BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng
00 9       1 1         1       1                                   1                 1           1     1     1             00
01 13 1                           1         1     1   1         1 1                     1                   1   2     1   1 01
02 7                                                                       1   1   1       1       2   1                   02
03 10                     1                                   1 1             1 1                         1 1 1   1       1 03
04 13             1   1               1                           1                 1       1 1       1       1   1   2   1 04
05 16 2 1   1     2     1 1         1         1                     1               1         1 1   1                 1     05
06 9   1                       1   1           1       1 1         1     1                     1                           06
07 11 1             1                 1     2     1                       1             1   1       1                 1     07
08 6                             1                   1               1 1                               1 1                 08
09 11   1       1           1             1       1                       1   1                   1                     1 2 09
10 17         1             1   1   1     1           1       1       1 3   1               1   1     1     1         1     10
11 12           1   1             1 1         1           1                                         2   1 1 1   1           11
12 8           1                                   1   1           1   1                 2         1                       12
13 11             1         1         1           1 1                 1 1       1 1   1                   1                 13
14 12                         2             1 1     1     2                         1     1   1             1     1         14
15 7 1     1                                 1                             1                     1     1 1                 15
16 11                   1     1 2           1               1                           1 1     1           1       1       16
17 9 1             1     1                                             1     2   1         1               1               17
18 8           1             1         1                                                                   1 1     3       18
19 8                       2             1               1 1           1         1                                 1       19
20 12   1   1     1                     1 1       1         1   1 1       1       1                                       1 20
21 15   1       1     2     1                               1     2   2           1                 1 1 1               1   21
22 11   1       2     1   1       1                                                     2 1               1       1         22
23 5                             1                                                       1     1                       1 1 23
24 12 1 1     2     1   1                       1       1       1                   1           1                       1   24
25 5                 1                     1         1   1                   1                                             25
26 12   1   1   1       1     1   1                   1   1                     2       1                     1             26
27 10         1                                               1       1             1   1             1         1 1 1   1   27
28 12             1     1               1   1 1       1                   1 1         1           1   1               1     28
29 14       1   1               1 1 1     1                       1     1       1   1   1     1         1               1   29
30 14                   1   1         1 1             1 1 1 1       1         1     1   1             1                 1   30
31 8                             1                           1 1 1     1                     1               1         1   31
32 9 1                                   1             1     1                 1                   1     2               1 32
33 10       1     1       1                 2                                     1   1   1         1           1           33
34 11             1                           1     1 1         1     1     1 1         1                   1           1   34
35 12         1       1                     1   1 1         1   1 2           1         1                       1           35
36 10                   1           1           1 1 1                           1                             2   1   1     36
37 12     3 1           1 1               1     1                       2           1                 1                     37
38 6                                   2 1                   1       1                                                   1 38
39 12               1 1     1           1           1         1           1           1   1                 1   1   1       39
40 15     1   1         1     1     1     1 1     1       1 1   1           1                 1 1                 1         40
41 14         2                               1 1 1 1 1     1         1                         1     1       1   1 1       41
42 12   1 1                                 1                       1 1   1       1 1                 1               1 1 1 42
43 9                 1   1           1                       1           1     1         1 1                 1             43
44 6                     1                       1                 1       1       1                     1                 44
45 12   1 1         1           1                         1             1 1             1   1               1   1       1   45
46 9       1 1                       1                 1 1 1                             1 1                   1           46
47 7           1         1     1                                                     1 1                       1 1         47
48 16     1   1       1 1   1                   2         1     1     1   1     1 1     1   1         1                     48
49 8     1               1       1             1 1     1 1                                             1                   49
50 9 1       1                       1             1         1   1                         1                   1 1         50
51 10       1               1   1     1       1                                       1                 1     1 1       1   51
52 14 1   1                   1       1       1           1               1       1       1           1 2           1     1 52
53 13                 1 1                     1             1       1   1 1     1 1           1   1   1         1           53
54 14                 1   1                     1   1       1         1         2 1 2     1               1         1       54
55 10       1   1   1             1       1 1     1     1       1     1                                                     55
56 11 1                                 1     1       1 1   2   1           1       1         1                             56
57 14   1           1     1 1   3             1     2           1             1                     1   1                   57
58 15               2 1             2 1 1 2       1         1                   1     1         1 1                         58
59 10       1         1                 1         1               1 1     1     1                   1               1       59
60 12 1             1       2 1   1                               1                   1 1         1               1   1     60
61 8                         1 1       1                           1                 2             1             1         61
62 15               1   1     1   1 1         1   1   1 1 1         1       1                     1         1       1       62
63 11             1                               1 1 1             1             1 1         1         1 1 1               63
64 7                                               1         2         1   1             1                         1       64
65 11   1     1   1         1                   1       1       1         1           1   1                               1 65
66 9                   1           1               1         1   1   1         1     1                                   1 66
67 9                   1       1                       2         1 2       1                             1                 67
68 10     1       1           1               1                 1             1         1   1   1             1             68
69 9       1                                                   1                   1     1   1   1               2       1 69
70 12     1   1                                                           1       2         1 2 1     1 1           1       70
71 2                                                                                             1   1                     71
72 13             2   2         1                           1 1             1       1 1             2         1             72
73 8       1       1     1                           1                           1             1                     1   1 73
74 16     2             1     1   2 1               1               1   1                     1   1   1 1 1             1   74
75 7       1     1                                                         1         1       1   1 1                       75
76 12   1             1       1 1       1     1                       1   1 1 1 1                     1                     76
77 14               2         1       1     2 1     2   1     1               1                                 1 1         77
78 16 2   1       1 1     1           1   1   1                               1       1 1   1     1   1           1         78
79 8 1                                   1             1       1             1           1               1               1 79
80 10   1 1         1                   1   1   2             1             1                                           1   80
81 7                 1 1           1                     1       1     1                               1                   81
82 8         1             1 1   1                       1                                 1                 1     1       82
83 6           1   1                                 2                                                       1       1     83
84 9         1                       1 1 1                         1               1                         1 1         1 84
85 12 2                         1   2                           1 1           1                 1     1         1       1   85
86 7                   1     1     1                 1 1                     1                     1                       86
87 5         1             1         1 1                                                                             1     87
88 11 1           1           1           1   1                           1                 1             1 2   1           88
89 17   2       1         1       1         1     1   1 1   1 1       1           1               1         1 1   1         89
90 10         1 1                     2 1                         1   1                     1   1                     1     90
91 9     1               1                       1           1                           1   1         1   1         1     91
92 13     1     2     1     1     1       1               1                   1   1             1                   1 1     92
93 14   1   1                     1   1 1       1             1   1           1             1 1   1     1           1       93
94 17     1 1     1           1                 3                   1       3         1 1   1     1       2                 94
95 11             1                       1                 1   1       1 1       1             1 1         1           1   95
96 8                     1     1                       1           1 1         1                   1         1             96
97 13   1   1   1                     1         1                                         1   1 1         1     1   1   2   97
98 5           1         1                           1                                       1                   1         98
99 13                       1       2   1   1       1       1                         1         1 1                   2   1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
Ngày
/
Tháng