BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 25/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng
00 19 1 1           1               1         1   1                 1   2   2 2     1 1   1   2                       1     00
01 10                     1         1 1                                     1   1           2         1 1       1           01
02 18     2           1     1   1     1       1   2 1                         1             1 3 1         1               1 02
03 19         1             2 1           1     1         2 1           1 1       1       1       1             1 1 1 1   1 03
04 15       1               2   1     1   1             1     1 1   1   1 1   1 1                         1                 04
05 21         1     1     1 2 1           1   1     2     1   1 1     1     2           1 1   1     1 1                     05
06 9                                   2 1 1       1       1                                           1 1 1               06
07 21                           1   1 1 3   1       1     2   1   1     1         1     1 2 1       1               2       07
08 16       1               1               1       1 1     1     1         1 2       1         2       1           1 1     08
09 13               1   1                 1   1         1         1 1     1   1                                   1 1     2 09
10 16         1 1   1 1   1   1   1 1             1     1   1   1                 1       1       1           1             10
11 7 1   1     1       1                       1                       1                         1                         11
12 22   1     1               1   1       1       1 1   1     3       1   3         1     1           1 1 1       1 1       12
13 17 1     1         1   1 1   1 1   1                   1     1                               1 1       2         2 1     13
14 10       1 2                   1             1                   1 1       1     1                             1         14
15 19           1   1 2           1 1         2 1   1   1               1         1               1           2   1       2 15
16 19   1     1     1                 1 1   1       2   1       1                     1           1     2   1 1     1 1 1   16
17 7 1         1       1                               1                   1       1           1                           17
18 13 1 1           1           1   1       1                 1         1 1                     1   1 1     1               18
19 23 1       2   1                   2 1     1             1       1   2   1   2 1 1         1 1     1 1       1         1 19
20 11                 1   1         1                 1       1       1       1         1           1         1     1       20
21 15 1   1         1 1 1 1               1           1     1   1           1         1     1                     1 1       21
22 14   1         1       1         1   2             1   1 1             1 1                             1         1   1   22
23 15       1               1           1 1   1 1         1             2           1   1       1   1 1 1                   23
24 15     1 1             1     1   1   1       1         1     1 1                         1     1     1       2           24
25 14     2           1           1     2           1   1         1 1               1             1               1       1 25
26 18   1 1               1     1       2     1 1     1 1               1 2       1             1         1           2     26
27 13                     1                 1   1     1   1           1         1     1                       1 2 1 1       27
28 16   1             1       1 1 1         1                           2         1 2   2         1                   1   1 28
29 18     2       1     1     1           1 1       2       1         1     1 1 1   1                 1     1           1   29
30 23         1         1       2         1     1     1   1 1   1 1     2 1   1 2           3     1   1     1               30
31 11       1           1             1                 1 1               1     1 1                 1 1     1               31
32 18                       1         1       1   2   1         1 2           1                 1   1   1 2   1       1 1   32
33 23 1 1       1         3   1 1 1               1   1     1             1 1   1     1     1   2     1 1               2   33
34 8     1   1                                   1   1           1                                         2   1           34
35 12           1     1               1   1       1   1   1     1           1                 1 1                         1 35
36 19                   1     1                   1       1 1 1 2       2 1                 1     1       1   1     1 1   2 36
37 13 1         1                                 1           1     1               1     1 2               1     1 1 1     37
38 16       1     1             1   1       1                     1   2       1 1       1 1   2 1 1                         38
39 12           1                     1     1         1     1         1 1           1         1 1               1     1     39
40 17 1   1         1     1       2     1 1                           1       2 1       1             1         1 1 1       40
41 18   1 1 1                 1       1             2       1 2                     1           1   2           1       2 1 41
42 14               1   1       1   1   1     1 1           1   1   1       1       1 1                     1               42
43 12 1           1     1       1             2                   1       1                         1     1             2   43
44 12             1                 1     1   1                     1                       1 1         1     2   1     1   44
45 14 1   2     1   1       1               1   1 1 1                 1               1       1                   1         45
46 11       1 1               1         1       1           1             1       1         1             1       1         46
47 15   1     1   2                 1         1 1           2               1                 2 1           1 1             47
48 16 1           1     1                   1         1       1 1   1 1           1 1       1         1 1   1           1   48
49 26       1     2     2   1   1 2     1       2         1 1 1   1   2     2           1 1             1 1     1 1         49
