BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng
00 11 1                               2                   1                       1 2       1         1         1         1 00
01 6                                     1       1                       1       1                 1           1           01
02 11           1       1     2       1         1         2                                     1   1     1                 02
03 13             1 1     1     1                   1   1                   1     1     1 1   1               1   1         03
04 16 1 1 1       1 1     1   1     1 1               1   1           1                                 1 1           2     04
05 10         1   1   1                               1 1                 1                 1         1         1   1       05
06 6             1               1                       1                 1           1                     1             06
07 5               1                                             1                 1   1         1                         07
08 18   2     1       1                 1                       1       1 1   1   1         2 1               1   2 1     1 08
09 17 1             1     1         1               1 1             1   1         1 1 1 2       1                 2     1   09
10 13     1     1   1       1                 1   1   1               1   2                           1     1   1           10
11 6                                       1                       1   2                   1   1                           11
12 9     1                     1         1                 1             1           1       1     1               1       12
13 13 1     1       2   1 1                   1             1         1     1                     1                 1   1   13
14 11       1     1                             1             1 1                           3       1             1   1     14
15 8     1   1 1               1           1       1 1                                                             1       15
16 9         1                           2             1     1         1             1 1                           1       16
17 15                   1   1       1 1       1   2 1       1         1           1 1         1         1 1                 17
18 12   2         1       1                 1                           1         1   1               1 1   1     1         18
19 13             1       1           1         1 2           1   1     1 1                                 2           1   19
20 13   1     1         1                   1   1   2           1 1               1               1   2                     20
21 10 1           1           1   1           1   1     1                                 1     1       1                   21
22 14         1                     1 1 2             1               1 1   1         2 1       1                 1         22
23 10                 1                                 1             1   1 1       1         1       1   1 1               23
24 7   1           1     1                   1     1                       1   1                                           24
25 14   1 1 1               2         1                 1   1         1   2     1       1             1                     25
26 9           1           1               1   1       1                   1         1                       1           1 26
27 12 1         1     1                 1         1               1           1 1                           1 1       1 1   27
28 10         1                     1 1             1       1                         1             1     1   1 1           28
29 13   1 1     1                                         1           1       1       1   1   1   1 1 1   1                 29
30 10   1                     1               1 1                 2               1 1               1               1       30
31 6                                           1         1               1       1                 1                     1 31
32 7     1         1         1     1           1   1                                             1                         32
33 11         1     1   1                     1       1   1     1   1         1                 1                       1   33
34 13 1     1               1   1 1 1                         1 1           1                 1                 1   1 1     34
35 13       1                   1 1 1                   1   1 1                               2     1         1 1         1 35
36 13                             1     1                 1   1 1 1   1         1       1 2 1           1                   36
37 10       1 1                   1       1                   1   1                 1             1   1                   1 37
38 9                       1               1               1 1     1 1       2               1                             38
39 13       1   1     2               1                   1   1 1                         1   1 2         1                 39
40 8                   1   1                             1     1 1             1                 1                       1 40
41 9         1             1         1         1                           1   1                 1   1             1       41
42 7               1               1                 1                                         1   1       1             1 42
43 17 1                   1               2     1     1       1                   1         1   1     1 2 1       1       2 43
44 10 1         3           1       1   1 1 1                                                       1                       44
45 18     1 1   1       1           2     1   1     1       1     1 1 1     1   1       1     1           1                 45
46 8                         1                   1       1         1           2   1     1                                 46
47 12       1 1     1 1   1               1   1                             1     1                     1       1   1       47
48 4                 1                                                                     1                         1   1 48
49 7 1                           1     1                         1 1                       1                         1     49
50 9             1           1   1 1   2   1                           1   1                                               50
51 12             2           2                     1 1                           1 1                       1     1 1 1     51
52 6               1     1   1                             1                                         1             1       52
53 10   1                             1     1                     1 1           2                   1         1         1   53
54 9     1         1       1   2                     2               1                                           1         54
55 16   1       1     1       1   1       1           3 1 2         1                                       2           1   55
56 13                           1     1 1   2                       2         1 1   1       1         1 1                   56
57 14   1                 1           1 1 1     1     1 1                     1       1   1               1           1   1 57
58 12       1         1   2       1         1             1 1       1                                     1   2             58
59 6           1                       1                 1                 1       1                                   1   59
60 7         1     1           1                                                   2     1                   1             60
61 9               1               1                           1 1                             1     1   1     1       1   61
62 13       1 1         1                               1       1       2 1   1                           1 1         1   1 62
63 12         1                       1       1       1       1 1 1 1 1       1                   1           1             63
64 4                                                   1               1                                         2         64
65 10       1               1                 1             2             1           1                         1       1 1 65
66 13             1             2                       2         1 1 1 1   1         1         2                           66
67 12       2 1         1 1               1         1               1 1         1         1     1                           67
68 10     1     2                   1           1           1                     1   1   1                         1       68
69 6                 1                                                                                     1 1     2 1     69
70 9 1   2   1           1 1                                           1                                 1       1         70
71 12     1             1       1         1               1     1     1   1                 1             1 1 1             71
72 6                                     1       1                             1     1             1           1           72
73 11   1   1     1         1     1             1           1 1                       1 2                                   73
74 9 1   1 1                 1                 1                                         1   1   1           1             74
75 11               1         1   1     1           1       1 1   1         1                               1     1         75
76 12 1 1                   1   1                       1                       1           1   1 1   1         1       1   76
77 6                             1                                                     1 1   1                 1       1   77
78 10                     2   1   2         1                                 1     1           1                     1     78
79 9                       1               1     2     1                                   1     1 1   1                   79
80 15     1     1           1 1               1   1 1                   1   1                 1       1 2           1     1 80
81 13             1   1                           1             1   1     1   1     1       1   1 1               1       1 81
82 8           1                                                 1 1     1                         3                   1   82
83 19                   1       2         1 1 3     1                 1   1 1 1 1               1         2     1       1   83
84 9                                 1         1   1                   1         1     1   1         1               1     84
85 12 1     1         1 1         1 1   1   1           1           1                                     1     1           85
86 7   1 1                                     2           1                             1                 1               86
87 8 1                                       1   1     1                     1     1     1                           1     87
88 6             2                                                           1           1   1   1                         88
89 12 1         1       1       1         1       1 1                         1         1     1   1           1             89
90 19             1   1 1 1     1                             1           1 1 2   1   1   1             1   2   1     1 1   90
91 12                                   1     1   1   1       2 1                                       1     1 1 1       1 91
92 11   1               1                     1               1                         2         2 1                 1 1   92
93 13   1 1       1     1           1 1                       1 1                             1   1     2             1     93
94 8 1     1           1                                                       1     2 1                                 1 94
95 8                         1         2         1       1                         1                             1   1     95
96 6               1             1                               1               1                           1     1       96
97 8     1           1 1         1     1   1                         1                                             1       97
98 13                 1       1     1 1     1       1       1   2               1 1                     1               1   98
99 18 1       2       2     1   1         1     1           1   1       2                 1             1   1   1       1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
Ngày
/
Tháng