BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/02/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11                         1   1 2           1 1   1   1   1                         1 1                                 00
01 15       1 1     1               1   1     1         1   1                 1 1   1 1 1                   1   1           01
02 12                             1             1                         1       1       1   1     2 1 1               1 1 02
03 14     1       1         1 1               1 2   1   1                                                 1       1 1     2 03
04 16 1     2           1               1 1   1     1   1               2 1   1 1   1 1                                     04
05 15       2   1               1           1 1 1     1   1         1     2                                   1       1 1   05
06 10   1               1   1                     1                   2   1         1         1                   1         06
07 17     2     2     2         1         1                     1 1     1                           1       2   1   1   1   07
08 14               1 1           1             1                       1           1   1     1 1   1   1     1   1       1 08
09 22 1 1 1     1               1   1               1       1     2 1       1   1                   2   1 2 2   1       1   09
10 18     1   2                         1       1   1 2       1   1         1 1       1 1 1   1       1     1               10
11 16     1   1       1           1 2     1 1                       1                 2   1   1     1                     2 11
12 17   1 1   1     1     1       1       1                   1             1         1           1 1   2 1             2   12
13 27             1   1   1 1       1 1     1   1   1 1               1 1 2   1 1 1 1 1     1   2 1 1   1           1     1 13
14 22         1 1   1       1     2   1       1 1 1     1 1 1   2 1             1       1       3                       1   14
15 19 1       1   1         1                             2 1 3 1             2     2   1       2     1                     15
16 12   1   1     1                           1                         1 1         1       2                       1   2   16
17 16         1   1 1   1       1           2         1             1   1         1       1 1     1   1                   1 17
18 20   1 1         1 1 1             2       1     1       1   1       2     1         2                 2     1   1       18
19 20               1 1                           2       1 1 1   1       1 1           1 1 1   2   1           1   2 1     19
20 13           1                 1   3 1                     2 1 1         1                       1               1       20
21 6 1                         2             1           1                         1                                       21
22 15                 1             1   1 1 1     1 2     1                             1                     3 1         1 22
23 14                           2           1 1       1   1     1             1 1         2 1                           1 1 23
24 14                 1     1                   1                               1   2 1 1     1 1       2   1   1           24
25 21           1     1 1     2       1   1     1     1                     1 1     1 1   1     1 1           1 1 1   1   1 25
26 19       1   1   1   1         1     1 1   1         1   1     2   2       1   1         1 1 1                           26
27 7       1     1                                       1 1   1   1                         1                             27
28 20     1         1 1               1               1   1     1 1       1       1     1 1 1 1   1       2           1   2 28
29 17 1 1 1       1         1       1 1   1                     1   2         2       1         1       1       1           29
30 12 2     1     1     1       1                                     1           1             1   1             1   1     30
31 16         1 2 1     2   1 2         1 1               1   1             1       1         1                             31
32 13           1           1         1 1             1 1           2 1     1     1               1         1               32
33 14 1                       1   1               1     1 1   1         1                   1         1   1   1   1       1 33
34 13             1 1       1   1 1                 2   2   1               1                           1           1       34
35 22 2 1   3             1 1           1         1       1     2 1   1               1   1 1   1   1     1       1         35
36 14                     1       1 1   1   1 1   1       1           1       1     2         1   1                         36
37 19   1 1         2 1                   1 1                   1       1 1 1 1     1       1             1   1 2     1     37
38 20   2           2             1         1     1           1   1       1   1 1   2     1   2       1       1   1         38
39 16 1         1   1         1     1         2     1 1       1 1         1     1           1     1                   1     39
40 13     1 1                     1 1   1     1 1       1 1 1         1                                 1   1               40
41 24   1     1       1   1 1                       1         1   1   2   1 1           1 2 1         2           1 1 2 2   41
42 18 1 1   1 2                 2 1         1 1             1 1       1     1           1                 1   1           1 42
43 21     1     1                 1         1 2     1 1   1               1 1   1 1           1   1     1 1     2 1     1   43
44 12 1               2   1                                         2   1                           1           2         2 44
45 16             1 1         1 1       3           1 1 1       1               1           1 1         1               1   45
46 14                 1           1     1 2 1               1           1             1 1 1                       1     1 1 46
47 9   1 1                       1               1                     1       1                       1     1 1           47
48 23   1 1     1           1       1       1     1 2   1   1   1 1     1     1 2                 3   2     1               48
49 14     1   1 1                     1 1       1                                 1                   1 1 1 1 1     1     1 49
50 17             1                 1       2             1 1 1     1 1 1         2       1 1   1             1       1     50
51 20             1   1   1 1 1 1         1 1 1 1     1     1       1         1     1 1                   2   1     1       51
52 14       2 1           1   1                       1       2               1       1           1             1       1 1 52
53 17                         1       1 1 1     1   1 1             1 1           1     1 1 1         1           1 1   1   53
54 15 1 1 1             1                       1 1     1                     1       1               1 1 1 1 1   1         54
55 24 1   2   1     1       1 2     1 1       1 2 1           1 1 2         1                     1 1         1 1   1       55
56 16     1 1         1 1       1     1             1 1                         1                   1   1 1   2     1 1     56
57 19           2         1   1         1 2       1 1 1           2     1         3                     1     1         1   57
58 16             1   1 1 1   1   1   2 1                             1   1             1           1   1         2         58
59 9                     1     1     1                                 1   1   2                           1         1     59
60 23       1 1   1 1     1     1     1                   1 2     1 1       2     1     1         1   1     1 1   1 1 1     60
61 8   1                 1                             1       1                         1                       1 1 1     61
62 10   1           1               1                 1             1   1                   1         1     1             1 62
63 16   1 1                 1       1             1   1             1   1     1                   1 1 1 1 1 1   1           63
64 18 1     1       3 1     1             1       2                   1         1 1       1 1     1             1         1 64
65 16 1 1               2       2               2                     1   1             1       1 1       1   1       1     65
66 18       1     1       1     1       1   1 1     1             1       1 1   1 1     2   1 1             1               66
67 20           1 3     2 1       1           1 1   1     1       1   1   1           1   1   1     1       1               67
68 20   1         1   1     2       1   1 1         1                   1   1             1       1     1     1 1 1   1 1 1 68
69 14       1       1     1       1 2       1     1                   1         1                                   1 1 2   69
70 15           1             1 1   1                   1           1                       1 1 1 2 1       1   1     1     70
71 19     1         1         1     1   1                   1 1   1 1               1     2 1 1   1   1   1     1     1     71
72 10                 1   1         1 1   1 1                   1     1           1   1                                     72
73 11     1       1     2   2 1                             1                                       1               1     1 73
74 15   1     1           1               1     1           1             2 1     1 1           1 2     1                   74
75 13             1   1     1                         1   1 1     1 1           1 1             1     1               1     75
76 11 1 1     1                             1       1   1       1   1       1           1 1                                 76
77 12             1                 1               1                 1     1   2 1                   1       1     1   1   77
78 21 1                 1   1 1 2 2       1       1     2   1           1         1             1       1         2       2 78
79 28 1       1 2 1   1 2 2 1         1   1           1             1   1   1   1     2 1 1         2 1   3                 79
80 12       1 1               1       1 1     1         1 1     1 1   1             1                                       80
81 15       1 1         1 1             1   1   1     1   2   1               1             1 1                           1 81
82 15     1 1   1   2     1   2       1                 1                   1         1   1 1       1                       82
83 16 1   1     1             1           1 2               1                         1 2   1 1         1   1           1   83
84 17 1 2 1     1       1   1             1     1       1     1   1         2                         1           1   1     84
85 17   1     1                 1             3         1     2           2           1           1   1         2   1       85
86 11       1                 1         1         1         3                     1       1 1                     1         86
87 15     1         1 1 1                                       2     1 1 1   1     1                 1       1       2     87
88 12                           1           2         1 1                     1               1   1       1           2 1   88
89 15   1     1           1   1       1   1         1   1 1   1                       2 1       1     1                     89
90 21           1         1     2 1   1           2     1     1 1             1   1 1   1     1       1 2         1     1   90
91 12                   1   1       1                   1 1         1           1               1         1 1     1 1       91
92 23 2 1     1 1 1               1         1   1               1     1 1     1     1 1       1 1           1   1   2 2     92
93 18 1     1           1 1                     1           1   1 1 1   1 1         1           1   1       1     1 2       93
94 18         1 1 1       1 1 1       1       2                     1 1   1           1     1       1           1   1   1   94
95 16       1         1             1   1             1 1               1   1     1 1       1 2       1   1             1   95
96 10 1           1   1 1                                       1   1         1                       1 1         1         96
97 15 1       2                           1           2           1 1 1         1     1       1               2   1         97
98 12                             1 1 1           1 2                     1                     1           3 1             98
99 16                     1       1     1 1     1 3       1   1               1 1 1               1 1       1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
19
/
10
12
/
10
05
/
10
28
/
09
21
/
09
14
/
09
07
/
09
31
/
08
24
/
08
17
/
08
10
/
08
03
/
08
27
/
07
20
/
07
13
/
07
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
Ngày
/
Tháng