BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/09/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8                             1                                       2   1         1       1   1         1             00
01 6             2 1                                     1                       1             1                           01
02 19       1       1     1   2 1     1 1             1       1 1 1 1               1       1 1 1       1                 1 02
03 5                                           1   1                   1                                         2         03
04 11 1                 1         1             1     2   1         1 1                                       1           1 04
05 17   1     1     1 1       2 1   1           1   1   1                 1     1 1 1         1                     1       05
06 9       1       1                 2                           1               1 1     1         1                       06
07 12     1                             2         1       1 1             1 1         1     1               1             1 07
08 7                 1                       1               1       1   1                 1           1                   08
09 9         2                             1             1       2 1                                 1                   1 09
10 12                 1                   1           1     1     1     1   1                         1   1   1 2           10
11 13     1           1           1       1   1             1           1 1     1       1                           1 2     11
12 9     1     1         1             1                   1               1   1         1                   1             12
13 11     1                 2         1         1                                           1       2     1     1 1         13
14 5         1                     1                                                   1           1                   1   14
15 13     1                                 1                     1                 1     1   1   1 1           1   1   3   15
16 13 1               1 1                     1     1       1           2               1         1   1   1               1 16
17 16 1     1 1 1 1 1       1         1 1   1               1 1 1             1       1                       1             17
18 7 1         1                       1 1                 1         1                                     1               18
19 11     1         1     1 1               1       1           1   1 1         2                                           19
20 8                     2                   1   1           1                           2                     1           20
21 11           1 1   1     1   1                     1         1           2     1             1                           21
22 8                   1                       2       1       1                                 1   1               1     22
23 9                         1           1             2       1                 2 1                               1       23
24 10     1             1               1   1           1                 1             1       1         1     1           24
25 13 1                 1   1   1 1   1                       2         1     1             1                     1     1   25
26 24   1 1   1                 2 1 1         1     1 1       1   2     1     1   1   1             1     1       1 1 1 1 1 26
27 12       1                             1     1         1     1   1   2     1           1                       1     1   27
28 14 1         1 1 1         1     1 1 1     1     1                                             1   1     1           1   28
29 14         1             2 1           1         1                   1             1   1 1   1 1                     1 1 29
30 9     1                       1   1                   1       1                               1     1     1   1         30
31 6 1                           1                   1 1                 1                                       1         31
32 8     1 2             1   1     1                           1             1                                             32
33 8 2             1   1             1       1             1                                           1                   33
34 11 1 1         1       1                                   1                             1   2   2       1               34
35 8                     1     1                               1   1     1 1           1                         1         35
36 11                 1 1           1             1     1           1           1   1                                 1   2 36
37 5                       1     1                                             1                           1   1           37
38 6                 1                       1 1                               1                       1   1               38
39 16       1 1 1     3 1                       1         1 1       1                   1         1       1       1   1     39
40 13 2             1 1       1                 1                     1   1 1   1       1 1                   1             40
41 21   1         1             1 1                     3     1   1   1     1 2   1 1     1 1   1   1   1   1               41
42 10                           1 1             1         1       1           1     1   1     1                           1 42
43 14 1   1 1       1                                 1       1                 1                     1 1       1 1 1 2     43
44 12   1                             1       1 1     1 1         1   1                         1       1       1   1       44
45 9             1               1       1     1                   1                       1 1           1 1               45
46 6       1                         2                                               1       1                 1           46
47 18 1         1 1     1   1       1   1         1           1   1           1 1     1 1   1 1   1   1                     47
48 10     1         1 1   1         1             2     1             1                                     1               48
49 11                       1       1         1       1               1   1       1   1 1               1           1       49
50 10               1         1                     1             1                       1 2           1     1         1   50
51 11         1 1 1                                                 1         1           1       1   1 1     2             51
52 7       1                 1     1   1       1                                       1                       1           52
53 10       1   1                                     2       1 1                       1             1             1   1   53
54 7 1                       1               1                                 1   1               1             1         54
55 10       1 1             1         1 1 1   1                 1     1                                           1         55
56 15   3   1           1   1           1         2       1               1           1       1                     1   1   56
57 13   1   1 1         1       1     1                   1                       1   2         1         1               1 57
58 9         1       1       1   1             1         1   1             1         1                                     58
59 14       1                               1                   1           1         2     1 1   2   1 1   1         1     59
60 12           1 1 1                           1   1     1   1     2                           1         1   1             60
61 8     2 1           1                                                 1                                             1 2 61
62 9   1         1           1 1         1               1                                               1           1 1   62
63 12                                   1     1     2       2 1     1   1       1           1               1               63
64 12   1       1                   1                             1     1   1   1   1     1             1           1   1   64
65 12             1         1             1                           1 1     1   1       1       1   1         1         1 65
66 14       1             1               1 1     2 1     2               2   1                       1       1             66
67 18     1         1   1 1     1     1 1                   1   1           1     1         1 1 1         2       1 1       67
68 10                     1     1   1       1               2                           1     1   1         1               68
69 9 1                 1 1   1     1 1   1                                   1   1                                         69
70 10                   1                 1     1                                   1         2   1       1           1   1 70
71 12   1                       1             1 1 1       2   2                                 2                   1       71
72 10     1                               1   1     1               1         1       1                   2   1             72
73 14                     1 1   1           1       1                 1   1 1               1 1 1 2                     1   73
74 16           1   1                       3         1 1       1     1             1 1                 1   1   3           74
75 5                                                               1         1   1 1   1                                   75
76 10                 1             1   1             1         1                   1 1                     1 1     1       76
77 15   1     3   1 1             1         1       1     1       1             1       1           1 1                     77
78 6                                     1       1         1               1                 1                   1         78
79 14           1   1   1         1     1         1 1 1                   1 1       1               1     1   1             79
80 12           1     1               1 1 1   1                                 1                     2       1       1   1 80
81 12       1 1       1   2       2         1                                                     1 1       2               81
82 6   1                     1     1         1       1                                             1                       82
83 8 1                                               1 1                           1           1       1         1       1 83
84 12   1                           1                   1                   1     3 1     2                         1 1     84
85 9             1     2           1             1             1               1                     1           1         85
86 6                         1                                             2           1     1                 1           86
87 11                       1           1             1 1                                 2               1   1       1 1 1 87
88 6                                             1                                           1 1   1     1         1       88
89 7         1 1                                 1                 1 1 1                             1                     89
90 14   1         2             1             1             1         2       1 1           2               1 1             90
91 6     1           1         1                   1             1                               1                         91
92 7                                       1               1     1                 1               1               2       92
93 15                     1 1       1 1             1   1   1         1 3                 1             1   1   1           93
94 7     1     1 1           1             1                                                                   1       1   94
95 8               1             1                     1           1             1                     1             2     95
96 9   1                       1           1     1           1                       1 1     1       1                     96
97 6 1         1                         1 1                         1 1                                                   97
98 6                                     1                                   1                     1   1         1   1     98
99 13   1     1 1         1 1     1               1             2   1     1           1                               1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
Ngày
/
Tháng