BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng
00 8                     1       1 1   1                   1                               1               1     1         00
01 11       1   1 1                       1   1       1 1     2             1                 1                             01
02 10         1       1     1       1           1             1       1                               1         1         1 02
03 11           1   1   1     1 1           1                                   2       1             1                   1 03
04 9                 1     1             1         1                             2             1       1       1           04
05 8           1               1 1                 1                   1             1         1             1             05
06 11       1     1                   1                     1 1                                   3       1           1   1 06
07 15   1 1   1   1         1                 1 1               1 1       1   2 1                   1           1           07
08 11       1                                     1 2                       1           1       1 1   1 1     1             08
09 14 1       1                   1     1     1 1 1       1         1                 1       1           1   2             09
10 11   1 1                           2                                     1     1           1   1   1           1       1 10
11 9       1     1                               1                     1                       1     1     1         1 1   11
12 4                                                     1       1             1                     1                     12
13 7                     1             1     1             1             1       1       1                                 13
14 10   1   1   1 1     1           1             1     1       1     1                                                     14
15 15             1 2     1     1     1     1     1 1         1 1       2   1               1                               15
16 12 1 1 1     1     1                                   1   1         1           1                           1 1     1   16
17 10       1         1               1         1       1               1 1           1   2                                 17
18 7 1                           1   2     1                                                 1                       1     18
19 10               1   1                       1                         1 1   1                           1       1 1   1 19
20 12 1 1               1       1         1   2                           1   1               1   2                         20
21 6   1                 1   1                         1 1                                             1                   21
22 9                           1             1 1       1       1     1     1   1                                 1         22
23 5                                 1 1                   1                   1   1                                       23
24 12   1 2       1   1     1         1                   1   1           1                   1           1                 24
25 19               1               1 1 1   1   1         1               1 1   1 1         3           1 1 1       1   1   25
26 12     1         1           1           1                 1 1     1     1       1               1 1       1             26
27 11                           1 1                 1 2   1       1                 1       1                       2       27
28 10   1       1       1           1                             1         1                       1   1 1 1               28
29 16         1 1                 2 1         1                         1 1     1 1 2       1       1             1     1   29
30 5 1                                                     1     1                                       1         1       30
31 10           1                   1                                 1   1         1 1       1     2         1             31
32 9               1       1       1                 1           1                     1     1             1   1           32
33 12 2       1 1           1               1   1           1         2               1                         1           33
34 6                           1   1                                 1               1             1   1                   34
35 13   2     1             1         1             1           1   1 1                 1     1 1                         1 35
36 9         1       1                 1     1                   1   1                 1   1         1                     36
37 12           1   1   1 1                 1   1 1                 1                                   1             3     37
38 12           1 1             1         1                         1         1     1             1   1       1     1     1 38
39 10                       1     1       1       1           1       1                   1     1               1     1     39
40 9                   1                                                       1                   1       1 1   1   2   1 40
41 9                               1               1                 1   1               2     2         1                 41
42 11     1         1   1                               1                               1     2   2         1       1       42
43 11                 1   1     1         1     1                               1 1                         2   1 1         43
44 12     2               1             1     2         1   1           1             1                   1               1 44
45 13       1 1 1       1                             1           1     1                 1 1   1 1 1                 1     45
46 10         1     1                         1                   1 1   2     1           1                       1         46
47 10 1             2                               1           1             2                   1               1 1       47
48 15 1 1     1         1     1 1   1   1 1             1                       1     1           1       1           1     48
49 19     1       1 1       1   1 1   1         1 1                 2   1     1   1         1   1                 1 1   1   49
50 9             2                 1               1 1       1           1 1   1                                           50
51 8 1 1                       1 1 1                                                 1         1               1           51
52 10 1       1             1                                 1 1       1                         1         1   1   1       52
53 10               1                   1         1               1 1   1 2       1                         1               53
54 10           1       1       1 1       1         1               1                                   1   1           1   54
55 7                         1     1     2               1                       1                     1                   55
56 8           1       1     1             1 1   1                     1                               1                   56
57 5                                                             1 1                     1       1                     1   57
58 13         1           1               2       1     1     1   1 2     1                             1     1             58
59 9               1       1                 1       1   1               1     2   1                                       59
60 9                 1                   1         2           1   1       1         1               1                     60
61 15                 1   1   1     1     1                 1 1     1             1         1           1 1     1 1       1 61
62 8 1                                           1                           1       1   1 3                               62
63 7       1 1                             1                         1       1   1                             1           63
64 16     1 1   1 1       1 1 2                             2                 1     2     1             1           1       64
65 9 1                       1 1                             1 1                             2   1     1                   65
66 9       2         1         1       1                   1                     1       1                   1             66
67 12 1                       1                         1   1         1   1       1     1           1 1   1             1   67
68 18   1 1                       1 1       2           1 1     2     1     1           1     1           1       1     1 1 68
69 8                 1                     1                     1   1                 1 1                       1       1 69
70 12     1     1           1         1               1         1     1                 1 1           1         1   1       70
71 12           1   1                   1   1         1     1     1                   1 1       2   1                       71
72 8                       1                 1                         1           1                 1       1 1         1 72
73 12                 1       1       1                   2 1                 1 1         1             1             1   1 73
74 8         1                                 1           1     1                 1           1   1                   1   74
75 14                 1   1   1                   1       1     1   1     1             1   1                     2   1 1   75
76 9             1         1             1       1     1     1   1                                       1   1             76
77 14 1     1     1   1           1       1 1     1   2               1       1                           1           1     77
78 13           1 1   1   1   1       1                   1         1                         1           1         1   1 1 78
79 10   1                               3   1             1 1     1           1 1                                           79
80 9                         1           1   1 1 1 1           1           1         1                                     80
81 12     1 1 1                   1             1     1                     1 1   1                 1         1   1         81
82 14     2                                         1                       1 1   1     1         1   1     1 1 1     1 1   82
83 15       1           2 2 1                           1   1               1           1     1             1     1 1     1 83
84 14                       1     2     1             1             1     1 1 1   1                         1     1     1 1 84
85 14   1         1     1 2         1         1   1     2     1   1                                           1     1       85
86 14 1   1       1   1           1     1   1         1   1 1                       1               1 1       1             86
87 11   1                     1     1 1         1     1                                 1       1         1             2   87
88 12   1   1 1         1   1               1         1                               1   1 1     1         1               88
89 11 1   1         1         1                         1       1       1     1                 1           1       1       89
90 7                 2                       1       1                         1             1       1                     90
91 10                                 1 1       1             1 1                   1 1   1         2                       91
92 8       1                 1       1                                                 1       1   1 1             1       92
93 9   1   1                   1       1           1     1     1                         1             1                   93
94 5                   1                               1                           1                 1                 1   94
95 8         2                                   1           1                       2     1   1                           95
96 10                                               2                       1     1           1           1   1     1 1   1 96
97 9             1 1   1       1 1         1             1                             1               1                   97
98 13                     1   1           1           1 1           1   1           2 1                         1     1 1   98
99 13 1     1             1                     2                                       1   1       1   1 1   1 2           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
Ngày
/
Tháng