BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8           1               1                 1   1             1             2                                   1     00
01 7             1                   1                         1           1                   1               1   1       01
02 13         1     1 1             2     1 1           1             1     1     1                                     1 1 02
03 9   1     1     1   1             1     1                 1           1                           1                     03
04 11   1 1                 1                       1     1   1       1       1 1       1     1                             04
05 9                               2                         1 2       2         1                             1           05
06 11       1               1         1   1                           1   1     1                             1   1   1   1 06
07 14   1                       2 1   1   1                         1       1         1         1   1 1   1 1               07
08 12 1     1             1 1                     1       1   1                   1           1 1     1             1       08
09 10           1             1 1       1                         1       1         1   1                 1         1       09
10 9             1                                                     1     3     1             1     1             1     10
11 11     1     1         2         2       1                                           1 1         1     1                 11
12 9       2         2 1                         1           1           1 1                                               12
13 12 1       1           1       1               1 1 1   1     1       1 1     1                                           13
14 20     1                       1               1     1   2       2     1     1     1       1     1         4       1 1 1 14
15 8 1           1                   1 1                                       1             1             1       1       15
16 9                                           1 1   1 1   1         1     1 1                   1                         16
17 15       1     1         1         1   1         1   1   1     1 1       1       1     1                     1 1         17
18 14     1           1 2 2       1 1           2         1                   1           1                       1         18
19 15   1 1                         1                         1       1   1     1     1     1             1       3 1 1     19
20 8       1               1                             1   1   1       1                                   1         1   20
21 18     1 2 4                             1       1                 1         1             2                     3 1   1 21
22 14 1                                       1         1   1                 1 1   1     2     2         1             1 1 22
23 7                   1       1 2               1             2                                                           23
24 8     1   1                                         1                   1                         2   1       1         24
25 10 1   1             1                                   1 1                     1         1     1     1       1         25
26 12   1           1                 1                     1                 1 1     1               1           1 2   1   26
27 10   1     1 1       1               1             1   1           1     1                 1                             27
28 10                     1                       1               1 1                       3 1                 1         1 28
29 6   1 1                                             1                             1   1                   1             29
30 8           1                         1   1                                                 1       1   1         1   1 30
31 11       1                   1                       1       1   1           1           1   1     1       1         1   31
32 12               1           1                     1   1               1             1   1         1   1   1 1       1   32
33 12     1                                 2       2   1       1                     2               1             1 1     33
34 12   1     1                       1 1                     1                                     3       1 1 1 1         34
35 6             1                     1           1                   1       1 1                                         35
36 11   2     1                 1     1                           1 1                                   1 1 1       1       36
37 8   1       1                             2               1             1                         2                     37
38 13   1           1 2   1   1                 1   1   1         1               1                         1             1 38
39 12                                 1 1 2   1 1                 1   1               1           1   1             1       39
40 8                           1                   1                   1         1 1                     1 1 1             40
41 8             1           2     1               1       1                 1                                         1   41
42 6       1                       1           1                       1             1     1                               42
43 7                       1     2                                                             1               1 1   1     43
44 7             1             1           2       1                         1                                   1         44
45 18 2                 1 1           1 2 1   1 1     1 1     1           1         1   2                                 1 45
46 13         1 1                   1         1         1   1 1     1   1                         1       1       1     1   46
47 10 1           1                                   1 1     1           1                       1           1 1       1   47
48 9     1         2         1 1         1 1 1                                                     1                       48
49 9       1     1       1                 1                               1 1   1       1       1                         49
50 15           1             2     1     1   1       1         1   2           1                   1     1 1 1             50
51 18   1 1 2       1                         1                             2             2 1   2   1   1           1     2 51
52 11   1   1                       1   2           1                                   1 1 1                 2             52
53 12                     1       1               1 1                 1               1     1   1 1             1     1   1 53
54 8 1                 1       1                             1   1 1   1                               1                   54
55 10             1 1       1         1                           2           1                               1 2           55
56 12                 1           1   1           1   1                 1         1 1   1   1   1                         1 56
57 7       1             1                           1   1                 1                           1             1     57
58 12 1   1             1     1           1           1         1                       2   1     2                         58
59 9     1                   1 1                     1         1       1                       1                     2     59
60 6           1       1                                         1         1     1           1                             60
61 8                       1                                 1       1     1 1     1                             1 1       61
62 13     2         1         1       1         2       1         1       1                             1     1   1         62
63 15 1               2 1     1               2       1     1   1 1               1 1               1                 1     63
64 9   1             1                       1         1           1 1 1                           1           1           64
65 13         1   1     1         1           2       1     1     1               1       1                     2           65
66 11                       1       1           1 1       1 1                             1       2                   1   1 66
67 8                   1                                       1   1                   1     2   1       1                 67
68 10 1       2     1 1           1               1         1                       1 1                                     68
69 10             1       1 3             1 1             1                           2                                     69
70 11 1         2                 1                       1       1     1     1               2         1                   70
71 11               1               1                       1         1   1         1 1 1                       1 1 1       71
72 11   1       1   1                     1 1             1     1   1         1     1                       1               72
73 7     1           1 1                         1                 1           1 1                                         73
74 11                             1       1     1               1 1             1 1     1           1 1           1         74
75 6         1             1               1                       1           1                                   1       75
76 15 1           1       1   2           1               1         1 1   1             1 2       1                     1   76
77 10           1 1     1 1                     1 1                             1         1             1             1     77
78 15                         1 1       1       1       1 1               2   1     1     1 1             1 1           1   78
79 6                         1                                         2                   1   1                         1 79
80 11         1   1         1               1         1   1   1                 1                     1   1 1               80
81 17           2       1             1             1 1 1   1   1       1 1             1     1 1     1 2                   81
82 9       1               1 1             1       1       1               1           1               1                   82
83 7                     1           1       1       1                                                     2   1           83
84 9                       1     1         1   1               1           1                             1 2               84
85 9               1       1     1 1                       1           1                     1       1     1               85
86 9   1   1       1                       2                     1   1                             1                   1   86
87 8           1     1       1       1                   1           1           1               1                         87
88 8 1 1       1                       1                             1                       1   1         1               88
89 8 1       1     1                   1                   1     1                 1               1                       89
90 14             1   1   1 1     1     2                                         1   1     1     1 1                 2     90
91 13               1 1         1   1                     1   1           1   1     1 1                                 1 2 91
92 12 1     1       1 1           1     1           1           1               1           1         1 1                   92
93 10                 1         1                 1   1                             1       1   1 1     1 1                 93
94 6                                   1                                   1     1                     1       1   1       94
95 12 1         1 1                 1         2 1                     1                   1     1   1                   1   95
96 7             1       1               1     1                                         1   1         1                   96
97 16                                 1   1         1   1 1   1                     1 1 1             1   1 1 1         3   97
98 9                         1                   2                           1             1       1   1         1       1 98
99 19     1           1 1       2       1 1     2 1 1                 1 1             1 1       1 1     1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
Ngày
/
Tháng