BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/07/2024

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng
00 19 1 1 1           1           1                     1             1 1   1     1   2   1         1 2   1   1           1 00
01 14   1   1                   1                   1         1                         2     1   1     1     1 1   1   1   01
02 10           1                   1   1       1         1                 1                       1       1   1       1   02
03 18     1 2 1   1   1           1         1       2     1 1         1                       1     1           1   1 1     03
04 11         1                           1         1 2                         1     1         1 1               1     1   04
05 20     1                   1           1     1     2       1           1       1         2   1 1         3   1   1 1   1 05
06 16               1   1         1   1               1   1           1     1           1   2   1                     2 1 1 06
07 14       1   1     1     1 1         1                 1   1       1       1           1   2                           1 07
08 23               1   2           1             1       1             2 1 1         1     1 1         1 2 2 2     2     1 08
09 12                 1   1 1         3       1           1 1 1                       1             1                       09
10 23 1       2       1   1 2   1     1       2                 1 1 2 1   1     1           1 1           1 1     1         10
11 20 1       2 1                     1 1             1   1 1           2   1           1 1 1 1 1   1                   1 1 11
12 9         1         1 2         1                                   1                               1   1     1         12
13 12     1   1                     1         1   1                 1   1       1             1           2             1   13
14 14 1         1     2                 1 1     1             1 1     2     1                 1       1                     14
15 17   1   1     1                   1   1 1       1       1         1       1 1             1 1   1           1 1   1     15
16 17     2 2       1     1             1     1           1 1                     1 1     1       1       1     1 1         16
17 19   1               1 1       1   1     1   1           1     3     1 1           1           1   1 2     1             17
18 24 1 1                     1   1     2         2   1       1 1 1       1 1 1     1       1 1       1     2   1   1 1     18
19 15       1               1                     1         1   1 1 1   1           1   2               1 1 1 1             19
20 11               1 1                                   1     1               1 1 1   1                             2   1 20
21 14   1           2     1         1           1                 1 1                       2   1     1       1         1   21
22 21   1 1   1       1 1   2   1   2 1             1     1                 1         1 1   1 1               1 1       1   22
23 12   1     2 1                         2                         1         1 1           1 1                   1         23
24 23   1     1 1           1   1   1 1                   1       2           1 1 1         1     3 1 1       1   2     1   24
25 16   1 1       1       1 1           1 1   2         1 1     2                                 1                 1   1   25
26 14 1   1             2 1 1   1         1         1       1               1   1                   1                   1   26
27 18     1   1       1       1   1                     2   1 1   1     3       1     1   1     1   1                       27
28 14                           1 1     1   1 1   1               1         1         1   1 1       1   1               1   28
29 19       1   1 1 1     1 1     1     1 1     1         1                     1     1 1 2   1               1     1       29
30 19 1             1 1 1 1   1               1             1       1         1   1         1 1   1   1   1     1     1 1   30
31 14               1 1   1   1             1     1   1 1 1     1                         1   1       1                   1 31
32 24 1   1 1 2 1 1 1         1       2                       2 1 1         1 1     1             1           1   1 1 1   1 32
33 10   1                 1   1   1             1           1 1           1     1             1                             33
34 13                             1         1     1             2       1                   1 2 1     1       1         1   34
35 10       1       1       1 1                             1   1   1             1   1                             1       35
36 20 1 1               1 1         1             1     1 1     1 1 1 1           1 1     1   1           2         1     1 36
37 20           1 1                       1     1 1 2   1   1 1         1               2           1 1 1   1 1           2 37
38 12       1                       1 2 1 1           1   1               1             1 1             1                   38
39 17       1       1 1       1     1 2       1                           1       1   1   1   1     1   1       1         1 39
40 17                   1 1       2               1 2   2     1   2             1       1       1       1           1       40
41 14     2     1               1 2           1     1               1 1   1                 1       1                     1 41
42 12           1     1                       1                 1 1   1   2         2 1         1                           42
43 21     1           1 1   1 1           1 1 1       2   1 1 1               1   2         1             1 1   1   1       43
44 17             1 1   1       1   1     1             1   1   1 1   2 1             1 1                         1 1       44
45 15               1   1           1   1 1   2 1               1 2     1 1                     1               1           45
46 15 1     1     1           1               1                       4             1           1 2       1 1               46
47 16   1 1                 1   1 1 1                               1         1     1       1             1       1 1 2 1   47
48 18               1                         2   1             1 2         1 1   1   1           1     1       1     1 1 2 48
49 27 1         1 1   1               1     1 1 1 2       1                       1 3 2 1 1     2     1             2 1 1 1 49
