BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng
00 8                       1                                   2 1             2           1                     1         00
01 8 1                                       1 1                 1     1               1                       1         1 01
02 11       1                 1         1   1             1                     1           1 1 1                 1   1     02
03 10 1   1 1                       1                   1                         1       1     1     1         1           03
04 11 1                     1 1   1 1                 1   1       1                     1             1       1             04
05 15           1                 1             2 1     2 1     1         1                   2             2           1   05
06 11     1                           1     1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1 06
07 7   1     1                                           1 1       1                                     1 1               07
08 10               2   1         1   1               1                   1                                   1 1       1   08
09 10                                       3                         1     1 1       1   1 1                           1   09
10 12 1       1       2 1 1                                       1         1                 2     1                   1   10
11 11                     1               1                         1                   2     1 1                 2 1     1 11
12 16           1 1 1 1               2         1 1   1 1     2               1         1   1     1                         12
13 14 1 1                 1     1   1       1 1                         1     1 1                 1     1 1   1             13
14 10   1 1 1                                 1                   1   1                     1   1         1           1     14
15 14     1   1       1           1           1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             15
16 10       1       1             1     1 1       1                           1           1   1           1                 16
17 17   1 2   1                       1             1         2       2     1   1                             1 1   2     1 17
18 14   2 1       1     1 1       1                         1           1                       1             1   1   2     18
19 9             1                       1     1                       1                         1 1 2                   1 19
20 11   2     1 1 1         1                   1               1                     1           1     1                   20
21 12   1     1                         1 1                   1                     2           2   1           2           21
22 14       1 1   1   1             1         1         1               1       1                 2 2               1       22
23 17       1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1       23
24 9 1               1           1     1         1         1               2   1                                           24
25 11           1 1                 1             1         1           1                   1           1 1         1     1 25
26 11                     1       1 1                   1                 2       1                         1   1 1     1   26
27 17 2           1         1                         1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1       27
28 11             1         1                     1   1 1         1               1                       1 1             2 28
29 5   1       1         1                                           1                                                   1 29
30 12       1       1             1   1                   2       1       1                   1   1   1                 1   30
31 10           2       1                                   1                       1           1 1           1 1 1         31
32 9         1       1                           1           1 1               1               1           1       1       32
33 7             1             1           1       1 1                         1                               1           33
34 13   1 1         1     1       1   1                   1   1   1     1                     1   1           1             34
35 13                 1 1           1     2     1 1   1         1     1                         1 1   1                     35
36 15     1 1     1           1             1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                   36
37 9             1 1           1                 1         1                 1                           1   1       1     37
38 11               1         1   1               1           1 1 1 1             1                 1       1               38
39 10                       1   1     1 1             1           1 1     2                                               1 39
40 9   1     1             2 1                                   1                 1 1     1                               40
41 8                 1 1           2       1           1                             1                               1     41
42 11                         1     1   1         1                             1 1     1 1       1   1         1           42
43 4 1                         1               1                                                         1                 43
44 9                   1   1 1         1     1                               2             1           1                   44
45 12         1           1                     2           1 1     1 1           1   1               1         1           45
46 5             1             1     1                                           1                             1           46
47 6                                         1                         1 1                         1     1       1         47
48 9 1             2             1         2               1               1         1                                     48
49 8           1                             1             1                         1             1 1 1     1             49
50 7       2                                                             1               1           1         1 1         50
51 4                                 1 1   1                                                               1               51
52 12   1                       1                     1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   52
53 13     2         1       1         1             2   1             1 1     1                     1       1               53
54 12               2       1           1                 1   1                   1   1     1                     1     2   54
55 7       1   1         1                               1                         2   1                                   55
56 12 1 1     2         1         1       2               1                   1               1                       1     56
57 10 1 1 1     1     1                 1                               1     1         1                                 1 57
58 10 1   1                                 1           1       1           1       1 2                       1             58
59 7                                         1                                 1                   1 1 1         1     1   59
60 6                           1 1           1           1           1                                   1                 60
61 8                               1   1         1               1           1       1             1                   1   61
62 10                         1                 1               1   2   1                               1     1   1   1     62
63 15     1     1       2     1 1             1       1                                     2           1 2 1   1           63
64 12       1 1 1                               1           1           1                     1     3 1               1     64
65 14                         1     1 1                     1       2                 1         1       1         1 1 2 1   65
66 10       1               1                           1   1 1             1       1 1   1                               1 66
67 8               1             1                 1                       1               1 1   1         1               67
68 10             1     1       1             1       1                                   1             1 1 1     1         68
69 22       2     1       2             1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1     69
70 10   1             1                                     1         1                 1   2     1             1   1       70
71 11                   1 1   1       1                 1 1       1           1         1                   1       1       71
72 12 1                       1         1     1               1     1     1           1     1 1       1           1         72
73 10                       1 1           2         1                           1     1                       2     1       73
74 6                                     1                       1   1         1                 1 1                       74
75 14     1           1     1   1         1 1                             2   1 1         1           1 1             1     75
76 11                     1         1               2   1                 1 1           1   1               1 1             76
77 10 1               1   1 1           1           1                       1       1                         1           1 77
78 10           1   1           1                     1                     1 1     1                         1         1 1 78
79 6             1         1 1                         1             1                                                 1   79
80 8           1   1   1       1   1   1             1               1                                                     80
81 12                                                     1     3       1         1     1     1       1 1           2       81
82 13 1             1                               1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                 82
83 14     1 1   1       1   1   2   1 1                             1                   1     1         1                 1 83
84 10                         2     1                   1 1                         2         1                     1 1     84
85 18     1         1   1             1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1   85
86 12       1 1         1               1   1   1         1 1   1                                 1         1     1         86
87 12       1   1             1 1                   1 1   1       1 1           1                                       1 1 87
88 10         1 1     1 1                   1       1 1               1                                         1   1       88
89 10                 1   1       2                                 1   1             1   1             1     1             89
90 15   1         1   1 1         1                 1                 2           2 1     1   1 1                         1 90
91 6             1                   1   1       1                 1     1                                                 91
92 11         1       1                             1 1 1     1     2     1 1                                             1 92
93 15 1   1     1           1         1   1       1                     1 1               1 1               1   1       2   93
94 13         1       1   1     1           1 1 1   1                           1       1     1 1     1                     94
95 10                                     1       1 1                   1   2 1           2         1                       95
96 4                                     1                                                       1       2                 96
97 7   1                           1 1                         1 1                                 1       1               97
98 9 1                   1   1                           1 1                     1     1 1                           1     98
99 8                           1             2   1                             1 1         1                         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
Ngày
/
Tháng