BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 15/11/2018

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11       1                               2 1       1             1 1     1         1       1 1                           00
01 10   1     1                                             1                               1           1     2 2       1   01
02 7           1                                     1             1   1 1                                       1   1     02
03 16   1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1       1 1                                     1 03
04 19     1       2           1 1         1                       1 1             1     1   2   1       1   2   1   1 1     04
05 13 1           1   1 1     1       1     1           1               1                         1 1 1   1                 05
06 11     1   1       1 1   1         2         1               1                               1 1                         06
07 9             1       1       1               1   1   1                     1                   1     1                 07
08 7                       1 2             1                       1             1                           1             08
09 14             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1                                       1       1   1   1 09
10 10           1     1     1             1         2         1                 1             1                 1           10
11 12                           1   2   1                         1             1   1     1     2   1                     1 11
12 12     2 1                   1 1   1     1   1       1             1                               1               1     12
13 10                 1                 1         1     1       1         1       1   1     1                   1           13
14 9             1                 1                           1                         1             1         2 1 1     14
15 6                       1                 1                                   1       1   1 1                           15
16 10                                 1                               1 1 2                       1 1       1 1       1     16
17 14       1   2   1       1                           1   1             1 1 1         1 1       1         1               17
18 12     2             1                   1                 1   1     1   2   1   1           1                           18
19 7   2 1                                               1             1                                               2   19
20 8   1 1                   1           1             1 1   1                                                   1         20
21 5                                                           1               1         1     1                   1       21
22 9     1             1 1         1                   1       1 1                                 1                 1     22
23 6   1         1               1                         1                   1                                 1         23
24 9       1                         1     1 1       1   1                 1     1                                 1       24
25 18                     1 1             2 1       1         1     1   2       1 1               1   1   1   1       1 1   25
26 8       1             1                   1                           1 1         1   1 1                               26
27 16   2               1     1 1       1     1                 1                   1 1     1     1     1       1   1 1     27
28 11                         1   1     1     1                 1 1                         1               1       1   1 1 28
29 12             1 1     1 1                   1 1   1                 1     1   1                 1                     1 29
30 8                                 1       1     1     1                               1                   1   1       1 30
31 9           1                       1           2         1     1               1         1               1             31
32 12     1 1       1     1       1         1       1       1                 1           1       1                       1 32
33 13     1   2         1     1           1   1               1 1         1         1                       1     1         33
34 9             1                 1 1 1       1         1                 1                           1               1   34
35 11                                       1     2         1 1   1         1     1                           1           2 35
36 10     1                 2                                     1             1         1             1   1 1 1           36
37 9           1                       1     1     1       1                                       1   2   1               37
38 11             2 1 1             1     1                                           1       1               1 1   1       38
39 16       1 2           1       1 1             1   1                   1   1         1           2 2                 1   39
40 7           1                                 1 1                                             1 1 1           1         40
41 6                                   1                 1   1                   1   1         1                           41
42 10           1             1                               2     1               1     1     1 1   1                     42
43 13 1                       1 1                 1   1     2     1                   1               2           1 1       43
44 17       1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                     1 1     1   1                 1         1 44
45 11 1       1 2         1                               1   1                         1               1       1   1       45
46 12 1                                       1     1   1   2               1       1         1       1 1           1       46
47 13         1   1                 1     1 1     1     1 1       1                                                   2 2   47
48 17   1                               1           1     1                     2       1     1 1 3         1 1   1 1     1 48
49 9 1         1   1                                       1                               1       1   1 1         1       49
50 14       1           1       1                               1     1       1                     2   1     2     1 2     50
51 13 1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1                                     1   1     51
52 7                                         1   1     1                     1             1 1   1                         52
53 9                                                                     2     1   1           1         1 1           2   53
54 13         1       1 1   1       1                 2   1 1         1                           1       1 1               54
55 11 1   1       1   2 1           1                       1         1                   1 1                               55
56 13   1                             1 2 1         1           1                     1     1   1             1           2 56
57 10 1       1               1                 1       1             1       2     1                             1         57
58 9               1           1   1           1                           1 1             1 1                       1     58
59 11                             2 1                       1 1         1               1     2       1 1                   59
60 18 1         1         1     1   1           2     2             2       1             1           2 1 2                 60
61 8                                     2                   1                       1             1 1           1 1       61
62 14 1           2       1   1 1               2     1               1 1               1 1                     1           62
63 10                           2 2       1           1       1             1 1                                 1           63
64 6   1     1                                         1     1       1                         1                           64
65 12 1 1                   1 1         1                                 1   1   1 1             1       1   1             65
66 6                     1           1                                       1                           1   1         1   66
67 14               1             1 1     1           1 2       1               1 1   1 2                   1               67
68 8   1                                   1                 1       1   1                     1 1       1                 68
69 11               1       1 1                 1   1     1         2                       1       1           1           69
70 9       1                       1       1                             1         1   1   1   1                       1   70
71 9 1               1     1         1 1   1 1                       1     1                                               71
72 6                                                             1           1     2 1                                   1 72
73 16 1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                           1 1               1             1 1   73
74 3         1                                                     1                                               1       74
75 14     1   1       1 1   1           1                           1 1                   2           1 1 1 1               75
76 11 1             2             1       1                         1         1   1 1             1           1             76
77 11           1 1 1 1 1             1                   1 1                         2 1                                   77
78 8                   1         1     1               1               1         1 1                   1                   78
79 11       1         2                               1         1     1       1 1           1 1                   1         79
80 14     1   1                 2 1                             1       2 1                   1     1       1     1 1       80
81 11                     1               1               1       1   1       1   1     1   1       1                 1     81
82 8                   1   1                         1     1         2     1                             1                 82
83 5                   1           1                                     1             1                             1     83
84 13   1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1               1               1                   84
85 15   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                               2                     1   1   85
86 11               1       1   1       1           1                     1       1   1 1         1 1                       86
87 10   1   1                                     1               1 1           1     1                         1 1     1   87
88 13   1       1                                     1 1 1     1                       1             2   1 1   1         1 88
89 10 1         1                 1           1     1             1   1         1           1               1               89
90 14       1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 1                     1                     90
91 12               1           1                   1               1     1               1   1 1         2   1     1       91
92 7                 1                         2         1                       1 1                     1                 92
93 11               3               1             1             1       1               1                   1           1 1 93
94 7               1     1     1         1       1                                                             1         1 94
95 5       1                               1 1   1                                   1                                     95
96 10     1               1                       1                     1     1 1         1     1               1       1   96
97 2             1                                                             1                                           97
98 13 2     1               1 1 1     3         1               1                                           1   1           98
99 12 1     1   1                         1     1 1                         1         1     1 1                   1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng