BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8                   1                               1       1                     1         1 1           1 1           00
01 11   1               1   1           1           1 1                           1           2               1     1       01
02 11       1           1               1 1 1       1             1                 1               1     1     1           02
03 14                                   1 1   1       1   1                 1   1     1         1 1       1   1 1 1         03
04 13             1           1       1                 1     1   1         1                   1 1                 1 1   2 04
05 7     1                         1       1 1     1                             1                                       1 05
06 10   1 1         1   1   1                                 1                     1       1       1         1             06
07 10             1                                   1               1 1                     1                 3     2     07
08 13       1 1             2                   1               2   1     1         1 1   1                           1     08
09 11   1 1                     1   1       1         1   1               1   1 1 1                                         09
10 11   1 1                 1 1       1   1       1 1                   1   1                                           1   10
11 14                     1           1   1     2 1 3                   1                 1               2     1           11
12 7             1       1               1                                                 1     1       1             1   12
13 9       1     1           1           1                               1 1       1                             1       1 13
14 14         1 1                               1   1   1     1     1 1                   1       1 1   2 1                 14
15 13       1 1                   1         1         1       1       1           1     1     1                     1     2 15
16 9 1       1                 1 1             1         1   1                       1       1                             16
17 7           1                             1                       1             1                       1     1 1       17
18 9       1               1       2                               1                                         2         1 1 18
19 13   1       1   1 1       2       1                     1                     2         1 1                           1 19
20 10             1         1     2                             1           1     1         1 1                       1     20
21 9         1   1                                               1             2 1             1           1 1             21
22 9                 1       1           1                           1                   1       1       1 1           1   22
23 8                                       1     1             1           1   2             1 1                           23
24 5 1                                               2                       1                         1                   24
25 13     1         1                 1     1 1         1     1           1                   1 1         1         2       25
26 14       1     1       1     1   2                   2       1         1           1     1                 2             26
27 12               2             1     2       1     1                     1                     2           1     1       27
28 6                             1                         1                 1 1                       1                 1 28
29 9               1         1 1         1       1         1       1                                                   2   29
30 15     1 1       1                       1         2   1   1       1                         1 1 1     1 1         1     30
31 7         1     1                 1               1       1       1                                           1         31
32 9 1   1 1                   2               1                       1                                   1 1             32
33 15   1             1             1     2               1               1 1     1 1 1   1     2                   1       33
34 11 1                       1       1                           1 1           1         1   1         1     1   1         34
35 9 1   1         1                   1                                 1   1 1       1 1                                 35
36 8       1                                     1       1 1                 1   2         1                               36
37 13 1       1             1         1     1                                   1         1         1 2       1   1       1 37
38 12       1         1                     2         2     1         1                 2           1               1       38
39 10       1   1                   1     1   2             1   1         1   1                                             39
40 14                 1           1 1 1                 2                     1 1   1             1     2             2     40
41 16 1     1 1                             1 1     1                           1       2   1 1             2   2       1   41
42 13             1     1                     1       1         1       1               1           1       1 1   2 1       42
43 7         1 1                                       1           1               1   1                 1                 43
44 13   1         1       2             1 1     1                           1         1 1           1   1         1         44
45 10                                 1     1 1 1         1             1   1         1             1                 1     45
46 9         1                                                             1           1 1 1               1       1   1 1 46
47 9           1 1   2 1                 1       1                                 1 1                                     47
48 6             1             1                   1 1                                                   1             1   48
49 7                               1 1     1 1     1                               1                       1               49
50 18           2 1 1           1       1         3 1   1 1 1           1 1                         1           1         1 50
51 15 2   1         1 1   1 1     1         1 1                 1     1 1   1                 1                             51
52 11   1       1     1               1         2                               1 1               1       1             1   52
53 13   1   1     1 2 1         1         1   1                     1                                 2                   1 53
54 11           2     1                 1       1                           1   1       1         1                   1 1   54
55 12     1                     1 1             1                         1 1 1     1                 1 1   1   1           55
56 6   1                                                 2       1                             1       1                   56
57 9     1     2                           1         2                 1                                         1   1     57
58 8     1                                       1     1       1   1             1                 1             1         58
59 14           1     2         1       1               1   1 1   1   1               1       1         1           1       59
60 9                   1 2 1                             1   2       1                                               1     60
61 9   1               1   1                 1         1                                       2     2                     61
62 12   1   1             2 1     1                     1       1 1                   1                       1           1 62
63 8   1   1           1         1                                                           1 1       1         1         63
64 9 1           1               1 1     1         1                                         1       1         1           64
65 8               1       1                             1 1             1                 3                               65
66 12 1 1       1 1                                         1 2   1       2               1             1                   66
67 11         1     1   2                           1                         1 1   1       2                       1       67
68 5         1                     1     1                       1                                     1                   68
69 15   1 1   1                                             1 1   1   1   1           1 1       1     2     1       1       69
70 10               1 1         1               1 1     1       1             1     2                                       70
71 6                 1       1                 1                             1                     1   1                   71
72 7                     1 1                 1                         1         1         1         1                     72
73 9 1 1     1     1               1                                                 1             1             1 1       73
74 9     1               1           1             1       1       1                                 1         1   1       74
75 11                     1     1           1                           1     1 1                 2 1 1 1                   75
76 11 1                   1       1 2                       1     2                   1     1           1                   76
77 16       1   1       1       1           1 1   1             1                       1 2 1         2               1 1   77
78 13                 1                 1       1       1     1   1 2                             1   1     1 1     1       78
79 9                                         1             1             1 1         1                     2     1     1   79
80 16         1 1           1 2   2                             2     2                 1     1     1   1           1       80
81 11                     2       1 1 1                                   1 1 1       1       1           1                 81
82 15                 1       2   1                 1             1 1 1         1     1 1 1       1         1             1 82
83 16                   1   1   1     1 1                           1         2     1 1                   2     1       2 1 83
84 9                     1                       1 1                 1                         1                     3   1 84
85 8                                   1         1                               1     1 1               1   1       1     85
86 10         1 1             1 1                   1       1                 1   1                             1     1     86
87 13 1 1         2           1               1             1           2           1       1         1                 1   87
88 15     1       1 1       1         1 1   1     1       2     1   1   1                       1   1                       88
89 5 1                 1                       1                               1               1                           89
90 7                                   1             1 1 1                       1         1                   1           90
91 12     1 1                   1                           1     2 1 1       1     1   1                       1           91
92 10         1         1       1               1                   1 1 1                 1               1 1               92
93 9     1               1       1                           1         1 2         1                                     1 93
94 9 1                             1   1         1           1 1           1             1       1                         94
95 11         1         1           1   1 1                   1   2 1                   1           1                       95
96 18   1   1           1     2       1           1       2 1       1         1   1       1                 1     3         96
97 14 1               1 1     1         1         1     1               1                 1   1   1           1 1       1   97
98 7 1   1                                   1                             1                   1   1 1                     98
99 9                       1         1   1               1     1       1                                 1       1     1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng