BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11             1                                 1     1               1         1 2 1         1               1     1   00
01 6               1                                             1           1   1     1                           1       01
02 6 1             1       1           1                                     1 1                                           02
03 11                   1         1                     1         1   2   1       1                             1     2     03
04 11   2   1                 2                     1                             1 2               1           1           04
05 5                     1 1                             1         1                               1                       05
06 11           1     1 1                     1                 1 1         1                   1                     1 1 1 06
07 9                           1       1         1       1   1   1       1                 1                             1 07
08 8     1 1               1                                 1               1             1                   1         1 08
09 12                     1                 3               1                           1         1 1 1 2     1             09
10 8       1       1                     1       1             1                     1       1     1                       10
11 12               1 1       1 1 1                   1               1   1         1     1   1   1                         11
12 8                                                           1 1     1     1                     1 1 1   1               12
13 17 1       1 1         1               1 1   1 1                           2 1   1         1         1     1       2     13
14 14               1               1         1       1     1 1   1     1     1         1     1                 1       2   14
15 12 1 1                       1           1     1           1                         1   1   1             2 1           15
16 16     1 1     1                 1   1       1           1       1         1 1       2   1       1         1   1         16
17 4                                                                 1 1       1                                   1       17
18 9 1 1 1   1     1   1                                                       1         1                       1         18
19 10 1   1 1   1       1         1                       1           1 1                                               1   19
20 12     1           1           1     1           2       1       1                 1                     1 1           1 20
21 8         1     1                                               1             1             1           1     1       1 21
22 8   1           1               1         1                                               1           1     1         1 22
23 9                     1       1           1         1         1               1   1     1                             1 23
24 6           1                 1                                               1           1   1 1                       24
25 6   2                                               1                         1       1                           1     25
26 12     1 1     2                       1         1               1     1         1 1   1                           1     26
27 11         1           1 1         1             1                   3                   2                         1     27
28 7               1           1               1       1       1     1                   1                                 28
29 6                           1                               1 1       1                   1           1                 29
30 13 1   2 1   1   1       1                         1           2                                           1 1     1     30
31 24         1   1 1 1       1   1 1 2 1 1             1       1         1 1       2   1   1 1         1 1   2             31
32 18   1     1   1 1       2   1         2     1                                     1 1             1 1     1     1 1   1 32
33 10                                     1     1   1             1         1         1     1 1 1               1           33
34 7       1                           1     1           1         1                       1                       1       34
35 10           1     1               1           1             1     1   1                 1   1                   1       35
36 16       1         1   1             1   1   1     1 1     2             1 1           1   1                   1 1       36
37 12                     1     1       1   1     1   2         1           1   1                     1 1                   37
38 10         1   1   1             1                     1                 1 1 1 1               1                         38
39 12           1         1               1       1             1   1           2     1               1     1           1   39
40 19     1 1     1   1           1     1   1               1       1 1   1 1     2       1     1     1   1       1         40
41 8       1   1               1                 1     1         1                     1                   1               41
42 7                     1 1     1                 1 1               1                               1                     42
43 6         1                           1                                                 1     1         1           1   43
44 16         1             1 1     2 1                   2     2 1   1                             1 1     1   1           44
45 8                     1         1 1         1             1                               1         1 1                 45
46 9       1                                                 1 1     1     1     1                         1     1 1       46
47 11 1             1 1                 1 1       1   1                 1   1           1                             1     47
48 10 1               1               1                   1             1     1   1                     2 1                 48
49 9               1 1   1     1           1                   1       1 1     1                                           49
50 16       1   1 1       4           1                   2         2                     1           1   1       1         50
51 12                         1       1   1     1     1   1 1                                   1   1 1           1     1   51
52 14 1         1       1       1                   2                             1 2           1     2   1       1         52
53 5   1                   1             1                                     1                                     1     53
54 7       1 1             1                                                       1         1           1               1 54
55 7     1                                                 1             1             1   1     1 1                       55
56 6                 1                       1                                       1   1       1                 1       56
57 12   1               1     1   1                                 1   1   1   1               2 1       1                 57
58 10 1         1       1               1             1 1                         1           1                 1       1   58
59 10           2           1   1         1         1 1               1 1                         1                         59
60 11         1   1             1   1 1             1   1             1           1         1                           1   60
61 15                       1           1     2       1 1                   1         1           1         1 1 1 1       2 61
62 7         1 1                                     1                                 1                 1 1 1             62
63 11     1             1   1   1             1       1             1         1         1                       1   1       63
64 9   2                                             1 2       1 1 1                         1                             64
65 13 2                 1         1 1       1       1                         1         1       1               1         2 65
66 9         1         1                   1               1                         1               1         1 1     1   66
67 9     1           1                 1                     1                 1         2       1 1                       67
68 8             1                               1           1       1       1   1                     1         1         68
69 10 2                                         1                       1 1                         1   1   2             1 69
70 14             1         1 1                   1           1 1                     1             2     1             3 1 70
71 11 1   2   1               1                               1             2                 1             1       1       71
72 8 1       1           1           1 1                                                       2                   1       72
73 9   1                     1                             1                                       2 1   1 1       1       73
74 11                                                     2       1   1 1           1 1           1     1         1     1   74
75 8     1           1   1                   2           1               1             1                                   75
76 17           1 1 1         1 1   3   1       1 2                     1             2         1         1                 76
77 10 1                             1 1   1 1     2                   1 1                   1                               77
78 11       2         1 2               1               1   1                   1 2                                         78
79 15                         1 1 1             1                   2 1     1   1         2     2     1   1                 79
80 14         1   1     1       1 1 1 1 1 1             1         1         1                     1                   1     80
81 9                       2                 1 1     1                               1   1                     2           81
82 15   1           1         1   1 1   1   1   2         1 1               1                     1           1           1 82
83 17       1 1     1     1                                   1     1   1     1           1 1         1 2 1 1 1   1         83
84 15                   1         1       1   4             1                   1   2               1   1   1         1     84
85 5                         1       1         1       1           1                                                       85
86 14                                 1     1   1       1       2 1       1         1         2                   1   1 1   86
87 7     1       1   1                     1                                       1                       2               87
88 13   1           1 1 1     2 1 1                           3                                         1             1     88
89 5             1                                     1                 1         1                             1         89
90 10     2 1           1           1               1     1           1                                             1 1     90
91 12   1       1       1     1     1     1   1 1                 1             1           1                 1             91
92 12                           1     1     1               1               2 1             1 1 1 1                   1     92
93 12             1               1               2   1     1             1                       1 1 1   1     1           93
94 11 1 1                   1         1           1           1                 1   1   1       1 1                         94
95 11           2 1     1     1                       1     1       1     1           1                   1                 95
96 12                                               2   1 1 1 1               1           1                   1     1   1 1 96
97 10   1                                   2   1   1                                   1             1       1 1       1   97
98 11                 1           1       1   1                         1                 1             1     1   1 1     1 98
99 12         1                       1             1       2   1         1   1           1                         3       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
Ngày
/
Tháng