BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng
00 11 1       1           1                           2       1 1 1     1       1     1                                     00
01 9             1   1       1         1                                       1             1           2     1           01
02 14   1 1       1     1                             1 1                 1   1 1               1 1   1     1             1 02
03 7     2             1             1   1             1           1                                                       03
04 13                             1 1   3   2                   1 2                             1     1       1             04
05 8     1                                                     1                   1       1       1             1 1     1 05
06 10       1           1       1     1   1       1                     1                               1     1       1     06
07 7       1                         1                 1                     1                                 1 2         07
08 12                         1 1                       1     2   1         1     1               1       1   1   1         08
09 9   1                       1             1   1   1       1       1   1                                               1 09
10 9                                 1             1   1                 1                     1 1                   2 1   10
11 13                     1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1                     11
12 14           1               1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1             12
13 13 2       1               2 1             1                 1 1                 1     1     1               1           13
14 12                         1             1     1     1       1             1 2               1   1     1             1   14
15 11                   2 1 2             1 1       1               1 1                                                 1   15
16 14   1           3   1             1           1               1                         1 1         1     1 1     1     16
17 7       1 1               1 1                   1                               1     1                                 17
18 13 1 1   1 1   1                         1     1     1           1                 2     1                         1     18
19 13       1     1 1     1           1   1                               1         1                     1 1     1   1 1   19
20 11       1                       1           2                   1 1                 1   1 1     1                     1 20
21 7                   1   1                                     1                               1 1             1       1 21
22 10 1                 1   1     1     1                   2               1                     1                 1       22
23 10   1           1   1               1                   1                         1 1                 1     1       1   23
24 15   1       1 1   1 1                                   1 2           1         1 1   1 1   1                     1     24
25 19               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1           25
26 10                       1   1 1         1 2         1       1               1                                 1         26
27 6           1                                           1   1       1               1     1                             27
28 8     1 1             1                         1                       1   1 1                     1                   28
29 9   1     1                         1             1     1                   1 1           1   1                         29
30 8   1       1                                   1                   1         1             1                 1     1   30
31 6                             1             1                         1   1             1                         1     31
32 13         1         1                   2         2                 1   1                         1 2           1     1 32
33 17         1 1 1     1         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1   33
34 7                       1                   1                             1       1               2     1               34
35 12 1   1   1 1                   1         1                   1               1             2 1     1                   35
36 11   2     1           1         1               1 1                                     2     1           1             36
37 8               1 2                           1   1                                         1   1 1                     37
38 11                         1   1           1     1     1 1   2         1                       1                 1       38
39 12     1       1                 1 1                             1             1           1           1   1     2 1     39
40 18     1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     1 40
41 9                               1                 1           1     1 1                                       2 2       41
42 12     1               1       1                 1         1             1       1 1             1               1   1 1 42
43 12       1     1                     1           1                       1       1   1   1 1         2             1     43
44 12       1         1                       1 1 1     1                   2               1   1                         2 44
45 14         1 2               1             1     1         1                 1     2     1   1             1     1       45
46 10             1                       1   1 2                   1               1               1   1                 1 46
47 13   1       1           1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1                               47
48 10   1                           1   1           1                 1       1       1 1           1   1                   48
49 15                 1           1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1   49
50 9                           2                 1               1                             1 1             1     1 1   50
51 23 1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1     51
52 9           1         1 1             1     1                           1             1               1 1               52
53 16               1 1       2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1             53
54 11 1     1       1       1 1               1                       1               1 1 1       1                         54
55 5                                                                           2           1               1     1         55
56 11             2   1                   1     1   1       1           1         1       1           1                     56
57 10       1     1   1 1 1                         1   1                 1   1                                           1 57
58 6                       1   1                               1                         1   1       1                     58
59 10               1   1   1               1               1 2   1                       1                             1   59
60 6     1                           1               1                 1               1                     1             60
61 15                               1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1         61
62 13                       1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1                 1     62
63 12 2                             1 1     1 1             1       1 1     1                       1             1         63
64 4                               1 1                         1                                                       1   64
65 9                     2 1     1               1                         1                 1             1       1       65
66 14                         1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1         66
67 13           1         1             1   2     2         1 1   1     2     1                                             67
68 10                         1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1                             68
69 9     1 1             1                     1 1                 1     1                                           1   1 69
70 13 1 1     3     1           1     1                                                   1 1       1             1     1   70
71 2                                                                                                           1       1   71
72 8         1 1 1   1     1                                                             1               1   1             72
73 9     1         1                       1         1       1                         1     1     1     1                 73
74 7     1             1               1                       1                     1 1     1                             74
75 16 1               1                                       1     1         1 2 1       2     1   1         2 2           75
76 9           1                   1         1           1         1                 1             1 1               1     76
77 15     2     1 1   1     1   1                             2     2       1 1             1                   1           77
78 11 1                   1   1 1 1         1                     1             1                       1       1         1 78
79 14       1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1                   1   79
80 8                 2 1         1       1             1                           1   1                                   80
81 9                 1         1               1         1                           1       1             1   1         1 81
82 7     1         1   1         1       1                                   1 1                                           82
83 12   1     1   1   1   1             1                   2     1                                     1           1     1 83
84 13 1 1       1 1 1             1                                   1           1         1           1   1           1 1 84
85 10   1     1 1                       1                           1       1                       1 1   1     1           85
86 7                     1           1               1           1       1                           1               1     86
87 15   1             1           1       1           2       1         1 1         1               1 3           1         87
88 10     1 1                                       1         1         1           1                       1 2 1           88
89 9         1                           1                           2       1               1       1     1   1           89
90 7 1     1                                   1         1                     1         1                         1       90
91 15   1   1     1           1     1         1         3 1         1 1                     1             1         1       91
92 9 1                                                           1     1   1         1 1     1                 2           92
93 7                                     1                           1                           1         1     1 1   1   93
94 10                         1 1 1             1           1                           2 1   1                         1   94
95 7 1                   1 1       1   1                             1                                 1                   95
96 9           1                       1   1                             2       1       1                 2               96
97 7             1 1                                   1   1                               1     1               1         97
98 6     1     1             1                                       1                                               1   1 98
99 12 1     2 1       1       1       1   2               1                                     1     1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng