BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11                     1 1     1                   1       1   1             1     1             1     2                 00
01 8   1     1         1             1 1                                         1   1       1                             01
02 12                           1     1   1       1                           1 2 1   1     1                         2     02
03 14   1                     1 1     2       1   1   1       1       2                   1 1             1                 03
04 12   1                       1                   1             1                           1     1 1 1 1   1     1   1   04
05 11 1                             1                 1       2         1               1         1       1         1   1   05
06 8         1         1         1 1                 1       1                             1     1                         06
07 14                     1         1                   1         3 1                 1         1     1   1 1         1 1   07
08 14   1   1               1                   1 1   1                 1   1     1 1     1 1   1                       1   08
09 9 1   2           2     1 1                                                     1                     1                 09
10 10             1                   1             1           2   1                     1       2   1                     10
11 9               1                 2                 1       1         1   1         1                         1         11
12 11           1   1 1     1   1   1                                   1       1                               1   1     1 12
13 15   2             1       1   1                                 1   2     2   2             2               1           13
14 17         1 1               1   1 1 1       1 1 1 1     1     1         1                         1   2     1           14
15 9                               1                             1   1                     1 2   1             1       1   15
16 8                   1       1             1                         1     1         1                     1       1     16
17 12   1 1                     1 1 1 1       1           1                               1     2                         1 17
18 14     1     2   1           1       1   1   1   1 1   1                                       1 1                     1 18
19 9   1 1 1           1                           1     1     1                                   1     1                 19
20 11 1       2             1 1                                   1       1 1         1     1                         1     20
21 11                 1 1       1                   1 1       1             1 1 1                   2                       21
22 12 1     1           1     1                             1   1 1               1           1       1               1 1   22
23 13       1     1           1 1         1             1   1   1   1     2                               1       1         23
24 9     1                 1         1       1   1                             1                                 1   1 1   24
25 6         1                                                   1         1 1     1                     1                 25
26 7       1       1                                   2                       1                           1   1           26
27 7 1                 1               1                   1                   1           1 1                             27
28 12       1         1 1   1                           1     1           1             1   1           1         1 1       28
29 6                                     1                         1     1   1       1                       1             29
30 11 1             1 1                           1                         1 1             1     1       2         1       30
31 14       1 1 1               1     1             1   1 2 1                           1           1         2             31
32 8       1                     1     2     1           1           1                                       1             32
33 9     1               1 2               1                         1   1                       1                       1 33
34 13       1     1 1 1   1                         1                 1 2       1         1               1               1 34
35 9                         1             1 2                     1                 1       1     1               1       35
36 13         1     2             1                           1             1     1   1           1     1     1         2   36
37 6 1     1   1                               1             1                                                           1 37
38 11         2     2                                         1                       1     1     2               2         38
39 14 1     1             1                                       1       1 1     1       1         1 2     1 1 1           39
40 8   1 1       1       1 1                       1                                         1                         1   40
41 11                       1 1                 1               1   1 1     1       1     1                 1     1         41
42 11               1 1   1       1     1 1                         1             1 1         1                       1     42
43 8           2               1 1           1   1         1                                   1                           43
44 17             1                         1   1   1         1 1   1       1 1       1         1           1   1   1 2   1 44
45 9                             1     2               1   1               1       1                 1 1                   45
46 13             2     1                             1         1                 1         1     1   2             1 1 1   46
47 11                                   1     1         1           1       1                 1         1 1     1 2         47
48 16                 1     1 1     2     1   2             1 1   1           1   1               1         1     1         48
49 7               1     1                   1     1   2                                                               1   49
50 9 1 1                     1     1   1           1                 1             1               1                       50
51 18 1 1 1     1               1 2 1                       1   1                     1       1     1   1     1       1   2 51
52 18     1 1 1 1 1                       1           1   1                     1   1   1   1 1     2 1     1         1     52
53 8 1   1           1     1                                   1                   1 1               1                     53
54 14 1                           1 1         1                 1     1   1                       2   1       1 1 1 1       54
55 7 1     1                       1                     1                               1           1                   1 55
56 10         1     1     1           1                             1     1   1         1                   1         1     56
57 14 1   2 1   1 1                       1       1               1 1 1         1         1                 1               57
58 11             2           1   1         1 1       1                 1 1             1                     1             58
59 4                 1     1                               1                               1                               59
60 8 1         1                         1         1                           1   1             1     1                   60
61 10               1     1     1     1                 1   1   1           1                                 1         1   61
62 10   1       1           1                           1           1   1 1                   1 1               1           62
63 8                   1             1     1                         1           1       2     1                           63
64 12               1               1       1   1   1                 1       1 1       1   1     1         1               64
65 11   1     1         1               1       1         1                 1     1                 1                   1 1 65
66 13             1           1 1   2     1               1 1     1                       1 1                       1     1 66
67 6                   1 1                               1   1                           1                         1       67
68 14                     1                 1     1                 1   1       1   2               1   1     1 2     1     68
69 9           1 1                       1   1 1         1                                           1 1       1           69
70 14 1           1                   1 1           1         1   1     2         1     1                   1 1     1       70
71 15 1 1 1 1             1   1 1         1       1                   1 1             1                     2         1     71
72 9 1         1       1               1           1                         1     2                           1           72
73 7                                     1     1                     1                   2   1               1             73
74 14     1           1             1 1     1       1       1           1   1         1 1               1           1   1   74
75 10         1       1   1 1                     1             1       1               1                     1         1   75
76 13               1             2                   1   2             1       1 1 1         1   1         1               76
77 7             1           1           1                           1       1                         1         1         77
78 12             1     1                                       1             1   1     1     1 1                 1 1 2     78
79 8                   1     1                         1   1     1                             1                 1     1   79
80 18     1     1 1     1   1 1           1 1       1 1       1                           1   1         1       1   1     2 80
81 8                 1                                   1 1   1     1               2                     1               81
82 6   1                                               1       1                         1     1       1                   82
83 5       1   1                                                                                     2 1                   83
84 7         1   1             1     1                                                 1       1             1             84
85 14         1       1       1           1 1   1 1     1           1     1     1                       1 1     1           85
86 9   1   1                                   1 1   1                   1   1                 1                   1       86
87 7       1                         1     1   1             1                                       1           1         87
88 10                   1         1     1       1 1   1                         1     1                         1 1         88
89 14                     1 1   1 1       1     1                       1   2     1         1   1               1 1         89
90 10         1                             1   1     1 1       1               1                   1     1             1   90
91 11                     1   1   1           1 1         1 1 1                       1                       1           1 91
92 13         1                         1 1 1     1     1                   1 1     1   1 1   1 1                           92
93 11     1           2                     3                                           1                   1     1 2       93
94 7               1                                       1     1                 1           1       1                 1 94
95 12   1 1               1             1     1             1         2   1                 1       2                       95
96 8                               1     1           1             1     1                             1   1             1 96
97 11           1       1               1     1   1   1       1     1     1             1   1                               97
98 8   1                 1                       2                       1         1   1                                 1 98
99 10               1                       1   1         2       1 1             1                     1   1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng