BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10     1                                   1   1         1 1         1             1   1 1 1                             00
01 7                                               1     1         1         1   1                 1                   1   01
02 5                   1                                   1     1 1                 1                                     02
03 6     1                               1   1       1                                           1       1                 03
04 21             1   1 1 1         1     1 1   1     1                 1   2 2 1   1     1             1 2           1     04
05 7               1     1                                     1 1               1                   1       1             05
06 10   1       1         1                           2         1     1                   1                       1   1     06
07 10             1       1                 1         2         1                 1     1                       1 1         07
08 5           1           1                     1               1                                                     1   08
09 14       1           2                               1         1 3     1       1 1                       1     1       1 09
10 9   1                 1 2                             1   1                         1 1       1                         10
11 13     1 1                                     1   2 1 1     1 1                       1   1             1           1   11
12 14       1   1 1   1       1   2 1                                         2     1             1   1         1           12
13 21         1         1 1       3 1 1   1           1 1         2                 1           1 1       1   2     1 1     13
14 10             1   1 1                 1     1 1   1                         1             1                         1   14
15 11     1 1       1         1 2 1                   1                                               1   1       1         15
16 10                       1         1   1               1               1       1       1   1 1   1                       16
17 5                       1                                                             1 1 1                           1 17
18 8   1                   1             1                     1 1       1             1                       1           18
19 15     1 1 1 1 1                                         1 1           1     1 1   1     1         1   1           1     19
20 13 1           1       1 1 1                             1 1         2               1       1     1   1                 20
21 8         1 1                   1                                                       1 1         1       1       1   21
22 11                                 4       1             1         1               1                           1   1   1 22
23 7   1     1 1   1 1                                                                                             1     1 23
24 9               1     1 1 1                 1                         1       1                         1           1   24
25 14 1               1         1             1 2               1           1   1       1     2       1               1     25
26 15                                     1             1 1               1       1   2   2 1       2         1       2     26
27 10                                             1       1   1     1       2                       1   1         2         27
28 12 1       1       2                                   1 1                                 1 2           1 1         1   28
29 11     2         1                 1   1               1         1           1     1                   1               1 29
30 8                 1 1   1 1                   1             1                                         1       1         30
31 13       1                         1                 1 1 1 1       1   2                     2           2               31
32 16         1   1 1         1                 1       2         1     1     1           1   1 1   1       1   1           32
33 10 1         1       1               1       1   1         1                 1   1       1                               33
34 11   1               1     1   1       1             1               1 1               1                     1       1   34
35 14           1       1       2 1 1       1 1 1   1                 1                 1     1         1                   35
36 13   1 1         1                           1   1 1     1     2           1                       2         1           36
37 12 1                                 1   1 1 1           1     1     1       1     1                     1             1 37
38 9   1         1           1 1   1                               1           1                     1             1       38
39 15           1           1     1       1   1 1     1 1       1     1         1       1       1   1               1       39
40 13       1 1                 1   1     1 1     1                   1 2                     1               1       1     40
41 17         1     1         1   1       1 1   2     1   1             1     1   1   1     1     1   1                     41
42 14     1                 1       3             2   1             1                                   2     1   1   1     42
43 9       1       1                   1                     1     1 1         1   1         1                             43
44 10                                       1 1           1 1             1   1     1   1           1                     1 44
45 11   1     1     1                 1 1                           1                 1         1             1     1   1   45
46 16 2         1     1 2 1 1               1   1                         1     1           2 1               1             46
47 4   1                     1                                   1                                                 1       47
48 18         1               1 1       1 1             1 2   1     1 1       1       1 1 1 1                   1 1         48
49 5     1 1                                                   1   1                                                   1   49
50 9 1                       1 1                   1         1   1   1             1       1                               50
51 12                     1       1 1   1     1   1               1         1 1         1                   1       1       51
52 9         2                                                 1           1 1                   1     1             1   1 52
53 10           1                 2                 1                             1 1   1 1         1 1                     53
54 6 1         1                   1   1                       1                   1                                       54
55 10 1         1         1           1                       1       1             1             1 1         1             55
56 14 1         1       1           1             1           1 1   1       1         1             1   1       1   1       56
57 9         2                                                       1     1       1               1 1         1         1 57
58 9         1   1                                 1       1                                       1   1   1       1 1     58
59 12                               1       3           1     1     2         1                                     1   2   59
60 15     1       1 1 1         1   1 2       1                         1           1     1                 1     2         60
61 9     2                         1 1               1               1                   1             1       1           61
62 18       2           1 2       1   1                     1 1             3     1         1   1       2                 1 62
63 12     1                       2       1         1   1   1                 1               1               1       1   1 63
64 14   1         1   1     1 1                   1         1         1         1           1     2                   1   1 64
65 11                           1                 1 1             1           1                     1 1   1 1   1     1     65
66 10                           1     1 1 1         1               1         1                     1               1   1   66
67 14 1   1       1 1           1                         1   1                 1       1       1     1           1   2     67
68 10 1 1 1                             1                       1                           1     1       1     1         1 68
69 6 1                             1       1                 1   1                                           1             69
70 12   1       1     2                   1   1   1   1                           1   1         1             1             70
71 11 1 1 1             1     1         1       1 1           1                                   1             1           71
72 15       1   1   1                           1   1       2 1 1                       1           1   1 1       1 1       72
73 11               1       1             1         1   1                           1           1   1 1     1           1   73
74 4                                                                               1         1   1           1             74
75 7                           1       1   1                   1                             1         2                   75
76 5                         1         1               1             1                                   1                 76
77 10             1     1   2         1           1                         1           1                           2       77
78 10                             1                                   1         1     1 1       1       1     1     2       78
79 6   1   1             1                           1   1                       1                                         79
80 9                 1         1               1   1                   1 1       1 1                             1         80
81 8       1           1                     1 1                       1 1                         1   1                   81
82 12       1       1           1 1           1         1             2                 1 1       1                     1   82
83 11       1     1         1                       1     1     1               1     1         1           1             1 83
84 17 1 3             1                 1                             1           2   2   1 1         2         2           84
85 13 1     1         1             1       1 1     1                     1 1             1 2                     1         85
86 14         1     1 1   1           1 1           2                             1   1                     1 2         1   86
87 8                                     1                     1       1                         1       1   1       1   1 87
88 8               1           1           1           1                 1                       1             1   1       88
89 6     1           1 1                                                       1       1                 1                 89
90 6 1                                           1                       1                     1     1     1               90
91 9       1   1                                                       2 1         1             1       1             1   91
92 10   1                   1           1     1             1           1 1 1 1 1                                           92
93 8                           1     1                           1 1       1                           1                 2 93
94 5             1                                                         1     1                             1       1   94
95 8                                   1               1                     1         1   1     1         2               95
96 8             2                           1   1       1 1   1                   1                                       96
97 16               1     2   2         1   1 2         1                   1   1             1 1                 2         97
98 11         1 1         1             1   2                           1                         1       2               1 98
99 6         1   1           1                     1     1                                                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
Ngày
/
Tháng