BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 19/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
Ngày
/
Tháng
00 14                 2           2                     1           1       1       1             2       2           1   1 00
01 7               1                               1 1             1   1                                 1     1           01
02 7 1 1         1                                                                         1   1   1   1                   02
03 17         1       1         1     1     1     1         1         2     1   1 1                 2 1     2               03
04 8   1                                         1         1         1       1                         2                 1 04
05 14         1       1             1     1         1     1   1 1     1         1                         1 1 1           1 05
06 7 1           1           1       1                     1               1                               1               06
07 10   2 1                       1     1               1   1                   1   1                                     1 07
08 13     1     1                         1     1   2                   1     1   1 1   1                           1   1   08
09 9     2           1       1             3                               1                                   1           09
10 12       1         1   1 1 1 1                       1               1   1                             1   1 1           10
11 10   1       1   1   1 2               1                                       1                         1     1         11
12 13             1 1             2 1                         1             1       1     1   1           1   1       1     12
13 13   2   1           1 1   1 2           1                     1                       1                         1 1     13
14 9                       1       1                             1     1           1             1 1 1       1             14
15 15 1             1 1 1           1 1                       1   1 1 2                         1           1   1     1     15
16 7                                 1 1             1               1                                   1           1   1 16
17 7 1 2                                                                       1   1             1     1                   17
18 9         1                               1     1           1   1     1   1     1               1                       18
19 14                       1       1   1                       1 2   1 1 1           1                   1 1       1   1   19
20 8                       1       2     1   1                 1 1                     1                                   20
21 7                                                         1         1           1 1                         1   1     1 21
22 8 1   1                       1       1                                     1 1     1       1                           22
23 8         1         1                       1                                     1         1   1               2       23
24 9                                   1     1       1             1                 1       2       1 1                   24
25 8       1           1   1                             1         1                         1       1         1           25
26 5                                     1     1                             1               1                   1         26
27 10         1               1                   2       1 1             1                 1                   1 1         27
28 7                                             1       1 1                   1         1       1                   1     28
29 14                 1     1         1     1       1       1           1 1 1 1       1 1       1   1                       29
30 7     1   1           1                                             1         1       1                     1           30
31 11 1         1           1           1   1 1                               1         1   2           1                   31
32 5 1                       1                                       1         1                                 1         32
33 15                                         1 2       1 1         1         1   2         1 1 1       1   1     1         33
34 11                   1 1                 1 1     1                               1     1   1             1 1           1 34
35 12 1         1   1           2                                             2 1 1     1 1       1                         35
36 5           1                             1     1                     1             1                                   36
37 8                                           1   1   1       2               1     1   1                                 37
38 10 1                 1                                 2     1         1     1       1           1   1                   38
39 10       1   1   1 1                                                 1                   1   1       2               1   39
40 13       1 1   1   1       1             1       1         1           1         1 2         1                           40
41 15           2       1     1   1                   1         1   1             1   1   1               3     1           41
42 7           1         1     1               1   1               1                                                   1   42
43 9                                       2                           1           1               1 1       1       1   1 43
44 13                 1               1       1 1           1 1           1                 1       1 1   1     1         1 44
45 19   1   2 1         1               1 1 1     1     1   1               2         1           1   1     1       1 1     45
46 15 2     1     1             1                 1             2   1                             1   1 1   1       1 1     46
47 11           2         1 1 1     1               1             1       1         1       1                               47
48 6     1                                     1     1   1       1                                   1                     48
49 10           1         1     1 1                                 1 2 1             1                   1                 49
50 17     1                     1   1             1               1   1         1   1     2       1 1   2   1 2             50
51 12   1               1         1   1   1             1       1     1   1       1     1                         1         51
52 8   1   1         1                   1           1 1                     1                                 1           52
53 13     1                         1       1           2     1     1                             1 1     1   1     1     1 53
54 9     1       1 1                             2       1             1                 1             1                   54
55 9                               1 1                         1                 1           2         1         1       1 55
56 14         1 1           1                             1   1   1       1                     1     1 1     1 1     2     56
57 11         1               1               1             1 1       2                         1     1   1               1 57
58 6             1                                       1                           1 1 1                           1     58
59 11     1     1   1     1                                 1             1                 1         1   1     1 1         59
60 12 1     1     1         2                 2     1         2         1                                             1     60
61 12 1                         1                         1       1   1     1     1     1     1       1 1       1           61
62 14       1           1 1 1             1           1 1       1               1                             2     1   2   62
63 9                             1             1       1                   1   1             1     1               1 1     63
64 9   1                 1                       1                       1             1         2 1       1               64
65 6       1     1                             1             1   2                                                         65
66 16                     1 1           2 1 2     1         1       1         1     1     1           1           1     1   66
67 9                 1   1           1           1 1 1 1                           1           1                           67
68 11               1           1       1                 1                         1       2   1 2       1                 68
69 9     1   1   1                     1               1                             1   1                         1   1   69
70 15           1                     1   1                 1               2   1 1     1       1     1       1     1 1   1 70
71 14                             1 1         1       1           1     1     1             2 1   1           1     1   1   71
72 8 1                         1       1 1                                 1           1 1                 1               72
73 12                   1   1 2                                 1     1   1                         1     1             2 1 73
74 8     1       1                                           1             1         1     1 1       1                     74
75 7                                     1   1 1   1             2                                                 1       75
76 19               1 1               1 2       3         1               1   1 1     1 1   1       1       1 1   1         76
77 12   1                           1   1           1                         1         1     2             1     1     1 1 77
78 10           1 1 2       1 1   2                   1                   1                                                 78
79 10         1     1               1         1         1   1 1                                 1                   1     1 79
80 8     1   1     1               1           1                           1   1                           1               80
81 13         1 1 1     1       1 1   1     1     1   1           1                             1 1                         81
82 12                 1 1     1   1                   2   1         2                         2               1             82
83 5 1                         1                       1                             1                                 1   83
84 10   1     1       1               1     1         1           1                 2                             1         84
85 15       1     2     1   1 1 1     1                   1 1       2                         1                   1     1   85
86 12     1 1     1                       1   1                 2             1                     1             1   1 1   86
87 15 1       1   1 1                   1     1               1                   2       1 2                 1   1       1 87
88 12                   1     1   1   2         1     1                 1         1   1         1                 1         88
89 7     1             1     1                         1                                       1               1       1   89
90 8     1 1                                       1         1         1               1           1               1       90
91 10 1       1       1     1   1       1                           1       1   1                                       1   91
92 4                               1     1           1                                     1                               92
93 16 1       1                             1   1 1   2   1 2             1   1   1                             1 2         93
94 9     1         1 1       1         1 1                                   1           1                 1               94
95 13   1   1             1       1       1             1       1         1                           1 1           1 1 1   95
96 17   1       1   1   1 1 1   1   1             1 1     1   2       1                               1         1     1     96
97 8   1           1             1     1                   1           1                         1           1             97
98 13                     1           2       2   2             1           1 1   1     1                       1           98
99 12       2     1       1         1                                   1       1     1   1     1 1                       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
18
/
08
11
/
08
04
/
08
28
/
07
21
/
07
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
Ngày
/
Tháng