BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Cà Mau 60 KỲ ĐẾN NGÀY 11/02/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng
00 13   1 1                     2   1                 1                         1         1 1 1           1     1     1     00
01 14           1 1   1   1                             1   1 1     1       1         1             1     1   1 1           01
02 12                       1                   1 1         1                             2   1 1             1 1 1       1 02
03 7     1     1   1     1       1 1                                   1                                                   03
04 10   1         1                       1           1               1   1               1             1       1         1 04
05 5               1   1                         1                       1                                               1 05
06 8       1                                                       1       2     1         1   1                   1       06
07 12   1                 1     2                   1     1                           1     1             1 1       1 1     07
08 8     1 2                       1               1                     1                   1                         1   08
09 11       1         1           1     1   1   1                 1 1         1 1                     1                     09
10 11     1                             1         1 1 1         1         1                     1             1       1   1 10
11 16 1                 1   2   1 2 1         1 1         1         2           1         1       1                         11
12 16           1                 1 1 1     1               1           1     1                   1   1 1 1   1   1 1 1     12
13 10         1       1 1 1 1         1                       1                       1 1 1                                 13
14 13                 1       1       1 1     1           1 1         1               1     1 1 1         1                 14
15 2                   1                       1                                                                           15
16 11   1                               1       1                 1 1 1     1 1         1               1         1         16
17 10         1                     1   1   1 1 1   1                             1               1             1           17
18 14     2   1   1     1     1       1             2   1                       1                               2         1 18
19 10   1   1   1                                             1               1                       1     1       1     2 19
20 11       3               1   2     1                                         1   1     1                   1             20
21 7         1                                       1 1   1               1     1                             1           21
22 12                             1     1           1           1     1     1   1               1 1       2             1   22
23 12   1           1           1                 1   2                         1 1     1                   1   1 1         23
24 14       1 1                     2         1 1                 1       1   1         1 1     1     1                   1 24
25 17   1         2 1 1                       1     1     1 1                         2 1   1   2           1 1             25
26 8 1       1                     1         1         1         1                           1                   1         26
27 18         1 2         2     1     1   1       1   1       1 1       1       1                             1     1   2   27
28 11 1 1         1 1               1                             1     1       1     1                 1       1           28
29 11 1                           1                     1     1 1 1                 1         1 1 1     1                   29
30 9             1 1                         1         1             1   1         1         1   1                         30
31 12                       1     1                 1       1 1       1 1         1 1         1                     1 1     31
32 8                   2         1       1                   2                             1     1                         32
33 9           1           1             1       1     1               1             1     1                 1             33
34 16 1 1 1 1 1 1         1                   1           1 1         1     1 1             1 1           1                 34
35 7                                   1             1                         1                 1       1               2 35
36 10                                     1 1           1       1                 1 1         2           1   1             36
37 11           2           1           1 1                 1               1 1       1         1                     1     37
38 13               1                 1 1       1 1   1                       1 1 1     1             1     2               38
39 15           1     2         1                 1       1 1 2               2     1     1         1             1         39
40 6                         1     1                         1           1       1         1                               40
41 9       1             1                         1         1                     1   2         1     1                   41
42 11                                 1   1         1         1 1             1     1                   1 1   1   1         42
43 12   1       1   1                       1           2                         1     1 1     1   1       1               43
44 11 1                     1 1                           1       1           1     1             2         1 1             44
45 11             2   1       1     1     1                 2               1               1       1                       45
46 5                       1                       1     1             1           1                                       46
47 6                 1         1     1                                       1                 1                     1     47
48 10       1                           1 1                               1         1 1         1         1               2 48
49 14 1 1     1 1         1                   2               1   1 1       1                         1         1   1       49
50 14         1   1               1             2 1 1 1                       1     1       1                       1 1 1   50
51 16 1 1   1 1                       1 1   2                     1     2                         1 1       1     1   1     51
52 15     2         1                               1       1     1 1 1     1         1         1   1 1 1             1     52
53 13   1             1                       1     1       2   1       2       1                   2           1           53
54 9                       1     1 1 1     1             1         1                               1     1                 54
55 7             1           1 1         1   1                                   1                               1         55
56 11     1           2       1                       1   1                             1         1           1   2         56
57 12           1 1   1   1         1       2                 2           1                           1     1               57
58 11 1             1       1           2   1                         1       1             1                     1       1 58
59 6                         1   1 1                         1                   1   1                                     59
60 10       1     1     1           1     1     1                 1         1                                 1   1         60
61 9               1             1         1           1 1                               1 1           1             1     61
62 11         1     1     1             1                         1   1         1   1                         1   1 1       62
63 9                         1           1         1 1 2 1       1                                                 1       63
64 5                                                           1           1   1   1                                   1   64
65 13                   2 2               1               1 1     1             1         1             1           2       65
66 6                   2                                                         1                             2         1 66
67 14 1                 1       1       1 1 1   1 1     1       1         1             1 1                             1   67
68 10   1                 1   1               1             1   1 1 1                                                   2   68
69 8                 1   1               2       1                                     2                               1   69
70 13     1                   1     1 1         1 1                 1             1   1     1         1     1     1         70
71 12     1 1                                             1     1 1 1   1 1       1       1   1                       1     71
72 10     1                         1         1 1           1       1                                 1 1           1     1 72
73 11         1 1   1 1       1   1         1                       1 1                                 1             1     73
74 8                           1 1                     1                               1     1 1             1       1     74
75 12                       1                 1       1   1                   2     1               1     1       1   1 1   75
76 11                           1           1     1   1         2                   1             1 1               1   1   76
77 11 1                     1 1         1               1 1             1   1                           1   1         1     77
78 14       1             1 1         1             1                   1         1   2   1     1           1       1 1     78
79 16         1   2     1               1     1                     1   1   1   1   1             1 1 1         1   1       79
80 10                             1   1                         2                       1           2 1 1           1       80
81 6 1               1                         1               1     1                               1                     81
82 6 1   1           1                               2                                                 1                   82
83 10     1         1           1                                         1     1             1           2   1   1         83
84 6                     1           1                               1   1       1                 1                       84
85 9             1                               2   1         1         2           1                     1               85
86 11 1 1     1                                 1       1             1           1     1             1     1   1           86
87 7                   1                                                                   1     1 1       2 1             87
88 16 1       2 2 1               1   1     1                         1     1     1   1           1                     2   88
89 8               1       1                     1               1   1   1                                   1           1 89
90 14         1               1         1       1 1 1                     1 2             1 1         1             1   1   90
91 8 1           1           1       1           1       1                               1     1                           91
92 14     2                   1                                 1         1         1           1     1 1   1   1 1       2 92
93 13 1 3 1 1                                                           1               1 1 1       2   1                   93
94 11 1             1   1     1               1                     1                 1 1   1 1                       1     94
95 11           1     1 1             1     1   1                   1           1             1       1                 1   95
96 9                         1   1       2 1                           1                     1       1                 1   96
97 10       1       2                                         1         1                         1       2     1       1   97
98 7                                         1       1   1         1 2                       1                             98
99 10                   1 1 2   2                       1         1           1                         1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
Ngày
/
Tháng