BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 27/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng
00 11     1 1       1             1               1 1                           1           1 1             1 1             00
01 14         1       1 1         1 1 1     1 1                         1   1     1   1             1           1           01
02 12 1 1 2       1           1                             1       1   1                       1   1 1                     02
03 14       1     1         1 1                   2             1                               2   1           3       1   03
04 14         1   1         1             1           1 1     2       1   1           1                       1 1 1         04
05 9         1 1                                                     1 1 1                           1     2             1 05
06 4                 1           1     1                 1                                                                 06
07 8   1                             1           1             1 1                         1 1                           1 07
08 11           1   1   1     3         1                                       1                     1           2         08
09 11                                   1 1   1                     2       1       1       1                 1       1   1 09
10 15       1               1   1 1     1                           1 2       1 1 1 1     1           1   1                 10
11 7                                             1     1         1 1                       1       1             1         11
12 9 1     1         1             1     1                             2 1             1                                   12
13 8 1 1             2                                     2   1                                           1               13
14 17       1       1       2   3       1 1 1                         1                     1               2 1 1         1 14
15 14     1     1             1           1     1 1       1   2 1   1 1                                 1     1             15
16 11     1           1 1   1             1   1                                   1           1           1     1     1     16
17 10               1             1           1             1             1             2         1         1         1     17
18 13 1                 1                   2     1   1         1   1     1   1                   1             1 1         18
19 11               1         1         1       1                               1   1                     1         1 1 1 1 19
20 8   1               1           1                     1   1                       1               1     1               20
21 8             1             1   1                     1             1           1                         1         1   21
22 8     1             1         1                 1                             1     1         1                       1 22
23 10                   1 1                 2         1 1     1               1     1     1                                 23
24 10                   1     2       1 1                                               1   1                   1   1 1     24
25 8           1                     2                                                   1 1 1       1   1                 25
26 8       1                     1                 1 1   1 1   1                                           1               26
27 16     1     1   1   1   1       1                 1 1   1       1       1                     1 1   2                 1 27
28 14                   1 1   1 1   1               1     1 1                 1   1         1         1               1   1 28
29 11               1 1     1           1   1                 1 1 1                               1                 1   1   29
30 10                     1           2         1         1 1                 1   1                       1       1         30
31 9                                   2         2   1       1             1         1               1                     31
32 5                                   1           1             1                     1         1                         32
33 15         1 1           1 1               1 1 1         1                         1   1     1   1           1   1   1   33
34 19 1   1 1                         1 1     1         1       2 1         1     1 1     2     1           1   1   1       34
35 11 1                               1               1     1       1     1     1   1       1                 1           1 35
36 19 1           1       1 1                     2   2 1 1   1 1       1                 1             2         1     2   36
37 11     1   1   1       1   1                 1     1     1           1               1         1                         37
38 10                   1                 1               1       1   1     1     1 1   1                 1                 38
39 5                                     1                                               1 1             1     1           39
40 14         1   2   1     1       1       1 1                       1     1     1               2 1                       40
41 11   1                     1                         1                                     1       1       1   1 1 1 1 1 41
42 14     1 1   1 1           1                   1     1 1                           1         1 1         2   1           42
43 12   1       1           1                       1     1 1 1                                 1             1   1 1     1 43
44 7                                                     1 2   2           1                                 1             44
45 9     2   1 1                                                     1                 1         1 1       1               45
46 10 2                   1     1                             1             1                   1       1 1               1 46
47 8                   1         1           1                                             1       1 1       1       1     47
48 12   1 1   1           2                 1                                           1   1 1           1   1         1   48
49 4                   1   1                                         1                 1                                   49
50 8             1 1     1                 1   1                                         1                     1     1     50
51 9   1       1   1             1 1     1     1                     1                                                 1   51