50 18     1 1   2                   1       1   1     1             3   1         1 1     1             1       1       1   50
51 19   1     1         1 1 1 1 1     1   1             1                 1   1           1     1     1 1       1     1 1   51
52 15           1           1                     1                                     1 1       1 2 1   1 2 2   1         52
53 17   1   1 1 1             1     1     1       1   1 1     1   1                   2     1   1   1                       53
54 19   1   1     1       1         1     2 1   1 1 1       1     1 1               1   1           1           1     1     54
55 14 1           1     1             1   1         1           1               1     1         2                   1   2   55
56 13                       1 1                 1       1           2         1   1     2               1       1   1       56
57 15 1         2       1           1   1               1       1         1     1 1         1 1                 1     1     57
58 25       1           1   1 1 1 1     1 2   2                 1   1 1         2 1   1 2 2           1       1       1     58
59 29   1 1 1   1 1 1           3   1   1 1               2       1   1 1   1   2                 2 1         2 1 2       1 59
60 10     1     1                     1   1       3                                       1                           1   1 60
61 13       1     1             1   1 1             1   1     1             1       1 1                           1       1 61
62 10         1   1 2   1 1                                       2                                     1         1         62
63 19         1       2       1         1       1   1         2 1 1   3     1 1                     1 1               1     63
64 24 1 1     1   2         1 2       1               1       2       2     1     1           1   1         1 1   1   1 2   64
65 17   1 1 1   1 1   1                   1 1       1           1   1           1 1 1   1   1             1                 65
66 13 1             1                                 1                   1     1 2 1 1               1   2             1   66
67 18               1         1   1         1             1 1 2                 1     1 1 1 1 1   1     1       1         1 67
68 18 2           1 2         1   1         2   2                                   1 1           2   1       2             68
69 5           1                 1                           2                 1                                           69
70 14         1         1 1   1   1   1               2 1   1                             1     1         1       1         70
71 12             1         1                 2 1 1               1   1                                   1   1     1   1   71
72 10   1                   1   1                     1             1         1           1         1             2         72
73 19 2         1                     2 1           1   1 1                   1             1 1 1 1   1 1   1           1 1 73
74 10     1         1 1   1                       1     2     1 1                                   1                       74
75 13           1       1   1     1         1                   1                     1 1 1 1         2     1               75
76 20           1   1   1       1 1 1       1 1     1   1 1       1 1             1 1 1         1         1 1             1 76
77 17       2     1   2   1           1   1                   1                           1   1         1   2 1   1       1 77
78 15                   1           2           1     1     2       1 1       1 1     1 1     1                     1       78
79 14   1 2 1         1                 2   1     1                                   1   1             2             1     79
80 12     1   1   1               1   1     1                             1               1                 1 1     1     1 80
81 26             1       2   1 1           1 1     1 1 3         1       1             1 1 1 1 1 2 1 1     1     1 1       81
82 15 2       2 1     1           1   1                         1           1   1                     1 1 1       1         82
83 13       1 1       1 1   1               1                                 1                     1         1 1   2     1 83
84 19 2             1     1   1   1           2       2   1     1 1   1 1                                 1   1   1 1       84
85 16       1   1   1               1         1   1         1     1       1 1 1   1           1     2           1           85
86 12               1       1   1                                 1     1 1   1       1       1             1   1         1 86
87 17         1       1       1   1 1     1       1                 1             1 1 1 1       1 1                   1 2   87
88 19 1 1             1   1       1           1         1 2                 1 1 1 1           1   1 1   1   1           1   88
89 14   1             1   1   1   1     1       1         1         1     1           1           1           1           1 89
90 12   1                                     1     1           1         1       1 2 1           1   1       1             90
91 9     1   1           1 1 1                                         1             1 1                                 1 91
92 17   1               1   1   1 1   1                   1       1   1     2 1 2                           1         2     92
93 21       1   1   2 1     1         1       1       1     1   1   1   1             1   1 1       1           2     1   1 93
94 24   3 1         1 1 1 1   1 1           2       1                 1                 1   1 1     1   1 1   1       1 2   94
95 17   1             1 1         1               1     1   1       2               1   1 1 1         1   1     2           95
96 14 1       1   1                             1 2     1       1                 1     1 1         1 1     1               96
97 20   1   1     2 1       1       1     1 1       1 1     1           1         1   1     1         1         1   1     1 97
98 25     1 2 1 1     1 1             1   1     1     1 1 1     1   1 1           2     1       1 1 1   1   1           1   98
99 23     1     1     1       1     2           1         1   1   2       2 1 1     1   1     1           2         1 2     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
Ngày
/
Tháng