BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/02/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng
00 11                 1         1                 1     1     1                 1   1             1           1 1     1     00
01 9           1                 1                             1   1                     2           1             1 1     01
02 13   1             1           1             1           1     1       1 1       1                   1   2   1           02
03 13     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1               2   1                         03
04 3                                   1                               1     1                                             04
05 11     1         1       1 2   1       1               1           1   1                                               1 05
06 14 1                     1   1                   2 1         1   1 1             1 1       1             1   1           06
07 8               1   1             1 1                                   1                       1                     2 07
08 10                     1               1 1                           1         1       2       1                       2 08
09 8 1 1 1   1                     1       1                                                   1                         1 09
10 7       1         2 1                               1                       1                     1                     10
11 9 1               1       1     2     1                           1     1       1                                       11
12 11           1             1           1             1           1     1           1     1       1           1       1   12
13 14 1                   1                   2   1                   1     1             2 1         1       1       1 1   13
14 4               1       1                                                                               1 1             14
15 8                         1   1       1             1     1       1         1         1                                 15
16 12       1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1                             1             16
17 8                 1       1         1 1         1                                               1               1   1   17
18 9         1     1                                                           1 1 1   1               1           1 1     18
19 15 1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         1   2                         1 1         19
20 13             2 1           1                 3       1       1                     1               1         2         20
21 10           1         1                             2   1               1         1         1             1           1 21
22 8             1               1     1                 1                 1                                 1   1 1       22
23 10   1                           1                                   1         1                 1         1 1     1 1 1 23
24 14         1       1   1     1         1 1   1     1     1                                       1   1 1   1     1       24
25 11         1 1                                   1     1   1             1               1 2 1         1                 25
26 9                       1       2 1     1                 1       1       1                                     1       26
27 10     1     1       1               1       1             1               1   1             1                     1     27
28 10   1             1   1     1                 1       1                           1       1   1         1               28
29 10   1 1 1   1                   1                                         1   1         2     1                         29
30 15 1     2   1           1     1 1 1                                   1         1 1     1     1             1     1     30
31 13                     1       1               1     1   1       1 1     1   1 1     1                   1         1     31
32 5   1                                     1               2                           1                                 32
33 10                     2 1                 1     1           1         1 1           1               1                   33
34 10       1             1         1         1           1 1               1         1 1                 1                 34
35 11                                       1   2     1 2 1                           1     1                           1 1 35
36 14             2                     1     1   1   1                 1 1   1   1             1     2                   1 36
37 8                             1         1       1   2                       1 1                         1               37
38 12         1   1   1 1                       1           2         1         1         1       1   1                     38
39 7         2     1   1       1                 1                                       1                                 39
40 9 2                 1               1     1                     1                     1                       1     1   40
41 7             1 1                   1                                                         1             1 1 1       41
42 7                     1       1                         1                     1         2               1               42
43 19 1           1                             1           1   2   1   1   1     1 1   2             1   2       1 1   1   43
44 4                               1           1             1                     1                                       44
45 9                       1     1       1         1 1         1                                   1         1 1           45
46 11 1           1                   1     2               1         1 1                 1                   1     1       46
47 8   1               1                   1                                             1 1   1                 1   1     47
48 9                               1   1 1                         1               1   1       1   1 1                     48
49 10   1                                         1     1       1               1             1         1   1   2           49
50 10             1         1                 1                   1       1                     1     1     1     1     1   50
51 9                     1         1               1             2 1             1   1       1                             51
52 12 1             1   1       1           1         1     1                     1           1       2           1         52
53 12       1   1                         1               1             1 1 1           1       1               2       1   53
54 10   1     1                           1         1             1       1           1       1               1   1         54
55 12       2     1             1     1       1 1         1         1           1             1     1                       55
56 14     1   1   1         1 1                                             1   1       1       1     1   1   1     1 1     56
57 8                   1               1         1                         1   1     1 1                             1     57
58 13     1     1     2   1           3           1         1   1         1   1                                             58
59 13 1     1     1           1       1 1           1             1             1   1                   1   1       1       59
60 7       1     1           1                                       1                                   1     1       1   60
61 17 2       1       1             2             1   2                         1 1                   2   1 2         1     61
62 10   1                 1       1 1       1         1     1                           1     1                         1   62
63 13           1       1   1 1                 1     1       1                   1 1                     1   1       1   1 63
64 9       2             1                 1   1       1 1                   1                         1                   64
65 16 1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     1 1               1   1   2               65
66 10       1                 1               1           1       1 1         1             1     1         1               66
67 15 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     1           1         1             1     67
68 7             1 1   1           1 1                       1                                                         1   68
69 11     1               1     1         1           1   1                                     1 1 2         1             69
70 9     1         2         1               1     1                                           1 1                     1   70
71 11   1                                   1       1             1 1                   1   2           1 1             1   71
72 12     1   1                       1     1       1 1         1         1   1                   2                 1       72
73 7                       1     1     1     1                               2                                           1 73
74 11                                     1 1   1         1           1 2 1         1         1         1                   74
75 10       1       1                           1         1       1     1 1     1                   1     1                 75
76 11             1             1                 1                   1   1               1   1   1       1         1     1 76
77 15   1 1     1             1             1                 1                     1 1 2     1   1               1 1   1   77
78 14         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1             1       1   1                       1   78
79 9                                     1         1       1   1 1                             1     2   1                 79
80 10                             1   1         1             2                                     1   1 1       2         80
81 8           1                   1                                     1           1           1           1 2           81
82 10             1           1 1 1           1             1                 1         1                 1     1           82
83 11     1             1                             2     1 1     2         1 1                                       1   83
84 9 1   1   1                             1       1     1       1                                 1         1             84
85 6     1                           1                                 1           1         1 1                           85
86 20   1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1     1   1 1         1 1 1         1       1 86
87 10   1                 1     1           1                                                   1       2     1   1   1     87
88 13       2   1     1               1                     1   2     1               1 1                               1 1 88
89 7 1 1             1         1             1                                             1   1                           89
90 11     1   1                   1                     1         1     1   1       1       1                         1   1 90
91 12   1                   1 2       1         1 1     1                     1                           2           1     91
92 15         1         1           1   1             1 2           1 2     1               1       1   1   1               92
93 9           2           1   1                               1 1                       1         1                     1 93
94 10                                   1               1                       1     1   2       1           1     2       94
95 10               1     1     1                               1       1                   1             1       1 1     1 95
96 8         1               1   1           1                 1                     1                           1 1       96
97 14               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2                         1                   1     97
98 13                   1 1             1 1         2     1         1           1     1       1 1           1               98
99 19               1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   1                 1 1 1       1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
Ngày
/
Tháng