BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/10/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng
00 5                         1                       1       1         1                                             1     00
01 7                   1   1                 2                                     1                             1     1   01
02 14   1 1       1       1         1 1   2                   1 1     2             1                               1       02
03 11         1     1               1         1     1       1 2                               1           1               1 03
04 12     1               2     2               1                                 2 1 1                       1           1 04
05 6                 1   1       1                                         1                       1         1             05
06 9         1   2           1         1     1         1                     1                                   1         06
07 9     1   1 2                 1   1                   2                             1                                   07
08 8 1                           1               1                 1 1                   1       2                         08
09 15                 1           1 1 1     1   1           1             1   1             1   1     1   1     1   1       09
10 8         1       1   1           1               1                 1     1         1                                   10
11 8                   1                       1         1         1                 1   1                     1 1         11
12 11 1         1         1     1     1             1           1     1         1                                 1     1   12
13 18 1   1 1 2   2                             1       1                   2   2 1       1     1             1       1     13
14 7                   1                 1               1 1             1                         1               1       14
15 11     1               1                   1   1     1       1 1 1                                 1         1 1         15
16 14                               1 1   2           1       1     1     1   1   1 1     1               2                 16
17 7           1               1                       1   1                 1                   1                     1   17
18 12 1               1                                       1       2   1                     1 1 1 1   1 1               18
19 10                 1 1           1                     1                           1 2       1     1                 1   19
20 15           1               1               2       1   1   1   1             1 2   1     1                   1 1       20
21 19         2       1                             1 2 1     1 1 1 1   1               2     1 1       1       1         1 21
22 13     1         1     1 1                           1 1                       1   2     1     1           1   1         22
23 13       1   1             1           1   1 1     1             1         1       1       1   1   1                     23
24 12 1                     1                 1     1                         1             1         2     1         2 1   24
25 7     1                             1       1   1       1   1                                                 1         25
26 6   1                                                 1   1   1     1                   1                               26
27 6                           1                       1             1                     1   1           1               27
28 11             1           1                       1       1       1   1         1 1     1     1                       1 28
29 4           1                   1   1     1                                                                             29
30 19       1       1                 1 2 2         1     2                             1 1     1       1 1 1 1   1   1     30
31 11   1                                 1     2           1             1 1                 1           2     1           31
32 15   1       1             1 1   1   1         2   1         1       1   1                 1             1       1       32
33 17   1           1             1 1           1       2         1     1           1 1   1         1 1 1   1     1         33
34 7                                   1       1 1           1                     1                       1     1         34
35 6                             1 1   1               1               1                                         1         35
36 10 1     1                                     1 1         1           1 1   1 1                           1             36
37 11 1 2       1       1   1                                   1 1   1         1                                     1     37
38 6                                                           1 1   1                   1         1               1       38
39 11 1                   2 1             1     1 1         2                                                 1         1   39
40 14             1 1       2     1                         1           1                 2 1   1   1       1             1 40
41 12                         1 1                     1 1   1     1       1       1     1 1             1           1       41
42 6                         1                       1     1                               1                     1   1     42
43 11 1             1     2                       1                       1         1 1   1           1               1     43
44 12       1 1         1       1                     1 1             1               1           1     1 1           1     44
45 10                 1     1 1     2                                   1       1   1                 1             1       45
46 7                                                     1 1         1       1             1                   1         1 46
47 9   2     1   1 1                                             1                                 2         1             47
48 8       1       1           1                     1       1                 1               1     1                     48
49 7                 1     1     1                 1                     1   1                           1                 49
50 12   1                           1 1           1                         1     1     1     1   1 1   1       1           50
51 11     1       1             1       1   1       1           1   1                             1       1             1   51
52 9             1     1 1   1       1                       2             1   1                                           52
53 7               1       1           1                           1                   1   1                       1       53
54 15   1 1 1 1 1     1                   1 1 1               1   1     1     1             1                             1 54
55 12       1   2         1       1       1                       1           1     1   1   1               1               55
56 9                   1     1               1     1                 1                           1       1           1   1 56
57 7   1     1                                         1       1                 1               1                   1     57
58 15       1   1     1 2 1 1 1                                 1 1                   1 1       1           1         1     58
59 11     1         1                                 1             2           1             2               1 1     1     59
60 9     1                 1   1 1   1     1         1                       1                       1                     60
61 8               1                           1                           1                   1 1   1   1           1     61
62 13               1 1   1 1 1               1         1                         1     2               1             1 1   62
63 15   2 1   1                   1       1     1                           1   1             1 1               1       1 2 63
64 9             1                         1     2                 1     1   1         1     1                             64
65 15   1 1 1       1 1                   1   1           1           1 2                     1             1 1 1           65
66 14           1     2                                             3     1   1       2       1 1       1     1             66
67 14 2         1           1 1               1       1                     1     1       1         1       1   1       1   67
68 8       2       1         1             1       1                             1                     1                   68
69 12     1             1           1 1 1 1     2 1                   1                           1       1                 69
70 12       1                 1       1 1         1                           1         1 2                             1 2 70
71 6             1               1                 1                       1                 1                       1     71
72 12       1   1                                               1   1   1 1 1         1       1             1       1   1   72
73 11               1 1                     1           1         2             1         1 2       1                       73
74 11 1           1   1             1 1       1           1   1                                   1     1         1         74
75 9                                                               1 1 1                 1 1       1   1           1   1   75
76 11         1   1                 1                     1     1         1 1       1         1     1                     1 76
77 8   1                     1             1                             1                           1             1 1 1   77
78 12 1             1   1     1         1 1                                     1         1     1   1             1 1       78
79 12 1           1             1   1         1           1 1             1         1       1       1 1                     79
80 12     1   1   1     1   1                           1         1 1     1       1             1           1               80
81 11 1           1         1       1   1                                     1   1     1                         1 1     1 81
82 9                   1   1               3                               1     1 1           1                           82
83 11 1         1               1                 1                         1 1       1       1     1   1                 1 83
84 6   1                                         1       2                                       1                 1       84
85 11 1     1     1       1             1 1                   2 2                                           1               85
86 17     1 1                         1 3         1 2 1 1               1 1                     1         1   1         1   86
87 8               1           1           2                                   1             1               1     1       87
88 13 1   1 1 1                     1     1   1   1                                 1               1   1     1 1           88
89 9                                 2             1           1       1             1     1               1           1   89
90 13                       1 1   1               1         1     1                               1   1 2     1   1       1 90
91 10                           2           1                   1               1 1               1       1     1       1   91
92 8       1           1 1       1                                     1       1         1                 1               92
93 13     1             1         1         2                         1     1   1     1                 1   1 2             93
94 10         1                   1           1     1 2   1                   1                       1         1           94
95 10         1     1 1                             1     1       1     1             1                         1   1       95
96 13           1       2       1 1   1                           1                                 1 1   1     1   1     1 96
97 14   1                         1   1       1             2         1         1                       2 1     1     1   1 97
98 8                                       1       1       1               1   1   2       1                               98
99 10                 1                     1   1                 1               1             1             1 1 1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
Ngày
/
Tháng