BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 24/02/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1   1     1     1   1                     1 1 1     1     1 1 1       1           1 1           1               00
01 9                                 1 1         1         2         1     1     1                               1         01
02 21 1         1   1     1     1 1 1   1 1     1     1 1             1   1   1         1         2           1     1   1   02
03 18                 1     1       1     1 1 1                     1   1       1 1 1   1   2         1             2 1     03
04 11     1                   1     1   1   1                         1   1                         1               2   1   04
05 20       2   1     1         1 2         1   1           1           1           1 2               1     1     1 2 1     05
06 8       1 1                   1                     1 1   1   1                         1                               06
07 9     1   1         1               1                           1         1     1 1                                 1   07
08 12   2 1   1     1           1               1         1     1                     1             1               1       08
09 16 1           1       1 1           1   1 1             1   1 1     1   1   1 1                         1   1           09
10 19     1         1       2 1         1         1   1                     1       2 1               1 1   1 1   1   1   1 10
11 24         2 1   1   1           1 1 1 1     1 2 1 1     1 1       1         1 1     1     1   1     1       1           11
12 21     1 1 2     1 1 1     1   1           1 1   1         1         1       1     2         1     1               1   1 12
13 18             2     1     1         1   1               1     1 1                     2   1     1         1   1 1   1 1 13
14 16         1   1           1     1       1         1   1     1               3   1               1 2                   1 14
15 17 1         1       1 1               2   3                     1   1                 1             1   1 2           1 15
16 20   1         1       1       1     2 1 2         1   2 1       3                     1     1     1     1               16
17 15 1                 1     1     1 1     1                 1   2           1         1   1 1         1       1           17
18 9         1                       1           1                   1       1               1 1           1           1   18
19 16 1             2   1   1 1             1 1 1   1 1                     1                 1       2   1                 19
20 13                         2   1           1   1 1 2                     1           1 1                   1   1         20
21 18     1         1                 1         2   1   1     1           1   1         2     1   1         1 1 1 1         21
22 10 1   1           1 1                                   1                 1     1           1         1       1         22
23 11       1           1     1                 2     1       1 1 1                                 1               1       23
24 8                         1                       2   1                                       1 1             1     1   24
25 12                 1         1     1   1 1                 1       1                   1       2           1           1 25
26 19       1             2         1       2     1     1   1       1     1 1           1 2     1 1               1     1   26
27 11   1           1 1 1                 1 1         1         1 1               1                               1         27
28 11           1       1 1                                     1         1           1         1             1       1 1 1 28
29 21   1 1   1   1 2               1               1       3   1 1         1             1 1     2       1     1     1     29
30 20                 2     2     2 1         1         1       1           2   1 1 1     1           1         1       2   30
31 11       1             1                       1       1   2               1 1         1         1           1           31
32 14 1 2 1         1   1 1   1 1                 1 1         1                   1                                 1       32
33 28   1 1 1   1     1   3   1                     2 2 1               1         2     1   1 1 1       1         3   1 1 1 33
34 10     1           1                 1                       1     1 1       1           1     1   1                     34
35 13             1   1         1     1     1     1       1               1   1   1       1             1     1             35
36 16     1     1 1             1     1       1   1   1 1               1         1       2 1                   1     1     36
37 16           1               1   1             2   1 1   1         2 1 1           1 1     1         1                   37
38 19 1 1       1         1 2 1   1   1 1   1 1                     1   1   1   1                   1     1             1   38
39 16 1   1                     1             1         1   1   2   1       1   1   1 1 1   1           1                   39
40 20 1   1     1   1     1         2   1       1   2 1       1                             1 1   1         1     1       2 40
41 16           1     1     1     1 1         1   1           1       1       1       1   1     1 1 1                 1     41
42 20       1               1   1   2   1   1     2     1 1         1 1 1       1     1 1                   1   1       1   42
43 19 1     1       1             1       1     1   1                 1   2     1   1 1   2   1           1     1       1   43
44 9     1             1                     1               1     1         1   2                       1                 44
45 14           1   1               1           1               1           1             2   1   2     1   1       1       45
46 7             1 1       1                           1                                           1 1               1     46
47 14 1       1   1 1         1     1           1                     1 1                   1   1     1   2                 47
48 21           1     1 2   1   1       1       1       1 2 1 1 1               1 1 1   1     1           1     1           48
49 20       1       1             1 2     1     1                 2       1 1                       1     2     2   1   1 2 49
50 18 1     1 1                       1     1                 1 1     2 1   1 1   1     1         1 1   2                   50