50 16                 1         1 1       1 1 1         1   1       1     1 1                   2     1       1           1 50
51 7                                             1 1   2   1                                       1   1                   51
52 24   1             1   2 1 1 1   1           2 1   1     1         1     1 1 1   2 1   1         1       1             1 52
53 23       2       1     1     1   1       2   1   1 1 1   1 1       1   1 1     1 1                 1 1     1 1           53
54 16             2   1         2 1       2 1       1         1               1     1                               1     2 54
55 16 1         1 1     1           1   1                     1     1 1       1   1                     1   1 1   1     1   55
56 20           1 1 1       2           1     1 1         1           1     1 1 1     1     1       2     1   1 1           56
57 12       1   1 1         1   1   1                     1                                           1   1   1   1     1   57
58 4                       1   1                                       1                             1                     58
59 18 1 1         1                     1                     1       1   1   1         1       1 1     2 1 1 1 1       1   59
60 12     1                   1 2 1         2                           1       1       1                     1 1           60
61 23         1 1 1     1     1 1         2     1 1       1     1       2   1     1               1       2     1 2   1     61
62 21   1         1     2           3               1 3         1       1   1 1     1           2     1         1   1       62
63 15 1   2 2 1             1 1           1 1           1         1 1                                 1       1             63
64 19   1         1     1 1     1     1           2   1       2             1             2   1               1   3         64
65 17         1   1   1         1         1 1                             2       3     2 1             1         1   1     65
66 21 1     1 1 1   2 1     1 1             1           3       1 1                       1 1   1               1         2 66
67 12           1   1           1     1         1   1   1   1 1                 1             1                     1       67
68 8               1   1                               1                                           1 1 1       1     1     68
69 16             1             1 1 1   1         1   1 1 1     1 1             1                 2   1           1         69
70 14   1 1 1     1       1         1               1       1             1 2   1                         1 1               70
71 16           1 1               1   1   1                                   3 1   1       1       2 2           1         71
72 12 1                   1                 1     1             1           1 1       1         1   1 1 1                   72
73 17 1 1                   1         1   1           1                   1 1       1 1 1 1 1           1         1 2       73
74 22     1       1     1         2     2   1 1     3 1   1                   1     1 1     1     1 1   1 1                 74
75 10             1     1           1   1 1                     1     1                       1                 1       1   75
76 19 2 1 1   1       1 1     2                 2   1   1   1       1 1                         1 1                   1     76
77 13           1             1   1         1 1 1     1             1             1   1 1 1                               1 77
78 16           1   1   1           1       2   1     1             1   1 1           1 1         1     1               1   78
79 18 1       1 1           1       1 1 2   2                 1     1         1 1   1                 1 1 1                 79
80 17 2       2                             1               1           1 1         1     1     1     1     4 1             80
81 12   1 1 1 1     1 1               1   1   1           1                                     1 1                         81
82 13               1         1 3                       1     1     1           1       1 1         1                 1     82
83 16 1 1     1   1   1                           1 1         1 1     1   2   1     1                                 1 1   83
84 15     1   1   1         1           1   1         1     1 1                             1     1 1     2     1           84
85 10 1 2                                                       1     1       1     1       1                   1 1         85
86 12                                   2               1                   1     1       2   1   1         1     1       1 86
87 12   1               1               2 1       1 1       1       1     1                           1             1       87
88 12   1                 2                     2 1                     1 1     1     1 1                           1       88
89 27 1     1   2   1 1   1   2   2             1     1   1         1   2 1     2 1     1         1       1   1       2     89
90 19       1             1       1             1   2 1   1   1   1 2     1                     1           1   1       2 1 90
91 16   1   1                               1     2         1 1   1             1 1   1       1           1         1   1 1 91
92 12 1       1     1         1   1           1                       1 1                 1     1       1     1             92
93 17     1     2               1     1                             1           1   2   1 1   1   1 1     1     1     1     93
94 15     1 1             1 1         1         1   1       1                     1       1           1     1 2       1     94
95 20           1   1   1   1 1       1   1     1         1   1 1   2       1   1                 1               2   1 1   95
96 11                 1               1       1 1     1 1                     2         1           1                 1     96
97 15 1   1 1           1     1     1   1               1                         1         1   1   1   1         1 1       97
98 19             1   1   1 1 1               1   1             1 1         2 1   1   1                 1   1   1   1 1     98
99 6     1                                           1 1           1             1                         1               99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
Ngày
/
Tháng