BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng
00 11   1           1 1             1 1                           1     1     1                   1               1   1     00
01 8     1   1             1           1               1                   1 1           1                                 01
02 9                   1   1 1                                         1 1 1                           1 1           1     02
03 12                   2   1           3       1           1                                     1 1 1         1           03
04 9         1                       1 1 1                           1         1 1       1           1                     04
05 10                         1     2             1           1 1     1     1             1               1                 05
06 4                                                                       1           1                 1           1     06
07 11               1 1                           1                 1 1   1               1             2   1             1 07
08 14   1                     1           2               1       1 1     1 1               2                   1     1 1   08
09 14       1       1                 1       1   1       1   1 1     1                     1         2 1               1   09
10 20 1 1 1 1     1           1   1                     1           1   1     1     2   1     1 1     1       1   1     1   10
11 7               1       1             1                                   1                             1   1         1 11
12 9           1                                   1 1           1       1 1     1         1           1                   12
13 5                               1                   1                   1           1                           1       13
14 14               1               2 1 1         1         1           1         1 1       1 1   1     1                   14
15 9                           1     1               1   1 1 1       1   1                                     1           15
16 12     1           1           1     1     1                                 1 1                 1   1     1   1 1       16
17 13           2         1         1         1             1       1       1   1               1   2               1       17
18 11 1                   1             1 1           1   1                         2 2                             1       18
19 13   1   1                     1         1 1 1 1         1                                 1               1   1 1     1 19
20 12         1               1     1               1         1 1 2               1 1   1                       1           20
21 9       1                         1         1   1     2           1   1     1                                           21
22 12     1     1         1                       1         1         1                 1       1   1             1     1 1 22
23 12 1     1     1                                 1         1           1   1                 1     1     1 1         1   23
24 11           1   1                   1   1 1               1                     1   1     1                   1       1 24
25 7             1 1 1       1   1                                             1                           1               25
26 5                               1               1 1                                                 1     1             26
27 12                     1 1   2                 1   1                                 1       1       1   1 1         1   27
28 21 1   1         1         1               1   1 1     1         1   1       2     1   1 1 1         1     2 1     1     28
29 9                     1                 1   1                   1       1                         1   1     1       1   29
30 7 1   1                       1       1         1                       1       1                                       30
31 4         1               1                                       1   1                                                 31
32 6           1         1                                                           1                 1 1           1     32
33 10         1   1     1   1           1   1   1   1                       1                               1               33
34 14     1 1     2     1           1   1   1             2                   1             1                   1       1   34
35 9   1   1       1                 1           1           1                           1       1             1           35
36 14             1             2         1     2                       1         1 1         1             1   1   2       36
37 9           1         1                             1       1         1                         1 1   1               1 37
38 8     1 1   1                 1                   1       1           1                 1                               38
39 9             1 1             1     1               1     1 1         1                       1                         39
40 12     1               2 1                           1   1   1                 1             1             1       1   1 40
41 16                 1       1       1   1 1 1 1 1       1   1         1     1                     1       1       1 1     41
42 10         1         1 1         2   1                         1                       1 1                         1     42
43 11                   1             1   1 1     1                 1     1       1                       1   1           1 43
44 11                                 1             1         2   1           1 1               1         1   1   1         44
45 9           1         1 1       1                       1     1                   1     1 1                             45
46 15                   1       1 1               1 1       1     1 1         1     2     1           1               1   1 46
47 8               1       1 1       1       1                             1 1                 1                           47
48 12           1   1 1           1   1         1               1 2 1             1                     1                   48
49 4           1                                                   1 1               1                                     49
50 12             1                     1     1                                   1 1 2           1 1       1       2       50
