BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 31/03/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng
00 10   1 1           1         1           1         1   1                                               1       1       1 00
01 7   1                     1               1   1   1                     1                       1                       01
02 11             1       1         1       1 1     1             1                 1           1         1         1       02
03 13 1     1   1           1     1         2                           1               1 1             1         1 1       03
04 8           1           1           1       1                           1       1   1                     1             04
05 10                   2                 1 1     1 1               1                 1                             1   1   05
06 12   2   2 1       1                             1                     1 1         1   1       1                         06
07 11         1                 1   1 1 1 1               1                                 1 1       1                   1 07
08 5     1                 1                               1           1         1                                         08
09 16     1 1     1     1             2     1 1               1   1               1 1   1                           1 2     09
10 7   1         1 1                     1             1           1                                                 1     10
11 11   1     1     1       1                             1   1       1   1           1                       1       1     11
12 13           2                 1                   1           1 1           1       2 1       1         1       1       12
13 12 1           1             1               1     1     1   2                   1       1       1 1                     13
14 13                               1                           1           1   1       1       1 2         1 1 1     1 1   14
15 7               1                     1             1                       1   1 1 1                                   15
16 14   1     1 1                         1                 1 1             1             1     1   1 1 1     1       1     16
17 16         1   1         1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       1 1 1                 17
18 9                               1 1                 1                 1           1                 1   1 1           1 18
19 9 1                     1 1     1   1                 1             1           1                             1         19
20 10           1     1     1           1   1               1       1                                                 2 1   20
21 7     1                             1                             1     2                                 1           1 21
22 8               1     1   1                   1                                     1       1     1               1     22
23 11                         1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1                   1                 23
24 14         1   1                 1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1                           24
25 11     1           1       1     1 1                 1     1           1                     1 1               1         25
26 5                         1       1       1         1                                                             1     26
27 9       1       1       1                   1 1               1                       1 1     1                         27
28 9       1       1                                     1         1         1                             2     1       1 28
29 12           1             2       1     1 1   1                   1           1     1   1                       1       29
30 7     1 2   2                                                       1                                                 1 30
31 10   2     1       1 1                                                       1     1           1               1     1   31
32 15                 1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1             1                   32
33 10 1     1       1     1           1                 1         1                       1         1   1                   33
34 7           1                                               1     1                       1                 2     1     34
35 10               1     1       1                                     1         1       1 1   1   1   1                   35
36 13       1 1         1       1                   1     1               1       1 1   1           1 1       1             36
37 10 1   1               2       1   1                 1 1           2                                                     37
38 12                 1         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1               1         38
39 10                 1 1 1     1     1                                               1               1 1       1       1   39
40 13 1                                 1                                 1 1 1                 2 1       1 1   1   1   1   40
41 9       1   1           1 1     1                             1 1               1             1                         41
42 15     1           1             1       1     1   1       2 1           1 1       1                     1   2           42
43 11 1             1             1                   2             1     1 1             1     1       1                   43
44 15                 1             1   1                 1       2 1       1       1     1       1       1     1 1 1       44
45 11             1     1   1     1   2     1 1         1   1                                     1                         45
46 6                                   1           1   1   1           1                                         1         46
47 8     1     1         2                     1       1                   1     1                                         47
48 7               1     1                 1                                                             2 1             1 48
49 12             1     1           1     1     1   1                   1 1                   1     1       1           1   49
50 14         1       1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                       1                   50
51 8 1                   1           1         1           1                     1     1                             1     51
52 9                           1         3           1       2     1   1                                                   52
53 16     1   1                                   3           1     1             1 1 1         1   1         2     1     1 53
54 11   1         1                             1 1             1           1       1     1           1       1         1   54
55 8               1   1                                                 1                   1     1 2                   1 55
56 15   1     1   2 1       2 1           1     1                 1                           1     1 1           1         56
57 9       1     1     1     1     1                                       2 1             1                               57
58 12   1                 1                             1       1   1                 1   1     1 1   1     1 1             58
59 19         1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                       2       2 1       59
60 6 1       1                                             1                               1       1           1           60
61 14                               1         1       2     1       1 1           1 1               1           1 1   1 1   61
62 14                           1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1         1         1         62
63 17       1       1                     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1   1         1     1 1 63
64 11     1               1   1               1               1 1 1   1   1                                   1     1       64
65 13                                 1         1   1   1               1 1                         1     1   1 1   2     1 65
66 12         1                           1     1     1         1   1         2 1         1             1   1               66
67 9       1       1   1     1 1                               1 1                       1       1                         67
68 10       1   1 1     1                             1   1       1                           2                     1       68
69 14                 1     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1           1           69
70 10     1 1                           1     1             1 1                 2                 1           1             70
71 10               1             2           1       1                   1             1             1         1         1 71
72 6   1     1             2                                                                         1                 1   72
73 10         1     1           1         1       1                     1           1                             1     2   73
74 8   1                     1 1                                           1 1     1 1       1                             74
75 11     1           2           1               1         1                       1                 1         1 1   1     75
76 9 1                                   1   1                 1     1 1                         1         1           1   76
77 7           1       1             1 1                                               1         1                     1   77
78 10     1                     1       1           1       1                   1           1         1     1           1   78
79 15         1     1           1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1   1 1   1             79
80 8 2                                     1   2                                               1         1 1               80
81 14     1     1       1       2             1           1 1                   2 1     1     1           1                 81
82 8               1                   1                 1                         1       1           1       1   1       82
83 10   1 1                           1                           1                             1         1   2       2     83
84 13       1         1           1               1           1         1     1 2       1   1             1             1   84
85 11 1   1                                 1     2                     1             1   1   1     1                     1 85
86 10             2   1   1         1           1                                       1                   1           1 1 86
87 15   1               1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1   1                 1 87
88 9                   1         2       1   1   1 1       1                               1                               88
89 13     1             1       1       1 1 1                             1           1         1           2   2           89
90 13 1 1                 1                                       1     2 1       1                         1 1   1   1   1 90
91 9             1                                         1   2   1                       1         1   1               1 91
92 5                     1   1     1         1         1                                                                   92
93 13 1                       1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2                   1       93
94 9 2                           1         1 1 1   1                     1                                           1     94
95 6 1         1       1                                       2                             1                             95
96 9         1   1       1   1                     1         1                 1                               1   1       96
97 7                       1       1     1   1                                           1           1             1       97
98 10   1             1   1                           1 1           1         1                   1     1 1                 98
99 12       1   1     1     1               1     1         1         2           1                     1                 1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
Ngày
/
Tháng