BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9   1           1           1                   3           2                           1                               00
01 8         2     1   1                               1             1                                       1 1           01
02 10 1         1                         1 1     1                         1                 1         1   1             1 02
03 11       1   1       1     1             1     1                   1   1 1                       1                   1   03
04 16 1 1   1               1             1 1 1     2                 1                     1 1   1 1                 1   1 04
05 14     1               1                   1   1   1   1                     1                 1             2 1     2 1 05
06 11 1         1   1     1     1                           1       1     1                           1     1           1   06
07 12         2                 1 1 1   1         1             1   1   1     1                                           1 07
08 13   1             1 1       2                       1 1                         2   1         1   1               1     08
09 7       1     1                                   1     1                                               3               09
10 12 1                     1   1   1   1   1                         1       1       2 1 1                                 10
11 11 1 1         1   1           1   1           1         1   1                         1               1                 11
12 17                   1                   1 1 1 1                 2           1 1 1 1               2         1 1   1 1   12
13 16         1 1 1 1       1         1     2       1                 1 1                 1     1   1       1 1             13
14 12         1 1 1           1     2             1             1       1 1 1                                 1             14
15 15 1                     1   1   1   1       1 1         1 1           1   1       1           1           1 1           15
16 12                       1       1 1   1               1   1             1       1             1     1 1       1         16
17 10                     1           2                           1     1 2   1                       1             1       17
18 14           1   1             1   1       1           1         1   2 1       1     1 1       1                         18
19 8   1                 1         1 1                             1             1                       1     1           19
20 13           1     1         1     1 1                         1     2     1 1 1         1                   1           20
21 13       2       1     1 1           1     1                 2       1     1                         1 1                 21
22 11         1                 1     1                         1           1 1   1   1             1         1         1   22
23 20 1 1     1                 1         1     1     2     1               1 1   1       1         1   1     1 2 1     1   23
24 14   1           1     1   1           1   1     1     1         1 1               1           1     1         1         24
25 6                                                   1     1                 1 1                 1             1         25
26 10                               1     1 1     1       1 1                             1       1 1                   1   26
27 9   1                           1           1                     2           1         1                         1   1 27
28 11             1       1 1                       1         1   1               1         1                     1   1 1   28
29 8     2                 1       1                           1       1       1         1                                 29
30 14 1                 1 1             1 1 1                 1     1       1       1             1   1                   2 30
31 7               1                   1       1         1                     2       1                                   31
32 14 1                   2   1       3           1   1     1 1               1       1                           1         32
33 7     1                                   1                                   1             1           1       1 1     33
34 11   1                           1   1               1               1 1         1     1       1   1                   1 34
35 16 1           1     1                 1         1   1     1   1                   1 1           1     2     1 1   1     35
36 15         1               1                       1     1 1   1       1 1     1           1             1     1 2 1     36
37 9   1         1                       1   1                     1             1 1           1                 1         37
38 8                 1                               1   1         1               1         1   1               1         38
39 14   1   1       1 1   1             1 1   1 1                                           1   1     1 1             1     39
40 8 1                                               1       1         1     1             2 1                             40
41 9             1             1                       1                             1 1           2       1           1   41
42 7               1                 1                           1                           1     1   1         1         42
43 7   1 1   1                                                     1 1                         1               1           43
44 10                               1     1     1 1     1                               1   1 1         1     1             44
45 12       1 1 1 2         1   1 1                                           1           1                     2           45
46 7         1                                   2   1                           1             1     1                     46
47 6                       1             2 1 1                                                               1             47
48 11     1                       1                           1   1 1 1             2             1         2               48
49 8       2     1             1 1                       1                     1                             1             49
50 7           1               1               2                 1         2                                               50
51 11   1           2         1   2               1     1                                             1 1   1               51
