BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 9                     1   1                     1   1                     1     1                   1       1   1       00
01 11           1 1   1     1     1                 1                     1     2     1                         1           01
02 13             1 1             1                         1         1 1     1     1   1 1   1         1           1       02
03 11 1     1                 1       1       2     1                                 1   1           1             1       03
04 14       1     1                               1   1       1       1   1       1 1   1       1   1                 1   1 04
05 8 1                           1     1                                           1 1                               1 2   05
06 6     1                                             1                         1         2             1                 06
07 8                                 1   1               1 1                     1               1     1           1       07
08 10   1       1       1       1           1             1 1   1       1                                               1   08
09 8       1           1               1     1 1       1                   1                   1                           09
10 15                         1 3 1                             1               2 1   1     1       2     1   1             10
11 10                 2         1   1     1             1               1     1 1                             1             11
12 12 1     1                       1       1                 2 1             1       1 1         1                 1       12
13 10                       1                           1     2 1         2         1     1                         1       13
14 16   2               1 1                   1     1     1     1   2       1           2           1   1               1   14
15 10   1           1                           1         1                             1               2 1 1           1   15
16 14                   1 1                                 1     2   1 1       1   1     1       1 1 1             1       16
17 14 1                 1   1       1   1     1       1   1                       1     1       1     1             1   1   17
18 12                 1   1       2   1                 1       1                     1           1       1 1     1         18
19 9     1               1             1 1                 1                 1   1                             1       1   19
20 14 1 1             1               1             1       2   1 1     1   1         1                       1           1 20
21 5                                                               1   1             1         1           1               21
22 10     1         1 1               1             1     1                         1                   1   1             1 22
23 14           1       1           1   2   1     1   1           1     1           1   1 1                           1     23
24 8                 1                       1 1               1   1             1             1       1                   24
25 6         1     1                     1         1                                       1             1                 25
26 8         1               1     1 1   1 1                 1                                             1               26
27 9                             1                 2       1       1         1             1               1 1             27
28 9             1     1   1           1 1     1                                 1           1                       1     28
29 12           1         1     1 1 1                             1               1       1       1           1 1       1   29
30 9       1             1             1   1     1               1                                 1 1                 1   30
31 12       1           1         1 1             1       1               1                     1   1     1     1   1       31
32 12                       2 1 1 1         1                                             1     1       1 1     1 1         32
33 11                                       1           1 1           1             1     1   2             1 1         1   33
34 10         1 1   1                 1                       1   1         1         1         1                       1   34
35 7         1 1                     1               1         1                       1                             1     35
36 6   1                             1                                     1         1           1                       1 36
37 15   1   1         1   1       1         2                     1   2         1           1 1 1 1                         37
38 10                                     1       1   1               1               1     1       2   1 1                 38
39 10 1             1 1                   1               1     1   1                                   1     1   1         39
40 11               1             1     1                             1     2                             2   1     1     1 40
41 13 1             1               1           1         1   1             1                 1 1       1 1         1     1 41
42 9     1 1   1                                               1                 1 1   1                         1       1 42
43 7                               1               1                     1   1           1 1         1                     43
44 12   1             1           1 1       1         1                     1     1     2                 1   1             44
45 7     1         2                                   1           1             1                 1                       45
46 13           1               1   1                 1 1   1                         1       1 1     2     1         1     46
47 7                   1             1   1 1                                                       1           2           47
48 8     1   1                                                             1 2     1                 1                 1   48
49 12         1   1     1           1             2 1                   1       1           1                       1 1     49
50 10         1       1   1   1                                 1   1     1             1         1     1                   50
51 8   1       1             1           1 1                     1                         1                 1             51
52 8       1                           2   2   2                   1                                                       52
53 11     1           1   1       1   1                         1     1 1                     1                 2           53
54 17                 1         2         1       1           2             2   1       1   4           1             1     54
55 13 1       1               2       1               1 1                     1                 1   1         1   2         55
56 13         1                                   1     1         1         1   1     2   1     1 1   1               1     56
57 16 1   1       1             1   1 1 1 1       1           1   1   1           2         1                             1 57
58 8       1                             1     1     1       1     1         1                     1                       58
59 9         1                       1         1   1 1                                         1             1       1   1 59
60 11       1                   1   1   1               1 1       1 1         1 1                                 1         60
61 11     1   2     1                 1                               1                           1 1 1     1       1       61
62 12 1   1 1   1 1     1 1                     1                                         1                 1   1     1     62
63 14     2       1         1               1 2     1                   1 1 1       1               1                     1 63
64 10 1     1 1             1                                       1 1                       2                 1       1   64
65 11               1     1               1     2   1                           1         1             1   1         1     65
66 8               1     1 1 1                               1                 1                                 1       1 66
67 15   1 1   1 1           1                 1       1 1   1           1           1                 1   2           1     67
68 15 1           1         1   1               2 1       1             1 1                 1     1         1       1 1     68
69 11 1         1                         1                 1 1           1                         1       1   1 2         69
70 12                 1                       1       1   1       1               1 1 1                   1 1   1 1         70
71 11             1                       1             1           1 1 1       1           1     1       1             1   71
72 5                                                     1       1   1                 1         1                         72
73 9                                 1         1     1                                   1     1     2     1 1             73
74 16 1         1 2     1           1         1   1 2           2             1                               2       1     74
75 6                 1       1               1                               1     1                             1         75
76 11             1 1                 1     1 1                 1     1     1     1     1                                 1 76
77 14     1       1 1       1                         1 1             1       1   1 2         1       1   1                 77
78 9   1                 1                 1     1   1     1     1                       1   1                             78
79 10       1       1                                 1       1                       1 1 1       2                       1 79
80 3                 1         1                                                                                 1         80
81 10                         1   1     1                           1   1       1         1           1     1       1       81
82 13         1       1       1     1                   1   1       1     1   1 1                           1       1 1     82
83 23   2   1     2   1 1               1     1       1     1 1 1   1     1 1   1                     1 1       1 2       1 83
84 5                               1 1                                                       1 1                   1       84
85 11     1     2       1                                 1             1           1         1               1 1     1     85
86 12                         1             1   1                   1 1       1       1           1   1   1       1       1 86
87 18 1 2               1                         1     1 1 2             1           1   1   3 1       1               1   87
88 8                       1                       1               1                             1 1 1                 1 1 88
89 8           1             1   1               1       1   1         1               1                                   89
90 9       1   1   1   1       1                         1                       1                     1   1               90
91 6       1               1                 1   1   1                     1                                               91
92 10 1           1 1                     1       1         1             1               1                           1 1   92
93 8                     1 1 1 1                                 1       1   1                                 1           93
94 11                       1 1   1     1     1               1         1 1                   1   1                       1 94
95 9 1       1           1     1             1                   2                             1             1             95
96 13   1   1 1   1     1                       1   1   1   1         1 1                   1                 1             96
97 9   1 2               1 1 1                                                 1                                 1       1 97
98 16 1       1 1       1 1 1     1 1         1 1 1             1         1                                       1 1   1   98
99 10   1 1                     1       2 1                               1 1                       1           1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng