BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bạc Liêu 60 KỲ ĐẾN NGÀY 14/07/2020

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng
00 11   1   1           2     1 1           1         1           1         1   1                                           00
01 8         1               1                     1               1   1   1                     1                       1 01
02 9                                   1       1         1       1 1     1             1                 1           1     02
03 11         1             1     1   1           1     1         2                           1               1 1           03
04 10       1   1         1           1           1           1       1                           1       1   1             04
05 11       1 1 1                             2                 1 1     1 1               1                 1               05
06 12                         2   2 1       1                             1                     1 1         1   1       1   06
07 11       1       1               1                 1   1 1 1 1               1                                 1 1       07
08 8 1   1           1         1                 1                               1           1         1                   08
09 16         1 1 1             1 1     1     1             2     1 1               1   1               1 1   1             09
10 7                 1       1         1 1                     1             1           1                                 10
11 9                         1     1     1       1                             1   1       1   1           1               11
12 12   1                             2                 1                   1           1 1           1       2 1       1   12
13 13 1 1                   1           1             1               1     1     1   2                   1       1       1 13
14 10           1   1                                     1                           1           1   1       1       1 2   14
15 9   1               1                 1                     1             1                       1   1 1 1             15
16 14   1   1     1       1   1     1 1                         1                 1 1             1             1     1   1 16
17 16         1 1   1               1   1         1 1   1     1                             1   1         1 2   1   1       17
18 6           1                                         1 1                 1                 1           1               18
19 10 1   1                 1                     1 1     1   1                 1             1           1                 19
20 10             1 1 1               1     1     1           1   1               1       1                                 20
21 8 1     1           1       1                             1                             1     2                         21
22 7               1                     1     1   1                   1                                     1       1     22
23 14 2           1   1                             1 1                 1   1   1     1 1 1               1 1               23
24 14                               1   1                 1   1   1       1   1           1   1     1         1   1 1 1     24
25 12                   2       1           1       1     1 1                 1     1           1                     1 1   25
26 6         1 1                                   1       1       1         1                                             26
27 10                 1           1       1       1                   1 1               1                       1 1     1   27
28 7   1     1                   1       1                                     1         1         1                       28
29 11                                 1             2       1     1 1   1                   1           1     1   1         29
30 9               1     2     1 2   2                                                       1                             30
31 8                         2     1       1 1                                                       1     1           1   31
32 16           2                           1           1   1 1           1 1   1 1 1 1             1   2       1           32
33 9                       1     1       1     1           1                 1         1                       1         1 33
34 5       1                         1                                               1     1                       1       34
35 10                 1                   1     1       1                                     1         1       1 1   1   1 35
36 13                 2           1 1         1       1                   1     1               1       1 1   1           1 36
37 12             1       1 1   1               2       1   1                 1 1           2                               37
38 12         1                             1         1       1                 1       1   1       1   1         1 1   1   38
39 8     1         1                       1 1 1     1     1                                               1               39
40 8                       1                                 1                                 1 1 1                 2 1   40
41 9                             1   1           1 1     1                             1 1               1             1   41
42 14     1               1     1           1             1       1     1   1       2 1           1 1       1               42
43 15   1   1       1 1   1 1             1             1                   2             1     1 1             1     1     43
44 15       1     1     1 1                 1             1   1                 1       2 1       1       1     1       1   44
45 15 1 1       1     1                 1     1   1     1   2     1 1         1   1                                     1   45
46 9 1 1           2                                         1           1   1   1           1                             46
47 9             1             1     1         2                     1       1                   1     1                   47
48 5         1         1                 1     1                 1                                                         48
49 12             1 1                   1     1           1     1     1   1                   1 1                   1     1 49
50 14               1               1       1           2     1   1 1 1   1 1                       2 1                     50
51 12         1   1     1 2 1                   1           1         1           1                     1     1             51
52 15           1 1 3   1                             1         3           1       2     1   1                             52
53 14 1     1                   1   1                                   3           1     1             1 1 1         1   1 53
54 9                 1       1         1                             1 1             1           1       1     1           54
55 6       1                             1   1                                                 1                   1     1 55
56 18   2     2     1         1     1   2 1       2 1           1     1                 1                           1     1 56
57 11       1         1           1     1     1     1     1                                       2 1             1         57
58 11   1             1       1                 1                             1       1   1                 1   1     1 1   58
59 15                   1           1 1 1         1       1     1     2   1 1     1 1     1             1                   59
60 7   1           1       1       1                                             1                               1       1 60
61 10                                                     1         1       2     1       1 1           1 1               1 61
62 16 1   2       1                                   1                   1     2   1       1 1     2   1         1 1       62
63 17 1 1         1     1         1       1                     1   1 1         1       1   1 1   1         1       1     1 63
64 11           1 1             1               1   1               1               1 1 1   1   1                           64
65 7                                                       1         1   1   1               1 1                         1 65
66 12     1   1                     1                           1     1     1         1   1         2 1         1           66
67 9                             1       1   1     1 1                               1 1                       1       1   67
68 10           1                 1   1 1     1                             1   1       1                           2       68
69 15 1   1                                 1     1                       1             1   2   1   1 1         1 1 1     1 69
70 13 1 1   1           1       1 1                           1     1             1 1                 2                 1   70
71 10 1   1             1                 1             2           1       1                   1             1             71
72 8           1   1     2   1     1             2                                                                         72
73 10     2 1                       1     1           1         1       1                     1           1                 73
74 8                         1                     1 1                                           1 1     1 1       1       74
75 10 1       1   1             1           2           1               1         1                       1                 75
76 7                       1                                   1   1                 1     1 1                         1   76
77 9     1 1           1             1       1             1 1                                               1         1   77
78 9         1 1               1                     1       1           1       1                   1           1         78
79 15 1     1           1           1     1           1   1                         1 1             1 1     1 1   1       1 79
80 7                     1 2                                     1   2                                               1     80
81 14                 1         1     1       1       2             1           1 1                   2 1     1     1       81
82 5                                     1                   1                 1                         1       1         82
83 6     1                   1 1                           1                           1                             1     83
84 12                 1           1         1           1               1           1         1     1 2       1   1         84
85 11     1                 1   1                                 1     2                     1             1   1   1     1 85
86 9   1 1                             2   1   1         1           1                                       1             86
87 18       1 1   1       2   1               1                           1   2 1           1   1     1 1         1   1   1 87
88 10         1                               1         2       1   1   1 1       1                               1         88
89 12     1       1     1       1             1       1       1 1 1                             1           1         1     89
90 9 1                     1 1                 1                                       1     2 1       1                   90
91 8     1   1                         1                                         1   2   1                       1         91
92 8           1     2                         1   1     1         1         1                                             92
93 13           1           1                       1 1 1   1                 1     1             1   1             1 2     93
94 8                       2                           1         1 1 1   1                     1                           94
95 10 1 1 1       1         1         1       1                                       2                             1       95
96 9   1                 1         1   1       1   1                     1         1                 1                     96
97 9           1       1 2                       1       1     1   1                                           1           97
98 9                 1       1             1   1                           1 1           1         1                   1   98
99 12       1     1               1   1     1     1               1     1         1         2           1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
14
/
07
07
/
07
30
/
06
23
/
06
16
/
06
09
/
06
02
/
06
26
/
05
19
/
05
12
/
05
05
/
05
31
/
03
24
/
03
17
/
03
10
/
03
03
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
Ngày
/
Tháng