52 11           1   1 1     1                       2   1                                 1 1     1                   1     52
53 8 1 2                                                       1           1           1       1                   1       53
54 14 1                         2       1         1                   1             1         2     1     1     1     1   1 54
55 10 1   1         1                           1                                 1     2               1         1   1     55
56 9                   1                     1   1                           1     1 1 1             1       1             56
57 6                           1                                         1               1                   1   1   1     57
58 9 1 1   1   1               1 1             1         1               1                                                 58
59 11                     1 1           1 1   1     1                           2               1                 1 1       59
60 6 1           1                                                                         1 1 1         1                 60
61 9                     1                 1             1             1       1 1           1       2                     61
62 15     1 1               2   1 1                     1             1   1 1 1 2                           1 1             62
63 11               1           1   1       2             1         1 1 1                       1     1                     63
64 12           1   1             1 1         2 1   1   1     1                       1                           1         64
65 8         1                   1         1                       2         1                 1       1                   65
66 11           1     1   1       1       1 1           1   1         1               1                     1               66
67 11       1     1         1                                   2 1 2         1                     1               1       67
68 14   1   1                         2               1 1     1   1       1   1               1   1           1         1   68
69 17                           1 1     1 2     1   1 1 1         1             1 1   2             1 1                   1 69
70 10                 1   1     1             1                   1   1                   1         1   1   1               70
71 7   1                             1               1           1           1                                   1 1       71
72 13         1   1   1               2                 1     1   2       1     1                         1 1               72
73 8               1                         1 1                   1                     1     1 2                         73
74 10                                       1   1       1                 1   1   1           1         2         1         74
75 10             1 1   1             1           1   1               1               1                   1             1   75
76 5 1                                           1         1 1 1                                                           76
77 9         1 1         1     1   1                                                                   1         1 1     1 77
78 17   2         1           1   1       1           1 1                 1   1 2 1                   1 1     1         1   78
79 13         1           1         1     1         1                                     2 1 1     1 1           1   1     79
80 12                 2             1         1                           2 1     1 1   1       1               1           80
81 7         1           1         1                 1                         1         1                               1 81
82 8       1       1     1                         1                                       1           1       1     1     82
83 8         1         1     1                 1         2   1               1                                             83
84 8   1   1                     1       1   1                                     1         1             1               84
85 8 1 1                                                   1     1                             1 1                 1   1   85
86 12                           1   1           1   1         1         2               1           1   1               1 1 86
87 9                 1         1     1       1                         1       1                       2 1                 87
88 10     1           1                                 1 1           1 1 1           1             1                     1 88
89 18       1         1             1       1   1 1             1   1   2     3 1 1   1             1               1       89
90 9                                       1       1                   1         1 1 1         1         1           1     90
91 8     1   1                           1                       1           1                   1             1     1     91
92 11     1   1           1                                 1       1       1     1       1   2               1             92
93 13 1       1       1       1   1                 1 1             1   1                     1   1       1         1       93
94 15   1   2   1   1                                         1 1                   1     1 1       1 1 1         1     1   94
95 10                                 1   1     1   1                               1 1         1                   2 1     95
96 8       1 1   2                 1               1             1                   1                                     96
97 17 1         1 1 1   2     1               1 1                 1         1       1   1                 2         1   1   97
98 10                               1 1 2                         1       1 1       1 1     1                               98
99 11           1                       1             1                   1 3   1   1         1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
27
/
02
24
/
02
20
/
02
17
/
02
13
/
02
10
/
02
06
/
02
03
/
02
30
/
01
27
/
01
23
/
01
20
/
01
16
/
01
13
/
01
09
/
01
06
/
01
02
/
01
30
/
12
26
/
12
23
/
12
19
/
12
16
/
12
12
/
12
09
/
12
05
/
12
02
/
12
28
/
11
25
/
11
21
/
11
18
/
11
14
/
11
11
/
11
07
/
11
04
/
11
31
/
10
28
/
10
24
/
10
21
/
10
17
/
10
14
/
10
10
/
10
07
/
10
03
/
10
30
/
09
26
/
09
23
/
09
19
/
09
16
/
09
12
/
09
09
/
09
05
/
09
02
/
09
29
/
08
26
/
08
22
/
08
19
/
08
15
/
08
12
/
08
08
/
08
Ngày
/
Tháng