BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 22/08/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng
00 8       1   1     1     1           1                   1               1               1                               00
01 13 1 1   1         1             1       2   2 1               1                     1     1                             01
02 13           2       1 2                       2           2       2 1                       1                           02
03 13           1       1           1                     1                     2       1     2 1 1     1               1   03
04 11       1               1   1                         1         1                     1       2           1 1         1 04
05 13 1                   1               2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     05
06 16 1       1 1                                       1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2     06
07 10                   2                         1       2               1       1               1       1       1         07
08 17     2 1                 1   2                 2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             08
09 15   1           1       1   1   2         1       1     1       1                             1     1 1         1   1   09
10 14 1 1   2                         1   1         1                     1 1 1                 1     1     1             1 10
11 9 1         1             1                             1                     1                             1   2   1   11
12 11                               1     1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     12
13 10                   1   1     1           1       1 1   1       1                                 1                 1   13
14 8                           1         1     1   1                     1 1                     1                 1       14
15 11               1     1     1     1 1           1           1   1 1   1                                 1               15
16 7       1     1 1                               1             1   1                                               1     16
17 15             1     1   1 1   1         1         1   1                       2         1   2   1       1               17
18 8                                         1                 1           1 1     1     2             1                   18
19 13               1 1           2   2         1 2               1                     2 1                                 19
20 12   1         2   1                 1         1   1                   1             1 1                   1           1 20
21 9               2                       1 1           1                   1 1   2                                       21
22 8           1                 1   1                                 1                 1             1 1         1       22
23 6         2                                                                     1   1         1               1         23
24 10                               1     1     2   1                         1 2           1                         1     24
25 13       1 1       1     1   1       1                     2 1                                         1 1             2 25
26 9     1                     2           1                 1   1 1                       1             1                 26
27 14     1             1     2         1                     1               1   1     2               1     1 1       1   27
28 5                           1   1                                                                         1   1     1   28
29 11     1     1       1                         1     1             1         1                 1 1     1 1               29
30 11   1   1     1   1               2 1       1           1         1                                               1     30
31 5         1                                     1                   1                       1                       1   31
32 14                     2     1 1 1     1         2       1                             1 1       1     1       1         32
33 18         1   2 1                       1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1 33
34 18 1       1               1       1   1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1   34
35 11         1                   1     1       1           1 1 1   2 1         1                                           35
36 5                                         1     1                                     1                 2               36
37 6                                 1   1                 1                 1                 1                       1   37
38 14 1 1         1         1       1   1 1                                         1             2 1 1             1     1 38
39 10                 1                   1                         1 1                     1 2           1       1 1       39
40 6                     2                           1           1       1                     1                           40
41 10 1   1     1   2                     1 1 1                         1                                               1   41
42 8       1                 1         1   2   1                                               1             1             42
43 11   1 1                 1         1                       2 1   1                 1                       1 1           43
44 12   1             1   1               1                     1                 1         1 1 1     1       2             44
45 15         1   1               2                     1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                 45
46 9         1       1 1           1             1               1       1     1     1                                     46
47 9                         1       1                 1       1         1                   1   1                 1     1 47
48 10   1                                   1       2 1   1                     1 1     1                               1   48
49 7                   1               1   1                       1                 1         1   1                       49
50 11 1     1   1               1 1                 1                   1           1       1           1       1           50
51 8                             1                                     2             1     1           1       1 1         51
52 6                           1             1               1           1 1 1                                             52
53 5     1 1     1                   1                         1                                                           53
54 8                                       1     1           1                               1       1 1   1       1       54
55 12     1       1                         1 1                                     1 1   1       1   2 1           1       55
56 12                   1   1       1             2 1                       1           1                             1 2 1 56
57 9   2               1                   1                     1           1       1       1               1             57
58 11   1                       1             1 1     1 1               1 1                         1           1   1       58
59 8     1       1         2                                                     1                               2 1       59
60 15       1 1     1 1             1           1   1                             1 2 1         1         1     1   1       60
61 11               1   1           1     2           1 1                   1   1                                         2 61
62 13     1 1   1                 2                               1                 1 1           2       1   1 1           62
63 11           1       1                         1               1   2                                         2 2       1 63
64 6                                 1                   1             1   1           1     1                             64
65 15           1     1     1         1   1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1   65
66 10             1 1     2 1     1                                     1     1                           1           1     66
67 14                 1         2   1 1                         1 1   2         1                   1             1 1     1 67
68 13 1       1   1               1   1         1   1           2     1         1 1     1                                   68
69 10         1             1 2 1                     1       1                                     1       1 1             69
70 12                     1             1 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       70
71 14 1 1             1                           1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   71
72 11   1 2   1   1       1     1             1 1                     1             1                                       72
73 13     1                     1                 1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     73
74 9       2         1   1             1                 1       1     1                     1                             74
75 16   1         1     1 1   1           1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1   75
76 13               1         1             1         2         1     1           1   1             2             1       1 76
77 13         2       1       1       1                                 1       1               1 1 1 1 1             1     77
78 10                           1   1                 1 1           1       1 1                         1         1     1   78
79 7     1                 1                 1       1                                     1         2                     79
80 11     1 1                               1           1       1                 1       1   1                 2 1         80
81 8           1         1           1               1           1 1                                     1               1 81
82 6   1               1           2                                                                   1   1               82
83 4                 1                                                 1                               1           1       83
84 11           1   1 1     1 1         2                                               1                 1           1   1 84
85 20           2   1       1 1         1     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1             85
86 16 3             1   1               1                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1   86
87 7         1 1                           1                           1   1           1   1                               87
88 8                         1   1           1 1       1   1                           1       1                           88
89 5                                         1       1                               1         1                 1         89
90 6 1               1                                                                     1                     2   1     90
91 8             1                     1   1                             2   1                     1           1           91
92 12             1 1     1                   1           2 1             2 1 1                       1                     92
93 12 1 1               1     1                         1   1   1           1                       3               1       93
94 8       1       1                                     1                     1                   1     1     1         1 94
95 9   1     1                     1   1         1     1       1             1             1                               95
96 11 1   1                                   1       1 2           1       1 1           1               1                 96
97 8 1                   1                   1             2           1       1                 1                         97
98 16                       1 1               1         1             1           2   2     1               1 1 1     3     98
99 9     1                                                 2 1                   1   1     1   1                         1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
Ngày
/
Tháng