BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/06/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng
00 15 1 1   1   2                       1     1               1       1                 1 1   1 1               1         1 00
01 12         2         1 1       1                           1     1                                 1     2             2 01
02 16         1 3 1         1               1         1 1         1                   1                 2 1 1             1 02
03 24       1       1             1 1 1 1   1 1 2 1     1 1   1     1 1   1 1 1 1                     2         1     1     03
04 14                       1                 1       1                   2 1         1 1     1 2   1             2         04
05 16     1 1   1     1 1                           1     1 1   1         2   1       1 1 1             1                   05
06 9                     1 1 1                     1                       1                   1         2               1 06
07 22     1 2 1       1               2       1   1     1 1     1     2                 1     1   1 2   1     1           1 07
08 22   1         2       1           1 1     1       1     1   1             1   2 2     1 1 1                 1 1 1   1   08
09 9                               1 1     2       1     2                                       1                 1       09
10 19       1       1           1             3 1   1       1             1   1       1   1 1     1     1   1   1   1       10
11 15               1                           1           1 1       1   1           1           2           1   1 1   2 1 11
12 20 1     1           1 1 1       1 1           1           1   1 1   1     1           1 1 1                     1   1 2 12
13 14             1 1       2         2 1           1             1             1   1                         1     1   1   13
14 17 1                             1           1               1     1   1 3               1 1   1 1     1         1   1 1 14
15 16               1           2   1       2 2       1     1   1       1 1           1           1           1             15
16 18   1           1     2   1 1     1 1 1         2         1             1                   1         2 1         1     16
17 11 1           1                                 1                       1       2     1           1       2       1     17
18 9             1   1 1     1                                               1 1       1       1   1                       18
19 20 1         1 1     1 1       1         1 2 2                       1     1           1       1       1       2 1     1 19
20 18     1           1         1     1       1         1 1         1       1       1       1     1 1 1   2       1 1       20
21 15   1     1                     1 1                           1         1   1 1   1     2     1         2 1             21
22 12                       1         1   1     1       2   1                   1 1                   1         1     1     22
23 16 1   1       1   1 1 1                   1 1     1     2   1       2         1                             1           23
24 12         1     1     1       2           1           1             1         1           1                       2     24
25 10 1             1               1       1   1                             2       1 1       1                           25
26 12             1         1           2       1         1         1     1                 1 1         1           1       26
27 16   1                       1 2 1 1         1       1         2   2               1               1         1       1   27
28 19 2   2         1                   1   1     1       1               1     1 1       1   1 1 1     1         1 1       28
29 12 1                 1     1           1             1         1     1             1 1       1     1         1           29
30 15         3     1   1     1                       1 2             1             2       1         1             1       30
31 11                 1 1     1                   3               1   1         1       1                               1   31
32 11             1   1   1 2   1       1 1                 1         1                 1                                   32
33 13   1     1   2     1 1               2                     1 1     1                                   1         1     33
34 12                         2   1                         1         2 1       2     1   1         1                       34
35 14           1 1                         1             2       1     1   1           2       1   1     1         1       35
36 21         1     1       1   1     1 1   2   2       1                               1 1 1   3   1 1             1   1   36
37 19 1     1 2               1     1 1 1       1 2     2             1 1       1     1               1         1           37
38 13     1 1   2 1 1                                 1                         1 1           1                   1     1 1 38
39 14 1         1 1               1     1           1 1                       1       1     1             1 1 1         1   39
40 16     1             1         1 1 1       1 2           1                       2   1           1             1 1 1     40
41 17 1           1   2           1       2 1               1     1 2       1               1       1       1             1 41
42 13 1 1                     1                           1             1     1   1         1     1         1       1 1 1   42
43 12                 1     1             2           1     1   1             1         1 1                     1 1         43
44 12         1 1         1     2   1     1   1 1                             1                                       1 1   44
45 14   1       1                   1                     2       1     1     2                   1   2 1     1             45
46 15         1             1       1         1                 1     1     2         1 1     1 1       2 1                 46
47 14           2 1           1 1                   1         1                 1 1         1     2       1 1               47
48 13 1       1         1 1   1           1                   1 2     1         1                                 1     1   48
49 26     1 1             1 1     1 1             1   1 1 1   2     1 1             1     1 1 2   1   1 1   1 1       1   1 49
50 17 1     1             1       1       1     1 1       1   1   1   1   1     2                 1           2             50
51 19       1     1     1 1       1     1 1           1     1       1           1 1 2   1   1           1         1   1     51
52 19     1 1       1 2 1   1 2 2   1           1                         2             1       1               1         1 52
53 24   2     1   1   1                                 1   1 2               4 1   1   1 1   1     1 2   1   1         1   53
54 17 1   1           1           1     1                       1     1 1 1   1   1   1   2   1         1               1   54
55 15   1         2                   1   2           1     1 1       1 1             1           1       2                 55
56 17     2               1       1   1               1 1 1   1 1 1     1         1   1         1     1 1                   56
57 14         1 1                 1     1         2               1         1   1 1 2 1                                 1   57
58 15   1 2 2           1       1       1     1         1 1         1                           1           1 1             58
59 27               2 1         2 1 2       1 1 1   2     1       2 1   1     1 1     1 1   1   1   1     1       1         59
60 11       1                           1   1 1     2 1                                 1                       1 1       1 60
61 11 1 1                           1       1 1     1       1         1                         1             1       1     61
62 20                     1         1             1     1           1     1   1 1 1 1     2 1 1     2     2     1   1       62
63 12                 1 1               1             1         1         1       1             1 1       1   1     1       63
64 14           1   1         1 1   1   1 2                                   1                   1 1             1 1     1 64
65 20 1   1   1             1                   2 1   1       1 2   1         1     1           1     2     1     2         65
66 11 1 1               1   2             1                     1                                 1 1           1     1     66
67 21   1 1 1 1 1   1     1       1         1                   1       1             1   1   1   3               1   1 1 1 67
68 21 1 1           2   1       2                             2 1 1 1     2 1               1       1   1     2     1       68
69 12                                                       1 1 1   1   1         1 1             1   1       1           2 69
70 16       1     1         1       1           1 1 1 1             1 1     2           1 1                   1         1   70
71 14                       1   1     1   1             1 1       1 1                   1               2 1           1 1   71
72 17       1         1             2             1     1         1       1     1         1 1       1   1   1       1 2     72
73 18         1 1 1 1   1 1   1           1 1             1             1     1           2 1       1           1     1     73
74 9                 1                                               1             1       2   2           1             1 74
75 15   1 1 1 1         2     1               1   1   1   1     1                                       2         1         75
76 18 1 1         1         1 1             1     1 1 1         1   1 1                       1       1         1 1 1 1     76
77 24       1   1         1   2 1   1       1       1 2 1 1       1                 2         1     1 1   1   1     1 1 1   77
78 15   1 1     1                     1           1 1               1       2     2       1                   2 1           78
79 19   1   1             2             1           1 2 2   1   1 1 1           1             1 1               1   1       79
80 15       1                 1 1     1     1   1   1     2   1           3   1                       1                     80
81 23     1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1                     1         1   2       1 2                           2   1     1 81
82 23                   1 1 1       1               1       1 1   1     1   1     1 1 1                   2 2 2 1 1   1 1   82
83 16                 1         1 1   2     1                   1   1 1 1           1               1 1     1         1 1   83
84 11                       1   1   1 1                                         1 2     1     1             1 1             84
85 16           1     2           1               1         1       1       1 1 1 1   1     2 1         1                   85
86 15   1       1             1   1         1     2 1   1     1         1       2 1                                 1       86
87 17 1 1 1       1 1                   1 2                   1           1         1     1 1   1 1                   1   1 87
88 13           1   1 1   1   1           1                   1       1                 1 1         1                   2   88
89 18   1           1           1           1             1 1 1 1 1 1                   1       1       2   1   1 1       1 89
90 18 2 1           1   1       1                   1           2         1           3 1           1   1       1 1         90
91 12   1 1                                 1 1 1           1               1     1           1     1                 1 1   91
92 14                         1         2               1                       1         1   2           1 2   2 1         92
93 20   1   1 1       1           2     1   1 1     1 1             2       1             1   1     1   1         1 1       93
94 19     1   1 1     1   1 1   1       1 2   1   2     1     1         1   1                           1             1     94
95 19 1   1 1 1         1   1     2           1   1 1 1           2 1                                 1 1 1             1   95
96 14     1 1         1 1     1                       1 1   1     1     2               1                   1             1 96
97 17   1     1         1         1   1     1     1 1 1     1               1         1               2         2 1         97
98 17     1       1 1 1   1   1           1     1             1                   1         1 1           1 1 1           2 98
99 19 1   1     1           2         1 2                 1 1       1   1   1         1         1 1 1       1         1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
Ngày
/
Tháng