BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng
00 14     1     1         1   1     2   1     1 1                     2   1                 1                         1     00
01 11               1     1                           1 1   1   1                             1   1 1     1       1         01
02 10     1   1   2           1   1                               1                   1 1         1                         02
03 9                         1         1       1     1   1     1       1 1                                   1             03
04 13   1   1 1     1                 1 2     1         1                       1           1               1   1           04
05 7   1               1         1                       1   1                         1                       1           05
06 11 2   1           1     1 1                   1                                                       1       2     1   06
07 15   1 1       1 1 1     1       2 1       1                 1     2                   1     1                           07
08 11           1   2           1     1         1 2                       1               1                     1           08
09 14         1       1 1         1               1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1     09
10 11     1 1     1               1             1                             1         1 1 1         1         1           10
11 18         1   1                       2 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1     11
12 15   1   1 1         1   1 1   1                   1                 1 1 1     1               1           1     1       12
13 13 2       2           1             1           1       1 1 1 1         1                       1                       13
14 10       1                       1                       1       1       1 1     1           1 1         1               14
15 3             1                                           1                       1                                     15
16 10                           1 1           1                               1       1                 1 1 1     1 1       16
17 11             1   1     1                       1                     1   1   1 1 1   1                             1   17
18 13             1               1             2   1   1     1     1       1             2   1                       1     18
19 7                         1         1     1   1   1                                             1               1       19
20 11       1         1                           3               1   2     1                                         1   1 20
21 12         1         2 1 1       1               1                                       1 1   1               1     1   21
22 11 1                 1   1     1                                     1     1           1           1     1     1   1     22
23 11               1 1         1             1           1           1                 1   2                         1 1   23
24 16   1   1 1         1   1     2               1 1                     2         1 1                 1       1   1       24
25 10                         1               1         2 1 1                       1     1     1 1                         25
26 10               1   1       1       1   1       1                     1         1         1         1                   26
27 18         1                       3             1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1     27
28 10         1                         1   1 1         1 1               1                             1     1       1     28
29 9                       1       1       1                           1                     1     1 1 1                 1 29
30 11           1     1     1             1             1 1                         1         1             1   1         1 30
31 9                                                             1     1                 1       1 1       1 1         1 1 31
32 9               1         1     1                         2         1       1                   2                       32
33 6                                                 1           1             1       1     1               1             33
34 15           1               1           1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1       34
35 7                 2   1   1                                               1             1                         1     35
36 6                                                                           1 1           1       1                 1 1 36
37 9     1                                           2           1           1 1                 1               1 1       37
38 14   1       1   1               1 1                   1                 1 1       1 1   1                       1 1 1   38
39 16                   1       1         2           1     2         1                 1       1 1 2               2     1 39
40 9   1       1 1         1                                       1     1                         1           1       1   40
41 8     1   1               1                   1             1                         1         1                     1 41
42 8       1                                                               1   1         1         1 1             1     1 42
43 10             1                       2   1       1   1                       1           2                         1   43
44 10               1           1 1         1                     1 1                           1       1           1     1 44
45 18   1   1           1   1 2 1   1     1             2   1       1     1     1                 2               1         45
46 10     1       1 1     1             1                         1                       1     1             1           1 46
47 6 1   1                                                 1         1     1                                       1       47
48 9 1             1             1 1             1                           1 1                               1         1 48
49 13                 1   1                 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1         49
50 14   1               2               1           1   1               1             2 1 1 1                       1     1 50
51 19         1 1 1       1           1 1 2 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2             51
52 11                   1             1         2         1                               1       1     1 1 1     1         52
53 13           1   1                     1   1             1                       1     1       2   1       2       1     53
54 10 1   2                                                       1     1 1 1     1             1         1                 54
55 6                                                   1           1 1         1   1                                   1   55
56 9       1   2                               1           2       1                       1   1                           56
57 12         1                       1               1 1   1   1         1       2                 2           1           57
58 9                               1       1             1       1           2   1                         1       1       58
59 6                             1                                 1   1 1                         1                   1   59
60 11                       1       1   1         1     1     1           1     1     1                 1         1         60
61 7   1               1                                 1             1         1           1 1                           61
62 11       1 1                         1           1     1     1             1                         1   1         1   1 62
63 11                     1 1       1                               1           1         1 1 2 1       1                   63
64 8         1           1   1           1                                                           1           1   1   1 64
65 11           1           1                                 2 2               1               1 1     1             1     65
66 6                   1   1   1                             2                                                         1   66
67 13                         1       1     1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1           67
68 13       1   1       1           1 1       1                 1   1               1             1   1 1 1                 68
69 6                     1                                 1   1               2       1                                   69
70 10                 1               1         1                   1     1 1         1 1                 1             1   70
71 12       1                   1 1             1 1                                             1     1 1 1   1 1       1   71
72 12           1   1       1   1     2         1                         1         1 1           1       1                 72
73 11             1             1                   1 1   1 1       1   1         1                       1 1               73
74 10 1           1   1   1     1 1     1                             1 1                     1                             74
75 10 1 1                                 1                       1                 1       1   1                   2     1 75
76 12 1               1 1       1         1                           1           1     1   1         2                   1 76
77 8                                       1                     1 1         1               1 1             1   1         77
78 15     1     1 1   1   1   1   1       1       1             1 1         1             1                   1         1   78
79 13 1     1                                       1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1 79
80 7       1                   1       1                               1   1                         2                     80
81 6                         1             1               1                         1               1     1               81
82 8         1           1     1           1   1           1                               2                               82
83 8           1 1 1                           1         1           1                                         1     1     83
84 8   1       1     1                                         1           1                               1   1       1   84
85 11 2 2                                               1                               2   1         1         2           85
86 14     1 1   1 1           1     1     1 1 1     1                                 1       1             1           1   86
87 4                             1       2                   1                                                             87
88 13                           1           1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   88
89 13     1 1   1         1           2 1                 1       1                     1               1   1   1           89
90 11                 1     1                       1               1         1       1 1 1                     1 2         90
91 8     1                           1     1           1           1       1           1       1                           91
92 9     1 1 1                                 2                   1                                 1         1         1 92
93 13 1 1 1 1       1               1       1 3 1 1                                                           1             93
94 8   1                         1         1             1   1     1               1                     1                 94
95 14 1 1                 1 1 1     1                 1     1 1             1     1   1                   1           1     95
96 11             1 1   1               2                           1   1       2 1                           1             96
97 8               1 1   1                       1       2                                         1         1             97
98 9 2 1                                                                           1       1   1         1 2               98
99 13     1           1   1     1                             1 1 2   2                       1         1           1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
Ngày
/
Tháng