BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9 1                           2       1 1 1     1       1     1                                                         00
01 7     1         1                                       1             1           2     1                               01
02 11                             1 1                 1   1 1               1 1   1     1             1                 1   02
03 7             1   1             1           1                                                       1 1             1   03
04 15         1 1   3   2                   1 2                             1     1       1               1         1       04
05 8                                       1                   1       1       1             1 1     1         1           05
06 9       1     1   1       1                     1                               1     1       1               1         06
07 9             1                 1                     1                                 1 2         1     1         1   07
08 13     1 1                       1     2   1         1     1               1       1   1   1                           1 08
09 11       1             1   1   1       1       1   1                                               1 1   1         1     09
10 14             1             1   1                 1                     1 1                   2 1   2     1     1 1     10
11 14 1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1                       1                 11
12 15       1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       1   1             1   1               12
13 11     2 1             1                 1 1                 1     1     1               1                         1     13
14 12     1             1     1     1       1             1 2               1   1     1             1                       14
15 10 1 2             1 1       1               1 1                                                 1   1                   15
16 11             1           1               1                         1 1         1     1 1     1           1         1   16
17 6     1 1                   1                               1     1                                               1     17
18 8                   1     1     1           1                 2     1                         1                         18
19 14 1           1   1                               1         1                     1 1     1   1 1       1     1 1     1 19
20 14           1           2                   1 1                 1   1 1     1                     1 1   1 2             20
21 7   1                                     1                               1 1             1       1               1     21
22 10   1     1     1                   2               1                     1                 1       1           1       22
23 9               1                   1                         1 1                 1     1       1   2                   23
24 12                                   1 2           1         1 1   1 1   1                     1       1             1   24
25 19 1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1             1 1 1                       1       25
26 10   1   1 1         1 2         1       1               1                                 1                             26
27 6                                   1   1       1               1     1                                     1           27
28 6 1                         1                       1   1 1                     1                                       28
29 7               1             1     1                   1 1           1   1                                             29
30 7                           1                   1         1             1                 1     1       1               30
31 8         1             1                         1   1             1                         1         1             1 31
32 12                   2         2                 1   1                         1 2           1     1                 1   32
33 16         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1           2   1   1           1 1     33
34 8   1                   1                             1       1               2     1                   1               34
35 8           1         1                   1               1             2 1     1                                       35
36 10 1         1               1 1                                     2     1           1                 1       1       36
37 7                         1   1                                         1   1 1                           1 1           37
38 15     1   1           1     1     1 1   2         1                       1                 1         1       1       2 38
39 13           1 1                             1             1           1           1   1     2 1       1   1       1     39
40 21             1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                                     1   1 1   1       1 1 40
41 9           1                 1           1     1 1                                       2 2                           41
42 11 1       1                 1         1             1       1 1             1               1   1 1                     42
43 13               1           1                       1       1   1   1 1         2             1           1       1 1   43
44 12                     1 1 1     1                   2               1   1                         2   2                 44
45 14       1             1     1         1                 1     2     1   1             1     1         1 1       1       45
46 10                 1   1 2                   1               1               1   1                 1               1     46
47 12   1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1                                       1           47
48 10           1   1           1                 1       1       1 1           1   1                             1         48
49 18         1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2   1         1 1       1     1   1 1   49
50 12       2                 1               1                             1 1             1     1 1     1       1   1     50
51 21   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     3 2       1 1                       1 51
52 8 1 1             1     1                           1             1               1 1                                   52
53 16     2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       1   1                           1   1 53
54 8   1 1               1                       1               1 1 1       1                                             54
55 5                                                       2           1               1     1                             55
56 10                 1     1   1       1           1         1       1           1                             1   1       56
57 8 1                         1   1                 1   1                                           1             1   1   57
58 9   1   1                               1                         1   1       1                           1   1       1 58
59 9   1               1               1 2   1                       1                             1                     1 59
60 7             1               1                 1               1                     1                         1   1   60
61 15           1       1     1             2       2     1           1   1       1   1 1 1   1                             61
62 15   1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1                 1           1 1           62
63 13           1 1     1 1             1       1 1     1                       1             1         1   1     1         63
64 5           1 1                         1                                                       1           1           64
65 11 2 1     1               1                         1                 1             1       1             1       1     65
66 16     1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1     1   1             1 1             66
67 15 1             1   2     2         1 1   1     2     1                                                 1       1 1     67
68 12     1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1                                     1 1         68
69 11 1                     1 1                 1     1                                           1   1       1   1 1     1 69
70 12       1     1                                                   1 1       1             1     1     1       1 1   2   70
71 6                                                                                       1       1   1   1     1       1 71
72 7   1                                                             1               1   1                         1   1 1 72
73 8                   1         1       1                         1     1     1     1                       1             73
74 7               1                       1                     1 1     1                               2                 74
75 16                                     1     1         1 2 1       2     1   1         2 2                     1       1 75
76 11           1         1           1         1                 1             1 1               1     2         1         76
77 13   1   1                             2     2       1 1             1                   1                   1 1     1   77
78 12 1   1 1 1         1                     1             1                       1       1         1             1     1 78
79 13     1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1                   1         1             79
80 8         1       1             1                           1   1                                             1   1 1   80
81 10       1               1         1                           1       1             1   1         1 1     1             81
82 6         1       1                                   1 1                                               1       1       82
83 11 1             1                   2     1                                     1           1     1     1   1 1         83
84 8         1                                   1           1         1           1   1           1 1                     84
85 10               1                           1       1                       1 1   1     1             1     1         1 85
86 8 1           1               1           1       1                           1               1               1         86
87 13         1       1           2       1         1 1         1               1 3           1                             87
88 11                           1         1         1           1                       1 2 1                         2   1 88
89 10                 1                           2       1               1       1     1   1               1   1           89
90 5                       1         1                     1         1                         1                           90
91 14     1     1         1         3 1         1 1                     1             1         1               1     1     91
92 10                                         1     1   1         1 1     1                 2                 2             92
93 10                 1                           1                           1         1     1 1   1     1     1         1 93
94 11     1 1 1             1           1                           2 1   1                         1           1           94
95 7 1 1       1   1                             1                                 1                                   1   95
96 10               1   1                             2       1       1                 2               1 1                 96
97 8                               1   1                               1     1               1                 1   1   1   97
98 5     1                                       1                                               1   1   1                 98
99 8     1       1   2               1                                     1     1                             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng