BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/02/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng
00 6                               1                 1           1     1     1               1                             00
01 13       1     1   1         1 1                     1                   1   2     1   1       1             1           01
02 13                                       1   1   1       1       2   1                     1     1 2   1               1 02
03 11                         1 1             1 1                         1 1 1   1       1   1           1                 03
04 13 1                           1                 1       1 1       1       1   1   2   1                         1   1   04
05 7         1                     1               1         1 1   1                 1                                     05
06 9           1       1 1         1     1                     1                           1       1               1       06
07 13 1     2     1                       1             1   1       1                 1     1               1     1     1   07
08 7                 1               1 1                               1 1                   1   1                         08
09 14     1       1                       1   1                   1                     1 2         1   1 1           1 1 1 09
10 16     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1           1     1   1               10
11 8         1           1                                         2   1 1 1   1                                           11
12 11               1   1           1   1                 2         1                         1           1 1       1       12
13 10 1           1 1                 1 1       1 1   1                   1                     1                           13
14 11       1 1     1     2                         1     1   1             1     1                                   1     14
15 7         1                             1                     1     1 1                                         1   1   15
16 10       1               1                           1 1     1           1       1           1       1             1     16
17 9                                   1     2   1         1               1                             2       1         17
18 11   1                                                                   1 1     3             1       2   1       1     18
19 11     1               1 1           1         1                                 1             1       1 1   1     1     19
20 14   1 1       1         1   1 1       1       1                                       1   1   1     1       1         1 20
21 14                       1     2   2           1                 1 1 1               1         1             1   1 1     21
22 7                                                   2 1               1       1               1                       1 22
23 6                                                     1     1                       1 1                         1   1   23
24 9           1       1       1                   1           1                       1         1           1 1           24
25 4       1         1   1                   1                                                                             25
26 13                 1   1                     2       1                     1             1   1   1 1 1     1     1       26
27 15                         1       1             1   1             1         1 1 1   1       1 1   1           1   1   1 27
28 11   1   1 1       1                   1 1         1           1   1               1                       1             28
29 12     1                       1     1       1   1   1     1         1               1   1             1               1 29
30 13 1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1           1                       30
31 7                         1 1 1     1                     1               1         1                                   31
32 9     1             1     1                 1                   1     2               1             1                   32
33 9       2                                     1   1   1         1           1           1           1                   33
34 12         1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1     1                   1         34
35 11       1   1 1         1   1 2           1         1                       1                                 1         35
36 10           1 1 1                           1                             2   1   1                           1     1   36
37 11     1     1                       2           1                 1                         1 1     1 1   1             37
38 7   2 1                   1       1                                                   1                               1 38
39 9   1           1         1           1           1   1                 1   1   1                                       39
40 14     1 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1                 1       2             1 40
41 13         1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1                                 1     41
42 12       1                       1 1   1       1 1                 1               1 1 1       1           1             42
43 9 1                       1           1     1         1 1                 1                       1     1               43
44 6             1                 1       1       1                     1                               1                 44
45 14                     1             1 1             1   1               1   1       1     1   2             1     1   1 45
46 8 1                 1 1 1                             1 1                   1               1                           46
47 5                                                 1 1                       1 1                           1             47
48 15           2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                       1       1         1       1   48
49 8           1 1     1 1                                             1                   1                     1 1       49
50 9 1             1         1   1                         1                   1 1                                   1 1   50
51 11 1       1                                       1                 1     1 1       1   2         1           1         51
52 13 1       1           1               1       1       1           1 2           1     1 1                             1 52
53 12         1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1                               1           53
54 15           1   1       1         1         2 1 2     1               1         1         1     1       1               54
55 11     1 1     1     1       1     1                                                     1       2 1               1     55
56 12   1     1       1 1   2   1           1       1         1                                     1 1                     56
57 12         1     2           1             1                     1   1                     1 1           1 1       1     57
58 13 1 1 2       1         1                   1     1         1 1                                   1                 2   58
59 10   1         1               1 1     1     1                   1               1                         1   1         59
60 9                             1                   1 1         1               1   1       1       1         1           60
61 10   1                           1                 2             1             1                 1 1 1               1   61
62 17         1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1           2     1         2         2 62
63 12             1 1 1             1             1 1         1         1 1 1                                       1 1     63
64 10               1         2         1   1             1                         1                   1     1     1       64
65 12           1       1       1         1           1   1                               1             1         2       2 65
66 10               1         1   1   1         1     1                                   1 1               1   1           66
67 11                   2         1 2       1                             1                                     2     1   1 67
68 7         1                 1             1         1   1   1             1                                             68
69 11                           1                   1     1   1   1               2       1             1     1     1       69
70 16                                     1       2         1 2 1     1 1           1           1     1 1 1 1         1     70
71 5                                                             1   1                               1       1   1         71
72 11                       1 1             1       1 1             2         1                 1         1         1       72
73 6                 1                           1             1                     1   1   1                             73
74 14               1               1   1                     1   1   1 1 1             1   2     1 1       1               74
75 7                                       1         1       1   1 1                                   1     1             75
76 9   1     1                       1   1 1 1 1                     1                                                 1   76
77 14 1     2 1     2   1     1               1                                 1 1           1                     1     1 77
78 12 1   1   1                               1       1 1   1     1   1           1                 1                 1     78
79 12     1             1       1             1           1               1               1   1 2 1           1             79
80 9   1   1   2             1             1                                           1       1 1                         80
81 9                     1       1     1                               1                       2   1     1             1   81
82 12                     1                                 1                 1     1         1   1 1       1   1 1       2 82
83 8                 2                                                       1       1               1     1     1 1       83
84 18 1 1 1                         1               1                         1 1         1 1 1         2 1   1   2 2       84
85 7                           1 1           1                 1     1         1       1                                   85
86 9                 1 1                     1                     1                       1       1 1     1           1   86
87 4 1 1                                                                             1                             1       87
88 11     1   1                           1                 1             1 2   1                         1           1 1   88
89 13       1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1                 1                       89
90 10 2 1                         1   1                     1   1                     1             1           1           90
91 8             1           1                           1   1         1   1         1     1                               91
92 9     1               1                   1   1             1                   1 1                 1       1           92
93 14 1 1       1             1   1           1             1 1   1     1           1       1   1     1                     93
94 13           3                   1       3         1 1   1     1       2                                                 94
95 15     1                 1   1       1 1       1             1 1         1           1     1 1         1   1         1   95
96 11                   1           1 1         1                   1         1             1               1 1     1   1   96
97 13 1         1                                         1   1 1         1     1   1   2                   1 1 1           97
98 6                 1                                       1                   1                         1     2         98
99 13   1   1       1       1                         1         1 1                   2   1             1             1 1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
Ngày
/
Tháng