BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 30/06/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng
00 13     1 2             1       1     2   1   1                   1   1                         1               1         00
01 10   1                                   1                 1               1 1 1         1   1             1           1 01
02 11   1   1   1 1       1         1     1 1     1               1 1                                                       02
03 13       1               1                   1       1 1               2   1             1     2           2             03
04 12 1                   1   1     1         1               1             2   1 1                                   1 1   04
05 4                                       1         1                 1 1                                                 05
06 7                 2         1                     1     1         1                     1                               06
07 8     1     1   1     1       1     1                 1                                                       1         07
08 12                           2 1 1       2   1                             1   1   1 1             1                     08
09 4                               1                                                           1       1         1         09
10 11                               1   1     1             1             2   1             1   1       1           1       10
11 15             1 2   1                         1 1       1     1       1                                 1     1 1   3   11
12 10                     1               1     1 1 1                           1               1   1   2                   12
13 9   1                 1                               1       1 1     1     1           1                             1 13
14 12     1       1                       1             1     1                       1 1 1       1   1           1   1     14
15 13 1   1 1 1                                             1         1 1     2       1         1   1       1               15
16 8 1 1         1                             2       1         1               1                                         16
17 9 1                               1         1       1       1 1                     1   1         1                     17
18 6                                         1                 1   1                     2                     1           18
19 3                                                                                                             1   1 1   19
20 7                                 1                           1       1                   2     1     1                 20
21 7   1                           1                                     1         1       1       1 1                     21
22 1                                 1                                                                                     22
23 16         1             1               1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1                 23
24 15           1       1 1               1   1           2       1   1   1           1                         2       2   24
25 10     1     2                         1           1               1                     1 1           1       1         25
26 8       1 1                 1                             1                   1   1       1       1                     26
27 8 1                                 1       1     1                           1   1   1                         1       27
28 5                           1                           1         1 1                         1                         28
29 12   1 1     1   1 1                   1   2               1                   1                             1   1       29
30 12           1   1                             2                       2 1     1                       2   1 1           30
31 12         1 1 1       2     1             1     1                                     1 1           1             1     31
32 8       1                                                               1           2     1       1   1               1 32
33 7             1                       1                 1                                 1           1     1         1 33
34 13       1   1             1       2               1       1 1   1                       1   1         1       1         34
35 9                   1 1         1             1           1                         1         1         1         1     35
36 14         1   1 1     1   1         1           1 1         1               1   1                       1   1     1     36
37 7   1         1                 1         1           1                                       1           1             37
38 12 1                                         1     1 1   1 1   1           1                               2   1       1 38
39 13           1             1     1   1           1     1 1         1                       2             1   1   1       39
40 11 1   1               2                     1       1 1               1             2                     1             40
41 7             1               1                   1     1                 1                                 1         1 41
42 18   1 1 1           1   2             1         1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1     42
43 18         1 1     1       1           1               1         1 1 1           1     1   1       2           1 3       43
44 10                 2           1       1             1         1 1     1                       1                     1   44
45 6                 1     1 1                         1                     1                             1               45
46 8 1       1   1             1             1                                                             1   1   1       46
47 17       1   1   1   1   1       1 2 1                 1 1             1     1       1         1   1                   1 47
48 14                         2     1 2     1   1   1 1                             1 1   1           1 1                   48
49 16         1 1         1                     1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1         49
50 14         1   1         1     1                             2 1 1     1 1               1 1                       1 1   50
51 10                 2         1                         1         1                   1           1 1 1 1                 51
52 12   1 1 1           1                               2                     1     1           2         1       1         52
53 12           1       2         1         1     1 1   1               1             1         1                         1 53
54 19                 3             1     1   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           3   54
55 10     1         1       1     1                 2                       2             1         1                       55
56 13   1         1                   1 1               1   1   2     1             1 1       1         1                   56
57 14         1         1       1 1               1       1   2   1     2           2     1                                 57
58 10   1                                   1                 1       1   1         1     1                 1       1 1     58
59 6             1   1 1       1                                                               1           1               59
60 16   1               1 1 3   1   1 1                         1           1         2                 1   1     1         60
61 12                         1 1 1           1 1           1       1     1                         2       1 1             61
62 9 1                     1   1   2     1                     1                                             1   1         62
63 15                 1 1   1 2       1   2               1         1                           1 1         1           1 1 63
64 10                       1 3                                       1     1     1   1     1                             1 64
65 17   1     1     1   1     1   1       1       1           1                   2 1   1 2 1       1                       65
66 12             1 1               1   1   1 1                                                     1   1     1   1       2 66
67 19 1       1 1   1               1   1             2     1           2       1 2               1 1         1 1     1     67
68 16       2 1         1                             1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   1 68
69 9     1     1     1                     1             1   1                           1                     1       1   69
70 13             1         1     1                                   1       1 2 3                 1     1         1       70
71 13   1 1           1 1 1     1         1       1               1                 1       1   1       1                   71
72 5                                                                                                 1   1           2 1   72
73 14             1               1         2   1           1         1 1   1       2                       1     1   1     73
74 9         1           1                 1       2             1     1                           1     1                 74
75 12 1                   1                   2   1         1                   1           1         1       1   1     1   75
76 20     1                     1 1           2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     1 76
77 6       1                                                     1 2                           1 1                         77
78 7 1           1                     1                                     1   1                     1 1                 78
79 10 1             1 1 1                               1                       1       1         1   1     1               79
80 7   1   1                           1               1             1     1                                         1     80
81 13     2   1                   1         1                               1 1               2         2           2       81
82 10                       2   1     1                                     1   2     1   1                             1   82
83 9                                 2 1         1                             2     1 1                                 1 83
84 8               1   1   1             1 1             1                     1                         1                 84
85 6 1                                               1                                 1   1       1               1       85
86 11 1     1 1                     1         1         2                                     1     1         1           1 86
87 9               2 1       1 1     1         1                                       1                       1           87
88 10   2 1                     1                             1 1                       1 1     1           1               88
89 16           1       1         2     1         1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1             89
90 6               1                               1 1   1                                     1       1                   90
91 11       1 1                                 1               1     1       1                   2           1 2           91
92 12                                 1 2         1 1 1   1     1           1       1     1   1                             92
93 4             1 1                               1                                                                     1 93
94 10                             1       1                                 1       1 2         1               1   2       94
95 6 1 1 1                             1                             1                                               1     95
96 11 2     1       1         1       1         1 1   1                 1   1                                               96
97 6                                       1                 1                                       1   1           1   1 97
98 8                         1                                   1         1 1                     1 1   1             1   98
99 14     1   1 1                               1             1   1     2     2     1           1             1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
Ngày
/
Tháng