BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng
00 10                             1                 1   1                                 1 1       1           1   1 1   1 00
01 10                 1     1       1     1               1                           1   1     1 1     1                   01
02 8           1                                                 1   1   1           1         1               1     1     02
03 11   2               1 1 1           1       1                       1   1                       1             1         03
04 15           1     1       1 2             1       1     1         1     1 1     2                   1   1               04
05 8     1       1             1     1                             1             1                       1               1 05
06 3                   1                 1                   1                                                             06
07 16           1 1       2 1               1 1 1       1             1 1         1             1     1   1           1     07
08 8                 1 1           1   1                     1   1                                             1         1 08
09 13           1         1           1     1         1     1       1       1       1         1       1       1 1           09
10 15 2                                   2   1         1   1           1     1   1         1   1   1                 1   1 10
11 12     1 2                                 1       1     1   1       1     1       1                   1   1             11
12 2                                                                                         1               1             12
13 10 1 1         1           1         1                                 1     1   1                   1       1           13
14 12         1           1         1 1   1               1     1                       1   1     1         1   1           14
15 18 1   1   3   1 1 1       1         1                                 2       1   1           1         1     1       1 15
16 5           1                                         1                                   1       1               1     16
17 7               1                         1       1 1       1     1                         1                           17
18 8                               1             1     2 1         1               1       1                               18
19 7             1     1         1     1             1             1                                         1             19
20 9 1                 1                               1       2             1     1           1   1                       20
21 13               1     1 1 1           2                         2       1                     2   1         1           21
22 8       1     1                 1 1                                               1             1     1 1               22
23 14     1       1                       1                       1 1         2 1 2 1           1                   1     1 23
24 10 1             1                       1           1           3   1   1       1                                       24
25 15   1     1               1 1               1 1   1   1   1                 1                   1   1 1   1           1 25
26 17   1 1 1 1 1     1 1                 1                                                   1       1 1 1 1     2   1   1 26
27 13   1     1     1               1                               1     1   1 1         1             1   1       1   1   27
28 8         1                 1         1         1             1                             1                 2         28
29 12         1 1   1   1 1                                             1 1       1   1                 1 1         1       29
30 11   1                 1         1   2             1     1     1             1       1                         1         30
31 12   1               1 1 1     1                     1 1 1           1               1 1           1                     31
32 17                 2       1 1     1 1     1       1 1   1     1               1     1         1     1         1     1   32
33 9                                   1 1               1 2                             1       1 1                   1   33
34 7                   1                           1 1     1   1   1               1                                       34
35 9   1                       1     1     1 2       1                                               1             1       35
36 12       1   2   1                   1           2           1 1                         1                           1 1 36
37 13 1           1       1     2                             1 1 1     1               1     1     1               1       37
38 14                 1           1   1         1 1           1   1       1 1       1   1 1                 1           1   38
39 14   1   1           1 1 1           1 1     2   1 1   1                         1               1                       39
40 11                   1     1                           1 1           1       1 1         1                         1 2   40
41 12             2               1         1     3 1         1               1                                     1     1 41
42 11           1           1       1     1 1                 1               2           1 1 1                             42
43 17 1 1 1 2         1     1                 1 1       1       1           1 1       1                       1   1 1       43
44 13 1   1       1       1 1                     1       1           2               1                 1               1 1 44
45 5               1                         1                         1                       1               1           45
46 7 1               1                 2                         1           1                                 1           46
47 8               1             1               1                 1                   1 1       1                 1       47
48 9                           1                             1           1 1       1   1     1       1             1       48
49 7     1                                           1                       1       1               1         1         1 49
50 8         1                           1               1                 1           2                           1 1     50
51 11                 1       1   1         1               1 1       1           1                 1     1             1   51
52 12 1               2             1                     1                   1   1           1       1   1     1     1     52
53 15     1   1             1 1                   1 1 1         1             1       1     2 1 1       1                   53
54 8   1                   1                           1     1                 1       1   1               1               54
55 8   1                     1                   1                             1           1     1         1           1   55
56 8     1   1             1 1                     2         1                               1                             56
57 7           1       1 1                   1                   1                         1                   1           57
58 6                           2       1       1                                                 1             1           58
59 7       1                                                     2                     1 1       1                   1     59
60 10                           1                                 1       1 1   2 2                   1           1         60
61 15         1 2   1                 2     1   2           1             1 1                       1   1 1                 61
62 12       1 1     1         2                 1     1       1                             2     1         1               62
63 8                               2       2             1             1                               1             1     63
64 15     1   1     1                       1       1                     1 1 1           1 1   1             2   1       1 64
65 12 1         1 1               1     1       1                 1     1                           1 1     1     1         65
66 9               1                         1 1 1 1                     1         1     1           1                     66
67 17   1 1                       1   1       1         1 2   2 1               1     1               1   1         1 1     67
68 12                                           1       1       2 1       1 1   1     2   1                               1 68
69 6                     1 1               1                         1                   1                         1       69
70 15       1   1   2     1       1 1     1                         1 1               1       1             1     1 1       70
71 13     1       1     1         1         1                             1 2   1             1     1   1             1     71
72 13                       1             1   1                                   1               1     2 2   1       2 1   72
73 13         1     1 1       1 1 1   1           1     1         1             1                             1   1         73
74 10 3                   1   1                                                               1 2 1                     1   74
75 10             1             1 1               1                             1 2 1             2                         75
76 9     1                             1           1                 1             1           1         2               1 76
77 12                   1         1         1       1               1   1             1               1     1 1   1 1       77
78 10   1                                       1       1       1     1 1           1       1   1   1                       78
79 6             1                                   1     1                       1                               1 1     79
80 10       1   1   1 1                   1 1                         1                                         1     1 1   80
81 14                 1 1         1 2           1         1           1     1             1   1     1   1               1   81
82 16                 1 2         1 1             1       1         1 1   1 1   1         1             1 1 1               82
83 14   1       1 1       1   1               1       1                       1           1   2               1 1 1         83
84 12     1 1                                 1           1     1   1   1       1 1       1                 1 1             84
85 12   1         1           1     1 1     1     1         2         1                       1                           1 85
86 5 1             1             1                                       1                                         1       86
87 14       1 1 1                   1 3         1   1   1                             1         2               1           87
88 6     1                 1   1       1     1                                       1                                     88
89 8                   1                   1       1                 1   1           1         1   1                       89
90 6             1                   1   1                                                 1               1           1   90
91 8                       1                       1                     1             2                   1       1     1 91
92 12     2                       1           1     1                 1 1               1                 2 1 1             92
93 9 1                                           2     1           1             1                   1       1   1         93
94 12 1       1                     1 1     1         1                                 1         1   1 1     1   1         94
95 13       2               1 1                 1     1       1       1 1           1     1                     1     1     95
96 7                                                             1     1   1           2                               2   96
97 11                 1         1       1                     3 1               1           1     1             1           97
98 11   1   1               1   1                           2                 1               1     1 1       1             98
99 10       1             1           1           1             2                                   1         1         1 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
Ngày
/
Tháng