BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 28/11/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng
00 10       1         1 1         1 2       1                                                     1               1       1 00
01 11   1 1     1               1       1 1                   1 1 1             1                                   1       01
02 16   1 1 1   1         1   1               1 1         1                 1         1 1         1   1 1                 1 02
03 11     1         1                             1   1 1 1                               1                 1     1 1     1 03
04 11         1 1   1                                 1     1         1           1     1                 1       1   1     04
05 15 1     3               1     1     1   1                   1 1   2                               1 1                 1 05
06 8 1     1                   1       1                             1       1                                         2   06
07 10           1   1                             1           1 1                     1           2         1     1         07
08 9                                         1 1   1       1         1     1     2                                 1       08
09 16                       1       1 1   2   2                     1   1       1 1 1 1 1   1                   1           09
10 12                   1   1       1           1 2                       1                 1       1   1   1         1     10
11 10         1     1     2     1                           1 1                         1                           1   1   11
12 5     1       1           1                 1                                                             1             12
13 14   1 1         1                 1         1   1     1       1           1         1 1   1         1               1   13
14 8                           1     1 1                   1                       1 1   1         1                       14
15 8           1                 1     1   1               1                                     1                   2     15
16 10 1         1 1         1       1             1                   1       1 1                         1                 16
17 8       1                   1   1   1                             1 1         1                                       1 17
18 12 1           1                           2 1   1       1           1       1           1           1             1     18
19 9                       1   1   1                                       1         1                   1 1     2         19
20 7               1 1 1                             1 1                               1   1                               20
21 9                               1   1           1                               1         1   1       1         1   1   21
22 9 1         1           1           1               1           1   1                           1           1           22
23 14 2     1 1   1       1                         2                               1 2   1                 1   1           23
24 13         1       1                         2 1       1           1             1       1 1           1   1 1           24
25 8             2                               1             1                                       1 1     1   1       25
26 12               1 1 1 1 1   1 1   1           1             1   1                                               1       26
27 10               1         1       1           1   1                       1   1                   1                 1 1 27
28 10       1   1   1           1       1               1             1       1                         1       1           28
29 10     1       1   1         1   1                     1                 2                           1     1             29
30 12       1                         1               1             2                           1 1         1 2 1         1 30
31 13 1   2             1       1                 1           1           1           2               2               1     31
32 10 1         2           1     1                                             2   1                 1         1           32
33 11         1           1                 1 1 1                         1 2     1             1                   1       33
34 8   1                   1       1                                     1 1       1             1     1                   34
35 9                                                     1   1           1         1     2     1           1           1   35
36 11   1               1   1             1 2                         1     1                                 1       1 1   36
37 8     1               1                                             1                     1 1                 1 1   1   37
38 14   1                     1   1           1     1 1       1   1       1             1 1   1                       1 1   38
39 10     1               1 1           1   1           1 1     1             1 1                                           39
40 9   1 1     1     1       1                               1     1                                   1                 1 40
41 13           1   1         1   1           1   1         1     1             1       2   1       1                       41
42 12   1                           1     1               1 1             1   1       1           1   1       1           1 42
43 8                                                               1       1   1                         1       1     1 2 43
44 5               1                             1   2       1                                                             44
45 14   1         1     1                 1       1 1                 1 1   1   1   1     1                     1     1     45
46 7 1           1       1   1                               1         1                       1                           46
47 5                                                                         1                   1       1 1       1       47
48 14         1                       1         1     1       1     2   1     1           1   1 1                 1   1     48
49 9                 1   1                                               3           1             1   1   1               49
50 14 1     1   1                         1 2         1 1         1           1 1                   1   1           1       50
51 5               1                         2                                                     1       1               51
52 12                         1   1                   1 1 1         1   2                 1                   1 1     1     52
53 8                   2                                               1           2       1                     1 1       53
54 5 1                               1               1           1                                                     1   54
55 14 1           1       1   1       1                     1 1 1         1                           2     1     1     1   55
56 16         1                                 1     1 1       1         1     1   1 1   1 1                 1 1 1 1   1   56
57 9       1                   1   2   1                   1     1                                         1         1     57
58 3                                               1                                     1                   1             58
59 7         1   1                           1 1       2     1                                                             59
60 10   1     1       1       1                             1   1     1                             1                   1 1 60
61 17           1       1   1             1 1       1           2             1 1     1 1 1   1       1   2                 61
62 7                           1                       1                 1           1     1             1       1         62
63 11           1                       1   1                               1             1             1 1   1     1     2 63
64 8                           1                         2           1 1                           1           1 1         64
65 10                 2             1           1           1   1           1           1                       1     1     65
66 6             1                                   1             2             1                             1           66
67 8         1     1 1         1                             1         1                       1     1                     67
68 15           1     2 1             1 1 3         1   1                     1           1           1                 1   68
69 12     1 1 1   1 1         1               1                         1                 1   1       1                   1 69
70 10   1 2 1               1     1                                   1           2                           1             70
71 10 1 1                       1                       1           1 1               1 1   1 1                             71
72 14                             1 1 1   1 1           1     1 1 1     1   1               1 1       1                     72
73 12     2     1     2                     1 1             1         1                           1 1       1               73
74 12         1         1                       1   1     1       1               1           1 1   1         1 1           74
75 8       1 1           1                             1   1                                         1 1             1     75
76 20     1 1   1 1         1         1   1           1       1   1 1   1         1             2   1     2         1 1     76
77 14   2                   2     2       1                   1                   1           2 1     1                 1   77
78 8               1         1       1       1           1             1                   1     1                         78
79 12 1   1                       1                         1   1     1   1               1 1   1           1   1           79
80 15                   1     1   1       1                 1             1 1 1   1         1 1 1   1         1   1         80
81 11   1                 1                 1     1     1                 1     1       1     1             2               81
82 11         1                 1   1                     1       1               1                 2 1     1             1 82
83 11             1           1   1                 2     1     1                                       1     1       1 1   83
84 10                         1       1   1 1     1                       1                       1         1   1   1       84
85 15 1                 2 1                   1     1 1   1               1       1 1               1   1         1       1 85
86 8                                             2           1 1           1           1         1                       1 86
87 15         1         1 1     1 1   1 1                         1           1     1   1 1 1 1   1                         87
88 10                                           1     1     1     1   1         1   1 1             1             1         88
89 10         1   1       1           1         1   1           2                                   1         1             89
90 9 1               1 1                     1           1                         1 1         1 1                         90
91 7 1             1                               1                       1       1   1                             1     91
92 11             1         1           1 1         1 1   1                   1                         1 1   1             92
93 17                 1 1         1 1         1         1         1 3         1   2     1                       1   2       93
94 10       1     1       1 1 1 1                                                   1         1         1 1                 94
95 7               1     1   1                   1         1                               1                     1         95
96 16                               1 1     2           1     1     1         1 2           1   1 1   1   1   1             96
97 12   2                               3 1 1   1                 2                             1         1                 97
98 12   1   1 1     1 1                         1                 1         1                 1 1 1                   1     98
99 11         1               1   1   1                                 1     1 1     1 1   1   1                           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
Ngày
/
Tháng