BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng
00 15 1   1     2   1     1 1                     2   1                 1                         1         1 1 1           00
01 12 1                           1 1   1   1                             1   1 1     1       1         1             1     01
02 10     1   1                               1                   1 1         1                             2   1 1         02
03 9     1         1       1     1   1     1       1 1                                   1                                 03
04 11             1 2     1         1                       1           1               1   1               1             1 04
05 5         1                       1   1                         1                       1                               05
06 9   1 1                   1                                                       1       2     1         1   1         06
07 12   1       2 1       1                 1     2                   1     1                           1     1             07
08 9       1     1         1 2                       1               1                     1                   1           08
09 12         1               1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1                     1   09
10 9         1             1                             1         1 1 1         1         1                     1         10
11 18                 2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1         1       1       11
12 14   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1           1     1                   1   1 1 12
13 12 1             1           1       1 1 1 1         1                       1                       1 1 1               13
14 13           1                       1       1       1 1     1           1 1         1               1     1 1 1         14
15 2                                     1                       1                                                         15
16 12       1 1           1                               1       1                 1 1 1     1 1         1               1 16
17 10   1                       1                     1   1   1 1 1   1                             1               1       17
18 12         1             2   1   1     1     1       1             2   1                       1                         18
19 8     1         1     1   1   1                                             1               1                       1   19
20 10                         3               1   2     1                                         1   1     1               20
21 9 1 1       1               1                                       1 1   1               1     1                       21
22 11   1     1                                     1     1           1           1     1     1   1               1 1       22
23 10       1             1           1           1                 1   2                         1 1     1                 23
24 16   1     2               1 1                     2         1 1                 1       1   1         1 1     1     1   24
25 16     1               1         2 1 1                       1     1     1 1                         2 1   1   2         25
26 9       1       1   1       1                     1         1         1         1                           1           26
27 17             3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1                         27
28 11               1   1 1         1 1               1                             1     1       1     1                 1 28
29 13   1       1       1                           1                     1     1 1 1                 1         1 1 1     1 29
30 11   1             1             1 1                         1         1             1   1         1         1   1       30
31 10                                         1     1                 1       1 1       1 1         1 1         1           31
32 10     1     1                         2         1       1                   2                             1     1       32
33 8                             1           1             1       1     1               1             1     1             33
34 16       1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1             1 1           34
35 6 1   1                                               1             1                         1                 1       35
36 8                                                       1 1           1       1                 1 1         2           36
37 10                             2           1           1 1                 1               1 1       1         1         37
38 13           1 1                   1                 1 1       1 1   1                       1 1 1     1             1   38
39 17       1         2           1     2         1                 1       1 1 2               2     1     1         1     39
40 7   1                                       1     1                         1           1       1         1             40
41 10     1                   1             1                         1         1                     1   2         1     1 41
42 8                                                   1   1         1         1 1             1     1                   1 42
43 13                 2   1       1   1                       1           2                         1     1 1     1   1     43
44 11       1 1         1                     1 1                           1       1           1     1             2       44
45 17   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2               1               1       1     45
46 7 1             1                         1                       1     1             1           1                     46
47 5                                   1         1     1                                       1                 1         47
48 9         1 1             1                           1 1                               1         1 1         1         48
49 13 1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1                         1   49
50 12               1           1   1               1             2 1 1 1                       1     1       1             50
51 18 1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2                         1 1     51
52 15             1         2         1                               1       1     1 1 1     1         1         1   1 1 1 52
53 13                 1   1             1                       1     1       2   1       2       1                   2     53
54 8                                         1     1 1 1     1             1         1                               1     54
55 6                               1           1 1         1   1                                   1                       55
56 8                       1           2       1                       1   1                             1         1       56
57 12             1               1 1   1   1         1       2                 2           1                           1   57
58 10           1       1             1       1           2   1                         1       1             1             58
59 7         1                                 1   1 1                         1                   1   1                   59
60 11   1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1         1                             60
61 8                                 1             1         1           1 1                               1 1           1 61
62 9               1           1     1     1             1                         1   1         1   1                     62
63 11 1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1                                       63
64 7 1   1           1                                                           1           1   1   1                     64
65 12   1                                 2 2               1               1 1     1             1         1             1 65
66 5   1   1                             2                                                         1                       66
67 15     1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1             1 1               67
68 10           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1                                     68
69 8 1                                 1   1               2       1                                     2                 69
70 12             1         1                   1     1 1         1 1                 1             1   1     1         1   70
71 13       1 1             1 1                                             1     1 1 1   1 1       1       1   1           71
72 12   1   1     2         1                         1         1 1           1       1                                 1 1 72
73 11       1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 1                                 1 73
74 10 1     1 1     1                             1 1                     1                               1     1 1         74
75 9                 1                       1                 1       1   1                   2     1               1     75
76 11       1         1                           1           1     1   1         2                   1             1 1     76
77 9                   1                     1 1         1               1 1             1   1                           1 77
78 15 1   1   1       1       1             1 1         1             1                   1         1   2   1     1         78
79 14                           1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1             1 1 1   79
80 11       1       1                               1   1                         2                       1           2 1 1 80
81 7     1             1               1                         1               1     1                               1   81
82 8 1     1           1   1           1                               2                                                 1 82
83 6                       1         1           1                                         1     1             1           83
84 6                                       1           1                               1   1       1                 1     84
85 8                               1                               2   1         1         2           1                   85
86 12     1     1     1 1 1     1                                 1       1             1           1     1             1   86
87 7         1       2                   1                                                                   1     1 1     87
88 15       1           1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   1           1       88
89 10 1           2 1                 1       1                     1               1   1   1                               89
90 13   1                       1               1         1       1 1 1                     1 2             1 1         1   90
91 9             1     1           1           1       1           1       1                               1     1         91
92 9                       2                   1                                 1         1         1           1     1 1 92
93 14           1       1 3 1 1                                                           1               1 1 1       2   1 93
94 11         1         1             1   1     1               1                     1                 1 1   1 1           94
95 14 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1           1             1       1   95
96 10               2                           1   1       2 1                           1                     1       1   96
97 7 1                       1       2                                         1         1                         1       97
98 7                                                           1       1   1         1 2                       1           98
99 12 1     1                             1 1 2   2                       1         1           1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
Ngày
/
Tháng