BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 18/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng
00 12       1         1                 2           2                     1           1       1       1             2       00
01 5                                 1                               1 1             1   1                                 01
02 10             2 1   1 1         1                                                                         1   1   1   1 02
03 17 2                         1       1         1     1     1     1         1         2     1   1 1                 2 1   03
04 8     1               1                                         1         1         1       1                         2 04
05 12               1 1         1       1             1     1         1     1   1 1     1         1                         05
06 6                   1           1           1       1                     1               1                             06
07 11   1   1             2 1                       1     1               1   1                   1   1                     07
08 12       1               1     1                         1     1   2                   1     1   1 1   1                 08
09 9         1             2           1       1             3                               1                             09
10 11 1     1                 1         1   1 1 1 1                       1               1   1                             10
11 10 1               1   1       1   1   1 2               1                                       1                       11
12 11       1                       1 1             2 1                         1             1       1     1   1           12
13 12   1                 2   1           1 1   1 2           1                     1                       1               13
14 9     1                                   1       1                             1     1           1             1 1 1   14
15 14       2           1             1 1 1           1 1                       1   1 1 2                         1         15
16 6   1           1                                   1 1             1               1                                   16
17 8         1         1 2                                                                       1   1             1     1 17
18 9                           1                               1     1           1   1     1   1     1               1     18
19 12   1         1                           1       1   1                       1 2   1 1 1           1                   19
20 9 1                                       1       2     1   1                 1 1                     1                 20
21 6               1 1                                                         1         1           1 1                   21
22 11 2           1     1   1                       1       1                                     1 1     1       1         22
23 8 1 1                       1         1                       1                                     1         1   1     23
24 12 1             2                                     1     1       1             1                 1       2       1 1 24
25 11       2       2         1           1   1                             1         1                         1       1   25
26 6 1           1                                         1     1                             1               1           26
27 8                           1               1                   2       1 1             1                 1             27
28 6                                                               1       1 1                   1         1       1       28
29 15   1                               1     1         1     1       1       1           1 1 1 1       1 1       1   1     29
30 9         2     1       1   1           1                                             1         1       1               30
31 11                   1         1           1           1   1 1                               1         1   2           1 31
32 5   1               1                       1                                       1         1                         32
33 13                                                           1 2       1 1         1         1   2         1 1 1       1 33
34 9         1                           1 1                 1 1     1                               1     1   1           34
35 14       1       1   1         1   1           2                                             2 1 1     1 1       1       35
36 9     1   1   1 1             1                             1     1                     1             1                 36
37 11         1 1 1                                               1   1   1       2               1     1   1               37
38 12 1       1         1                 1                                 2     1         1     1       1           1   1 38
39 11   1             1       1   1   1 1                                                 1                   1   1       2 39
40 14               1         1 1   1   1       1             1       1         1           1         1 2         1         40
41 13         1       1           2       1     1   1                   1         1   1             1   1   1               41
42 6                             1         1     1               1   1               1                                     42
43 9           1 2                                           2                           1           1               1 1   43
44 11 1                                 1               1       1 1           1 1           1                 1       1 1   44
45 21       1 1     1 2   1   2 1         1               1 1 1     1     1   1               2         1           1   1   45
46 14     2             2     1     1             1                 1             2   1                             1   1 1 46
47 13 1 1                         2         1 1 1     1               1             1       1         1       1             47
48 7             1         1                                     1     1   1       1                                   1   48
49 10                 1           1         1     1 1                                 1 2 1             1                   49
50 14                       1                     1   1             1               1   1         1   1     2       1 1   2 50
51 13           1   1     1               1         1   1   1             1       1     1   1       1     1                 51
