BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11             1                 1   1                                 1 1       1           1   1 1   1     1           00
01 11 1     1       1     1               1                           1   1     1 1     1                   1               01
02 10                                             1   1   1           1         1               1     1     1         2     02
03 10   1 1 1           1       1                       1   1                       1             1                 1       03
04 17 1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1               1   1       1   04
05 6           1     1                             1             1                       1               1                 05
06 4   1                 1                   1                                                                 1           06
07 14     2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1           1                     07
08 11 1 1           1   1                     1   1                                             1         1 1     1     1   08
09 14     1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       1 1               1     1     09
10 14                     2   1         1   1           1     1   1         1   1   1                 1   1     1           10
11 10                         1       1     1   1       1     1       1                   1   1                           1 11
12 5                                                                         1               1               2       1     12
13 10         1         1                                 1     1   1                   1       1                       2 1 13
14 16     1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1   1               1 2 1     1 14
15 11 1       1         1                                 2       1   1           1         1     1       1                 15
16 7                                     1                                   1       1               1     1 1   1         16
17 6                         1       1 1       1     1                         1                                           17
18 12               1             1     2 1         1               1       1                               1 1     2       18
19 7   1         1     1             1             1                                         1                         1   19
20 9   1                               1       2             1     1           1   1                               1       20
21 13     1 1 1           2                         2       1                     2   1         1               1           21
22 7               1 1                                               1             1     1 1                           1   22
23 12                     1                       1 1         2 1 2 1           1                   1     1                 23
24 10                       1           1           3   1   1       1                                       1     1         24
25 16         1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   1           1 1             2 25
26 12 1 1                 1                                                   1       1 1 1 1     2   1   1                 26
27 11               1                               1     1   1 1         1             1   1       1   1               1   27
28 9           1         1         1             1                             1                 2           1           1 28
29 9   1 1                                             1 1       1   1                 1 1         1                       29
30 11     1         1   2             1     1     1             1       1                         1               1         30
31 11   1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1                                     31
32 19 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1         1     1         1 1       32
33 9                   1 1               1 2                             1       1 1                   1                   33
34 8   1                           1 1     1   1   1               1                                       1               34
35 10           1     1     1 2       1                                               1             1           1     1     35
36 9                   1           2           1 1                         1                           1 1         1       36
37 12     1     2                             1 1 1     1               1     1     1               1                 1     37
38 14 1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1           1                   38
39 14   1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1                               1     1 39
40 12   1     1                           1 1           1       1 1         1                         1 2         1         40
41 10             1         1     3 1         1               1                                     1     1                 41
42 13       1       1     1 1                 1               2           1 1 1                                     1   1 1 42
43 16 1     1                 1 1       1       1           1 1       1                       1   1 1             2 2       43
44 13     1 1                     1       1           2               1                 1               1 1   1       1 1   44
45 5                         1                         1                       1               1           1               45
46 6 1                 2                         1           1                                 1                           46
47 8             1               1                 1                   1 1       1                 1                 1     47
48 12           1                             1           1 1       1   1     1       1             1         1       2     48
49 11                                 1                       1       1               1         1         1   1   2     1 1 49
50 7                     1               1                 1           2                           1 1                     50
51 11 1       1   1         1               1 1       1           1                 1     1             1                   51
52 11 2             1                     1                   1   1           1       1   1     1     1                     52
53 13       1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1                                   53
54 8       1                           1     1                 1       1   1               1                   1           54
55 9         1                   1                             1           1     1         1           1   1   1           55
56 7       1 1                     2         1                               1                                         1   56
57 7   1 1                   1                   1                         1                   1                   1       57
58 6           2       1       1                                                 1             1                           58
59 8                                             2                     1 1       1                   1             1   1   59
60 12           1                                 1       1 1   2 2                   1           1           1       1     60
61 11                 2     1   2           1             1 1                       1   1 1                                 61
62 12         2                 1     1       1                             2     1         1                   1     1 1   62
63 12               2       2             1             1                               1             1     2     1 1       63
64 15                       1       1                     1 1 1           1 1   1             2   1       1 1   2           64
65 10             1     1       1                 1     1                           1 1     1     1                       1 65
66 9                         1 1 1 1                     1         1     1           1                                   1 66
67 16             1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1         1 1                   1 67
68 15                           1       1       2 1       1 1   1     2   1                               1   1       2     68
69 8     1 1               1                         1                   1                         1                   1 1 69
70 12     1       1 1     1                         1 1               1       1             1     1 1                   1   70
71 12   1         1         1                             1 2   1             1     1   1             1       1             71
72 14       1             1   1                                   1               1     2 2   1       2 1       1           72
73 12 1       1 1 1   1           1     1         1             1                             1   1           1             73
74 7     1   1                                                               1 2 1                     1                   74
75 9           1 1               1                             1 2 1             2                                         75
76 10                   1           1                 1             1           1         2               1 1 1             76
77 13   1         1         1       1               1   1             1               1     1 1   1 1                 1     77
78 11                           1       1       1     1 1           1       1   1   1                                 1 1   78
79 6                                 1     1                       1                               1 1                 1   79
80 10 1                   1 1                         1                                         1     1 1     1       1   1 80
81 16 1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1               1   1 1             81
82 16 1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1                               82
83 11     1   1               1       1                       1           1   2               1 1 1                         83
84 12                         1           1     1   1   1       1 1       1                 1 1                   1 1       84
85 13         1     1 1     1     1         2         1                       1                           1       1       2 85
86 3             1                                       1                                         1                       86
87 13               1 3         1   1   1                             1         2               1                   1     1 87
88 7       1   1       1     1                                       1                                       1 1           88
89 9   1                   1       1                 1   1           1         1   1                         1             89
90 6                 1   1                                                 1               1           1                 1 90
91 8       1                       1                     1             2                   1       1     1                 91
92 12             1           1     1                 1 1               1                 2 1 1                     1   1   92
93 8                             2     1           1             1                   1       1   1                         93
94 14               1 1     1         1                                 1         1   1 1     1   1         1 1 1   1       94
95 11       1 1                 1     1       1       1 1           1     1                     1     1                     95
96 10                                             1     1   1           2                               2       2     1     96
97 13 1         1       1                     3 1               1           1     1             1                 2         97
98 10       1   1                           2                 1               1     1 1       1                   1         98
99 10     1           1           1             2                                   1         1         1 1 1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng