BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 12/07/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14   2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1   1                   1         1 00
01 10                   1                               1           1     2 2       1               1       1               01
02 8             1             1   1 1                                       1   1                       1           1     02
03 11     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1             1                   1   03
04 17 1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1                           2   04
05 7   1           1               1                         1 1 1   1                                                     05
06 8       1               1                               1 1                                 1   1 1                   1 06
07 9         1   1   1                     1                   1     1                     1           1       1           07
08 10   1                       1             1                           1                   1     1 2     1         1     08
09 11     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1                             1   1   09
10 12 1         2         1                 1             1                 1           1       2                   1 1     10
11 15                         1             1   1     1     2   1                     1 1           1     1 1     1     1 1 11
12 7   1   1       1             1                               1               1                                   1     12
13 12         1     1       1         1       1   1     1                   1                       1 1           1     1   13
14 11                       1                         1             1         2 1 1     2                 1   1             14
15 6     1                                   1       1   1 1                                       1                       15
16 14                             1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2                       1   1   16
17 11               1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1                       1       17
18 14   1                 1   1     1   2   1   1           1                             1           1         1 1       1 18
19 5                 1             1                                               2                         1             19
20 7 1             1 1   1                                                   1                   1       1                 20
21 10                       1               1         1     1                   1           1   1           1   1     1     21
22 9               1       1 1                                 1                 1       1   1               1     1       22
23 5                   1                   1                                 1                             1       1       23
24 10   1 1       1   1                 1     1                                 1       1                     1         1   24
25 19 2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1                 1       25
26 13     1                           1 1         1   1 1                               1     1         2   1       2       26
27 13     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           1                   27
28 12     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1     1             1     1         28
29 11       1 1   1                 1     1   1                 1                     1   1               1             1   29
30 9     1     1     1                               1                   1   1       1               1   1                 30
31 8           2         1     1               1         1               1                                               1 31
32 8   1       1       1                 1           1       1                       1 1                                   32
33 11 1   1               1 1         1         1                       1     1                   2           1             33
34 8       1         1                 1                           1               1                         2 1           34
35 13   1     2         1 1   1         1     1                           1           2   1                             1   35
36 11                         1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1     1               36
37 11     1     1       1                                       1   2   1                                 1     1     2     37
38 12 1                                           1       1               1 1   1               2         2     1         1 38
39 11         1   1                   1   1         1           2 2                 1   1                                   39
40 9         1 1                                             1 1 1           1                   1   1                 1   40
41 8                 1   1                   1   1         1                                 1         1                 1 41
42 8                     2     1               1     1     1 1   1                                                         42
43 13         1   1     2     1                   1               2           1 1         1       1   1                     43
44 14     1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 1               1                 44
45 6                 1   1                         1               1       1   1                                           45
46 14     1     1   1   2               1       1         1       1 1           1                         1 1   1           46
47 18 1 1     1     1 1       1                                                   2 2                   2   1 1 1 2       1 47
48 17           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 2                   48
49 10                   1                               1       1   1 1         1             1                 2     1     49
50 19                       1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1   1     1 1 1       50
51 11       1             1 1 1     1   1                                     1   1                   2               1     51
52 11     1   1     1                     1             1 1   1                                   1     2     1             52
53 12                                 2     1   1           1         1 1           2         1       1           1         53
54 8             2   1 1         1                           1       1 1                                                   54
55 6                   1         1                   1 1                                       1   1                       55
56 10 1         1           1                     1     1   1             1           2                           1         56
57 9       1       1             1       2     1                             1                                         1 1 57
58 9       1                           1 1             1 1                       1     1       1                     1     58
59 13                   1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1                         59
60 16       2     2             2       1             1           2 1 2                                   1             1 1 60
61 9 2                   1                       1             1 1           1 1                         1                 61
62 14       2     1               1 1               1 1                     1           2 1         1 1           1         62
63 9 1           1       1             1 1                                 1                                       2 1     63
64 6               1     1       1                         1                                           1     1             64
65 10                                 1   1   1 1             1       1   1                           1 2                   65
66 6                                     1                           1   1         1                   1           1       66
67 13 1           1 2       1               1 1   1 2                   1                       1               1           67
68 12   1                 1       1   1                     1 1       1                   2   1 1                       1   68
69 13       1   1     1         2                       1       1           1           1       1   2                 1     69
70 12   1                             1         1   1   1   1                       1             1 1 1         2           70
71 7   1 1                       1     1                                                     1   1                   1     71
72 8                         1           1     2 1                                   1           1 1                       72
73 14   2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1   1       1         1             73
74 6                           1                                               1           1 1         1   1               74
75 10                           1 1                   2           1 1 1 1                                 1   1             75
76 13 1                         1         1   1 1             1           1                       1   1             2 1 1   76
77 9                 1 1                         2 1                                     1                   1       1   1 77
78 8               1               1         1 1                   1                     1 1                   1           78
79 12             1         1     1       1 1           1 1                   1           1       1               1   1     79
80 13                       1       2 1                   1     1       1     1 1                 1         1 1   1         80
81 13 1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           1         1         81
82 12             1     1         2     1                             1                       1     1         2     1   1   82
83 5                                 1             1                             1             1                     1     83
84 15 1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     1   1 1               1         1 84
85 5                                                     2                     1   1     1                                 85
86 7           1                     1       1   1 1         1 1                                                           86
87 9         1               1 1           1     1                         1 1     1                     1                 87
88 13             1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1                                   2 88
89 11     1     1             1   1         1           1               1                     3                           1 89
90 19       1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1     2       2       1 90
91 17           1               1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 1         1 1 1     91
92 9       2         1                       1 1                     1                                     1             2 92
93 11         1             1       1               1                   1           1 1     1   1           1 1             93
94 6 1       1                                                             1         1                     1     1         94
95 11   1 1   1                                   1                                         2 1             2 1   1         95
96 11         1                     1     1 1         1     1               1       1           1 1         1               96
97 1                                       1                                                                               97
98 6       1               1                                           1   1             1                         1       98
99 13 1     1 1                         1         1     1 1                   1       1     1                   1       2   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
Ngày
/
Tháng