BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/05/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng
00 12   1 1                   1                       2                 1               1 1         1 1   2                 00
01 10 1                     1         2                         1         1                     1   1 1                 1   01
02 9             1         2 1                                     1     1     1 1                               1         02
03 12       1       1             1     1             1           1         1           1 1   1           1             1   03
04 6     1     1                                       1             1                               1               1     04
05 11     2   1               1                           1                     1 1               2         1     1         05
06 10         1         1       1         1             1 1   1               1                                     1 1     06
07 11   1                         1                       1     1               1           1                 1 1 1 1 1     07
08 9                                   1       1 1       1                                 1   1       1     1     1       08
09 14       1   1       1 1                 1     1 1                         1   2   2 2                                   09
10 13             1                     2                 1       1           1 1   1       1                     2 1     1 10
11 9                                 1                       1     1   2 1 1                               1     1         11
12 9       1     1                     1                   1 1         1     1                               1         1   12
13 10     1 1   1                   1               1 1                               1                 1     1     1       13
14 17                   1     1   1     1 1   1         1       1       1       1           1   1   1             2   2     14
15 6                                   1           1                   1                               1     1 1           15
16 10                       1           1   1                           1         1     1             1   1   1       1     16
17 9   1     1     2         1         1                       1     1                         1                           17
18 13                     2     1               1 1   1 1     1         1           1 1               1               1     18
19 12 1         1             1                 1         1             1           1         1         1       1   1     1 19
20 7         1                                               1     1     1 1             1       1                         20
21 13   1             1                           1           1                       1   1     1   1   1   1 2         1   21
22 9 2                 1           1                     1     1                                                   1     2 22
23 15               1             1             1   1 1 1 1 1       2                 1           1 1                 1   1 23
24 11                   1             1                 1   1               1       1         1       1 1     1           1 24
25 7   1                               1     1             1       1                             1             1           25
26 13           1       1 1             1     1               1   1   1   1     1       1             1             1       26
27 13       1       1     1   1                       1           1         1             3         1                 1   1 27
28 9           1       1 1                                         1     1           1           1 1       1               28
29 10 2       1   1             1         1     1     1   1                 1                                               29
30 11           1     1   1               1     1     1         1       1   1                             1   1             30
31 10                                     1   1 1           1               1           1   1             2               1 31
32 9       1                             2         1               1                                 1 1           1   1   32
33 10             1           1                 1       1   1 1                 1     1   1               1                 33
34 12     1       1 1           1           1                                     2         2               1   1     1     34
35 17 1   2   1                         1   1       1         1     2   1   1       1               1 1             1     1 35
36 17   1             2     2     1         1     1     1   1             1       1 1         1   1             2           36
37 12     1   1   1         2                       1                                       2         2     1           1   37
38 9       1                         2                       1               1     1       1   1                     1     38
39 14 1                 2   1 1                   1     1         1     1       1   1           1   1   1                   39
40 10 1       1     1                       1 1       1           1           1                 1                       1   40
41 5         1                                                         1 1                     1     1                     41
42 11   1         1                           1 1       1         1 1 2               1                       1             42
43 8 1   1   1                 1   1 1             1           1                                                           43
44 6                                     1       1                             1               1               1       1   44
45 8                             1                                           1     1 1     1     1                 1 1     45
46 6       1                                       1             1         1                 1   1                         46
47 13   1           1                 1   1       1           1             1   1         1 1 1             1           1   47
48 11               2     1         1     3     1   1                                                       1   1           48
49 11         1                       1           1         1   1             1         2                 1       1     1   49
50 13     1     2             2     1         1                 1   1         1       1                 1       1           50
51 10             1                         1   1           1 1                     1         1       1       1           1 51
52 16   1 1           1 2             1               1     2   2 1                             1         1       2         52
53 13             1   1 1 1   1 1                   1       1 1                       1             1           1 1         53
54 10 1 1 1             1           1 1               1   1               1                                     1           54
55 13             1         2     2                       1   1 1 1 1             1                         1           1   55
56 16           1       1             1 1           1 1         1     1     1       1           1             1 2 1       1 56
57 10                 1     1   1 1     1     1                                                         2     2             57
58 7                         1                 1                       1     1           1   1                           1 58
59 7                     1                                       1           1     2 1             1                       59
60 10                             1       1   1   1   1           1                               1 1     1   1             60
61 9           1               1   1         1         2 1                   1     1                                       61
62 12     1 1             1                         1 1                           2             1     1         1       1 1 62
63 11       1   1               1 1               1                             1 1     1   1   1         1                 63
64 7                           1     1                 1                   1   1 1                   1                     64
65 14 1     1     1 1             1 2       1                       1   1                 1         1             1       1 65
66 10       1         1 1               1   1             1       1   1     1             1                                 66
67 11             1       1                   1 1           1                 1       1 1     1   1 1                       67
68 11 1     1                         1           2         1       1             1             1           1       1       68
69 7         1 1   1           1                                   1                                     1 1               69
70 14     1 1   1                   1             1 1       1 1   1       1                 1 1         1   1               70
71 11   1   1       1 1       1             1                 1       1             1       1             1                 71
72 12   1         1             1   1         1   1 1 1                         1 1     2                                   72
73 11           1 1     1                     1           1 1       1   1                   1   1                 1         73
74 15 1 1       1   1       1       1         1 1       1             1   1                     1   1                   2   74
75 11           1       1 1                             2         1 1   1     1       1       1                             75
76 11   1                       1 2       1               1                   1         1 1                           2     76
77 5             1   1                                               1                                   1               1 77
78 11                         1 1 1         1 2           1           1           1                 1   1                   78
79 12 1 1           1 1           1 1             1             1         2     1                         1                 79
80 8                             1           1   1                                   1               1       1 1 1         80
81 11                 1         1   2   1       2   1                       1                 1                           1 81
82 8   1                                   1                                         1         1           2       1     1 82
83 12       1             1     1           1   1             1       1     1   1                     2       1             83
84 9     1                 1               1               1         2     1               1 1                             84
85 11 1                                   3                                         2     1   1   1             1 1         85
86 12         1       1               1         1                         2             1 1       2       1             1   86
87 16 2           1         1       1     1 1                   2     1                           2 2   1           1       87
88 8     1           1       1         1                               1 1                   1                     1       88
89 11     1   1                                       1 1             1   1   1       1   1                 1       1       89
90 11   1     1       1 1                   1                         1         1 1     1                       1       1   90
91 7       1   1     1         1       1                             1     1                                               91
92 6                     1   1       1                   1                               1                           1     92
93 9       1       1                                     1                     1         1   1         1   1       1       93
94 9   1                 1 1                               1     1                 1   1                               2   94
95 13             1 2           1 1         2 1   1     1         1       1                   1                             95
96 9         3                     1 1             1                         1                           1 1               96
97 9                 1     1 1                     1         1 1                             1   1                   1     97
98 16                 1   2 1       1 1                                       1   1         1     1     2           1 2   1 98
99 8                                                 1         1 1             1       1               1   1     1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
Ngày
/
Tháng