51 15                                 1   1       1 1                         1     1 1     1   1     1         1 1 1 1 1   51
52 8                     1                         1       1 1       1                     1           1           1       52
53 21         2     1               1 3   1   1 1               1 1     1 1     1         1     1   1 1 1             1     53
54 15 1 1     1   1         1   1         1     1   1             1         1                   1   1     1       1         54
55 15         1 1           2                                       2   1 2         1   1   1 1           1     1           55
56 11         1           1       1 1 1                     1 1                 1   1                               1 1     56
57 12   1                   1 1 1     1   1               1                   1               1         2       1           57
58 21   1         1   1       1   1     1 1     1       2 1     1     1               1     1       1           1   1 1 1 1 58
59 19             1   1                 1           1   1       1           2 1       1         1 1 1   1 1 1           3   59
60 17 1     1     1               1   1     1               1 1         2   1 1 1   1       1     1     1                   60
61 19     1     2               1         1       1 1       1   1     2   1     2   1 1             1     1             1   61
62 19     1       1                       1 2 1               1   1 1             1 1       2         1   1 2   1 1         62
63 15     1               1   1     1             1                           2 1     1 2             1       2       1     63
64 27 1 2 1   1       1   1       1 1   1 1               1       1 1   1           1 1 1   1 1 1     1   2         1 2     64
65 16   2   1 1           1   1               1               1           1           1         1 1 1   1 1   1             65
66 9       1                       1                   2         1         1   1             1             1               66
67 13           1   1             1           1   2       1 1               1   1                           1         1   1 67
68 25 2 1 1     1     1         1 2             2     1   1               1         1 1 1 1   2           1 2         1   1 68
69 9   1   1     2       1     1                 1                                                     1                 1 69
70 17         1 2                     1   3   1         1   1     1                         1         1         1 1   1   1 70
71 14         1   2 1         1   1 1           1       1     1   1       1                               1         1       71
72 16   1   1     1       1     1     1   1                     1                       2 1 2   1                   1   1   72
73 9                       1                                                       2 1   1 1 2         1                   73
74 20 1                     1 1       1           1 1   1     1     2   1 1   1 1   1     1       1         1 1   1         74
75 19     2 1 1 1               1             1 1       1   1 1     1             1 1       1           1       1   1     1 75
76 15       1 1   1   1 1               1   1   1           1                         1                 1   1   1       1 1 76
77 19 1 1           1 1                                         1       1     4   2     1           2     1   2   1         77
78 12 1   1       1         1 2   1                               1         1 2                                 1           78
79 16       1         1         1         1           1           2 1       1 1   1             1 2 1         1             79
80 10         1 1   1   1               1                                         1               1   1   1               1 80
81 17     1     2   1   1       1     1     1             1       1   1                 1                 1       2   1 1   81
82 19   1   1         1     1 1         2   1       1     1           1       1               2       2 1     1           1 82
83 16       1 1             1         1 1           1     1   1     1   1   1                       1 1       1 1   1       83
84 15                     1     1             2                 1                 1 1 1   1   2             1     1   1   1 84
85 17 2 1         1     1 2     1       1                           1 1   1           1 1           1   1   1               85
86 18 1     1     1   2 1   1         1           1 1     2       1       1               1                 1       1   1   86
87 18   1 1 1               1 2           1       1 1                   1 1 1   1   1                 1       1       1   1 87
88 22         1   1     1 1       1   1 1       1   1 1   1         1     1           1 2   1 1 1             1   1       1 88
89 11     1         1                         1       1 1     1                                 1             1   1   1   1 89
90 14   3                   1   1 1       1   1       2           1     1         1             1                           90
91 22 1         1     1           1 1 1     1           1 1 1 1 2     1 1 1         1             1   1           1 1 1     91
92 16       1 1       1 1   1   2               1   1       1     1                             1               1   1   1 1 92
93 18 2                                       1   1 1 2           1     1     1   2                 1   1   2 1     1       93
94 19                                   1     1     1   1           2 1 1                 1     3 1         1 1 1 1   1 1   94
95 18             1     1           1   1   1           1 1 1   1 1       1 1     1     1       1             1 1         1 95
96 18               1         1   1       1 1             1 1   2   1     1 1   2           1 1       1   1                 96
97 21       1       1 1 1 1     1     1         1   1 1   1   1     1 1   1                     1   1     2 1       1       97
98 17                   3             1       1         1         1                 1 1     1     1 2 1 1     1 1           98
99 13   1       1 1       1       1       1       1                   1     1                     1     1     1       1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
24
/
02
17
/
02
10
/
02
03
/
02
27
/
01
20
/
01
13
/
01
06
/
01
30
/
12
23
/
12
16
/
12
09
/
12
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
21
/
10
14
/
10
07
/
10
30
/
09
23
/
09
16
/
09
09
/
09
02
/
09
26
/
08
19
/
08
12
/
08
05
/
08
29
/
07
22
/
07
15
/
07
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
Ngày
/
Tháng