BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8         1         1 2                                       2                                 1     1                 00
01 11 1   1         2                 1 1                             1             1     1         1       1               01
02 12 1 1                     1       1 2   1         1   1                   1             1                           1   02
03 11     1       1     1               1               1                                 1       1 1   1   1   1           03
04 10                                   1     1     1     1         1   1         1     1   1                     1         04
05 13                   1                 1   1       1         1     1           1       1         1         2     1     1 05
06 11   1                 1 1   1               1               1                 1 1               1 1                 1   06
07 12     1       1                       1         2 1                             1           1     1 1   1         1     07
08 12           1     1             1 1           1 1 1         1         1   1                     1 1                     08
09 12 1                     1         1       1   1       1 1 1                                             1 1           2 09
10 8             1                         1     1               1               1 1       2                               10
11 10                     1             1 1 1           1             1                     1 1 1                     1     11
12 6   1     1   1                           1                                                       1               1     12
13 12   1               1           1                     1     1                     1 2   1           1 1           1     13
14 15 1   1     1     1   1   1 1                     1               1           1     1       1 1           1           1 14
15 7               1             1                         1           1       1           1                         1     15
16 15 1   1     1 1                 1           1     1         1             1 1 1   1               1   1       1         16
17 19     2     1 1           1   2 1     1                           1   1 1             1                 1   2 1     1 1 17
18 15   1     1             1                   1         1 1   1       1     1 1   1 1             1           1 1         18
19 8                                       1 1       1   1                               1                   1 1     1     19
20 7 1         1             1                                     1     1 1               1                               20
21 6                               1           1       1     1                     1   1                                   21
22 2             1                                                                                   1                     22
23 19   1 1                         3         1   1         2           3   1 1     1   1             1 1   1               23
24 5                                                   1             1   1                     1                     1     24
25 8               1                 1     1                               1 1       1                   1       1         25
26 12         1     1           1                   1     1       1                           1     1   1           1 1   1 26
27 11               1                         2     1 1           1     1                       1     1         1       1   27
28 7                   1 1                 1                                   2               1                 1         28
29 10                             1 1 1 1       1         1             2                       1                         1 29
30 16       2         1 1       1           1     1   1   2                                       2 1         1 1     1     30
31 8       1                             1                       1         1 1                   1   1           1         31
32 12           1               1               1     1             1     1     1               1           1         1 2   32
33 9                 3       1                                         1               1                     1   2         33
34 18 1 1       1       1           1   1     1         1               1   1           1   1 1           1   2   1 1       34
35 9               1             1     1   2           1                       1                 1     1                   35
36 7             1       1         1     1   1                             1                 1                             36
37 9             1 1         1 1                                     1     1     1               1     1                   37
38 12     1           1 1   1         1 2         1         1                 1                     1       1               38
39 13       2                         1 1             1           1       1                 1       1   1 1             1 1 39
40 12   1         1   1       1   2   1                   1                                           1         1 2         40
41 10   1                                 1             1 1 1 1       1                   1                 1       1       41
42 14   2   1 1           1         1     2               1     1   1           1             1                 1           42
43 10 1             1       1     1                       1                   1                               1   1   1 1   43
44 11       1                 1                       1         1   2         1     1     1                   1     1       44
45 10         1         1             1                     1       2           1       1         1   1                     45
46 8 1                                 1       1                             1     1 1                 1               1   46
47 10       1   1     1                                     1     1         1         1           1 1             1         47
48 7         1     1     1           1       1               1                                                       1     48
49 8     1                         1                                 1         2       1             1         1           49
50 13       1       1     2             1     1 1               1                     1       1 1     1   1                 50
51 13     1     2         1 1                                   1       1             1           1   1 1     1           1 51
52 10         2                   2               1                             1   1                       1 1         1   52
53 12       1                               1       1         1       1 1   1             1   1 1         1             1   53
54 7         1       1   1 1             1                                             1                         1         54
55 14         1                     1 1   1   1 1 2   1                                   1       1       1             1 1 55
56 14             1                 1         1   1 1                     1                     1         1 1 1     3   1   56
57 19 1   1   1         1 1   1                           1     2 1         2         1         1               2   1   1 1 57
58 16   1                       1     1         1 1             1   1     1   2     2           1       1       1         1 58
59 11                         1             1   1   1 1       1     1         1   1     1                               1   59
60 11                 2         1                     1     1 1           1         2               1         1             60
61 12                 1         1 1                     1           1             1         1 1             1         2 1   61
62 15     1           1     1         1                 1     1           1 2                 1   2       1 1       1       62
63 5   1       1 1                                 1                                         1                             63
64 11           1   1             1                           1 1       1             1 2 1                         1       64
65 8 2           1                     1                           1               1 1   1                                 65
66 14 1                   1   1       1         2 1 1             1   1                         1   1     1             1   66
67 7                                             1                       1     1           1 1 1                     1     67
68 6                         1                                   2                           1         2                   68
69 7                                                                 1   1                 2 1           1       1         69
70 10 1     1               1             1             1   1                         1   1     1     1                     70
71 7                   1                               1     1 1                 1                             1   1       71
72 9               1     1     1           1                   1                       1       1             1       1     72
73 7                       1 1                             1 1       1       2                                             73
74 10           1                 1                 2 1 1                     1 1 1                         1               74
75 8       1       1                     1       1         1 1   1                       1                                 75
76 10     1   1         1       1         1             1         1   1                               1         1           76
77 11           2               1                       1                 2                       1                 1     3 77
78 14   1   1                   2           1     1     1             1   1     1 1     1 1         1                       78
79 9 1   1   1 2     1   1           1                                     1                                               79
80 6                   1   1                                   1   1           1     1                                     80
81 10   1                   1                   1           1 1 1 1   1                                                 1 1 81
82 17 1     1       1   1             1 1             1                 1   1     1   1       1 1       1 1   1     1       82
83 15                           1 1     1   1           1 1   1   1       1       2   1                       1 1 1         83
84 7             1                                   1                     1       1         1     1               1       84
85 8         1 1                   1         1     1                                     1       1 1                       85
86 8                                                     1   2           1 1                 1   1         1               86
87 17   1 1 1 1   2 1       1 1   1 1         1               1         1         1           1             1               87
88 13   1             2                   1         1               1 1       1   1 1 1                     1   1           88
89 15   1         1         3     1         1   1 1         1           1                 1               2               1 89
90 12                   1 1 1 1   1 1       1       1                                       1           1 1         1       90
91 7                           1                 1         2                             1       1                   1     91
92 7                           2           1     1                       1                           1 1                   92
93 9       1       1                 1   1 1                       2   1                   1                               93
94 10                         1   1                     1 1 1                         1   1 1           1             1     94
95 8             1     1                           2             2             2                                           95
96 10                   1   1 1               1 3             1                         1                           1       96
97 11       1 1     1                                   1                           1 1           1 1 1     1     1         97
98 9 1       1         1                 2   1                                   1         1 1                             98
99 16 1   2 1         1       1         1                           2 1                 1               1 1     1   1     1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
Ngày
/
Tháng