         1                     61
62 11     1                           1           1   1 1                   1 1               1               2           1 62
63 9 1             1     1                         1           1       2     1                                     1       63
64 13             1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1         1               1         1       64
65 11 1               1       1         1                 1     1                 1                   1 1   1           1   65
66 14       1 1   2     1               1 1     1                       1 1                       1     1   1   1           66
67 6 1 1                               1   1                           1                         1                         67
68 16   1                 1     1                 1   1       1   2               1   1     1 2     1           1       1   68
69 8                   1   1 1         1                                           1 1       1                         1   69
70 17               1 1           1         1   1     2         1     1                   1 1     1       1   1         2 1 70
71 11   1   1 1         1       1                   1 1             1                     2         1                       71
72 10 1               1           1                         1     2                           1           1     1         1 72
73 7                   1     1                     1                   2   1               1                               73
74 12             1 1     1       1       1           1   1         1 1               1           1   1                     74
75 10   1 1                     1             1       1               1                     1         1           1   1     75
76 14           2                   1   2             1       1 1 1         1   1         1                       1       1 76
77 8       1           1                           1       1                         1         1           1   1           77
78 18 1                                       1             1   1     1     1 1                 1 1 2       2     1   2 1 1 78
79 13 1     1                         1   1     1                             1                 1     1         1 1   1 2   79
80 16 1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         1       1   1     2             1     80
81 10                                   1 1   1     1               2                     1                   1     1 1     81
82 7                                 1       1                         1     1       1                   2                 82
83 5                                                                               2 1                     1       1       83
84 8         1     1                                                 1       1             1                 1   1     1   84
85 15       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       1 1     1               1 1         1 85
86 13                         1 1   1                   1   1                 1                   1                 2 1 3   86
87 6               1     1   1             1                                       1           1                           87
88 11 1         1     1       1 1   1                         1     1                         1 1           1               88
89 14   1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1               1 1                           89
90 10                     1   1     1 1       1               1                   1     1             1             1       90
91 13   1   1   1           1 1         1 1 1                       1                       1           1 1           1     91
92 13                 1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1                                           1 92
93 9                     3                                           1                   1     1 2                   1     93
94 7                                     1     1                 1           1       1                 1   1               94
95 11   1             1     1             1         2   1                 1       2                             1           95
96 9             1     1           1             1     1                             1   1             1 1                 96
97 11 1               1     1   1   1       1     1     1             1   1                                           1     97
98 8   1                       2                       1         1   1                                 1             1     98
99 10                     1   1         2       1 1             1                     1   1                   1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng