BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Nông 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/08/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14     1     1           1               1                   1         1     1 1             2       1 1     1       1   00
01 9 1                       1       1       1       1     1                                         1         1 1         01
02 10                 2   1           1                                                         1     1   1       1 1 1     02
03 18 1 1     1     1   1   1   1 1 1           1                   2 1           1     1   1                     1   1     03
04 10   1     1 1               2 1                                     2                                     1       1     04
05 8     1                       1   1   1       1             1                                 1 1                       05
06 11     1                                                   1     1                     1 1   2 1 1           1     1     06
07 10                   1 1   1 1                         1 1               1                           1 1           1     07
08 13             1                 2           1   1             1     1 2             1     1             1             1 08
09 10 1                 1     1                     1       1 2   1 1                 1                                     09
10 15       1                       1 1             1 1   2   1   1                   2   1     1       1   1               10
11 13                           1   1       1   1 1     1 1     1           1     1               1     1 1                 11
12 10     1   1               1                       2   1             1                   1                   1 1         12
13 10         1     1 1                 1                   1                   1     1           1           1           1 13
14 14 1   1       1 1   1 2 1     1       1                   1                     1             1 1                       14
15 14     1 1             3               1     1   1 1           1   1             1             1                   1     15
16 12                 1                     1                 1     1       1 2       1             1 1 1               1   16
17 6       1                                                 1           1   1 1   1                                       17
18 10       1 1                         1                 1     1   1       1 1         1                   1               18
19 10           1 1     1 1   1                                       1                         1     1   1           1     19
20 9         1         1           1                 1 1 1                                         1     1   1             20
21 6                 1           1                           1               1               1                         1   21
22 10   1 1                   1         1     1               1 1           1               1                       1       22
23 5     1             1                         1                       1   1                                             23
24 9                       1                 1     1         1   1       1                           1           1 1       24
25 7           1               1                         1                                     2     1         1           25
26 12 1 1 1       1     1                     1 1   1                             1     1                     1       1     26
27 9       1                   1       2                           1                       1           1   1 1             27
28 7                           1           1     1       1                           1       1                   1         28
29 9           1       1                             1                 1       1 2                     1               1   29
30 12         1       1                       1 1                     1         1   1     1         1       1     1 1       30
31 18   1 1 1     1 1   1     1   1         1           1 1                     2 1     2         1           1             31
32 12                                 1 1 1 1     2 1 2         1     1       1                                             32
33 14       1       1             1 1           1               1       1 1         1                 1   1             1 2 33
34 11           1 1   1     1   1             1 2       1             1                           1                         34
35 16   1     1   2                   1   1   1         1   1                         2   1   1             1   1   1       35
36 11               2                   1 1       1 1   1                           1                   2   1               36
37 9                           1         1         1   1         1             1     1             1                 1     37
38 9       1   1             1     1   1                                     1                             1         1   1 38
39 10                       1       1     1                   1           1           1       1           1         1     1 39
40 14 1     1               1     1   1 1 1         1   1               1   1                 1                 1       1   40
41 9 1                                                 1     1                     2 1 1 1                             1   41
42 7 1 1                                                   2                 1   1         1                               42
43 4                                           1                         1                 1             1                 43
44 15     1       1                   1           1   1   1     1         1   1                   1 1       1   1       1 1 44
45 9                         1 1   1   2       1           2                                   1                           45
46 11                     1   1                   1     1   1   2 1             1                   1                   1   46
47 10           3       1       1 1                               1     1                                           1   1   47
48 16               1       2 1     1           1     1             1       1     1               1 1   1 1 1     1         48
49 12                                         1     1     1                     1       1 2         1         1     2 1     49
50 9 1       1                       1                           1 2               1                     1 1               50
51 7   1               1                 1 1                       1 1                                                 1   51
52 11             1                   1   1           1   1                       1             1           1   1   1   1   52
53 9   1 1               1                     1                   1                       1         1 1             1     53
54 11     1                       1 1                     1                 1   1 1 1                 1   1         1       54
55 14 1 1   1 1     1                 1           1   1   1           2 1       1         1                                 55
56 7           2                                   1                   1   1     1               1                         56
57 17 1                   1           1 1 1   2             1         1             1     2         1   1     1 1     1     57
58 5                 1                                         1         1 1         1                                     58
59 6             1                                       1                                     1     1   1     1           59
60 8                 1                                               1             1         1       2       1           1 60
61 12       2       1     1       2       1       1                           1       1                           1     1   61
62 9               1                       1         1               1 1               1             1   1               1 62
63 10                                 2   1       1 1                                 1 1     1         1               1   63
64 8     1                                 1           1 1         1       1             1       1                         64
65 11     1 2   1                                           1               1                 1       1 1           1 1     65
66 12           1                 1 1     1                     1 1       1     1 1     1     1                           1 66
67 8 1 1                       1       1                                               1           1       1       1       67
68 5                                                           1             1                     1   1       1           68
69 13 1   1     1 1           1                     1 1               1                     1   1 1 1                     1 69
70 10   1   1 1             1                                     1     1       1             1         1               1   70
71 8           1                         1         2                         1     2 1                                     71
72 10             1 1           1           2 1                       1 1       1                                     1     72
73 11                         1   1                             2                           1         1   1 1   1       1 1 73
74 11 1 1   1 1                                           1     1   1             1                           1     1     1 74
75 8           1 1   1                           1                 1                 1     1                 1             75
76 16       1     2     1   2             1 1     1         1 1   1       1             1     1                           1 76
77 11 1 1           1               1       2 2 1 1                       1                                                 77
78 11               1 1                 1           1       1       1                               1       1 2     1       78
79 8                 2   1           1                                                 1       1 1                 1       79
80 12         1                   1         1           1   1     1   1     1   1       1     1                   1         80
81 7   2                             1               1       1     1                                   1                   81
82 8                 1       1               1             1               1     1           1               1             82
83 13   1               1                     2                           2   1     1   1                 1     1 1 1       83
84 12         1                 1 1     1 1           1                           1 1     2                       1 1       84
85 16 1               1 1 1 1 1 1     1               1     1     1   1       2                                       1   1 85
86 13                             1 2 1           1                   1   1     1 1           1 1         1     1           86
87 10                 1 1   2     1         1                     2           1   1                                         87
88 9 1   1                                                             2                 1 1 1     1             1         88
89 13       1             1         1   1                     1         1               1 1 1   1           2             1 89
90 15             1 1 1     1   1                             1             1       1           1 1   1   1 1             2 90
91 13         1 1                       1       1       1       1     1       1         1 1 1           1               1   91
92 12         1               1                 2 1           1           1     1           1 1   1               1         92
93 15         1             1 2                 1 1           1   1     2   1               1 1                       2     93
94 8             1       1     1   1       1                               1                       1                   1   94
95 9               2 1                             1   1                           1 1           1           1             95
96 10                   1 1 1                 1         3                                   1         1           1         96
97 10     1               1                                       1         1         1     1     1   1       1   1         97
98 12 1       1     1                       1 1             1                                                 2 3 1         98
99 10   1               1               1               1       1   1                     2     1                 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
29
/
02
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng