BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 16/05/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng
00 10       1                   1               1               1                               2 1       1             1 1 00
01 10   1       2   2 1               1                     1     1                                             1           01
02 10                 2           2       2 1                       1                                     1             1   02
03 15   1                     1                     2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   03
04 10                         1         1                     1       2           1 1         1                       1 1   04
05 13         2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1               05
06 15                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1       06
07 11                 1       2               1       1               1       1       1               1   1   1             07
08 15 2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1                       1   08
09 16   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1     09
10 13     1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2         1         10
11 7                           1                     1                             1   2   1                         1     11
12 15   1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1             1 12
13 11 1           1       1 1   1       1                                 1                 1         1     1       1       13
14 8         1     1   1                     1 1                     1                 1                           1       14
15 9     1 1           1           1   1 1   1                                 1                 1                         15
16 5                   1             1   1                                               1                               1 16
17 13 1         1         1   1                       2         1   2   1       1                           1   1           17
18 11             1                 1           1 1     1     2             1                   1                 1   1     18
19 12 2   2         1 2               1                     2 1                                               1             19
20 11       1         1   1                   1             1 1                   1           1             1 1   1         20
21 8           1 1           1                   1 1   2                                                           1       21
22 10 1   1                                 1                 1             1 1         1                   1       1 1     22
23 5                                                   1   1         1               1                         1           23
24 14   1     1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       1   1             24
25 12       1                     2 1                                         1 1             2 1       1         1     1   25
26 7           1                 1   1 1                       1             1                   1                         26
27 12       1                     1               1   1     2               1     1 1       1     1                 1       27
28 7   1                                                                         1   1     1     1                 1 1     28
29 11                 1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1                 29
30 10     2 1       1           1         1                                               1       1     1     1             30
31 8                   1                   1                       1                       1           2         1     1   31
32 14 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1       1           32
33 17           1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               1 1       33
34 17     1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1             34
35 16 1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 1   1     35
36 6             1     1                                     1                 2                                     1     36
37 9     1   1                 1                 1                 1                       1     1     1       1           37
38 10   1   1 1                                         1             2 1 1             1     1                             38
39 11         1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   1                 39
40 6                     1           1       1                     1                                 1 1                   40
41 7         1 1 1                         1                                               1                 1   1         41
42 9       1   2   1                                               1             1                               2     1   42
43 13     1                       2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2     1     43
44 14         1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1           44
45 15 2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1         45
46 11   1             1               1       1     1     1                                       1     1   1   2           46
47 13     1                 1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1     47
48 11           1       2 1   1                     1 1     1                               1           1     1             48
49 7       1   1                       1                 1         1   1                                       1           49
50 9 1                 1                   1           1       1           1       1                               1     1 50
51 12 1                                     2             1     1           1       1 1             1             1 1 1     51
52 8             1               1           1 1 1                                               1   1     1               52
53 2     1                         1                                                                                       53
54 13           1     1           1                               1       1 1   1       1                 2   1 1         1 54
55 12           1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                       1         1 55
56 12   1             2 1                       1           1                             1 2 1         1           1       56
57 9           1                     1           1       1       1               1                 1       1             1 57
58 10             1 1     1 1               1 1                         1           1   1           1                       58
59 6                                                 1                               2 1                       1 1         59
60 17   1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2             2   60
61 10   1     2           1 1                   1   1                                         2                   1         61
62 14 2                               1                 1 1           2       1   1 1               2     1               1 62
63 11                 1               1   2                                         2 2       1           1       1         63
64 9     1                   1             1   1           1     1                                         1     1       1 64
65 12     1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1                               65
66 5 1                                     1     1                           1           1                                 66
67 15   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2       1       67
68 13 1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   1                 1       1 68
69 10                     1       1                                     1       1 1                 1   1     1         2   69
70 12       1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1                           70
71 14                 1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       1 71
72 5             1 1                     1             1                                                             1     72
73 16                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1             73
74 6       1                 1       1     1                     1                                                     1   74
75 13         1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1 75
76 12           1         2         1     1           1   1             2             1       1                         1   76
77 11     1                                 1       1               1 1 1 1 1             1                   1 1           77
78 10   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1               1               78
79 8             1       1                                     1         2                               1         1     1 79
80 10           1           1       1                 1       1   1                 2 1                             1       80
81 9     1               1           1 1                                     1               1               1       1   1 81
82 8   2                                                                   1   1                         1     1         2 82
83 3                                       1                               1           1                                   83
84 12       2                                               1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 84
85 15       1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                         85
86 12       1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1                   86
87 8           1                           1   1           1   1                                     1               1 1   87
88 11 1           1 1       1   1                           1       1                                     1 1 1     1       88
89 9             1       1                               1         1                 1           1     1             1   1 89
90 9                                                           1                     2   1         1     1 1         1 1   90
91 9       1   1                             2   1                     1           1                   1               1   91
92 12             1           2 1             2 1 1                       1                         2         1             92
93 10                       1   1   1           1                       3               1             1             1       93
94 7                         1                     1                   1     1     1         1       1                     94
95 10   1   1         1     1       1             1             1                               1 1   1                     95
96 10             1       1 2           1       1 1           1               1                       1                     96
97 6             1             2           1       1                 1                                                     97
98 16             1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1               1       98
99 10                           2 1                   1   1     1   1                         1     1 1                     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
Ngày
/
Tháng