BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng
00 13   1       1     1               1 1 1         1 1     1           1     1 2                                           00
01 11 1 1     1       1               1     1         1             1                                   2 1                 01
02 8                         1           1             1 1       1     2                       1                           02
03 7                             1       1             1     1     1             1                     1                   03
04 6         1                                                                   1       1     1 1                 1       04
05 11       1 1   1     1       1                                 1               1   1       1     1             1         05
06 12                     2       1       1           1     1       1       1     1   1         1         1                 06
07 10       2                 1                     1                 2           1       1             1   1               07
08 18       2             2 2           1         1     2     1                   2       1                 1 1   2         08
09 11       1           1       1                 1   1             1 1                 1           1     1         1       09
10 12           1               1     1 1           1                     2 1 2               1               1             10
11 5                                   1         1     1       1                                     1                     11
12 13     1           1                         2     1                   1 1 1 1         1           1 1               1   12
13 9   1 1         1 1   1               1                   1       1           1                                         13
14 12               1                       1     1     1   1           1           1   1 1       1             1       1   14
15 10         2         1         1         1   1         1   1                 1                                       1   15
16 6               1           1 1         1 1                                                                         1   16
17 12 1   1   1         1           1                 1       1     1           1     1                         1     1     17
18 16 1 1     1 1 2   1           1 1   1 1     1     1                   1                               1           1     18
19 11                 1       1   1   2         1                       2       1                     1         1           19
20 5                   1                         1                                 1               1   1                   20
21 13       1   1 1     1   1                     1     1       1 1   2                 1       1                           21
22 14 1       2 1   1                                                 2     1     1           1 1     1   1           1     22
23 9   1 1 1                 1     1         1 1                         1                                       1         23
24 8 1                   1 1               1                                     1                               2     1   24
25 12                 1 1               1   1     1 2       1     1       1     1                                   1       25
26 16 1                     1                                 1         1   1 1     1 1 1   1         1   1 1 3             26
27 8   1       1               1 1                   1   1     1                                                         1 27
28 17             1 2   1   1       1   2           1 1               2         1       1                     1         1 1 28
29 7                   1       1                   1     1                                       2                 1       29
30 13   1     1               1       1       1                     1         1     2   1 1 1                     1         30
31 12   1     1 1                             1     1   1 1                 1         1       1       1     1               31
32 11           1                 1           1               1           1         1           1     1     1   1   1       32
33 5                   1             1               1         1 1                                                         33
34 8                                             1 1           1 1       1             1                 1             1   34
35 9     1 1                                     1 1   1       1                         1     1                 1         35
36 8       1                 1                         1       1   1                               1   1         1         36
37 10                                   1         1             1   1 1               2   1           1           1         37
38 13             1   1     1 1         1       1                         1         1 1 1     1           1               1 38
39 8               1           1               1                                     1       2 1 1                         39
40 14     1     1   1     1 1 1                 1 1     1           1 1 1                           1         1             40
41 14 1                       1 1   1   1 1                                 1 1     1             2   1         1         1 41
42 9               1                       1         1                           1           1   1 1       1 1             42
43 12 1   1     1               1 1     1     1                             1   1                     1 1       1           43
44 7                     1   1     1                   1                         1                 1                   1   44
45 11             1         1                   1   1         1         1 1                 1               1     1       1 45
46 9 1             1   1         1                       1         1                   1                       1   1       46
47 5   1                                                               1                 1                     1         1 47
48 6                           1           1                 1                                     1             1 1       48
49 13           1 1     1     1               1     1         1   1           1                     2     1             1   49
50 12     1           1                               1   1 2           1               1                     2 1         1 50
51 12         1                 1 1                 1                               1 1         1 1   1             1   1 1 51
52 7                                               1           1             1                         1       2       1   52
53 8     1   1 1                           1 1           1                 1 1                                             53
54 13               2         2 1             1             1                 1       1         1     2             1       54
55 11                               2       2                                 1             2 1   1                   2     55
56 11 1 1       1 1               1       1                               1                               1           2   1 56
57 12   1                                 1     2 1     1             1     1 1               1                 1         1 57
58 15         1       1               4   1   1             1 1                 1   2   1         1                         58
59 5 1                               2   1                                                                       1         59
60 11     1           1   1 2   1                 1                 1                         1       1     1               60
61 11   1     1                   1             1     1       1                                       1   1 1       1 1     61
62 9     1             1   1     1                           1     1           1       1       1                           62
63 10   1   1                       1                       1         1         2         1               1           1     63
64 8                     1             1                         1           1 1       1         1           1             64
65 11           1     1                     1   1     1         1         1   1           1 1             1                 65
66 8           1       1     1       1     1                   1                     1                   1                 66
67 13   1             1     1           1                 1       1 1 1           1         1 1     1     1                 67
68 16     1       1             1   1           1         1       1                             1     1       1     2 3 1   68
69 5               1       1               1         1             1                                                       69
70 13     1       1       1         1     1                                                 1   1   2             1   1 2   70
71 8     1   1                       1 1   1 1         1   1                                                               71
72 13 1                                                 1     1   2     1 1   1                 1     1 1       1     1     72
73 16       1         1   1         1   1                           1       1         2 1   1     1 1         1       1   1 73
74 16             1 1     1           1       1           1       1 1 1 1           1       1               1 2     1       74
75 8                       1   1               1     1                   1         1         1                     1       75
76 14 1     1   1           1                             1 1   1           1       1       1 1 1       1       1           76
77 10 1   1                     1                           1     1 1         1 1                       1               1   77
78 11     1     1                             1       1     1                             1                 1 2   1       1 78
79 14               1           1           1 1   1         1   1 1                       1 1           1   1     1   1     79
80 8         1         1     1   1                             1 1                         1                       1       80
81 14             1       1     1   1 1   1                             1     1   1   1 1   1     1       1                 81
82 3         1             1                 1                                                                             82
83 8     1                             1           1   1                 1     1                                 1       1 83
84 12               2               1         1           1     1 2         2             2                                 84
85 11             2                       1 1       1     1   1 1                               1   1                   1   85
86 16       1     1       1                     1 1       1             1   3         1       1             2 1         1   86
87 10   1         1         1 1           1                         1   1           1   1   1                               87
88 13     1 1     1 1 1           1                             1       1         1               1 1   1             1     88
89 12                 2           2         1 1   1       1                                   1     1       1   1           89
90 9   1   1                         1       1           1                 1                           1           1     1 90
91 9   1             1 1     1                               1                   1     1               1       1           91
92 14                     1             1 2                     1               1     1   2 1 1 1         2                 92
93 10       1                       1                   1                 1     1 1         1               1       1     1 93
94 11 2                 1 1         1               1                   1                         1         1         1   1 94
95 10 1     1                       1             1                   1   1         1   1                   1   1           95
96 11 1         1                         1                 1                       2 1     1                   1 1 1       96
97 14   1               1           1           1         1 2 1                                 1 1 1                   1 2 97
98 11                                                 1 1   1 1       1           1           1   1   1 2                   98
99 6                     1   1                   1 1                     1               1                                 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
Ngày
/
Tháng