BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/09/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 4       1                                                 1                         1                           1       00
01 11             1           1   1 1             1                           1     1         1 1                 1       1 01
02 11 1           1   1                                   1     1         1           1 1 1               1       1         02
03 7             1                                                         1                       1       2     1     1   03
04 8                 1     1                           1                             1   1   1 1           1               04
05 9               1             1           1               1             1     1 1               1                     1 05
06 14     1   1                     1   1               2                   1                       2       1 2 1     1     06
07 12 1       1 1             1         1                                           1         1   1   2       1           1 07
08 15     1     1 1       2           1 1 1   1                     1 1         1             1                     1     1 08
09 18   2   1               1         1 1     1                 1 1   1       2       1     1                 2     1     1 09
10 12             1 1           1   1                   1 1       2 1               1 1                     1               10
11 10 1           1           1         1   1                 1               1 1         1               1                 11
12 4                     1                 1                                           1         1                         12
13 6         1               1     1                       1         1                   1                                 13
14 11             2         1     2   1     1           1             1               1               1                     14
15 9               1   1                             1                 1   1     1                       1       1       1 15
16 18       1       1           1 1       1   1     1 1     1         1 1           1     1 2         1     1       1       16
17 17   1                         1               1   2 1   1   1         1 1               1 1       2         1 1 1       17
18 9 1               1               1               1   1   1 1                               1         1                 18
19 9             1 1       2     1 1                           1               1                                   1       19
20 9         1                 1         1     1   1                         1                         1 1               1 20
21 12           1           1   2     1                           1         1                     1 1 1   1   1             21
22 15                 1 1         1 1         2       2         1 1               1       1   1   1       1                 22
23 9                         1                             1   1             1 1             1     1   1 1                 23
24 8       1 1               1   1               1                                         1   1                         1 24
25 15   1           1   1 1   1                 1                 1     1             1   2 1           1               2   25
26 12 1   1                                 1 1 1         1         1           1               1   1 2                     26
27 11     2 1 1                   1                     1                   1                     1     2           1       27
28 8     1                                       1         1                     1   2           1                     1   28
29 17       1   1       1   1         1             1 1   1   1       1       1   1     2   1     1                       1 29
30 11             2                     1   1   1                 1                 1     1         1     1           1     30
31 10   2   1       1     1                     1                           1   1       1                     1             31
32 11   2       1     1 2 1     1                                     1               1                               1     32
33 16                                     1     1   1         1   1 1   1       1               1 1   1 1       1 1   1 1   33
34 13 1 1                               1       1   1       1                     1     1 1 1   1       1 1                 34
35 17           1       1     1   1     2     1     1 1       1         1     1         1 1     1           1     1         35
36 7 1               1                   1             1         1                                           1         1   36
37 10             1   1                 1                     1     1                               1         1   1 1   1   37
38 13       1 1                 1     1     1       1   1     1   1 1   1 1                                         1       38
39 9         1                 2             1     1         1     1           1 1                                         39
40 9     1         1                           2                     1 1   1                   1                 1         40
41 9 1 1 1                                       1       1         2           1                                   1       41
42 9         1                                           1       1   1             1                         1 2 1         42
43 18               1     1   1       2                       1 1     1 1 1   1         1   1       1           1 1 1 1     43
44 7                 1                           1                               1   1 1         1                   1     44
45 9   1           1                       1       1 1             1 1     1                     1                         45
46 9 1     1         1               1           1           2               1   1                                         46
47 9   1       1               2                                           1     1             1                   1   1   47
48 10           1     1   1               1             1       1                 1             1     1   1                 48
49 15   1   1           1           1       1   1                   2   1 1 1             1                 1 1     1       49
50 6     1                               1   1       1                             1                                   1   50
51 10       1   1       1                     2     1                           1 1 1                                 1     51
52 12                         1       1             2       1         1                           2 1   1             1 1   52
53 9         1           1               1         1       2   1                                     1               1     53
54 11         2                           1                 2           2       1                   1         1 1           54
55 7                 1       1 1                         1                                             1         1       1 55
56 7         1   1                           1                             1             1           1                   1 56
57 9     1                 1                       1           1         1     1                   1       1           1   57
58 6                     1     1   1       1       1                                             1                         58
59 10 1 1     1 1         1             1     1                         1           1   1                                   59
60 10 1     1                                                             1     1                 1     2 1   1     1       60
61 11     1     1               1                 1 1                   1             1                         3       1   61
62 9           1     1 1                 1     1                   1       1                           1         1         62
63 9                       1       1     1 1         1 1 1     1                   1                                       63
64 15 1   1 2 1                         1                       1 1                     1       2 1     2       1           64
65 12                   1       1 1 1   1       1         1           1   1                         1               1   1   65
66 8                                         1       1   2               1                 1   1         1                 66
67 13     1                 1               1   1         1 1       1     1             1 1 1               1 1             67
68 8               1 1                           1     1       1   1       1 1                                             68
69 14   1         1         1           1     1         1                           1   2     1         1     1     1   1   69
70 19               3               1   1   1             1           1   1   1           1 2       1 1     1       1   2   70
71 9                 1     1               1               1                                 1   1     1       1     1     71
72 11             1     1         1         1   1 2 1             1       1                     1                           72
73 9       1                     1   2                           1                               1     1 1           1     73
74 15   1 1   1 1 1         1 1     1     1                               1                     1     1     1 1           1 74
75 9           2             1                   1 1       2                 1                                 1           75
76 10     1                           1         1       3     1           1           1                     1               76
77 10 2                         1           1                 1 1         1       1           1                         1   77
78 11           1       1           1             1               2 1                     1   1   1         1               78
79 13                     1         1     1       1     1   2   1               1             1 1     1               1     79
80 2                   1                                                                           1                       80
81 4                                 1       1 1                       1                                                   81
82 7                   1         1                           1                               1 1               1 1         82
83 13   1   1   1                       1 1 1         1         1             1     1 1                               1   1 83
84 5                           1                                 1   1                   1 1                               84
85 10     1 1               1       1                 1                           1 1 1                       1   1         85
86 11 1                 1 1 1     1                                   1     1         1 1     1                   1         86
87 14   1         1 1     1                                         1     1       1                 1     3     1         2 87
88 10             1       1       1 1                       1           1 1     1                     1           1         88
89 15                 1                 1 1     1         1             1     1     1 1     1 1       1 1   1             1 89
90 7                 1     1         1               1       1                     1 1                                     90
91 11       1                                 1   3                   2               1 1   1               1               91
92 8 1       1                 1   1                                         1                     1                 1   1 92
93 17               2 1   1 1 2       1   1           1   1                 1   1             2           1     1           93
94 6                             1       1 1                                               1                   1     1     94
95 14 1   1               1   2                   1       1                       1         1               1         2 1 1 95
96 12 1       1       1 1   1 1                       1           1         1   1 1 1                                       96
97 9                   1 1           1 1   1             1               1   1                                   1         97
98 13     1     1                                       1     1 1       1     1 1       1     1             1 1       1     98
99 11               1               1     1     1                   1   1         1 1     1                     1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng