BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/03/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng
00 13       1                       2                 1               1 1         1 1   2                     1   2         00
01 11     1         2                         1         1                     1   1 1                 1   1           1     01
02 9     2 1                                     1     1     1 1                               1               1           02
03 12           1     1             1           1         1           1 1   1           1             1             2       03
04 5                                 1             1                               1               1     1                 04
05 9       1                           1                     1 1               2         1     1         1                 05
06 13 1       1         1             1 1   1               1                                     1 1       1 2 1           06
07 11           1                       1     1               1           1                 1 1 1 1 1       1               07
08 11                 1       1 1       1                                 1   1       1     1     1         1 1             08
09 12 1 1                 1     1 1                         1   2   2 2                                                     09
10 14                 2                 1       1           1 1   1       1                     2 1     1             2     10
11 9               1                       1     1   2 1 1                               1     1                           11
12 10                 1                   1 1         1     1                               1         1       1   1   1     12
13 8             1               1 1                               1                 1     1     1                 1       13
14 22 1     1   1     1 1   1         1       1       1       1           1   1   1             2   2     1     1   2     1 14
15 6                 1           1                   1                               1     1 1                             15
16 12     1           1   1                           1         1     1             1   1   1       1                   2   16
17 6       1         1                       1     1                         1                                           1 17
18 15   2     1               1 1   1 1     1         1           1 1               1               1               2       18
19 11       1                 1         1             1           1         1         1       1   1     1         1         19
20 6                                       1     1     1 1             1       1                                           20
21 12                           1           1                       1   1     1   1   1   1 2         1       1             21
22 7 1           1                     1     1                                                   1     2                   22
23 14           1             1   1 1 1 1 1       2                 1           1 1                 1   1                   23
24 12 1             1                 1   1               1       1         1       1 1     1           1     1             24
25 8                 1     1             1       1                             1             1             1     1         25
26 13 1 1             1     1               1   1   1   1     1       1             1             1           1             26
27 14   1   1                       1           1         1             3         1                 1   1         1   1   1 27
28 9 1 1                                         1     1           1           1 1       1                 1               28
29 9         1         1     1     1   1                 1                                                   1   1 1       29
30 11   1               1     1     1         1       1   1                             1   1                       1 1     30
31 10                   1   1 1           1               1           1   1             2               1                   31
32 9                   2         1               1                                 1 1           1   1               1     32
33 13       1                 1       1   1 1                 1     1   1               1                         3     1   33
34 12         1           1                                     2         2               1   1     1                 1 1 1 34
35 14                 1   1       1         1     2   1   1       1               1 1             1     1           1       35
36 16     2     1         1     1     1   1             1       1 1         1   1             2           2                 36
37 10     2                       1                                       2         2     1           1   1                 37
38 11               2                       1               1     1       1   1                     1       1   1     1     38
39 13 2   1 1                   1     1         1     1       1   1           1   1   1                                     39
40 9                     1 1       1           1           1                 1                       1         1 1         40
41 5                                                 1 1                     1     1                           1           41
42 11                       1 1       1         1 1 2               1                       1               2               42
43 5         1   1 1             1           1                                                                             43
44 8                   1       1                             1               1               1       1     1     1         44
45 9           1                                           1     1 1     1     1                 1 1       1               45
46 5                             1             1         1                 1   1                                           46
47 14               1   1       1           1             1   1         1 1 1             1           1         2     1     47
48 10   1         1     3     1   1                                                       1   1           1                 48
49 12               1           1         1   1             1         2                 1       1     1     1 1             49
50 10       2     1         1                 1   1         1       1                 1       1                             50
51 10                     1   1           1 1                     1         1       1       1           1             1     51
52 15 2             1               1     2   2 1                             1         1       2         1           1     52
53 15 1 1   1 1                   1       1 1                       1             1           1 1               1 1     1 1 53
54 8 1           1 1               1   1               1                                     1                         1   54
55 15     2     2                       1   1 1 1 1             1                         1           1     2   1           55
56 17 1             1 1           1 1         1     1     1       1           1             1 2 1       1                 2 56
57 9     1   1 1     1     1                                                         2     2                               57
58 8       1                 1                       1     1           1   1                           1                 1 58
59 7   1                                       1           1     2 1             1                                         59
60 12           1       1   1   1   1           1                               1 1     1   1             1             1   60
61 9         1   1         1         2 1                   1     1                                           1             61
62 11   1                         1 1                           2             1     1         1       1 1       1           62
63 9         1 1               1                             1 1     1   1   1         1                                   63
64 7         1     1                 1                   1   1 1                   1                                       64
65 12           1 2       1                       1   1                 1         1             1       1           1     1 65
66 9 1               1   1             1       1   1     1             1                                                 1 66
67 11   1                   1 1           1                 1       1 1     1   1 1                           1             67
68 11               1           2         1       1             1             1           1       1             2           68
69 6         1                                   1                                     1 1               1               1 69
70 15             1             1 1       1 1   1       1                 1 1         1   1               1   1     1     1 70
71 10       1             1                 1       1             1       1             1                 1   1   1         71
72 12         1   1         1   1 1 1                         1 1     2                                   1       1         72
73 10 1                     1           1 1       1   1                   1   1                 1                     1     73
74 12     1       1         1 1       1             1   1                     1   1                   2         1           74
75 10 1 1                             2         1 1   1     1       1       1                                               75
76 12         1 2       1               1                   1         1 1                           2     1             1   76
77 6                                               1                                   1               1   1 1         1   77
78 13       1 1 1         1 2           1           1           1                 1   1                             1     1 78
79 8           1 1             1             1         2     1                         1                                   79
80 11           1           1   1                                   1               1       1 1 1           1     1 1       80
81 16         1   2   1       2   1                       1                 1                           1       2     1 3   81
82 11                     1                                         1         1           2       1     1         2       2 82
83 12   1     1           1   1             1       1     1   1                     2       1                       1       83
84 9     1               1               1         2     1               1 1                                 1             84
85 13                   3                                         2     1   1   1             1 1               1         2 85
86 12               1         1                         2             1 1       2       1             1   2                 86
87 15     1       1     1 1                   2     1                           2 2   1           1                   1 1   87
88 7       1         1                               1 1                   1                     1                       1 88
89 10                               1 1             1   1   1       1   1                 1       1                 1       89
90 8 1                   1                         1         1 1     1                       1       1                     90
91 5         1       1                             1     1                                               1                 91
92 10   1   1       1                   1                               1                           1         1       2 1   92
93 9                                   1                     1         1   1         1   1       1           1         1   93
94 9   1 1                               1     1                 1   1                               2             1       94
95 11         1 1         2 1   1     1         1       1                   1                               1               95
96 9             1 1             1                         1                           1 1                           1 2   96
97 10     1 1                     1         1 1                             1   1                   1       2               97
98 16   2 1       1 1                                       1   1         1     1     2           1 2   1               1   98
99 10                               1         1 1             1       1               1   1     1               1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
Ngày
/
Tháng