BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/04/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 9   1 1                         1                 1                 1       1                   1     2                 00
01 9         1                         1                                     1     1               1 1       1 1 1         01
02 17         2 1         1                       1           1   1   1 1   1   1 1       1 1 2             1               02
03 7                           1 1                       1 1               1                           1     1             03
04 6         1     2                       1       1                                                               1       04
05 12     1 2                       1     1                       1         1     1   1 1                 1 1               05
06 11   1     1     1   1       1 1             1                             3                                     1       06
07 13                     1           1     1   1                     1     1       1 1           1             1   1   1 1 07
08 11     2       1       1           1             1     1 1             1   1           1                                 08
09 10   2           1           1           1             1   1                     1                   1   1               09
10 6 1                       1             1   1         1                                             1                   10
11 6               1                                                         1         1 1                 1             1 11
12 11       1           1         1   1     1                   1 1       1                 1                             2 12
13 14         1         1 1   1           1             1             1 1           1     1     1                 1   1   1 13
14 10 1                         1       1 1                           1   1             1       1                 1     1   14
15 11           1       1   1           1     1   1   1               1                     1 2                             15
16 8                             1           1     1     1     1                   1     1                       1         16
17 13 1 2 1                     1             1       2             1                       1     1         1       1       17
18 13         1             2           1           1     1   1 1         1                     1 1     1               1   18
19 10       1   1 1   1     1                                                     1   1       1   1                     1   19
20 11           2 1 2                                                             1     1   1 1               1   1         20
21 13       2 1   1 1               1       1     1 1               1     1                           1     1               21
22 11     1               1                     1   1             1     1   1       2 1           1                         22
23 15 1       1 1       1   2               1   1                                           1   1 1     1       1   1     1 23
24 7                               1   1         1             1               1               1                     1     24
25 10     1             1   1             1                   1                 1               1     1 1       1           25
26 6 1     1                                                   1     1       1                     1                       26
27 13         1               1     1               1               1   2         2 1   1                     1         1   27
28 13             2   1     1 1                         2                         1       2 1                 1     1       28
29 11   1         1   1   3                         1                                   1     1   2                         29
30 8             1 1             2       1                           1 1                             1                     30
31 7                       1 1     1                       1             1                       1         1               31
32 12   1 1     1                             1   1   1       1     1     1                                 1         1   1 32
33 14                         1           1         2               1     1 1           1 1     1   1 1   1             1   33
34 13               1           1                         1         1           1     1                   1     4   1 1     34
35 9                     1             1                             1           1         1           2       1 1         35
36 9                                 1             1   1       1 1             1   1                                   2   36
37 9     1       1                   1         2                 1     1                                             1   1 37
38 9 1         1         1 1                 1             2               1         1                                     38
39 11               1       1                 1 1     1 1         1     1 1       1       1                                 39
40 7 1                         1     1               1 1       1                                       1                   40
41 14   1       1   1   1 1         1 1 1                           1       1   2               1                     1     41
42 10     1   1         1           1                               1 1 1   1               1                         1     42
43 13   1                             1           1                           1         1     2 2   3   1                   43
44 11             1                                         1         1         1         1           1   1   1 1         2 44
45 11             2                               1                           1 1 1         1     1     1         1     1   45
46 12               1 1 2     1   2             1                   1             1   1       1                             46
47 10 1       1     1         1       1 1   1                                         1               2                     47
48 10   1 2     1               1               1                     1                 1                 1     1           48
49 10         1             1     1         1                 2           1 1     1     1                                   49
50 13                         1   1             1               1 1       1   1     1           1 1   1           1       1 50
51 14 1                 1         2     1       2       1           1 1 1                           1       1             1 51
52 12 1     1   2                             1   1                 1                   1             1   1 1   1           52
53 6                           1                             1               1 1           1               1               53
54 16 1                 2     1       1   1           1     1 1             1       2                         1 1   1 1     54
55 7                                                               1               1     2 1     1         1               55
56 13       1                   1 1   1 1     1     1   1                 1   2 1     1                                     56
57 10   1   1         3                         1       1           1                 1                                   1 57
58 15     1         1 1   1                   1               1       1     1   2               1     1   1     1         1 58
59 11       1           1                   1 1       1     1                                               1     1 1 1 1   59
60 9             1   1           1         1                                       1   1         1               1     1   60
61 8                           1         1       1     2                     1       1                 1                   61
62 10                   1     1 1       2 1                   1                                               1     1 1     62
63 8                 1       1                 1         1           1     1                               1   1           63
64 16         2               2 1 1       1 1     1 1         1                         1     1     1             1   1     64
65 8                                                     1                 1       1 1 1         1           1         1   65
66 8         1                           1                 2   1           1     1                 1                       66
67 9 1     1                     1     1                       1   1                         1               1     1       67
68 10                 1       1 1   1     1   1           1   1         1                                   1               68
69 8   1             1   1                                 1         1                   1                       1     1   69
70 13   1       1 1       1       1 1       1 2                       1               1     1                     1         70
71 9                                             1   2   1               1                   1 1 1                       1 71
72 10       1                                               2       1   1     1 1             1 2                           72
73 12                                 1               1       1 2             1   1         1           1 1         2       73
74 8 1     2                   1       1     1                                         1                 1                 74
75 13           1         1           1   1         1             1 1   1         1           1       1   1           1     75
76 13 1 1   1     1   1             2   1                       1 1           1     1               1                       76
77 10                                 1                   1                 1             1   1     1   1 1       1 1       77
78 14             1       1               2     1           1     1                   1       1                 1     2 1 1 78
79 13         1           1               1 1         1         1     1               1       1   1               1 1   1   79
80 12               1                 1           1     1                 1             1 1 1       1 1 1               1   80
81 11                 1 2     1     1       1                   1 1                 1               1             1         81
82 11 1 1 1   1           1             1                                                       1     2   1     1           82
83 11                       2             1 1                     1         1               1                 2       1   1 83
84 8           2 1         1   1                                           1                         1       1             84
85 10                       1 1                     1       1 1                                               2     2     1 85
86 5       1                     1                     1           1 1                                                     86
87 6                 1                                                 1       1       1           1                   1   87
88 11     1                                   1   1     1     2         2                         1   1                 1   88
89 10               1                 1   1   1   1   1   1         1         1                                       1     89
90 17           1 1           1 1   2                 1 2 1     1         1       1         2   1         1                 90
91 8                                                 1       1                 1     1           1 1 1       1             91
92 11                   1   1           1       1                                   1 2                   2       1   1     92
93 16 1   1 1               1         1         1     1 1 1 1                     1       1         1   1 1 1               93
94 8 1                         1             1   1         1             2                             1                   94
95 7   1 1                                   1   1 1     1                                                           1     95
96 10   1 1                                         1   1 1       3                                         1     1         96
97 8               1 2                 1                   1                             1         1         1             97
98 13           1     1             1       1     1 1 1   1             1 1     1               1       1                   98
99 17 1                             2 1     1     1             2 2               1     1 1                 1 1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng