BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 01/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng
00 11 1     1                   1               1   1                         1                   1   2       1           1 00
01 11     1 1           1                                           1 1 1 1                         1               2     1 01
02 12 1 1 1                           1 1           1     1               2                             1   1         1     02
03 11                           1 1 1         1                       1               1   1 1           1         1   1     03
04 13         1 1       1           1                                 1         2 1 1         1             1 1   1         04
05 9     1             1               1                                         1   2 1               1       1           05
06 9     1           1                 1           1                           1       1                   1         1   1 06
07 15   1               1             2   1             1                   1       1     2   1     1   1           2       07
08 9   1 1               2                   1     1 1         1                                             1             08
09 16                     1         2 1               1     1       1 1 1       1 1     1       1         1       1     1   09
10 15 1     1     2   1     1 1     1       1   1     1                 1 1 1                               1               10
11 11       1                             1   1         1       1 1             1                   1       1 1         1   11
12 10   1 1     1         1           1                                             1 2     1         1                     12
13 8     1           1                           1                                       1                         1 1 1 1 13
14 16 1         1 1       1 1   1     1                   1   1     1     1     1           1                       1 1 1   14
15 6   1                                     1                                       1 1     1             1               15
16 10         1 1                 1   1     1   1 1                 1   1                         1                         16
17 12     1   1               1   2               1               1         1       1   1   1         1                     17
18 16             2 2                             1       1       1   1   1 1         1       1         1 1           1   1 18
19 8                       1               1   1 1     1                             1         1             1             19
20 9           1 1   1                       1                 1             1 1                   1                 1     20
21 7   1     1                                                 1                               1                 2       1 21
22 13                 1       1   1             1     1 1       1 1 1             1                     1 1         1       22
23 14   1   1                 1     1     1 1         1   1             1     1                           1 1 1     1       23
24 10             1   1     1                   1       1 1       1                                       1   1           1 24
25 5         1                           1                     1     1                         1                           25
26 9                                 1     1                 1   3   1   1                         1                       26
27 14                 1       1       1   1 1         1                     1 1 2           1     1   1       1             27
28 16 1       2     1   1 1 1         1     2 1     1                       1   1             1                         1   28
29 11     1                         1   1     1       1                   1       1 1             1             2           29
30 6     1       1                                           1                             1             1 1               30
31 10   1                                                               1     1 2               1   1   1 1               1 31
32 12               1                 1 1           1       1 1       1                   1         2     1 1               32
33 7     1                               1                         1     2                             1       1           33
34 9       1             1                   1       1         1       1         1       1                   1             34
35 11                   1       1             1             1 1 1             1 1         1                 1           1   35
36 12 1         1 1         1             1   1   2                         2       1                               1       36
37 11   1                         1 1   1               1                               2     1     1         1         1   37
38 8   1                 1                                                 2             1 1           2                   38
39 11   1                       1                                 1 2                             2   1       1   1       1 39
40 9           1             1             1       1   1                               1 2                 1               40
41 9 1     1                     1       1       1 1                           1                         1             1   41
42 8                   1 1                         1     1                                 1 1 1                         1 42
43 10   1       1                       1   1           1                                 1           1       1 1   1       43
44 10       1 1               1         1   1   1                           1                   2     1                     44
45 9               1     1 1                               1                                                     1 1 1 2   45
46 15       1     2     1           1               1   1   1               2         1       1     1   1           1       46
47 9     1 1                 1                                     2     1           1                 1 1                 47
48 7           1                     1                             1   1     1       1                         1           48
49 6               1                                                   1     1                                   2     1   49
50 14           1 1 2           1 1       1       2         1 1   1                                   1               1     50
51 10                               1               2                   1                     1           2   1           2 51
52 11     1     1             1   1             1         1       1                 1   1     1                 1           52
53 15         1         1   1   1             1         1   2   2           1           1                     1 1       1   53
54 9   1                                       1 1   1             1                   2     1 1                           54
55 7               1             1             1     1               1                         1     1                     55
56 13                       1   1                         1   1 2   1 1                           1 2 1             1       56
57 17 1     2                           1         1       1   1 1       1   1 1     1               1 1             1   1 1 57
58 11   2 1           1         1                   1   1   1                 1     1                               1       58
59 10       1         1       1 1                                   1             1 1             1   1                   1 59
60 14         1     1 1     2                               1             2       1 3         1 1                           60
61 12 1           1           1                             1       1           1 1   1 2         1             1           61
62 15   1               1     1 1 1 1           1       1 1   1       1             1                           1 1   1     62
63 11       1                           1                   1           1     1           1 1   1     1     1         1     63
64 12           1 1 1     1                   2 1             1           1 1     1                                   1     64
65 9       1                       1     1                           1       1   1   1                     1   1           65
66 13               2           1 1     1       1     1 1     1   1             1     1                               1     66
67 12                   1     1                 1 1   1       1     1   1 1                   1         1         1         67
68 15                     1       2   1   2 1             1 1     1             1               1 1               1     1   68
69 9                     1                             1   1           1                 2       1             1     1     69
70 15     2           2                   2       2   1         1           1       1       1                     1       1 70
71 6                     1                               1   1               1   1                               1         71
72 11                     1     1                   1         1     1   1     1   1 1       1         1                     72
73 11         1         1   1       1           1       1         1     1                   1           2                   73
74 10         2             1   1       1     1           1 1         1                             1                       74
75 5                                               1       1         1           1             1                           75
76 10         1       1     1   1     1                           1       1               1     1                       1   76
77 11       1   1     1     1   1                   1                           1       1                   1       1 1     77
78 14                                       1         2   1   1 1       1   1     1         1               1       1   1 1 78
79 8 1 1                                   1 1                                   1     1     1                   1         79
80 11 1                 1 1                         1             1                             1 2       1           1   1 80
81 9 1                     1       2         1             1         1                               1                 1   81
82 10         1         1     1       1                         1 1   1           1           1         1                   82
83 6     1                             1   1 1                                           1                     1           83
84 14         1               1       1 3 2       1                 1                                     1 1   1 1         84
85 18 1         2 1                         1             2   1   1           2           2       1     2   1   1           85
86 11 1             1   1 1               1 1 1             1                                 1 1     1                     86
87 5           1 1   1                                                                                     1 1             87
88 16             1       1       1 1                 1         1             1   1   1       2   1 1           1   1 1     88
89 5                       1           1 1                                         1 1                                     89
90 10 1               1       1                               1       1                     3             1   1             90
91 9     1         1                 1         1 1                   1                           1 1             1         91
92 12   1                         2                       1                   1       1           1 2     2   1             92
93 8             1     1     2                       1 1       1                           1                               93
94 8 1         1   1   1         1             1       1                           1                                       94
95 9 1                 1           1                   1                 1             1   1   1               1           95
96 5                       1                                 1                       1           1             1           96
97 11       1 1     1 1         1   1 1               1   1                                                   1           1 97
98 13       1 1     1           1       1   1       1                   1 1                               1       1   1 1   98
99 7 1         1     1                         1 1                                     1             1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
07
/
03
04
/
03
29
/
02
26
/
02
22
/
02
19
/
02
15
/
02
12
/
02
08
/
02
05
/
02
01
/
02
29
/
01
25
/
01
22
/
01
18
/
01
15
/
01
11
/
01
08
/
01
04
/
01
01
/
01
28
/
12
25
/
12
21
/
12
18
/
12
14
/
12
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
Ngày
/
Tháng