52 9     1   1           1   1         1                   1           1 1                     1                           52
53 9                       1                         1       1           2     1     1                             1 1     53
54 10           1           1       1 1                             2       1             1                 1             1 54
55 10 1     1         1                               1 1                         1                 1           2         1 55
56 11         1                 1 1           1                             1   1   1       1                     1     1 1 56
57 10           1               1               1               1             1 1       2                         1     1   57
58 6               1               1                                       1                           1 1 1               58
59 9             1         1     1   1     1                                 1             1                 1         1   59
60 15   2 1   1         1     1     1         2                 2     1         2         1                                 60
61 12 1                 1                         1                         1       1   1     1     1     1     1       1 1 61
62 10     1                   1           1 1 1             1           1 1       1               1                         62
63 9   1 1                                         1             1       1                   1   1             1     1     63
64 11         1 1     1   1                 1                       1                       1             1         2 1     64
65 7               1         1     1                             1             1   2                                       65
66 15       1                               1 1           2 1 2     1         1       1         1     1     1           1   66
67 10     1                             1   1           1           1 1 1 1                           1           1         67
68 10                                 1           1       1                 1                         1       2   1 2       68
69 7                       1   1   1                     1               1                             1   1               69
70 11                             1                     1   1                 1               2   1 1     1       1     1   70
71 13   1       1                                   1 1         1       1           1     1     1             2 1   1       71
72 9   1       1       1                         1       1 1                                 1           1 1               72
73 9                 1                   1   1 2                                 1     1   1                         1     73
74 12     1 1       1 1     1       1                                           1             1         1     1 1       1   74
75 6                                                       1   1 1   1             2                                       75
76 19         1       2               1 1               1 2       3         1               1   1 1     1 1   1       1     76
77 11 1   1       1       1                           1   1           1                         1         1     2           77
78 11   1                         1 1 2       1 1   2                   1                   1                               78
79 10       1   1               1     1               1         1         1   1 1                                 1         79
80 12 1   1   1 1 1         1   1     1               1           1                           1   1                         80
81 15         1 1               1 1 1     1       1 1   1     1     1   1           1                             1 1       81
82 12           1                       1 1     1   1                   2   1         2                         2           82
83 4                   1                         1                       1                             1                   83
84 11         1   1       1     1       1               1     1         1           1                 2                     84
85 16     1     2             1     2     1   1 1 1     1                   1 1       2                         1           85
86 11   1         1         1 1     1                       1   1                 2             1                     1     86
87 14   1         1     1       1   1 1                   1     1               1                   2       1 2             87
88 12           1                         1     1   1   2         1     1                 1         1   1         1         88
89 8           1     2     1             1     1                         1                                       1         89
90 10     2       1         1 1                                       1         1         1               1           1     90
91 11     1     1       1       1       1     1   1       1                           1       1   1                         91
92 8     1 2         1                               1     1           1                                     1             92
93 13                   1       1                             1   1 1   2   1 2             1   1   1                       93
94 8                       1         1 1       1         1 1                                   1           1               94
95 10                     1   1             1       1       1             1       1         1                           1 1 95
96 16           1         1       1   1   1 1 1   1   1             1 1     1   2       1                               1   96
97 8   1                 1           1             1     1                   1           1                         1       97
98 16 1     1     1 1                       1           2       2   2             1           1 1   1     1                 98
99 11                         2     1       1         1                                   1       1     1   1     1 1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
18
/
01
11
/
01
04
/
01
28
/
12
21
/
12
14
/
12
07
/
12
30
/
11
23
/
11
16
/
11
09
/
11
02
/
11
26
/
10
06
/
07
29
/
06
22
/
06
15
/
06
08
/
06
01
/
06
25
/
05
18
/
05
11
/
05
04
/
05
27
/
04
20
/
04
13
/
04
06
/
04
30
/
03
23
/
03
16
/
03
09
/
03
02
/
03
23
/
02
16
/
02
09
/
02
02
/
02
26
/
01
19
/
01
12
/
01
05
/
01
29
/
12
22
/
12
15
/
12
08
/
12
01
/
12
24
/
11
17
/
11
10
/
11
03
/
11
27
/
10
20
/
10
13
/
10
06
/
10
29
/
09
22
/
09
15
/
09
08
/
09
01
/
09
25
/
08
Ngày
/
Tháng