BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/08/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng
00 9                     1 1   1                                                   1       1         1   1       1     1   00
01 14     1           2             1     1 1       1     1     1       1                                   1 1     1   1   01
02 11       1 1               1 2       1                                         1   1                 1 1     1           02
03 19           2       1       1 1 1   1 1         1 2 1             1       1         1         1         1   1   1       03
04 11 1   1 1                                             1       1 1 1 1                           1           1         1 04
05 12 1 1     1         1       1       1           1                       1               1                 1 1 1         05
06 12   1           1     1       1                                 1                         1   1 1   1     1 1     1     06
07 11               1               1   1 1         2   1               1           1               1                 1     07
08 10         1                     1           1   1           2 1                       1       2                         08
09 11         1     1       1         1       1     2                   1               1               1             1     09
10 14   1 1       1           1               2 2 1                         1           1 1     1                 1         10
11 8                       3       2                                                 1               1             1       11
12 10 2     1   1                                       1   1               1                           2                 1 12
13 9     1       1     1     1               1   1               1         1                         1                     13
14 12                       1     1 1 1                       1     1                         1     1       1 1   2         14
15 8       1                 1 1                             1         1         1                 1 1                     15
16 12     1         1 1                   1             1     1                   1                   2   1     1 1         16
17 12     1       2         1         2                     1                 1 1 1                     2                   17
18 18   1   1   1         1   1                   1 1     1     2               1           3             1 1 1       1     18
19 15       1     1     1                       1 1           1 1                   1   1   1 1       1   1       1       1 19
20 10       1   1                   1   1   1   1     2                   1                     1                           20
21 7             1                                                               1 1   2       1                       1   21
22 8     1 1     2                           1           1   1                         1                                   22
23 9       1   1         1               1         1 1     1             1   1                                             23
24 7                 2                   1             1   1             1                                         1       24
25 7                                                 1                   1               1             1           1 1   1 25
26 9     1 2           1                           2 1 1                                 1                                 26
27 9                               1 1                         1             1                     1     1             2 1 27
28 14     1       1           2           1       1             1                 2 1               1 1 1               1   28
29 12                   1 1   1     1     1     1     1   1   1                                                 1 1 1       29
30 8 2                                       1                       2   1                       1               1         30
31 13 1                           1                       1   1       1   1 1     1           1   2     1                 1 31
32 15       1     1 1 1                             1           1 1             1     1   1               3       1       1 32
33 8         1       1         1                                   1       2                         1             1       33
34 5           1 1                                                       1     1                     1                     34
35 13                     2               1 1                           2   1     1     1     1 1     1       1             35
36 10   2       1                       1   2         1                           1             1                         1 36
37 6               1 1       1                       1                                       1 1                           37
38 6           1                 1               1                 1                 1                                 1   38
39 8 1                                                                   1   1       1   1       1         1         1     39
40 9                             1         1   1                 1                         1 1     2                   1   40
41 8         1     1                     1               1       1           1         1       1                           41
42 12       1             1   1 1           2             1             1         1               1             2           42
43 10                             3           1 1 1                 1       1 1                       1                     43
44 10         1                               1         3   1         1                 1                 1           1     44
45 14               1   1   2 1 1   1 1 1               1                           1 1                   1             1   45
46 8 1                   1   1     1                         1                 1       1                   1               46
47 9         2 1                         1       2         1 1                                                         1   47
48 14 1               1           1 1   1             1                   1 1                     1   1 1 1 1     1         48
49 13   1                     1             1   1     1   1   1   1             2         1 1                       1       49
50 5       1                                 1                         1                     1       1                     50
51 10   1   1       1                       1                             1         1           1 1   1                 1   51
