BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/06/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 6             1   1     1                           1                                                   1 1             00
01 13   2                 1               1         1     1             1     1   2                 2   1                   01
02 10 1                           1         2         1                         2                     1             2       02
03 7                                   1                                   1     1   1                 1       1 1         03
04 13 1         2   1                       1   1   1   1                             1 1               1             1 1   04
05 12       1                     1 1 2   1                     1                           1   1   1 1               1     05
06 10   1                                 1   1           1   1         1     1 1                     1   1                 06
07 13                     1 1 1     1   3 1                   1     1         1     1                   1                   07
08 7   1     1                           1                           1     1                                           1 1 08
09 12         2         1   1                           2 1                   1 1     1                             1     1 09
10 12             2   1                 2           2 1                     1             1         1                 1     10
11 13   1   1   1       1     1 1                     1   1         1   1   1     1                     1                   11
12 11 2     1     1     1           1         2                                           2   1                             12
13 8     1                       1 2   1                           1                                             1     1   13
14 9                         1     1       1   1                             1 1   1                   1           1       14
15 9               1                         1                   2                             1 1   1             1   1   15
16 13     2                                 3                       1                   1   1           1 1   1 1       1   16
17 11     1         1   1     1   1       1 1     1       1                       1                   1                     17
18 12 2   1                       1       1                   1 2 1               1                       1           1     18
19 11       1 1   1   1       1                             1 1         1                           1   1 1                 19
20 11                     1     1             2     1                 2 1             1                               1   1 20
21 10       1   1     1                 1       1           1   1         1       1                 1                       21
22 14         1   1     1                           1   1 1     1         1         1   2     1     1                     1 22
23 13       1 2 1       1     1       1         1                     1           1   1           1             1           23
24 13           1     1     1   1 1     2       1                         1       1                       1       1   1     24
25 8   1     1 1       1     1         1                                     1             1                               25
26 10           1           2                         2 1                                       1           1   1       1   26
27 8               1 1                     1                 1       1                   1   1                       1     27
28 9       1                             1         1 1         1           1       1                 1                   1 28
29 6   1     1             1         1                                   1                                   1             29
30 5         1           1                                                                     1   1         1             30
31 9     1                     2               1 1                                     1   1               1             1 31
32 13     1                       1 1         1                           1 1           1 1       1 1     1 1     1         32
33 9             2       1                 1                                 1       1                 2     1             33
34 7   1             1         1 1             1                                                         1           1     34
35 8       1     1                                                 1     1     1       1     1 1                           35
36 6   1 1 1                     1                                             1               1                           36
37 12                 1 1     1           1   1     1         1           1             1   1                       1   1   37
38 10                   1 1                   1                   1 1     1             1         1           1   1         38
39 9       1                     1   1           1         1                 1       1           1                   1     39
40 11                         1               1                   1     2   1     1             1         1   1     1       40
41 12   1             1           1 1     1           1   1         1             1       2             1                   41
42 14 1                           1 1 1           1 1       1       1           2       1 1   1                     1       42
43 7                                                             1   2         1     1                     1     1         43
44 15       1   1         1           1   1   1 1     1 1     1 1 1         1                 1                           1 44
45 10                             1               1     1 1     1                       1     2           1         1       45
46 7                   1             1     1                 1   1                                           1           1 46
47 5                         1                             1       1                       1                   1           47
48 17   1                               1         2         1         1 1   1     2 1   1     1         1         1 2       48
49 11                           1 1             1             2 1           1         2     1           1                   49
50 13     1                 2 1           1       1                 1         1       1     1     1 1                     1 50
51 16                       1               1         1       1 2       2   2             2                 3     1         51
52 11     2   1                                 1               1         1                     1 1       1 1         1     52
53 8   1     1                                               1   1                       1         1               1   1   53
54 11     2                                   1       1 1                       1               1     2           1 1       54
55 8                 1 1                                       1   1             1     1                     1           1 55
56 17               1 1     1   1 1   1           1                                       1 1   1         2   2         1 2 56
57 12       2               1         1 1 1                 1               1         1                     2     1         57
58 10       1   1   1           1 1                     1                   1             1   1       1                     58
59 9     2                           2               1   1                   1 1                                       1   59
60 11   1       1         1   1 2                 1 1                             1           1     1                       60
61 12 1                         1               1     1   1       1   1                       1                 2 1       1 61
62 8         1 1                   1             1         1   1               1     1                                     62
63 12                 1               1     1         1               1   1   1   1 1 1         1                       1   63
64 15 1             1 1 1     1     1     1       1 1     1                   1               1               1   1   1     64
65 11           2   1                     1     1     1   1     1                     1           1 1                       65
66 16 1           1                           2   1 1     1                                 3 2             1 1 1 1         66
67 12                           1   1             1                                 1       1   2     1     1   2 1         67
68 19 2             1   1                   1     1 1     1 1 1   1     1       2       1   1               1   1         1 68
69 5               1                                                   1                         1 1             1         69
70 15         1         1 1     1           1           1           1                 1       1     1 1   1         1   2   70
71 13   1               1     1       1 1             1             1                   1         1     1   2           1   71
72 17             2         2       1         1 1             1   1     1                 1           1     1   1     2 1   72
73 9                       1 1     1                                   1     1 1     1       1           1                 73
74 14 1   1 1     1       1       1           1 1     1 1       1 1         1                         1                     74
75 5                                 1                     1                 1     1 1                                     75
76 16 2 1                         1   1   1 1 1     1   1                 1   1     1       1             1               1 76
77 12         1             1 2 1       1         1           1       1   1               1                             1   77
78 7                   1 1                   1     1       1               1                     1                         78
79 12         2     1                                 1     1       1   1           1                 1   1       1       1 79
80 8             1       1 1       1           1       1         1     1                                                   80
81 13         1     1 2   1             2         1 1       1     1                       1             1                   81
82 10                               3             1                   1       1     1           1               2           82
83 9                                           1       1                 2 1       1                   1       1     1     83
84 9 1     1                             1                 1             1                     1 2                       1 84
85 5   1       1                                                 1                                       1     1           85
86 9     1                             1                             1                           1     1       1 1 2       86
87 10             2                       1             1             1             1   1       1 1   1                     87
88 12           1   1     1                           1               1         1 1     1         1 1   1               1   88
89 6   1       1       1                                                 1                       1               1         89
90 12               1     2     1                       1 1     1       1   1   1   1                                 1     90
91 14 1         1   1                 1             1         1   1 1                       2 1   1           2             91
92 8                       1                             2 1     1   1                             1 1                     92
93 13   1         1                   1     1   1                       1           1           1   1 1       1 1       1   93
94 12       1       1     1                         1     1 1   1                   1   1 1 1                         1     94
95 10     1 1         2                                             1     1         1                               1 2     95
96 11 1             1           1               1           1 1     1     1         1           1           1               96
97 5                         1                                     1         1   1                       1                 97
98 10             1 1 1   1                             1     1                                       1       2           1 98
99 9                   1       1           1               1         2       1           1                         1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng