BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6                                                         1   1   1                     1 1   1                         00
01 12                                 1         1         1 1       1       1           2             1     1 1       1     01
02 15         1 1               1   1       1     2 1               1         1 1               1 2       1                 02
03 19 1 1                           1                   1       2 1               2       1       1 1 1   1 1         1 2 1 03
04 7       1         1                   1                       1     1   1 1                                             04
05 13     1                                 1 1           1       1 1   1 1     1         1       1       1           1     05
06 6           1                                       1                 1           1     1       1                       06
07 13     1         1           1         1       1               1                   1               1   1 1         2   1 07
08 14 1             1 1 1                 2 1           1       1   1           1                     1           1   1     08
09 12                                         1               2       2         1     1       1         1       1     2     09
10 15           1   1                 2     1                       1     1 1       1           1               2 2 1       10
11 10     1                           1         2   1                                         3       2                     11
12 18 2   1 1   1     1 1   1     1         1         2         1       2     1   1                                       1 12
13 15         1 1     2                 1   1     1   1     1               1       1     1     1               1   1       13
14 9       1 1                       1                 1   1                                 1     1 1 1                   14
15 7     1                                                     1 1   1       1                 1 1                         15
16 7                 1       1                                             1         1 1                   1             1 16
17 10         1               1                       1             1       1       2         1         2                   17
18 11                                 1               1   1         1     1   1   1         1   1                   1 1     18
19 14       2         1     1     1     1 1         1             1           1     1     1                       1 1       19
20 16                     1     1     1       1       2     1     1           1   1                   1   1   1   1     2   20
21 9 1           1   1 1 1                           1             2               1                                       21
22 12 1 1       1         1     1       1                   1               1 1     2                           1           22
23 12   1       1 1 1                         1                       1       1   1         1               1         1 1   23
24 11   1                     1 1     1 1       1         1                             2                   1             1 24
25 8   1       1     1   1                             2     1                                                         1   25
26 19         1     2   1 1       1 1     1       1       1   1             1 2           1                           2 1 1 26
27 10     1     1 1     1 1           1     1                     1                                   1 1                   27
28 13   1     1                 1         1 1             1 1               1       1           2           1       1       28
29 10                                 1         2                                         1 1   1     1     1     1     1   29
30 11 1             1   1   1 1     1     1           1                 2                                       1           30
31 6 2                               1           1                     1                           1                       31
32 11                           1       2 1                     2             1     1 1 1                             1     32
33 9   1                                 2     1           1         1         1       1         1                         33
34 7                         1                   1             1 1   1           1 1                                       34
35 16       1 1             2   1 1 1         1         1 1   1   1                         2               1 1             35
36 10           1                                             1 1         2       1                       1   2         1   36
37 7                                         1             1         1               1 1       1                       1   37
38 11 1   1             1         1   1             1       2                     1                 1               1       38
39 5                   1     1         1               1               1                                                   39
40 5                                             1                   1                             1         1   1         40
41 11             1                 2   1             1 1         1   1         1     1                     1               41
42 10                     2 1 1                                               1             1   1 1           2             42
43 14   1     2             1       1         1             1   1                                   3           1 1 1       43
44 7 1                           1                                             1                               1         3 44
45 12                       1                   1                                     1   1   2 1 1   1 1 1               1 45
46 14   2         2         1   1         1   1           1           1 1                   1   1     1                     46
47 9             1     1                               1                       2 1                         1       2       47
48 11 1 1   1     1                         1                           1               1           1 1   1             1   48
49 13   1   1     1             1 1 1         1                       1   1                     1             1   1     1   49
50 11 1       1 1     1   1 1                 1     1       1                 1                                 1           50
51 8               1           1   1                   1                 1   1       1                       1             51
52 14       1       1   1 1 1     1           1                                           1         1       1 1     1 1   1 52
53 15       1 1     2   1 2     1       1   1                   1                 1           1         1       1           53
54 8                       1 1 1                         1                               1                             2 1 54
55 14       1   1             1                           1           1 1         1     1           1 1   1 1 1   1         55
56 8       1     1                   1               1             1     1                               1         1       56
57 13           1     1     1 2                 2                 1   1                 1           2                     1 57
58 13             1 1   1   1     1     1     1     1     1                           1   1             1       1           58
59 9                   1                     1       2   1         1     1           1                       1             59
60 6   1   1       1             1                 1                                                         1             60
61 7     1                                     1                   1 1 1         1                     1                   61
62 8   1                         1 1               1 1     1             1               1                                 62
63 12     1         1           1       3                   1 1       1               1   1                               1 63
64 10     1   1   1                                                             1 1     1   2   1       1                   64
65 16 1   2   1         1                   1 1         2         1     1                 1     1 1       1             1   65
66 9           1           1                       1     1   1                     1 1                     1             1 66
67 13           1                       1           1       1           1           1     1         1 1   1       1 1     1 67
68 15             1               1                       1     2   1 1 1           1 1 1             1   1 1   1           68
69 8   1                     1                     1                       1       1     1             1         1         69
70 8           1     1           1 1     1       1                       1                       1                         70
71 12                       1         1           1     1     1             1             1     1       1             1 2   71
72 13 1 1                     1                 1 1 1       1 1 1 1         1               1                       1       72
73 6                                     1                     1   1                 1                         1   1       73
74 12                 2   1       1                 1 1 1           1       1   1             1               1             74
75 17     1   1     1 1 1   1       2 1               1                 1   1     1         1 1           1         1       75
76 10     1                       1                 1   1                       1             1         2       1   1       76
77 14 1 1     1   2             1               1         1   1         1               1         1               2         77
78 12 1   1                   1 1                   1 1 1           1         1     1   1                                 1 78
79 12     1             2                   1 1 1 2                       1 1               2                               79
80 3                                                     1                                     1                 1         80
81 6                                       1     1                 1                 1           1               1         81
82 8                     1     1   1     1                               1                 1         1           1         82
83 6                                               2                           1     1   1                           1     83
84 9 1                   1                 1   1           1     1               1                     1                 1 84
85 8                             1   1                       1 1         1     1               1 1                         85
86 9         1               1   1   1   1                           1           1           1         1                   86
87 15       1 2   1   1 1 1             2 1                   1           1     2                   1                       87
88 13               1       1 1   1             2             1         1 1 1                     1           1 1           88
89 10                                       1     2             1             1   1   1               1   1         1       89
90 7             1       1                   1               1                           1               1     1           90
91 5     1                             1                                                   1       1       1               91
92 5                         1                       1   1                                                       1   1     92
93 14                 1       1     2   1   1     1                           1         1   1     2                   1 1   93
94 9       2     1                                                       1 1   1   1                           2           94
95 10       1                   1             2             1 1                               1         1 1         1       95
96 13     1 1       1                 1   1         1     1   1   1                     1                 1 2               96
97 12           1   1               1       1   1 1             1 1                     1         1     1     1             97
98 5                                                   1                       1   1         1               1             98
99 10   1       1     1   1                 1                       1       1                 2     1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
Ngày
/
Tháng