52 8     1                         1                       1     2     1                       1                     1     52
53 18   1 1       1   1 1                   1       1   1   1       1     2         1       1         1             2   1   53
54 6                                                 1                             2       1           1                 1 54
55 7                             1             1           1               1   1         1                               1 55
56 16         1         1 1   2           1                       1   1 1     2         1         1       2               1 56
57 16         1   1 1   1           1 1     1         1   1   1       1 1 1     1     1                 1                   57
58 10         1           1 1                     1     1   1         1   1                                 1           1   58
59 2               1                                                                                         1             59
60 7                 1     1                           1                                       1 1           1           1 60
61 9     1                         1           1         1   2                                     1   1         1         61
62 9     1 1   1             2                       1           1                           1                 1           62
63 15 1         1     1       1     1         1             1             1     1       2     1 1             1       1     63
64 8           1                           2                       1       1 1 1                               1           64
65 10 1   1             1                     1   1           1   1                           1     1 1                     65
66 8           1                     1       1   1       1                 1               1                           1   66
67 8       1         1 1         1     1                                           1             1                 1       67
68 11       1     1       2                     1   1                             1     1       1             1       1     68
69 12     1     1                       1                                   2     1       2             1 1 1   1           69
70 9       1       1 1 1   1 1                                 1       1             1                                     70
71 11       1                     1         1   1                 1                     1 1   1       1                 1 1 71
72 8                                 1                   1     2     1                       1         1     1             72
73 5                                                                                       1 1           2         1       73
74 6                 1     1 1                               1 1                                         1                 74
75 10                     1                 1                   1 1       1           1     1   1         1 1               75
76 11             1           1 1       1             1 1                                 1         1               2   1   76
77 17 1       1 1       1       1       1   1 1 1           1       1 1               1   1 1           1           1       77
78 13 1       1   1 1         1 1               1                 1 1           1   1           1                     1     78
79 12       1           1 1   1   2             1   1                             1         1 1                         1   79
80 11           1   1                     1                 1                   1   1   1       1   1   1             1     80
81 5             1                         1       1       1                                                             1 81
82 8                 2                       1         1     1       1             1                               1       82
83 10     1                                                               1 1   1       1   1   2   1 1                     83
84 15 1   1 1           1   1           1             2       1     1                         2     1                   1 1 84
85 16 1   1           2                             2   1 1               1         1   1             1 1 1   1       1     85
86 13                 1 1     1       1   1     1                           1 1         1               1   1   1         1 86
87 12 1 1             1                               1 1                   1   1             1 1                   1 1   1 87
88 17     1   1 1           1             1   1     1   1   1       1         1 1     1 1                   1       1 1     88
89 5                                             1                                   1   1       2                         89
90 12   1               1         1 1               1 1                 1         1   1 1         1                 1       90
91 11       1               1       1           1         1     2                 1                   1   1       1         91
92 9   1               1                               1     1               1       1                             1 1 1   92
93 11                         1   1     2                             1   1     1           1         1   1       1         93
94 9                                 1                                       1       1   1     1           1 1 1   1       94
95 13     1                             2     2           3     1 1                                       1       1 1       95
96 5     1               1 1   1                                                                         1                 96
97 9   1           1             2       1                 1           1                           1 1                     97
98 12       1   1 1   1                             1 1 1         1   1                   1   1                           1 98
99 6                             1                             1                               1             2   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
12
07
/
12
04
/
12
30
/
11
27
/
11
23
/
11
20
/
11
16
/
11
13
/
11
09
/
11
06
/
11
02
/
11
30
/
10
26
/
10
23
/
10
19
/
10
16
/
10
12
/
10
09
/
10
05
/
10
02
/
10
28
/
09
25
/
09
21
/
09
18
/
09
14
/
09
11
/
09
07
/
09
04
/
09
31
/
08
28
/
08
24
/
08
21
/
08
17
/
08
14
/
08
10
/
08
07
/
08
03
/
08
31
/
07
27
/
07
24
/
07
20
/
07
17
/
07
13
/
07
10
/
07
06
/
07
03
/
07
29
/
06
26
/
06
22
/
06
19
/
06
15
/
06
12
/
06
08
/
06
05
/
06
01
/
06
29
/
05
25
/
05
22
/
05
Ngày
/
Tháng