BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/04/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng
00 8       1   1                             1                                                   1 1   1           1   1   00
01 11   1                     1                         1           1 3         1     1             1 1                     01
02 17       1                 1 2 1 1       1           1         1     1 1       1           1     1   1           1 1     02
03 14 1 1   1                 1   2   1   1     1                 1             1         1     1         1                 03
04 7             1                                 1 1   1             1           1                       1               04
05 14     1         1         2       1 1   1           1 1       1             2           1       1                       05
06 12                 1                       1   1   1             1                     1               1   1 1 2       1 06
07 15               1           1   1   1   1         1   1 1     1         1             1 1         2           1         07
08 8                           1                   1           1             1                         1 1     1         1 08
09 15         1         1     1   1         1 1     1   2     1           1       1   1   1                               1 09
10 9       1                           1             1     1         2     1   1           1                               10
11 10             1 1       1             1                 2               1     1               1         1               11
12 12     1           1 1 1 2         1                     1       1 1                     2                               12
13 10       1                     1             1                 1 1     1                 1 1       1     1               13
14 13       2       1       1 1 1           1   1     1                     1                           1               2   14
15 8                   1               2           1       1                       1 1                             1       15
16 11             1                   1 1   1       1 1           1 1                                         1 1     1     16
17 7       1               1                       1                 1         1     1                               1     17
18 10     1         1                       1 3                 1             1         1                   1               18
19 7                       1                                         1                 1     1         1 1 1               19
20 13                 1       2 3             1             1   1             1                             1       1     1 20
21 6             1               1   1                                   1               1   1                             21
22 7                     1                                           1               1     1                   1   2       22
23 16               1 2   1       1       1     1 2 1   1     1           1 1     1                               1         23
24 13           1                                 1     1         1 1     1       1 1     1           1 1     1 1           24
25 16 1               1     1               1   1               1     1   1       1 1 1 1   1       1                 1 1   25
26 13 1     1           1               2       1     1     1 1             1     1                     1               1   26
27 11                           1 1     1                     1 1     1 1                 1       1         1 1             27
28 10                     1       1                   1 1   1                       1           1       1         1 1       28
29 15   2         1         1           1   1           1                 1 1                               1   2   1 2     29
30 14                     1 1                       1 1                 1   2           2   1         1               1 1 1 30
31 7     1             1                             1                       1                   1   1             1       31
32 11   1                                     1         1   1 1                       1   1 1   1   1       1               32
33 13           1     1     1             1       1   1   1                       2               1       1 1         1     33
34 8         1 1 1                       1                             1                 1           1         1           34
35 16   1       2         1   1       1             1           1       2       1     1             2         1     1       35
36 11                 1       1       1         1   1           1                   1     1                   2   1         36
37 11     1                           1   1 1     1                       1                   1 1     1         1 1         37
38 9                             1   2       1           1   1               1 1                             1             38
39 12           1                     2       1 1               1         1   1         1         1                   1   1 39
40 14 1   1   1           1             1                                             1 1   1   1   1       1   1   1   1   40
41 15         1                   1 1                     1     1 1         1 1     1 1         1 1                 2     1 41
42 5                     1                 1                                   1       1                                 1 42
43 8           1     1   1                                             1 1   1         1         1                         43
44 8       1                                           2         1 1           1                   1       1               44
45 15         1         1                     1         1             1     1           1     1   2   1     1     2     1   45
46 10             1                           3       1                                         1       1 1     1         1 46
47 10               1 1       1         1 1       1                     1           1   1     1                             47
48 6           1           1                                                                 1       1       1         1   48
49 7                                             1 1             1   1                 2     1                             49
50 9   1 1         2     1     1                           2   1                                                           50
51 6 1                 1         1           1 1                                                                       1   51
52 13   1 1   1         1               1   1         1               1   1       1       1               1               1 52
53 13             1     1         2 1 1   1     2 1               1               1                   1                     53
54 11                         1   1 1           1       1                                     1 1 2   1       1             54
55 16 1 1 1 1       1       1         1         1 1 1     1   1       1         1                                     1 1   55
56 8           1   1 1     1             1                         1           1                                 1         56
57 8   1                               1                                         1       1       1       1   1 1           57
58 9 1     1 1                                 1 1                                 1           1             1   1         58
59 9               1 1   1                             1     2     1                                         1   1         59
60 12     1                 1         1                 1       1                             1     2     1       1   1 1   60
61 13     2 1 1         1       1                 1   1                               2     1               1         1     61
62 10 1             1           1   1       1     1                   1             1             1               1         62
63 10     1                 1             1                             1     1 1     1           1       1             1   63
64 9   1                 1             1     1                   1       1 1             1                   1             64
65 5 1       1   1                               1       1                                                                 65
66 8         1                           1 1         1       1     1                       1                             1 66
67 8         1                     1       1                 1   1 1             1           1                             67
68 7           1                                         1   1                             1       1     2                 68
69 6             1   1                                   1   1                     1                                 1     69
70 10           1                   1               1     1     1   1         1 1                           1     1         70
71 9     1       1             1   1                     1                                     1   1   1       1           71
72 15                 1               1         2   1 1     2   1           1 1     1           1         1     1           72
73 4   1         1                                                     1                                               1   73
74 12   1     1         1             1           1     1                   1               1       1         1     1 1     74
75 10 1                             2     1         2               2       1         1                                     75
76 10 1                   1                                     1             1 1 1     1       1   1       1               76
77 12   1                           1                     1   1 1               1     1         1 2   1   1                 77
78 11                                                       1           1 1     1         2   1               1       1 2   78
79 7             2                                                                 1                 1         2         1 79
80 12 1 1         1 1           1                 1           1         1                     2 1                         1 80
81 10   1                 1       1                               1                         1     1     1   1       1   1   81
82 14             1 1 1 2 1     1 1                   1             1     1   1                     1                 1     82
83 7               1               1       1 1             1                                             1               1 83
84 9 2       1       1       1   1                         1 1               1                                             84
85 13       2 1   1     1 1 1             1       1                             1     1         1                         1 85
86 16 1   1   1 1                               1       1 1   1       1 1   1             1     1   1 1 1                   86
87 16           1   1 1     1       1     1               1     2   1   1               1   1             1 1 1             87
88 9   1 1                   1           1       1 1                             1 1         1                             88
89 14         1               2     1   1 1         1                   1   1 1     2           1                     1     89
90 6                       1         1   1                 1     1                   1                                     90
91 11     1         1   1           1                               1   1         1                     1 1     1 1         91
92 12                           2                             1   1 1         1         1 2   1 1                         1 92
93 15       2   1     1         1   1   1   1         1   1     1     1               1                 1       1           93
94 12   1         1     2           1                             1       2       1                   1           1       1 94
95 6     1                                                       1     1 1                                       1 1       95
96 13 1     1 1 2       1 1   1                                               1     1   1                             1   1 96
97 12 2       1 1                       1 1 1   1                                                       2           1   1   97
98 10                                         1           1                 1     1 1   1   1 1           1         1       98
99 7                     1                               1                   1                       1 2     1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
Ngày
/
Tháng