BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Tháp 60 KỲ ĐẾN NGÀY 06/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng
00 6 1             1                                 1 1 1                             1                                   00
01 9                                     1           1           1     1                     1 1     1   1 1               01
02 11               1   2         1         1     1   1                       1         1         1             1           02
03 12         2   1   1     2   1     1                               1 1       1                         1                 03
04 11             1           1                             1 1 1       1       1       2 1                           1     04
05 15             2           1           1       1   1       1     1   2             1   1             1   1           1   05
06 9   1         2   1                                 1     1                 2                           1               06
07 6               1                                                                 1     1     2                   1     07
08 9                           2                                 1     1     1     1                 1         1         1 08
09 13     1       1   1 1 1       1     1                                   1     1       1       1         1     1         09
10 7                     1       1   1           1                   1           1                         1               10
11 10           1         1         1                     1 1             1                     1             2         1   11
12 4                             1                                         1             1                           1     12
13 10 1                     2       1     1   1                                 1                 1                 1   1   13
14 11           3                   1               1   1               1     1       1   1                           1     14
15 8           1                   1         1         1                   1     2         1                               15
16 11     1             1               1                     1       1         1         1   1         1           1 1     16
17 11     2         1                                 1 1       1             1       1 1   1                 1             17
18 7               1     1       1                                   1                   1 1     1                         18
19 16                             1     1 2         1 1   1                   2 1 1         1     1         1       1   1   19
20 10   1           1       1     1                                     1   1                     1 1 1   1                 20
21 10       1   1                   2   1                 1   1           1                                     1         1 21
22 8         1               1                         1       1 1                               1 1             1         22
23 10                       1     1     1                   1     1     1                             1   1 1   1           23
24 12 1                                     1   1   2     1       1           1           1 1       1                     1 24
25 16     1 1 2     1         1       2   1   1           1                       1   1 1       1                 1         25
26 8                     2                 1                                       1           1   2             1         26
27 11   1   1   1                                                   1         1         2 1           1   1               1 27
28 7           1                         1               1     1               1           1 1                             28
29 12                 1                         1 1               2     1                 1     1 1 1   1                 1 29
30 16     1 1 1 2                               1   1     1       1   2         2 1         1                       1       30
31 14 1 1 1                                         1               1 1       1   1                 1       1   1 1       2 31
32 17   1                         1 1       1 1     1 1   1   1       1     1 1   1                             1 1   1   1 32
33 8 1 2     1             1             1                                       1 1                                       33
34 6                                       1               1                     1   1 1                           1       34
35 14       1   1         1       1 1   1       1     1               1                             1             1   1 1 1 35
36 10                               1         1     1     1   1                                 1       1     2 1           36
37 9                           1                 1                           1               1   1 1       1         1   1 37
38 11   1   1       1     1         1               1                   1 1             1 2                                 38
39 14 1 1                           1 1     1               1         1     2       1 1         1 1     1                   39
40 9               1   1   1               1                         1     1         1                   1             1   40
41 6                     1 1         1                                   1                             1             1     41
42 7                               1 1             1 1                                     2                   1           42
43 6   1                               1       1         1                                               1           1     43
44 10   1                                   1           1       1                   1   1 1     2               1           44
45 10       1         1                         1 1         1 1       1       1   1                     1                   45
46 4 1                         1                             1                                 1                           46
47 7     1                       1         2                       1             1                 1                       47
48 10 1       1             1               1                           1     1     1             1     1 1                 48
49 10         1             1           1   1           1                       1             1         2             1     49
50 12       1       1                         1 1       1 1   1 1     1               1 1                             1     50
51 8                 1       2                   1                                           2     1                     1 51
52 6         1         1   1     1               1                                                               1         52
53 9 1           1           1         1       1                     1 1 1                                       1         53
54 6     1                     1   1                             1                     1                     1             54
55 10   1               1                         1       2     1   1   1                                   1           1   55
56 10         1       1             1     2     1 1   1                               1                             1       56
57 11         1       1 1 1         1           1 1 1         1                                                 1 1         57
58 14     1         1                   1     1                     1   2         1   1         2   1 1             1       58
59 11               1                     1     1         1                         1         2               1     2     1 59
60 19       1         1 1     1                     1 1 2     1     3       1       2 1                         1   1 1     60
61 10             1                     1     1       1         1 1                 1   1                           1   1   61
62 9       1           1 1           1       1             1                     1             1       1                   62
63 14     1   1           1       2   1   1       1         1     1                   1       1 1             1             63
64 9                 1   1           1   2   1                                                           2       1         64
65 12                   1       1     1         1       1           1           1                     1       1 2       1   65
66 11       1 1                   1       1           1         1   1           1   1     1                 1               66
67 18 1 1 1           1                     1 2       2 1     1           1 1                       1     1   1   1   1     67
68 10   1   1 1         1               2                                                           1   1             1 1   68
69 9 1               1                                                   2   1 1   1                       1     1         69
70 9   1   1   1         1                 1                                       1       1         1                 1   70
71 15                       1   2     1     1       1   1           1 1 1                   1   1 1           1     1       71
72 10               2                                                     1                       1 2 1 1 1   1             72
73 8 1 1         1     1               1                     1               1                                     1       73
74 11                 1 1 1                       1 1       1     1   1   1       1     1                                   74
75 10           2 1                                                                   1           1   1 1             1 1 1 75
76 14     1           1     1 2               1   2             1         1                                 1     1     1 1 76
77 6                   1                 1                   1                                       2       1             77
78 15         1         1 1     2 1     1 1           1         1                         1           1     1 1     1       78
79 10           1             1             1 1 1             1               1             1           2                   79
80 9 1       1                                           1     1   1               1       1   1                         1 80
81 9           1             1     1 1                                   1                 1         1 1     1             81
82 8                 1 1       1                                                     1                 1 1       1   1     82
83 9                                 1       1 1       1                   1                                       1   2 1 83
84 15       1 1   1 2                         1 1 1     1                 1         1 1           1 1               1       84
85 15             2 1 1       2         1                   1         1   1     1             1                 2 1         85
86 14     1                   1 1         1           1   1 1   1   2           1       1             1                   1 86
87 10 1           1       1         1                           1             1           1     1         1 1               87
88 11 1         1           1   1     1 1                       1 1               1 1                     1                 88
89 11       1           1       1 1           1                   1             1         1 1             1       1         89
90 13   1       1 1   1       2                                   1 1     1 1   1                 1         1               90
91 13 1   1                       1         1           1       1   2                   1   1       1     1             1   91
92 8     1                           1             1       1               1                 1               1         1   92
93 15   1         1         1   1                 1         1   2     1   1   1   1   1               1         1           93
94 15 1                   1 1                         1       1   1       1 1       1         2 1     1         1   1       94
95 14               1       1 1                     1     1               1 2       1   1     2       1           1         95
96 10       1                               1   1           2           1   1         1                       1         1   96
97 12       1     1             1     1           1         1                                 1           1 1 1     1     1 97
98 15     2 1         1         1   1 1       1 1           2     1         1               1               1               98
99 12 1                                 1       1   2   1     1   1                       1   1                 1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
Ngày
/
Tháng