51 7                                           1     1             1 1                               1               2     51
52 11             1 1     1                   1         1             1     1     1             1   1             1         52
53 13           1       1                   1         1 1 1     1               1         1   1   1             1         1 53
54 18       1         2     1     1     1     1   1   2 1       1   1 1   1                                       1 1   1   54
55 13     1     2               1         1   1       1 1 1                           1             1             1     1   55
56 8 1     1 1 1             1       1                                                       1   1                         56
57 10             1                   1   1   1                 1       1     2                           1         1       57
58 10                                                   1 1 1             2 1           1         1                   1   1 58
59 13   2               1                 1 1           1 1       1 1         1         1       1 1                         59
60 11               1 1 1         1                   1             1           1     1 1     2                             60
61 9   1 1           1       2                           1             1           1           1                           61
62 15 1 2                           1 1             1   1                 1               1     1 1 1 1           1       1 62
63 4                   1     1                                               1                           1                 63
64 13         1                           1               1   1 1   1             1 1 1     1                   2 1         64
65 6 1                 1       1                                             1                       1     1               65
66 12         1                     1                         1       1               2           1 1     1       1     1 1 66
67 9 1                     1               1                         1                   1     1                 1 1   1   67
68 12 1               1   1           1         1                                           1       2   1   2 1             68
69 9   1 1   2             1 1                   1                                         1                             1 69
70 14             1         1   1   1               1                       2           2                   2       2   1   70
71 5 1                                   1 1         1                                     1                               71
72 7   1                         1 1                       1                               1     1                   1     72
73 12             1     1 2                                     1   1           1         1   1       1           1       1 73
74 14 1   1           1         2         1                   1 1               2             1   1       1     1           74
75 5         1                   1             1         1                                                           1     75
76 7                                                             1   1         1       1     1   1     1                   76
77 12                           1         1 1     1   1     1                 1   1     1     1   1                   1     77
78 11 1 2 1                   1 1     1         1                                                             1         2   78
79 16             2 1 1     1 1           1   1     1     1   1 1       1 1                                   1 1           79
80 10     1 1   1       1               1                   1           1                 1 1                         1     80
81 10   1         1                               1 1             1     1                     1       2         1           81
82 10               1           1       1     1     1             1             1         1     1       1                   82
83 7 1                                                     1         1     1                             1   1 1           83
84 12       1         1             1                                           1               1       1 3 2       1       84
85 11                   1 1                 1   1           1   1       1         2 1                         1             85
86 14           1           1   1               1 1 1 1                 1             1   1 1               1 1 1           86
87 8   1                       2 1                                 1             1 1   1                                   87
88 11         1             1                     1         1     1   1             1       1       1 1                 1   88
89 15 3 1 1   1             1               1       1   1   1   1                             1           1 1               89
90 12     1 1 1         1         1           1       1 1     1         1               1       1                           90
91 9 1                   1             1     1                             1         1                 1         1 1       91
92 9     1       1   2               1                 1                 1                         2                       92
93 13                 1   1       1         1           1       1 1                 1     1     2                       1 1 93
94 17       1     1 1       1 1 1         1     1             1   1     1         1   1   1         1             1       1 94
95 10       1 1         1                   2 1                         1                 1           1                   1 95
96 4         1                                       1     1                                 1                             96
97 17       1   1                 2         1   1   1 1         1             1 1     1 1         1   1 1               1   97
98 12       1 1     1                                               1 1       1 1     1           1       1   1       1     98
99 10   1   1         1                         1       1               1         1     1                         1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
05
/
08
01
/
08
29
/
07
25
/
07
22
/
07
18
/
07
15
/
07
11
/
07
08
/
07
04
/
07
01
/
07
27
/
06
24
/
06
20
/
06
17
/
06
13
/
06
10
/
06
06
/
06
03
/
06
30
/
05
27
/
05
23
/
05
20
/
05
16
/
05
13
/
05
09
/
05
06
/
05
02
/
05
29
/
04
25
/
04
28
/
03
25
/
03
21
/
03
18
/
03
14
/
03
11
/
03
Ngày
/
Tháng