BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 6                               1     1                                   1                                       2   1 00
01 9 1             1     1         1       1                 2 1                                     1                     01
02 15         1             1                           1       1     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1           02
03 9                     1       1 1   1   1   1                                           1   1                   1       03
04 13   1         1     1   1                     1                 1         1             1     2   1         1 1         04
05 18 1           1       1         1         2     1     1     1 1       2 1   1           1   1   1                 1     05
06 9             1 1               1 1                 1       1                 2                           1             06
07 13               1           1     1 1   1         1                             2         1       1 1             1 1   07
08 9     1   1                     1 1                           1                       1               1       1   1     08
09 9                                       1 1           2                             1             1       2 1           09
10 11             1 1       2                                     1                   1           1     1     1     1   1   10
11 12 1                     1 1 1                     1           1           1       1   1             1           1 1     11
12 7                                 1               1     1         1             1                   1               1   12
13 11                 1 2   1           1 1           1                 2         1         1                               13
14 8 1           1     1       1 1           1           1                     1                                           14
15 6   1       1           1                         1                                 1                     1             15
16 14         1 1 1   1               1   1       1               1 1                     1     1       1           2       16
17 21 1   1 1             1                 1   2 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1               1 1 1             1 17
18 13   1     1 1   1 1             1           1 1         1                       1 1                 1         1         18
19 12                     1                   1 1     1         1     1 1               1       1           1   1 1         19
20 8     1 1               1                                         2                   1   1           1                 20
21 11               1   1                                   1 1   1     1   1                     1         1           2   21
22 6                                 1                             1                       2       1       1               22
23 15   3   1 1     1   1             1 1   1                             1           1             2       1               23
24 9 1   1                     1                     1             1               1   1           1                 1     24
25 14       1 1       1                   1       1                 1   1   1 1   1                       2         1     1 25
26 18                         1     1   1           1 1   1                 2 1 1         1     1 1       1   2     1     1 26
27 13   1                       1     1         1       1                             1     1         1     1   1   2     1 27
28 13           2               1                 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1                           28
29 10   2                       1                         1             2 1           1         1                   1       29
30 10                             2 1         1 1     1                       1   1                   1       1             30
31 9       1 1                   1   1           1                           1                   1 1                 1     31
32 12     1     1               1           1         1 2             1   1     1                           1             1 32
33 10   1               1                     1   2             1   1             1       1             1                   33
34 13   1   1           1   1 1           1   2   1 1         1       1                                   1                 34
35 9           1                 1     1                             1     1                               1   1     1 1   35
36 8       1                 1                                   1 1           1             1     1           1           36
37 7 1     1     1               1     1                               1     1                                             37
38 6         1                     1       1                     1                       1 1                               38
39 16     1                 1       1   1 1             1 1 1     3 1                       1         1 1       1           39
40 11                                 1         1 2             1 1       1                 1                     1   1 1   40
41 16 1                   1                 1       1         1             1 1                     3     1   1   1     1 2 41
42 9           1             1                 1                           1 1             1         1       1           1 42
43 8         1                               1   1   1 1       1                                 1       1                 43
44 12         1     1     1                   1     1                             1       1 1     1 1         1   1         44
45 9           1       1         1   1                       1               1       1     1                   1           45
46 7         1     1 1                 1               1                         2                                         46
47 15       1         1           1 1             1         1 1     1   1       1   1         1           1   1           1 47
48 9                                                 1         1 1   1         1             2     1             1         48
49 12 1         2       1             1         1                       1       1         1       1               1   1     49
50 9                 1       1 1     1   1                     1         1                     1             1             50
51 11   1             1           1   1 1     1           1 1 1                                                 1         1 51
52 9           1   1                       1 1         1                 1     1   1       1                               52
53 13 1 1   1             1   1 1         1             1   1                                     2       1 1               53
54 4                   1                         1                       1               1                                 54
55 12                     1       1       1             1 1             1         1 1 1   1                 1     1         55
56 16     1                     1         1 1 1     3   1           1   1           1         2       1               1     56
57 13       2         1         1               2   1   1 1         1       1     1                   1                     57
58 16     1   2     2           1       1       1         1       1       1   1             1         1   1             1   58
59 7         1   1     1                               1                               1                   1           1   59
60 14     1         2               1         1             1 1 1                           1   1     1   1     2           60
61 9             1         1 1             1         2 1           1                                                 1     61
62 14     1 2                 1   2       1 1       1         1           1 1         1               1                     62
63 10                         1                                                     1     1     2       2 1     1   1       63
64 11   1             1 2 1                         1       1                   1                             1     1   1   64
65 9               1 1   1                                   1         1             1                           1 1     1 65
66 16 1                         1   1     1             1             1               1 1     2 1     2               2   1 66
67 15     1     1           1 1 1                     1         1   1 1     1     1 1                   1   1           1   67
68 9                         1         2                             1     1   1       1               2                   68
69 14 1   1                 2 1           1       1                 1 1   1     1 1   1                                   1 69
70 7                 1   1     1     1                             1                 1     1                               70
71 11             1                             1   1                       1             1 1 1       2   2                 71
72 9                   1       1             1       1                               1   1     1               1         1 72
73 11 1       2                                                       1 1   1           1       1                 1   1 1   73
74 13         1 1 1                         1               1   1                       3         1 1       1     1         74
75 3                     1                                                                                     1         1 75
76 8 1                               1         1                 1             1   1             1         1               76
77 14     2                       1                 1     3   1 1             1         1       1     1       1             77
78 11 1   1     1 1     1 1         1                                                 1       1         1               1   78
79 11       1                                               1   1   1         1     1         1 1 1                   1 1   79
80 8           1     1                                     1     1               1 1 1   1                                 80
81 9 1                                                 1 1       1   2       2         1                                   81
82 14   1   1     1   1       1 1       1 1   1     1                     1     1         1       1                         82
83 9     1       2   1                       1 1 1                                               1 1                       83
84 8       1       1         1     1               1                           1                   1                   1   84
85 9                     1       1 1                         1     2           1             1             1               85
86 8     1 1                 1   1         1                             1                                             2   86
87 8   1         1           1             1                           1           1             1 1                       87
88 8 1       1   1 1 1                     1   1                                             1                             88
89 10   1                 1               2               1 1                                 1                 1 1 1       89
90 12                       1           1 1         1         2             1             1             1         2       1 90
91 7                     1       1                   1           1         1                   1             1             91
92 6     1                           1 1                                               1               1     1             92
93 13   1                   1                                         1 1       1 1             1   1   1         1 3       93
94 9                 1   1 1           1             1     1 1           1             1                                   94
95 6           2                                               1             1                     1           1           95
96 6                   1                           1                       1           1     1           1                 96
97 12               1 1           1 1 1     1     1         1                         1 1                         1 1       97
98 5             1         1 1                                                       1                                   1 98
99 16 1                 1               1 1     1   1     1 1         1 1     1               1             2   1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng