BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/05/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng
00 15 1     1                         2                   1   1     1   1   2               1         1 1       1       1   00
01 11               1   1     1 1             1                 1                     1                 1 1   1     1       01
02 10     1 1                               1 1 2                           1   1                   1 1                     02
03 6                                       3                       1                                   1 1                 03
04 11       1     2             1 2                     1               1 1                   1                     1       04
05 13       1   1                             1 1                       1 1     2 1   1                   2 1               05
06 11                     1   1     2     1 1         1 1         2                                                     1   06
07 17   2     1   1 1                   2 1 1     1 1   1     1                                 1                 1       2 07
08 13   1       1     1   1                   2     1       1 1 1     1           1                 1                       08
09 19       1         2     2     1 1           1   1 1       1 1     1           1 1         1   1       1 1               09
10 8                       1     1   1   1   1             1         1             1                                       10
11 3           1             1                                                                 1                           11
12 6                                                                                 1 1               1   1       2       12
13 12   1         1       1     1                                             2   2     1       1 1         1               13
14 6   1                                         1         1                       2                                   1   14
15 16 1               1     2   2                         1 1 1         1         1                     1 1     1     1   1 15
16 13 1     1                   2   1 1       1                                   1   1             1       1   1         1 16
17 12               1 1 1 1                     1 1 1           1           1 1                       1 1                   17
18 5     1                                   1   1   1                     1                                               18
19 6       1                           1 1                     1                       1                             1     19
20 14 1   1   1   1     3               1         1         1                               1 1   1                 1       20
21 7         1                                       1             1           1     1                   1         1       21
22 10     1                   1       2 1 1           1   1                                                   1           1 22
23 14                   1 1   1       1 1             1 1 2 1         1       1       1                                   1 23
24 18                     2     1       1       2               1   1 1       1 2   1   1             1 1             1 1   24
25 12 1                                 2   1           2 1                           1   1         1 1         1           25
26 13     1                                       1                   1 2           1     1 1           1     1 1     2     26
27 7 1   1         1           1         1                                                   1                         1   27
28 11           1             2                               1             1             2                 1 1   1       1 28
29 6   1 1           1                 1                     1           1                                                 29
30 14       2         1       1                 1 1       1               1           1     1 1     1     1     1           30
31 16     1 1 1 1                   1               1                 2     1   1 1     1         1 1             1   1     31
32 8         1       1     1                                           1                                     1   1   1   1 32
33 11           2   1       1       1                 1 1                 1             1   1                       1       33
34 8       1 1           1         1                           1             1         1                                 1 34
35 11           1     1       1             2                     1           1         1               1     1   1         35
36 8     1                                         1 2   1               1               1 1                               36
37 8               1                           1               1               1 1                         1           1 1 37
38 4                     1           1             1                                           1                           38
39 11   1       1   1                                   1                   1       1       1 1                 1       2   39
40 15       1 1   1     1   1 1                                 1 1             1       1     1         1     1   2         40
41 6 1               1                   1                                             1         1             1           41
42 10         1                     1         1                         1           1 1       1 1           1   1           42
43 9           1                             1       1       1     1       1                 1 1             1             43
44 9                       1   1       1               1   1                                         1 1             1 1   44
45 12 1         1         1                       1   1   1   2             1             1                       1 1       45
46 5   1                         1     1                                                                     1       1     46
47 13   1                       1 1                     1   1     2 1   1       1           1           1           1       47
48 10             1 1                 1   1   1       1   1       1                 1                 1                     48
49 10               1         1       1 1                   1                         1   1             2               1   49
50 13                             1               3               1             1   1       2       2     1             1   50
51 9         1         1     1       1     1                 1             1                   1               1           51
