BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8     1     1                   1       1   1                       1                   1             1                 00
01 15 1     2     1                         1                   1           1     1 1 2       1       1             2       01
02 16     1     1   1 1   1         1           1                         1   2                         1 1       1 2 1     02
03 12             1   1           1             1         1           1       2         1                 1           1   1 03
04 17 1       1 1   1       1   1                 1   1         1           1 1 1         1             1     1 1     1     04
05 14           1 1                               1 2     1     1     1                 1     1   1 1       1       1       05
06 9         1         2             1                           1         1                           1         1   1     06
07 15         1               1     1           1               1     1   1 1               1 1 1   1     1     2           07
08 6                                               1                 1 2                       1                         1 08
09 9   1                   1                                                           2     2   2                     1   09
10 13       2 1   1     1       2     1   1                             1         1     1     1                             10
11 9     1 1                             1                 1                                       1     1 1     1       1 11
12 15     1       1 1         1                 1           1 1     1               1       1     1   1             1 1 1   12
13 11 2         1     1                         1               2             1           1     1         1                 13
14 10   1           2           1   1               1   1     1           1     1                                           14
15 14               1               2 1 1           1   1     1       1   1       1     1       1                     1     15
16 15       1   1     1       1 1 1             1       1 2     2 1                   1                                 1   16
17 16         1     1       1     1             1   1     1 2         1 1   1                 1 1   1 1                     17
18 14             1           1       1 1     1                   1 1       1   1   1     2           1                 1   18
19 11     1   1                             1       1       1   1       1   1                         1   1               1 19
20 10   1         1                       1           1   1         1     1   1                     1 1                     20
21 9             1         1           1                       2             1 1                 1                       1 21
22 10           1                   1   1             1                         1 1                         1     1     1 1 22
23 7           1   1 1                           1                 1                       1             1                 23
24 10         1             1       1                                                 1         1   1 1   2   1             24
25 6                   1             1                         1             1   1 1                                       25
26 6                                   1               1                                         1         1     2         26
27 6     1             1               1 1               1                                                           1     27
28 13         1           1                       1             1 1         1       1 1             2               1   2   28
29 11         1       1       1           1 1       1           1       1         1               1                     1   29
30 12                           1 1                 1   1         1 1                 1           1     1     1         1 1 30
31 11 1                     1   1     1     1   1       1                       1       1           1       1               31
32 10                 1     1       1 1     1 1             1                                     1                   1 1   32
33 11           1     1   2             1 1         1                                                   2 1               1 33
34 9   1         1         1                       1         1   1                         1 1           1                 34
35 8               1                             1                 1 1   2                 1 1                             35
36 10   1         1           1                       1                   1                   1   1     1   1 1             36
37 8       1           1 1 1 1                                     1           1                     1                     37
38 11             1     1       2   1 1                       1   1     1     1                               1             38
39 5                               1     1   1           1                                   1                             39
40 16   2                             2   1     1     1             1 1   1       1   1         1                 2 1       40
41 13   1                 1 1       1 1         1     1       1     1       1               1             1       1         41
42 12         1 1   1                         1       1               1 1     1     2               1           1           42
43 12 1   1           1 1         1                     1   1           1                         1     1         1   1     43
44 11   1     1     2                 1   1                             1 1                     1                         2 44
45 11         1                 1                       1 1       1   1                   1     2                 1       1 45
46 12             1       1 1     2     1         1                 1   1             1     2                               46
47 11                           1           2                 1                     1   2             1               2   1 47
48 9   1 2     1                 1                 1                                     1                     1     1     48
49 10       1           1                       1 1       1                   1   1                               1   1   1 49
50 8 1             1         1     1                   1                             1 1                   1               50
51 10                   1                 1                   1             1               1   2   1               1 1     51
52 5                                                       1 1                     1                       1   1           52
53 8                     1                 2                                             1     1   1 1 1                   53
54 15   2   1       1   4           1             1                   1       1                         1       1   1       54
55 9     1                 1   1         1   2                                                     1 1       1             55
56 13   1   1     2   1     1 1   1               1       1   1 1         1                                                 56
57 11         2         1                             1       1   1   1 1                               1         1     1   57
58 10     1                     1                       2             1         1         1         1   1   1               58
59 13                       1             1       1   1   1                 2     1     1             1       1 1 1         59
60 9     1 1                                 1                     1 1             1 1     1         1                     60
61 8                         1 1 1     1       1       2                     1                                             61
62 11                 1                 1   1     1         1 1           1             1                   2     1         62
63 11 1 1       1               1                     1                                               1   1   3       1     63
64 17                     2                 1       1   1 1       1     1       1         2       2       1         1   1 1 64
65 12       1         1             1   1         1           2                 1   1                   1     1       1     65
66 11       1                                 1       1       1 1                   1 1     1   1             2             66
67 10           1                 1   2           1                 1       2             1                         1       67
68 11 1                 1     1         1       1 1         1     1     1                 1       1                         68
69 6 1                         1       1   1 2                                                                             69
70 12         1 1 1                   1 1   1 1           1           1           1                                 2       70
71 13       1           1     1       1             1     1     1 1 1   1 1     1           1                               71
72 9               1         1                             1                         1       1       1       1       1   1 72
73 8                 1     1     2     1 1                                       2                                         73
74 8     1                               2       1                             1             1               1         1   74
75 13     1     1                             1             1 1           1     2     1 1       1     1     1               75
76 8   1     1     1                                 1                   1       1   1           1                         76
77 10     1   1 2         1       1   1                                             1   2                                   77
78 12                 1   1                                   1             1 1           1 1       1   1 2     1           78
79 13             1 1 1       2                       1               1         1           1 1             1       1   1   79
80 9                                         1                         1 1 1       1           1           2           1   80
81 11       1         1           1     1       1       1                           1         1 1     1 1                   81
82 10 1   1 1                           1       1 1       1 1         1                           1                         82
83 15 1 1   1                     1 1       1 2       1 1         1 1             1 1         1                             83
84 13                     1 1                   1           1     1 1   1     1           1 1       1     1             1   84
85 14           1         1               1 1     1     1                 1       2     1             1 1                 2 85
86 10     1       1           1   1   1       1       1         1                   1         1                             86
87 17 1           1   1   3 1       1               1       2                 1 2 1                     1           1       87
88 10                         1 1 1                 1 1               1               1                 1       1         1 88
89 8               1                                     1       1 1                     1         1         1   1         89
90 7         1                     1   1                         1                                               1 1   1   90
91 10   1                                                           1       1 1 1         1                   1 2 1         91
92 8 1               1                           1 1   1                           1                       1           1   92
93 8 1   1                                 1                       1                 1 1                       2           93
94 12 1                   1   1                       1   1   1   1               1   1     1 1                     1       94
95 8                       1             1                                           1   1                 1 1 2           95
96 8                   1                 1                       1                     1         2             1     1     96
97 7       1                                 1       1                                     1       1       1   1           97
98 7 1                                       1 1   1       1             1                     1                           98
99 7 1 1                       1           1               1               1             1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
Ngày
/
Tháng