BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/12/2019

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng
00 8       1         1   1                                               1       1       1                     2           00
01 7         1   1   1                     1                       1                                     1 1               01
02 10       1 1     1             1                 1           1         1         1                                   1 1 02
03 11       2                           1               1 1             1         1 1       1     1                       1 03
04 8   1       1                           1       1   1                     1               1                   1         04
05 10     1 1     1 1               1                 1                             1   1             1           1         05
06 8               1                     1 1         1   1       1                         2                               06
07 12 1 1 1               1                                 1 1       1                   1         1         1     1 1     07
08 8                       1           1         1                                         1       1           1 1   1     08
09 14 2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2                       2             09
10 6     1             1           1                                                 1               1             1       10
11 10                     1   1       1   1           1                       1       1         1 1                 1       11
12 15                 1           1 1           1       2 1       1         1       1             1           1 1 1   1     12
13 10           1     1     1   2                   1       1       1 1                                     1               13
14 17                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   2 1     1     1                 14
15 7     1             1                       1   1 1 1                                                 1                 15
16 12     1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1             1                       16
17 14   1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                         2 1                     17
18 9 1                 1                 1           1                 1   1 1           1                             1   18
19 6   1                 1             1           1                             1                               1         19
20 10   1   1               1       1                                                 2 1   1 1         1                   20
21 9   1                             1     2                                 1           1 1               1 1             21
22 9             1                                     1       1     1               1             1                 1 1 1 22
23 16             1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 1       3   1           1   1   23
24 12   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                                     1                     24
25 11 1                 1     1           1                     1 1               1             1           1 1           1 25
26 6 1       1         1                                                             1           1                   1     26
27 10           1 1               1                       1 1     1                             1   2                     1 27
28 15                     1         1         1                             2     1       1   2         1   2       2   1   28
29 12 1     1 1   1                   1           1     1   1                       1                 1           1       1 29
30 3                                   1                                                 1             1                   30
31 8                                           1     1           1               1     1       1         1       1         31
32 15 1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                     1                 1           32
33 8 1                 1         1                       1         1   1                           1 1                     33
34 11                           1     1                       1                 2     1         1 1     1     1 1           34
35 10                                   1         1       1 1   1   1   1                                     1         1 1 35
36 12               1     1               1       1 1   1           1 1       1             1             1   1             36
37 9 1                 1 1           2                                                         1             1       2     37
38 13   1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1                       2         1       38
39 7 1                                               1               1 1       1       1                                 1 39
40 13   1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1                           1       40
41 7                             1 1               1             1                         1     1                       1 41
42 16       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2               1 1             1     1     42
43 12                 2             1     1 1             1     1       1                     1           1   1   1         43
44 15   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1           1                     1     44
45 12 2     1 1         1   1                                     1                                         2   1 1     1   45
46 11   1           1   1   1           1                                         1           1 1     1 1         1         46
47 6           1       1                   1     1                                           1                       1     47
48 8       1                                                             2 1             1 1     1             1           48
49 12     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1         1         1   1           49
50 13   1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                         1       1           1     50
51 9 1         1           1                     1     1                             1     1                 1     1       51
52 8     3           1       2     1   1                                                                                   52
53 16             3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1     1     1                     53
54 11           1 1             1           1       1     1           1       1         1             1               1     54
55 9                                     1                   1     1 2                   1   1           1               1 55
56 8     1     1                 1                           1     1 1           1           1                             56
57 7                                       2 1             1                                                 1     1     1 57
58 12                   1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1                                       1   1 58
59 16     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1                   1               1   59
60 8                       1                               1       1           1           1         1                 1 1 60
61 15         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1                     1     1       61
62 14               1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1                                 1       62
63 17     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1     1       1                   63
64 14         1               1 1 1   1   1                                   1     1           1         1     1 1 1     1 64
65 16 1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1       1       1       1         65
66 16     1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               1       1 1 1     1             66
67 7                           1 1                       1       1                           1               1           1 67
68 8                 1   1       1                           2                     1                       1 1             68
69 17               1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1             1       2             1   1   69
70 12   1     1             1 1                 2                 1           1                             1           2 1 70
71 9         1       1                   1             1             1         1         1       1         1               71
72 6                                                                 1                 1                       2 1     1   72
73 10     1       1                     1           1                             1     2     1 1                   1       73
74 7                                       1 1     1 1       1                               1                       1     74
75 13             1         1                       1                 1         1 1   1     1   1     1 2 1                 75
76 11     1   1                 1     1 1                         1         1           1             1               1 1   76
77 6 1 1                                               1         1                     1         1                         77
78 11   1           1       1                   1           1         1     1           1                 1         1 1     78
79 11                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1                                             79
80 8       1   2                                               1         1 1                   1               1           80
81 11         1           1 1                   2 1     1     1           1                       1         1               81
82 11   1                 1                         1       1           1       1   1                   1   1     2         82
83 10 1                           1                             1         1   2       2                 1 1                 83
84 14             1           1         1     1 2       1   1             1             1       1                 1   1 1   84
85 11       1     2                     1             1   1   1     1                     1     1 1                         85
86 10           1                                       1                   1           1 1         1 2   1           1     86
87 17               1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 1 1   1     1                   87
88 11     1   1   1 1       1                               1                                       1     1       1     2   88
89 14   1 1 1                             1           1         1           2   2                 2             1         1 89
90 14                             1     2 1       1                         1 1   1   1   1   1         1 1               1 90
91 9                       1   2   1                       1         1   1               1             1                   91
92 3         1         1                                                                                   1               92
93 13 1                 1     1             1   1             1 2                   1               1   1       2           93
94 8       1 1 1   1                     1                                           1       1         1                   94
95 6                           2                             1                                             1 1 1           95
96 8               1         1                 1                               1   1       1   1           1               96
97 6     1   1                                           1           1             1                       1               97
98 9                 1 1           1         1                   1     1 1                         1             1         98
99 12       1     1         1         2           1                     1                 1           1             2   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
Ngày
/
Tháng