BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng
00 5       1                                                             1                   1     1                     1 00
01 11     1       1     1       1 1         1             1 1                   1                           1       1       01
02 11     1             1   1     1                             1 1   1       1   1                               1     1   02
03 10     1     1   1           1         1             1                             1   1             2                   03
04 8                 1             1             1 1   1       1             1                   1                         04
05 13             1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1                   1   1             05
06 12 2 1     1                   1         1         1   1   1                           1   1       1                     06
07 16 1           1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1             1 1               07
08 15       1     1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2       1                         08
09 12 2     1     1   1                         1   1                     1     1   1                           1       1   09
10 9               1           1         1                           1       1 1                                 1   1   1 10
11 15                       1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1                         1   1     11
12 7               1 1           1                         1               1                   1   1                       12
13 7                   1 1                                             1                   1           1     1           1 13
14 8                     1 1                   1               1                                 1   1           1 1       14
15 13     1       1               1               1   1               2   1         1                     1 1       1 1     15
16 12       1       1     1     1               1 1           1   1         2     1                             1           16
17 9   1 1 1                                       1             1           1           1               1             1   17
18 12                               1 2                   1   1                     1                     1     1 2   1   1 18
19 8       1                 1                 1                   1                         1   1     1 1                 19
20 8             1                                   2               1     1                   1                     1 1   20
21 9 1               1   1     1                                           1             1   1                         1 1 21
22 13                     1         1 1         1       1   1 1                 1                 1 1       1   1   1       22
23 11                     1 1 1                   1 1   1 1                               2       1           1             23
24 9             1               1       1   2 1     1                     1     1                                         24
25 9           2                           2                                   1 1             1             1         1   25
26 9                       1 1         1         1     2                         1                 1     1                 26
27 12       1               1   2         1     1             1 1 1                     1 1                               1 27
28 15           1                       2   2       1       1   1   2         1                 1     1 2                   28
29 10             1           1           1   1                     1 2                               1       1     1       29
30 12         1                         1     2     1 2                 1                     1 1       1   1               30
31 9 1                 1   1                                         1 1   1   1 1                               1         31
32 11         1     1 1           1 1     1         1                           1               1     2                     32
33 13   1 1   1 1                   1       1             1                   1       1             1 1     1   1           33
34 10                               1             1 1                       1 1         1   2   1                   1       34
35 8     1                               1 1           1     1           2             1                                   35
36 11 1         1                     2 1                               2   1                         1   1     1           36
37 15 1   1 1   1     1                               1     1   2               2                           1       2 1     37
38 11       1       1           1         1                     1 1                 1                 1     1     1   1     38
39 11                 1     1       1           1 1         1     1                                 1     1     1         1 39
40 10     1           1     1 1                                 1   1                             1     1 1   1             40
41 16       1       1                 1     1 2                   1       1       1       1       1     1   1 1   1     1   41
42 9 1 2 1                                     1         1                   1       1         1                           42
43 11   1 1 1 1             1         1                 1                   1 1             1                             1 43
44 5         1                                       1               1 1                                           1       44
45 11                             1   1 1       1 1           1                       1       2   1             1           45
46 9                 1 1   1             1     1 1       1                                         1         1             46
47 18       1   1       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1                     1 1 1   47
48 11                                   2     1                                 2       1                         3 1 1     48
49 9 1     1             1           1           1 1         1                                         1                 1 49
50 7           1                                           1   1           1             1     2                           50
51 10         1     1                         1     1                             1 1     1                           1   2 51
52 13         1 1     2       2           1     1                     1             1       1                 1           1 52
53 11         1           1   1         1   2     1           1 1                 1                                     1   53
54 11 1 1                                             1     1     1 3     1     1                               1           54
55 10     1       1                     1 1               2 1                       1     1         1                       55
56 11             1           1   1           1                   1                 1 1 1       1             1     1       56
57 8           1       1             1                   1     1                     1               1         1           57
58 3                                                     1                 1                                   1           58
59 9                   1           1                                         1       1 1         1       1     1   1       59
60 15 1     1           2       1   1         2 1                 1 1               1         2     1                       60
61 18   3       1       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1             1                       1 61
62 14     1           1 1 1           1             1       1           1 1                 1     1 2                   1   62
63 9                     1     1                             2         1         1                   1               1   1 63
64 12   1             1     1           1 1       1 1               1         1             1           1         1         64
65 10       1   1                 1     1                               1               1   2         1                   1 65
66 2                                                                     1                                   1             66
67 17 1             1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1     1         1     1 1   1 67
68 6                             1         1                       1     1                                     2           68
69 14 1     1   1   1     2   1   1           2                   1         1           1   1                               69
70 8       1   2               1                                         1 1           1       1                           70
71 10   1     1     1                   1                   2       1             1 1                   1                   71
72 8                               1                   1 1                                 1     1       2     1           72
73 9         1       1                             1   1               1                     2       1     1               73
74 14 1           1                                       1 1   1         1   1     1         2       1     1 1   1         74
75 8   1             1 1                               1                 1                                       1 1 1     75
76 6                                         1         1               1                       1     1     1               76
77 11           1       1     1       2       1                   1 1                   1             1               1     77
78 7               1               1   1 1                         1                             1             1           78
79 15         1       1       1 1       1 1     1       1       1               1                   1 1   1 1           1   79
80 12                       1 1 1           1                             1     1 1       1 1     2                     1   80
81 9                                               2 2       1                       1     1               2               81
82 10   1 1             1   1       2                           1                               1                       2   82
83 12         1   1               1               1     1       1                     1   2   1 1   1                       83
84 9                     1           1               1                       1       1         1       1     1   1         84
85 12 1   1                     1         1 1               1     1           2       1         1               1           85
86 10     1           1           1       1         1         1   1                               1           1     1       86
87 8   1         2                   1           1                       1             1                     1             87
88 13     1               1   1                                 1   1     1 1       1   1       1           1         1 1   88
89 17             1                                 1     1   1   1 1   2       1 1                 1   1 1 1   1     1 1   89
90 5                     1         1                         1                           1             1                   90
91 7               1                   1         1             1                           1       1     1                 91
92 11         1   1         1               1             1                       1                         1       1 1 1 1 92
93 20   1                   2 2       1                 2   1         3         1     1     1           1 1       2   1     93
94 7   1     1       1                                                 1       1       1                     1             94
95 8         2 1 1     1                                                         1               1                     1   95
96 10               1             1             1                       1     1     1 1   1         1               1       96
97 11     1         1                       1                       1       1 1       1     1 1       1   1                 97
98 12 1       1                               1           1                     1   2 1       1         1     1           1 98
99 15   1   1       1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1             1   1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
Ngày
/
Tháng