BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 13/09/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng
00 6   1               1       1                     1   1                             1                                   00
01 14 1 1             1     1                 2   1                     1                         1           1 3         1 01
02 18 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       02
03 16     1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1 03
04 7             1                     1                   1                                 1 1   1             1         04
05 19       3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1           1 1       1             2 05
06 7                   1           1                           1                       1   1   1             1             06
07 16 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1     07
08 11     2 1         1       1 1     1                                   1                   1           1             1   08
09 14   1                   1             1             1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       09
10 10                                     1   1       1                           1             1     1         2     1   1 10
11 8               1                                       1 1       1             1                 2               1     11
12 15 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1                     1       1 1           12
13 9                       1         1 1             1                     1             1                 1 1     1       13
14 12                               1   1             2       1       1 1 1           1   1     1                     1     14
15 11       1   1         1           1   1 1                     1               2           1       1                     15
16 8                                                       1                   1 1   1       1 1           1 1             16
17 9                   1   1         1 1             1               1                       1                 1         1 17
18 14 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 3                 1             1   18
19 6         2   1                       1                           1                                         1           19
20 18   1           2           2         1   2                 1       2 3             1             1   1             1   20
21 7     1                 1       1                       1               1   1                                   1       21
22 5       1   1                           1                       1                                           1           22
23 19           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     23
24 10       2               1     1                       1                                 1     1         1 1     1       24
25 10                             1       1     1               1     1               1   1               1     1   1       25
26 17   1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2       1     1     1 1             1     26
27 11                   1         1         2                             1 1     1                     1 1     1 1         27
28 7             1     1                                           1       1                   1 1   1                     28
29 12                               1 1   1       2         1         1           1   1           1                 1 1     29
30 10                   1       1 1                                 1 1                       1 1                 1   2     30
31 9 1       1     1           1 1                 1             1                             1                       1   31
32 8   1                   1           1         1                                     1         1   1 1                   32
33 12   1   1 1   1             1                         1     1     1             1       1   1   1                       33
34 8                 1                   1   1         1 1 1                       1                             1         34
35 11                                             1       2         1   1       1             1           1       2       1 35
36 8           1                           1                   1       1       1         1   1           1                 36
37 12           1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1     1                       1       37
38 12     2                 1       1                                       1   2       1           1   1               1 1 38
39 10                     1 1                             1                     2       1 1               1         1   1   39
40 6                     1                     1   1   1           1             1                                         40
41 9               1                                   1                   1 1                     1     1 1         1 1   41
42 6                             1   1   1                         1                 1                                   1 42
43 10   1       2           1                             1     1   1                                             1 1   1   43
44 12 1   1 1 1   1           1                       1                                           2         1 1           1 44
45 11 1                 1 1     1 1                     1         1                     1         1             1     1     45
46 7                 1               1                     1                           3       1                           46
47 7                                                         1 1       1         1 1       1                     1         47
48 7   1         1     1   1               1             1           1                                                     48
49 6         1         1                                                                   1 1             1   1           49
50 14             1 1   1               1 1       1 1         2     1     1                           2   1                 50
51 8         1 1                           1   1                 1         1           1 1                                 51
52 13               1       1           1     1   1 1   1         1               1   1         1               1   1       52
53 17 1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1     2 1               1               53
54 10             1               2         2                           1   1 1           1       1                         54
55 16   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1 55
56 13     2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1                         1           1 56
57 8         1             1 1 2 1               1                               1                                         57
58 8             1 1 1                         1     1 1                                 1 1                               58
59 11 1                   1       1   1                       1 1   1                             1     2     1             59
60 8                     1         1       1       1                 1         1                 1       1                 60
61 11 1       1         1                           2 1 1         1       1                 1   1                           61
62 9                               1       1   1             1           1   1       1     1                   1           62
63 9             1 1                 1             1                 1             1                             1     1 1 63
64 11   2                             2           1                 1             1     1                   1       1 1     64
65 11                 1 1         2 2           1       1   1                               1       1                       65
66 12                   1 1       1 1 1   1             1                           1 1         1       1     1             66
67 10 1                                 1 1   1         1                     1       1                 1   1 1             67
68 6                         2           1               1                                         1   1                   68
69 6   1           1                                       1   1                                   1   1                   69
70 11             1 1         1                           1                   1               1     1     1   1         1 1 70
71 7 1                                     1       1       1             1   1                     1                       71
72 13         1               1                                 1               1         2   1 1     2   1           1 1   72
73 7                               2       2     1         1                                                     1         73
74 14       3     1               1 1   1         1     1         1             1           1     1                   1     74
75 13   1   1       1               1           1                             2     1         2               2       1     75
76 9                 1   1     1           1   1                   1                                     1             1 1 76
77 14 1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1                     1   1 1               1 77
78 10     1         1         1             1 2                                                       1           1 1     1 78
79 6               1 1       1         1                   2                                                               79
80 13 1 1               1                 2     1 1         1 1           1                 1           1         1         80
81 8               1   1             1   1       1                 1       1                               1               81
82 19         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1   82
83 10   1 1     1             1   1                           1               1       1 1             1                     83
84 11           1     1                         2       1       1       1   1                         1 1               1   84
85 17         2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1       1                             1 85
86 14     1           1 1                       1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1     86
87 14     1         1                         1           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1         87
88 9             1           1           1       1 1                   1           1       1 1                             88
89 11             1                                     1               2     1   1 1         1                   1   1 1   89
90 7 1   1                                                           1         1   1                 1     1               90
91 9           1 2                                 1         1   1           1                               1   1         91
92 12   1             1     1         2       1                           2                             1   1 1         1   92
93 16       1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1           93
94 11                 1       1               1   1         1     2           1                             1       2       94
95 6                         1 1                   1                                                       1     1 1       95
96 11                           1           1   1     1 1 2       1 1   1                                               1   96
97 11         1               1           1     2       1 1                       1 1 1   1                                 97
98 4                 1                                                                 1           1                 1     98
99 7 1 1   1           1                                           1                               1                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
Ngày
/
Tháng