52 13                   1         1       1 1     1 1   1                                   1   1   1 1 1               1   52
53 10           1           1         1       1               1           1 1         1           1                       1 53
54 12                   1                             2 1   1           1 1       1     1       1 1     1                   54
55 18 1         1     1           1 1   1 1 1   1         1   1 1 1                   1         1   1                   1 1 55
56 12   1                               1         1       1 2     1           1 1 1                             1         1 56
57 11                 1           2                     1         2 1         2       1             1                       57
58 9               1   1             1       1           1     1         1                             1     1             58
59 11   1           1                       1                       2         1     1                       1       2   1   59
60 6                                       1                 1           2                                             1 1 60
61 7 1         1                     1                                               1       1           1     1           61
62 9   1               1                                           1   2     1                                 1 2         62
63 9               1   1                               1               1     1           1       1               1   1     63
64 11         1 1     1   2   1       1                   1           1       1     1                                       64
65 13 1                 1     1 1       1             1       1             1   1 1       1   1 1                           65
66 6             1 1                     1             1                   1 1                                             66
67 14 1           1     1         1 1   1       1 1     1           1   1               1     1               1             67
68 13 1           1 1 1             1   1 1   1                 1         1                 1                       1     1 68
69 14     1       1     1             1         1         1     2               1 1     1   1   1           1               69
70 7   1                       1                         1 1                   1           1                   1           70
71 14     1             1     1       1             1 2                     2   1 1                     1   1       1       71
72 9     1               1                       1                   1             1         2                       1 1   72
73 7               1                         1   1             1                                         2 1               73
74 13     1   1             1               1                     1   1 1 1 1       1           1           1   1           74
75 13 1   1     1         1 1           1         1               2         1 1                 1             1             75
76 10         1             1         2       1   1                                     1                       1 1   1     76
77 13 1               1         1               2           1       1   1   1   1                                   2 1     77
78 12       1     1   1                                 1           2 1         1     1   1                 1   1           78
79 13   1 1               2                                 1                         1   1           1           1 2 1   1 79
80 8                         1                 1               2 1                         1             1           1     80
81 6               1           1               1                     1   1                     1                           81
82 11   1                 1         1           1                   1         1           2 1                       1 1     82
83 11         1     1   1                           1                               1 1     1   1 1             1         1 83
84 12           1                     1                 1     1       1       1           1             1       1 1   1 1   84
85 10   1     1               1 1                                                             1       1   1 1 1           1 85
86 8           1           1         1                                           1         2       1         1             86
87 7   1     2                   1                                                     1     2                             87
88 14 1 1 1                     1           1 1           1         1 1 1       1     1         1   1                       88
89 9       1   1   1               1   1         1                                                 1       2               89
90 9                   1               1     1           1   1       1             1             1           1             90
91 7                     1       1       1                 2     1                   1                                     91
92 8                                           1   1                                   1           1   1     1       1   1 92
93 18       1         1   1     2                   1 1     1 1   1   1           1 2     1 1                 1     1       93
94 14   1 1   1   1                           2             1     1                 1               1   1 1   1   1         94
95 11                       1         1 1         1         1 1                     1 1   1         1                     1 95
96 9                 1                 1 2                         1                 1                               2 1   96
97 18                 1         1     1     1             1     1     1 1       2   1   1 1   1   1         2 1             97
98 10         1   1         1               1               1         2         1             1               1             98
99 9     1                 2     1                                 1                 1   1       1           1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
08
13
/
08
10
/
08
06
/
08
03
/
08
30
/
07
27
/
07
23
/
07
20
/
07
16
/
07
13
/
07
09
/
07
06
/
07
02
/
07
29
/
06
25
/
06
22
/
06
18
/
06
15
/
06
11
/
06
08
/
06
04
/
06
01
/
06
28
/
05
25
/
05
21
/
05
18
/
05
14
/
05
11
/
05
07
/
05
04
/
05
30
/
04
27
/
04
23
/
04
20
/
04
16
/
04
13
/
04
09
/
04
06
/
04
02
/
04
30
/
03
26
/
03
23
/
03
19
/
03
16
/
03
12
/
03
09
/
03
05
/
03
02
/
03
26
/
02
23
/
02
19
/
02
16
/
02
12
/
02
09
/
02
05
/
02
02
/
02
29
/
01
26
/
01
Ngày
/
Tháng