BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 21/01/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng
00 9 1   1                   1   1                         1               1                       1             1   1     00
01 12 1                 1               1 1 1         1   1             1           1   1       1                   1       01
02 7 1     1               1 1                                                           1           1                   1 02
03 14     1       1 1               2   1             1     2           2                         1 1   1                   03
04 12   1               1             2   1 1                                   1 1       1           1       1   1         04
05 5 1         1                 1 1                                                                             1         05
06 7           1     1         1                     1                                 1           2                       06
07 5               1                                                       1           1             1           1         07
08 9 2   1                             1   1   1 1             1                                           1               08
09 8                                                     1       1         1                 1   1     2       1           09
10 10   1             1             2   1             1   1       1           1                   1                         10
11 13       1 1       1     1       1                                 1     1 1   3     1       1                           11
12 9     1 1 1                           1               1   1   2                                 1                       12
13 9               1       1 1     1     1           1                             1                               1     1 13
14 12             1     1                       1 1 1       1   1           1   1                         2     1           14
15 12                 1         1 1     2       1         1   1       1                         1 1     1                   15
16 9     2       1         1               1                                           1 1             1         1         16
17 12     1       1       1 1                     1   1         1                                   1 2   1         1       17
18 11   1                 1   1                     2                     1                 1             1   2 1           18
19 6                                                                       1   1 1       2         1                       19
20 9                       1       1                   2     1     1                 1                                 1 1 20
21 12                               1         1       1       1 1                           1     2   1       1   1 1       21
22 4                                                                                                 1   2             1   22
23 19 1 1   1   1         2       2   1   1     1     1     1       1                 1       1                     1   1 1 23
24 14   1           2       1   1   1           1                         2       2     1           1                     1 24
25 9           1               1                     1 1           1       1                 1     1         1             25
26 6                   1                   1   1       1       1                             1                             26
27 10     1     1                           1   1   1                         1       1           1             1   1       27
28 8                 1         1 1                         1                                 1         1   1 1             28
29 10   2               1                   1                             1   1         1         1         1         1     29
30 11       2                       2 1     1                       2   1 1                       1                         30
31 9   1     1                                     1 1           1             1               1           2               31
32 7                                 1           2     1       1   1               1                                       32
33 12                 1                                 1           1     1         1   1         1 1     1           2   1 33
34 12           1       1 1   1                       1   1         1       1                 1       1             2       34
35 10       1           1                         1         1         1         1                         1 1     2         35
36 12         1 1         1               1   1                       1   1     1                 1   1 1           1       36
37 9   1           1                                       1           1             1 1       2                 1         37
38 15     1     1 1   1 1   1           1                               2   1       1 1     1                   2           38
39 13         1     1 1         1                       2             1   1   1       1                 1       2           39
40 10     1       1 1               1             2                     1             1               1   1                 40
41 9           1     1                 1                                 1         1   1       1       1                 1 41
42 13         1   1     1 1   1                       1         2 1 1           1                               1       1   42
43 16               1         1 1 1           1     1   1       2           1 3             1                 1         1   43
44 7             1         1 1     1                       1                     1                     1                   44
45 6             1                     1                             1                           1 1       1               45
46 6   1                                                             1   1   1             1           1                   46
47 11               1 1             1     1       1         1   1                   1         1   1               1         47
48 12 1   1   1 1                             1 1   1           1 1                           1                     1 1     48
49 17     1 1           1       1       1   1   1       1   1 1       2     1             1                         1   1 1 49
50 12                     2 1 1     1 1               1 1                       1 1                   1                   1 50
51 11               1         1                   1           1 1 1 1                 1         2               1           51
52 12             2                     1     1           2         1       1                               1 1     1     1 52
53 10 1     1 1   1               1             1         1                         1 1       1                             53
54 21   1     1   1   1   1 1 1               1   1         1         1           3         1         1       1 1     2 1   54
55 8         2                       2             1         1                         1 1                                 55
56 16             1   1   2     1             1 1       1         1                   1         1       1 1 1 1         1   56
57 14       1       1   2   1     2           2     1                                                     1     1 1   1     57
58 11 1                 1       1   1         1     1                 1       1 1     1                 1                   58
59 4                                                     1           1                   2                                 59
60 11                     1           1         2                 1   1     1             1   1             2               60
61 11   1 1           1       1     1                         2       1 1                               1               1   61
62 8                     1                                             1   1             1     1     1 1             1     62
63 10               1         1                           1 1         1           1 1                 1 2                   63
64 8                           1     1     1   1     1                             1         1                           1 64
65 12       1           1                   2 1   1 2 1       1                                           1           1     65
66 13 1 1                                                     1   1     1   1       2     1 1     1       1             1   66
67 18           2     1           2       1 2               1 1         1 1     1       1   1         1       1   1         67
68 15           1     1         1         1   1           1   1           1 1 1 1   1         1                       1 1   68
69 11 1             1   1                           1                     1       1               1 1     1 1           1   69
70 18                           1       1 2 3                 1     1         1       1       1           2         1 1 1 1 70
71 7       1               1                 1       1   1       1                               1                         71
72 10                                                           1   1           2 1                       1       1 1   1 1 72
73 13 2   1           1         1 1   1       2                       1     1   1               1                           73
74 12 1       2             1     1                           1     1                   1 1                     1     1   1 74
75 15   2   1         1                   1           1         1       1   1     1                         1 1 1       1 1 75
76 21   2   1 1 1   1 1       2 1 1                     1         1     1 1   1     1                       1   1 1 1       76
77 8                       1 2                           1 1                           1   1 1                             77
78 6                                   1   1                     1 1                           1                     1     78
79 8             1                       1       1         1   1     1                   1                               1 79
80 6             1             1     1                                         1               1                     1     80
81 10 1                               1 1               2         2           2         1                                   81
82 9                                 1   2     1   1                             1       1                     1     1     82
83 7       1                             2     1 1                                 1                     1                 83
84 8 1             1                     1                         1                   1           2       1               84
85 9           1                                 1   1       1               1       1   1     1                 1         85
86 8   1         2                                     1     1         1           1     1                                 86
87 7     1                                       1                       1           2     1                         1     87
88 7                   1 1                       1 1     1           1                         1                           88
89 13       1 1           1 1 1                   1 2   1         1     1               1           1                       89
90 9         1 1   1                                     1       1                               1 1 1       1             90
91 17     1               1     1       1                   2           1 2           2 1   1 1     1                   1 1 91
92 13       1 1 1   1     1           1       1     1   1                                 1 1       1                     1 92
93 5         1                                                                     1       1 1               1             93
94 14                                 1       1 2         1               1   2                 1     2     1 1         1   94
95 7                           1                                               1               1           2   1     1     95
96 11     1 1   1                 1   1                                               1     2 1                   1     1   96
97 11 1                 1                                       1   1           1   1       1 1   1               1 1       97
98 11                       1         1 1                     1 1   1             1                           2 1   1       98
99 17     1             1   1     2     2     1           1             1       1           2           1     1   1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
Ngày
/
Tháng