BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/09/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11               1                   2                             1   2     1 1                 1               1 1     00
01 9         1 1                 1                             1                 1     1               1 1             1   01
02 13 2 1                   1         1                                       1         1           1 1         1 1 2       02
03 9                                           1       1 1   2       1                                 2             1     03
04 10               1   1             2     1                                     1       1   1               1         1   04
05 8     1 1   1                                             1                                     1         1         1 1 05
06 5                                                                       1   1         1             1     1             06
07 6               1           1                 1                   1                               1           1         07
08 5 1                 1                                             1                       1                           1 08
09 9   1 1           1                                     2 1   1                 1             1                         09
10 10         1   1       1                             1                 2                   1   1         1         1     10
11 8     1                   1                       1 1     1     1     1                                   1             11
12 12       2         1     1             1         1       1     2                                           1 1     1     12
13 6       1     1                                                               1               1             1 1         13
14 17         2 2 1   1       1       1 1     1   1             2               1     1     1                         1     14
15 13 1 1 1   1                 1                       1 1   1   1         1                     1                 1     1 15
16 9 1         1   1               1                               1   1     1                           1         1       16
17 8     1 1           2                       1                                 1 1                 1                     17
18 7               1   1     1                                                 1   1             1             1           18
19 13     1                     1               1               1             1   1 1 1       1 1   1   1     1             19
20 15   1           1             1               1     1 1         1 2 1   1 1       1                   1       1         20
21 7           1                           1           1                   1               1           1     1             21
22 12 1     1     1               1 1                   1     1             2 1 1                                   1       22
23 6   1                           1     2       1                                                   1                     23
24 16           1           1 1 1         1       1         1   1       2     1 1 1     1               1     1             24
25 10   1   1 1       1         1                 1                       1                   1     1                     1 25
26 10                           1               1     1         1               1       1 1   1   1                   1     26
27 19 1     1 1   1       1         1 2   1   1         1   1               1           1         2 1               1     1 27
28 6         1               1                 1     2       1                                                             28
29 7                         1                     1 1     1                 1         1               1                   29
30 12   1   1 1       1 1             1     2     1     1               1                             1                     30
31 7                     1 1   1                             1   1                     1           1                       31
32 14     1     1       1   1       1                               1 1     1   1     1   1 1 1   1                         32
33 10                                       1       1     1       2           1                 2                       1 1 33
34 14   1                     1   1 1 1                         1                     1   1     1     1   1     1   1 1     34
35 12           1           1     1 1       1 2   1 1   1                               1                       1           35
36 5     1           2                                       1                                                 1           36
37 12       1   1   1   1           1   1             2       1                                               1     1   1   37
38 10         1       1           1     1                 1     1     1   1           2                                     38
39 8             1                   1                   1                         1       1       1   1   1               39
40 8                         1         2               1                   1                   1           1           1   40
41 10 1         1 2 1     1                         1                         1                       1           1         41
42 12   1 1     1   1                                       1     1     2                     1                     1 1   1 42
43 13                     1     1     1             1 1             1     2                             1 2       1       1 43
44 17   1   1   2             1     1     1       1         1     2                 1   1   1 1     2                       44
45 11                     1               1               2                         1       2                       2   1 1 45
46 12                         2 1     1   1   1                               1     1             1   1         2           46
47 12     1           1           1       1     1 1 1             1     1 1   1                               1             47
48 12                         1   1   1                     1       1                     3                 1     1 1   1   48
49 11                     1       1 1         1         1               2 1       1         1           1                   49
50 6   1                     1                               1                   1             1           1               50
51 6                                   1           1                         1       1                           1       1 51
52 7                                           2             1             1           1                     1           1 52
53 14               1           1     1   1   1 1                   1 1     1   1 1                             1 2         53
54 12       1           1         1         1           2         1                         1 1       1   1     1           54
55 10   1   1                                 1       1                           1   1     1     1             1   1       55
56 17 1   1           1   1 1     1   1       1       1       1       1   1   1         1           1     1 1               56
57 16     1         1 1             1     2 1     1 1       1         1 1             1         1     1 1                   57
58 15     1 1 1         1           1 1     1   1           1           1                   1                   1 1   1   1 58
59 5                         1                         1         1 1   1                                                   59
60 12 1   1     1         1                         1           1   2 1                   1 1                   1           60
61 6             1               1         1                         1           1           1                             61
62 12 1 1     1             1                           1     1             2             1                 1       1 1     62
63 10               1           1 1                       1   1                         1       2   1       1               63
64 10     1             1               1             1   1       1               1                     1   1             1 64
65 16       1           1 1 1       1         1 1   1       2                   1                     1 1   1 1         1   65
66 8                         1           1                   1           1               2                 1             1 66
67 18               1     1 1   1   1   1   1 1 1         2         1 1 1           1       1             1           1     67
68 13       1 1   1         1               1           1         1 1   1                 1       1               1   1     68
69 11                   1         1   1                         1   1   1 1   1                 2   1                       69
70 14   1         3 1           1               1 1           1   1                   1 1 1         1                       70
71 11 1                   1             1     1       1     1             1     1               1             1   1         71
72 9               1                   1   1       1           1         1         1   1                               1   72
73 10                 3         1 1                       1                         1               2         1             73
74 8           1         1                   1                               2             1     1   1                     74
75 9                         1 1 1       1                     1             1   2               1                         75
76 15   1             1                 1 1 1 2 1           1   1   1                 1 1               1       1           76
77 10 1                   1             1             1           1                     1   1   1                       1 1 77
78 14     2         1 1                 1           1                     1       1   1         2           1     2         78
79 11 1       1           1         1             1       2                               1               1 1           1   79
80 8   1     1             1                                                             1 1     1   1   1                 80
81 5                                                           1         1   1                           1             1   81
82 14 1         1 1         1                                                   2   1         1       1   2 2         1     82
83 16             1 1   1     1 1         1 1     1                   1         1 1 1 2                       1         1   83
84 11         1           1 1     1   1     1                                   1   1           1                 1   1     84
85 10             1     1                       1     1                                     1 1     1 1         1 1         85
86 6   1   1     1 1                                   1                                       1                           86
87 13 1       1         1     1     1         1   1             1               1 1     1 1   1                             87
88 8   1       1       1                       1 1                             1                             1     1       88
89 10                       1           1 1 1       1                               1   1         1     1             1     89
90 9         1           1       1       1                         1 1     1                   1             1             90
91 17       1           1   1       1   1   1 1   1         1           1           1 1             1     1   1     1   1   91
92 8                       1         1                                     2                 1             1       1   1   92
93 13                 1   1             1     1     2 2         1               1                           1   1       1   93
94 8                                                     1     1                             1       1           1   2   1 94
95 7 1                         1               1                     1                           1       1 1               95
96 10                                                 1     1     1 1       1         1     1             1           1 1   96
97 14 1           1                             1               1     1             1 1   1   1       1 1 1     1         1 97
98 9                       1                       2     2 1       2                         1                             98
99 13     1           1         1   1             1   1                 1   1       1             1   1 1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
09
18
/
09
15
/
09
11
/
09
08
/
09
04
/
09
01
/
09
28
/
08
25
/
08
14
/
08
11
/
08
24
/
07
21
/
07
17
/
07
14
/
07
10
/
07
07
/
07
03
/
07
30
/
06
26
/
06
23
/
06
19
/
06
16
/
06
12
/
06
09
/
06
05
/
06
02
/
06
29
/
05
26
/
05
22
/
05
19
/
05
15
/
05
12
/
05
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
Ngày
/
Tháng