BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng
00 7         1               1       1           1           1       1           1                                         00
01 11     1 1                             1   1 1   1                                   1           1   1 1             1   01
02 6   1                                 1           1                     1           1   1                               02
03 7             1       1                     1       1         2                     1                                   03
04 10   1 1                 1   3                   1                   1                   1     1                         04
05 8         1               1 1                   1       1                             1             1           1       05
06 9       1       1   1       1                     1                         1   1                     1   1             06
07 12         1 1         2                     1           1   1           1       1 1             1         1             07
08 17   1 1       1             1   1       1             1               1     1     1 1       2           1 1 1   1       08
09 12         1         1 1     1               1                             2   1               1         1 1     1       09
10 10     1           1             1         1                       1   1             1 1           1   1                 10
11 11   1       1                                 1         2 1             1           1           1         1   1         11
12 9           1     2                 1   1         1           1                             1                 1         12
13 9     1       1               1   1                 2                           1               1     1                 13
14 13                               1             2           1       2                 2         1     2   1     1         14
15 9   1     1       1 2                             1             1                     1   1                             15
16 11     1 1     1   1                                                           1       1           1 1       1   1     1 16
17 10 1                       1                     1   1 1           1 1     1                         1               1   17
18 7                           1                 1 1                   1   1               1               1               18
19 11         1       1         1                   1                 1                 1 1       2     1 1                 19
20 11       1           1                         1           1 1       1           1                 1         1     1   1 20
21 11 1                               1       1 1 1     1                             1           1   2     1               21
22 13                       2           1           1       1   1       1                   1 1         1 1         2       22
23 5                     1       1         1                             1                         1                       23
24 14   1 2         1 1                 1             1   1         1             1 1               1   1               1   24
25 10 1         1             1   1                                           1           1   1 1   1                 1     25
26 13         1             1 1     1 1       1         1               1   1   1                                 1 1 1     26
27 11 1     1                           1       1             1     1           2 1 1                   1                   27
28 4                 1                                     1                   1                                       1   28
29 12                     1   1   1       1                       1     1         1   1       1   1         1             1 29
30 10 1 1           1                     1                             1               2                     1   1   1     30
31 13       1     1                     1 2       1                 1         2   1       1     1                     1     31
32 11   2                       1                                             2       1     1 2 1     1                     32
33 14   1   1   2   1     1           1                   1     2   1                                           1     1   1 33
34 10                       2             1 1                           1   1 1                               1       1   1 34
35 15         1               1             1       1       1       1     1           1       1     1   1     2     1     1 35
36 7     1                                   1         1     1             1               1                   1           36
37 8     1 1           1             1               1                                 1   1                 1             37
38 14                         1   2               1   1           1 1 1           1 1                 1     1     1       1 38
39 14         1                     1   1   1         1   1       1     2           1                 2             1     1 39
40 8             1                                   1       2                 1         1                           2     40
41 13       1       2     1     1           1   1             1     1       1 1 1                                       1   41
42 6   1                           1       1             1               1         1                                       42
43 10                       2         1       1           1                               1     1   1       2               43
44 8                         1                         1   1     1   1   1                 1                           1   44
45 11   1         1     1 1             1           1           1             1           1                       1       1 45
46 10       1   1           1         1             1                       1     1         1               1           1   46
47 9                   1   1       1                             1       1   1       1               2                     47
48 6                                           1                     1               1     1   1               1           48
49 11                       1     2       1               1                   1   1           1           1       1   1     49
50 9       1                       1 2                                 1 1     1                               1   1       50
51 13                   1   1             1       1           1 1     1           1   1       1                     2     1 51
52 11                   1 1               1 1   1   1     1                                         1       1             2 52
53 11       1     1         1 1         1     1       1                             1           1               1         1 53
54 10       1   1 2                 2                                     1         2                           1           54
55 11               2             1                   1         1     2 1                   1       1 1                     55
56 10           1           1         1 1     1             2                       1   1                           1       56
57 8                 1   1   1                             1             1     1                 1                       1 57
58 16                   1 1                   2   1     2       1 1 1 1                         1     1   1       1       1 58
59 14               2         1   1 1               1       1               1 1     1 1         1             1     1       59
60 6 1                         1 1                           1             1     1                                         60
61 15 1   1 1     1                                       1       3 1 1         1     1               1                 1 1 61
62 8   1                                   1                   1                     1     1 1                 1     1     62
63 11 1           1 1           1       1       1   1                                             1       1     1 1         63
64 9 1           1                               1                         1   1 2 1                         1             64
65 11           1                               1     1     1   1                             1       1 1 1   1       1     65
66 5         1         1                 1                         1                                               1       66
67 9           1     1                                       1 1         1     1                 1               1   1     67
68 11               1       1               1       1 1               1 1 1               1 1                           1   68
69 13 2   1             1       1                 1             1 1           1         1         1           1     1       69
70 13                     1         1 1           1   1           1     1                 3               1   1   1         70
71 8 1         1                 1                 1                     1                 1     1               1         71
72 12                                   1   1   1       1                               1     1         1         1   1 2 1 72
73 14       1     1   1           1   1 1 1           1 1     1                   1                     1   2               73
74 13         1                           1   1     1                         1 1   1 1 1         1 1     1     1           74
75 13                               1       1 1   1   1   1 1 1                       2             1                   1 1 75
76 9       1   1             1           1             1           1           1                           1         1     76
77 12 2                                       1 1               2   1 1     2                         1           1         77
78 8         1   1                           1               1                       1       1           1             1   78
79 10   1       1               1               1       1     1                                 1         1     1       1   79
80 8                         1   1   1         1         1 1             1                   1                             80
81 14               1 1                 1 1   1   1 1 1 2         1                                         1       1 1     81
82 13   1       1 1 2 1             1   1   1     1               1                           1         1                   82
83 17     1         1 1   1 2   1 2                                 1     1   1   1   1                       1 1 1         83
84 10               1 1 1                     2                 2   1 1                               1                     84
85 15         1 1 1     1           1 1 1 1 1   1 1                             1 1               1       1                 85
86 11     1           1           1     2 1                                 1                 1 1 1     1                   86
87 9   1             1     1                 1             1                 1         1 1     1                           87
88 11 1 1                     1       1     1             1             1               1       1       1 1                 88
89 10       1 1               1 1               1                         1                 1                 1 1     1     89
90 8         1         1                   1               1             1                 1     1         1               90
91 11     1               1   1   1                       1       1               1                                 1   3   91
92 12         2           1     1   1 1 1                 1                 1       1                 1   1                 92
93 16                               2       1                 1   1 2                     2 1   1 1 2       1   1           93
94 12     2   1               1                         2 1             1 1                             1       1 1         94
95 11 1           1                                       2             1   1   1               1   2                   1   95
96 10 1                 2                                             1     1       1       1 1   1 1                       96
97 8                 1   1                     1                                             1 1           1 1   1         97
98 6 1                   1           1               1                         1     1                                     98
99 16   1 1 1   2   1                     1         1       1 1 1   1                     1               1     1     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
Ngày
/
Tháng