BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 8   1             1                       1     1     1                     1             1             1               00
01 13     1       1             2                                         1     1 1             1 1   1 1           1   1   01
02 15               1 1       1 2 1       1   1             1                                 1 1               1 1 1 1     02
03 12                 1           1   1   1         1             1 1                       1             1 1     1     1   03
04 12 1             1     1 1     1                         2         1     1         2                 1                   04
05 12     1   1 1       1       1             1     1 1   1 1   1               1                                           05
06 9               1         1   1                           1               1     1       1               1         1     06
07 13   1 1 1   1     1     2                                           2                       1   1     1             1   07
08 11       1                         1       1     1       1           1     1   1             1   1         1             08
09 15     2   2                     1         1 1         1                       1 1   1                 1 1     1 1       09
10 4     1                               1                     1                       1                                   10
11 9           1     1 1     1       1                         1   1         1                               1             11
12 11   1     1   1             1 1 1                       1                 1                     1         1       1     12
13 8 1     1         1                             1       1                   1                     1               1     13
14 6                                                           1     1           1         1                       1   1   14
15 6       1                     1         1       1           1                                         1                 15
16 8                               1         1       1           1           1                         1           1   1   16
17 14     1 1   1 1                         1         1     1   1       1         1         2                           2   17
18 8 2           1                 1                               1     1   1                                       1     18
19 7             1   1               1                                                 1 1         1             1         19
20 12           1 1                             2         1     1     1                             1   1   1     1 1       20
21 6         1                       1         1         1                                         1             1         21
22 13                   1     1     1 1         1 1         1       2   1                 1         1           1           22
23 16   1             1                     1 1 1   1         1       1         1     2   1 1                   1     1 1   23
24 14       1   1 1   2   1                                 2               1                         2     2   1           24
25 13                                   1   1 1                 1     1           1 1 1     1 1 1       1       1           25
26 8         1         1     2             1                       1                                         2             26
27 4                             1       1                         1               1                                       27
28 13           2               1   2             1             1                 1 1         1           1       2         28
29 10         1                     1     1         1 1 1     1             1           1         1                         29
30 12         1     1     1         1 1     1   1       1                 1                   1                           2 30
31 12           1       1                     1             1         1       1       1   1       1     1         1       1 31
32 14         1                   1 1         1     1   1 1     1   1   1       1           1           1 1                 32
33 7               2 1               1                       1                               1   1                         33
34 15   1 1           1                                         1     1 1 2       1 1           1       1   1       1 1     34
35 14   1 1                             2       1 2                   1       1   1 1 1           1   1                     35
36 15     1   1     1   1 1               1   1       1           1 1   1   1           1   1         1                     36
37 11             1                       1         1     1               1 1             1       1   1 1   1               37
38 8                     1             1       1                           1       1 1 1                               1   38
39 10     1                               2   1         1     1             1         1                                   2 39
40 12       1                 2 1           1                         1       2   1       1                   1       1     40
41 12   1             1       1                   1                 1         1           1   1     1     1     1     1     41
42 15           1           1           1             1 1         1                 1 1       1 2               1     2   1 42
43 13         1     1         1   1     2         1                     1 1           1             1           1   1       43
44 9       1                         2   1 1           1         1                       1                               1 44
45 11 1     2                 1       1     1   1                   1   1                                     1 1           45
46 11   2                                           1   1     2       1   1                   1 1                   1       46
47 10             1               2   1   1                         1       1                       1     1               1 47
48 10 1                     1     1     1             1           1                     1     1     1   1                   48
49 7                         1   1   1       1               1                                 1                       1   49
50 12                   1                         1     1     1       1         1         1 1       1       1   1         1 50
51 14   1   2   1               1 1                   1               1     1   1 1         1         1                 1   51
52 8                   1   1                     1                   1     1       1 1               1                     52
53 13 1     1   1 1 1                   1       1   1             2             1                                 1       1 53
54 10               1       1   1         2                                 1   1   1     1                   1             54
55 8           1 1       1                                                           1           2         1   1           55
56 7                                       1   1                     1 1     1                     1 1                     56
57 10               1         1     1         1                   1                       1 1         1             1   1   57
58 14 1         1   1   1                         1   1           1     1                 1   1   1             1 1   1     58
59 9             1       1 1 1                     1                             1           1         1 1                 59
60 9   1         1                                       1             1         1 1       1   1           1               60
61 4                                                                     1     1         1       1                         61
62 12                   2     1         1                       1                                       2 1 1     2     1   62
63 10             1   1   3       1               1                                     1 1                           1     63
64 11 2       2       1         1   1 1               1   1                                             1                   64
65 15               1     1       1       1 1                 1     1   1       1     1         1   1     1         2       65
66 17   1   1             2             2 1 1     1             1         1     2                     1     2       1       66
67 13 1                         1         1         1         1               1 2       1       2 1               1         67
68 8 1       1                         1     1                 1         1 1       1                                       68
69 8                                       1   1           1                 1         1 1       1               1         69
70 11                           2             2   1   1       1           1                         1               1     1 70
71 8   1                               1 1                             1           1   1             1   1                 71
72 7     1       1       1       1   1               1                     1                                               72
73 4                                           1       2                                                   1               73
74 12     1               1         1           2 1 1         1           1         1           1 1                         74
75 13       1     1     1                             1     1 1             1 1               1               2 1         1 75
76 11         1                             1           1             1   1       1         1 1   1     1               1   76
77 4                                   1                 1                         1                     1                 77
78 14 1 1       1   1 2     1                         1             1                         1       1         1     1   1 78
79 11   1 1             1       1   1                                       1           1                   1   1   1   1   79
80 12       1           2           1       1                 1   2           1                   1           1   1         80
81 15     1 1     1 1                                   1 1 2   1                               1         2   1 1     1     81
82 13         1                                   2     1             1       1 1 1   1             1             1 1     1 82
83 7     1                                                             1 1             1     1               1   1         83
84 12 1 1       1     1             1   1         1       1 1               1     1     1                                   84
85 8             1 1                 2                             2       1                   1                           85
86 5     1                             1   1                     1                                   1                     86
87 13               1           1                       1         1 1       1   1     1   1                   1       1 1 1 87
88 13               1       1         1   1           1 1         2   1   1                             1     1       1     88
89 12 1         1         1   1             1     2           1                         1   1   1                     1     89
90 11                         1 1   1                           1                           1     1 1 1 1 1   1             90
91 10 1                   1 2 1                 1     1           1                                 1         1             91
92 4                   1           1                                                   1             1                     92
93 9                       2                 1       1           1     1           1         1                           1 93
94 12   1 1                     1       1           1   1 3 1         1                 1                                   94
95 13 1                 1 1 2                             1         1         1   1       1             1 1 1               95
96 13         2             1     1                 2   1 1     1         1                 2                   1           96
97 11   1       1       1   1               1           1     1                       1       1           1               1 97
98 10       1                                                 1 1                   1             2   1       1 1   1       98
99 14 1                                         1     1   1             1 1       1   1 1 1                         1   2 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng