BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 8             1                   1                         1         1                 1     1     1                 1 00
01 6         1                     1                     1                 1                             1   1             01
02 13   1             1   1   1               1   1             1           1             1           1     1       1 1     02
03 12                     1                   1     1   1             1         1       1               1 1       1 1   1   03
04 8   1 1     1               1       1                                         1                               1     1   04
05 18   1       1       1 1 1       2     1         1         1       1 2   1       1               1           1   1       05
06 14                         1     1     1 1 1 1                     1   1                   2 1         1   1 1           06
07 7                     1       1                           1   1             1 1                                   1     07
08 7 1                       1       1                             1               1 1                           1         08
09 9         1                 1         1     1 1 1   1                     1       1                                     09
10 6                                                 1         2 1                               1                       1 10
11 10     1                                 1   1               1       1     2     1                           1     1     11
12 7                                       1             1             1           1             1           1     1       12
13 9                         1     1           1                   1                   2   1                   1     1     13
14 3                                 1                       1       1                                                     14
15 17   2   1   1 1 1 1 2   1                                           1   1       1             1     1       1         1 15
16 13                                       2         1               2   1 1                   1   1         1 1   1     1 16
17 6                       1                                   1       1         1 1         1                             17
18 5           1                       1               1     1                                                           1 18
19 12                           1           1   1 1 1 1   1 1     1       1               1                       1         19
20 10                 1                                     2 1           1                 3       1       1               20
21 11 1           1           1         1 1               1         1                             2   1               1     21
22 10       1     1   1   1                   1             1               1     1                 1                 1     22
23 5 1                                 1         1                           1                                   1         23
24 13     1 2                                 1         1       1   1     1         1 1   1     1     1                     24
25 11         1         1     1         1     1         1 1                                   1     1   1             1     25
26 9                 1                                               1       2 1     1                 1       1       1   26
27 15       1     1 1       1   3 1                 1     1       1               1       1             1               1   27
28 12 1     1 1               1     1 1           1             1   1     1                 1       1                       28
29 9           2                     1           1 1 1   1                   1                                         1   29
30 13     1               1       1     1       1     2   1           1     1 1 1                                   1       30
31 12   1     1                     1                               1       1               1     1   1       1 1     1   1 31
32 12   2   1   1       1   2 1                   1                                     1               2                   32
33 12                             1 1 1   1                         2 1                 1     1           1         1 1     33
34 13                           1 1 1   1 1   1       1             1         1         1           1 1               1     34
35 10 1     1                               1                                         1   2     1 2 1                       35
36 12 1                   1                   1             2                     1     1   1   1                 1 1   1   36
37 11 1 1                     1           1 1                               1         1       1   2                       1 37
38 13         1         2         1                     1   1   1 1                       1           2         1         1 38
39 11   1     1   1       1     1                       2     1   1       1                 1                               39
40 10           1 1   1           1             2                 1               1     1                     1             40
41 6               1                     1 1               1 1                   1                                         41
42 7   1         1                     2                           1       1                         1                     42
43 16     1 1         1 1 1     2               1           1                             1           1   2   1   1   1     43
44 6       1     1                       1                                   1           1             1                   44
45 8             1 1                                                 1     1       1         1 1         1                 45
46 10                     1             1       1           1                   1     2               1         1 1         46
47 7   1                           1     1 1     1               1                   1                                     47
48 9     1     1 1                   1   1                                   1   1 1                         1             48
49 10                 1   1   1 1 1               1                                         1     1       1               1 49
50 6       1                                               1         1                 1                   1       1       50
51 11                   1         1 1 1 1                           1         1               1             2 1             51
52 11         2           1     1               1             1   1       1           1         1     1                     52
53 11                 2           1     1             1   1                         1               1             1 1 1     53
54 11         1     1   1   1     1               1     1                           1         1             1       1       54
55 15   1         1                 1   1 1           2     1             1     1       1 1         1         1           1 55
56 12         1     1     1 1       1               1   1   1         1 1                                             1   1 56
57 9         1     1   1   1                                     1               1         1                         1   1 57
58 19 1         1   1         1         1   1       1     1     2   1           3           1         1   1         1   1   58
59 11     1                             1       1     1     1           1       1 1           1             1             1 59
60 11 2     1     1               1         1 1       1     1           1                                       1           60
61 14 1   1                 1                 1 2       1       1             2             1   2                         1 61
62 9                     1                   1   1                 1       1 1       1         1     1                     62
63 8                         1                           1       1   1 1                 1     1       1                   63
64 12   1       1     1         1                     2             1                 1   1       1 1                   1   64
65 15               1 1 1             1     1   1       1     1         1           1       1               1     1 1 1     65
66 10           1                   1 1               1                 1               1           1       1 1         1   66
67 14             1           2                 1 1       1   1 1     1           1 1                         1 1     1     67
68 12       1   1   2 1                     1               1 1   1           1 1                       1                   68
69 13     2         1   1           1     2         1               1     1         1           1   1                       69
70 8                       1       1               1         2         1               1     1                             70
71 9     1     1   1       1                     1                                   1       1             1 1             71
72 13                   1       1     1     1       1   1                       1     1       1 1         1         1   1   72
73 12 1   1   1   2               1                                   1     1     1     1                               2   73
74 12     1         1       1                 1                                     1 1   1         1           1 2 1       74
75 13       1 1                   2   1               1       1                           1         1       1     1 1     1 75
76 6                                   1                   1             1                 1                   1   1       76
77 11     1             2   1             1       1 1     1             1             1                 1                   77
78 12                                 1       1         1       1 1       1       1 1         1         1   1   1           78
79 6                                 1                                             1         1       1   1 1               79
80 8       1     1                           1                             1   1         1             2                   80
81 8 2                 1 1   1                           1                   1                                     1       81
82 9   1                 1                                 1           1 1 1           1             1                 1   82
83 12                         1     1               1             1                             2     1 1     2         1 1 83
84 8               1                           1   1   1                             1       1     1       1               84
85 5     1                 1                       1                           1                                 1         85
86 16             1 1         1             1     1 2     1   1                           1     2     1 1 1             1   86
87 7 1       1     1                             1                 1     1           1                                     87
88 13                             1   1 1 1           2   1     1               1                     1   2     1           88
89 8 1       1                   1             1 1             1         1             1                                   89
90 12 1   1           1     1   1                   1   1                   1                     1         1     1   1     90
91 14         1 1               2           1     1                   1 2       1         1 1     1                     1   91
92 20 1 1   2       1     1         1   1 1             1         1           1   1             1 2           1 2     1     92
93 11                 1               2     1 1           2           1   1                               1 1               93
94 7           1       1 1                   1                                   1               1                       1 94
95 11   2 1     1     1         1                             1     1     1                               1       1         95
96 9       1   1     1     1                           1               1   1           1                 1                 96
97 14                             1           1               1   1   1         1       1   2             1 1 1   2         97
98 14         1             1 1           1   1                   1 1             1 1         2     1         1           1 98
99 17     1           1               1                       1 2 1         1   1 1     1 1         1   1   1           2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng