BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng
00 12             1     1       1           1                           2       1 1 1     1       1     1                   00
01 7             1                 1   1       1         1                                       1             1           01
02 14 1       1           1 1       1     1                             1 1                 1   1 1               1 1   1   02
03 9 1   1                 2             1             1   1             1           1                                     03
04 13     1                                         1 1   3   2                   1 2                             1     1   04
05 7   1         1         1                                                     1                   1       1       1     05
06 9               1         1           1       1     1   1       1                     1                               1 06
07 4                         1                         1                 1                     1                           07
08 14   1 1 1     1 1                           1 1                       1     2   1         1     1               1       08
09 9               1     1                       1             1   1   1       1       1   1                               09
10 10   3           1                                   1             1   1                 1                     1 1       10
11 14                 1                     1     1   1 1       1           1 1       1 2               1   1           1   11
12 14 1               1           1               1         1               1             2       1   1 1 1       1 1       12
13 16 1 1       1     1 2       1               2 1             1                 1 1                 1     1     1         13
14 11               1                           1             1     1     1       1             1 2               1   1     14
15 11         1                           2 1 2             1 1       1               1 1                                   15
16 12             1       1           3   1             1           1               1                         1 1         1 16
17 8             1           1 1               1 1                   1                               1     1               17
18 14 1         1       1 1   1 1   1                         1     1     1           1                 2     1             18
19 11   1 1     1             1     1 1     1           1   1                               1         1                     19
20 13     1     1 1           1                       1           2                   1 1                 1   1 1     1     20
21 6 1                                   1   1                                     1                               1 1     21
22 9                   1                 1   1     1     1                   2               1                     1       22
23 8         1           1           1   1               1                   1                         1 1                 23
24 17 1 1     1           1       1 1   1 1                                   1 2           1         1 1   1 1   1         24
25 17                 1               1     1       1 1 1       1 1   1   1 1         1         1   1 1   1     1           25
26 10         1                               1   1 1         1 2         1       1               1                         26
27 6                             1                                           1   1       1               1     1           27
28 9       1               1 1             1                         1                       1   1 1                     1 28
29 9                     1     1                         1             1     1                   1 1           1   1       29
30 10   1     1       2   1       1                                   1                   1         1             1         30
31 7           1   1                               1             1                         1   1             1             31
32 14       1   1 1             1         1                   2         2                 1   1                         1 2 32
33 14                           1 1 1     1         1                   1 1   1                 1   2 1             1     1 33
34 8       1 1                               1                   1                             1       1               2   34
35 15 1       1   1     1   1   1 1                   1         1                   1               1             2 1     1 35
36 11               1     2     1           1         1               1 1                                     2     1       36
37 8                                 1 2                           1   1                                         1   1 1   37
38 13       1 1     1                           1   1           1     1     1 1   2         1                       1       38
39 10 1   1         1       1       1                 1 1                             1             1           1           39
40 17                       1         1                 1 1         1 1 1   3       1 1 1   2       1 1                     40
41 8         1   1   1                               1                 1           1     1 1                               41
42 10         1             1               1       1                 1         1             1       1 1             1     42
43 12           1             1     1                     1           1                       1       1   1   1 1         2 43
44 11           1             1         1                       1 1 1     1                   2               1   1         44
45 13 1                         1 2               1             1     1         1                 1     2     1   1         45
46 11   1             1             1                       1   1 2                   1               1               1   1 46
47 14             1       1       1           1       2               1                   1 1 1 1   1   1     1             47
48 11       1             1                           1   1           1                 1       1       1 1           1   1 48
49 15     3                             1           1 1           1         1                     1 1 1           1 1     2 49
50 9 1 1             1                           2                 1               1                             1 1       50
51 18 1 1               1             1   1   2               1 1   2       1   1 1           1     2                 1     51
52 7                             1         1 1             1     1                           1             1               52
53 17 1       1       1               1 1       2   1       1   1   1       1               1         1   1       1 1       53
54 12     1             1     1       1       1 1               1                       1               1 1 1       1       54
55 5       1 1                                                                                   2           1             55
56 11                               2   1                   1     1   1       1           1         1       1           1   56
57 11     1           1       1     1   1 1 1                         1   1                 1   1                           57
58 7       1                                 1   1                               1                         1   1       1   58
59 9                                 1   1   1               1               1 2   1                       1               59
60 6       1               1                           1               1                 1               1                 60
61 13   1       1                                     1       1     1             2       2     1           1   1       1   61
62 13             1                           1   1     1 1 1           1 1 1     1                         1       1 1     62
63 13   1           1   2                             1 1     1 1             1       1 1     1                       1     63
64 3                                                 1 1                         1                                         64
65 9   1             1                     2 1     1               1                         1                 1           65
66 12                                           1           1 1   1 1       1 1   1   1         1         1               1 66
67 16 1   1           1           1         1             1   2     2         1 1   1     2     1                           67
68 11       1                                   1   1   1         1   1                 1     1       1   1     1           68
69 10       1   1   1       1 1             1                     1 1                 1     1                               69
70 13           1     1 1 1     3     1           1     1                                                   1 1       1     70
71 0                                                                                                                       71
72 7             1             1 1 1   1     1                                                             1               72
73 9               1       1         1                       1         1       1                         1     1     1     73
74 10 1   1       1         1             1               1                       1                     1 1     1           74
75 15       1     1 1   1               1                                       1     1         1 2 1       2     1   1     75
76 12     2     1 1               1                   1         1           1         1                 1             1 1   76
77 14                       2     1 1   1     1   1                             2     2       1 1             1             77
78 11   1           1   1                   1   1 1 1         1                     1             1                       1 78
79 17 1       1 1   1         1       1         1         1     1 1         1     1 1   1     1 1                     1     79
80 9                 1                 2 1         1       1             1                           1   1                 80
81 8     1           1                 1         1               1         1                           1       1           81
82 9 1           1         1         1   1         1       1                                   1 1                         82
83 14   1 1   1 1         1     1   1   1   1             1                   2     1                                     1 83
84 11       1           1 1       1 1 1             1                                   1           1         1           1 84
85 9               1     1     1 1                       1                           1       1                       1 1   85
86 6                                       1           1               1           1       1                           1   86
87 16       1   1         1             1           1       1           2       1         1 1         1               1 3   87
88 9       2   1           1 1                                       1         1         1           1                     88
89 7                           1                           1                           2       1               1       1   89
90 7   1               1     1                                   1         1                     1         1               90
91 16     1   1     1     1   1     1           1     1         1         3 1         1 1                     1             91
92 7                   1                                                           1     1   1         1 1     1           92
93 5           1     1                                     1                           1                           1       93
94 9                                           1 1 1             1           1                           2 1   1           94
95 9 1     1           1                   1 1       1   1                             1                                 1 95
96 8         1                   1                       1   1                             2       1       1               96
97 7                 1             1 1                                   1   1                               1     1       97
98 6         1 1           1     1             1                                       1                                   98
99 15       1     1 1   1     2 1       1       1       1   2               1                                     1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
Ngày
/
Tháng