BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/06/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10       1                     1       1               1         1                 2           2                     1   00
01 4   1                                                                           1                               1 1     01
02 10                       1 1       1 1                       2 1   1 1         1                                         02
03 12 1   2                                   1     2                         1       1         1     1     1     1         03
04 4                 1                                 1               1                                         1         04
05 15     1   1       1 1 1       1 1                             1 1         1       1             1     1         1     1 05
06 10               1 1       1           2     1                     1           1           1       1                     06
07 12         1         1   1   1                     1   1             2 1                       1     1               1   07
08 13 2         1                 1         1   1         1               1     1                         1     1   2       08
09 16     2       2     1     1             1 1             1             2           1       1             3               09
10 14         1       1       1           1     1   1     1                 1         1   1 1 1 1                       1   10
11 15 1 1     1             2             1         1               1   1       1   1   1 2               1                 11
12 8                               1         1           1                       1 1             2 1                       12
13 13   1             1           1                   1                 2   1           1 1   1 2           1               13
14 14     2                 1   1 1     1   2   2 1     1                                   1       1                       14
15 15         1 1               1 1   1       1 1         2           1             1 1 1           1 1                     15
16 9 1         1                   1 1               1           1                                   1 1             1     16
17 8 1 1               1             1                     1         1 2                                                   17
18 5             1                     1                                     1                               1     1       18
19 8             1       1   1                       1         1                           1       1   1                   19
20 8   1                   1                       1                                       1       2     1   1             20
21 11 1   1 1     1 1     1   1               1   1               1 1                                                       21
22 12 1             1                 1   1   1     2           1     1   1                       1       1                 22
23 11     1 1       1               1 1     1       1 1                       1         1                       1           23
24 8                     1     1                   1             2                                     1     1       1     24
25 12   1           1 1       1                           2       2         1           1   1                             1 25
26 8                     1         2 1             1           1                                         1     1           26
27 7                     1                 1                                 1               1                   2       1 27
28 6               1 1 1         1                                                                               1       1 28
29 12           2                 1   1     1 1       1                               1     1         1     1       1       29
30 9                     2                 1               2     1       1   1           1                                 30
31 8 1                       1                                       1         1           1           1   1 1             31
32 9   1   1       1     1             1         1   1               1                       1                             32
33 9                             1   1     2                                                                 1 2       1 1 33
34 8                           1   1                       1                           1 1                 1 1     1       34
35 10               1   1             1                   1       1   1         1   1           2                           35
36 13         1             1             1 1     2     1   1   1 1             1                             1     1       36
37 10 1                       1         1         1         1 1 1                                               1   1   1   37
38 11 1 1 1 1   1                                   1       1         1                 1                                 2 38
39 11         1     1         1 1     1               1             1       1   1   1 1                                     39
40 14             1     1 1                   1 2                 1         1 1   1   1       1             1       1       40
41 13 1                     1     1   1         1           1       1           2       1     1   1                   1     41
42 14   1 1   1     1   1     1   1             1 1                             1         1     1               1   1       42
43 10       2         1     1                 1               1 2                                           2               43
44 7                           1               1   1                                 1               1       1 1           44
45 18   1                           1           1         1 1     1 2   1   2 1         1               1 1 1     1     1   45
46 15       1     1   1   1       1   1       1         2             2     1     1             1                 1         46
47 11                         1 1                   1 1                         2         1 1 1     1               1       47
48 7       1               1                                   1         1                                     1     1   1 48
49 7             1 1                                               1           1         1     1 1                         49
50 7               1   1                         1                       1                     1   1             1         50
51 15         1 1 2 1     1         1                         1   1     1               1         1   1   1             1   51
52 13 1         1                         2   1         1   1           1   1         1                   1           1 1   52
53 9                     1   1       1 1                                 1                         1       1           2   53
54 11         1                             1   1 1           1           1       1 1                             2       1 54
55 8       1           1                 1         1     1         1                               1 1                     55
56 6     1                                                 1                 1 1           1                             1 56
57 6                     1 1                                 1               1               1               1             57
58 11   1                     1 1   2     2   1                   1               1                                       1 58
59 10     1   1       1                   1       1             1         1     1   1     1                                 59
60 14                                       1 1       2 1   1         1     1     1         2                 2     1       60
61 9     1                       1 1           2   1                 1                         1                         1 61
62 11                                   1   1   1       1                   1           1 1 1             1           1 1   62
63 8   1         1             1                     1 1                                         1             1       1   63
64 9       1   1                                 1         1 1     1   1                 1                       1         64
65 9       2       1 1             1                             1         1     1                             1           65
66 13 1       1   1                   1                   1                               1 1           2 1 2     1         66
67 13   1       1 1   1                       1         1                             1   1           1           1 1 1 1   67
68 10     1   1   1       1         1     1                                         1           1       1                 1 68
69 6                           1                                         1   1   1                     1               1   69
70 4                 1                                                         1                     1   1                 70
71 9                           2         1           1       1                                   1 1         1       1     71
72 11         1                       1 2 1           1       1       1                         1       1 1                 72
73 10 1   1             1       1       1                           1                   1   1 2                             73
74 10             1     1 1             1               1 1       1 1     1       1                                         74
75 6 1                     1                                                                             1   1 1   1       75
76 16   1               2                         1         1       2               1 1               1 2       3         1 76
77 8           1                                   1   1       1       1                           1   1           1       77
78 14   1     1                       1           1   1                         1 1 2       1 1   2                   1     78
79 12       1   1   1       1                     1       1   1               1     1               1         1         1   79
80 14       1                           1   1     1 1   1   1 1 1         1   1     1               1           1           80
81 18           1   1 1   1     1         1                 1 1               1 1 1     1       1 1   1     1     1   1     81
82 10                   1         1                           1                       1 1     1   1                   2   1 82
83 7             1         1     1               1                   1                         1                       1   83
84 14             1       1     1   1 1 1                   1   1       1     1       1               1     1         1     84
85 18     1           2       1     1   1               1     2             1     2     1   1 1 1     1                   1 85
86 13         1         1   1     1         1 1       1         1         1 1     1                       1   1             86
87 11         1                         1     1       1         1     1       1   1 1                   1     1             87
88 14   1       2                       1 1 1                 1                         1     1   1   2         1     1     88
89 11 1                         1 1           1               1     2     1             1     1                         1   89
90 8           1   1                                   2       1         1 1                                       1       90
91 10                 1       1                         1     1       1       1       1     1   1       1                   91
92 7                                                   1 2         1                               1     1           1     92
93 11                 1                       1 1                     1       1                             1   1 1   2   1 93
94 11   1       1               1   1             1                       1         1 1       1         1 1                 94
95 14       3 1   1     1     1         1                               1   1             1       1       1             1   95
96 13     1                                                   1         1       1   1   1 1 1   1   1             1 1     1 96
97 10           1       1         1 1           1     1                 1           1             1     1                   97
98 16                       2           1   1     1 1     1     1 1                       1           2       2   2         98
99 10 1 1           1       1 1                                             2     1       1         1                       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
Ngày
/
Tháng