BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12   2     1 1                 1               1 1       1             1               1 1                           1   00
01 15           1     1               1 1             1       1 1         1 1 1     1 1                         1   1     1 01
02 13       1         1           1 1         1 1 2       1           1                             1       1   1           02
03 9                                 2             1     1         1 1                   2             1                   03
04 14           1       1   1               1         1   1         1             1           1 1     2       1   1         04
05 7                             1         1         1 1                                                     1 1 1         05
06 9     1   1         1             1     1                 1           1     1                 1                         06
07 6                               1           1                             1           1             1 1                 07
08 9                       1                           1   1   1     3         1                                       1   08
09 8             1             1                                               1 1   1                     2       1       09
10 16   2                   1   1         1         1               1   1 1     1                           1 2       1 1 1 10
11 6   1                                   1                                             1     1         1 1               11
12 9                                       1 1     1         1             1     1                             2 1         12
13 9           1               1             1 1             2                                     2   1                   13
14 14         1     1     1                         1       1       2   3       1 1 1                         1             14
15 14     1                     1                 1     1             1           1     1 1       1   2 1   1 1             15
16 10 1     1                           1         1           1 1   1             1   1                                   1 16
17 8           1 1                 1                       1             1           1             1             1         17
18 13         1   1             1             1                 1                   2     1   1         1   1     1   1     18
19 14       1   1 1 1       1 1   1   1     1               1         1         1       1                               1   19
20 10 1   1 1       1                   1       1               1           1                     1   1                     20
21 9     1               1           1     1             1             1   1                     1             1           21
22 9     2 1 1                                   1             1         1                 1                             1 22
23 9                               1                           1 1                 2         1 1     1               1     23
24 13 2     1 1 1     1               1     1                   1     2       1 1                                           24
25 6   1                   1     1                     1                     2                                             25
26 12         1       1 1   1   1                   1                     1                 1 1   1 1   1                   26
27 16     1           1         2 1               1     1   1   1   1       1                 1 1   1       1       1       27
28 10                                                           1 1   1 1   1               1     1 1                 1   1 28
29 11       1         1               1                     1 1     1           1   1                 1 1 1                 29
30 10 1                             1                             1           2         1         1 1                 1   1 30
31 9                 1           1                                             2         2   1       1             1       31
32 10     1   1     1   1 1 1   1                                               1           1             1                 32
33 11       1                 2                       1 1           1 1               1 1 1         1                       33
34 17               1   1     1     1   1     1   1 1                         1 1     1         1       2 1         1     1 34
35 8                 1                       1                               1               1     1       1     1     1   35
36 13                                         1           1       1 1                     2   2 1 1   1 1       1           36
37 10                                       1     1   1   1       1   1                 1     1     1           1           37
38 10   1           2                                           1                 1               1       1   1     1     1 38
39 6             1       1       1   1   1                                       1                                         39
40 14     1                   1           1           1   2   1     1       1       1 1                       1     1     1 40
41 5       1                       1           1                     1                         1                           41
42 11 2                     1                     1 1   1 1           1                   1     1 1                         42
43 12   2                             1 2       1       1           1                       1     1 1 1                     43
44 12             1   1   1 1     2                                                               1 2   2           1       44
45 8             1       2                       2   1 1                                                     1             45
46 10       1     1             1   1         2                   1     1                             1             1       46
47 7 1 1   1                               1                   1         1           1                                     47
48 10                   3                 1     1 1   1           2                 1                                       48
49 9 2 1       1         1           1                         1   1                                         1             49
50 8           1             1           1               1 1     1                 1   1                                   50
51 10       1       1                           1       1   1             1 1     1     1                     1             51
52 10     1           1                     1           1   1 1     1                       2   1                           52
53 8     1   1 1                             1 2                                                       1           1       53
54 10                     1 1       1   1     1                         2       1         1                   1             54
55 9           1   1     1     1             1   1         1                           1                                 1 55
56 10   1   1         1           1     1 1                     1                     1   1                           1     56
57 7 1             1         1     1 1                                 1                                         1         57
58 11 1                   1                   1 1   1   1               1 1             1         1               1         58
59 9 1                                                           1 1           1 1   1     1                           2   59
60 4                   1 1                   1           1                                                                 60
61 8           1           1                                     1                 1             1             1       1 1 61
62 17     2             1                 1       1 1               2   1 1                     1             1   1 1 1 2   62
63 14                 1       2   1       1                 1           1   1       2             1         1 1 1           63
64 13           1                     1   1             1   1             1 1         2 1   1   1     1                     64
65 11         1                     1 1   1 1         1                   1         1                       2         1     65
66 13   1               2                 1             1     1   1       1       1 1           1   1         1             66
67 13 1           1       1             1           1     1         1                                   2 1 2         1     67
68 13 1                 1       1               1   1                         2               1 1     1   1       1   1     68
69 18 1 1   1                 2   1                                     1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 1 69
70 10               1 1 1         1                           1   1     1             1                   1   1             70
71 9   1     1               1             1   1                             1               1           1           1     71
72 14   1         1   1                               1   1   1               2                 1     1   2       1     1   72
73 8             1               2         1               1                         1 1                   1               73
74 11       2             1     1   1                                               1   1       1                 1   1   1 74
75 11       1   2               1                         1 1   1             1           1   1               1             75
76 8               1 1               1       1                                           1         1 1 1                   76
77 8                 1   1   1                       1 1         1     1   1                                               77
78 19   1       1   1         2           1     2         1           1   1       1           1 1                 1   1 2 1 78
79 8                   1               1 1           1           1         1     1         1                               79
80 13                   1 1     1   1   1                     2             1         1                           2 1     1 80
81 8   1   1                           1             1           1         1                 1                         1   81
82 13         2   1         1       1   2 2         1       1     1                         1                               82
83 14         1 1 1 2                       1         1         1     1                 1         2   1               1     83
84 8         1   1           1                 1   1                     1       1   1                                     84
85 8                     1 1     1 1         1 1                                                   1     1                 85
86 8                         1                                         1   1           1   1         1         2           86
87 11         1 1     1 1   1                                 1         1     1       1                         1       1   87
88 9         1                             1     1           1                                 1 1           1 1 1         88
89 19             1   1         1     1             1         1             1       1   1 1             1   1   2     3 1 1 89
90 7     1                   1             1                                       1       1                   1         1 90
91 11 1           1 1             1     1   1     1   1                           1                       1           1     91
92 11     2                 1             1       1   1           1                                 1       1       1     1 92
93 11         1                           1   1       1       1       1   1                 1 1             1   1           93
94 9                       1       1           1   2   1   1                                         1 1                   94
95 7                           1       1 1                                   1   1     1   1                               95
96 11     1         1     1             1           1 1   2                 1               1             1                 96
97 18             1 1   1   1       1 1 1     1         1 1 1   2     1               1 1                 1         1       97
98 8                       1                                               1 1 2                         1       1 1       98
99 14 1   1       1             1   1 1                 1                       1             1                   1 3   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
05
05
/
05
01
/
05
28
/
04
24
/
04
21
/
04
17
/
04
14
/
04
10
/
04
07
/
04
03
/
04
31
/
03
27
/
03
24
/
03
20
/
03
17
/
03
13
/
03
10
/
03
06
/
03
03
/
03
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
Ngày
/
Tháng