BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                           2 1             2           1                     1                                         00
01 7         1 1                 1     1               1                       1         1                                 01
02 10   1   1             1                     1           1 1 1                 1   1                       1             02
03 9                   1                         1       1     1     1         1             1 1             1             03
04 7                 1   1       1                     1             1       1                         1                   04
05 20           2 1     2 1     1         1                   2             2           1     1   1   1 1         1 1     1 05
06 12 1     1           1   1                                   1                 1 1 1 1 1           1               1     06
07 7                     1 1       1                                     1 1               1                           1   07
08 8 1               1                   1                                   1 1       1   1                 1             08
09 14       3                         1     1 1       1   1 1                           1       1     1             1     1 09
10 9                             1         1                 2     1                   1               1     1   1         10
11 13     1                         1                   2     1 1                 2 1     1     1   1               1       11
12 13 2         1 1   1 1     2               1         1   1     1                               1                         12
13 11       1 1                         1     1 1                 1     1 1   1                   1                   1     13
14 11         1                   1   1                     1   1         1           1       1 1             1       1     14
15 17         1 1           1 1                   1   1           1     1   1 1             1   1                 1 3     1 15
16 9   1 1       1                           1           1   1           1                             1             1     16
17 13 1             1         2       2     1   1                             1 1   2     1                                 17
18 15                       1           1                       1             1   1   2     1 1       1 1   2 1     1       18
19 11     1     1                       1                         1 1 2                   1             1           1     1 19
20 8           1               1                     1           1     1                         1   1 1                   20
21 12   1 1                   1                     2           2   1           2                     1               1     21
22 11         1         1               1       1                 2 2               1                           1       1   22
23 20   1     1 2 1     1   1                 1     1           1   1               1         1     1 1   1     1 2     1   23
24 8   1         1         1               2   1                                                   1             1         24
25 11             1         1           1                   1           1 1         1     1 1         1   1                 25
26 11                   1                 2       1                         1   1 1     1     1   1   1                     26
27 16                 1   1   1       1 1     1 1         1     1     2           1 1                             1 1 1     27
28 12             1   1 1         1               1                       1 1             2                 1             2 28
29 4                                 1                                                   1 1     1                         29
30 12 1                   2       1       1                   1   1   1                 1   1   1                       1   30
31 7                       1                       1           1 1           1 1 1                                         31
32 10             1           1 1               1               1           1       1                         1 1 1         32
33 8       1       1 1                         1                               1                       1       1   1       33
34 13 1                   1   1   1     1                     1   1           1                     1 1   2 1               34
35 15     2     1 1   1         1     1                         1 1   1                     1 1   1   1                   1 35
36 13       1     1 2 1       1                   1 1 1   1             1                         1               1         36
37 9             1         1                 1                           1   1       1       1                   1     1   37
38 11             1           1 1 1 1             1                 1       1                                   1         2 38
39 9 1 1             1           1 1     2                                               1                   1             39
40 7                             1                 1 1     1                                       1                   1 1 40
41 8       1           1                             1                               1         2       1               1   41
42 11   1         1                             1 1     1 1       1   1         1                               1   1       42
43 4           1                                                         1                   1                         1   43
44 9   1     1                               2             1           1                   1                     1 1       44
45 13           2           1 1     1 1           1   1               1         1                 1     1             1     45
46 6 1                                           1                             1                   1   1       1           46
47 11         1                         1 1                         1     1       1         1 1           1 1 1             47
48 5       2               1               1         1                                                                     48
49 11         1             1                         1             1 1 1     1                     1         1 1 1         49
50 10                                     1               1           1         1 1         1 1       1   1       1         50
51 7 1 1   1                                                               1                               1 1 1           51
52 16                 1           1 1   1 1 2     1 1   1                                   1   1 1       1           1   1 52
53 12 1             2   1             1 1     1                     1       1                     2                     1   53
54 10   1                 1   1                   1   1     1                     1     2               1                   54
55 6                     1                         2   1                                   1                           1   55
56 8     2               1                   1               1                       1         1     1                     56
57 7   1                               1     1         1                                 1       1                     1   57
58 13       1           1       1           1       1 2                       1             2       2                 1     58
59 9         1                                 1                   1 1 1         1     1         1   1                     59
60 6         1           1           1                                   1                       1       1                 60
61 9   1         1               1           1       1             1                   1     1                     1       61
62 12           1               1   2   1                               1     1   1   1                             1 2     62
63 10         1       1                                     2           1 2 1   1                         1                 63
64 13           1           1           1                     1     3 1               1       1             2 1             64
65 15 1                     1       2                 1         1       1         1 1 2 1           1             1     1   65
66 12                   1   1 1             1       1 1   1                               1     1 1 1           1           66
67 8               1                       1               1 1   1         1                                       1     1 67
68 8         1       1                                   1             1 1 1     1           1                             68
69 20   1 1 1   1               1     1   1       1 1   1 1             1 2     1   1 1       1                 1   1       69
70 12                       1         1                 1   2     1             1   1               1         2           1 70
71 9 1                 1 1       1           1         1                   1       1               1                       71
72 11   1     1               1     1     1           1     1 1       1           1             1                           72
73 11     2         1                           1     1                       2     1                     1 1       1       73
74 9     1                       1   1         1                 1 1                               1   1   1               74
75 14     1 1                             2   1 1         1           1 1             1         1 2                     1   75
76 11               2   1                 1 1           1   1               1 1                               1   1         76
77 9   1           1                       1       1                         1           1           1   1 1               77
78 11                 1                     1 1     1                         1         1 1         1           1     2     78
79 7                   1             1                                                 1       1       1 1             1   79
80 7   1             1               1                                                       1           1       1   1     80
81 16                     1     3       1         1     1     1       1 1           2                   1 1 1   1           81
82 12               1           1           1 1   1 1   1       2       1 1                                   1             82
83 9 1                             1                   1     1         1                 1                   1     1     1 83
84 11                   1 1                         2         1                     1 1         2           1           1   84
85 16 1 1 1   1       1       2 2 1 1                     1       1                   1 1               1                   85
86 13   1   1   1         1 1   1                                 1         1     1                 1   1             1 1   86
87 10               1 1   1       1 1           1                                       1 1                     1 1         87
88 7       1       1 1               1                                         1   1               1                       88
89 13                               1   1             1   1             1     1             1   1   1   1 1 2               89
90 13               1                 2           2 1     1   1 1                         1           1                 1 1 90
91 8 1   1       1                 1     1                                                               1       1     1   91
92 11               1 1 1     1     2     1 1                                             1               1           1     92
93 15 1   1       1                     1 1               1 1               1   1       2   1                   2         1 93
94 11       1 1 1   1                           1       1     1 1     1                                   1 1               94
95 11     1       1 1                   1   2 1           2         1                                                     1 95
96 8     1                                                       1       2                           1       1       1   1 96
97 7 1                         1 1                                 1       1                                   1     1     97
98 10                     1 1                     1     1 1                           1     1 2       1                     98
99 11         2   1                             1 1         1                         1         1           2   1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
27
/
02
23
/
02
20
/
02
16
/
02
13
/
02
09
/
02
06
/
02
02
/
02
30
/
01
26
/
01
23
/
01
19
/
01
16
/
01
12
/
01
09
/
01
05
/
01
02
/
01
29
/
12
26
/
12
22
/
12
19
/
12
15
/
12
12
/
12
08
/
12
05
/
12
Ngày
/
Tháng