52 11     2                   1           1             2     1                     1               1 1     1               52
53 9   1 1       1             1       1 1                                   1         1                         1         53
54 14     1           1 1                           1   1       1     1   1               1     2     1               2     54
55 13   1   1   1                     1   1         1     1           1           1 1   1         1         1               55
56 9             1     1 1                             1             1                     1         1             1 1     56
57 10   1 1       1                                 1               1   1             1         1     1     1               57
58 7   1                   1               1       1                                         1           1   1             58
59 12               1   1   1     1 1 1                             1                         2       1       1           1 59
60 9   1                                                       1   1           1 1     1 1     1 1                         60
61 13 1     1           1         1                                       1       1   2 1     1     1               1   1   61
62 11 1     1 1     1                               1               1     1           1       1 1   1                       62
63 13                     1                   1         1         1     3                       1   1   1 1     1 1         63
64 7                   1 1                 1 1           1                                 1     1                         64
65 17                         1   1     1               1   1   1     2                 1   1     2   1     1       2     1 65
66 8     1               1                         1               1 1     1             1                             1   66
67 11     1       1 1       1                   1     1                             1     1     1   1   1                   67
68 7     1             1                                         1 1     1               1                       1         68
69 5         1                                 1         1                   1                                           1 69
70 12 1             1                     1       1   1         1     1   1 1     1                                   1   1 70
71 6 1       1 1                         1                         1                     1                                 71
72 13 1                       2       1   1           1                           1 1           1     1         1 2         72
73 11 1       1                     2   1                 1 1   1                                         2               1 73
74 14                           2           1 1   1                         1                   1         1 2 1     1   1 1 74
75 13 1 1                         1 1     1       1     1         1     1 1       1 1 1                                     75
76 7                   1         2                                 1   1                             1               1     76
77 12               1                 1     1       1       1     1     1             1       1   1   1             1       77
78 13       2         1     1     1                           1 1         2                   1           1 1           1   78
79 13               1 2 1 1                     2   1       1                   1     1                       2             79
80 10                   1       1 1           1 1 1               1         1       1           1                           80
81 10             1                             1   1     1 1 1               1   1             1   1                       81
82 7           1                                                             1         1   1     1 1               1       82
83 7 1         1 1                       1                         1                                         1         1   83
84 12       1   1           1 1   1 1                                 1     1                           1   1   1     1     84
85 10         1       1   1     1           1   1             1                                   1           1 1           85
86 10     1                 1               2                   1           1 3                         1                   86
87 9           1 1                       1               1 1     1                         1 1     1                       87
88 10   1         1                 1   1 1               1 1                               1                         2     88
89 5                                             1 1         1               1         1                                   89
90 14 1 1                           1           1     1   1 1                 1 2                   1     1     2           90
91 16           1 1 1   1   1 1               1         1       1     1       1           1 2 1                 1           91
92 10                                 1                       1           1     1       1 1       2         1           1   92
93 13 1       1     1 1           1 2                               1                             1       1   1           2 93
94 8                 1                                           1         1     1       1         1             1   1     94
95 14             1       1 2           1     1               1   1 1               1             1   1   1         1       95
96 6         1     1                         1   1                     1       1                                           96
97 14   1             1   1                         1 1           1     1 2     1     1               1       1   1         97
98 13         1                   1 1           1     1         1 1                 1             1               2 1   1   98
99 19         1   1             2     2     1     1         1       1 1   1   1   1       2                 1   1 1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
05
18
/
05
15
/
05
11
/
05
08
/
05
04
/
05
01
/
05
27
/
04
24
/
04
20
/
04
17
/
04
13
/
04
10
/
04
06
/
04
03
/
04
30
/
03
27
/
03
23
/
03
20
/
03
16
/
03
13
/
03
09
/
03
06
/
03
02
/
03
28
/
02
24
/
02
21
/
02
17
/
02
14
/
02
10
/
02
07
/
02
03
/
02
31
/
01
27
/
01
24
/
01
20
/
01
17
/
01
13
/
01
10
/
01
06
/
01
03
/
01
30
/
12
27
/
12
23
/
12
20
/
12
16
/
12
13
/
12
09
/
12
06
/
12
02
/
12
29
/
11
25
/
11
22
/
11
18
/
11
15
/
11
11
/
11
08
/
11
04
/
11
01
/
11
Ngày
/
Tháng