BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 17/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng
00 7                   2                   1               1       1                     1   1                             00
01 9                             1       1 1             1     1                 2   1                     1               01
02 20     1   1           1 1 1         1 2                   1   1 1   1         1       1                 1 2 1 1       1 02
03 14       1                                 1         1 1     1                 1 1 1   1                 1   2   1   1   03
04 4 1                                               1                     1                   1                           04
05 15         1                                 3     1       1           1 1           1         1         2       1 1   1 05
06 7   1   1                         1 1                   1           1                           1                       06
07 14   1                     1         1 1       1 1             1         1     1               1           1   1   1   1 07
08 9                               1         2 1         1       1 1     1                                   1             08
09 13   2 1   1                     1       1                   1             1             1         1     1   1         1 09
10 6                     1 1                                                 1   1       1                           1     10
11 8               1     1   1                         1                                       1 1       1             1   11
12 16     1           1 2                 1   1   1 1                   1               1           1 1 1 2         1       12
13 6                     1                                     1         1 1             1                     1           13
14 15     1       2         1       2                                   1   1             2       1       1 1 1           1 14
15 14   1                   1   1 1 1           1   1         1           1   1 1                     1               2     15
16 8               2   1         1                                                             1                   1 1   1 16
17 10         1                   1 1 1                     1   1         1 1             1               1                 17
18 16       1 2       1       1       1 1 1   1     1   1     1 1                       1         1                       1 18
19 12       1   1         1 1 1   2               2   1                       1                           1                 19
20 17         1     1                   1   1           2           2         1   2                 1       2 3             20
21 10 1           1           1 1             1                 1       1                       1               1   1       21
22 8             1 1     1           1         1   1                           1                       1                   22
23 13                           1       1           1     1   1 1               1                 1 2   1       1       1   23
24 10 1   1       1   1       1                 2               1     1                       1                             24
25 7                   1                                             1       1     1               1     1               1 25
26 13           1                           1 1     1 1                   1 2       1     1           1               2     26
27 11                 1 2   1                               1         1         2                             1 1     1     27
28 10     1   2 1                   1 1               1     1                                           1       1           28
29 13   1           1     1     1                                       1 1   1       2         1         1           1   1 29
30 8         1                   1     1                   1       1 1                                 1 1                 30
31 12 1 1                 1   1 1         1       1     1           1 1                 1             1                     31
32 8       1       1       1     1         1                   1           1         1                                     32
33 11                   1     1             1   1 1   1             1                         1     1     1             1   33
34 9       1         1                                   1                   1   1         1 1 1                       1   34
35 7         1                                                                       1       2         1   1       1       35
36 8         1   1     1                           1                           1                   1       1       1       36
37 15 1       1       1 1     1                     1         1   1 1       1     1     1                           1   1 1 37
38 9             1             1             2                 1       1                                       1   2       38
39 7         1                   1                           1 1                             1                     2       39
40 7             1                                           1                     1   1   1           1             1     40
41 8                     1 1         2                 1                                   1                   1 1         41
42 7             2                                                   1   1   1                         1                 1 42
43 8                               1       1       2           1                             1     1   1                   43
44 11   1 1         1             1       1   1 1 1   1           1                       1                                 44
45 8             1                       1                 1 1     1 1                     1         1                     45
46 5   1                         1                       1               1                     1                           46
47 8                     1   1   1                                                               1 1       1         1 1   47
48 9             1             1           1         1     1   1               1             1           1                 48
49 4                             1     1         1         1                                                               49
50 15           1   1 1       1                       1 1   1               1 1       1 1         2     1     1             50
51 9             1   2                           1 1                           1   1                 1         1           51
52 12       1                   1                       1       1           1     1   1 1   1         1               1   1 52
53 18     1     1   1   1     1           1     1 1 1               1             1             1     1         2 1 1   1   53
54 12   1             1               1 1             1               2         2                           1   1 1         54
55 13 1     1   1       1                   1                 1                     1 1 1 1       1       1         1       55
56 14     1                 1   1             2 1             1   1 1                         1   1 1     1             1   56
57 10                                   2         1             1 1 2 1               1                               1     57
58 12 1               1     1 1     2                 1 1 1                         1     1 1                               58
59 9     1                 1             1                   1       1   1                       1 1   1                   59
60 11           1   2     1         1                         1         1       1       1                 1         1       60
61 12 1                     1     1       1       1         1                           2 1 1         1       1             61
62 11       1       1     1             1                               1       1   1             1           1   1       1 62
63 6                                                 1 1                 1             1                 1             1   63
64 9   1   1                               2                             2           1                 1             1     64
65 14 1         1       1     1 1                         1 1         2 2           1       1   1                           65
66 15 1         2       1     1   1                         1 1       1 1 1   1             1                           1 1 66
67 12   1                 1         2 1   1                                 1 1   1         1                     1       1 67
68 7 2                         1                                 2           1               1                             68
69 7                       1 1     1       1           1                                       1   1                       69
70 7       1             1                           1 1         1                           1                   1         70
71 10         1 1               1     1   1                                     1       1       1             1   1         71
72 7     1 1         1                           1               1                                 1               1       72
73 7                 1                                                 2       2     1         1                           73
74 13     1         1                           3     1               1 1   1         1     1         1             1       74
75 11   1 1     1                           1   1       1               1           1                             2     1   75
76 8 1                 1                                 1   1     1           1   1                   1                   76
77 13     1         1 1                   1   1     1     1 1 1       1     1         1                           1         77
78 12                 1 2 1 1         1       1         1         1             1 2                                         78
79 11 1       1   1                     2               1 1       1         1                   2                           79
80 13       1         1     1             1 1               1                 2     1 1         1 1           1             80
81 10       1                         2                 1   1             1   1       1                 1       1           81
82 23   1 1     2         1 1       1   1         1       1     1     1   1 2                   1 1 1 2 1     1 1           82
83 10   1                 1                 1 1     1             1   1                           1               1       1 83
84 10       1                         1             1     1                         2       1       1       1   1           84
85 17       1                   1                 2 1     1   1     1   1                 2 1   1     1 1 1             1   85
86 10 1                           1     1     1           1 1                       1   1   1 1                             86
87 12             1 1 1                       1         1                         1           1   1 1     1       1     1   87
88 12       1   1 1             1 1                   1           1           1       1 1                   1           1   88
89 13   1 1       1 2                 1               1                                     1               2     1   1 1   89
90 6                             1       1   1                                                           1         1   1   90
91 11     1                     2       1           1 2                                 1         1   1           1         91
92 12 1                     1       1 1     1             1     1         2       1                           2             92
93 16       1 1       1             1           1 1           1         1                 2   1     1         1   1   1   1 93
94 12   1       1         1 1                             1       1               1   1         1     2           1         94
95 7 1           1             1   1                             1 1                   1                                   95
96 13   1       1                     1                             1           1   1     1 1 2       1 1   1               96
97 11                                   1         1               1           1     2       1 1                       1 1 1 97
98 3                           1     1                   1                                                                 98
99 10 1   1   1 1             1           1 1   1           1                                           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
Ngày
/
Tháng