BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 05/05/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19   1     1     1         1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1       00
01 12     2 1       1                                     1 1         1         2         1     1     1                     01
02 24 1     1     2 1   1 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2     02
03 17         1 1                         1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         1 03
04 11   1     1   1           1                   1     1   1   1                         1   1                         1   04
05 18   1   1           1       2   1     1         1 2         1   1           1           1           1 2               1 05
06 10             1   1         1 1                   1                     1 1   1   1                         1           06
07 10             1 1         1   1         1               1                           1         1     1 1                 07
08 12   1                   2 1   1     1           1               1         1     1                     1             1   08
09 15             1       1           1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                     09
10 18         1   1   1 2     1         1       2 1         1         1   1                     1       2 1               1 10
11 24       1         1           2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     11
12 19                         1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     1 12
13 16   1     1 1                     2     1     1         1   1               1     1 1                     2   1     1   13
14 17     1 1                     1   1           1     1       1         1   1     1               3   1               1 2 14
15 15 1 1   1             1         1       1 1               2   3                     1   1                 1             15
16 23         1 1   2       1         1       1       1     2 1 2         1   2 1       3                     1     1     1 16
17 17 1 1         1   1   1                 1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1         17
18 11     2   1 1                 1                       1           1                   1       1               1 1       18
19 16   1                 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 1       2 19
20 14       1   1     1                           2   1           1   1 1 2                     1           1 1             20
21 17     1       1     1     1         1                 1         2   1   1     1           1   1         2     1   1     21
22 10 1                 1 1   1           1 1                                   1                 1     1           1       22
23 13   1   1           1       1           1     1                 2     1       1 1 1                                 1   23
24 8               1 1                           1                       2   1                                       1 1   24
25 11             1                       1         1     1   1 1                 1       1                   1       2     25
26 18                   1       1             2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1     26
27 12             1 1       1           1 1 1                 1 1         1         1 1               1                     27
28 9         1 1                   1       1 1                                     1         1           1         1       28
29 21 1             2       1 1   1   1 2               1               1       3   1 1         1             1 1     2     29
30 18   1                                 2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           1 30
31 12 1         1               1             1                       1       1   2               1 1         1         1   31
32 16     1 2             1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1                   1                     32
33 25 1       1     1 1     1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1       33
34 12     1       1           1           1                 1                       1     1 1       1           1     1   1 34
35 14     1 1 1                       1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1             35
36 18 2   1           1       1     1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1           36
37 17     1         1               1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         37
38 22       2     2 1     1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1   38
39 19       1 1 1     1   1   1                     1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           39
40 19 1         1 1       1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 1   1     40
41 18     3                         1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1   41
42 22         1 1     2 1       1               1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1               42
43 19 1 1 1               1     1       1             1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   1         43
44 12 2         1       1     1             1                     1               1     1         1   2                     44
45 12   1                           1   1               1           1               1           1             2   1   2     45
46 9 1                 2             1 1       1                           1                                           1 1 46
47 13     1               1       1   1 1         1     1           1                     1 1                   1   1     1 47
48 20       1                       1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1         48
49 13   1                       1       1             1 2     1     1                 2       1 1                       1   49
50 20   1 1     1 1       1     1 1                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   50
51 14     1 1   1 1                                       1   1       1 1                         1     1 1     1   1     1 51
52 10         1     3                         1                         1       1 1       1                     1           52
53 22 1   1         1             2     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 1 53
54 15           1     1   1 1     1   1         1   1         1     1   1             1         1                   1   1   54
55 15     1     1                 1 1           2                                       2   1 2         1   1   1 1         55
56 12 1       1 1                 1           1       1 1 1                     1 1                 1   1                   56
57 9                       1                   1 1 1     1   1               1                   1               1         57
58 17           1           1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1   58
59 19   1   1 1   2   1               1   1                 1           1   1       1           2 1       1         1 1 1   59
60 20   2         1 1     1     1     1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1     60
61 19 1           1           1     2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1   61
62 17             1 1 1       1       1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2         1 62
63 14 1         1             1               1   1     1             1                           2 1     1 2             1 63
64 23   1                 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1 64
65 14           1           2   1 1           1   1               1               1           1           1         1 1 1   65
66 10 1             1           1                       1                   2         1         1   1             1         66
67 13   1   1         1             1   1             1           1   2       1 1               1   1                       67
68 23           1 1 1     2 1 1     1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2         68
69 11 1   1       1     1   1   1     2       1     1                 1                                                     69
70 20         2   1 1 1 2         1 2                     1   3   1         1   1     1                         1         1 70
71 15   2       1                 1   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                             71
72 17 1     1       1       1   1     1       1     1     1   1                     1                       2 1 2   1       72
73 12     1   2         1                       1                                                       2 1   1 1 2         73
74 18                   1 1                     1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1     74
75 19 1       1       1 1     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1           75
76 14 1     1   1     1         1 1   1   1 1               1   1   1           1                         1                 76
77 18     1           1 1 1 1           1 1                                         1       1     4   2     1           2   77
78 13   1       1         1   1       1         1 2   1                               1         1 2                         78
79 18 1         1       1       1         1         1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1   79
80 9       1                     1 1   1   1               1                                         1               1   1 80
81 13         1               1     2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1               81
82 18   1   1               1   1         1     1 1         2   1       1     1           1       1               2       2 82
83 15   1   1                   1 1             1         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 1 83
84 13       1 1                               1     1             2                 1                 1 1 1   1   2         84
85 16                 1   2 1         1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1           1   85
86 16   1                 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1             86
87 15                       1 1 1               1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 1 87
88 24 1       1 1 1 1             1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1       88
89 9 1             1         1         1                         1       1 1     1                                 1       89
90 16 1   1                 3                   1   1 1       1   1       2           1     1         1             1       90
91 20             1       1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1 91
92 14           1     1         1 1       1 1   1   2               1   1       1     1                             1       92
93 15         1       1   2                                       1   1 1 2           1     1     1   2                 1   93
94 15               1 1                                     1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1     94
95 19       1         1 2             1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1       95
96 23   1 1 1 1 1       1               1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       1 96
97 20     1             2       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                     1   1   97
98 20   1   1 2       1 1                   3             1       1         1         1                 1 1     1     1 2 1 98
99 15     1         1 2 1   1       1 1       1       1       1       1                   1     1                     1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
05
28
/
04
21
/
04
14
/
04
07
/
04
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
Ngày
/
Tháng