BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                               1                                                           1   1   1                   00
01 12             1             1   1 1                                 1         1         1 1       1       1           2 01
02 14           1         1       1             1 1               1   1       1     2 1               1         1 1         02
03 11     1 1                           1 1                           1                   1       2 1               2       03
04 8   1                                     1         1                   1                       1     1   1 1           04
05 14   1     1   1 1                 1     1                                 1 1           1       1 1   1 1     1         05
06 6               1 1                           1                                       1                 1           1   06
07 8                         1             1         1           1         1       1               1                   1   07
08 13       1                   1       1             1 1 1                 2 1           1       1   1           1         08
09 9       1                     1                                             1               2       2         1     1   09
10 13           2     1       1                   1   1                 2     1                       1     1 1       1     10
11 8             1       1         1       1                           1         2   1                                     11
12 18           1                       2   1 1   1     1 1   1     1         1         2         1       2     1   1       12
13 14                     2           1         1 1     2                 1   1     1   1     1               1       1     13
14 6   1                                     1 1                       1                 1   1                             14
15 9               1 1 1           1       1                                                     1 1   1       1           15
16 9               1 2           1                     1       1                                             1         1 1 16
17 10     1       1                   1         1               1                       1             1       1       2     17
18 7                                                                   1               1   1         1     1   1   1       18
19 18   1     2   1   1     1   1             2         1     1     1     1 1         1             1           1     1     19
20 11         1                                             1     1     1       1       2     1     1           1   1       20
21 13     1           1           1 1   1           1   1 1 1                           1             2               1     21
22 13           1             1         1 1       1         1     1       1                   1               1 1     2     22
23 11                   1       2         1       1 1 1                         1                       1       1   1       23
24 12               1             1 1     1                     1 1     1 1       1         1                             2 24
25 9   1           1                     1       1     1   1                             2     1                           25
26 17       1   1           1                   1     2   1 1       1 1     1       1       1   1             1 2           26
27 12   1                 1   1 1           1     1 1     1 1           1     1                     1                       27
28 16         1 1 1 1   1   1 1           1     1                 1         1 1             1 1               1       1     28
29 4                       1                                           1         2                                         29
30 16 1     1       1   1   1 1         1             1   1   1 1     1     1           1                 2                 30
31 9 1 1 1               1             2                               1           1                     1                 31
32 13     1   1                 1                                 1       2 1                     2             1     1 1 1 32
33 11     1     1     1                   1                                 2     1           1         1         1       1 33
34 12 1 1                       1   1 1                         1                   1             1 1   1           1 1     34
35 16 1     1     1       1                   1 1             2   1 1 1         1         1 1   1   1                       35
36 11   2 1             1         1               1                                             1 1         2       1       36
37 5                                                                           1             1         1               1 1 37
38 15 1 1   1           1       1 1     1   1             1         1   1             1       2                     1       38
39 7             1                 1                     1     1         1               1               1                 39
40 5     1   1                   1                                                 1                   1                   40
41 15                 2 1 1 1                       1                 2   1             1 1         1   1         1     1   41
42 9       1       1 2                                     2 1 1                                               1           42
43 13 1       1             1         2   1     2             1       1         1             1   1                         43
44 4                         1         1                           1                                             1         44
45 9           1 2 1 1           1                           1                   1                                     1   45
46 17   2 1     1       1   1             2         2         1   1         1   1           1           1 1                 46
47 9                           1 1   1             1     1                               1                       2 1       47
48 7                                   1 1   1     1                         1                           1               1 48
49 12         1           1         1     1   1     1             1 1 1         1                       1   1               49
50 14     1             2             1 1       1 1     1   1 1                 1     1       1                 1           50
51 9             1 1                                 1           1   1                   1                 1   1       1   51
52 8 1                                       1       1   1 1 1     1           1                                           52
53 16                       1 1   1 1         1 1     2   1 2     1       1   1                   1                 1       53
54 6                     1 1                                 1 1 1                         1                               54
55 11     2 1                                 1   1             1                           1           1 1         1     1 55
56 11         1         1     2       1       1     1                   1               1             1     1               56
57 15           1   1     2     1                 1     1     1 2                 2                 1   1                 1 57
58 13           1                     2             1 1   1   1     1     1     1     1     1                           1   58
59 14   1   1               1     2 1                     1                     1       2   1         1     1           1   59
60 6                             1       1   1       1             1                 1                                     60
61 9   1         1 1                       1                                     1                   1 1 1         1       61
62 8                       1             1                         1 1               1 1     1             1               62
63 13 1       1                       1     1         1           1       3                   1 1       1               1   63
64 7         1                             1   1   1                                                             1 1     1 64
65 13             1                 1   1   2   1         1                   1 1         2         1     1                 65
66 11 1 1             1 1                         1           1                       1     1   1                     1 1   66
67 10 1     1           1         1               1                       1           1       1           1           1     67
68 12                     1                         1               1                       1     2   1 1 1           1 1 1 68
69 7       1                 1           1                     1                     1                       1       1     69
70 10 1                         1 1               1     1           1 1     1       1                       1               70
71 12 1   2   1     1 1                                       1         1           1     1     1             1             71
72 11                                   1 1                     1                 1 1 1       1 1 1 1         1             72
73 5   1                                                                   1                     1   1                 1   73
74 13 1               1 1                               2   1       1                 1 1 1           1       1   1         74
75 16 1                 1 1                 1   1     1 1 1   1       2 1               1                 1   1     1       75
76 9       1       1       1 1             1                       1                 1   1                       1         76
77 15 1           1                 2   1 1     1   2             1               1         1   1         1               1 77
78 12     1                             1   1                   1 1                   1 1 1           1         1     1   1 78
79 15           2             1     1 1     1             2                   1 1 1 2                       1 1             79
80 4   1         1                   1                                                     1                               80
81 5 1                                                                       1     1                 1                 1   81
82 7 1                 1                                   1     1   1     1                               1               82
83 6             1             1                                                     2                           1     1   83
84 12       1 1             1   2       1                   1                 1   1           1     1               1       84
85 11       1               1 1   1   1                             1   1                       1 1         1     1         85
86 11 1   1             1     1                 1               1   1   1   1                           1           1       86
87 16                       1   1             1 2   1   1 1 1             2 1                   1           1     2         87
88 11         1                                       1       1 1   1             2             1         1 1 1             88
89 8                                 1                                       1     2             1             1   1   1   89
90 9         1 1   1     1         1               1       1                   1               1                           90
91 5             1   1     1               1                             1                                                 91
92 8     1       1 1     1   1                                 1                       1   1                               92
93 14         1         1 1     1   1                   1       1     2   1   1     1                           1         1 93
94 12           2             1   1   1       2     1                                                       1 1   1   1     94
95 9       1                 1     1         1                   1             2             1 1                           95
96 15       2 1       1     1               1 1       1                 1   1         1     1   1   1                     1 96
97 13     1     1   1           1                 1   1               1       1   1 1             1 1                     1 97
98 4                     1                                                               1                       1   1     98
99 7                                     1       1     1   1                 1                       1       1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
Ngày
/
Tháng