BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 20/09/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12                       2 1       1             1 1     1         1       1 1                           1   1           00
01 9                                       1                               1           1     2 2       1               1   01
02 6                                 1             1   1 1                                       1   1                     02
03 12   1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1             1   03
04 17         1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1         1           04
05 11 1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1                                 05
06 12 1 1   1         2         1               1                               1 1                                 1   1 1 06
07 9     1       1               1   1   1                     1                   1     1                     1           07
08 11       1 2             1                       1             1                           1                   1     1 2 08
09 13   1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1                 09
10 12 1     1             1         2         1                 1             1                 1           1       2       10
11 14           1   2   1                         1             1   1     1     2   1                     1 1           1   11
12 9           1 1   1     1   1       1             1                               1               1                     12
13 12 1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1                       1 1 13
14 10               1                           1                         1             1         2 1 1     2               14
15 7       1                 1                                   1       1   1 1                                       1   15
16 13                 1                               1 1 2                       1 1       1 1       1     1   2           16
17 11       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1                   1           17
18 12   1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                             1           1 18
19 4                                     1             1                                               2                   19
20 7         1           1             1 1   1                                                   1                   1     20
21 7                                           1               1         1     1                   1           1   1       21
22 10   1 1         1                   1       1 1                                 1                 1       1   1         22
23 4             1                         1                   1                                 1                         23
24 9                 1     1 1       1   1                 1     1                                 1       1               24
25 20     1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1         1   1     25
26 9     1                   1                           1 1         1   1 1                               1     1         26
27 16   1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1       1 1           27
28 13         1   1     1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 1     1         28
29 11     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1                     1   1             29
30 9                 1       1     1     1                               1                   1   1       1               1 30
31 8                   1           2         1     1               1         1               1                             31
32 10     1       1         1       1       1                 1           1       1                       1 1               32
33 12   1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1                   2     33
34 8               1 1 1       1         1                 1                           1               1                   34
35 12                       1     2         1 1   1         1     1                           1           2   1             35
36 12       2                                     1             1         1             1   1 1 1                 1   1   1 36
37 8                   1     1     1       1                                       1   2   1                               37
38 10 1             1     1                                           1       1               1 1   1               2       38
39 14     1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2                 1   1               39
40 8                             1 1                                             1 1 1           1                   1   1 40
41 7                   1                 1   1                   1   1         1                                 1         41
42 9         1                               2     1               1     1     1 1   1                                     42
43 15         1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1         1       1   1 43
44 16 1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 1 1             44
45 7     1                               1   1                         1               1       1   1                       45
46 11                         1     1   1   2               1       1         1       1 1           1                       46
47 11               1     1 1     1     1 1       1                                                   2 2                   47
48 16                   1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1                 48
49 7                                       1                               1       1   1 1         1             1         49
50 17   1       1                               1     1       1                     2   1     2     1 2       1       1 1 1 50
51 13   1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   1                   2 51
52 8                         1   1     1                     1             1 1   1                                   1     52
53 11                                                     2     1   1           1         1 1           2         1       1 53
54 12 1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1                               54
55 10 2 1           1                       1         1                   1 1                                       1   1   55
56 12                 1 2 1         1           1                     1     1   1             1           2                 56
57 8         1                 1       1             1       2     1                             1                         57
58 10           1   1           1                           1 1             1 1                       1     1       1       58
59 16             2 1                       1 1         1               1     2       1 1                     1 1   2 1     59
60 16     1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2                                 60
61 8                     2                   1                       1             1 1           1 1                       61
62 16     1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1           2 1         1 1 62
63 10           2 2       1           1       1             1 1                                 1                           63
64 4                                   1     1       1                         1                                           64
65 11       1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1                           1 65
66 6     1           1                                       1                           1   1         1                   66
67 14             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1                       1       67
68 11                       1                 1       1   1                     1 1       1                   2   1 1       68
69 14       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1           1       1   2   69
70 11               1       1                             1         1   1   1   1                       1             1 1 1 70
71 10 1     1         1 1   1 1                       1     1                                                     1   1     71
72 8                                             1           1     2 1                                   1           1 1   72
73 16 1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   1   1       1   73
74 4                                               1                                               1           1 1         74
75 12 1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1                               75
76 10             1       1                         1         1   1 1             1           1                       1   1 76
77 9 1 1             1                   1 1                         2 1                                     1             77
78 10   1         1     1               1               1         1 1                   1                     1 1           78
79 12 2                               1         1     1       1 1           1 1                   1           1       1     79
80 13           2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1                 1     80
81 12     1               1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1         1           81
82 10   1   1                         1     1         2     1                             1                       1     1   82
83 6   1           1                                     1             1                             1             1       83
84 15     1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                     1   1 1       84
85 11 2 1 1 1 1                                                               2                     1   1     1             85
86 10       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1                                       86
87 8                             1               1 1           1     1                         1 1     1                   87
88 11                                 1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1                 88
89 11             1           1     1             1   1         1           1               1                     3         89
90 17             2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     1       1 1 1   90
91 14           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1           1       1 1 91
92 7 1                         2         1                       1 1                     1                                 92
93 10               1             1             1       1               1                   1           1 1     1   1       93
94 6     1     1         1       1                                                             1         1                 94
95 7                       1 1   1                                   1                                         2 1         95
96 11     1                       1                     1     1 1         1     1               1       1           1 1     96
97 1                                                           1                                                           97
98 11       1 1 1     3         1               1                                           1   1             1             98
99 10                     1     1 1                         1         1     1 1                   1       1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
Ngày
/
Tháng