BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bến Tre 60 KỲ ĐẾN NGÀY 23/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng
00 15                 1         1 1           1 1               1             1 2             1       1     2   1   1       00
01 9             1           2               1     1       1     1         1                                   1           01
02 16               1               1     1     1             1 1     1     1   1   1 1       1         1     1 1     1     02
03 13       1   1     1         1 1       1   1 1 1                   1         1               1                   1       03
04 12       1                   1 1                 1 1   2               1                   1   1     1         1         04
05 4             1                                       1                                                     1         1 05
06 8               1       1       1         1                                           2         1                     1 06
07 14 1 1                     1                 3     2                       1     1   1     1       1     1               07
08 13     1         1 1   1                           1                 1                           2 1 1       2   1       08
09 6     1   1 1 1                                                     1                               1                   09
10 7   1   1                                           1         1                                     1   1     1         10
11 12   1                 1               2     1               1                     1 2   1                         1 1   11
12 10                       1     1       1             1             1                       1               1     1 1 1   12
13 8     1 1       1                             1       1     1           1                 1                             13
14 10 1                   1       1 1   2 1                                   1       1                       1             14
15 12 1           1     1     1                     1     2     1         1   1 1 1                                         15
16 7                 1       1                                           1 1         1                             2       16
17 9 1             1                       1     1 1         1           1                               1         1       17
18 8                                         2         1 1   1   1 1                                             1         18
19 5             2         1 1                           1                                                                 19
20 9       1     1         1 1                       1       1       1 1                                 1                 20
21 8           2 1             1           1 1                             1                           1                   21
22 12 1                   1       1       1 1           1         1 2 2                                   1                 22
23 11       1   2             1 1                                                 1             1               1 1   1   1 23
24 10         1                         1                     1   1     1           1       1 1               1   1         24
25 11     1                   1 1         1         2                         1     2                         1           1 25
26 9     1           1     1                 2                     1           1 1                 1                       26
27 10       1                     2           1     1                   1 1                                 1       1     1 27
28 6         1 1                       1                 1           1                             1                       28
29 12                                                   2     1     1       1 1     1   1 1                   1   2         29
30 16 1                         1 1 1     1 1         1     2   1 1     1           1   1                             2     30
31 13 1                                           1         2     1               1 1 1       2     1             1     1   31
32 6   1                                   1 1                   1     1       1                                           32
33 12     1 1     1 1 1   1     2                   1         1                       1                       1             33
34 12           1         1   1         1     1   1                             1   1             1       2               1 34
35 11     1   1 1       1 1                                     1     1                     1 1         1             1     35
36 12         1   2         1                                                     1   1 1     1   1         1           1 1 36
37 14           1         1         1 2       1   1       1 1     1         1         1                 1         1         37
38 9 1                 2           1               1           1         1                                         1     1 38
39 9     1   1                                             1   1                   1             1     1   1           1   39
40 13         1 1   1             1     2             2                   1   1               2                     1       40
41 14           1       2   1 1             2   2       1     1                       1               1                   1 41
42 16   1               1           1       1 1   2 1                       1 1 1           1   2             1         1   42
43 11               1   1                 1                 1 1 1                 1 1     1       1           1             43
44 12       1         1 1           1   1         1           1 1                         2           1       1             44
45 8   1   1         1             1                 1                                   1     1 1                         45
46 14       1           1 1 1               1       1   1 1         1     1       1   1             1             1         46
47 12               1 1                                                 1       1   1   1   1   1       1 2 1               47
48 13                                     1             1   1       1                             2     1 2     1   1   1 1 48
49 11               1                       1               1 3                   1 1         1                     1 1     49
50 10   1 1                         1           1         1 1                     1   1         1     1                     50
51 8 1 1   1                 1                             1                             2         1                       51
52 12           1 1               1       1             1         1 1   1   1 1 1           1                               52
53 10                                 2                   1                         1       2         1         1     1 1   53
54 13       1   1       1         1                   1 1                                 3             1     1   1     1   54
55 15     1 1 1     1                 1 1   1   1                     1       1         1       1     1                 2   55
56 9                           1       1                         1   2     1         1                   1 1               56
57 8   1                                         1   1                           1         1       1 1               1     57
58 6             1                 1             1               1         1                                   1           58
59 10 1               1       1         1           1                   1             1   1 1       1                       59
60 11 1                                               1                     1               1 1 3   1   1 1                 60
61 9                           2     2                                                           1 1 1           1 1       61
62 11                 1                       1           1   1     1     1                     1   1   2     1             62
63 13                         1 1       1         1             1                         1 1   1 2       1   2             63
64 9                         1       1         1                     1 1                       1 3                         64
65 13     1                 3                                     1         1     1     1   1     1   1       1       1     65
66 12     2               1             1                           2                 1 1               1   1   1 1         66
67 17         1 1   1       2                       1       1       2     1       1 1   1               1   1             2 67
68 10                                   1                     1   1 1   1       2 1         1                             1 68
69 15 1   1           1 1       1     2     1       1               2         1     1     1                     1           69
70 7         1     2                                       1                         1         1     1                     70
71 13         1                     1   1                           1 1     1 1           1 1 1     1         1       1     71
72 5   1         1         1         1                         1                                                           72
73 11                 1             1             1 1       2                         1               1         2   1       73
74 10                                 1         1   1         1     1             1           1                 1       2   74
75 13   1     1 1                 2 1 1 1                                 1                   1                   2   1     75
76 13                 1     1           1                         2           1                     1 1           2   1 1 1 76
77 9                   1 2 1         2               1 1                       1                                           77
78 8                             1   1     1 1     1                     1           1                     1               78
79 11     1 1         1                     2     1     1                 1             1 1 1                               79
80 12 2                 1     1     1   1           1             1     1   1   1                           1               80
81 11     1 1 1       1       1           1                                   2   1                   1         1           81
82 13 1         1     1 1 1       1         1             1             1                       2   1     1                 82
83 15         2     1 1                   2     1       2 1     1                                         2 1         1     83
84 12 1                         1                     3   1     1                       1   1   1             1 1           84
85 10             1     1 1               1   1       1     1         1   1                                               1 85
86 10         1   1                             1     1                 1 1     1 1                     1         1         86
87 13   2           1       1         1                 1                               2 1       1 1     1         1       87
88 7   1                       1   1                                       2 1                     1                       88
89 11           1               1                               2                   1       1         2     1         1 1   89
90 8             1         1                   1                     2                 1                               1 1 90
91 10 1       1     1   1                       1                 1   1         1 1                                 1       91
92 12 1 1                 1               1 1                 1                                           1 2         1 1 1 92
93 8   1 2         1                                     1                           1 1                               1   93
94 6       1             1       1                                     1                             1       1             94
95 8                   1           1                       1   1         1 1 1                             1               95
96 16         1   1       1                 1     3                       2     1       1         1       1         1 1   1 96
97 9   1                 1   1   1           1 1       1               1                                       1           97
98 6       1                   1   1 1                                 1                         1                         98
99 10   1                                 1       1     1     1       1       1   1 1                               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
Ngày
/
Tháng